CONTOH INSTRUMEN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 SIRAH: RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.

W

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

1

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

B1D17 Deskriptor Menngetahui riwayat hidup Rasulullah S.A.W

B1D17E1 Eviden Menyatakan riwayat hidup Rasulullah S.A.W

Instrumen

Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU Guru menyoal pelajar

AKTIVITI MURID Pelajar menjawab soalan guru

Contoh Item

Rujuk Lampiran 1

Lampiran 1
B1D17E1 - RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W

1. Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan perkatan yang sesuai? Nabi Muhammad S.A.W berasal daripada keturunan bangsawan arab __________

2. Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan di Mekah pada hari ____________ 12 ____________ Tahun Gajah. 3. Ibu susuan baginda ialah Halimatun Sss’diah dan ______________________ 4. Sebelum menjadi rasul baginda bekerja sebagai _____________ dan peniaga.

CONTOH INSTRUMEN SIRAH :RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2

Pernyataan Standard Prestasi

Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

B2D17 Deskriptor Memahami riwayat hidup Rasulullah S.A.W

B2D17E1 Eviden Menyatakan keturunan Rasulullah S.A.W

Instrumen

Lembaran kerja

Aktiviti

AKTIVITI GURU Memberi lembaran kerja

AKTIVITI MURID Menjawab soalan yang diberikan oleh guru

Contoh Item

Rujuk Lampiran (2)

Lampiran 2
B2D17E1( Riwayat hidup Rasulullah S.A.W )

Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul ( X ) bagi pernyataan yang salah

Pernyataan

Jawapan

1) Keturunan bapa dan ibu Rasulullah S.AW bersatu pada datuk baginda yang bernama Kilab 2) Ibu baginda bernama Fatimah bt Khuwailid 3) Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Mutalib 4) Keturunan baginda mempunyai hubungan dengan nabi Isa a.s. 5) Datuk baginda bernama Abdul Manaf.

CONTOH INSTRUMEN SIRAH RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

3

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

B3D17 Deskriptor Memahami riwayat hidup Rasulullah S.A.W

Eviden

B3D17E1 Menyatakan kisah Rasulullah S.A.W semasa -kelahiran -bersama ibunya

Instrumen

Gambarajah

Aktiviti

AKTIVITI GURU

CONTOH INSTRUMEN SIRAH RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

Guru menunjukkan gambarajah kepada pelajar

AKTIVITI MURID Murid menyatakan

Contoh Item

Rujuk Lampiran (3)

Lampiran 3 B2D17E1 SEMASA KELAHIRAN 1- Tahun Gajah sempena berlaku peristiwa ____________ 2-Hari ketujuh kelahiran baginda ,datuknya Abdul Mutalib membawa baginda ke _______ dan __________ sebagai tanda kesyukuran. SEMASA BERSAMA IBU 1-Semasa berumur lima tahun ibu susuan baginda _________ kepada ibunya. 2-Semasa berumur enam tahun baginda bersama ibu dan _______________ telah pergi menziarahi kubur ayhnya. Ibunya jatuh sakit lalu meninggal du nia dan dikebumikan di ____________.

CONTOH INSTRUMEN SIRAH RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

B4D16 Deskriptor Memahami riwayat hidup Rasulullah S.A.W

B4D16E1 Eviden Menyatakan sanjungan kepada Rasulullah.S.A.W B4D16E2 Mencontohi sifat-sifat keunggulan Rasulullah S.A.W

Instrumen

Edaran Selawat(B4D16E1) Pemerhatian - sahsiah pelajar (B4D16E2)

CONTOH INSTRUMEN SIRAH RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

Aktiviti

AKTIVITI GURU Guru meminta pelajar memulakan P&P dengan bacaan selawat (B4D16E1) Guru memerhati kelakuan pelajar semasa P&P - (B4D16E2)

AKTIVITI MURID Pelajar berselawat setiap kali memulakan P&P

Contoh Item

Rujuk Lampiran (4)

Lampiran 4 B4D16E1

Arahan guru: Pelajar diminta bersalawat ke atas nabi di awal Pengajaran.

Lampiran 5 B4D16E2

PERKARA 1) duduk secara beradab 2) merendah diri semasa bercakap dengan guru 3) berlapang dada apabila ditegur oleh guru 4) seorang yang ringan tulang dan suka membantu

CATATAN (Ya /Tidak)

CONTOH INSTRUMEN SIRAH RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

5

Pernyataan Standard Prestasi

Mengaplikasikan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat, hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

B5D16 Deskriptor Memahami riwayat hidup Rasulullah S.A.W

B5D16E1 Eviden Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah S.A.W

Instrumen

Pemerhatian

Aktiviti

AKTIVITI GURU Guru membuat pemerhatian .

Contoh Item

Rujuk Lampiran 6

Lampiran 6 B5D16E1

SENARAI SEMAK RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W

NAMA PELAJAR

:

TINGKATAN

:

BIL 1 2 3 4

CONTOH BERISTIQAMAH DALAM MENCONTOHI KEPERIBADIAN RASULULLAH S.A.W Sentiasa duduk secara beradab Berterusan merendah diri semasa bercakap dengan guru Selalu berlapang dada apabila ditegur oleh guru Sentiasa menunjukkan reaksi yang ringan tulang dan suka membantu

Penilaian

CONTOH INSTRUMEN ADAB STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

CONTOH INSTRUMEN ADAB STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

Pernyataan Standard Prestasi

Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan Hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi
B6D16E1

Deskriptor Memahami riwayat hidup Rasulullah S.A.W

B6D16E1 Eviden Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah S.A.W

Instrumen

Pemerhatian

Aktiviti

AKTIVITI GURU Guru memberi tugasan kepada pelajar mithali menyampaikan tazkirah sifat-sifat peribadi Rasulullah S.A.W

CONTOH INSTRUMEN ADAB STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

Contoh Item

Rujuk Lampiran 7

Lampiran 7 B6D16E1

LEMBARAN TAZKIRAH DAN GAMBAR PELAJAR MENYAMPAIKAN TAZKIRAH TAJUK : SIFAT-SIFAT PERIBADI RASULULLAH S.A.W

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful