SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27) 1.

Tujuan Peperiksaan Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat kelayakan masuk ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir (N27) melalui urusan kenaikan pangkat secara lantikan 2. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Pembantu Tadbir (P/O) N17 & N22, Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17 & N22 dan Pembantu Tadbir (Kewangan) W17 & W22 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 3. Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kertas I : Perintah Am, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor Kertas II : Subjek Jabatan Kertas III : Perundangan dan Perlembagaan

Kertas I BIL. 1. TAJUK SUKATAN Pengurusan Personel / Perkhidmatan i. Peraturan dan proses urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kenaikan pangkat, penamatan perkhidmatan dan pencen; ii. Tatacara pengurusan dan kemudahan pegawai awam/ Universiti – Bab B, C, E, F dan G Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi i. Panduan Pengurusan Pejabat ii. Pekeliling Perkhidmatan Bab 1 – 6 iii. Arahan Keselamatan iv. Pengurusan Kualiti Pengurusan Kewangan Tatacara Pengurusan Kewangan Universiti: i. Pengurusan Akaun Universiti Penerimaan; Bayaran; dan Bajet Universiti. ii. Perolehan Universiti Bekalan; Perkhidmatan. Kerja 1 BILANGAN SOALAN 1

2.

1

3.

1

Tonggak 12. •Halangan-halangan komunikasi. 6. Dasar Sains dan Teknologi. dan v. Penyeliaan i. Etika Perkhidmatan Awam / Etika Kerja Kakitangan Pentadbiran dan sokongan. Motivasi. Keutuhan dalam pengurusan Universiti. Dasar Pembangunan Negara Tujuan. dan Pemeriksaan Stor dan Stok. v. Pengurusan Kewangan Kakitangan Urusan Gaji Bayaran elaun dan Kemudahan Kemudahan Pinjaman 1 4. Dasar Pendidikan. •Komunikasi interpersonal. dan Tatacara Pelupusan. Keutuhan Peribadi i. Nilai-nilai Murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan ke arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan Universiti : ii. dan iv. Dasar Sosial Negara viii. pelaksanaan dan kesan dasar-dasar pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti: i. iii. 1 7 2 . Pengurusan Setor Verifikasi stok. iv. dan •Komunikasi dalam organisasi. Dasar Pengswastaan. Pengurusan Aset Inventori. Bimbinga Komunikasi •Kemahiran berkomunikasi. Nilai-nilai utama dalam perkhidmatan Universiti. konsep. iii. iv. Dasar Pensyarikatan. v. Wawasan 2020 vi. Etika dan Tatatertib Kakitangan Akademik. dan ii. Islam Hadhari JUMLAH SOALAN 1 7. ii. rasional.iii. Pelan Integriti Nasional (PIN) vii. 5.

Pembangunan mahasiswa. 2. ii. 2 4 1 7 KERTAS III BIL. Disiplin dan Tatatetib.KERTAS II BIL. Pengurusan sumber manusia fakulti. Pengurusan Hal-ehwal Pelajar Perancangan dan pengurusan hal ehwal pelajar: i. iii. Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) ii. 1 1 1 1 1 7 3 . Kemudahan & Perkhidmatan. Pengambilan pelajar dan peperiksaan. iii. dan v. 6. ii. TAJUK SUKATAN Perundangan dan Perlembagaan i. Pengurusan pembangunan dan kecemerlangan pelajar (sahsiah) fakulti. Berpersatuan Pengurusan Hal Ehwal Fakulti i. iv. 5. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj)2000. Perlembagaan Universiti iii. Pengurusan hal ehwal akademik fakulti. ii. ii. 1. Latihan iv. Badan berkuasa Universiti (Senat). 2 3. iv. Pengijazahan dan Konvokesyen. JUMLAH SOALAN BILANGAN SOALAN 2 2. Disiplin dan Tatatertib Pengurusan Hal-ehwal Akademik Perancangan dan pengurusan hal-ehwal akademik: i. Kebajikan dan Kerohanian. Pendaftaran dan penjadualan kuliah. dan iii. 4. TAJUK SUKATAN Pengurusan Sumber Manusia Perancangan dan pengurusan sumber manusia di Universiti meliputi i. 1. Perjawatan. Perkhidmatan dan Persaraan iii. Akta 605 Akta Pencen 1980 dan Peraturan-peraturan Pencen 1980 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 Akta Rahsia Rasmi 1952 Akta Pencegahan Rasuah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JUMLAH SOALAN BILANGAN SOALAN 2 2. Disiplin dan Tatatertib (Peperiksaan). dan v.

Bahasa (soalan & jawapan) : 10.2. Rujukan Calon adalah dibenarkan merujuk bahan bacaan yang ditetapkan semasa peperiksaan dijalankan.4. Kekerapan Peperiksaan : Dua kali setahun 11. 12.C. F dan G Arahan Perkhidmatan – Bab 1. Masa : : Kefahaman dan Aplikasi Kertas I Kertas II Kertas III : : : 2 jam 30 minit 2 jam 30 minit 2 jam 30 minit 6. Keputusan : Lulus (markah ≥ 50 %) Gagal (markah ≤ 50%) Bahasa Malaysia 9.6.E.7 dan 8 Arahan Perbendaharaan o Bab A – Prosedur Kewangan o Bab B – Prosedur Perakaunan o Bab C . Soalan : Esei Kertas I : Kertas II : Kertas III : 7 soalan jawab 5 7 soalan jawab 5 7 soalan jawab 5 Tahap Kesukaran Soalan 5.Audit. Bahan Rujukan • • • Perintah Am – Bab A. Pengecualian Calon yang telah lulus mana-mana kertas adalah dikecualikan daripada mengambil semula kertas berkenaan 8. 7.3.D.5. Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan Dua bulan sebelum tarikh peperiksaan. Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam (INTAN) • • • • • 4 .4.B. Kehilangan dan Prosedur Hapus Kira Arahan Keselamatan o Pendahuluan. Ancaman dan Tanggungjawab o Keselamatan Fizikal o Keselamatan Dokumen o Keselamatan Peribadi Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia o Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan Pindaan 1998 Etika Kerja Kakitangan Pentadbiran dan Sokongan Akta 605 – Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 Citra Karya – Falsafah.

1/91.• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) o Bil. 3/91. 2/96 dan PKPA lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. 3/93. 6/91. 1/94. 7/91. 2/91. 4/91/ 5/91. • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan.Persekutuan o Bahagian VI – Perhubungan antara Persekutuan dengan negeri-negeri o Akta Pencen 1980 dan Peraturan-peraturan Pencen 1980 o Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 5 .Kewarganegaraan o Bahagian IV . 1/92. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 • Perlembagaan Malaysia dan Undang-undang o Bahagian III . 8/91 dan 10/91 Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful