Anda di halaman 1dari 8

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010 NAMA : KELAS: PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Pro Forma Kursus


Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) BMM 3111 2 (2 + 0) 30 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. Menjelaskan tentang semantik; fitur makna; makna leksikal; dan makna ayat. Menghuraikan perubahan semantik; dan teori pembuktian. Membanding beza ketaksaan dan kekaburan makna; serta makna peribahasa. Menerangkan skema tatacara pembentukan istilah; sumber istilah; aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu. Menilai dan menentukan istilah yang betul dari segi singkatan, lambang, ejaan, dan tatabahasa.

5.

Sinopsis

Kursus ini menjelaskan tentang semantik, fitur makna; makna leksikal, makna ayat; perubahan semantik, teori pembuktian; ketaksaan dan kekaburan makna; makna peribahasa; peristilahan, sumber istilah, skema tatacara pembentukan istilah, aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu, istilah singkatan, lambang, dan ejaan. This course elaborates on semantic, feature meaning, lexical and contextual meaning, semantic change; proof theory, ambiguity and vague meaning, idioms meaning; terminology and terminology construction schedule; grammar and semantic aspect of Malay language terminology, spelling, symbols, and short forms.

NIA

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Tajuk 1

Kandungan Semantik dalam Bahasa Melayu Semantik dan Makna Semantik dan Linguistik Semantik dan Sejarah Fitur Makna dalam Bahasa Melayu Sifat Makna Kelas Makna Lewah dalam Makna Makna Leksikal dalam Bahasa Melayu Sinonim, Antonim Hiponim, Homonim (Homograf, Homofon) Polisem Makna Ayat dalam Bahasa Melayu Makna Ayat Kerangka Generatif Chomsky Perubahan Semantik Pengembangan Makna Penyempitan Makna Anjakan Makna Semantik Teori Pembuktian Keharmonian dan Pembuktian Koheren dalam Pembuktian Taksa dan Ketaksaan Makna dalam Tatabahasa Permasalahan dalam Pengajaran Makna Kepersisan Makna, Ketaksaan Leksikal dan Struktur Kekaburan Makna Peribahasa Bahasa Melayu Makna dalam Peribahasa Asal Makna dalam Peribahasa Peristilahan Bahasa Melayu Beberapa Konsep Dasar Peristilahan: Definisi, Tataistilah & Tatanama, Istilah Khusus & Umum, Morfem Peristilahan, Kata Dasar & Kata Akar, Imbuhan, Kata, Kata Berimbuhan, Gabungan Kata, Bentuk Prototaip, 2

Jam

NIA

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Tajuk Paradigma Kata 10

Kandungan

Jam

Sumber Istilah Bahasa Melayu Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun Perbendaharaan Kata Bahasa Asing Skema Tatacara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Konsep dan Langkah Syarat-syarat Pembentukan Istilah Baru Mengaplikasi Pembentukan Istilah menggunakan Skema Tatacara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Kata Bahasa Melayu yang Lazim & Tidak Lazim Kata Bahasa Serumpun yang Lazim & Tidak Lazim Kata Bahasa Inggeris dan Bahasa Asing Lain Aspek Tatabahasa dan Semantik Peristilahan Bahasa Melayu Penggunaan Kata Dasar, Proses Pengimbuhan, Reduplikasi, Penggabungan, Peleburan Fonem & Suku Kata, Proses Analogi Penterjemahan, Paradigma Istilah, Sinonim, Homonim, Hiponim, Kepoliseman Istilah Singkatan dan Lambang Bahasa Melayu Singkatan Akronim Lambang & Huruf Bilangan Lambang Gambar Ejaan dan Peristilahan Bahasa Melayu Ejaan Fonemik & Etimologi Transliterasi dan Transkripsi Ejaan Nama, Penyesuaian Ejaan & Imbuhan Asing Gugus Konsonan

11

12

13

14

15

JUMLAH

30

Penilaian

Kerja kursus Peperiksaan Akhir 3

50% 50% NIA

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Rujukan Asas

Lyons, John. (1994). Bahasa, makna dan konteks ; penterjemah Zahrah Abd. Ghafur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia. (1979). Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Rujukan Tambahan

Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (2002). Koleksi terindah peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Sdn. Bhd. Eugene A. Nida. (1979). Componential analysis of meaning: an introduction to semantics structures. The Hague: Mouton. Fodor, J. A. (1975). The Language of Thought. New York: Thomas Y. Crowell. Komlev, N. G. (1976). Components of the content structure of the word. The Hague : Mouton. Palmer. ( ). Semantik F. R. Palmer, (1992). Semantik (terjemahan Abdullah Hassan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Leech. ( ). Semantik

NIA

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan (History of Malay Language Development, Dictionary Development, and Translation) BMM 3112 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua Setiap semester Setelah mengikuti komponen ini, pelajar akan dapat: 1. menghuraikan sejarah perkembangan bahasa Melayu; 2. mengeja dan menulis tulisan jawi; 3. menerangkan sistem perkamusan bahasa Melayu; dan 4. menjelaskan prinsip-prinsip penterjemahan bahasa Melayu. Sinopsis Kursus ini menyediakan guru bahasa melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa melayu, sistem ejaan jawi bahasa melayu, perkamusan dan penterjemahan. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay language, the jawi spelling system, dictionary skills and the translation skills.

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Semester Diajar Hasil Pembelajar

NIA

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Rangka Mata Pelajaran Tajuk 1

Tajuk Falsafah Bahasa Melayu Hakikat Bahasa Bahasa dan Pemikiran Melayu Bahasa dan Budaya Melayu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Asal usul BM Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu Klasik Kajian Teks Bahasa Melayu Klasik dan Peralihan Penggunaan Bahasa dalam Sejarah Melayu versi Shellabear Penggunaan Bahasa Melayu dalam Hikayat Abdullah Bahasa Melayu Pramerdeka dan Pascakolonial Bahasa Melayu dan Bidang Pelajaran, Politik dan Sosioekonomi Bahasa Melayu dan Kemerdekaan Akta 152 Perlembagaan Persekutuan Pemodenan dan Perancangan Bahasa Melayu Peranan Organisasi dan Institusi Bahasa Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Kerjasama Serantau dan Pengantarabangsaan Masa depan dan cabaran bahasa Melayu 5.1 Bahasa Melayu dalam pendidikan, pentadbiran kerajaan, ekonomi negara, dll Pendidikan Pentadbiran kerajaan Ekonomi negara, dll 5.2 Kedwibahasaan Perlunya menguasai bahasa lain di dunia selain daripada bahasa Melayu 5.3 Matematik, sains, dan teknologi dalam bahasa Inggeris Matematik, sains, dan teknologi dalam bahasa Inggeris Kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi

Jam Pembelajaran 3

Tajuk 2

Tajuk 3

Tajuk 4

12

Tajuk 5

12

Tajuk 6

12

NIA

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Tajuk 7

Susur Galur Perkembangan Penulisan Tatabahasa Bahasa Peringkat Perkembangan Tatabahasa Melayu Tatabahasa Formal, Deskriptif, Notional Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Bebas Konteks dan Tatabahasa Fungsional Aliran dan Tokoh Dalam Tatabahasa Melayu Tradisional: Marsden, Winsted, Zaba, Struktural: Asmah dan Abdullah Tranformasi-Generatif: Farid M. Onn Tatabahasa Dewan: Nik Safiah, Farid M. Onn, Hashim Musa, dan Abdul Hamid Mahmood Sejarah Ejaan Jawi Tulisan Jawi pada Zaman Kesultanan Melayu Pasai Tulisan Jawi pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka dan Johor Tulisan Jawi di Batu Bersurat Sejarah dan Perkembangan Ejaan Rumi KemasukanTtulisan Rumi Perkembangan Tulisan Rumi di Zaman British 3

Tajuk 8

Tajuk 9

Tajuk 10

12

Tajuk 11

Isu Bahasa Terkini Sistem Ejaan Terkini Bahasa Rojak Kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar Korpus Bahasa Pangkalan Data Pengumpulan dan Pengelasan Kata Kata dan Pengkomputeran Perkamusan Teori dan prinsip perkamusan Teori dan prinsip perkamusan Kata entri / kata masukan Kata standard dan variasi Sebutan dan etimologi Sebutan Etimologi 8.3 Tanda dan kependekan Tanda Kependekan Glosari 7 3

Tajuk 12

Tajuk 13

12

NIA

PISMP 6C AMBILAN JANUARI 2010

Tajuk 14

Tajuk 15

Terjemahan dan kaedah terjemahan 9.1 Konsep terjemahan Definisi terjemahan Matlamat terjemahan Kesilapan-kesilapan dalam terjemahan 9.2 Kaedah proses terjemahan Kaedah Tradisional Kaedah Peniruan Kaedah Penggantian 9.3 Penterjemahan Dinamik Kaedah Transposisi Kaedah Modulasi, persamaan Kaedah Penyesuaian Teknik Terjemahan dan penterjemahan 10.1 Teknik menterjemah Secara terus Secara struktural Secara global 10.2 Menterjemah bahan autentik Bidang pendidikan, alam sekitar Bidang bahasa, agama Bidang pendidikan jasmani 10.3 Aktiviti terjemahan pelbagai bidang Sains dan matematik Teknologi maklumat dan komunikasi JUMLAH Wajib

12

12

Rujukan

120 1. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa & Abdul Hamid Mahmood, 1995. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Ab. Rahman Ab. Rashid & Hajah Wan Som Mamat, 1995. Bahasa Melayu: bahasa dalam Komunikasi dan Proses Kominikasi Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. Bhd. 3. Noresah Baharom, Rusli Abdul Ghani et.all, 2002. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tambaha 4. Ab. Rahman Ab. Rashid, Yap Kim fatt & Ab. Rahim n Selamat, 1997. Bahasa Melayu Komunikasi 2. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. 5. Nik safiah karim, 1988. Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran. Petaling Jaya Fajar Bakti Sdn .Bhd. 6. Raminah Hj Sabran & Rahim Syam. 1987. Kajian Bahasa. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. 7. Hashim Musa, (1997). Epigrafi Melayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

NIA