Anda di halaman 1dari 2

RASIONAL PEMILIHAN KAEDAH, TEKNIK DAN STRATEGI DALAM TUGASAN (B)

Dalam melaksanakan tugasan (b), saya telah menerapkan penggunaan beberapa kaedah, teknik dan strategi dalam pembinaan rancangan pengajaran harian saya. Dalam perancangan tersebut saya telah memilih untuk menggunakan kaedah terus, teknik soal jawab dan latih tubi serta strategi yang berasaskan kepada penggunaan bahan.

Kaedah Terus

Menerusi perancangan yang telah dibuat itu, saya memilih untuk menggunakan kaedah terus. Seperti yang kita sedia maklum, kaedah terus ini mengutamakan prinsip-prinsip mengajar yang berdasarkan psikologi kanak-kanak. Kaedah ini juga bertujuan membolehkan kanak-kanak menguasai kempat-empat kemahiran secara berkesan.

Saya telah memilih untuk menggunakan kaedah ini kerana kelebihan utama kaedah ini berbanding kaedah-kaedah yang lain ialah memandangkan kaedah ini mengutamakan prinsip-prinsip mengajar yang berasaskan psikologi kanak-kanak maka kaedah ini sangat sesuai dipelajari dan diaplikasikan terhadap kanak-kanak. Hal ini juga kerana ciri kaedah ini juga sama dengan cara yang digunakan bagi menguasai bahasa ibunda murid. Berdasarkan kepada beberapa kajian oleh cendekiawan membuktikan dengan menggunakan kaedah ini murid dapat menguasai bahasa dengan lebih cepat dan dapat bertutur dengan cekap dan fasih.

Teknik Soal Jawab dan Latih Tubi

Bagi mengaplikasikan teknik pula, saya telah memasukkan dua teknik dalam perancangan pengajaran harian saya. Teknik tersebut ialah teknik soal jawab dan juga latih tubi. Kedua-dua teknik dilihat hampir sama kerana kedua-duanya adalah berkaitan dengan medium soalan dan jawapan. Namun begitu, kedua-duanya masih merupakan dua teknik yang berbeza. Bezanya, teknik soal jawab adalah berbentuk lisan manakala teknik latih tubi lebih menjurus kepada bentuk bukan lisan. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran yang telah saya sediakan, bagi menjalankan teknik soal jawab saya telah mengaplikasikannya dengan mengajukan persoalan secara terus

kepada murid semasa berkomunikasi bersama murid. Cara ini saya aplikasikan selepas pelaksanaan set induksi dan juga penutup.

Saya memilih teknik ini kerana saya merasakan adalah penting bagi saya untuk mengetahui sejauh mana tahap kefahaman murid saya telah capai semasa tempoh pelaksanaan tersebut. Hal ini kerana aspek tersebut sangat penting bagi saya memastikan pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut tidak sia-sia dan murid dapat menguasai kemahiran yang disampaikan pada masa itu juga. Oleh yang demikian, masa guru juga dapat dijimatkan daripada membuat pengulangan pada masa lain sekiranya ada muri yang tidak faham. Kaedah soal jawab ini mampu membantu saya mengenalpasti tahap kefahaman murid dengan serta-merta dan sekiranya ada beberapa orang murid yang kurang faham, murid tersebut akan dibimbing terus pada masa tersebut.

Bagi pemilihan teknik latih tubi pula, saya menyifatkan teknik ini adalah jalan bagi saya mengukuhkan lagi kefahaman murid mengenai tajuk pembelajaran saya pada hari itu. Lembaran kerja yang disediakan adalah kayu pengukur kepada pencapaian objektif pembelajaran saya pada hari tersebut. Selain daripada itu, dengan mengaplikasikan teknik latih tubi ini juga saya dapat mengambil langkah awal sekiranya timbul masalah murid tidak faham dalam kelas saya.

Strategi Berasaskan Bahan

Strategi berpusatkan bahan menekankan lebih banyak kepada peranan dan penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran (BSPP) dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran yang dibentuk. Tujuan utama saya memilih strategi ini ialah saya melihat strategi ini mampu membantu saya sebagai guru dan murid untuk melaksanakan pembelajaran kendiri yang berkesan.

Selain itu juga, strategi ini dapat membantu guru untuk menyalurkan pengetahuan dan dapat menggerakkan aktiviti untuk menguasai sesuatu kemahiran bahasa.