Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS SOALAN SOALAN STPM 2000 2011 SEJARAH ASIA Tema 1 : MASYARAKAT TEMPATAN Tahun Soalan

2001

Huraikan peranan golongan pembesar dalam sistem sosial Zaman Tokugawa dan Zaman Manchu pada abad ke-19. Terangkan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan Myanmar (Burma) sebelum kedatangan Barat. Huraikan struktur masyarakat feudal yang terdapat di negara China dan Jepun sebelum pembukaan kedua-dua negara ini kepada kuasa-kuasa asing. Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat China dan Jepun sebelum kedatangan Barat. Huraikan sistem ekonomi tradisional di Thailand dan di Filipina sebelum kedatangan Barat. Jelaskan faktor-faktor yang membantu perkembangan pesat ekonomi komersil di Jepun pada abad ke-19. Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke-19 berpegang teguh kepada kepercayaan agama. Bincangkan. Bandingkan susun lapis masyarakat Vietnam dengan susun lapis masyarakat Jepun pada abad ke-19. Bandingkan institusi pemerintahan kemaharajaan di China dengan institusi pemerintahan kemaharajaan di Jepun hingga abad ke-19. Huraikan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan China sebelum pengibatan kuasa Barat. Bincangkan peranan pembesar di Thailand dan Vietnam sebelum peluasan pengaruh Barat. Bincangkan kegiatan pertanian sara diri di India dan Vietnam sebelum campur tangan Barat. Huraikan system pembesar di Myanmar dan di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bincangkan perkembangan perusahaan gula sebagai tanaman komersil di Pulau Jawa dan di Thailand pada abad ke-19. Bincangkan pengaruh agama Hindu-Buddha dalam system pemerintahn beraja di Thailand dan Myanmar sebelum kedatangan Barat Bandingkan susun lapis masyarakat anatara masyarakat di China dengan masyarakat di Jepun pada abad ke-19.

Tema 2 : TRANSFORMASI MASYARAKAT Tahun Soalan


2000 Huraikan kesan sosial akibat campurtangan Barat terhadap kehidupan rakyat Indonesia dan Myammar ( Burma ) Bandingkan tindakbalas china dan jepun dalam menghadapi persaingan kuasa barat dari pertengahan abad ke-19 hingga dekad pertama abad ke 20. Bandingkan pemodenan Thailand semasa pemerintahan Raja Chulalongkorn(1868-1910) dengan pemodenan Jepun semasa pemerintahan Meiji(1968-1912). Bincangkan perubahan-perubahan yang nyata akibat campur tangan British di India dan China sehingga mencetuskan Dahagi India pada tahun 1857 dan Pemberontakan Boxer pada tahun 1900. Bincangkan dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh Thailand dan Vietnam pada abad ke-19. Bincangkan tindak balas masyarakat terhadap kuasa Barat di Filipina dan Indonesia pada abad ke-19. Huraikan ekonomi komersial di Indonesia dan Thailand selepas kedatangan Barat pada abad ke-19. Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Vietnam dan Filipina pada abad ke-19. Bincangkan dasar pengilhakan kuasa-kuasa Barat di Vietnam dan di India pada abad ke-19. Bandingkan faktor-faktor yang menyebabkan Thailand dapat mengekalkan kedualatannya daripada penjajahan kuasa Barat berbanding dengan negara China pada abad ke-19. Sejauh manakah ekonomi menjadi faktor terpenting campur tangan Barat di negara China dan Jepun pada abad ke-19? Bandingkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap kuasa Barat di Filipina dan India pada abad ke-19.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bincangkan kesan kedatangan kuasa Barat terhadap perubahan ekonomi di Indonesia dan Filipina. Analisis kesan hegemoni kuasa Barat terhadap China dan Jepun pada abad ke-19.

2007

Bincangkan kegiatan ekonomi di Indonesia dan Thailand hingga awal abad ke-20. Pertembungan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan tempatan telah mengakibatkan meletusnya Perang Jawa (18251830) dan Dahagi India (1857).Bincangkan Bincangkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Myanmar dan Indonesia pada abad ke-19. Bincangkan faktor yang mendorong meletusnya Perang InggerisBurma I (1824-1826) dan Perang Candu I (1839-1842). Bincangkan perkembangan campur tangan Perancis di Vietnam dan campur tangan British di China pada abad ke-19. Campur tangan British dalam adat resam di India dan amalan diskriminasi Sepanyol terhadap penduduk tempatan di Filipina pada abad ke-19 telah menyebabkan masyarakat peribumi di kedua-dua negara itu bangkit menentang kuasa penjajah. Bincangkan pernyataan ini.

2008

2009

2010

2011

Tema 3 : NASIONALISME & PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA Tahun Soalan


2000 Bincangkan perkembangan-perkembangan di luar Asia Tenggara yang memberi kesan kepada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara sebelum, tahun 1930an. Bandingkan pendekatan pemulihan kuasa memerintah antara Maharaja Tung Chih di China dengan Maharaja Meiji di Jepun Huraikan gerakan anti-Jepun di Filipina dan Burma dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada meletusnya Revolusi China pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932. Huraikan mengapa peranan dan pengaruh golongan agama dalam gerakan nasionalisme di Myanmar (Burma) dan di Indonesia mengalami kemerosotan selepas pertengahan tahun 1930-an. Jelaskan mengapa kehadiran Jepun di Asia Tenggara telah membawa gerakan politik yang berbeza di Thailand dan di Myanmar(Burma). Huraikan perkembangan pendidikan Barat di Indonesia dan di Thailand dari tahun 1850 hingga Perang Dunia Pertama. Bincangkan perkembangan organisasi gerakan nasionalisme di Vietnam dari tahun 1913 hingga 1931. Huraikan corak perjuangan Dr. Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada tahun 1911 dan Mahatma Gandhi dalam gerakan nasionalisme di India sebelum tahun 1941. Bincangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan Myanmar (Burma) dari tahun 1900 hingga tahun 1941. Bincangkan langkah-langkah pemodenan yang dilakukan Raja Chulalongkorn di Thailand dan Raja Mindon Min di Myanmar (Burma). Bincangkan pengaruh agama terhadap kebangkitan semangat kebangsaan di Indonesia dan Myanmar pada awal abad ke-20.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bincangkan peristiwa sejak tahun 1940-an yang membawa India dan Filipina. Bandingkan perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut (1851-1868) di Thailand dengan perubahan yang dilakukan oleh Raja Mindon Min (1853-1878) di Myanmar dalam mengekalkan kemerdekaan negara masing-masing. Bincangkan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh Parti Komunis China (PKC) dan Parti Komunis Indonesia (PKI) hingga pertengahan abad ke-20. Bincangkan perkembang sistem pendidikan di Filipina dan Jepun pada abad ke-19. Bandingkan perjuangan antara Partai Nasional Indonesia dengan Kongress Kebangsaan India dalam gerakan nasionalisme hingga tahun 1941. Usaha pemodenan di Jepun pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lebih berjaya berbanding dengan usaha pemodenan di China. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini? Sejauh manakah agama dan bahasa memainkan peranan dalam menyatukan bangsa Indonesia dan India pada abad ke-20? Bincangan perjuangan Jose Rizal dalam gerakan nasionalisme di Filipina dan Dr. Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada tahun 1911. Bincangkan perjuangan gerakan Hukbalahap di Filipina dan gerakan Viet Minh di Vietnam semasa dan selepas pendudukan Jepun. Sejauh manakah perpecahan dalam kalangan pemberontak dalam Dahagi India pada tahun 1856 dan pemberontakan dalam pertubuhan Katipunan pada tahun 1896 di Filipina telah membawa kepada kegagalan pemberontakan tersebut? Sejauh manakah pendudukan Jepun di Indonesia dan Myanmar dari tahun 1942 hingga tahun 1945 menyemarakkan semangat kebangsaan masyarakat tempatan. Bincangkan peranan golongan berpendidikan Barat dalam gerakan nasionalisme di Vietnam dan Thailand pada awal abad ke-20.

2007

2008

2009

2010

2011

Tema 4 : PENGISIAN KEMERDEKAAN Tahun Soalan


2000 Bagaimanakah pertubuhan serantau dan antarabangsa membantu negara Asia Tenggara yang baru merdeka? Bandingkan ciri pemerintahan republic antara China dengan Indonesia dari tahu 1949 hingga tahun 1960. Bincangkan persamaan dan perbezaan dasar luar negara China dan India dari tahun 1948 hingga tahun 1963. Jelaskan perkembangan politik yang berlaku di China dan Jepun, setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Bandingkan dasar luar Vietnam dengan dasar luar Indonesia dari tahun 1945 hingga 1963. Huraikan bagaimana Amerika Syarikat berjaya mengukuhkan fahaman demokrasi dalam pentadbiran negara Filipina (19351946) dan Jepun (1945-1952). Bincangkan dasar luar Thailand dan dasar luar Indonesia selepas Perang Dunia Kedua. Bincangkan dasar luar yang diamalkan oleh Pakistan dan China selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1963. Bincangkan usaha pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan di Filipina dan Vietnam dari tahun 1945 hingga tahun 1963. Bandingkan dasar luar Thailand dengan dasar luar Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1963. Bandingkan perkembangan politik di India dengan perkembangan politik di Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1950. Bandingkan system pemerintahan republic antara Indonesia dengan Vietnam selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011