SISTEM FAIL PBS SEKOLAH RENDAH/MENENGAH RENDAH NEGERI MELAKA PERSEDIAN FAIL SEKOLAH DI SEKOLAH

BI L 1 JENIS FAIL CADANGAN PELAKSANA AN JANUARI 1. Fail Putih KANDUNGAN CATATAN

**FAIL PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOD SEKOLAH/ 600-6/2/_ _ (INDUK)

1.1 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD 1.2 Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD 1.3 Surat-menyurat berkaitan PBS
2. Fail Pendua ( Fail Kulit Keras –

Ring File ) 2.1 PEKELILING-PEKELILING  Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD  Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD  Surat-menyurat berkaitan PBS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH  Struktur Jawatankuasa  Jadual Petugas Pentaksiran  Carta Organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS  Senarai Guru PBS  Biodata Guru PBS  Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir  Jadual Waktu Mengajar 2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS  Takwim aktiviti PBS  Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran)  Rancangan Tahunan M/Pel PBS 2.5MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA  Minit mesyuarat J/Kuasa PBS - tahunan atau bulanan  Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS  Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada  Laporan aktiviti PBS

* Simpan di Pejabat ** Fail mengikut Sistem Pengurusa n Sekolah Kualiti (SPSK)
- Fail ini merangku mi PBS Baru Sistem dan lama,

2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN  Data murid PBS - tahun berkenaan  Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun  Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard 2.7LAPORAN PENCERAPAN  Jadual Pencerapan  Laporan Pencerapan Guru PBS - oleh GB/PK  Laporan Pencerapan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir 3.0 Fail Putih -KES-KES KHAS  Murid yang kerap tidak datang ke sekolah  Murid yang tidak ada maklumat / Murid luar negara  Murid Berkeperluan Khas  Kes- Kes Lain Fail Putih -PENJAMINAN KUALITI  Latihan  Pementoran  Penyelarasan  Pemantauan  Pengesanan

4.0

2

**FAIL PENGURUSAN PENTAKSIRAN PANITIA KOD SEKOLAH/ 600-6/2/_ _ IKUT MATA PELAJARAN (PANITIA)

JANUARI

1. Fail Putih –

1.1 Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD 1.2 Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD 1.3 Surat-menyurat berkaitan PBS
2 . Fail Pendua ( Fail Kulit Keras –

SETIAP MATA PELAJARAN 1 FAIL PENGURUSA N DI SIMPAN DI BILIK GERAKAN SEKOLAH/ BILIK KETUA PANITIA

Ring File ) 2.1 PEKELILING-PEKELILING  Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD  Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD  Surat-menyurat berkaitan PBS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS PANITIA

 Struktur Jawatankuasa  Jadual Petugas Pentaksiran  Carta Organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS PANITIA  Senarai Guru PBS PANITIA  Biodata Guru PBS PANITIA  Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir MATA PELAJARAN  Jadual Waktu Mengajar MATA PEL 2.4 PERANCANGAN PBS PANITIA  Takwim aktiviti PBS PANITIA  Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran)  Rancangan Tahunan M/Pel PBS 2.5MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA  Minit mesyuarat PBS Panitia - tahunan atau bulanan  Minit mesyuarat Khas(Kes Khas) jika ada  Laporan aktiviti PBS Panitia 2.6LAPORAN PRESTASI TAHUNAN  Data murid PBS - tahun berkenaan  Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun  Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard 2.7LAPORAN PENCERAPAN  Jadual Pencerapan  Laporan Pencerapan Guru PBS - oleh GB/PK  Laporan Pencerapan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir 2.8KES-KES KHAS  Murid yang kerap tidak datang ke sekolah  Murid yang tidak ada

SETIAP MATA PELAJARAN 1 FAIL BAHAN RUJUKAN DI SIMPAN DI BILIK GERAKAN SEKOLAH/ BILIK KETUA PANITIA #Fail ini merangku mi PBS Baru Sistem dan lama,

maklumat / Murid luar negara  Murid Berkeperluan Khas  Kes- Kes Lain 2.9PENJAMINAN KUALITI PANITIA  Pementoran  Penyelarasan  Pementoran  Pengesanan 3. Fail Bahan Rujukan • • • • • • • Dokumen Standard Prestasi Manual SPPBS Buku Panduan Pengurusan PBS Risalah Edaran KPM/LP/SPP Bahan Bercetak Borang-borang Transit Markah Buku Contoh Instrumen Standard Prestasi

3

FAIL PERKEMBANG AN MURID

JAN- NOV

MINIMUM I FAIL SHJ SETIAP MURID, BERKONGSI UNTUK SEMUA (19 M/P) DAN ADA PEMBAHAGIAN UNTUK PENTAKSIRAN SEKOLAH , PENTAKSIRAN PUSAT , PAJSK & PSIKOMETRIK 1 BUAH FAIL SETIAP MURID  Maklumat Murid
 Rekod Transit individu setiap mata pelajan Evidens terkini bagi setiap mata pelajaran ( EVIDENS YANG BANDNYA TELAH DI KEMAS KINI DLM SISTEM SPPBS DI KELUARKAN DAN DISERAHKAN KEPADA MURID UNTUK SIMPANAN MEREKA PERLU DIINGATKAN - JGN BIARKAN TIAP M/PEL KOSONG TANPA EVIDENS TERAKHIR/ TERKINI DLM FAIL UNTUK PEMANTUAN )

*Disimpan dalam kelas / tempat yang selamat (CADANGAN DI RAK DI BILIK PBS)

 Cetakan Laporan Formatif ( mengikut keperluan )  Cetakan Laporan Sumatif ( pada akhir tahun )
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) - Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru PJ)

Pentaksiran Psikometrik

- Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru Kaunseling)

4.

FAIL SHOWCASE

JAN- NOV

1 BUAH FAIL SETIAP TINGKATAN (MINIMUM) BERKONGSI UNTUK SEMUA MATA PELAJARAN ( 19 M/P) DAN ADA PEMBAHAGIAN UNTUK PENTAKSIRAN SEKOLAH DAN PENTAKSIRAN PUSAT)
 Senarai semak Kemasukan Evidens Showcase  EVIDENS TERBAIK MURID PADA BAND TERTINGGI SETIAP DESKRIPTOR SAHAJA YANG DISIMPAN

* Kandungan showcase diambil dari Portfolio Perkemban gan Murid( salin an pendua/asal )

5.

FAIL PORTFOLIO GURU

JAN – NOVEMBER

1 BUAH FAIL SETIAP GURU  Maklumat Guru  Standard Prestasi Mata Pelajaran  Sukatan Pengajaran  Instrumens Pentaksiran( Yang diajar)  Takwim  Jadual Waktu  Surat Lantikan sebagai Pentaksir  Dokumen Sokongan Pentaksiran

* Sekiranya guru mengajar lebih daripada satu mata pelajaran sediakan satu fail sahaja

RUMUSAN
BIL 1. FAIL PENGURUSAN PBS (fail putih) 2. FAIL PBS – PENDUA 3 4. 5. FAIL PENGURUSAN PBS PANITIA- Fail Putih 6 7. FAIL BAHAN RUJUKAN 8. PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID 9. 10. FAIL PORTFOLIO GURU Petunjuk: Fail Pengurusan Induk (4 Fail – Di Pejabat/ Bilik Gerakan) Fail Pengurusan PBS Panitia ( 3 Fail= Di Pejabat/ Bilik Gerakan) masing dengan # Fail ini boleh juga disekalikan dengan Fail Panitia Masinghanya mewujudkan segmen PBS sahaja. FAIL SHOWCASE FAIL PENDUA-Fail Ring FAIL KES-KES KHASFail Putih FAIL PENJAMINAN KUALITI-fail Putih 1 1 1 BAGI SETIAP PANITIA 1 BAGI SETIAP PANITIA 1 BAGI SETIAP GURU PENTAKSIR 1 BAGI SETIAP MURID(MINIMU M) 1 BAGI SETIAP TINGKATAN (MINIMUM) 1 BAGI SETIAP GURU PENTAKSIR 1 JENIS FAIL BILANGAN FAIL 1 TINDAKAN PENTADBIRA N PENTADBIRA N PENTADBIRA N PENYELARAS KETUA PANITIA CATATAN SIMPAN DI PEJABAT SIMPAN DI PEJABAT SIMPAN DI PEJABAT BILIK GERAKAN SEKOLAH/BILIK KETUA PANITIA DISIMPAN DI BILIK GERAKAN

KETUA PANITIA KETUA PANITIA GURU MATA PELAJARAN

DISIMPAN DI BILIK GERAKAN DISIMPAN DI BILIK GERAKAN DISIMPAN DI BILIK OPERASI PBS

GURU KELAS GURU

DISIMPAN DI BILIK OPERASI PBS DISIMPAN OLEH SETIAP GURU

FPM Murid ( minima satu sahaja untuk kesemua mata pelajaran meliputi PP, PS , PAJSK DAN PSIKOMETRIK) – Di tempat selamat dan tidak boleh diakses murid Fail Showcase( minima satu sahaja utk semua m/p dan utk semua kelas di Tahun/Tingkatan tersebut ) – Boleh di akses murid untuk rujukan.
Fail Portfolio Guru( minima satu sahaja utk setiap guru pentaksir. Jika guru mengajar lebih 1 m/p hanya wujudkan segmen dalam fail tersebut)- Simpanan guru

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful