Assalamu'alaikum Wr.

Wb Karaharjan, Katentreman, sarta kabagyan paring dalem Allah ingkang maha Asih mugi tansah kajiwa kasarira dening panjenenganipun para rawuh ingkang minulya. Nuwun, para pepundhen, para sesepuh, saha para pinisepuh ingkang dahat kinabekten, para pangembating praja ingkang sinudarsana, Bpak-bapak, Ibu-ibu, para kadang sepuh anem, para rawuh kakung miwah putri, ingkang sinuba ing pakurmatan. Keparenga kula mambeng sah ngempil kamardikan panjenngan sadaya awit kula kinen ngaturaken bab kabudayan ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta. Namung saderengipun kula ngaturaken bab kabudayan ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta, sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ing ngarsaning Gusti Allah Ingkang Maha Agung, karana sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing kalenggahan menika saged makempal kanthi pinayungan karaharjan, tebih saking rubeda nir ing sambikala. Amin. Para lenggah ingkang sinuba ing pakuramatan, Ngayogyakarta menika provinsi ingkang nggadhahi kathah kabudayan, kayata Nyadran, Bekakak ing kecamatan Gamping, Grebeg ing Alun-alun, lan taksih kathah malih kabudayan ingkang boten saged kasebut setunggal setunggal. Nyadran menika kegiatan tahunan masyarakat, biasanipun dipun wonteni saderengipun bulan Romadhon, kang kasebut Ruwah. Nyadran menika simbol wontenipun hubungan utawi komunikasi marang roh leluhur. Prosesi ritual nyadran biasanipun dipun enggali damel kue apem, ketan, kalian kolak. Adonan menika dipun lebetaken wonten ing takir kangge ubarampe pelengkap kenduri. Saliyane nyadran, Bekakak ingkang sampun dados kebudayan wonten ing Kecamatan Gamping menika dipun winteni saben bulan sapar. Upacara adat menika dipun wonteni kangge permohonan keselamatan tiyang ing kecamatan Gamping. Mekaten para rawuh ingkang minulya bab kabudayan ing DIY, mugi-mugi kita sedaya saged tetep tresna kaliyan budaya kita sedaya. Minangka pungkasaning atur, mbok bilih namung makaten anggen kula saged matur dhumateng bapak ibu guru sarta adhik-adhik, sumrambahipun para rawuh sadaya. Boten kesupen kula pribadi menawi wonten klenta-klentu anggen kula matur, nyuwun agunging samodra pangaksami. Matur nuwun. Bilahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum wr. wb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful