Anda di halaman 1dari 1

PROTOKOL PEMERHATIAN GURU

Tajuk : Penerapan Kemahiran Pemikiran Sejarah Dengan Menggunakan


Sumber Digital Sejarah Di Bilik Darjah
Peranan Pemerhati

: Non-participant Observer

Tarikh

: .......................................................

Masa

: ........................................................

Kelas

: ........................................................

Mata pelajaran

: ........................................................

Masa

: .........................................................

Nama Guru

: .........................................................

Lama Masa Pemerhatian : .........................................................


No. Fokus Pemerhatian
1.
Apakah jenis Alat Bantu
Mengajar yang digunakan oleh
guru?
2.

Adakah sumber digital


digunakan? Jika Ya, jenis sumber
digital yang digunakan.

3.

Adakah kemahiran pemikiran


sejarah diterapkan di bilik darjah?

4.

Apakah jenis kemahiran yang


diterapkan?

5.

Apakah jenis aktiviti yang


dilakukan oleh guru di bilik
darjah?

6.

Bagaimanakah guru menerapkan


kemahiran pemikiran sejarah
menggunakan sumber digital
sejarah?

7.

Adakah guru mengaplikasikan


kemahiran yang diperolehi
daripada bengkel?

Catatan / Refleksi Penyelidik