Anda di halaman 1dari 25

Bab 1 & 2 1. Peranan perkampungan FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah persekutuan) adalah untuk A. Menguruskan tanah di Malaysia B.

Memberi bantuan bagi golongan yang berpendapatan rendah C. Memberi pendidikan yang mencukupi bafi perkampungan yang munder untuk memodenkan kehidupan mereka D. Membekalkan makanan setiap bulan kepada gologan yang berpendapatan rendah 2. I. II. III. IV. A. B. C. D. Antara ciri utama masyarakat adalah Berkelopmpok Berbudaya Berinteraksi Mempunyai kepimpinan I dan II II dan III I,II,III,IV Semua di atas adalah salah

3. Konsep masyarakat adalah atas sebab-sebab berikut I. Demi kelangsungan hidup,tiada lain tetapi untuk hiup bermasyarakat II. Memupuk kerjasama dalam masyarakat sendiri dan dengan masyarakat lain.memahami sifat dan cirri-ciri masyarakat lain kerana masyarakat adalah dinamik III. Memahami sebaik mungkin cara hidup bermasyarakat IV. Menjadikan pertumbuhan ekonomi masyarakat lain sebagai teladan A. I,II dan III B. I dan II C. I dan IV D. II,III IV 4. I. II. III. IV. A. B. C. D. Kayu ukur bagi bangsa Malaysia adalah kenegaraan kewarganegaraan kebangsaan kesetiaan semua di atas I,II dan III I dan II sahaja II dan IV sahaja

5. Apakah definisi untuk etnik? A. Sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hamper seragam,termasuk adat resam,pakaian,bahasa dan kegiatan ekonomi B. Rasa kekitaan sesuatau kumpulan etnik tertentu C. Sekelompok social yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan cirri-ciri fizikal-biologikal nyata seperti warna kulit,warna mata dan sebagainya. D. Semua diatas adalah benar. 6. A. B. C. D. E. 7. A. B. C. D. Dasar Aparteid di Afrika merupakan contoh yang baik bagi konsep Asimilasi Amalgamasi Segregasi Akomodasi Akulturasi Swizerland merupakan sebuah Negara yang mengamalkan konsep Akomodasi Segregasi Asimilasi Amalgamasi

8. Menurut Vander Zanden, assimilasi merupakan A. Prosese pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etmik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identity yang sama. B. Satu proses dalam mana kelompok-kelompok yang berfikir,berperasaan dan bertindak secara berlainan,menjadi satu dalaman kesatuan social serta budaya yang sama C. Proses assimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama D. Semua di atas adalah benar 9. I. II. III. IV. V. A. B. C. D. Ciri-ciri sesuatu budaya adalah Dipelajari Dikongsi Bersifat sejagat Berubah-ubah Mempunyai aturan sosialnya Semua di atas adalah benar I,II,III dan IV sahaja II,III,IV,V sahaja I,II,III sahaja

10. Antara berikut yang manakah berkaitan tentang etnosentrisme? I. Kepercayaan atau rasa bangga yg wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik II. Merupakan salah satu konsep daripada Etnik III. Melihat kelompok etnik menerusi lensa dan kaca mata etnik sendiri IV. Merupakan sesuatu elemen yang diperlukan oleh Negara kita. A. Semua di atas adalah benar B. I dan II sahaja C. II dan III sahaja D. I,II dan III 11. I. II. III. IV. A. B. C. D. Secara umumnya,usaha untuk memupuk perpaduan nasional adalah Pegenalan rukun Negara DEB Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar kebudayaan kebagsaan I dan II II dan III I dan III Semua di atas

Bab 3 1. Yang manakah berikut merupakan konsep-konsep utama yang sering digunakan untuk menjelaskan ciri Alam Melayu? (i) Pluralisme (ii) Kemegahan (iii) Kekayaan (iv) Masyarakat pluralistik A. i & ii B. ii& iii C. iii & iv D. i & iv 2. (i) (ii) (ii) (iv) A. B. C. D. Apakah pendorong yang membawa manusia dari seluruh dunia ke Alam Melayu sebelum kedatangan Eropah? Agama Kekayaan Kemegahan Keinginan i, ii & iii i, ii & iv i, iii & iv ii, iii & iv

3. Yang manakah merupakan padanan yang menunjukkan tempat pertemuan tamudun dan budaya utama serta peristiwanya yang betul? Raja Melayu & rakyatnya yang beragama Hindu menjalankan urusan perniagaan (i) Jawa dengan negara India, China dan Kepulauan Melayu. (ii) Jawa Raja Hindu yang menggunakan nama Arab dan melayani para pedagang Eropah. Raja Melayu & rakyatnya yang beragama Hindu menjalankan urusan perniagaan (iii) Champa dengan negara India, China dan Kepulauan Melayu. (iv) Champa Raja Hindu yang menggunakan nama Arab dan melayani para pedagang Eropah. A. B. C. D. 4. (i) (ii) (iii) (iv) A. B. C. D. i & iii i & iv ii & iii ii & iv Yang manakah perkembangan berikut yang menyebabkan wujudnya apa yang dikenali nasionalisme metodologikal? Hal ehwal dalam sesebuah negara Kumpulan etnik Hal ekonomi negara Hubungan antara negara bangsa i, ii & iii i, ii & iv i, iii & iv ii, iii & iv

5. Antara yang berikut, apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan pola masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum kedatangan orang Eropah? (i) Kedudukan yang strategik (ii) Kekayaan, kemegahan dan agama (iii) Berdagang secara sukarela untuk mencari kehidupan dan kekayaan (iv) Kepentingan ekonomi dan politik A. i, ii & iii B. i, ii & iv C. i, iii & iv D. ii, iii & iv 6. Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pluralistik pada zaman sebelum kedatangan orang Eropah? (i) Segregasi (ii) Akomodasi (iii) Akulturasi (iv) Asimilasi A. i & iii B. i & iv C. ii & iii D. ii & iv 7. Yang manakah merupakan padanan yang betul? Sebelum kedatangan orang Eropah (i) Unsur asimilasi tidak berlaku. (ii) Unsur asimilasi berlaku. (iii) Datang berdagang secara sukarela . (iv) Penghijrahan masuk orang Cina dan India. i & iii i & iv ii & iii ii & iv

Selepas kedatangan orang Eropah Unsur asimilasi berlaku. Unsur asimilasi tidak berlaku. Penghijrahan masuk orang Cina dan India. Datang berdagang secara sukarela.

A. B. C. D.

8. Antara yang berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor terjalinnya hubungan antara peradaban Alam Melayu dengan peradaban China dan India berates-ratus tahun dahulu? A. Perdagangan & pendidikan B. Perdagangan & politik C. Perdagangan & perkahwinan D. Perdagangan & Penempatan

9. A. B. C. D.

Siapakah yang telah menggunakan istilah Indianisation atau pengindiaan pada tahun 1948? Syed Muhammad Naquib Al-Attas I-Tsing Stephen Jay Gould George Coedes

10. Menurut kenyataan Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Hindunisme dan Buddhisme tidak memberi kesan besar dalam kehidupan orang Melayu dalam Alam Melayu, yang manakah merupakan padanan yang betul? Pengaruh Islam Pengaruh Hindu & Buddha (i) Adat Nama (ii) Nama Adat (iii) Budaya Kitab (iv) Kitab Budaya A. B. C. D. 11. A. B. C. D. 12. A. B. C. D. i & iii i & iv ii & iii ii & iv Dari manakah konsep raja & kerajaan dipinjam? Kebudayaan China Kebudayaan Hindu Perkataan Sanskrit Kebudayaan Islam Dari manakah konsep negari atau negara diambil? Kebudayaan China Kebudayaan Hindu Perkataan Sanskrit Kebudayaan Islam

13. Yang manakah merupakan padanan yang betul? Sebelum kedatangan penjajah British (i) Berasaskan epistemologi fizikal. (ii) Ilmu bersumberkan alam ghaib. (iii) (iv) Berasaskan epistemologi bercorak metafizik. Pembuktian sesuatu pengetahuan melalui pancaindera dan alat saintifik.

Selepas kedatangan penjajah British Berasaskan epistemologi bercorak metafizik. Pembuktian sesuatu pengetahuan melalui pancaindera dan alat saintifik. Berasaskan epistemologi fizikal. Ilmu bersumberkan alam ghaib.

A. B. C. D.

i & iii i & iv ii & iii ii & iv

14. Antara yang berikut, yang manakah tidak merupakan sebab-sebab perdagangan di Melaka berjalan dengan begitu lancer semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka? A. Sistem pemerintahan terbuka B. Keharmonian antara kaum C. Kestabilan politik D. Keselamatan laut 15. Selepas kedatangan British di Alam Melayu, apakah unsur-unsur yang telah diperkenalkan dalam sistem pentalbiran mereka? (i) Kehakiman (ii) Eksekutif (iii) Perundangan (iv) Keselamatan A. i, ii & iii B. i, ii & iv C. i, iii & iv D. ii, iii & iv

16. A. B. C. D. 17. A. B. C. D.

Siapakah yang telah menulis buku yang bernama Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life ? Bernard Cohn William Canak Stephen Jay Gould George Coedes Selepas kedatangan British di Alam Melayu, yang manakah berikut tidak diperkenalkan dalam pentalbiran mereka? Prinsip Sistem Struktur Agama

18. Kolonalisme British telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat di Malaysia. Yang manakah berikut bukan kesannya? A. Orang tempatan diberi peluang untuk menyertai diri dalam pemerintahan British. B. Memisahkan agama daripada urusan sekular. C. Campur tangan menguasai pentadbiran negeri-negeri yg secara traditionalnya terletak di bawah urus tadbir Sultan Melayu. D. Penambahbaikan kehidupan rakyat Malaysia. 19. A. B. C. D. Yang manakah merupakan kenyataan yang betul mengenai Perlembagaan di Malaysia? Tidak akan dirujuk semasa membuat undang-undang lain. Berlandaskan kontrak sosial antara kaum. Asas kepada pelaksanaan sistem politik. Undang-undang tertinggi.

20. Pada tahun 1949, terdapat beberapa tokoh yang berusaha bersama dalam pembentukan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC). Yang manakah berikut tidak terlibat dalam usaha tersebut? A. Tan Cheng Lock B. Tunku Abdul Rahman C. Dato Onn bin Jaafar D. Pemerintah Kolonial

21. (i) (ii) (iii) (iv) A. B. C. D.

Semasa pemerintahan British di Persekutuan Tanah Melayu, apakah jenis sistem pendidikan yang telah diperkenalkan? Sekolah British rendah & menengah Sekolah Melayu rendah Sekolah Melayu menengah Sekolah vernakular Cina & India i, ii & iii i, ii & iv i, iii & iv ii, iii & iv

22. Yang manakah terlibat dalam usaha mencapai matlamat untuk menyatukan kanak-kanak daripada berbilang etnik di bawah satu sistem pendidikan kebangsaan dengan menggunakan satu bahasa pengantar tunggal iaitu bahasa Melayu semenjak sebelum merdeka lagi? (i) Laporan Jawatankuasa Barnes 1951 (ii) Penyata Razak 1956 (iii) Penyata Rahman 1955 (iv) Penyata Rahman Talib 1960 A. i & iii B. i & iv C. ii & iii D. ii & iv 23. Pemimpin Parti Perikatan mencapai kesepakatan dan setuju dgn Akta Pendidikan 1957 pada tahun 1956 atas beberapa prinsip. Yang manakah berikut bukan prinsip yang betul? A. B. C. D. Sekolah pelbagai aliran dibenarkan. Sekolah Cina dan Tamil tidak wajib mengajar Bahasa Malaysia. Pengajaran dalam bahasa ibunda masing-masing dibenarkan. Bukan lagi berteraskan negara China dan India.

24. Rancangan pembangunan ekonomi negara telah dibahagikan kepada beberapa peringkat selepas mendapat kemerdekaan. Yang manakah merupakan rancangan-rancangannya? (i) Rancangan pramerdeka (ii) Rancangan selepas merdeka (iii) Dasar-Dasar Pembangunan Negara (iv) Perancangan dalam era Dasar Ekonomi Baru A. i, ii & iii B. i, ii & iv C. i, iii & iv D. ii, iii & iv E. Semua di atas 25. A. B. C. D. 26. A. B. C. D. Kenyataan berikut di bawah yang manakah tidak berkaitan dengan sistem ekonomi moden? Berasaskan getah dan bijih timah. Sektor ekonomi pertanian Banyak melibatkan orang Cina dan India. Bawah kawalan British dan firma asing. Kenyataan berikut di bawah yang manakah tidak berkaitan dengan sistem ekonomi traditional? Berasaskan padi dan perikanan. Berlandaskan budaya Melayu luar Bandar. Didominasi oleh orang Melayu. Sektor ekonomi perdagangan.

Bab 4 4.1 PENGENALAN 1. Hubungan di antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik dilihat melalui 3 konsep penting: I. Modenisasi II. pembangunan ekonomi III. pembangunan politik IV. hubungan antara kaum A. I, II,III B. II,III,IV C. I,II,IV D. I,III,IV

4.2 KONSEP MODENISASI 1.Apakah Definisi Modenisasi? A. proses perubahan dalam aspek pembangunan secara berencana B. proses tranformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat secara berencana dan tidak berencena. C. proses tranformasi dalam segala aspek ekonomi yang membawa kepada kemajuan Negara D. proses perubahan dalam aspek hubungan pelbagai etnik di Malaysia 2. Apakah aspek yang dilakukan sebelum perubahan berencana dilaksanakan? I. matlamat II. perancangan III. penetapan ukuran pencapaian IV.kaedah A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,III,IV 4.2.1 pembangunan ekonomi: matlamat, kaedah, ukuran pencapaian 1. Apakah matlamat pembangunan ekonomi? A. mencapai kemajuan dengan mewujudkan sebuah Negara yang maju. B. mencapai kemajuan dengan mewujudkan sebuah masyarakat yang kaya dan makmur. C. mencapai kemajuan dengan mewujudkan sebuah masyarakat industri. D. mencapai kemajuan dengan mewujudkan sebuah masyarakat yang maju dan hidup yang kaya. 2. Pilih kenyataan yang betul mengenai keaedah yang dilakukan untuk pembangunan ekonomi. I. pembangunan teknologi-pengetahuan dan teknik-teknik tradisional diketepikan untuk memberi laluan kepada penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknik canggih II.pembangunan pertanian- kegiatan pertanian sara diri kepada pertanian komersial III. industrialisasi-proses produksi yang dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan teknologi canggih di kilang IV. urbanisasi- proses permindahan penduduk ke Bandar, pemusatan penduduk di Bandar dan prubahan gaya hidup Bandar. Penting dalam penyediaan buruh atau pekerja industry bagi melancarkan industrialisasi. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV

3. Ukuran pencapaian bagi pencapaian ekonomi ialah A. Keluaran Dalam Negara Kasar(KDNK) B. Keluaran Negara Kasar(KNK) C. Keluaran Negeri Kasar D. Perhitungan Dalam Negeri Kasar 4. Pilih kenyataan yang benar. I. Pembangunan ekonomi diharap akan membawa kepada perubahan sosial daripada kehidupan miskin atau mundur kepada kehidupan maju dan moden II. sektor pertanian bertukar kepada sektor industry dari segi pekerjaan III. cara kehidupan bertukar daripada desa kepada Bandar IV. pembangunan ekonomi membawa kemasukan aliran wang asing yang banyak. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,III,IV 4.2.2 MODENISASI DI EROPAH 1.Pilih kenyataan yang benar. I. Proses modenisasi dilakukan akibat penjajahan. II. Revolusi Perancis mengubah system politik feudal Eropah Barat III.Revolusi Perindustrian mengubah sistam ekonomi Eropah Barat IV.Proses modenisasi bermula di Eropah Barat A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,III,IV 2. Pilih kenyataan yang benar. I. sudut falsafah berkaitan dengan pemahaman tentang kemajuan atau evolusi yang akhirnya melahirkan teori sosial tetang perubahan sosial. II. evolusionisme berkait dengan gagasan bahawa perkembangan Negara miskin ke arah menjadi masyarakat moden ialah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan diramalkan. III. teori evolusi bersifat sehala(unilinear) yang berjalan melalui tahap-tahap tertentu IV.teori evolusi bersifat banyak hala(multilinear) yang mengalami perkembangan khusus sesuai dengan keadaan masingmasing. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 3. Sudut praktikal merujuk kepada A. kemajuan ekonomi Negara B. kemajuan politik yang membawa kepada peningkatan etnisiti C. kemajuan teknikal yang membawa kepada peningkatan pendapatan rakyat D. kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya mencorakkan semula hubungan antara manusia dengan alam sekitar 4. Pilih kenyataan yang benar. I.Matlamat modenisasi di Eropah barat ialah untuk mengejar kehidupan yg lebih maju dan moden II. Manifestasi proses kemajuan pertama kali muncul di Britain akibat daripada Revolusi Perindustrian III.matlamat modenisasi dicapai dengan meningkatkan Sains dan teknologi sehingga dapat melaksanakan industrialisasi IV. industrialisasi kemudiannya dilihat sgb satu cara utk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran Negara A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 5. Kaedah-keadah perhitungan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan A. kadar pertumbuhan ekonomi danKeluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) B. kadar ekonomi dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) C. kadar pertumbuhan ekonomi dan Kadar Dalam Negara Kasar(KDNK) D. kadar pertumbuhan ekonomi dan Kadar Dalam Negara Kasar (KDNK) 4.2.3 PENJAJAHAN: SALURAN UTAMA PEMODENAN WILAYAH BUKAN EROPAH 1. Pilih kenyataan yang betul tentang sistem pembahagian kerja kolonial atau antarabangsa I. Apabila keperluan terhadap komoditi meningkat, buruhtelah dibawa masuk untuk bekerja II. Kemasukan buruh mengubahkan kehidupan sosial, kebudayaan dan sistem politik masyarakat yang dijajah III. system ini merupakanpunca kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk maju IV. teori yang berkaitan ialah Teori Imperialisme oleh Lenin dan Teori Dependency oleh Paul Baran & Andre Gunder Frank A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV

2. Pilih kenyataan yang betul. I. Masyarakat bukan Eropah dianggap ketinggalan manakala masyarakat Eropah yang mempunyai kelebihan dari segi ketenteraaan dan industry merupakan masyarakat yang maju dan moden. II. Masyarakat bukan Eropah harus mencontohi organisasi sosial dan cara hidup masyarakat Eropah Barat III. kegagalan masayrakat bukan Eropah Barat mengubah atau mengorganisasi kehidupan mereka seperti masyarakat Eropah Barat dianggap sebagai underdevelopment. IV. Penjajahan telah mengubah keadaan sosial, ruang ekonomi, ilmu, budaya, pendidikan dan alam sekitar masyarakat bukan Eropah Barat dan idea pemodenan telah tersebar ke seluruh dunia A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.2.4 LUAR EROPAH: PEMODENAN ATAU PEMBARATAN

1.Pilih kenyataan yang betul. I. pemodenan merupakan suatu proses perubahan dalam semua aspek kehidupan melalui proses perencanaan, perlaksanaan san penilaian. II.pembaratan pula ialah suatu proses peniruan gaya hidup eropah barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana. III.model eropah barat berasaskan perspektif modenisasi hasil daripada falsafah evolusi. IV. pembangunan bersifat sehala, pembangunan tercapai sekiranya nilai dan unsur tradisional digantikan dengan nilai dan unsur moden. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 2. Dari aspek poltitik, model yang dipilih ialah A. model Negara bangsa dan demokrasi politik B. model kerajaan berpelembagaan C. model kerajaan liberal D. model Megara demokratik 3. Dari aspek ekonomi model yang dipilih ialah sistem ekonomi yang berasaskan I. kapitalisme II. monopoli III. industri IV.teknologi. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,III,IV 4. Fungsi Bank Dunia atau Tabung Kewangan Antarabangsa(IMF): I. memberi bantuan kewangan dan nasihat kepada Negara-negara sedang membangun II. menstabilkan kewangan nasional III. mengalakkan perdagangan antarabangsa dengan membiayai pengimportan teknologi prasarana IV. mengembangkan eksport asas Negara sedang membangun A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 5. Fungsi Bank Dunia atau Tabung Kewangan Antarabangsa(IMF): I. menyebarkan idea projek pembangunan II. mempengaruhi Negara membangun supaya meniru dan menggunakan model pembangunan idustri dan teknologi barat yang berintesifkan modal III. hasil pembangunan bersifat universal selepas Perang Dunia Kedua IV. memberi pinjaman wang tanpa syarat kepada Negara yang meminjam A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 6. Perubahan sosial dan perubahan ekonomi boleh dikihat dari degi I. kepercayaan masyarakatbertukar daripada sifat agama kepada secular II. pola-pola sosial yang bersifat luar bandar bertukar kepada Bandar III. pengunaan tenaga haiwan bertukar kepada tenaga jentera untuk melaksanakan proses produksi IV. peningkatan pendapatan rakyat A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV

7. Menurut Barraclough(1978) 3 perkara menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan bersama: I. Perkembangan sistem pengangkutan danjaringan Komunikasi II. Pertumbuhan yg cepat dalam perdagangan yang diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi III. Pengaliran modal yang besar terutama dalam bentuk pelaburan oleh firma Eropah Barat di daerah bukan industry IV. kewujudan golongan kapitalis yang banyak A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 8. Pilih kenyataan yang betul tentang golongan kapitalis. I. berperanan dalam perkembangan ekonomi global II. mengembangkan system pengangkutan dan komunikasi III. mempunyai immu pengetahuan yang tinggi IV.penggerak globalisasi ekonomi A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 9. Mekanisme perancangan Bank Dunia kepada Negara membangun: I. Melaksanakan reformasi tanah II. meningkatkan prasarana III. meningkatkan taraf pendididkan IV. meningkatkan pelaburan awam A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 10. Mekanisme perancangan Bank Dunia kepada Negara membangun: I. meningkatkan taraf pelaburan awam II. melaksanakan industrialisasi berorientasikan eksport III. melaksanakan industrialisasi gantian import IV. meningkatkan taraf pengetahuan rakyat A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.3.1 KOMPONEN EKONOMI: PEMBANGUNAN EKONOMI, PERINDUSTRIAN, KADAR PERTUMBUHAN DAN PENINGKATAN KUALITI HIDUP 1. Pilih kenyataan yang betul. I. Malaysia mencapai matlamat penbangunan ekonomi dengan mewujudkan masyarakat perindustrian. II. - penumpuan kepada peningkatan prasarana ekonomi, pembangunan pertanian dan industry gantian importpada peringkat awal III. pembangunan teknologi dan peralihan daripada industry gantian import kepada industry berorientasikan eksport akhir tahun 1960-an. IV. pembangunan ekonomi berteraskan k-ekonomi tahun 200-an A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 3. Pencapaian yang baik dalam pembangunan ekonomi diukur dengan I. kadar Keluaran Dalam Negara Kasar(KNDK) II. peningkatan indeks kualiti hidup III. penurunan kadar kemiskinan IV. kadar inflasi yang rendah A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.3.2 KOMPONEN POLITIK: PEMBINAAN NEGARA BANGSA, DASAR AWAM, PENILAIAN PENCAPAIAN DASAR AWAM, INTERGRASI NASIONAL 1.Akibat proses migrasi dan penjajahan, Malaysia merupakan sebuah Negara bangsa yang sempadan wilayahnya terdiri daripada I. gabungan daerahyang berbeza II.gabunganbangsa yang berbeza III.gabungankerajaan yang berbeza IV. gabungan wilayah yang berbeza A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV

4.3.3 HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS MODENISASI MALAYSIA 1. Yang berikut manakah merupakan landasan pembinaan Negara bangsa A. pembangunan politik B. Pembangunan ekonomi C. pembangunan politik dan ekonomi D. pembangunan hubungan etnik 4.3.4 ACUAN EKONOMI MALAYSIA: HUBUNGAN TIMBAL BALIK EKONOMI DAN ETNISITI 1. Ekonomi Malaysia terbentuk melalui aspek I. tanaman II. pembinaan prasarana yang kompleksdan mahal III. pembahagian buruh(division of labors) mengikut kumpulsn etnik IV. agihan modal mengikut etnik A. I, II,III C. I,III,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.3.5 CIRI-CIRI ETNIK DALAM KONTEKS MAJORITI DEMOGRAFI, POLITIK DAN EKONOMI 1. Pilih kenyataan yang betul. I. Etnik Melayu merupakan etnik majority dalam aspek demografi dan politik. II. Etnik Cina merupakan majority dalam bidang ekonomi kerana mempunyai hak milik kekayaan yang tinggi berbanding etnik yang lain. III. isu ekonomi dikatakan punca berlaku rusuhan darah pada tahun 1969. IV. Etnik India merupakan minority dalam aspek ekonomi. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.3.6 PERANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1. Pilih kenyataan yang betul. I. Kolonial British memperkenalkan istitusi perancangan pembangunan dengan ilham daripada rancangan lima tahun yang dilaksanakan di Soviet Union dan India serta pengalaman Marshall Plan II.Rangka Persekutuan Tanah Melayu (1950 1955)merupakan Asas tradisi perancangan moden & alat politik yang berkesan III. Dalam Rancangan Malaya Pertama (1956-1960), pemimpin tempatan diasuh dan diberikan tanggungjawab mengendalikan proses pembangunan IV. Dalam Rancangan Malaya Pertama (1956-1960), pertumbuhan ekonomi diberi tumpuan. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 2.Pilih kenyataan yang betul dalam Rancangan Malaysia Pertama(1966-1970) I. pelbagai dasar dalam bidang pendidikan,bahasa dan budaya diperkenalkan II. tumpuan utama diberikan kepada usaha membangunkan masayarakat desa yang miskin dan tertinggal III. Usaha mengerakkan perindustrian gantian-import, khasnya perusahaan pembuatan diperkenalkan. IV. terbantut akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 3.Pilih kenyataan yang benar tentang Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975). I. lahir daripada 13 Mei 1969 II. termasuk Dasar Ekonomi Baru(DEB) bertujuan yntuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah bagi mencapai perpaduan Negara. III. peralihan industry gantian-import kepada industry berorientasikan eksport IV. tumpuan diberikan kepada idustri automobile A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4. Rancangan Malaysia yang menitikberatkan industry berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan ialah: I. Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975) II. Rancangan Malaysia Keempat(1981-1985) III. Rancangan Malaysia Kelima(1986-1990), IV.Rancangan Malaysia Keenam(1991-1995) A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV

5. Rancangan Malaysia Ketujuh(1996-2000) dan Rancangan Malaysia Kelapan(2001-2005) memberi perhatian kepada: A. k-ekonomi B. p-ekonomi C. e-ekonomi D. r-ekonomi 6.Pilih kenyataan yang betul untuk Rancangan Malaysia Kesembilan(2006-2010). I.tumpuan kepada industri berteraskan k-ekonomi II. isu pembangunan manusia(modal insan) diberi perhatian III.Islam Hadhari dijadikan rangka kerja untuk meningkatkan kualiti modal insan yang meliputi semua rakyat Malaysia IV. isu industry berat diberikan tumpuan A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.3.7 DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN, PERINDUSRTIAN DAN K-EKONOMI 1.Badan yang bertanggungjawab untuk memajukan sektor pertanian dan menhapuskan kemiskinan di luar Bandar ialah I. FELDA II.Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Negara(FELCRA) III. FRIM IV. Majlis Amanah Rakyat(MARA) A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 2. Pilih kenyataan yang benar. I. dasar yang berkaitan sektor perindustrian: Dasar Perindustrian Berat dan Dasar Penswastaan II. pembangunan ekonomi yang berteraskan teknologi ICT dan k-ekonomi diberikan tumpuan III. dasar-dasar awam yang digubal oleh kerajaan bersifat top-down untuk melengkapi apa yang sudah direncanakan dalam rancangan-rancangan pembangunan Negara. IV. pembangunan ekonomi diarahkan kepada perindustrian tetapi pertanian masih diberikan tumpuan A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.4.1 PERTUMBAHAN DAN AGIHAN 1. Pilih kenyataan yang benar tentang peranan orang Cina dalam pembangunan ekonomi. I. memesatkan ekonomi Negara adalah sunbangan yang terpenting II. aset terpenting kerana ketekunan dan kebolehan menguasai pelbagai bidang III. dapat menjana pendapatan tanpa usaha luar biasa kerajaaan British IV. pembayar cukai yang tertinggi A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 2. Pilih kenyataan yang benar tentang peranan orang India dalm bidang ekonomi. I. menyumbang dalam sektor perladangan getah dan kelapa sawit II.hasil pertanian ini sebagai sumber pendapatan yg utama III.menyediakan prasarana negara khasnya pembinaan jalan raya dan jalan keretapi IV.sumbangan tenaga professional terutama dlm bidang doktor, peguam & pentadbir A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.4.2 EQUALITY DAN EQUITY 1. Isu equity (keadilan) & equality (kesamarataan) dlm kalangan rakyat telah dijamin dlm: A) Fasal (1) Perkara (1) perlembagaan Malaysia B) Fasal (8) Perkara (1) perlembagaan Malaysia C) Fasal (134) Perkara (1) perlembagaan Malaysia D) Fasal (45) Perkara (1) perlembagaan Malaysia 2. Dasar Ekonomi Baru dirangka agar A) memajukan ekonomi Malaysia B) meningkatkan pendapatan rakyat C) memberi peluang kepada kelompok etnik Melayu meningkatkan kemampuan ekonomi supaya tidak ketinggalan berbanding kelompok lain D) etnik yang berlainan menikmati kemudahan ekonomi

4.4.3 DASAR EKONOMI BARU DAN HUBUNGAN ETNIK 1. Pilih kenyataan yang betul tentang Dasar Ekonomi Baru(DEB). I. mengatasi ketidakseimbanagan sosioekonomi II. bertujuan mencapai perpaduan Negara melalui pengaagihan pendapatan dan peluang-peluang ekonomi yang saksama dalam kalangan semua masyarakat Malaysia III. dilaksanakan menerusi strategi serampang 2 mata: pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masayrakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. IV. DEB dirangka untuk megubah ekonomi etnisiti berlainan. A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 2. Antara usaha untuk menyelesaikan masalah sosioekonomi adalah: I.mewujud peluang pekerjaan untuk golongan rakyat yang menganggur II.Tingkatkan daya pengeluaran & pendapatan III.Perpindahan dr sektor rendah daya pengeluaran kpd sektor lebih lumayan IV.Kurangkan jurang perbezaan pendapatan A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 3. Antara usaha untuk menyelesaikan masalah sosioekonomi adalah: I.Modenkan kehidupan luar bandar II.Wujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera III.Adakan suasana pekerjaan mencerminkan komposisi kelompok etnik di Malaysia IV.Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan dan kemudahan prasarana A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.4.4 PENDIDIDKAN, EKONOMI DAN ETNISITI: BAHASA, SAINS DAN EKONOMI 1. Pilih kenyataan yang betul. I.Pendidikan merupakan alat untuk mencapai pembangunan ekonomi dan politik II. pendidikan meningkatkan kedudukan ekonomi golongan Bumiputera III. kerajaan melaksanakan dasar untuk memartabatkan B. Malaysia sebagai bahasa perpaduan bahasa IV. kerajaan melaksanakan dasar untuk menjadikan B. Inggeris sebagai bahasa untuk mencapai kemajuan Negara dengan menjadikan dengan menjadikanInggeris sebagai bahasa pengajaran bagi Sains & Matematik A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.4.5 GLOBALISASI, EKONOMI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK 1. Yang berikut manakah merupakan sebab kejayaan ekonomi Asia? I. globalisasi II. peningkatan sains dan teknologi III.aliran masuk modal asing IV.pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I, III,IV 2. Apakah faktor krisis besar ekonomi tahun 1985-1986 dan 1997-1998? A. aliran keluar modal asing B. kejatuhan nilai wang C. kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat D. kejatuhan ekonomi Eropah 4.4.6 KRISIS BESAR EKONOMI 1985-1986, 1997-1998: IMPLIKASI TERHADAP USAHAAWAN MELAYU DAN BUKAN MELAYU 1. Pilih kenyataan yang benar mengenai Krisis ekonomi 1985-1986 dan 1997-1998. I. Usahawan bukan melayu mempunyai pengalaman yang lebih lama yang luas, mereka mampu menghadapi krisis ekonomi II. krisis ekonomi menyebabkan kemerosotan bilangan usahawan III.usahawan melayu yang lahir daripada Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Penswastaan menghadapi cabaran kerana masih baru dalam perniagaan dan modal yang kurang stabil IV. untuk mengatasi masalah golongan Melayu dalam krisis ekonomi, kerajaan menggalakan perkongsian bijak antara pengusaha Bumiputera dengan pengusaha bukan Bumiputera untuk menghadapi cabaran global dan meningkatkan hubungan antara etnik A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,III,IV

4.4.7 EKONOMI ISLAM DALAM EKONOMI ARUS PERDANA MALAYSIA 1. Pilih kenyataan yang betul. I. sistem perbankan Islam & sistem insuran Islam mula bertapak di Malaysia sejak Akta Bank Islam diwartakan. II. Idea penubuhan bank Islam berpunca daripada penubuhan Bank Islam pertama di dunia III. Antara Bank Islam yang pertama ditubuhkan adalahDubai Islamic Bank danBank Pembangunan Islam di Arab Saudi IV. system perbankan Islam menjadi penyumbang kepada ekonomi Negara A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4.4.8 DASAR PENSWASTAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK 1. Pilih kenyataan yang benar tentang Dasar Penswastaan. I. diperkenalkan untuk meningkatkan penglibatan bumiputera dalam ekonomi negara II. diperkenalkan olehTun Dr Mahathir Mohamad pada tahun 1983 III. melibatkan permindahan perkhimatan atau perusahaan kepada sektor swasta IV. bertentangan dengan pemiliknegaraan(nationalization) A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 2. Tujuan Dasar Penswastaan diperkenalkan adalah I. Kurangkan beban kewangan& pentadbiran kerajaan II. Meningkatkan persaingan, perbaiki kecekapan & menambah produktiviti III. Merangsangkan pelaburan dan keusahawan persendirian IV.Mengurangkan bil & saiz sektor awam V. Membantu pencapaian matlamat DEB A. I, II,III,V C. I,II,,III,IV B. II,III,IV,V D. I,II,III,IV,V 4.4.9 INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL DAN PENGLIBATAN ETNIK 1. Pilih kenyataan uang benar tentang Program Industri Automobil Nasional. I. dimulakan dengan penubuhan Perusahaan Otomobil Nasional Sendirian Berhad(PROTON) pada 7 Mei 1983 II. melalui usaha sama dengan syarikat permotoran JepunMitsubishi III. dilaksanakan selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur untuk mencapai matlamat pemindahan teknologi moden IV. Untuk memastikan kejayaan program IAN, kerajaan mengamalkan dasar melindungi industri automotif negara melalui duti eksais V. wadah penglibatan gol Bumiputera yg lebih luas dlm sektor industry A. I, II,III,V C. I,II,,III,IV B. II,III,IV,V D. I,II,III,IV,V 2. TujuanDasar Automotif Negara(DAN) adalah untuk I. merangsang pertumbuhan nilai ekonomi yang mapan II. menjadikan Malaysia salah satu negara pengeksport kereta III.keinginan meningkatkan penglibatan Bumiputera dlm sektor automotif dgn mewujudkan rangkaian perkhidmatan yg menyokongnya IV. menjadi wadah kepada penglibatan golongan Bumiputera yang lebih luas dalam sektor perindustrian A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,III,IV 3. Matlamat Dasar Automotif Negara(DAN) adalah I. meningkatkan kemampuan bersaing sektor aotomotif tempatan II.menjadikan Malaysia sebagai hub automotif serantau III.mengekalkan nilai tambah dan kemampuan ekonomi domestic IV. mengubah fungsi ekonomi mengikut etnisiti A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV 4. Matlamat Dasar Automotif Negara(DAN) adalah I. mengeluarkan kereta keluaran Malaysia yang pertama II.meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam sektor automotif tempatan III.memelihara kepentingan pengguna daripada segi nilai wang, keselamatan dan kualiti produk serta perkhimatan IV.meningkatkan jumlah eksport kenderaan, komponen dan alat ganti ke pasaran antarabangsa A. I, II,III C. I,II,IV B. II,III,IV D. I,II,III,IV

1. a. b. c. d. 2.

Bab 5 Berikut ialah ciri-ciri negara bangsa kecuali kerajaan warga negara perlembagaan wilayah yang mempunyai sempadan

Amalan demokrasi dapat diwujudkan apabila terdapat komponen-komponen tertentu dalam suatu system politik. Komponenkomponen tersebut ialah i. Parti-parti politi ii. Parlimen iii. Perlembagaan negara iv. Pilihan raya a. i, ii, dan iii sahaja b. i, ii dan iv sahaja c. ii, iii dan iv sahaja d. I, ii, iii dan iv sahaja 3. a. b. c. d. 4. a. b. c. d. 5. i. ii. iii. iv. a. b. c. d. 6. i. ii. iii. iv. a. b. c. d. 7. a. b. c. d. 8. a. b. c. d. Sabah terdapat kira-kira __________ golongan etnik. 20 23 32 44 Berikut ialah kelompok peribumi di Sarawak kecuali Melanau Dayak Bidayuh Bajau Dalam kategori etnik India, terdapat __________ golongan subetnik. Ulu Singhala Sikh Malayali i, ii dan iii sahaja i, ii dan iv sahaja i, iii dan iv sahaja ii, iii dan iv sahaja Masyarakat Baba-Nyonya tertumpu di Melaka Pulau Pinang Terengganu Sarawak i sahaja i dan ii sahaja ii dan iv sahaja i, ii dan iv sahaja Berikut merupankan penduduk peribumi Sabah yang tinggal di luar bandar kecuali Kadazan Dusun Punan Murut Bajau Dalam Dewan Rakyat, Sabah dan Sarawak mempunyai __________ kerusi majority peribumi. 25 31 125 156

9. a. b. c. d. 10. a. b. c. d. 11. i. ii. iii. iv. a. b. c. d. 12. a. b. c. d. 13. i. ii. iii. iv. a. b. c. d. 14. a. b. c. d. 15. a. b. c. d. 16. a. b. c. d. 17. a. b. c. d.

Ciri-ciri Malayan Union adalah seperti berikut, kecuali Pemusatan kuasa di tangan kerajaan pusat Raja-raja melayu hanya berkuasa dalam hal berkaitan Islam dan Adat istiadat Melayu Kepentingan orang Melayu dipelihara Hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli Malayan Union merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berasaskan idea negara bangsa yang bersifat __________. Unitary jus soli multietnik muasyawarah __________ merupakan persatuan yang ditubuhkan untuk menjaga kebajikan kaum masing-masing di Tanah Melayu. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Kongres India Malaya Persatuan Cina Malaya Parti Kemerdekaan Malaya i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv Parti yang terawal ditubuhkan di Sarawak ialah Parti Bersatu Rakyat Sarawak ( SUPP ) Parti Kebangsaan Sarawak ( SNAP ) Parti Negara Sarawak ( PANAS ) Barisan Rakyat Jati Sarawak ( BERJAYA ) Parti Bumiputera merupakan gabungan parti Parti Negara Sarawak ( PANAS ) Parti Pesaka Anak Sarawak ( PESAKA ) Barisan Rakyat Jati Sarawak ( BERJAYA ) Sarawak Chinese Association ( SCA ) i dan ii i dan iii ii dan iii i, iii dan iv berikut ialah parti-parti yang wujud di Sabah kecuali Pasok Momogun United Party United Kadazan National Organization Democratic Action Party Siapakah Gabenor pertama di Sabah? Donald Stephens Mustapha Harun Peter Lo Su Yin Harris Salleh Apakah yang menyebabkan Harris Salleh hilang sokongan? Perlahiran parti baru, Parti Bersatu Sabah ( PBS ) Pemimpinan yang keras Pucuk pimpinan dimonopoli oleh bumiputera Islam Pemerintahan diambil alih oleh BN yang ditunjangi oleh UMNO Pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu merangkumi __________ buah negeri Melayu. 8 9 10 11

18. i. ii. iii. iv. a. b. c. d. 19. i. ii. iii. iv. a. b. c. d.

Antara perkara yang dicadangkan oleh Suruhjaya Reid ialah Kewarganegaraan Bahasa kebangsaan Kedudukan Raja-raja Melayu Pembahagian kuasa antara kerajaan negeri dan pusat i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Antara 20 tuntutan Sabah yang dimasukan dalam Perkara 165 Perlembagaan Malaysia ialah Sabah tidak memperakukan suatu agama sebagai agama rasmi Sabah wajar mengawal kewangan sendiri Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negeri Bumiputera Sabah mendapat hak istimewa seperti orang Melayu i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

Bab 6 : PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 6.1: PENGENALAN 1. Antara yang berikut, manakah bukan isu yang menjadi perkara penting dalam mewujudkan hubungan etnik yang utuh dalam perlembagaan Malaysia? A. bahasa kebangsaan B. Kewarganegaraan C. Ekonomi D. Agama Islam E. Kedudukan Bumiputera 6.2: KONSEP PERLEMBAGAAN 2. Pilih pernyataan palsu mengenai Perlembagaan Malaysia Terbahagi kepada dua, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis Perlembagaan Malaysia berfungsi sebagai panduan bagi menetapkan undang-undang Malaysia menggunapakai perlembagaan bertulis seperti Britain Perlembagaan Malaysia merupakan asas kepada undang-undang yang terdapat di Malaysia 3. perlembagaan Malaysia Mengandungi 15 Bahagian, 183 perkara dan 13 Jadual 13 Bahagian, 183 perkara dan 15 Jadual 18 Bahagian, 185 perkara dan 10 Jadual 15 Bahagian, 163 perkara dan 10 Jadual 11 Bahagian, 185 perkara dan 13 Jadual 4. institusi yang mampu mengatasi Perlembagaan Malaysia ialah Parlimen (badan Perundangan) Badan eksekutif Badan Kehakiman Majlis Raja-raja Melayu dan Yang Di-pertuan Agong Tiada daripada pilihan jawapan di atas 5. sekiranya terdapat undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia Undang-undang itu terbatal secara keseluruhannya dan tidak sah Undang-undang itu sah sekiranya terdapat undian Majoriti 2/3 ahli daripada parlimen Undang-undang itu terbatal setakat mana ianya bercanggah Undang-undang itu sah setelah mendapat pengesahan daripada Mahkamah Persekutuan Undang-undang itu terbatal setelah mendapat keputusan daripada Mahkamah sahaja. 6.3 SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA HARLOLD MAC MICHAEL 6. Individu di atas merupakan Wakil British yang dilantik bagi mendapatkan tandatangan Raja-raja Melayu dalam penubuhan Malayan Union Gabenor pertama Malayan Union Wakil British yang turut menentang penubuhan Malayan Union Setiausaha Tanah jajahan British yang terakhir Pesuruhjaya Tinggi British Malayan Union

A. B. C. D.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

7. Perkara-perkara berikut merupakan sebab-sebab penubuhan Malayan Union KECUALI Menyatukan negeri-negeri di Tanah melayu dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran Melemahkan kuasa dan pengaruh orang melayu dan mrnghapuskan kuasa Raja-raja melayu Langkah pertama bagi menyediakan penduduk tanah melayu kepada pemerintahan sendiri Menjamin pelaburan yang kukuh di Singapura Memberikan hak keratyatan yang sama kepada semua beasaskan prinsip jus soli 8. Antara berikut, manakah bukan tokoh intelektual Melayu yang menuntut perubahan dan kemajuan bangsa? Syed Seikh Ahmad Al-Hadi Abdul Rahim Kajai Ishak Haji Muhammad Ibrahim Yaakob Nik Ahmad Kamil Haji Mahmood 9. Yang namakah bukan sebab-sebab orang melayu menentang hebat Malayan Union? Kuasa Raja-raja Melayu dilenyapkan dalam Urusan pentadbiran Pemberian hak kerakyatan yang sama kepada kaum-kaum lain berdasarkan prinsip Jus soli Cara Harold Mac Michael mendapatkan tandatangan daripada raja-raja Melayu secara ugutan dan paksaan Malayan Union mengetepikan peranan agama Islam dalam urusan pentadbiran Hak sama rata kepada semua bangsa tanpa keistimewaan kepada penduduk pribumi 10. Negeri manakah yang tiada berlakunya penentangan hebat orang Melayu terhadap Malayan Union? Kedah Melaka Kelantan Johor 11. Siapakah tokoh yang memimpin masyarakat bukan Melayu untuk menyokong penubuhan Malayan Union pada tahun 1946-1948? Tan Cheng Lock Kol. H.S. Lee Datuk Seth bin Mohamamad Said E.E.C. Thuraisingham Lee Ting Keng 12. Manakah antara perkara-perkara yang berikut merupakan bukan ciri-ciri penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Sembilan negei-negeri melayu terlibat dalam persekutuan beserta Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kerajaan Presekutuan Tanah melayu akan diketuai oleh persuruhjaya tinggi british dan dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan akan terdiri daripada tiga anggota ex-officio, empat orang anggota rasmi dan 5-7 anggota tidak rasmi Syarat-syarat kewarganegaraan diperketat Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai Kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri Dato Abdul wahab abdul Aziz Dato Onn Jaafar Tan cheng lock E.E.C. Thuraisingham 13. tokoh-tokoh di atas merupakan Ahli Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan Ahli Parti Kemerdekaan Tanah Melayu (IMF) Anggota Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) Ahli Rombongan Kemerdekaan Ke London 1956 Anggota Majlis Majlis Perundangan Persekutuan 14. yang manakah tidak benar mengenai Ahli Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan? Nama Jawatan A Dato Onn Jaafar Hal Ehwal Dalam Negeri B Tunku Yaakob Pertanian dan Perhutanan C Dato mahmud Mat Hal Ehwal Ekonomi D J.D. Mead Kerja Raya dan Perumahan E Lee Ting Keng Kesihatan

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E. A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

15. berapakah kerusi yang dipertandingkan oleh Parti Perikatan pada pilihanraya Persekutuan 1955? 52 30 60 25 49 16. apakah syarat yang dikenakan oleh Pihak British sekiranya Tanah Melayu ingin mencapai Kemerdekaan? Separuh daripada kerusi yang dipertandingkan pada pilihanraya mestilah terdiri dari wakil British Rakyat Tanah Melayu mestilah bersatu padu dan boleh berkerjasama Parti Perikatan tidak dibenarkan memiliknegarakan pelaburan British di Tanah melayu Keselamatan dan Hal Ehwal Pertahanan diserahkan kepada Pihak Berkuasa British Penduduk di tanah melayu hendaklah menerimapakai Prinsip Jus soli Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak Datuk Mohammad Seth Bin Mohammad Said, Menteri Besar Johor Encik Abdul Aziz Bin Haji Abdul Majid, Menteri Besar Selangor Datuk Nik Ahmad Kamil Bin Haji Mahmood, Mantan Menteri Besar Kelantan 17. siapakah tokoh-tokoh di atas dan apakah sumbangannya? Wakil-wakil parlimen yang memenangi kerusi pilihanraya persekutuan 1955 Wakil parti perikatan yang menyertai rundingan dengan kerajaan British bagi menuntut kemerdekaan Wakil raja-raja melayu yang menyertai rundingan dengan kerajaan British bagi menuntut kemerdekaan Ahli-ahli suruhanjaya Reid yang merangka dan menggubal perlembagaan Malaysia 1956 Ketua-ketua penentang penubuhan Malayan Union bagi negeri masing-masing 18. apakah tujuan rombongan kemerdekaan ke London yang berlangsung pada 18 Januari- 8 Febuari 1956? Berunding dengan pihak britih bagi mengembalikan kuasa-kuasa sultan dalam pentadbiran negeri. Berunding dengan pihak british bagi membantah penubuhan Malayan Union Merancang dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bersama Pihak british. Memerhati dan mencontohi cara pentadbiran british di London dan mengaplikasikannya di Persekutuan Tanah Melayu Berunding dengan british sebagai usaha menuntut kemerdekaan. 19. Yang manakah antara berikut bukan hasil persetuan yang telah dicapai dalam Perjanjian London 1956? British memberikan kemerdekaan TRanah Melayu pada 31 ogos 1957 Tanah melayu berada dalam lingkungan Komanwel dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi. British mendapatkan hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu melalui Anglo-Malayan Defence Treaty 1956 Tanah Melayu dibebaskan daripada berada dalam lingkungan Komanwel dan menjalankan pemerintahan secara demokrasi. Sebuah suruhanjaya bebas ditubuhkan bagi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

20. berikut merupakan keahlian suruhanjaya Reid 1956 kecuali Lord Reid (Britain) Sir Ivor Jennings (Britain) Lord Lennox-Boyd (Britain) Sir William Mckell (Australia) B. Malik (India) 21. Manakah antara perkara-perkara berikut tidak diambil kira semasa proses penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Penubuhan Majlis Raja-raja Melayu yang terdiri daripada Sultan-sultan negeri dalam Persekutuan Pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat Pemeliharaan hak-hak istimewa Orang-orang Melayu serta hak-hak sah milik kaum lain Pembentukan jawatan ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong Pembentukan satu sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu 6.3: UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA 22. Yang manakah tidak termasuk dalam unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia? Bahasa kebangsaaan Agama Persekutuan Kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Pemerintahan Beraja Sistem kewarganegaraan Persekutuan

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D. E.

23. apakah nama perjanjian yang telah dipersetujui semasa Sabah dan Sarawak menyertai gagasan Malaysia? Perjanjian 30 Perkara dan Perjanjian 28 Perkara Perjanjian 20 Perkara dan Perjanjian 18 Perkara Perjanjian 16 Perkara dan Perjanjian 10 Perkara Perjanjian 22 Perkara dan Perjanjian 18 Perkara Perjanjian 30 Perkara dan Perjanjian 18 Perkara

24. Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia menyentuh perkara mengenai A. Persamaan dan hak sama rata dan pengcualian peruntukan ini dalam soal agama, bahasa kebangsan dan seumpamanya B. Kedudukan istimewa Orang-orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain. C. Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membua undang-undang yang menyentuh Kedudukan Raja-raja melayu, Islam, Bahasa Melayu, dan orang-orang Melayu D. Kedudukan Agama Islam, adat istiadat melayu, dan Bumiputera Sabah dan Sarawak meskipun dalam keadaan darurat E. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak kaum lain menggunakan bahasa mereka 25. Perkara 8 dalam Perlembagaan Malaysia menyentuh perkara mengenai A. Persamaan dan hak sama rata dan pengcualian peruntukan ini dalam soal agama, bahasa kebangsan dan seumpamanya B. Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, Islam, Orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya C. Kedudukan Agama Islam, adat istiadat melayu, dan Bumiputera Sabah dan Sarawak meskipun dalam keadaan darurat D. Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membua undang-undang yang menyentuh Kedudukan Raja-raja melayu, Islam, Bahasa Melayu, dan orang-orang Melayu E. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak kaum lain menggunakan bahasa mereka 26. Perkara 150 (6a) dalam Perlembagaan Malaysia menyentuh perkara mengenai A. Persamaan dan hak sama rata dan pengcualian peruntukan ini dalam soal agama, bahasa kebangsan dan seumpamanya B. Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, Islam, Orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya C. Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membua undang-undang yang menyentuh Kedudukan Raja-raja melayu, Islam, Bahasa Melayu, dan orang-orang Melayu D. Kedudukan Agama Islam, adat istiadat melayu, dan Bumiputera Sabah dan Sarawak meskipun dalam keadaan darurat E. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak kaum lain menggunakan bahasa mereka 27. Perkara 10 (4) dalam Perlembagaan Malaysia menyentuh perkara mengenai A. Persamaan dan hak sama rata dan pengcualian peruntukan ini dalam soal agama, bahasa kebangsan dan seumpamanya B. Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, Islam, Orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya C. Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membua undang-undang yang menyentuh Kedudukan Raja-raja melayu, Islam, Bahasa Melayu, dan orang-orang Melayu D. Kedudukan istimewa Orang-orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain. E. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak kaum lain menggunakan bahasa mereka 28. Perkara 38 dalam Perlembagaan Malaysia menyentuh perkara mengenai A. Kedudukan istimewa Orang-orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain. B. Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, Islam, Orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya C. Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membua undang-undang yang menyentuh Kedudukan Raja-raja melayu, Islam, Bahasa Melayu, dan orang-orang Melayu D. Kedudukan Agama Islam, adat istiadat melayu, dan Bumiputera Sabah dan Sarawak meskipun dalam keadaan darurat E. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak kaum lain menggunakan bahasa mereka 29. Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia menyentuh perkara mengenai A. Persamaan dan hak sama rata dan pengcualian peruntukan ini dalam soal agama, bahasa kebangsan dan seumpamanya B. Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, Islam, Orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya C. Kedudukan istimewa Orang-orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum lain. D. Kedudukan Agama Islam, adat istiadat melayu, dan Bumiputera Sabah dan Sarawak meskipun dalam keadaan darurat E. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak kaum lain menggunakan bahasa mereka

30. Setiap agama yang diamalkan dalam persekutuan mempunyai hak untuk melaksanakan berkara-perkara berikut kecuali A. Meguruskan hal ehwal agamanya sendiri B. Mengembangkan iktikad dan kepercayaan mereka kepada semua penganut agama-agama lain dalam persekutuan tanpa sekatan C. Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat D. Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang E. Mengamalkan agama mereka dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan 31. Perkara-perkara berikut harus dibaca sekali dengan Perkara 3 (1) seperti yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia kecuali Perkara 11 (4) Perkara 10 (4) Perkara 12 (2) Perkara 121 (1a) 32. Siapakah yang bertanggungjawab melindungi dan menjaga hak-hak sah yang menjadi milik kaum bukan Bumiputera di dalam Persekutuan Malaysia? Yang di-Pertuan Agong Majlis Raja-raja Melayu Yang dipertua Negeri dan sultan mengikut negeri masing-masing Menteri Besar atau Ketua Menteri mengikut negeri masing-masing Ketua politik yang mewakiti parti-parti etnik mereka 33. Menurut Perlembagaan Malaysia ( Perkara 160), Melayu itu ditakrifkan sebagai perkara-perkara berikut kecuali Lazimnya bertutur dalam Bahasa Melayu Menganuti Agama Islam Salah seorang daripada ibu atau bapa mereka berketurunan Melayu Mengamalkan adat istiadat melayu 34. Bumiputera Sarawak ditakrifkan sebagai Terdiri daripada mana-mana satu kaum asli di Sarawak sahaja Terdiri daripada mana-mana satu kaum asli di Sarawak atau dia berketurunan campuran kaum tersebut Anak atau cucu kepada salah seorang daripada suatu kaum asli Sarawak dan dilahirkan di Sarawak Mereka yang dilahirkan di Sarawak dan beragama Islam 35. Bumiputera Sabah ditakrifkan sebagai Terdiri daripada mana-mana satu kaum asli di Sabah sahaja Terdiri daripada mana-mana satu kaum asli di Sabah atau dia berketurunan campuran kaum tersebut Anak atau cucu kepada salah seorang daripada suatu kaum asli Sabah dan dilahirkan di Sabah Mereka yang dilahirkan di Sabah dan beragama Islam 36. Perkara 153 boleh dipinda dan diubahsuai sekiranya mendapat persetujuan Majlis raja-raja Melayu Parlimen Malaysia Yang di-Pertua Negeri Mahkamah Persekutuan Semua perkara-perkara di atas 37. Menurut Perkara 153, Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai hak untuk Menentukan rizab bagi orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak Memperuntukan suatu kadar bilangan jawatan alam perkhidmatan awam persekutuan Melucutkan jawatan awam yang dipegang oleh seseorang tanpa mengira etnik Semua perkara-perkara di atas. Bab 7 Masyarakat Baba Menerima dan mengasimilasikan tiga kedudayaan, iaitu kebudayaan Melayu, Cina dan Barat. Menerbitkan surat khabar Mekayu dengan huruf Roman pada tahun 1894. Menterjemahkan karya-karya Cina ke Bahasa Melayu. Semua di atas. Rukun Negara Merupakan ikrar yang menjadikan acuan bagi integrasi nasional, pembentukan Bangsa Malaysia dan ideology Negara. Dirumus berasakan kepercayaan, keyakinan dan iltizam untuk membentuk satu jati diri rakyat Malaysia. Digubal oleh Majilis Perundingan Negara untuk menyemai dan memupuk interasi nasional serta perpaduan antara kaum. Semua di atas.

A. B. C. D.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D.

A. B. C. D. E.

A. B. C. D.

1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D.

3. A. B. C. D. E. 4. A. B. C. D.

Yang manakah BUKAN dasar dan pelan tindakan yang dianjurkan untuk menyatupadukan rakyat di Malaysia? Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Dasar Pembangunan Nasional ( 1991-2000) Perspektif Wawasan 2020 Dasar Pendidikan Vernakular Rukun Negara Berdasarkan dasar-dasar yang berikut, yang manakah bertujuan untuk memperbetulkan ketidakseimbangan sosiokonomi antara kaum? Dasar Pembangunan Nasional Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru Perspektif Wawasan 2020

5. Pilih kenyataan yang SALAH. A. Dasar Ekonomi mempertingkatkan penglibatan kaum Bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan. B. Dasar Pembangunan Nasional mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatupadu dan adil serta masyarakat perdagangan & perindustrian Bumiputera C. Dasar Wawasan Negara mewujudkan Bangsa Malaysia yang bersatupadu, progresif dan makmur. D. Dasar Wawasan Negara bertujuan membasmikan kemiskinan di Malaysia. 6. A. B. C. D. 7. A. B. C. D. 8. A. B. C. D. 9. A. B. C. D. 10. A. B. C. D. E. 11. A. B. C. D. E. Penyatuan pada tahap Jasmani, Afektif, Kognitif dan Rohani merupakan konsep Esprit de corps Salad bowl Inclusivity Tiada jawapan. JPNIN dan IKLIN melibatkan dalam usaha membentuk jati diri acuan Malaysia, iaitu Khalayak kritikal Agama Islam Wawasan yang dikongsi Penggunaan Sains dan Teknologi Yang manakah merupakan cabaran hubungan etnik di Malaysia dari aspek sosial? Pemisahan fizikal yang disebabkan keadaan geografi di Sabah dan Sarawak yang terlalu luas untuk berinteraksi. Sistem pendidikan yang berasingan megikut kaum. Penguasaan ekonomi dalam salah stu sector oleh sesetangah etnik sahaja. Konrak social. Cabaran untuk merealisasikan Wawasan 2020 ialah Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika Mewujudkan Bangsa Malaysia. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Semua di atas. Strategi berikut digunakan untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan, kecuali Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa penhantar yang utama di sekolah. Kokurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. System peperiksaan yang sama Menghapuskan pendidikan vokasional dan teknik. Semua di atas Yang manakah BUKAN dasar yang melibatkan pendidikan? Laporan Rahman Talib Penyata Razak 1956 Ordianan Pelajaran 1957 Akta Pelajaran 1961 Tiada jawapan

1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. D. 6. A. B. C. D. 7. A. B. C. D. 8. A. B. C. D. 9. A. B. C. D. 10. A. B. C. D.

Bab 8 Bab 8- Agama dan Hubungan Etnik Apakah yang telah ditegaskan dalam Perkara 3 Ceraian (1)? Agama Islam sebagai agama yang mementingkan keamanan dan menerima pluralism umat manusia di Malaysia. Agama Islam sebagai agama Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan dan damai di negara Malaysia. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undangundang. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Apakah maksud rakyat berjiwa merdeka dalam 10 Prinsip dalam pendekatan Islam Hadhari? Menjadi rakyat yang merdeka Merdeka daripada undang-undang Tidak terikat pada agama Rakyat yang dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif Antara berikut adalah maksud rakyat berjiwa merdeka KECUALI Berfikiran kreatif dan inovatif bersikap terbuka kepada kemajuan dan perubahan bersikap jumud mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah Apakah maksud perkataan Islam (salima/salam)? penyerahan keseronokan kejujuran peka Apakah maksud Islam Hadhari? Kesejahteraan Islam yang Universal Islam yang menekankan ketamadunan Semua di atas Berikut adalah antara prinsip utama ajaran agama Kristian KECUALI Terdapat satu Tuhan yang mencipa seluruh alam Manusia harus mencintai Tuhan dan melayan semua orang secara adil Penderitaan manusia berpunca daripada nafsu untuk memperoleh kekayaan dan keseronokan Jesus Christ adalah ahli Trinity (3 orang dalam satu Tuhan) Apakah antara konsep utama agama Hindu? Untuk atasi nafsu,seseorang harus mengikuti Jalan Mulia Berlapis Lapan Moksha (kebebasan dari putaran kelahiran dan kematian) Terdapat satu Tuhan yang mencipta seluruh alam Beriman kepada Qada dan Qadar Siapakah pengasas kepada agama Hindu? Siddharta Gautama Nabi Muhammad Tidak diketahui siapa pengasas Nabi Isa (Jesus) Apakah antara ajaran utama agama Buddha? Beriman kepada Kitab Love thy neighbor as thyself Karma (perbuatan seseorang semasa hidup akanmenentukan kehidupannya di akhirat) Penderitaan atau kesengsaraan hidup adalah lumrah alam Berikut adalah antara ajaran utama agama Buddha KECUALI Penderitaan hanyalah ilusi Penderitaan manusia berpunca daripada nafsu untuk memperoleh kekayaan Penderitaan adalah lumrah alam Bagi mengelakkan penderitaan,seseorang harus mengatasi nafsunya

11. Apakah tujuan kerajaan memperkenalkan Islam Hadhari? A. Pendekatan baru dalam memacu agenda pembangunan negara kea rah merealisasikan negara maju berdasarkan acuan sendiri seperti harapan Wawasan 2020 B. Menukar agama yang lama kepada agama yang baru C. Melahirkan masyarakat yang assabiah supaya dapat merealisasikan Wawasan 2020 12. A. B. C. D. Antara Sepuluh Prinsip Utama yang telah digariskan oleh Perdana Menteri dalam pendekatan Islam Hadhari adalah Rakyat yang mementingkan semangat assabiah Pembelaan manusia di seluruh negara dunia ketiga Pembelaan hak kumpulan minority dan wanita Kerajaan yang berkuasa

13. Antara berikut adalah Sepuluh Prinsip Utama yang telah digariskan oleh Perdana Menteri dalam pendekatan Islam Hadhari KECUALI A. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT B. Rakyat yang berjiwa merdeka C. Penguasaan ilmu pengetahuan D. Menggalakkan budaya membaca 14. A. B. C. D. 15. A. B. C. D. 16. A. B. C. D. Apakah asas-asas kepada hubungan etnik dalam konteks agama? Persaudaraan Bermusuh-musuhan Pendidikan tinggi Semua di atas Berikut adalah asas-asas kepada hubungan etnik dalam konteks agama KECUALI Berkenal-kenalan Berlaga-laga Persefahaman Bekerjasama Berikut adalah asas-asas kepada hubungan etnik dalam konteks agama KECUALI Persaudaraan Berkasih sayang Bercumbuan Saling Menjamin

17. Kehidupan yang berteraskan _________ ,_________ dan ________ Islam merupakan satu tuntutan dalam pendekatan Islam Hadhari untuk umat Islam di Malaysia. A. Akidah,syariah,akhlak B. Akad nikah, syariah, budi pekerti C. Akidah,budi pekerti, kasih sayang D. Berkenal-kenalan, persefahaman,akhlak 18. A. B. C. D. 19. A. B. C. D. 20. A. B. C. D. Cara-cara untuk mempunyai kemesraan dalam berkomunikasi adalahseperti berikut KECUALI Sombong Bertegur sapa Mengukir senyuman Memberi perhatian kepada orang yang bercakap Berikut adalah cara untuk mengaplikasikan hubungan etik dalam kehidupan masyarakat Malaysia KECUALI Mesra dalam komunikasi Ziarah menziarahi Mengambil berat Menyusahkan rakan-rakan Berikut adalah cara untuk mengaplikasikan hubungan etik dalam kehidupan masyarakat Malaysia KECUALI Memulia dan menghormati Menghormati jiran Menghormati binatang Mengambil berat

Bab 9 BAB 9-SUMBANGAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT 9.2:Peranan Kerajaan Dalam Konteks Hubungan Etnik 1) Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969 (rusuhan kaum)? a) Penubuhan JPNIN (jabatan perpaduan Negara dan integrasi nasional) b) Penubuhan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) c) Penubuhan Majlis Penasihat Perpaduan Negara d) Penubuhan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat 2) Jabatan Perpaduan Negara di bawah Perintah MAGERAN telah ditubuhkan pada 1 Julai 1969.Apakah tujuan Jabatan ini ditubuhkan? a) b) c) d) Menangani isu berhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat Menyelaraskan sosioekonomi masyarakat berbilang kaum Mewujudkan integrasi nasional Semua yang dinyatakan

3) Kerajaan telah merangka beberapa dasar dalam bidang sosioekonomi bagi mengekalkan keharmonian masyarakat.Antara berikut yang manakah BUKAN merupakan dasar tersebut? a) b) c) d) Dasar pendidikan kebangsaan Dasar kebudayaan kebangsaan Dasar ekonomi baru Dasar sosial Negara

4) Ideologi Negara telah diperkenalkan bagi mengukuhkan dasar sosioekonomi Negara.Apakah ideologi yang dimaksudkan? a) b) c) d) e) Jata Negara Bunga Kebangsaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan Rukun Negara Semua yang dinyatakan

5) Kerajaan telah melaksanakan beberapa program dalam memastikan keharmonian etnik di Malaysia terpelihara.Antara berikut yang manakah merupakan program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan? a) b) c) d) e) Penubuhan JPNIN (Jabatan perpaduan Negara dan integrasi nasional) Memperkasa Sekolah Kebangsaan Memperkenalkan sekolah wawasan Melaksanakan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Semua yang dinyatakan

6) Sekolah Kebangsaan merupakan satu medium dalam membentuk masyarakat bersatu-padu.Apakah ciri-ciri sekolah kebangsaan? a) b) c) d) Menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa perantaraan Merupakan suatu aliran pendidikan tanpa mengira kaum Mata pelajaran lain seperti mandarin dan tamil turut diajar Semua yang dinyatakan diatas

7) Antara dasar yang dilaksanakan bagi memgukuhkan serta memperlengkap usaha pembentukan bangsa Malaysia seperti di bawah KECUALI: a) b) c) d) Dasar Pembangunan Negara Dasar Wawasan 2020 Dasar Sosial Negara Dasar wawasan Negara

8) Antara strategi pendidikan dalam memupuk perpaduan kaum seperti berikut KECUALI: a) b) c) d) Penggunaan satu bahasa perantaraan(bahasa Malaysia) Menyediakan kemudahan pembelajaran bahasa kaum-kaum utama sebagai satu mata pelajaran pilihan Pendidikan dan aktiviti kokurikulum menerapkan sikap dan nilai-nilai yang membantu dalam mewujudkan perpaduan kaum Penggunaan Bahasa ibunda setiap kaum menjadi bahasa perantaraan

i. ii. iii. iv.

BAB 9.3:PERANAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK 1. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh masyarakat dalam memastikan keharmonian etnik sentiasa terjaga? Rukun tetangga Rumah terbuka Penerimaan budaya setiap etnik Program di institusi pengajian tinggi (IPT) A. i dan ii B ii dan iii C. iii dan iv D. Semua

2. Berikut adalah peraturan-peraturan Skim Rukun Tetangga yang telah diperkenalkan KECUALI A. Rakyat mengawal keselamatan d i kawasan kediaman masing-masing B. pembentukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu C. Mulai 1Januari 1983, kerajaan memperkenalkan satu pembaharuan dengan memberi penekanan kepada konsep kejiranan untuk memupuk serta mengukuhkan lagi semangat kejiranan D. Pada tahun 2000, pendekatan rukun tetangga telah dipinda kepada pembangunan masyarakat secara menyeluruh ke a rah mewujudkan perpaduan nasional 3. Antara berikut yang manakah objektif rukun tetangga? Memelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyat Memupuk kesefahaman dan bertolak ansur ke arah pembangunan bangsa Integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar pembangunan Negara Menjaga keselamatan kawasan kediaman mereka A. i dan ii B. ii dan iii C. i dan iii D. iii dan iv

i. ii. iii. iv.

4. Antara berikut aktiviti yang telah dilakukan oleh komuniti rukun tetangga bagi memastikan matlamat rukun tetangga tercapai? i. ii. iii. iv. v. Sosial, Sukan dan rekreasi Kesihatan dan alam sekitar Pendidikan, agama dan kebajikan Kesenian dan kebudayaan Ekonomi dan keselamatan A. I, II dan III B. II, III dan IV C I, III dan IV D. Semua 9.4:PERANAN SWASTA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK 1 Berikut adalah pertubuhan berasaskan etnik KECUALI A. Pertubuhan belia Malaysia B. dewan perniagaan C. perusahan Malaysia D. persatuan belia tamil 2. Antara berikut, pertubuhan manakah yang sentiasa mengadakan seminar bagi menjelaskan kepentingan hubungan etnik dalam konteks Malaysia? A. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) B. Pergerakan belia 4B C. Dewan perniagaan D. Dewan perniagaan cina 3. Peranan sains dan teknologi amat diperlukan dalam meningkatkan hubungan etnik di Malaysia kerana A. taraf hidup rakyat meningkat B. ekonomi Negara dapat diseimbangkan C. pembangunan ekonomi di Malaysia berasaskan sains dan teknologi termasuklah sektor perindustrian dan pembangunan bioteknologi