Anda di halaman 1dari 10

Allaahnaa naamaqaI, Jo rhmaana Anao rhIma Co.

[slaama AoTlao SauM?


[slaama,Ao ArbaI BaaYaanaao Sabd Co. taonauM maULa saIna,laama,maIma. Co. taonaao maULaBauta Sabd salamauna Co. taaJ, maaohIta Anao
laona Jovaa SabdkaoYa rcaiyataaAao Aa SabdmaaMqaI J Aqa- lao Co. Aonaa AaQaaro [slaama AoTlao Allaahnaa inayamaaonauM paalana
krvauM ko taomanao svaIkarvaa, taomanauM AnauMSarNa krvauM, tao pa`maaNao Pvana ivataavavauM Anao Aa inayamaaonaao ivaraoQa ko taonao naa maanavaa
AoTlao kufr.
(saJdanaao

samaga` ba`|aMD Allaahnaa saJdamaaM Co

Aqa- qaaya pagamaaM paDI JvauM, zukvauM,natamastak qavauM,saMpauNa- Aa&aapaalana,taabaodarI svaIkarvaI,AaiQanataa

svaIkarvaI.)
Jao tamao ivaSaaLa ba`|aMDnaI kao[paNa idSaa tarf naJr naaKaSaao taao tamanao Jaovaa maLaSao ko taomaaMnaI drok vastau caao>ksa inayama
pa`maaNao vataI- rhI Co. kao[nao paNa Aa inayamaao pa`tyao naaraJgaI ko ANagamaao naqaI, kao[ taonaao ivaraoQa ko baLavaao krtauM naqaI.
droknao Jo kaya- maaTo saJ-vaamaaM Aavyaa Co tao taomanaa inayamaao pa`maaNao satata kaya-rta Co. kao[ taomanaI pawitaqaI Aama ko taoma qatauM
naqaI.
22:18. SauM tamao Ao baabata ]par ivacaar kyaao- ko, paRqvaI Anao AakaSamaaM Jo kM[ paNa Co tao, Anao sauya- Anao caM$,taara
Anao pava-taao, vaRxaao Anao Pvaao...drok AllaahnaI AagaLa saJdamaaM Co.(Aqaa-ta AllaahnaainayamaaonaI saMpauNataabaodarI kro Co.)
Aa baQaa (maaNasaao isavaaya) taonaa inayamaaonao maaqao ca@avao Co Anao tao pa`maaNao AnauMSaro Co. AamaaMqaI kao[naamaaM paNa Aa
inayamaaonaao ivaraoQa krvaanaI ko nakarvaanaI Sai>ta naqaI.
16:48-49 ....Anao ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao }MDa[AaomaaM, paRqvaI Anao AvakaSaaomaaM Jo kM[ paNa Co, paCI tao Pvaao
haoya ko pa`kRitanaa saMcaalak baLaao, drok Allaahnaa saJdamaaM Co,( Aqaa-ta Allaahnaa inayamaaonaI saMpauNa- taabaodarI
kro Co.) Anao taoAao inayamaaonaao BaMga krtaa naqaI.
taomanaao Pvananaao Qyaoya Anao kaya- Ao Co ko
16:50 Anao taoAao taomanao maLaolaa AadoSa mauJba satata kaya-SaIla rho Co.

ivasmayakarI ba`|aMD

paiva~a kuAa-namaaM k(uM Co ko SauM tamao Ao baabata ]par ivacaar kyaao- Co ko paRqvaI Anao AvakaSaaomaaM Jo kM[ paNa Co tao drok
Allaahnaa inayamaaonauM paalana kro Co Aqaa-ta saJdao kro Co? Ao taqyaao ]par ivacaar krvaao ko tao kyaa inayamaao Co Jonao AaiQana
ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao }MDa[AaomaaM drok vastau kaya-SaIla Co, Anao Ao Aa inayamaaonauM paalana k[ rItao kro Co?
AapaNaamaaMqaI koTlaa Co JomaNao Aa ivaYaya ]par Qyaana AapyauM Co ko Jonao paiva~a kuAa-na samaavaata (AakaSanaI }Mcaa[Aao
Anao ]MDa[Aao) kho Co tao kudrtanaI kovaI Ad\Bauta Anao AaEaya- paoda krI do taovaI AJayaba rcanaa Co. AaJo AaQauinak Anao
vaO&aainak saaQana saMpannataanao karNao Ao hkIkta AapaNao JaNaI cau>yaa CIAo ko AapaNaI paRqvaI ivaSaaLa dDanaa sva#panaao Aok
ga`h Co, Jo satata AT>yaa vagar fro Co. parMtau AapaNaamaaMqaI GaNaa AaoCa laaokao JaNataa hSao ko ba`|aMDnaI Aa AMnaMta Anao
Amaapya ivaSaaLataaAaomaaM Jo pa`maaNamaaM AsaMKya AvakaSaao tarI r(a Co taomaaM AapaNaI paRqvaInauM Aistatva AoTlauM J Co JoTlauM
Aok ivaSaaLa rNamaaM rotaInaa baarIk kNanauM. Aa }dahrNa Ao kao[ klpanaa naqaI paNa taqyaaonaa AaQaaro Co. sauya- - Jo
AapaNanao Aok qaaLaqaI maaoTao naqaI doKaataao Anao vaQaaro dur paNa naqaI laagataao, tao AapaNaaqaI nava kraoD AaogaNa~aIsa laaKa
(9,29,000,00) maa[la (Aok maa[la = 1.5 kI.maI.) dUr Co. taonauM dLa AapaNaI paRqvaIqaI Aoksaao nava GaNauM maaoTMu Co, AoTlao
AaZ laaKa caaosaZ hJar (8,64,000) maa[la. AonaI ivaSaaLataanaao AMdaJao AonaaqaI lagaavaao ko taomaaM AapaNaI paRqvaI JovaI taor
laaKa (13,00,000) paRqvaIAao samaa[ Jaya. parMtau AaTlaao ivaSaaLa gaaoLaao AaTlaI ivaSaaLataaAaao haovaa CtaaM, AvakaSanaa
baIJa padaqaao-naI saamao AoTlaIJ hoisayata raKao Co JoTlaI samau$maaM Aok paaNaInauM TIpauM. Aa taara Jo ra~aInaa AMQakarmaaM
TmaTmataa Jao[ SakIAo CIAo, taomaaMqaI Jo taara AapaNaI saaOqaI naPk Co taonao J AapaNao Jao[ SakIAo CIAo. tao AapaNaaqaI
koTlaa dur Co taonaao AMdaJao AovaI rItao lagaavaao ko saurJ AapaNaaqaI JoTlaao dur Co tao AMtarnao bao laaKa saI<aor hJar vaDo
gauNaakar krao taao Jo Jvaaba maLao taoTlaa maa[lanauM AMtar qaaya. AapaNaa naPkmaaM naPknaao taarao AapaNaaqaI AoTlao dur Co.
AvakaSa ko AMtarIxanaa AMtar rstaaAao maapavaanaa Aokma maa[laqaI maapavaamaaM Aavataa naqaI. taonao pa`kaSavaYa- vaDo maapavaamaaM
Aavao Co. pa`kaSa Aok laaKa paMcaasaI hJar maa[la pai`ta saoknDnaI zDpao mausaafrI kro Co. taonaaqaI AapaNao samaP SakIAo ko tao
Aok vaYa-maaM koTlaa maa[la mausaafrI krtaao hSao. Aovaa taaraAao paNa Co Jonaao pa`kaSa AapaNaa sauQaI pahaoMcataaM 1,85,000 vaYa-

laagao Co. Aqaa-ta pa`kaSa 1,85,000 maa[la pa`ita saoknDnaI zDpao mausaafrI krInao 1,85,000 vaYao- AapaNaa sauQaI pahaoMcao Co.
Aa taao qa[ durnaa taaraAaonaI vaata. AapaNaI AakaSagaMgaa ko JomaaM paRqvaI paNa Co tao AsaMKya taaraAaonaao samauh Co, AomaaMqaI
AapaNaI naPkmaaM naPk Jo taarao Co taonaa pa`kaSanao AapaNaa sauQaI pahaoMcavaamaaM 18500 vaYa- laagao Co. AMtarIxamaaM taara
koTlaa Co taonaao AMdaJao AovaI rItao lagaaAao ko Jao AapaNao Aok imainaTmaaM paMdrsaao taara gaNaIAo taao gaNa~aI paurI qataaM
saatasaao vaYa- laagao. Anao isataaraoM sao Aagao JhaM AaOr BaI hOM Aa duinayaanao naobyaulaa kho Co. AapaNao TolaIskaopaqaI Atyaar
sauQaI Jo naobyaulaanao Jao[ Sa>yaa CIAo tao AapaNaaqaI paccaIsa kraoD pa`kaSavaYa-naa AMtaro Co. Aqaa-ta tyaaMqaI Aavataao pa`kaSa Aok
saoknDmaaM 1,85.000 maa[lanaI zDpao mausaafrI krI AapaNaa sauQaI pahaoMcataaM paccaIsa kraoD vaYa- laagao Co. tamao samaavaata
AoTlao ko AakaSaaonaI }Mcaa[Aao Anao ivaSaaLataanaao AMdaJao lagaavyaao? Aa Co tao samaavaata ko AakaSaao ko AvakaSaao ko
AMtarIxa JomaaMnaI drok caIJ Allaahnaa inayamaao pa`maaNao satata kaya-SaIla Co Anao kao[naI paNa magadur naqaI ko taomanaa maaTonaa
inaiecata maaga-qaI [Mcanaa hJarmaa Baaga JoTlaI paNa Aamataoma qa[ Sako ko taonaI zDpamaaM saoknDnaa kraoDmaa Baaga JoTlaao
paNa frk paDo.

gau#tvaakYa-Na baLa

Aa tamaama AvakaSaI padaqaao- ba`|aMDnaa AvakaSamaaM isqata Co Anao Aovaa TokaAaoqaI JkDayaolaa Co Jonao paiva~a kuAa-na A$Sya
AaQaarao khInao samaJavao Co:
13:2 Allaah Ao Co JoNao ivaSaaLa AvakaSaI padaqaao-nao A$Sya AaQaarao vaDo }Mcaa[Aao ]par pakDI raKyaa Co.
Aa A$Sya AaQaarAo gau#tvaakaYa-Na baLa Co Jo Aok baIJanao taomanaI Ba`maNakxaamaaM JkDI raKao Co.tamao AMtarIxanaI
ivaSaaLataa Anao AvakaSaI padaqaao- ivaSao qaaoDuMk JaNaI laIQauM Co Anao Ao paNa JaNaI laIQauM ko ivaivaQa AvakaSaI padaqaao- vaccaonauM
AMtar kovaa pa`maaNamaaM Co Anao Aa tamaama AvakaSaI padaqaao- Aok baIJanaa gau#tvaakaYaNabaLaqaI Tokao maoLavao Co. Aa
gau#tvaakYa-Na baLa ivaYaonaa inayamaaonaao AMdaJao AonaaqaI lagaavaIAo ko sar Jomsa Jonaosa (Sir James Genes) kho Co ko: Jao
AapaNao AapaNaI Aok AaMgaLaI paNa hlaavaIAo taao taonaI Asar AMtarIxanaI drok caIJ ]par paDo Co AvakaSanaa vaJna, kd
vagaoronaa ivaYayamaaM Jo maaihtaI maLao Co, taonaao AaQaar gau#tvaakYa-NabaLanaao ATla inayama Co Anao Ao Aovaao ATla inayama Co ko
Jao kao[ taara ko ga`hnaa gau#tvaakYa-Nanaa pa`maaNamaaM maapaI na Sakaya taovaao naPvaao frk paNa Aavao, taao ba`|aMDnaI samaga`
vyavasqaa naYT qa[ Jaya. Aa taao AnaMta Anao Ad\BaUta ba`|aMDmaaM tarvaavaaLaa AvakaSaI padaqaaonaI AaCIpaataLaI zaMKaI J Co.
hvao Aavaao parmaaNauM tarf. ba`|aMDnaI ivaSaaLataaqaI sauxmataa tarf. paaNaInaa Aok TIpaamaaM kraoDao ANauMAao (Molecules) haoya
Co. drok ANauMmaaM Aok parmaaNauM AaoixaJnanaao Anao bao parmaaNauM ha[D/aJ
o nanaa haoya Co. ha[D/aJ
o nanaa Aok parmaaNauMnauM kd
Aok saonTImaITrnaa Aok kraoDmaa Baaga JoTlauM haoya Co. AanaI sauxmataa Jao[!!! Anao AapaNaa sauya-maMDLa JovauM taonauM paNa Aok
baMQaarNa Co, JomaaM Aok kon$ haoya Co Anao taonaI frtao [lao>T/ano a pairk`maa krtaa haoya Co. Aa [lao>T/ano a parmaaNauMnaa Aok
laaKamaa Baaga JoTlaao haoya Co. taonaI zDpanaao AMdaJao Aoma lagaavaao ko tao taonaI Ba`maNakxaamaaM Aok saoknDnaa dsa laaKamaa
BaagamaaM saata AbaJ vaKata pairk`maa kro Co Anao Aa pairk`maa Aok ATla inayamanaa AMtaga-ta qaaya Co. Aa taao qa[ ba`|aMDnaI
}Mcaa[Aao Anao }MDa[AaonaI maa~a Aok zlak. >yaaM ba`|aMDnaI AnaMta ivaraTtaa Anao >yaaM [lao>T/ano anaI sauxmataa

ba`|aMDnaao [slaama
paiva~a kuAa-nao ba`|aMDnaa Aa Ad\Bauta vyavasqaataM~anao Aok SabdmaaM vaNa-vaI dIQauM Co. Ao Sabd Co [slaama Anao Aonao taoNao
dIna Allaah k(ao Co.
3:83. SauM Aa laaokao dInallaah (Allaaho saucavaolaI Pvanapawita, inazamao KaudavaMdI) isavaayanaI Pvanapawita
Apanaavavaa maaMgao Co? jyaaro paRqvaI Anao AvakaSaaomaaM Jo kM[ paNa Co tao drok paaotaanaI marPqaI ko maJbaurImaaM taonao
(Allaahnaa inayamaaonao) samaipa-ta Co. Aama, drok vastau Allaaho inaiecata krolaa inayama pa`maaNao vatao- Co.
Aqaa-ta Allaaho saucavaolaI Pvanapawitanao dInallaah khovaaya Anao ba`|aMDnaI drok vastau Ao Pvanapawitanao isvakaro Co. taoqaI
Aa PvanapawitanauM naama Ala [slaama Co. Aa J Pvanapawita maanavaInao saacaI maMPla sauQaI pahaoMcaaDI Sako Co. taoqaI
kuAa-na Aa saurtamaaM J kho Co:
3:85. Jo kao[ Ala [slaama isavaayanaI Pvanapawita [cCtaao haoya, tao laaokao JaNaI lao ko taovaI pawita kyaaroya taonao
(Allaahnao) svaIkaya- naqaI Anao AMtao taoAao naukSaana Baaogavao Co.

ba`|aMDnao sar krvauM


AaqaI Ao vaata spaYT Co ko ba`|aMDnaI drok vastaunaao dIna (Pvana pawita) [slaama Co. drok vastau Allaahnaa inayamaaonao

AnauSaro Co. Aa AnaMuSarNaInaao hotau Allaah Wara inaQaa-rIta Qyaoyanao pa`apta krvaanaao Co. drok vastaunaI kaya-SaIlataa ko saMGaYaAllaaho na>kI krolaa kaya-k`manaI paUita- maaTo Co.
2:116 ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao }MDa[AaomaaM Jo kM[ paNa Co tao Allaaho saucavaolaa kaya-k`manaI paUita- maaTo satata
kaya-SaIla Co. Anao droko paaotaanaI Sai>taAaonao Aa Qyaoya maaTo saurixata Anao samaipa-ta krI dIQaI Co.
Aa AayatamaaM kanaotauna Sabd Aavyaao Co tao }MDao Anao ivastaRta Aqa- Qaravao Co. ArbaI BaaYaamaaM sakaA\tanaItauna Ao AovaI
masaknao kho Co Jo paaNaInauM Aok TIpauM paNa vaoDfavaa na do Anao J#rIyaatanaa samayamaaM vaaparvaa maaTo saMga`hI raKao. ba`|aMDnaa
padaqaao-maaM AsaIimata Sai>taAao saMGarvaamaaM AavaolaI Co. da.ta. saurJ Anao taonaI Sai>tanao JuAao. tao garmaI Anao pa`kaSanaao
Ad\Bauta Anao Sai>taSaaLaI s~aaota Co. parMtau, taonaI Aa Sai>tanao baIJa kao[ hotau maaTo vaaparvaa svataM~a naqaI. taonaI Aok
caao>ksa frJ Co Anao tao taonaI frJ paurI krvaa satata Anao inarMtar kaya-SaIla Co, Aanao ArbaI BaaYaamaaM tasabaIh kho Co.
57:1 ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao }MDa[AaomaaM Jo kM[ paNa Co tao tamaama caIJao Allaaho inaQaa-rolaa kaya-k`manao paurao
krvaa itava`taaqaI kaya-SaIla Co, Allaah AtyaMta Sai>taSaaLaI Anao EaoYZ vyavasqaa krvaavaaLaao Co.
Allaahnaa Aa vyavasqaataM~anaI Ao J KaUbaI Co ko taoNao ba`|aMDnaI drok vastauAaonao Aok maaLaanaa maNakanaI Joma sauMdr rItao JaoDI
raKyaa Co. kao[ Aama ko taoma naa qa[ Sako. Aa tamaamanao Aa rItao inayamabaQQa JkDI raKavaanauM karNa Ao Co ko maanavaI taomanaao
fayadao ]ZavaI Sako ko taomanao kamamaaM la[ Sako.
45:13 ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao }MDa[AaomaaM Jo kM[ paNa Co tao droknao Allaaho tamaara fayada maaTo Allaaho
inayamaaonaa baMQanaaomaaM JkDI raKyaa Co.
14:32-33 Ao Allaah J Co JoNao ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao }MDa[AaonauM saJ-na kyau,-M tao(Allaah) vaadLaaomaaMqaI
varsaad varsaavao Co JonaaqaI fLa paako Co, Jo tamaara maaTo Kaaorak Co , AoNao (Allaaho) tamaara maaTo JhaJaonao
inayamaaonaa baMQanaaomaaM JkDI raKyaa Co, Jo taonaa inayamaao pa`maaNao tartaa rho Co.Anao taoNao tamaara maaTo nadIAaonao paNa
inayamaaonaa baMQanaaomaaM JkDI raKaI Co, JhaJao, samau$ Anao nadIAaoJ nahIM, taoNao tamaara maaTo saurJ Anao caM$nao paNa
inayamabaw krI dIQaa Co, JoAao inarMtar inayama pa`maaNao caalao Co, Anao AovaI J rItao taoNao ra~aI Anao idvasanao paNa
tamaara fayada maaTo Aok pa`NaalaInaa AMtaga-ta gaaoZvaI dIQaa Co.

ba`|aMD tarf vahI

Ao inayamaao ko Jonaa AMtaga-ta ba`|aMDnaI drok vastauAao paaotaanaa kayaao- Anao frJao paurI kro Co, tao taomanaa AMdr J maukI dovaamaaM
Aavyaa Co Anao taonao J pa`kRitanaa inayamaao (LAWS OF NATURE) khovaamaaM Aavao Co. Aa AllaahnaI vahI Co, Jonao
ba`|aMDnaI drok caIJnaI tarf saIQao saIQaI maaoklavaamaaM Aavao Co.
41:12 Anao taoNao drok samaaA\maaM (}Mcaa[Aao ko AakaSaaomaaM) taomanaa kayaao-nao vahI krI dIQaa.
Anao AovaI J rItao,
99:5 ..., tamaara paalanaharo taonaa AadoSaaonao taonaI (paRqvaI) tarf vahI krI dIQaa htaa
Anao AllaahnaI AavahInaa karNao J samaga` ba`|aMDnaI drok vastau taonaI salaata (taonaa PvananaI frJao) Anao taonaI tasbaIh
(frJao Ada krvaanaI paQQaita) JaNao Co.
24:41 drok vastau taonaI salaata(taonaa PvananaI frJao) Anao tasbaIh(frJao Ada krvaanaI paQQaita)nao saarI rItao
JaNao Co.
Aa vaatanao Allaaho taonaa tarfqaI AapavaamaaM AavataI iSaKaamaNa ko maaga-dSa-na tarIko AaoLaKaavaI Co. jyaaro fIraOnao hJ.mausaa
A.sa.nao pauC\yauM ko tamaarao rba (paalanahar) kaoNa Co? taao taomaNao JvaabamaaM k(uM htauM ko:
20:50 Amaarao paalanahar Ao Co ko JoNao drok vastaunauM saJ-na kyauM-, Anao Ao drok vastaunao Ao maaga-dSa-na paNa AapaI
dIQauM ko taomaNao taomanauM Pvana k[ rItao PvavaanauM Co.
ba`|aaMDnaI vastauAaonao AllaahnauM maaga-dSa-na kovaI rItao maLao Co taonaao AMdaJao Ao laaokao J lagaavaI Sako Co, JoNao Aa vastauAaonaa
Pvananao samaJvaamaaM Anao AByaasa krvaamaaM paaotaanauM Pvana KacaI- naaKyau haoya. Aa laaokaonaao AByaasa Anao taonaao inacaaoD
Aovaao Aaecaya-Jnak haoya Co ko taonao Jao[nao maanavaI Avaacak qa[ Jaya Co. taao caalaao AapaNao taovaa Aok bao daKalaa Jao[Ao.
yauraopa Anao ]<ar Aaif`kanaa taLaavaaomaaM Aok [la EEL naamanaI maaClaI qaaya Co Jo Aok caao>ksa Aayau sauQaI pahaoMcyaa baad
paaotaanaa rhoZaNa CaoDvaa maaMDo Co. ra~aInaa AMQakarmaaM kIcaD Anao GaasamaaMqaI pasaar qa[nao AokqaI baIJa taLaava Anao
nadImaaM qa[ samau$maaM Anao Ao rItao AoTlaaMTIk mahasaagarnaa bamau-Da TapaunaI naPk pahaocaI Jaya Co, jyaaM samau$ Kauba }MDao
Co. Aa maaClaIAao }MDa samau$maaM [MDa AapaInao marI Jaya Co. [MDaAaomaaMqaI naIkLaolaa baccaa paaotapaaotaanaa mauLa vatana tarf,

AoTlao ko yauraopa Anao Aaif`kanaa tao taLaavaao, jyaaMqaI taomanaa maataaipataa naIkLyaa htaa, caalaI naIkLao Co. Ao J rstaaAao
]parqaI Jomanaa ]par qa[nao taomanaa maataaipataa pasaar qayaa htaa. pa`vaasa krInao paaotapaaotaanaa maULa rhoZaNa samaa taLaavaao Anao
nadInaaLaaAaomaaM pahaoMcaI Jaya Co. AomaaMqaI kao[ paNa naa taao rstaao Baulao Co, naa KaaoTI JgyaaAo pahaoMcao Co. Aa pa`vaasamaaM
taomanao ~aNa varsa JoTlaao samaya laagao Co Anao Aa parMpara satata caalau Co. AByaasa Anao rIsaca- krvaavaaLaa taomanaI
pairisqataInaao AByaasa kro Co, parMtau Ao rhsyanaI kao[nao Kabar naqaI ko Ao k[ Sai>ta Co, Jo Aa [MDaAaomaaMqaI naIkLaolaa
baccaaAaonauM, Jomanaa maataaipataa taomanaa JnmaqaI paholaaM maRtyau paamyaa Co, taomanaa maULa vatana sauQaI maaga-dSa-na kro Co. Jonaa
karNao tao hJarao maa[lanaa pa`vaasamaaM maaga- Baulataa naqaI?
Aa J kofIyata saalamana maaClaInaI paNa Co. tao koTlaaok samaya samau$maaM J[nao rho Co Anao paaCI fro Co. paaCa
vaLataI vaKatao tao Ao J maaoTI nadInaa mauKamaaM pa`vaoSao Co, jyaaMqaI tao samau$maaM daKala qa[ htaI, maaoTI nadImaaMqaI Ao naanaI
nadImaaM caDo Co Jo taonao maaoTI nadImaaM laavaI htaI, Aama tao paaotaanaa maULa ZokaNao pahaoMcaI Jaya Co. Jao taonao rstaamaaMqaI pakDInao
baIP nadImaaM paNa CaoDI dao taao tao AagaLa vaQavaanao badlao taurMta J paaCI frI Jaya Co Anao tao taonaa Asala rstaanaI maaoTI
nadImaaM pahaoMcaI Jaya Co, tyaaMqaI tao paaotaanaI saacaI nadImaaM pahaoMcaI Jaya Co. tao taomaaM kyaaroya Baula naqaI krtaI.
Aa J kofIyata yaayaavar ko pa`vaasaI paxaIAaonaI (MIGRATARY BIRDS)naI paNa Co. BaumaQyasamau$maaM Aovaa GaNaa
baQaa TapauAao Co JomaaM Kaasa Jaitanaa paxaIAao isavaaya kao[ Pva naqaI maLataao. Aa paxaIAao ZMDInaI %taumaaM hvaa[ TapauAao
]par caalyaa Jaya Co, taomanao Aa bao hJar ~aNasaao maa[lanaao pa`vaasa samau$ ]par AokJ ]D\DyanamaaM krvaao paDo Co. tao tyaaM
[MDa AapaInao parta Aavataa rho Co. tyaarbaad, jyaaro taomanaa baccaa ]Dvaa Sai>tamaana qa[ Jaya Co taao tao taomanaa maabaapanaa
rstao qa[nao(JonaI kao[ inaSaanaI naqaI haotaI Anao Jomanao taomaNao Jaoyaa paNa naqaI haotaa) paaotapaaotanaa sqaLao pahaoMcaI Jaya Co.
AakaSanaI }Mcaa[Aao Anao samau$ ]par Ao kaoNa Co Jo taomanao taomanaa vatana sauQaInauM maaga-dSa-na kro Co? Aa maaga-dSa-na tao J
Co Jo Allaaho vahI Wara taomanaa AMdr gaaoZvaI dIQauM Co.
20:50 Amaarao paalanahar Ao Co JoNao drok vastaunauM saJ-na kyauM- Anao Ao droknao maaga-dSa-na AapyauM (ko taomaNao taomanauM
Pvana k[ rItao PvavaanauM Co).

kao[paNa JatanaI AMQaaQauMQaI, Avyavasqaa ko ivaraoQa vagarnauM taM~a

vaata Aoma caalataI htaI ko ba`|aMDnaI drok vastaunao AllaahnauM maaga-dSa-na maLao Co Anao drok vastau kao[ paNa Jatanaa ivaraoQa
vagar Ao maaga-dSa-na pa`maaNao caalyaa kro Co. AamaaMnaI kao[ paNa vastaunao tao maaga-dSa-nanaao ivaraoQa ko taonaI saamao baLavaanaao
ivacaar SauwaM naqaI Aavataao. Ao karNao ba`|aMDnaI Aa Ad\Bauta karKaanauM Aokdma sauMdr Anao EaoYZ rItao kayarta Co. taomaaM kao[
JgyaaAo garbaD ko Avyavasqaa saJa-taI naqaI.
67:3-4.... tamanao Allaah Jo rhmaana Co, Jonaa saJ-namaaM kao[ paNa pa`karnaI ku#pataa Jaovaa nahIM maLao. Jra frI
naJr taao krao, tamanao kao[ Baulacauk, baoDaoLataa ko KaamaI doKaaya Co? Jra baIPvaar naJr krao, taomaaM tamanao kao[
KaamaI nahIM doKaaya Anao tamaarI $iYT AMtao qaakInao paaCI AavaI JSao.
AovauM AoTlaa maaTo Co ko AaKauM ba`|aMD Allaahnaa dIna -Ala [slaama- pa`maaNao caalaI r(uM Co. AoTlao AovauM Sakya naqaI ko taomaaM
kao[ Avyavasqaa, ivaGna ko ]pa$va saJa-ya. [slaamanaao Aqa- qaaya Allaahnaa inayamaaonauM saMpaUNa- paalana, Anao Ao inayamaaonaa
paalananauM pa`akRitak parINaama SaaMita Anao salaamataI Aavao,Anao AoTlao J AapaNao [slaamanaao Aqa- SaaMita Anao salaamataI la[Ao
CIAo. jyaaM [slaama haoya tyaaM ASaaMita,AsalaamataI,ivaGna Anao ]pa$va Sa>ya naqaI. Anao jyaaM Aa baQauM haoya tyaaM [slaama
hao[ naqaI Saktaao.

maanava ivaeva

jyaaro BaaOitak ivaevamaaM drok vastau maaTo Aok Pvanapawita ko PvananaI AacaarsaMihtaa laagau Co, taao maanavaI ko Jo paRqvaI ]par
]tk`aMitanauM AMitama Anao EaoYZ sva#pa Anao ba`|aMDnauM sauMdrtama saJ-na Co. taao SauM tao Aa AacaarsaMihtaa ko baMQaarNaqaI svataM~a
Co? naa, AovauM naqaI qa[ SaktauM Anao Jao AovauM haoya taao tao ba`|aMDnaI vyavasqaaqaI ivaparIta khovaaya. Jao ba`|aMDnaI drok vastau
kao[ caao>ksa inayamaaonao AaiQana haoya taao maanavaI maaTo paNa tao J#rI Co ko tao kao[ caao>ksa Pvanapawita pa`maaNao Pvao. Aa
Pvanapawita Ao Co Jonao AapaNao Ala [slaama tarIko AaoLaKaIAo CIAo. ba`|aMDnaI vastauAaonao maaTo khovaamaaM AavyauM htauM ko,
3:83 jyaaro paRqvaI Anao AakaSaaomaaM (ba`|aMDmaaM) Jo kM[ paNa Co tao baQauM taomanaI marPqaI ko marP vagar AllaahnaI
(Allaahnaa inayamaaonaI) taabaodarI kro Co.
maaNasaao maaTo paNa khovaamaaM AavyauM Co ko:
2:112 ...., Anao JoNao paNa paaotaanauM samaga` Aistatva Allaah(naa inayamaao)nao taabao krI dIQauM taonaa vyai>tatvanaao

ivakasa qaSao...
ba`|aMDnaI BaaOitak vastauAao maaTo khovaamaaM AavyauM htauM ko
2:116 ba`|aMDnaI drok vastau taonaa (Allaahnaa) inayamaaonao (AnauMsarvaamaaM) samaipa-ta Co.
maaNasaaonao khovaamaaM AavyauM ko
2:238 Allaahnaa inayamaaonao (AnauMsarvaamaaM) samaipa-ta qa[ JaAao
Aa AayataaomaaM Aok vaata naaoMQaI, jyaaro ba`|aMDnaI maanavaI isavaayanaI vastauAaonaI vaata Co tyaaM khovaamaaM AavyauM Co ko tao drok
Allaahnaa inayamaaonauM paalana ko taabaodarI kro J Jaya Co. jyaaro, jyaaM maanavaInaI vaata Co taao tyaaM taonao Allaahnaa inayamaaonauM
paalana ko taabaodar qavaa maaTo iSaKaamaNa ko salaah AapavaamaaM AavaI Co.

maanavaInauM sqaULa ko SaarIirk Pvana

maanavaInaa Pvananaa bao Baaga ko bao star Co. Aok star taonauM BaaOitak ko sqaULa SarIrnauM Pvana - Physical life, Jonao Ao J
inayamaao laagau paDo Co Jonaa AMtaga-ta pa`aNaIAao Pvana Pvao Co. KaavauM, paIvauM, sauvauM, pa`Jaotpai<a krvaI ivagaoro. paaNaI JovaI rItao
Aok baLadnaI tarsa CIpaavao Co AovaI J rItao maanavaInao saMtaaoYa Aapao Co. saarao Kaaorak JovaI rItao Aok GaaoDanauM paaoYaNa kro Co
taovaI J rItao maanavaInaa ]Cor Anao paaoYaNanaao saamaana paNa saaibata qaaya Co. zor JovaI rItao Aok kutaranao maarI Sako Co taovaI
rItao maanavaI maaTo paNa pa`aNaGaatak saaibata qaaya Co. Aa paNa Allaahnaa inayamaao Co, Jonao QyaanamaaM raKaInao Pvana PvavaamaaM
Aavaotaao maanavaInao taonaa SaarIirk PvanamaaM fayada qaaya Co ko naukSaanaaoqaI bacaI Jaya Co Aqavaa Aoma khI Sakaya ko tao
inayamaaonaI AvagaNanaa kro taao taonao naukSaana pahaoMcao Co.
maanavaInaa PvananauM baIJuM star Ao pa`aNaIAaonaa Pvana krtaaM tad\na JuduM Anao ]McauM Co. Aa tafavata taonao pa`aNaIAaoqaI Alaga kro
Co. Jao pa`qama pa`karnao taonauM pa`aNaI Pvana khIAo taao baIJa pa`karnao taonauM maanavaPvana ko Humana Life. taonauM pa`aNaI
Pvana taonaa sqaULa SarIr saaqao JaoDayaolauM Co jyaaro taonauM maanavaPvana taonaI Jata ko Aatmaa saaqao JaoDayaolauM Co, Jonao paiva~a
kuAa-na naFsa tarIko AaoLaKaavao Co. JovaI rItao maanavaInaa SarIrnaa ivakasanaa inayamaao na>kI Co, taovaI rItao J taonaI Jata ko
Aatmaanaa ivakasanaa maaTo paNa inayamaao inaiecata Co. Jao Aa inayamaao Anao isawaMtaao pa`maaNao maanavaInaI Jata ko Aatmaanaao
ivakasa krvaamaaM Aavao taao maanavaInaa maRtyau paCI paNa maanavaInaI Aatmaa ko taonaI Jatanaao ivakasa qataao rho Co ko tao Amartaa
pa`apta kro Co. Jo isawaMtaao Anao inayamaao, Jonaa AaQaaro maanavaInaI Jata ko Aatmaanaao ivakasa qaaya Co, taonao sanaatana maulyaao
kho Co. Aa maulyaao maanavaInao Allaah tarfqaI vahI Wara maLyaa Co,Anao hvao tao maa~a paiva~akuAa-namaaM J saurixata
sacavaayaolaa Co.

maanavaI marPnaao maailak Co


parMtau maanavaInao AapavaamaaM AavatauM vahInau maaga-dSa-na Anao Ao vahI Jo ba`|aMDnaI drok vastau tarf maaoklavaamaaM
Aavao Co, Jonaao ]llaoKa AagaLa AavaI cau>yaao Co, tao bannaonao maaoklavaanaI rIta ko pawitamaaM maULaBaUta tafavata Co. maanavaInaI
Jata ko AatmaanaI maULaBaUta KaasaIyata Ao Co ko tao paaotaanaI marPnaI maailak Co Anao Aa J Ao KaasaIyata Co Jo maanavaInao
pa`aNaIqaI Alaga paaDo Co, Anao tao KaasaIyata J taonaa maaTo EaoYZtaa Anao [jJtanauM karNa paNa Co. maanavaI marPnaao maailak
haovaanaa karNao taonaa maaTo vahI maaoklavaanaI rIta paNa JudI raKavaamaaM AavaI . AapaNao AagaLa Jao[ cau>yaa CIAo ko
inaP-va vastauAaomaaM droknaI AMdr Anao pa`aNaIAaonaI drok JaitamaaM ko pa`JaitamaaM, drok vyai>tagata PvamaaM taonaa Jnma samayaqaI
J vahI Wara maaga-dSa-na maUkI dovaamaaM AavyauM Co Jo pa`maaNao taomanao taomanauM Pvana vyaitata krvaanauM haoya Co. baIJa SabdaomaaM
khIAo taao Aa maaga-dSa-na taomanaI pa`kRitamaaM saamaola Co Anao pa`kRitanaao Aqa- Ao Co ko tao pa`maaNao taomanaa maaTo vata-vauM taomanaI
maJbaurI Co ko tao pa`maaNao Pvavaa maaTo baaQya Co. taonaaqaI bacavauM ko ivaraoQanaao paena J naqaI rhotaao. Aama, Ao J karNa Co ko
(maanavaI isavaayanaI) ba`|aMDnaI drok vastau Aa inayamaaonauM paalana svayaM kro Jaya Co, Jo Allaah tarfqaI na>kI krvaamaaM
Aavaolaa Co. Jao maanavaInaI Jata ko Aatmaanao lagataa isawaMtaao Anao inayamaao paNa drok maanavabaaLanaI AMdr taonaa Jnma
samayaqaI J gaaoZvaI dovaamaaM Aavyaa haota taao maanavaI paNa Aa inayamaaonauM paalana krvaa maJbaur qa[ Jtaao Anao tao taonaa
marPnaa maailak haovaapaNaaqaI tad\na ivaparIta vaata haotaI. AaqaI, maanavaI maaTo Allaaho Aok JudI J rIta ApanaavaI, JomaaM
Aa inayamaao Anao isawaMtaao Aapavaa maaTo maanavaIAaomaaMqaI kao[ vyai>tanao pasaMd krvaamaaM Aavao Anao taonao vahI Wara
maaga-dSa-na AapavaamaaM Aavao Anao taonao khI dovaamaaM Aavao ko tao Aa saMdoSaao baIJa maanavaIAaonaI samaxa mauko Anao Jahor krI do
ko Aa maaga-dSa-nanao tamaarI (laaokaonaI) marP ]par CaoDvaamaaM Aavao Co. Jo [cCo tao isvakaro Anao Jo naa [cCo tao naa
isvakaro. vaQaumaaM, tao paaotaanaa maaTo baIJao kao[paNa maaga- pasaMd krI Sako Co. parMtau, AoTlauM samaP lao ko Aa inayamaaonaa

paalanaqaI taomanao PvananaI KauSahalaIAao maLaSao Anao taonaa iva#w JvaaqaI tao ivanaaSa naaotarSao. Allaahnaa Aa inayamanauM
parINaama Co ko ba`|aMDmaaM maanavaI isavaayanaI drok vastau Allaahnaa inayamaaonaI taabaodarI isvakaro Co, jyaaro maanavaIAaomaaMqaI
koTlaak Aa inayamaaonao maanao Co Anao koTlaak nakaro Co.
22:18 SauM tamao Ao baabata ]par ivacaar naqaI kyaao- ko ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao }MDa[AaomaaM Jo kM[ paNa Co tao
tamaama, sauya- Anao caM$, taara Anao pava-taao, vaRxaao Anao Pvaao....drok Allaahnaa inayamaaonaI saMpauNa- taabaodarI kro
Co.........(parMtau jyaaM sauQaI maanavaInaao saMbaMQa Co) taomaaMqaI koTlaak svaIkaro Co Anao koTlaak taonao nakaro Co, Jo nakaro
Co tao taomanaao ivanaaSa naaotaro Co.
Anao Aa J karNa Co ko jyaaM ba`|aMDnaI vastauAao maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko
3:83 paRqvaI Anao AakaSaaomaaM (ba`|aMDmaaM) Jo kM[ paNa Co tao drok svaocCaAo ko maJbaurImaaM AllaahnaI (Allaahnaa
inayamaaonaI) taabaodarI kro Co.
jyaaro, maanavaIAao maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko,
2:112 Anao Jo paNa AllaahnaI(Allaahnaa inayamaaonaI) taabaodarI svaIkarSao qaSao Anao saara kayaao- krSao, taonaao
badlaao taonaa paalanahar paasaoqaI (Allaahnaa kaya-naa vaLatarnaa inayama pa`maaNao) maLaSao.Anao taonao kao[ paNa Jatanaao
Baya ko vyaqaa nahIM haoya.
baIP JgyaaAo ba`|aMDnaI vastauAao maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko
2:116 ba`|aMDnaI drok vastauAao taonaa(Allaahnaa) inayamaaonao (AnauMsarvaamaaM) samaipa-ta Co.
parMtau, maaNasaao maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko
2:238 Allaahnaa inayamaaonao (AnauMsarvaamaaM) samaipa-ta qa[ JaAao.
AoTlaok,o maanavaInaI paaotaanaI [cCaqaI, raPKauSaIqaI kao[paNa Jatanaa dbaaNa vagar, samaP ivacaarInao Allaahnaa inayamaaonauM
paalana krvauM, Aonao sava-EaoYZ Pvanapawita khovaamaaM AavaI Co.
4:124 Anao Jo kao[ Allaahnaa inayamaaonaI satyataa ]par _@ivaevaasa raKao Co,Anao paaotaanaI marPqaI Ao pa`maaNao
Pvana Pvao Co, taomanauM Pvana sava-EaoYZ hSao. Anao taoAao taomanaa pa`yatnaaonauM Barpaur fLa maoLavaSao.
Aama, Jo laaokao paaotaanaI raPKauSaIqaI Aa Pvanapawita svaIkaro Co taomanauM Pvana EaoYZ khovaaya. maaNasanao marPnaao ko
pasaMdgaInaao AiQakar taonaa BaaOitak ko sqaULa SarIrnaa PvanamaaM taqaa maaNasa tarIkonaa (Aatmaa ko Jatanaa) PvanamaaM paNa
maLao Co. da.ta. paaNaInaao Ao inayama na>kI Co ko taonaa ]par baharnauM kao[ dbaaNa naa haoya taao tao naIcaaNa tarf vaho Co. Jo
KaoDUta paaotaanauM Kaotar naIcaaNa ko paaNaInaa vahoNa tarf banaavao Co tao Allaahnaa inayamaaonauM paalana kro Co Aqavaa Aoma khI
Sakaya ko tao paaotaanaa pa`yatnaaonao Allaahnaa inayamaaoqaI Aok#pa raKao Co, taoqaI taonao taonauM Barpaur fLa maLao Co.

BaaOitak Pvananaa fayada

Aa inayamaao maanavaInaa Aok pa`aNaI tarIkonaa Pvananaa Co, taoqaI tao maanavaI maanavaI vaccao kao[ tafavata naqaI krtaa. GaNaa laaokao
maanavaInaa sqaULa SarIr isavaaya taonaI Jata ko Aatmaanaa Aistatvanao svaIkartaa naqaI ko sqaULa SarIrnaa maRtyau paCI paNa Aatmaa
Amar rho Co taomaaM ivaevaasa naqaI raKataa ko naa taao sanaatana maUlyaaonao maanao Co Aqavaa Pvana maa~a Aa duinayaanauM BaaOitak
Pvana J Co taovauM maanao Co, tao laaokao paNa Aa inayamaaonauM AnaMuSarNa kro taao taomanao paNa taonaa fayada AovaI rItao J maLaSao JovaI
rItao Ao laaokaonao maLaSao Jo ]par JNaavaola tamaama baabataaomaaM ivaevaasa Qaravataa haoya. paiva~a kuAa-na, Jomanao ]parnaa fkramaaM
pa`qama vaNa-vavaamaaM Aavyaa Co taovaa laaokaonao hyaataud\duinayaa Aqaa-ta maa~a BaaOitak ivaevanao maanavaavaaLaa tarIko Anao baIJa
pa`karnaa laaokaonao duinayaa Anao AaKaortamaaM maanavaavaaLaa Aqaa-ta halanauM BaaOitak Pvana Anao maRtyau paCInauM Pvana bannaomaaM
maanavaavaaLaa tarIko AaoLaKaavao Co. pa`qama pa`karnaa laaokaonaa baQaa pa`yatnaao Aa duinayaanaa fayada maoLavavaamaaM vapara[ Jaya Co
Anao taomaaM maanavaIya maulyaaonao kao[ mahtva naqaI haotauM. Aa laaokao maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko,
2:200 Anao laaokaomaaMqaI koTlaak Aovaa Co JoAao kho Co ko Amanao baQauM Aa duinayaanaa PvanamaaM J maLaI Jaya, taomanao
AaKaortamaaM (maRtyau paCInaa PvanamaaM) kao[ fayadao naqaI.
2:201 Anao Jo laaokao kho Co ko Amanao Aa duinayaanaI KauSahalaIAao maLao Anao AaKaortanaI paNa (maRtyau paCInaa
PvananaI paNa), Anao Amanao daozKanaa AzabaqaI bacaava. (taoAaonao tao pa`maaNao fayadao maLaSao).
Aayata 2:201maaM dSaa-vaolaa laaokaonao paiva~akuAa-na maaomaIna kho Co. Aa laaokao Allaaho na>kI krolaa BaaOitak Pvananaa
inayamaaonauM paalana kro Co Anao taoNao Aapaolaa sanaatana maulyaaonauM AnauMSarNa paNa. AomanaaqaI ibalakula ivaparIta Jo laaokao maa~a
BaaOitak Pvananaa inayamaaonao svaIkaro Co Anao vahI Wara AapavaamaaM Aavaolaa sanaatana maulyaaonao naqaI maanataa taomanao kafIr

kho Co. Aqaa-ta na maanavaavaaLaa. AanaaqaI Ao spaYT Co ko Jo laaokao BaaOitak Pvananaa inayamaaonao maanaSao Anao tao pa`maaNao
pa`yatnaao krSao tao taonaa pairNaamaaoqaI fayadao ]ZavaSao. paiva~a kuAa-namaaM Aa hkIktanao ivastaRta rItao vaNa-vaI Co.
17:18 Jo kao[ paNa BaaOitak Pvananaa taurMta maLataa fayada [cCo Co, Amao taonao Amaara inayama pa`maaNao tao fayada
AapaI d[Ao CIAo. parMtau taonauM BaivaYya naYT qa[ JSao,
17:19 Anao Jo (Aa BaaOitakPvananaa fayadaAaonaI saaqao saaqao) maRtyau paCInaa fayada [cCo Co, Anao taonaa maaTo
pauropaura pa`yatnaao paNa kro Co, saaqao saaqao Allaaho Aapaolaa sanaatana maulyaao ]par ivaevaasa paNa Qaravao Co, taao taovaa
laaokaonaa pa`yatnaaonaa fLa Barpaur pa`maaNamaaM paoda qaaya Co.
17:20 Amao bannao pa`karnaa laaokaonao taomanaa pa`yatnaao pa`maaNao AagaLa vaQaartaa J[Ao CIAo,AmaarI AapaolaI
naoAmataaonaa drvaaJa droknao maaTo samaana QaaorNao Kaullaa Co. Amao AonaI AagaLa kao[ AaD naqaI maukI ko flaaNaa
laaokao Aonaa AMdr AavaI SakSao Anao flaaNaa nahIM.

maaomaIna Anao kafIr vaccaonaao frk

paiva~a kuAa-na Aayata 45:13 maaM kho Co ko AakaSaao Anao paRqvaI ]par Jo kM[ paNa Co tao baQauM, taonaa (Allaah) tarfqaI,
(inayamaaonaa baMQanamaaM JkDI); tamaara AaiQana krI dIQauM Co. KaroKar, Jo laaokao bauiwnaao ]payaaoga krSao, AByaasa krSao tao
laaokao pa`kRitanaa baLaaonao paaotaanaa ]payaaogamaaM laavaI SakSao. Aa AayatamaaM tamaama Jaita, doSanaa laaokaonao saMbaaoQana krvaamaaM
AavyauM Co,Anao AomaaM maaomaIna Anao kafIrnaao Baod naqaI. paNa Jo laaokao bauiwnaa ]payaaoga Wara pa`kRitanaa baLaaonao naaqaInao
paaotaanaI [cCaAao pa`maaNao ]payaagamaaM lao Co AoTlao ko maa~a paaotaanaa svaaqa- maaTo ]payaaoga kro Co, taomanao kafIr khovaamaaM
Aavyaa Co. taomanaI svaaqaI- manaaovaRi<anao karNao ivanaaSa Anao barbaadIAaonauM Jhnnama saJa-ya Co, JomaaM Atyaaro duinayaa
fsaayaolaI Co. Joma Joma pa`kRitanaa baLaaonao vaQaaronao vaQaaro pa`maaNamaaM kabaumaaM krvaamaaM AavaI r(a Co, taoma taoma Aa
JhnnamanaI Aaganaao folaavaao Anao taIva`taa vaQataI J Jaya Co. maaomaIna Ao laaokao Co Jo bauiwnaa ]payaaogaqaI pa`kRitanaa baLaaonao
naaqaInao taonao Allaaho Aapaolaa sanaatana maulyaaonaa AaQaaro samaga` maanavaJatanaa fayada maaTo ]payaaogamaaM laavao Co. JonaaqaI
duinayaa Jnnatanaao namaunaao banao Co. Aama, Aavaa laaokaonao J Allaaho na>kI krolaI saImaaAamaaM (hdudullaahmaaM) rhovaanauM
khovaamaaM Aavao Co Aqaa-ta paaotaanaI Sai>taAao Anao pa`kRitanaa baLaaonao Aa saImaaAao ko hdaonaI AMdr rhInao ]payaaogamaaM laovaa.
Aa saImaaAao ko hdaonao Allaaho samaga` maanavaJatanao ivaevavyaapaI Anao tamaama fayadaAao maLao tao maaTo na>kI krolaI Co. da.ta.
jyaaro kafIr laaokao (doSa, Jaita) pa`kRitanaa baLaaonao kMTa/ lo amaaM kro Co tyaaro taonao paaotaanaa (Jata, parIvaar, Jaita, doSanaa)
fayada maaTo Anao baIJa laaokaonaa (vyai>ta, pairvaar, Jaita, doSanaa) naukSaana maaTo ]payaaogamaaM lao Co. AavaI
ivacaarSarNaInaa pairNaama sva#pa maanavaPvanamaaM ivaevavyaapaI AsaMtaaoYa Anao vaorBaava ]Baao qaaya Co. jyaaro maaomaIna laaokao
(doSa, Jaita), pa`kRitanaa baLaaonao kMT/alo amaaM krSao taao taonaaqaI qataa fayadaAaonao samaga` maanavaJatanaa paalanapaaoYaNa Anao
ivakasa maaTo ]payaaogamaaM laavaSao. karNako samaga` ivaevanauM paalanapaaoYaNa (rbaubaIyatao AalamaInaI) paNa Aok sanaatana maulya
Co, Jonao maaomaIna AvagaNaI naqaI Saktaao Aqavaa Aoma khI Sakaya ko paiva~a kuAa-nanaI pairBaaYaamaaM Jo kafIr Ao Co Jo
samaaJmaaM mauSkolaIAao paoda kro Co, samaaJnao JudaJuda vagaao-maaM ivaBaaPta krI naaKao Co, JonaaqaI garIba vaQaaro garIba Anao
AmaIr vaQaaro AmaIr banao Co. nyaaya naqaI rhotaao Anao tamaama inaNa-yaao vagadar laaokaonaa fayada maaTo laovaamaaM Aavao Co. paiva~a
kuAa-nanaI pairBaaYaamaaM,maaomaIna Ao Co Jo samaaJmaaM Aok#pataa paoda kro Co, samaaJnaa drok saByanao taonaI J#rta pa`maaNao
Kaaorak Anao ivakasanaa saaQanaao paura paaDo Co, samaaJnaa drok vyai>tanao maaNasa tarIko samaana [jJta Anao Aadr Aapao Co,
drok ivavaadnaao ]kola Allaahnaa inayama pa`maaNao kro Co, taomaaM na kao[naI KaaoTI tarfoNa kro Co ko na kao[nao KaaoTI saJa.
karNa ko Aa tamaama pairisqaitaAao maaTo Allaah tarfqaI AapavaamaaM Aavaolaa isawaMtaao Anao inayamaao ]par taonao _@ivaevaasa
haoya Co, Anao Aonaa Anau#pa Pvana vyaitata krvauM taonaa Pvananaao mauKya Qyaoya haoya Co. AanaaqaI, Aa duinayaamaaM JnnataI
samaaJnauM inamaa-Na qaSao, saaqao saaqao taomanaI Jata ko Aatmaanaao ivakasa paNa qataao JSao ko JonaaqaI taoAao maRtyau paCInaa Pvananaa
ivakasanaa taba>kaAao paNa paar krtaa JSao. Aqaa-ta Aa PvanamaaM paNa Jnnata Anao maRtyau paCInaa PvanamaaM paNa Jnnata.
karNako maaNasanaI Jata ko Aatmaanaa ivakasanauM rhsya samaga` maanavaJatanaa ivaevavyaapaI paalanapaaoYaNa Anao ivakasa, samaana
nyaaya Anao laaokaonaI KaamaIpauita-naa ({hsaananaa) vyavasqaataM~anaI sqaapanaamaaM CupaayaolauM Co.
[slaama kaonao kho Co?
]paraokta cacaa-qaI spaYT qaaya Co ko maanavaInaI duinayaamaaM [slaama AoTlao BaaOitak Pvananao lagataa Allaahnaa inayamaaonao
Aok#pa Anao vahI Wara Allaaho Aapaolaa sanaatana maulyaao Anao isawaMtaaonao Anau#pa Pvana PvavauM. baIJa SabdaomaaM khIAo
taao pa`kRitanaa baLaaonao kMT/alo amaaM krI taonaaqaI qataa fayadaAaonao Allaaho saUcavaolaa inayamaao pa`maaNao ]payaaogamaaM laavavaa ko

vaaparvaa AoTlao [slaama. hvao AapaNaI saamao ~aNa pa`karnaa laaokao qa[ gayaa.
(1). pa`qama pa`karnaao laaokao Ao Co, Jo pa`kRitanaa inayamaaonaao AByaasa krI (Jonao vaO&aainakao khIAo), tao baLaaonao kMTa/ lo amaaM kro
Co, parMtau Allaaho Aapaolaa sanaatana maulyaao ]par _@ivaevaasa ko [maana naqaI Qaravataa. taomanao duinayaanaa BaaOitak sauKa taao
pa`apta qa[ Jaya Co. parMtau taomanaao samaaJ Jhnnama Jovaao (ASaaMtaI,Asamaanataa,BaodBaava, Baya, Asaurxaa, paIDa, yaatanaa,
du:Ka, ABaavaao QaravatauM) haoya Co. Jo laaokaonauM Aa duinayaanauM Pvana Jhnnama JovauM, taomanauM BaivaYyanauM ko maRtyau paCInauM Pvana
paNa Jhnnama JovauM J haoya Co.
(2). baIJa pa`karnaa laaokao Ao Co Jo vaO&aainak tarIko pa`kRitanaa baLaaonao kMT/alo amaaM lao Co Anao taonaa karNao maLataa fayada kuAanamaaM Aapaolaa sanaatana maulyaaonaa AaQaaro ]payaaogamaaM laavao Co ko vaaparo Co. taomanauM Pvana Aa duinayaamaaM paNa Jnnata JovauM
(SaaMta, saurixata, samaana, inaBa-ya, sauKa sauivaQaaAao QaravatauM ) Anao maRtyau paCInaa PvanamaaM paNa JnnatanauM haoya Co.
(3). ~aIJao pa`kar Ao laaokaonaao Co, JoAao pa`kRitanaa baLaaonaa mahtvanao Anao taonao lagataa AByaasanao naJr AMdaJ kro Co,
JonaaqaI taomanaI halanaI duinayaanauM Pvana itarskRta, badnaamaIvaaLauM, paravalaMbaI Anao ABaavavaaLauM haoya Co. taomanao taomanaa
PvananaI pa`aqaimak J#rIyaata JovaI ko Kaaorak maaTo paNa baIJa laaokao (doSa, Jaita, kaoma) ]par AaQaar raKavaao paDo Co.
duinayaa Anao AaKaorta
AanaaqaI Ao pa`ena ]Baao qaaya Co ko ]par JNaavaolaa vagaao-maaMnaa ~aIJa pa`karnaanaa laaokao Jao paiva~a kuAa-na (Allaah, vahI,
AaKaorta AoTlao ko BaivaYyanauM ko maRtyau paCInauM Pvana) Anao taonaa sanaatana naOitak maulyaao ]par [maana ko _@ivaevaasa
Qaravavaanaao davaao krtaa hSao taao SauM taomanauM BaivaYyanauM Anao maRtyau paCInauM Pvana safLa hSao? taonaao Jvaaba spaYT Co ko paiva~a
kuAa-na (Allaah, vahI, AaKaorta) Anao taonaa sanaatana maulyaao ]par [maananaao Aqa- AoTlao pa`kRitanaa baLaaonao kMT/aolamaaM krInao,
taonaao ]payaaoga ko vaparaSa kuAa-namaaM Aapaolaa sanaatana maulyaaonao AaQaaro krvaamaaM Aavao, JoqaI vyai>tanaI Aatmaanaao ko Jatanaao
ivakasa qaaya. hvao Jo kao[ doSa ko kaoma pa`kRitanaa baLaao ]par kMTa/ lo a J naqaI QaravataI, taao taonao maaTo taonaa ]payaaoganaao pa`ena J
]Baao qataao naqaI. Aama, Jo laaokao maa~a khovaanauM [maana Qaravao Co, paNa tao pa`maaNao kaya- naqaI krtaa tao ivacaarSarNaI
raohbaainayatanaI (AoTlao ko saMsaar vyaqa- Co taonaao tyaaga krvaao Jao[Ao) ko vaOragyanaI Co. Jo maanavaInaa mananaI paodaSa Co.
AonaaqaI Ao Ba`mamaaM fsaayaolaao rho Co ko Aa duinayaanaI kMgaaLa pairisqataI ko ABaava maRtyau paCInaa Pvana saaqao saMbaMQa naqaI
raKataI Anao Jo AhIyaaM JoTlaao vaQaaro kMgaaLa Anao ABaavamaaM hSao tao maRtyau paCI AoTlaao J BaagyaSaaLaI hSao. paiva~a kuAa-na
Aa vaatanaao Aokdma spaYT SabdaomaaM ivaraoQa krtaaM kho Co ko Jo kaoma, Jaita ko doSa maaTo Aa duinayaamaaM BaaOitak Pvana
J#rIyaatanaa saaQanaaonaa drvaaJa naqaI Kaulataa taomanauM maRtyau paCInauM Pvana kyaaroya sauQarI naqaI SaktauM. tao spaYT SabdaomaaM kho
Co ko:
20:124 Jo Amaara inayamaao paaLavaaqaI dur rho Co, taonaI AaqaI-k isqataI taMga qa[ Jaya Co, Anao taonao Amao
kyaamatamaaM paNa AaMQaLaao ]Baao krISauM.
taonauM karNa paNa spaYT Co ko pa`kRitanaa inayamaao paNa Allaaho banaavaolaa inayamaao Co. taonaao ivaraoQa krvaao ko taonaI AvagaNanaa
krvaaqaI taonauM pairNaama ivanaaSa Anao ABaava ko ACta haoya Co. paiva~a kuAa-nanaao Aok maaoTao Baaga Aa inayamaaonaa mahtva
]par Baar Aapao Co. Jao AapaNao paiva~a kuAa-nanaa Aa Baaganao na svaIkarIAo ko taonaao [nakar krIAo taao taonaa baakInaa Baaga
]par maa~a khovaanaao isvakar kao[ fayadao naqaI AapaI Saktaao. paiva~a kuAa-na kho Co:
2:85 SauM tamao AovaI rIta Apanaavavaa maaMgaao Cao ko JomaaM Allaahnaa inayamaaonaa Aok Baaga ]par [maana raKaao
Anao baIJa BaagaqaI [nakar krao, Jo kao[ AavauM krSao taonaa maaTo taonauM pairNaama Aa duinayaamaaM badnaamaI Anao
itarskar maLaSao Anao tao kyaamatamaaM paNa taIva`tama AzabamaaM fsaayaolaao hSao.
tamao JaoyauM, ko Allaahnaa inayamaaonaa Aok BaagaqaI [nakar Anao baIJa Baaga ]par [maana raKavaanauM pairNaama maa~a Aa
duinayaanaI badnaamaI Anao itarskar J nahI, parMtau AaKaorta AoTlao ko maRtyau paCI paNa tabaahI Anao barbaadInauM karNa hSao.
karNa ko Allaahnaa inayamaaonaa baIJa Baaga (kuAa-nanaa sanaatana maulyaao) ]par [maananaao Aqa- Ao Co ko taonaa pa`qama Baaganao
(BaaOitak Pvananao lagataa inayamaaonao) AmalamaaM laavavaamaaM Aavao. paiva~a kuAa-nanaa AadoSaao, inayamaao Anao isawaMtaao Aa
duinayaanaa Pvananao Allaahnaa maaga-dSa-na AoTlao ko vahI pa`maaNaonaI Pvana pawita GaDvaa maaTo Co. AoTlao sauQaI ko salaata
JovaI [baadta paNa Aa satyanaI yaad taaP kravavaa maaTo Anao Ao taDpa paoda krvaa maaTo Co ko Amao Pvananaa drok xao~amaaM
Anao Dgalaonao pagalao Allaahnaa inayamaaonaI AaiQanataa ko taabaodarI svaIkarISauM. Amao taonaa AadoSaao AagaLa natamastak qa[SauM.
taoqaI duinayaanaa Pvananao mahtva na AapavauM Anao AovauM samaJvauM ko Amao Allaahnaa inayamaaonauM AnaMuSarNa krIAo CIAo, tao
paaotaanaI Jatanao CotarvaanaI vaata Co. yaad raKaao! Jonao Aa duinayaanaI KauSahalaIAao pa`apta naqaI ko Jo taonao pa`apta krvaanaao

pa`yatna naqaI krtaao tao Allaahnaa inayamaaonauM paalana naqaI krtaao Anao AoTlao J Aonao Aa duinayaanaI KauSahalaIAao paNa pa`apta
naqaI qataI Anao taoqaI J paiva~a kuAa-na Aok maaomaInanaa PvananaI rIta bataavataaM kho Co:
2:201 ho Amaara paalanahar! Amaara duinayaanaa Pvananao EaoYZ banaava Anao maRtyau paCInaa Pvananao paNa.
Anao, Jo Pvana pawitanauM pairNaama AavauM naqaI AavatauM, tao [slaamaIk Pvanapawita naqaI paNa baIJuM kM[k Co. Allaahnaa
inayamaaomaaM [maana (_@ivaevaasa) Anao Aamaalao saalaohanauM (rcanaatmak kayaao-nauM) inaiecata pairNaama Aa JmaIna ]par
Kyaaita, EaoYZtaa, sa<aa Anao pa`Baava Co (24:55). Aa Allaahnaao Afr vaayadao Co. JonaI Aa duinayaanaI parIsqaItaI Karaba
Co Anao Jo paaotaanaI parIisqataI badlavaa pa`yatna naqaI krtaao taonaI AaKaorta AoTlao maRtyau paCInauM Pvana paNa dyanaIya hSao.
dInanaao hotau
dIna AoTlaa maaTo Aavao Co ko maaNasanaI duinayaanauM Pvana sauQaarI do. Aa Pvana sauQarI Jaya taao taonaa parINaama sva#pa maRtyau
paCInauM Pvana paNa sauQarI Jaya Co. Jo kaoma , Jaita, doSanaI Aa duinayaanaI halata sauQarolaI na haoya Anao tao paaotaanaI halata
sauQaarvaa pa`yatna ko icaMtaa na krtaao haoya taao samaP laao ko tao kaoma, Jaita ko doSanauM pairNaama sauQartauM naqaI. dIna Aok Aovaa
samaaJnaI sqaapanaa kro Co, Jo maaNasanaa PvanamaaM sauMdrtaa huSna paoda krI do Co. tamao maanava [itahasa ]par naJr naaKaao
taao tamanao JNaaSao ko Sa#AataqaI Atyaar sauQaI kaomaao, JaitaAao ko doSaaonaao ]dya, ivakasa Anao patananaI parMpara Jaovaa maLaSao.
iSakar Anao iSakarInaI kqaa Jaovaa maLaSao. tamao JaoSaao ko drok vyai>ta, kaoma, Jaita ko doSanaa Aovaa pa`yatnaao hSao ko tao baIP
vyai>ta ko doSanao paaotaanaao iSakar banaavao, taonaa maaTo JataJatanaI yaui>taAao laDavavaamaaM AavataI hSao. JataJatanaI JaLa
paaqarvaamaaM AavataI hSao. kao[ vyai>ta ko doSa BalauM krvaanaa AaMcaLaa hoZLa SaaoYaNa krtaao hSao ko kao[ taakatavaaLaao nabaLaanauM
SaaoYaNa krtaao hSao ko baIJanaI saKata mahonatanaI kmaaNaI ]par AoSaAarama krtaao hSao. Aamataao, Aa iSakarIAaonaI GaNaI
Jataao Co. parMtau taomanauM saOwaMitak rItao vagaI-krNa krvaamaaM Aavao taao ~aNa maaoTa pa`karao AapaNaI saamao Aavao Co. Aok, Aokhqqau
sa<aa. baIJao,KaaoTI Qaaima-k AagaovaanaI. ~aIJao, laaohI causanaarI mauDIvaadI vyavasqaa. dIna Aa ~aNao badIAaonao naYT krInao
Aok Aovaa vyavasqaataM~anaI sqaapanaa kro Co, JomaaM kao[ maaNasa kao[ baIJa maaNasanaao taabaodar ko AaQaarIta naa rho. tao Aok
Aovaao samaaJ sqaapao Co, JomaaM drok vyai>ta Aovaao banaI Sako Co, Jovaao tao banavaa [cCo ko Jovaao tao banavaanaI laayakata Qaravao Co.
KaaoTI samaaJ vyavasqaamaaM maaNasanaI SauYaupta Sai>taAaonaa hJarao baaga vagar KaIlao maurJa[ Jaya Co. parMtau dInanaa AaQaaro
sqaaipata krvaamaaM Aavaolaa samaaJmaaM Aok vyai>ta paNa Aovaao naqaI rhotaao JonaI SauYaupta Sai>taAaonaao ivakasa qayaa vagarnaao rhI
Jaya. tamao ivacaar taao krao Aa koTlaI maaoTI k`aMita Co, Jo maanava ivaevamaaM dInanaa sva#pamaaM Aavao Co. dIna Aavaa samaaJnao
paRqvaInaa Aok Baaga ]par sqaaipata kro Co Anao paCI taonaa xao~anao folaavataao Jaya Co, JoqaI tao samaga` maanavaJatanao paaotaanaa
KaaoLaamaaM la[ lao. AoTlaa maaTo ko taonaI saamao samaga` paRqvaI ]par taakata, vaMSa, Julmanaa SaaYananao hTavaInao nyaaya Anao
maanavaJatanaI KaamaIpaUita- krvaavaaLauM vyavasqaataM~a sqaaipata krvaanaao Qyaoya haoya Co. AovaI rItao tao samaga` maanavaJatanao Aok
ivaevaJaita ko ivaevabaMQautvamaaM JaoDI do Co Aqaa-ta Baa[ Baa[naa sagapaNamaaM laavaI dovaa maagao Co. Aa Co dInanaao hotau.
dInanaao hotau vaNa-vataaM Baartanaa mahana Saayar, tatvaicaMtak Anao paiva~akuAa-nanaa AByaasau mahu-ma Da^. Allaamaa maaohmmad
[kbaala taomanaa maaOlaanaa huSaOna Ahmad madnaInao laKaolaa pa~amaaM laKao Co ko:payagaMbar maaohmmad(sa.A.va.)naI nabauvatanaao
hotau samaga` maanavaJatanao Allaaho vahI Wara Aapaolaa isawaMtaao Anao inayamaao AnaMuSaar Aok Jaita banaavavaanaao Co. baIJa
SabdaomaaM khIAo taao, nabauvatanaao hotau samaga` maanavaJatamaaM Jo BaodBaava Co taonaI paaCLa Jaita,gaao~a,paMqa Anao rMga Jovaa
parIbaLaao Co Anao Aa parIbaLaaonaao AaQaar samaya, sqaLa, vaMSa, Jaita, ivagaoro Co, taao maanavaJatanao tao parIbaLaaoqaI mau>ta
krvaanaao Co. Anao Aama, nabauvatanaa maaQyamaqaI Allaaho Aa maaTInaa paUtaLaa maanavaInao samaya, sqaLa Anao saMJaogaaonaI
AsarqaI mau>ta kro Anao Amartaa baxao taovaI idvya ivacaarQaara AapavaamaaM AapaI Co. Aa Co payagaMbar maaohmaMd
saahoba(sa.A.va.)naao maaoBaao ko sqaana Anao mauislama ivaevanauM Qyaoya.

[slaaimak samaaJ
Aa htaao Ao [slaama Jo payagaMbar saahobao duinayaa samaxa rJu kyaao- Anao paaotaanaa AJaoD pa`yatnaaoqaI taonao sqaaipata krInao taonaI
vyavaharIktaa isaw krI dIQaI. Aa AJaoD pa`yatnaaonaao Aqa- Ao Co ko payagaMbar saahoba dInanao samaJNaqaI rJu krtaa htaa,
taonaa hotau Anao fayadaAaonao tak-baw dlaIlaao Anao daKalaaAaoqaI samaJavataa htaa. ivaraoQaIAaonaa ivaraoQanaao &aana Anao
DhapaNaqaI Jvaaba Aapataa htaa, tao laaokaonao Aa ivaYayamaaM ivacaarvaanauM Anao manana krvaanauM khotaa htaa. Jo laaokao AovaI rItao
paaotaanaa )dya Anao manaqaI sahYa- isvakartaa, taomanao paaotaanaa saaqaIdaraomaaM saamaola krI laotaa htaa. Aa Ao laaokaonaao samauh
htaao JomaNao dIna AaQaairta samaaJnaI sqaapanaa krI. Aa samaaJo qaaoDaJ samayamaaM maanavaJatanaI Balaa[naa Aovaa
pairNaamaao paoda kyaa- Jo taonaI satyataanaa pauravaa banataa gayaa Anao AovaI rItao taonauM xao~a vaQatauM gayaMu. duinayaaAo AovauM vyavasqaataM~a

Jao[ laIQauM JomaaM kao[ maaNasa baIJa maaNasanaao taabaodar ko AaiQana na htaao. drok vyai>ta Allaahnaa inayamaaonaI saImaaAaomaaM
rhInao pa`itaYZta Anao svataM~a Pvana Pvataao htaao. Aa Ao svataM~ataa Co JomaaM taonaI maaNasa tarIkonaI Sai>taAaonaao ivakasa AovaI
rItao qataao htaao ko tao Aa PvanaqaI maRtyau paCInaa Pvana sauQaInaa ]tk`aMitanaa taba>ka paar krvaa Sai>tamaana banaI Jtaao htaao.
dInanaI Aa pawitamaaM raJaSaahInauM ko mauDIpaita ko mauDIvaadnauM kao[ AstaItva na htauM, saMsaartyaaganaI ivacaarSarNaI na htaI.
taoqaI Qaaima-k AagaovaanaInaI kao[ AavaSyaktaa na htaI. maaNasanaao maaBaao taonaI AaoLaKa htaI Anao maaoBaanaao AaQaar maaNasanaa
kayaao- Anao taonauM caair~a htauM. hJrta ]marnaa SabdaomaaM khIAo taao saaOqaI Sai>taSaaLaI maaNasa paNa saaOqaI kmaJaor gaNaaya,
jyaaM sauQaI taonaI paasaoqaI kao[ baIJanaao hk taonaa Kara hkdarnao ApaavaI dovaamaaM na Aavao,Anao saaOqaI kmaJaor maaNasa paNa
saaOqaI Sai>taSaaLaI gaNaaya, jyaaM sauQaI taonaI paasaoqaI CInavaa[ gayaolaao hk taonao parta naa krI dovaamaaM Aavao
tyaar paCInaao [slaama
Aa htaao Ao [slaama Jo Allaaho maaNasanao Pvanapawita tarIko saucavyaao htaao. parMtau payagaMbarsaahoba Anao taomanaa
saaqaIAaonaa samayagaaLaa paCI mausalamaanaaoAo paiva~a kuAa-na AaQaarIta [slaama CaoDI, maaNasao Jatao banaavaolaao maJhba
ApanaavaI laIQaao. JomaaM raJaSaahI, maUDIvaad, saMsaartyaaga, Qaaima-k AagaovaanaI taqaa tao tamaama #@IAao, AMQaEawaAao,
kurIvaaJaonaI baoDIAao, Jo [slaamao hTavaI htaI, tao baQaI paaotaanaI Jatao pahorI laIQaI. raoJbaraoJnaa vyavaharao Anao ivavaadaonaa
inaNa-yaao sa<aaQaarI laaokao paasao AavaI gayaa Anao maJhba maa~a koTlaIk maanyataaAao, Aqa- vagarnaa rIvaaJao Anao
parMparaAaonaaonauM paaoTlauM banaI gayaao. maJhbanaa khovaataa AalaImaaomaaM AovaI Aqa- vagarnaI Anao JonauM kao[ pairNaama naa
haoya taovaI cacaa-Aao Anao ivavaadao Sa# qa[ gayaa Anao taonaa ivaraoQamaaM Anao TokamaaM KaunanaI nadIAao vahovaa laagaI. Aa cacaa-Aao
kovaI htaI? AadmanaI #h hkIktamaaM KaudanaI #h Co ko Alaga?,Kaudanaa gauNaao Junaa Co ko navaa?,kuAa-na maKalauk Co ko gaOr
maKalauk?,SauM Kauda taonaa paaotaanaa [radanaI iva#w vataI- Sako Co?,maanavaI paaotao paaotaanaa kayaao- banaavaI Sako ko nahI? ,SauM
Kauda JuZ baaolaI Sako ko nahI?JnnatamaaM JvaavaaLaa Allaahnao Jao[ SakSao ko nahI? SauM Kauda JnnatavaaLaaAaonaI naoAmataao
Anao JhnnamavaaLaaAaonaa AzabamaaM vaQaGaT krI Sako?[maanamaaM vaQa GaT qaaya ko nahI?Azaba Anao savaaba, SauM KaudanaI
marP ]par Co ko maanavaI paaotaanaa kayaao- Wara taomaaM forfar krI Sako Co? haOJo kaOsarnaI laMbaa[ Anao pahaoLaa[ koTlaI Co?
Aa htaa khovaataa [maanavaaLaaAaonaI cacaa-naa ivaYayaao Anao taonaa karNao Aa pa`karnaa ivaYayaao AByaasak`mamaaM daKala krvaamaaM
Aavyaa Co, Jovaako AaKaI mau=I imasavaak ko dataNa pakDvaaqaI masaa qa[ Jaya! ,imasavaak ko dataNanao causavaaqaI maaNasa
AaMQaLaao qa[ Jaya! ,kuvaamaaM }MdrnaI pauMCDI paDI Jayataao paak krvaa koTlaa DaoLa paaNaI ka@vauM paDo! ,}MdrnauM mau~a paak haoya
ko naapaak?! sauvvar Jao maIZanaa AgarmaaM paDInao maIZuM qa[ Jaya taao tao maIZanao Kavaaya ko nahIM?! ko paCI Aovaa pa`enaao ko
gausala, snaana krvaa maaTo AaoCamaaM AaoCu koTlaa laaoTa paaNaI Jao[Ao? maaqaanaa masaamaaM haqa koTlao sauQaI forvavaa
Jao[Ao?, zuvaad Anao zaoya, sauvaad Anao saIna, taaoya Anao tao AxaraovaaLaa Sabdaonaa ]ccaarNaaomaaM frk naa krI
taao namaaJ qaaya ko nahIM?! ivagaoro ivagaoro Anao Aa pa`enaao hla krvaa paaCLa samaga` kaomanaI Sai>taAao, samaya Anao naaNaanaao
vyaya qavaa laagyaao Co. AaJ sauQaI mauislama kaoma Aa paenaaomaaM ATvaayaolaI Co Anao Aanao paaCI dIna tarIko AaoLaKaavao Co!.
vhalaa Baa[Aao! Aok [slaama Ao htaao ko Jonao payagaMbar maaohmmad(sa.A.va.) saahoba Anao taomanaa paiva~a
saaqaIAaoAo rJu kyaao- htaao. Jonaa karNao ivaevanaI [maamata ko naotaagaIrI mauislamaaonaa BaagamaaM AavaI ga[ htaI Anao Aok
[slaama AapaNaao AaJnaao [slaama Co, JonaaqaI mauislamaaonaI ko AapaNaI gaNanaa ivaevanaI saaOqaI Aivakisata Anao naIcalaa
drjJanaI kaomamaaM qaaya Co. parMtau Ao [slaama JoNao mauislamaaonao tao vaKatao EaoYZtaa ApaavaI htaI tao AapaNaI paasao AllaahnaI
PvaMta Anao saurixata iktaaba Ala kuAa-namaaM haJr Co. JaovaanauM Ao Co ko Aonao Aok PvaMta vyavasqaataM~anaa sva#pamaaM sqaapanaa
krvaanauM saaOBaagya kaonao faLao Jaya Co?
naaoMQa: Aa laoKa Allaamaa P.Ao.parvaoz saahobanaa ]du-maaM laKaolaa laoKa [slaama kyaa honaao gauJrataI Baavaanauuvaad Co.
AssalaamaaoAlayakuma,
Aa cacaa- ]parqaI TuMkmaaM [slaamanaI vyaaKyaa laKavaI haoya taao Aoma qaaya ko:
pa`kRitanaa inayamaaonaao AoTlao ko AapaNaa sqaLua SarIrnao lagataa Anao baharnaa BaaOitak ivaevanao lagataa inayamaaonaao AByaasa
krInao taonao samaJvaa Anao tao pa`maaNao Pvana PvavauM,AoTlao ko taonaa BaMga Wara qataa nauksaanaaoqaI bacavaanauM Anao taonao Anau#pa
PvavaaqaI qataa fayadaAaonao vaQaaro maaM vaQaaro pa`maaNamaaM maLoavavaanaa, Anao tao pa`maaNao maoLavaolaa fayadaAaonao Allaaho
paiva~akuAa-namaaM Aapaolaa maaga-dSa-na pa`maaNao samaga` maanavaJaitanaa Balaa maaTo ]payaaogamaaM laavavaa AoTlao [slaama.
Baavaanauvaad: ihdayataullaaKaana ibaharI. saurta.(nagaaNaa)