Anda di halaman 1dari 4

Unit 2

Penerangan Program Transisi

“Minda Cerdas, Mata Bercahaya”

Modul Latihan Guru T ahun 1


Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1

7
PERANCANGAN SESI PENERANGAN PROGRAM TRANSISI
BIL PERKARA JANGK A AKTIVITI OBJEKTIF CATATAN BAHAN
MASA
1. Set Induksi 10 - 15 Beri salam x Membina hubungan mesra Bina Semangat: “Anak
x Bina Hubungan minit. Tanya khabar dengan peserta Nyanyi Lagu Anak Cemerlang”(m.
Beri pujian Cemerlang. s. iii)OHP 1-3:
x Tema Program Transisi
Nyatakan tema Penekanan kepada Tema
x Memahami tema Program Transisi(OHP
Jelaskan tema Transisi tema ‘Minda Cerdas 7-9)
Mata Bercahaya’ Penjelasan
Tema
2. Konsep Program Transisi 30 – 45 Penerangan dan x Memberitahu peserta tentang Pemahaman OHP (1-9)
x Makna Program Transisi minit interaksi konsep Program Transisi. meny eluruh tentang - Makna
x Tujuan Program Transisi x Memahami isu-isu hingga program - Tujuan
x Rasional Program Transisi tercetusny a Program Transisi Sisipan : - Rasional
- Isu-Isu
x Isu-isu Program Transisi x Mengetahui tujuan Perbezaan kelas /
persekitaran sebelum & - Objektif
x Objektif Program Transisi pelaksanaan Program Transisi Program
selepas transisi Budak menangis

3. Personalia Yang Terlibat Dalam 15 – 20 Perbincangan x Semua personalia memahami Penglibatan semua OHP (10-15)
Program Transisi minit peranan dan tugas bidang tugas masing-masing pihak yang terlibat Peranan setiap
x Guru Besar/Guru Kanan personalia
x Ibu Bapa/Penjaga
x Guru Tahun Satu
x Guru Prasekolah
4. Pelaksanaan Program Transisi 15-20 Penerangan, x Memahami tahap pelaksanaan Pengetahun, OHP (16-25)
x Tahap pelaksanaan program minit perbincangan dan Program Transisi kemahiran dan nilai Tahap
x Persediaan Awal soal-jawab Program
x Minggu Orientasi Transisi
x Pengajaran dan Pembelajaran

5. x Kit Program Transisi 15-20 Penerangan, x Guru mengetahui pengisian Penjelasan khusus OHP 26-28 :
(Modul 1 hingga Modul 11) minit perbincangan dan terhadap 11 modul dalam Kit modul mengikut Ringkasan
soal jawab dan Manual Program Transisi kumpulan sasaran Modul 1–11
x Bahan Latihan Guru
(dari KIT) *
6. Penutup 10 minit Refleksi terhadap x Guru mengetahui sejauh mana Minda terbuka
input yang diberi pengetahuan y ang diperolehi
JUMLAH 90 – 120
m init * Bahan tambahan MANUAL, KIT PROGRAM TRANSISI dan MODUL LATIHAN GURU boleh
digunakan selain daripada bahan yang telah disediakan dalam modul latihan ini.

8
UNIT 2 : SESI PENERANGAN PROGRAM TRANSISI
( Jangka masa 90-120 minit)

Nota Untuk Penceramah


1. Latihan guru ber mula dengan membina hubungan mersa di kalangan guru Tahun 1. Sila rujuk kepda cara-cara membina
semangat dan berpasukan dalam Unit 4.

2. Sesi Penerangan Pr ogram Transisi merupakan pengenalan Program Transisi kepada guru. Definisi nama program, tujuan,
rasional dan objektif perlu dijelaskan supaya guru faham tentang isu-isu yang terlibat.

3. Peranan setiap ahli pasukan atau personalia yang terlibat perlu dikenal pasti.

4. Guru juga perlu memahami tentang Tahap Pelaksanaan Program Transisi dan bagaimana setiap tahap ini dilaksanakan. Soalan
lazim yang timbul ialah berkaitan dengan tempoh Program Transisi dan Guru Penyayang. Pihak sekolah dan guru perlu
memahami bahaw a :

x Tahap Pertama Program Transisi ialah persediaan sebelum tahun persekolahan baru ber mula.
x Tahap Kedua Program Transisi ialah Minggu Orientasi yang membantu murid Tahun 1 menyesuaikan dir i dengan rakan
baru, guru baru, persekitaran baru dan budaya sekolah yang baru (2 minggu).
x Tahap Ketiga Pr ogram Transisi menekankan amalan dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berlandaskan
KBSR. A malan yang baik dimulakan pada peringkat ini sebenarnya perlu diteruskan selepas tiga bulan y ang telah diberi
untuk melaksanakan Program Transisi dan Guru Penyayang.

Soalan lazim: Bolehkah tempoh untuk Program Transisi dipendekkan?


(soalan b ertentang: Apakah yang perlu dipendekkan untuk tempoh tiga b ulan?)

Program Transisi memberi masa untuk menanam amalan dan budaya yang baik di bilik darjah. Dalam tempoh tiga bulan Program
Transisi, am alan dan budaya sekolah yang baik ini dimulakan dan diharap dapat diteruskan lagi sepanjang m asa persekolahan
m urid di sekolah rendah. Kandungan pengajaran dan pembelajaran Program Transisi diambil daripada Huraian Sukatan Pelajaran
Tahun 1. Persekitaran sekolah dan bilik darjah yang merangsangkan, guru yang penyayang, Pendekatan Tematik, belajar melalui
bermain, belajar secara berkumpulan serta pemupukan kemahairan berfikir melalui Teknik TOC adalah amalan baik bagi pengajaran
dan pembelajaran yang patut diteruskan selepas tiga bulan.
Jadi, soalan yang ditanya ialah pendekatan ‘Apakah yang perlu “dipendekkan” bagi Program Traansisi dan Guru Penyayang?’

9
BAHAN LUTSINAR UNIT 1 DAN PENERANGAN PROGRAM

OHP Perkara Penerangan OHP Perkara Penerangan


1 Definisi Program Definisi ini menetapkan skop program 16 Bagaimana Tajuk.
Transisi Melaksanakan
Program Transisi?
2 Rasional Mengapa kita mengadakan program 17 Tahap Pelaksanaan Gambar rajah menunjukkan tiga
ini? tahap pelaksanaan.
3 Isu-isu Prose s Perkara-perkara yang dibangkitkan. 18 Tahap Pertama Huraian.
Transisi
4 Tujuan Program Menentukan tujuan program 19 Tahap Kedua Huraian.

5. Tujuan Program Apa yang akan dicapai oleh murid? 20 Tahap Ketiga Huraian.
bagi Murid

6 Tujuan Program Apakah yang akan dicapai oleh guru? 21 Minggu Orientasi Huraian tentang Minggu 1 dan 2.
bagi Guru

7 Minda Cerdas, Tema Program Transisi: Matlamat yang 22 Program Transisi Huraian tentang Minggu 3 hingga 12
Mata Bercahaya ingin dicapai.
8 Minda Cerdas Huraian. 23 Pelaksanaan 3 tahap pelaksanaan
Program
9 Mata Bercahaya Huraian. 24 Program Transisi Rumusan fokus program
10 Personalia Tajuk. 25 Pengajaran dan Fokus dan perkara yang diutamakan
Pembelajaran dalam dalam program
Program Transisi
11 Personalia Senarai yang terlibat. 26 Bahan Program Senarai bahan sokongan yang telah
Transisi disediakan untuk semua sekolah
12 Guru besar, GPK Peranan mereka. 27 Kit Program Transisi Senarai modul yang telah
disediakan bagi program
13 Ibu Bapa Peranan mereka. 28 Kit Program Transisi Gambar kulit buku sumber dan
senarai bahan
14 Guru Tahun 1 Perenan mereka.
15 Guru Prasekolah Peranan mereka.

10