Anda di halaman 1dari 16

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MATEMATIK SEKOLAH RENDAH


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS

KURSUS

Pemantapan Pedagogi Guru Matematik Sekolah Rendah Tahun 2012 (Kreativiti Dalam Pengajaran dan Pembelajaran)

Topik Kod Kursus Masa Personel

Aplikasi Proses Kreatif Terarah Dalam Model Membuat Keputusan MTSR4 1 jam Penceramah

A. Objektif Pada akhir sesi ini, peserta dapat : 1. Memahami kepentingan perkaitan proses kreatif terarah dengan Model Membuat Keputusan dalam pengajaran dan pembelajaran 2. Mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran Model Membuat Keputusan

B. Kandungan Kursus Model proses kreatif terarah, model membuat keputusan, perkaitan proses kreatif terarah dengan model membuat keputusan dan contoh persediaan mengajar yang mengaplikasi proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuat keputusan.

C. Kaedah Syarahan, perbincangan, sumbangsaran, aktiviti hands-on, bengkel

29

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

D Bahan Pengajaran Nota, power-point

E Alatan LCD, komputer, papan putih, pen marker dan kertas mahjung

Penilaian 1. Pembentangan 2. Penyediaan persediaan mengajar dan instrumen penilaian

Rumusan/Refleksi

30

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012


Model Membuat Keputusan Membuat keputusan ialah satu proses mental di mana seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Model ini melibatkan murid dalam sesuatu situasi berkaitan kehidupan seharian di mana dia perlu membuat pilihan yang paling baik. Perkaitan proses kreatif terarah dalam pengajaran dan pembelajaran model membuat keputusan

Model P &P Membuat Keputusan Persediaan Mengumpul maklumat Mengenal pasti matlamat Mengenal pasti alternatif Menganalisis alternatif

Proses Kreatif Terarah Imaginasi Perkembangan Meramal Menilai alternatif yang Menyusun dipilih alternatif Pemilihan alternatif

Tindakan Membuat keputusan Membuat rumusan

Dalam proses kreatif terarah, langkah demi langkah perlu diikuti dengan teliti dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu bermula daripada fasa persediaan, imaginasi, perkembangan dan tindakan untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran secara kreativiti.

31

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Membuat Keputusan CONTOH 1 (MATEMATIK TAHUN 5) Tajuk: Isipadu Cecair Bidang: Membanding Beza Isipadu Cecair Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk menganggarkan isipadu cecair dalam bentuk pecahan atau perpuluhan dalam unit liter dan millimeter. (i) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: menganggarkan isipadu dalam unit liter dan millimeter dalam bentuk pecahan atau perpuluhan menggunakan: a) Garis Nombor b) Alat Penyukat Objektif pembelajaran : Mengukur dan membanding isipadu cecair menggunakan unit piawai. Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Mengumpul Maklumat 1. Guru menunjukkan 2 bikar yang sama saiz dan bentuk yang mengandungi isipadu cecair yang berbeza dan murid diminta membuat perbandingan. 1. Cuba anggarkan isipadu cecair dalam balang A dan B. 2. Antara berikut yang mana satukah yang lebih sedikit / banyak ? CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Balang A 1.5 liter

Balang B 1.2 liter

3. Adakah balang yang aras airnya tinggi itu dikatakan lebih banyak isipadunya atau sebaliknya?

Mengenalpasti Matlamat

2. Murid menyukat semula kedua-dua isipadu cecair dalam bikar penyukat dan melihat keputusannya.

1. Sukat dan rekod keputusan keduaduanya.

32

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

Mengenalpasti Alternatif

3. Guru menunjukkan 2 bekas yang berbeza saiz. Murid diminta membuat perbandingan tentang isipadunya.

1. Cuba kamu nyatakan pecahan yang sesuai dalam mengganggarkan isipadu cecair. 2. Antara balang berikut, yang mana satukah yang lebih sedikit / banyak ?

Balang A

Balang B 3. Adakah paras air yang lebih tinggi semestinya lebih banyak isipadunya?

Menganalisis Alternatif

4. Murid diminta menyukat semula kedua-dua isipadu cecair dalam bikar penyukat dan melihat keputusannya.

2. Imaginasi Meramal

1. Murid diminta membuat anggaran, bagaimanakah menggunakan beberapa bekas A dan B supaya mendapat isipadu 4 l.

1. Berapa kali bekas A dan B boleh kita gunakan supaya isipadu air dalam bekas C mengandungi 4 l. 2. Ada berapa cara yang boleh kita gunapakai untuk selesaikan masalah ini?

Menyusun Alternatif

3l

5l

Bekas A

Bekas B

Bekas C

Pemilihan Alternatif

1) ( 2 x 5 l ) (3 x 2 l ) = 4 l 2) ( 3 x 3 l ) (1 x 5 l ) = 4 l 3) ( 4 x 3 l ) (5 l) (3 l) = 4 l

33

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

3.Perkembangan Menilai Alternatif Yang Dipilih 1 Guru menyediakan satu sudu besar dan sebuah picagari. Murid diminta membuat anggaran kandungan air dalam sudu besar tersebut, kemudian minta murid menyukat air tersebut dengan menggunakan picagari . 2. Minta murid menganggarkan berapa kali picagari 25 milimeter digunakan untuk memenuhi satu gelas berisipadu 100 milimeter. 1. Bolehkah anda anggarkan berapa m l air dalam sudu tersebut?

1 Berapa kalikah picagari digunakan untuk memenuhi gelas tersebut?

3. Murid diminta membuat perbandingan isipadu dengan menggunakan garis nombor. . Contoh antara 1 lebih banyak ? l dan 1 l yang mana

1.Bolehkah anda gunakan garis nombor untuk melihat kedudukan isipadu cecair sesebuah bikar?

1l

2l

34

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

4.

Guru mengemukakan soalan; antara 1 l dan 1 l , yang manakah

1. Antara 1 1

l dengan

l , yang manakah

lebih banyak isipadunya? ~ Sukat dan rekodkan jawapan tersebut.

lebih banyak isipadunya? Kenapa?

2 l

1.5 l
1500m l 1750m l

1l 0 Bikar A Bikar B

5. Gunakan garis nombor untuk melihat perbezaan dalam unit millimeter dan liter sesuatu isipadu cecair.

1. Antara 3600 m l dan 3.8 l , manakah yang lebih banyak? Kenapa?

3000 ml 3200 ml

3400 ml 3600 ml

3800m l

4000m l

3l

3.2 l

3.4 l

3.6 l

3.8 l

4l

6. Murid diminta menggunakan garis nombor untuk melihat perbandingan antara unit dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.

1. Antara 5.4 l dan 5 l , yang manakah lebih banyak isipadunya?

5l

l 2. Manakah yang lebih mudah dilakukan, menghafal atau menggunakan kaedah garis nombor?

5l

5.2 l

5.4 l

5.6 l

5.8 l

6l

35

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

4. Tindakan Membuat Keputusan Membuat Rumusan

1. Murid diminta menggunakan kaedah garis nombor untuk membuat perbandingan unit isipadu cecair dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. 2. Murid diminta menggunakan balang / bikar penyukat untuk membuat perbandingan secara terus unit isipadu cecair dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. 3. Menghafal asas sukatan isipadu

1. Manakah kaedah yang kamu suka? Kenapa?

2. Manakah kaedah yang cepat?

Pentaksiran

1. Rujuk lampiran 1

1 l =..ml l =ml 2.3 l =ml

Nilai dan Sikap

1. Dengan menggunakan kaedah garis nombor, murid lemah dapat mengetahui beza sesuatu isipadu. 2. Murid yang cerdas/ pintar boleh terus mencongak perbezaan isipadu dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.

1. Nyatakan secara terus, antara 2.6 l dan 2 l , yang manakah lebih banyak isipadunya?

36

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012


Lampiran 1. A) Anggarkan kandungan isipadu cecair berikut : 1)
1000 ml ml

2)

2000 ml ml

3)

1.25 L 500 ml = ..ml 1000ml = ..ml

m l l l ..m l

..m l l .. l ..m l

.m l l .. l .m l

B) Warnakan gambarajah berikut mengikut aras isipadu yang diberikan: 4)


1000 ml ml 700 ml = ..ml 500 ml = ..ml

5)
1000 ml ml

6)
1000 ml ml

0.3 l C) Suaikan padanan berikut:

375m l

1) 450 m l

8800 m l 4900 m l 0.45 l


l

2) 0.5 l 3) 3 m l 4) 750 m l 5) 8.8 l 6) 4


37
l

3125 m l
l

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012


Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Membuat Keputusan CONTOH 2 (MATEMATIK TAHUN 4) Tajuk: Wang Bidang: Wang sehingga RM 10000 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk mengguna dan mengaplikasikan pengetahuan tentang wang dalam kehidupan seharian. (ii) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan wang sehingga RM 10,000 dengan menggunakan kaedah: a) b) c) d) Cuba jaya Lukis gambarajah Simulasi Semak semula (working backwards )

Objektif pembelajaran : mengguna dan mengaplikasikan pengetahuan tentang wang dalam kehidupan seharian. Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1.Persediaan Mengumpul maklumat 1.Guru menunjukkan slaid powerpoint yang terdiri dari wang syiling dan kertas. 1.Cuba teka nilai wang yang dipaparkan. 2. Apakah nilainya? 3.Bagaimana kamu mengenalpasti nilai wang itu? 4.Apakah perbezaan nilai wang kertas antara RM1 dan RM5. 5.Nyatakan perbezaan saiz dan bentuk wang syiling 6.Nyatakan bentukbentuk wang kertas dan syiling. CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Mengenalpasti matlamat

2.Murid diminta mengeluarkan wang yang ada dalam simpanan .

38

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

3. Imaginasi

Meramal Menyusun alternatif

1.Murid membahagi wang RM50 kepada 5 orang rakan.Anggarkan jumlah wang yang akan diperolehi setiap murid.

1.Berapakah setiap rakan akan dapat? 2.Bagaimana kamu melakukannya? -Lukis gambarajah -cuba jaya -simulasi

Pemilihan alternatif

2.Murid diberi wang berjumlah RM 8,000 ( wang contoh ).

1.Apakah yang akan kamu lakukan dengan jumlah wang tersebut? 2.Bagaimana cara untuk dapat kan wang?

39

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

3.Perkembangan 1.Guru menunjukkan 3 keping kad bergambar bersama dengan wang RM100. 2.Murid diminta merekod jumlah barang yang boleh dibeli dengan wang tersebut dalam borang yang disediakan. 1.Apakah barang yang kamu boleh beli dengan wang tersebut? 2.Cuba tengok atau bandingkan perbezaan dengan rakan anda.

RM 25

RM 10

RM 20

RM100

40

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

3) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.Setiap kumpulan diberi satu set kad soalan yang sama. Puan Fatimah membeli item berikut untuk rumah barunya. -Peti sejuk - Oven - Periuk nasi : RM 5300 :RM :RM 950

Dia membayar RM 7,000 dan masih mempunyai baki RM 150. Berapakah harga sebenar periuk nasi itu?

Menilai alternatif yang -Murid diminta berbincang dan menyelesaikan dipilih soalan tersebut dengan menggunakan kaedah cuba jaya,lukis gambarajah,simulasi dan semak semula. -Murid diminta bentangkan hasil perbincangan mereka. #Kaedah Cuba jaya: RM 5300 RM RM + 950 150 1.Berapakah jawapan yang kamu dapat? 2.Bagaimanakah kamu melakukannya? 3.Apakah operasi yang digunakan?

RM _____ RM 7000

1.Berapakah jawapan yang kamu dapat?

41

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

#Kaedah Lukis gambarajah

2.Bagaimanakah kamu melakukannya? 3.Apakah operasi yang digunakan?

5000

300

= peti sejuk

=oven

900

50

_____________________________________ 6000 200 50

100

50

_____________________________________ 7000 = duit yang ada 1.Berapakah jawapan yang kamu dapat? # Kaedah simulasi gunakan wang contoh dan lakonan #Kedah semak semula RM 7,000- duit yang ada -RM RM -RM RM -RM RM 5,300- peti sejuk 1,700 950 - oven 750 150 - baki 600 periuk nasi 2.Bagaimanakah kamu melakukannya? 3.Apakah operasi yang digunakan?

42

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

4.Tindakan Membuat keputusan Membuat rumusan Gunakan kaedah lukis gambarajah atau cuba jaya atau simulasi atau semak semula untuk membuat perbandingan yang sesuai. 1.Manakah kaedah yang kamu suka? Kenapa?

2.Manakah kaedah yang cepat?

Pentaksiran

Rujuk lampiran 1

RM 1= 100 sen

Nilai dan Sikap

Dengan menggunakan pelbagai kaedah, pelajar lemah dapat memahami dan menguasai serta menyelesaikan masalah yang melibatkan wang sehingga RM 10,000.

43

KREATIVITI DALAM PdP (MATEMATIK SEKOLAH RENDAH) 2012

Lampiran 1. Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3

RM 10

RM 15

RM 25

Duit RM 100

Bil 1. 2 helai baju RM 20 2. 6 helai baju RM 60 3 10 helai baju RM 100 4 Tiada

Item Barang 2 helai seluar RM 30 1 helai seluar RM 15 2 beg RM 50 1 beg RM 25

Jumlah

RM 100

RM 100

Tiada

Tiada 4 beg

RM 100

Tiada

RM 100

RM 100

44