Anda di halaman 1dari 6

 Sistem

Organisasi
Pancaragam
Oleh:

Prof. Madya Zaharul Lailiddin Saidon

PENGENALAN

Tugas menguruskan sebuah pasukan pancaragam sekolah merangkumi kerja


dan tanggung jawab yang pelbagai. Selain daripada menguruskan aspek
keahlian dan merancang sistem latihan, seseorang guru pancaragam memikul
tanggung jawab menguruskan dan menjaga harta atau aset seperti alat muzik,
skor lagu, unifom dan lain-lain peralatan yang berkaitan. Guru pancaragam turut
bertanggung jawab memastikan sistem pengrekodan seperti buku stok dan
inventori sentiasa dikemas kini termasuk juga borang-borang pinjaman alat dan
uniform diisi dengan lengkap serta disimpan di tempat yang selamat.

Di samping itu, guru pancaragam turut memikul tanggung jawab memastikan


bilik pancaragam sentiasa dalam keadaan kondusif untuk proses pembelajaran.
Bukan itu sahaja, guru pancaragam juga perlu memastikan stor penyimpanan
alat dan uniform sentiasa dalam keadaan bersih, kemas dan teratur. Belum lagi
ditambah dengan tugas melatih ahli pancaragam bermain alat-alat muzik dan
juga membuat formasi. Pendeknya, tugas dan tanggungjawab seseorang guru
pancaragam adalah pelbagai yang turut menyentuh perkara-perkara yang tidak
berkaitan secara langsung dengan aspek muzik.
2  SISTEM ORGANISASI PANCARAGAM

Tujuan menyenaraikan semua tanggung jawab dan amanah yang harus dipikul
oleh seorang guru pancaragam seperti di atas bukannya untuk menakut-
nakutkan anda. Akan tetapi tujuannya adalah supaya anda lebih peka dan
seterusnya lebih bersedia sekiranya diminta untuk menjadi guru pancaragam.
Anda tidak seharusnya berasa risau atau gementar untuk memikul tanggung
jawab ini. Anda harus menyahut cabaran ini dengan penuh keyakinan bahawa
anda dapat lakukannya. Percayalah, anda akan berasa puas dan berbangga
dengan diri anda sekiranya berjaya memikul semua tanggungjawab ini dengan
jayanya.

KEPENTINGAN SISTEM ORGANISASI


YANG EFISYEN

Untuk anda lakukan semua tugas seperti yang dibincangkan di atas seorang diri
memanglah amat membebankan. Malahan dengan tugas yang pelbagai, agak
mustahil bagi seseorang guru pancaragam mengendalikan semuanya secara
berseorangan. Apa yang seseorang guru pancaragam perlukan ialah kemahiran
mengurus semua tugas ini secara bijak dan sistematik. Sekiranya anda tahu selok
belok mengurus, tugas mengendalikan pancaragam tidak akan menjadi bebanan
malahan satu aktiviti yang menyeronokkan.

Sebagai pengurus pancaragam, tindakan penting ialah memastikan sekolah anda


mempunyai sebuah sistem organisasi pancaragam yang yang mempunyai
struktur jelas, kemas dan teratur. Sebagai pengurus pancaragam, tugas pertama
anda ialah memastikan setiap individu yang terlibat dalam struktur organisasi
pancaragam anda memahami peranan masing-masing. Seterusnya, apa yang
anda perlu lakukan ialah memastikan mereka melaksanakan tugas dan
tanggungjawab masing-masing dengan sebaik mungkin selaras dengan
matlamat dan objektif pancaragam yang telah ditentukan. Dengan cara ini anda
dapat memastikan kejayaan perjalanan pancaragam di bawah pengurusan anda.

Pancaragam sekolah yang berjaya biasanya mempunyai struktur organisasi yang


kemas dan sistematik. Ciri ini dimiliki oleh pasukan pancaragam yang
mempunyai sejarah kecemerlangan yang panjang seperti Victoria Institute,
Sekolah Menegah Tengku Khurshiah dan Sekolah Menengah Perempuan Sultan
Iskandar. Justeru itu, struktur organisasi pancaragam sekolah-sekolah ini boleh
dijadikan contoh sekiranya anda dipertanggung jawabkan untuk memulakan
sebuah pancaragam di sekolah anda bertugas. Salah ciri yang dapat dikenalkan
pasti terdapat pada pasukan pancaragam sekolah yang berjaya ialah semuanya
SISTEM ORGANISASI PANCARAGAM  3

menggariskan peranan dan tanggung jawab setiap unit atau jawatan kuasa
AKTIVITI 1.1
dalam pasukan pancaragam masing-masing dengan jelas dan terperinci.
Oleh itu, amat penting bagi setiap pancaragam sekolah mempunyai struktur
organisasinya yang tersendiri bagi memastikan pengurusan dan perjalanan
aktiviti pancaragam berjalan dengan baik. Amalan yang lazim ialah
menggariskan struktur organisasi pancaragam dalam satu bentuk carta
organisasi. Tujuan carta organisasi ialah memudahkan semua yang terlibat
memahami kepentingan peranan masing-masing dalam keseluruhan struktur
organisasi pancaragam. Dalam lain perkataan, sistem organisasi yang efisyen
bermula daripada carta organisasi yang distruktur dengan baik. Setiap tugas dan
tanggung jawab yang terdapat dalam carta organisasi digariskan dengan sejelas
mungkin.

STRUKTUR ORGANISASI PANCARAGAM


SEKOLAH

Bahagian ini memberikan contoh carta organisasi pancaragam sekolah bagi


memudahkan anda mendapatkan gambaran dan idea bagi membina struktur
organisasi pancaragam sekolah anda. Sebelum itu, anda perlu maklum bahawa
terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dan diambil kira dalam
menentukan corak organisasi pancaragam sekolah anda. Antara lain ialah
konsep dan identiti pancaragam itu sendiri. Biasanya sejarah dan tradisi sekolah
secara keseluruhan akan mempengaruhi konsep dan identiti pasukan
pancaragam.

Sekiranya, sesebuah sekolah itu menerima pakai konsep yang beridentitikan


pancaragam militari, maka struktur organisisi pancaragam sekolah berkenaan
perlu memaparkan keperibadian atau imej sedemikian. Contoh yang terbaik
pancaragam sekolah yang mengguna pakai konsep militari ialah pasukan
Pancaragam Kor Kadet Sekolah Menengah Victoria, Kuala Lumpur. Ini dapat
dilihat dengan jelas pada carta organisasi pancaragam sekolah berkenaan seperti
yang ditunjukkan oleh gambar rajah 1.

Perhatikan bagaimana jawatan-jawatan berorientasikan militari seperti Major,


Komander dan Penolong Komander diguna pakai. Selain daripada jawatan-
jawatan dalam struktur organisasi, pasukan pancaragam Victoria turut
menggunakan sistem anugerah seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 2.
4  SISTEM ORGANISASI PANCARAGAM

Drum Major /
Chairman (DM)

Drum Section Brass Section Bagppipe Section


Commander (DSC) Commander (BSC) Commander (PSC)

Drum Section Assistant Brass Section Assistant Bagppipe Section


Commander Commander Assistant Commander
(ADSC) (ABSC) (APSC)

Discipline Maintainance Quatermaster


Secretary Treasurer Librarian
Officer Officer (MO) (HQ)

Assistant Assistant Assistant Assistant


Secretary Treasurer Maintainance Quatermaster
Officer (AHQ)
(AMO)

Gambar rajah 1: Carta Lembaga Pentadbiran Pancaragam Kor Kadet Victoria

Warrant Officer 1 (W.O.I.)


Pegawai Waran 1

Warrant Officer 2 (W.O.II)


Pegawai Waran 2

Staff Sergeant (S/SJN)


Sarjan Staf
N.C. Officers
Sergeant (SJN)
Sarjan

Corporal (KPL)
Koporal

Lance Corporal (L/KPL)


Lans Koporal

Private/E (Pbt./E)
Prebet/E
bandsmen
Private (Pbt)
Prebet

Recruit (Rkt)
Rekrut

Gambar rajah 2: Sistem Pangkat dalam Pancaragam Kor Kadet Victoria


SISTEM ORGANISASI PANCARAGAM  5

Walau apa sekalipun konsep yang anda pilih dan walau apa sahaja bentuk
struktur organisasi pancaragam yang akan anda cadangkan, sesebuah organisasi
pancaragam yang efesyen sekurang-kurangnya perlu mengandungi beberapa
jawatan penting seperti Ketua, Penolong Ketua, Setiausaha, Bendahari, Ketua-
ketua Seksyen, ketua Uniform, Ketua Perpustakaan dan Kuatermaster seperti
yang ditunjukkan dalam gambar rajah 3.

Pengetua

Penolong Kanan Ko-kurikulum

Penyelaras Pasukan
Beruniform

Guru Penasihat Jurulatih

Presiden

Naib Presiden

Setiausaha Bendahari

Ketua Quaterrmaster Ketua Ketua Ketua Ketua


Seksyen Displin Kebajikan Uniform Perpustakaan

Brass Tiup Kayu Perkusi

Gambar rajah 3: Struktur Umum Organisasi Pancaragam


6  SISTEM ORGANISASI PANCARAGAM

RUJUKAN

Fraedrich, Eileen (1997). Art of Elementary Band Directing. Florida: Meredith Music
Publication.

Gale, Bruce (2001). The Band Director’s Handbook: A Guide for College & Secondary
School Music Directors Southeast Asia. London: Asean Academic Press Limited.

Lisk, S. Edward (1991). The Creative Director: Alternative Rehearsal Techniques, third
edition. Florida: Meredith Music Publication.

Stanley, Burton (1978). Instrumental Repair for the Music Teacher. Van Nuys, CA:
Alfred Publishing Publishing Co., Inc.

Wayne, Bailey (2003). The Complete Marching Band Resource Manual: Techniques
and Materials for Teaching, Drill Design, and Music Arranging. Philadelphia:
Pennsylvania Press.

Anda mungkin juga menyukai