Anda di halaman 1dari 5

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27) 1.

Tujuan Peperiksaan Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat kelayakan masuk ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir (N27) melalui urusan kenaikan pangkat secara lantikan 2. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Pembantu Tadbir (P/O) N17 & N22, Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17 & N22 dan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 & W22 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 3. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kertas I : Perintah Am, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor Kertas II : Subjek Jabatan Kertas III : Perundangan dan Perlembagaan

Kertas I BIL. 1. TAJUK SUKATAN Pengurusan Personel / Perkhidmatan i. Peraturan dan proses urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kenaikan pangkat, penamatan perkhidmatan dan pencen; ii. Tatacara pengurusan dan kemudahan pegawai awam/ Universiti Bab B, C, E, F dan G Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi i. Panduan Pengurusan Pejabat ii. Pekeliling Perkhidmatan Bab 1 6 iii. Arahan Keselamatan iv. Pengurusan Kualiti Pengurusan Kewangan Tatacara Pengurusan Kewangan Universiti: i. Pengurusan Akaun Universiti Penerimaan; Bayaran; dan Bajet Universiti. ii. Perolehan Universiti Bekalan; Perkhidmatan. Kerja 1 BILANGAN SOALAN 1

2.

3.

iii. iv. v.

Pengurusan Aset Inventori; dan Tatacara Pelupusan. Pengurusan Setor Verifikasi stok; dan Pemeriksaan Stor dan Stok. Pengurusan Kewangan Kakitangan Urusan Gaji Bayaran elaun dan Kemudahan Kemudahan Pinjaman 1

4.

5. 6.

Keutuhan Peribadi i. Nilai-nilai Murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan Universiti : ii. Nilai-nilai utama dalam perkhidmatan Universiti; iii. Tonggak 12; iv. Etika Perkhidmatan Awam / Etika Kerja Kakitangan Pentadbiran dan sokongan; Etika dan Tatatertib Kakitangan Akademik; dan v. Keutuhan dalam pengurusan Universiti. Penyeliaan i. Motivasi; dan ii. Bimbinga Komunikasi Kemahiran berkomunikasi; Komunikasi interpersonal; Halangan-halangan komunikasi; dan Komunikasi dalam organisasi. Dasar Pembangunan Negara Tujuan, rasional, konsep, pelaksanaan dan kesan dasar-dasar pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti: i. Dasar Pensyarikatan; ii. Dasar Pengswastaan; iii. Dasar Pendidikan; dan iv. Dasar Sains dan Teknologi. v. Wawasan 2020 vi. Pelan Integriti Nasional (PIN) vii. Dasar Sosial Negara viii. Islam Hadhari JUMLAH SOALAN

7.

KERTAS II BIL. 1. TAJUK SUKATAN Pengurusan Sumber Manusia Perancangan dan pengurusan sumber manusia di Universiti meliputi i. Perjawatan; ii. Perkhidmatan dan Persaraan iii. Latihan iv. Disiplin dan Tatatertib Pengurusan Hal-ehwal Akademik Perancangan dan pengurusan hal-ehwal akademik: i. Pengambilan pelajar dan peperiksaan; ii. Pendaftaran dan penjadualan kuliah; iii. Pengijazahan dan Konvokesyen; iv. Badan berkuasa Universiti (Senat); dan v. Disiplin dan Tatatertib (Peperiksaan). Pengurusan Hal-ehwal Pelajar Perancangan dan pengurusan hal ehwal pelajar: i. Pembangunan mahasiswa; ii. Kebajikan dan Kerohanian; iii. Kemudahan & Perkhidmatan; iv. Disiplin dan Tatatetib; dan v. Berpersatuan Pengurusan Hal Ehwal Fakulti i. Pengurusan hal ehwal akademik fakulti; ii. Pengurusan sumber manusia fakulti; dan iii. Pengurusan pembangunan dan kecemerlangan pelajar (sahsiah) fakulti. JUMLAH SOALAN BILANGAN SOALAN 2

2.

3.

KERTAS III BIL. 1. TAJUK SUKATAN Perundangan dan Perlembagaan i. Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) ii. Perlembagaan Universiti iii. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj)2000, Akta 605 Akta Pencen 1980 dan Peraturan-peraturan Pencen 1980 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 Akta Rahsia Rasmi 1952 Akta Pencegahan Rasuah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JUMLAH SOALAN BILANGAN SOALAN 2

2. 2. 4. 5. 6.

1 1 1 1 1 7

4.

Soalan

Esei Kertas I : Kertas II : Kertas III : 7 soalan jawab 5 7 soalan jawab 5 7 soalan jawab 5

Tahap Kesukaran Soalan


5. Masa

:
:

Kefahaman dan Aplikasi


Kertas I Kertas II Kertas III : : : 2 jam 30 minit 2 jam 30 minit 2 jam 30 minit

6.

Rujukan Calon adalah dibenarkan merujuk bahan bacaan yang ditetapkan semasa peperiksaan dijalankan.

7.

Pengecualian Calon yang telah lulus mana-mana kertas adalah dikecualikan daripada mengambil semula kertas berkenaan

8.

Keputusan

Lulus (markah 50 %) Gagal (markah 50%) Bahasa Malaysia

9.

Bahasa (soalan & jawapan)

10.

Kekerapan Peperiksaan

Dua kali setahun

11.

Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan Dua bulan sebelum tarikh peperiksaan.

12.

Bahan Rujukan Perintah Am Bab A,B,C,D,E, F dan G Arahan Perkhidmatan Bab 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 Arahan Perbendaharaan o Bab A Prosedur Kewangan o Bab B Prosedur Perakaunan o Bab C - Audit, Kehilangan dan Prosedur Hapus Kira Arahan Keselamatan o Pendahuluan, Ancaman dan Tanggungjawab o Keselamatan Fizikal o Keselamatan Dokumen o Keselamatan Peribadi Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia o Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan Pindaan 1998 Etika Kerja Kakitangan Pentadbiran dan Sokongan Akta 605 Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 Citra Karya Falsafah, Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam (INTAN)

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) o Bil. 1/91, 2/91, 3/91, 4/91/ 5/91, 6/91, 7/91, 8/91 dan 10/91 Bil. 1/92, 3/93, 1/94, 2/96 dan PKPA lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Perlembagaan Malaysia dan Undang-undang o Bahagian III - Kewarganegaraan o Bahagian IV - Persekutuan o Bahagian VI Perhubungan antara Persekutuan dengan negeri-negeri o Akta Pencen 1980 dan Peraturan-peraturan Pencen 1980 o Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991