INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI

Objektif 1. Memastikan arahan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan Lembaga Peperiksaan. 2. Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. 3. Membantu menyelesaikan isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru. Maklumat Sekolah
1. Nama Sekolah : 2. Alamat Sekolah:

3. No Tel Sekolah: 4. No. Faks Sekolah / E-Mel Sekolah: 5. PPD:

Maklumat Guru dan Murid
1. Nama Pengetua / Guru Besar: 2. Bilangan Guru PBS: 3. Bilangan murid PBS Thn 1 Tkn 1 Murid Normal Murid Pendidikan Khas Jumlah Thn 2 Tkn 2 Thn 3 Tkn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6

Maklumat Pemantau
1. Tarikh 2. Masa ( Mula/ Tamat) 3. Kelas 4. Mata Pelajaran 5. Nama Guru 6. Opsyen Guru (Major/Minor) 7. Status Latihan KSSR 8. Pegawai Pemantau 9. Jawatan Pemantau 10.Bahagian/Jabatan 11. 12. 13. 14. Isikan Kod Sekolah yang terdaftar dalam rekod BPPDP Isikan Jenis Sekolah Isikan Gred Sekolah (A/B) Isikan Lokasi Sekolah (Bandar/Luar Bandar)
Contoh: Bahasa Inggeris Klik pilihan status Contoh: 16 Disember 2012

/

Contoh: 10.20 atau 02.00 Contoh: 2 Bakawali Contoh: Bahasa Inggeris

SKALA/ WAJARAN: 1 - Tiada 2 - Ada tetapi masih ada ruang untuk dipenambahbaikan 3 - Ada dan lengkap

Skor Pemantauan A. Bahagian 1 Fail Induk Pengurusan PBS (Pentadbir)
Purata Skor 1 2 0.0 3

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Surat Pekeliling Ikhtisas telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Surat Arahan Pelaksanaan telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Kes Khas Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Jadual Pengoperasian PBS Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS

A. Bahagian 2

Pengurusan Dokumen PBS (Pentadbir)
Purata Skor 1 2 0.0 3

Bil 1 2 3 4 5 Dokumen KSSR/ KBSM /Pendidikan Khas Dokumen Standard Prestasi

Perkara

Dokumen Standard Prestasi Alternatif (Pendidikan Khas) Buku Panduan dan Peraturan PBS Manual Pengguna SPPBS

A. Bahagian 3

Pengurusan Kes-kes Khas (Pentadbir)
Purata Skor 1 2 0.0 3

Bil Pengurusan murid pindah masuk

Perkara

a. Evidens/Fail Perkembangan murid dari sekolah lama 1 b. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) dihantar ke sekolah baru dalam bentuk: i. Softcopy ii. Hardcopy a. Evidens/Fail Perkembangan Murid telah dihantar ke sekolah baru 2 b. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) telah dihantar ke sekolah baru i. Softcopy ii. Hardcopy 3 4 Pengurusan murid sakit berpanjangan dilaksanakan mengikut prosedur Pengurusan murid baru (cth: pulang dari luar negara, home schooling )

A. Bahagian 4

Jawatankuasa PBS Sekolah (Pentadbir)
Purata Skor 1 2 0.0 3

Bil 1 2 3 4 5

Perkara Surat pelantikan JK PBS telah dikeluarkan dan diedarkan Senarai tugas JK PBS telah disediakan Tarikh mesyuarat JK PBS telah ditetapkan Minit mesyuarat disiapkan Keputusan mesyuarat dilaksanakan/tindakan susulan

SKALA/ WAJARAN: STS ( 1 Skor) – Sangat Tidak Setuju TS ( 2 Skor) – Tidak Setuju TP ( 3 Skor) – Tidak Pasti S ( 4 Skor) – Setuju SS ( 5 Skor ) – Sangat Setuju

B. Bahagian 1

Jadual Pengoperasian PBS (Pentadbir)
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4 Jadual Pengoperasian PBS telah disediakan

Perkara

Jadual Pengoperasian PBS telah diedarkan kepada guru Jadual PBS dipamerkan pada papan kenyataan Jadual PBS dipatuhi

B. Bahagian 2

Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah (Pentadbir)
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4 Jadual Kerja Pentaksiran telah disediakan

Perkara

Jadual Kerja Pentaksiran telah diedarkan kepada guru Jadual Kerja Pentaksiran dipamerkan di papan kenyataan Jadual Kerja Pentaksiran dipatuhi

B. Bahagian 3

Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Pentadbir)
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4 5 6

Perkara Surat login pengguna dan kata laluan telah diterima dpd JPN/PPD Nama Pengetua/ Guru Besar telah didaftar dalam sistem Nama Guru Mata Pelajaran telah didaftar ke dalam sistem Login pengguna dan kata laluan Guru M. Pelajaran telah diwujudkan Nama murid dan nama kelas/ tingkatan telah didaftar ke dlm sistem Nama mata pelajaran telah didaftarkan ke dalam sistem

B. Bahagian 4

Standard Prestasi (Guru)
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4 5 Guru memiliki standard prestasi

Perkara

Guru menggunakan Standard Prestasi untuk mentaksir murid Guru menggunakan Standard Prestasi untuk melapor perkembangan dan pencapaian murid Guru melaksanakan pentaksiran mengikut tahap kesediaan murid Guru memahami dengan jelas tentang pernyataan kriteria/deskriptor untuk memberikan maklumat pencapaian murid

B. Bahagian 5

Pengurusan Prestasi Murid ( Pentadbir )
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3

Perkara Guru merekod prestasi murid dalam aplikasi SPPBS Pelaporan disediakan mengikut keperluan Memastikan keselamatan data prestasi murid

2

B. Bahagian 6

Pengurusan Evidens Murid ( Guru )
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4

Perkara Fail Perkembangan Murid (FPM) disediakan untuk semua murid Fail Showcase (FS) telah disediakan Evidens dikembalikan kepada murid kecuali evidens terbaik disimpan dalam FPM FPM dan FS disimpan di tempat yang selamat

B. Bahagian 7

Pelan Komunikasi ( Pentadbir )
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4

Perkara Laporan / taklimat kepada murid telah dijadualkan dan diadakan Laporan taklimat kepada ibu bapa / penjaga telah dijadualkan dan diadakan Surat siaran PBS kepada ibu bapa / penjaga telah diedarkan Jalinan / jaringan (jika berkaitan) diadakan dan dijadualkan

B. Bahagian 8

Penjaminan Kualiti ( Pentadbir )
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 Pengurusan Pementoran

Perkara

Taklimat / Latihan Luaran telah dijadualkan dan diadakan: a. Penataran PBS 2 b. Penataran KSSR c. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d. Latihan SPPBS Taklimat / Latihan dalaman telah dijadualkan dan diadakan: a. Penataran PBS 3 b. Penataran KSSR c. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d. Latihan SPPBS

B. Bahagian 9

Pengurusan Penyelarasan ( Pentadbir )
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4

Perkara Jadual Penyelarasan Dalaman telah disediakan Jadual Penyelarasan Luaran telah disediakan Penyelarasan Tugasan dan Skor telah dibuat Laporan Penyelarasan telah disediakan

B. Bahagian 10

Pengurusan Pemantauan ( Pentadbir )
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 4 5

Perkara Jadual Maklumat Pemantauan diedarkan / diterima Instrumen Pemantauan sesuai / digunakan Laporan Pemantauan disediakan Laporan Pemantauan dibentangkan Tindakan susulan dijalankan

B. Bahagian 11

Pengurusan Pengesanan ( Pentadbir )
Purata Skor 1 2 3 4 0.0 5

Bil 1 2 3 Pengesanan Dalaman Pengesanan Luaran Laporan Pengesanan

Perkara

Rumusan Pencerapan Bahagian A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Aspek Fail Induk Pengurusan PBS Pengurusan Dokumen PBS Pengurusan Kes-kes Khas (jika Berkaitan) Jawatankuasa PBS Sekolah Jadual Pengoperasian PBS Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah Aplikasi SPPBS Standard Prestasi Pengurusan Prestasi Murid Pengurusan Evidens Murid Pelan Komunikasi Penjaminan Kualiti Pengurusan Penyelarasan Pengurusan Pemantauan Pengurusan Pengesanan Purata Skor Keseluruhan Skor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cadangan Penambahbaikan 7. Mengadakan mesyuarat JK PBS.

Deskriptif Purata Skor

Purata Skor

Catatan Pegawai Pemantau

Pengesahan Pegawai Pemantau Guru Besar/Pengetua

Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________

Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Maklumat Pemantauan Nama Sekolah Kod Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah Lokasi Sekolah Tarikh Masa Status Latihan KSSR Pegawai Pemantau : : : : : : : : : 0 0 0 0 0 00 Januari 1900 Mula: 0 0 0

/

Tamat:

0

Dapatan dan Cadangan Penambahbaikan Bahagian
A1

Skor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diskriptor Dapatan
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Cadangan Penambahbaikan
7. Mengadakan mesyuarat JK PBS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

Deskriptif Purata Skor #N/A

Ulasan Pemantau 0

Pegawai Pemantau

Catatan :

Pihak tuan dikehendaki membuat maklumbalas terhadap laporan ini dalam masa dua minggu daripada tarikh laporan ini dikeluarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful