1

2


PROCRAM l|AZAH SAR|ANA MUDA PERCURUAN
DENCAN KEPU|lAN
MULAl TAHUN 2007BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR


3
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia


Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan
pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial,
tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi
dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga
bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau
cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia.


4


PROCRAM l|AZAH SAR|ANA MUDA PERCURUAN
DENCAN KEPU|lAN


5
KANDUNGAN MUKA SURAT
1. Kata Aluan Pengarah IPG Kampus Temenggong Ibrahim

6
2. Carta Organisasi, Ahli Akademik IPG Kampus Temenggong
Ibrahim & Kemudahan Pengajaran & Pembelajaran

7-24
3. Pengenalan
- Visi, misi dan objektif IPG KTI
- Matlamat program
- Hasil pembelajaran program

25-26
4. Peraturan Peperiksaan – Kelayakan Menduduki Peperiksaan

27-30
5.

Sistem akademik yang ditawarkan dalam Program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

31
6.

Struktur program yang ditawarkan dalam Program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

32-33
7.

Perincian Kursus yang ditawarkan dalam Program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

34-35
8.

Agihan Kursus Major Mengikut Semester

36-37
9.

Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester

38-39
10.

Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester

40-43
11. Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil
Pembelajaran

44
12.

Sinopsis Kursus Wajib

45-48
13.

Sinopsis Kursus Teras
• Kursus Pengajian Profesional
• Kursus Major
• Pendidikan Jasmani
• Matematik
• Sains
• Rekabentuk Teknologi
• Amalan Profesional

49-72
14.Sinopsis Pakej Kursus Elektif
• Kursus Elektif 1
• Kursus Elektif 2

73-86
15. Pelan Lokasi Bilik-Bilik P&P

87-88
16. Lampiran
- Lampiran 1 - Sistem Penyampaian dan
Pentaksiran
- Lampiran 2 - Kombinasi Kursus Major dengan
Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2

89-93
17. Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP IPG KTI 94


6
KATA ALUAN PENGARAH IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim,


Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan
izinNya Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim telah dapat
melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan bermula Januari 2007. Institut Pendidikan Guru Kampus
Temenggong Ibrahim merupakan salah sebuah IPG yang dipertanggung
jawabkan bagi melaksanakan program peringkat Ijazah dalam bidang Matematik,
Sains, Pendidikan Jasmani dan Kemahiran Hidup bagi sekolah rendah. Matlamat
utama program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti
dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan
profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.

Buku panduan PISMP ini disediakan bagi membantu pelajar mengetahui
struktur program dan perincian kursus-kursus yang ditawarkan selama lapan
semester. Para pelajar juga akan dapat memahami dengan lebih jelas agihan
kursus mengikut semester, sinopsis kursus, sistem penyampaian dan
pentaksiran, matriks hasil pembelajaran, pakej kursus elektif dan kombinasi major
dan elektif yang perlu dipelajari sepanjang tempoh pengajian.

Saya percaya buku panduan ini akan dapat membantu pelajar memahami
keperluan kurikulum dan pengisian pengajian bagi persediaan mengikuti program
ini dengan jayanya. Oleh itu akan membantu Institut melahirkan guru profesional
yang berkualiti.

Sekian, selamat maju jaya.
(HJ. ZAKARIA BIN HJ.A.SHUKOR)
Pengarah
IPG Kampus Temenggong Ibrahim
Johor Bahru7


8
CARTA ORGANISASI INDUK
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JOHOR BAHRU8


9
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN AKADEMIK
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU
Ketua Jabatan Penyelidikan &
Inovasi Profesionalisme Keguruan
Karuppiah Mohan A/L Govindaraju
PENGARAH
HJ. ZAKARIA BIN HJ. A. SHUKOR
Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan
Dr. Hilmi bin Ahmad Shaghir
Ketua Jabatan Matematik
Lui Lai Nam
Ketua Jabatan Pengajian Melayu
Hj. Marwar bin Abd. Kadir
Ketua Jabatan Teknologi
Maklumat & Komunikasi
Hj. Abu Bakar bin Sahari
Ketua Jabatan Bahasa
Loh Lai Kuen
Ketua Jabatan Kemahiran Hidup
Md. Arif bin Md. Zin
Ketua Jabatan Kajian Sosial
Md. Basiran bin Jasman
Ketua Jabatan Pendidikan
Jasmani & Kesihatan
Adib bin Sulaiman
Ketua Jabatan Pendidikan Islam &
Moral
Hj. Ahmad Puaad bin Abd. Rahman
Ketua Jabatan Sains
Nazaria bin Mohd Amin
TIMBALAN PENGARAH
(AKADEMIK)


10

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENGURUSAN
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU
PENGARAH
HJ. ZAKARIA BIN HJ. A. SHUKOR
Ketua Jabatan Hal Ehwal
Pelajar
Baharum bin Sulman
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
Azmi bin Hassan
Ketua Unit Peperiksaan dan
Penilaian
Hj. Mohd Zain bin Badui
Ketua Unit Pusat Sumber
Mohd Nor bin Thani
Ketua Unit Latihan Dalam
Perkhidmatan
Hjh. Baidah binti Husin
Ketua Unit Kokurikulum
Hj. Jamian bin Giman
Ketua Unit Praktikum
Hjh. Zaharah binti Karim
Ketua Unit Kaunseling
Othman bin Mustaffa
TIMBALAN PENGARAH
(PENGURUSAN)
HJ. MOHD SAID BIN HASRAN
PT Kesetiausahaan N17
Zubaidah binti Mat Jaafar


11

SENARAI NAMA PENSYARAH AKADEMIK & KOKURIKULUM IPG KAMPUS
TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU
(UPDATE – 20/11/2009)

BIL NAMA JAWATAN
GRED
(HAKIKI/KUP/
MEMANGKU)
KELAYAKAN
AKADEMIK
I. IJAZAH PERTAMA
II. SARJANA
III. PHD
1 ABD. JALIL BIN MD.YUNOS
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED
ii. M. ED
2 ABD. MANAF BIN BEJAU
KETUA UNIT
KHIDMAT
PENGURUSAN
DG44
(M)
i. B. TEKNOLOGI. ED
ii. M. ED
3
ABD. RAZAK BIN HAJI
KAPRAWI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
I. B. ED
II. M. ED
4 ABDUL LATIFF BIN AWI
PENSYARAH
(JURULATIH
KOKURIKULUM)
DG48
(M)
i. B. ED
ii. M. ED
5
ABDUL RAZIF BIN HAJI
ABDUL RAHMAN
KETUA UNIT
PEPERIKSAAN
DAN PENILAIAN
DG44
(KUP)
i. B. TEKNOLOGI /
PENDIDIKAN
ii. M. SC
6 ABDULLAH ZHIDI BIN OMAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B. ED (HONS)
7 ADIB BIN SULAIMAN
KETUA JABATAN
PENDIDIKAN
JASMANI DAN
KESIHATAN
DG48
(M)
i. B. ED
ii. M. ED
8 AGOS BIN ATAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B. ED
ii. M. AGRIC. STUDIES
9 AHMAD BIN ZAINAL
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B. SAINS PERTANIAN
ii. M. PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA
10 AHMAD FADZIL BIN NOOR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. SC. ED
11
AHMAD PUAAD B.
ABD.RAHMAN
KETUA JABATAN
PENGAJIAN
AGAMA DAN
MORAL
DG48
(M)
i. B. USULUDDIN
ii. M. USULUDDIN
12 AHMAD PUAD BIN ARIS
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. SAINS PERTANIAN
ii. M. ED.
13 ANAWIYAH BINTI SALLEH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED TESL
ii. M.A. IN ENGLISH
LANGUAGE TEACHING
& APPLIED LING.
14 ANG CHWEE PIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED
ii. M. ED
15
ARISTON SHAH B.
MUHAIMIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. SAINS PERTANIAN
ii. M. ED
16 ARSHAD BIN ISMAIL
PENSYARAH
(JURULATIH
KOKURIKULUM)
DG48
(M)
i. B. BIMBINGAN DAN
KAUNSELING


12
17 AZHARI BIN MARIANI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. SC (HONS)
ii. M. ED
18 AZIZAH BINTI ABD AZIZ
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B. ED
ii. M. ED
19 AZMI BIN HASSAN
KETUA JABATAN
SAINS
DG48
(M)
i. B. SC. ED (HONS)
20
AZYANZUHAILA BINTI
HASAN BASRI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B. SC. ED (HONS)
ii. M. SC
21 BAHARUM BIN SULMAN
KETUA JABATAN
HAL EHWAL
PELAJAR
DG48
(M)
i. B. ED
ii. M. ED
22 BESAH BINTI MOHD RASIM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED
23
BHAGWANT KAUR A/P
HARBAN SINGH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. A.(HONS)
ii. M. PENGURUSAN
DAN PENTADBIRAN
PENDIDIKAN
24 CHAI CHED SIONG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. SC.
KEMASYARAKATAN
(HONS)
ii. M. PENGAJIAN
BAHASA MODEN
25 CHENG YOKE FONG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48 i. B. ED
26 CHEW ENG SUN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC.(HONS)
ii. M. ED
27 CHOON TEIK LUAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44 i. B.A.(HONS)
28 CHUA LEY THIAM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.A.(HONS)
ii. SIJIL PERGURUAN
29 ESA BIN AWANG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B. ED
ii. M. ED
30 FARIDAH BINTI SURATMAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC
BIOTECHNOLOGY
ii. M.SC BIOSCIENCE
31 FAZIAH BINTI ABD KARIM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A
ii. M.A
32 GOH WAH IM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. ED
ii. M. ED
33 HALINA BINTI KASMANI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. SC FOOD TECH
ii. M.ED
34 HAMDAN BIN ZAINAL AFUAD
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED
ii. M.ED
35 HAMIDAH BINTI MUSA
KETUA JABATAN
PENGAJIAN
MELAYU
DG48
(M)
i. B. A
ii. M. PENGURUSAN
TEKNOLOGI
36 HASSAN BIN. HAJI KUDUS
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. ED.
ii. M. ED.
37
HAYATI BINTI ISMAIL

PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B.ED.TESL (HONS)
ii. M.ED. TESL


13
38 HENG LEE LING
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC (HONS)
ii. M.ED
39
HILMI BIN AHMAD SHAGHIR
(DR)
KETUA JABATAN
ILMU PENDIDIKAN
DG48
(M)
i. B.A (HONS) ED.
ii. M. ED
iii. PHD B & K
40 HISHAMUDDIN BIN HASSAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. SAINS SUKAN
(HONS)
ii. M. PENGURUSAN
41 ISA BIN AMRI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. SC.
42 ISHAK BIN AYOB
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED (HONS)
ii. M.A
43 JAFRI BIN HUSSIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. A
ii. M. A
44
JEYARATHA A/P
ARUNASALAM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.A.(HONS)
ii. M.A. (ELT) M.A.
(EDUCATION
RESEARCH)
45 JOHANA BINTI ABU BAKAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED
ii. M.ED (TTELT)
46 KAMALUDDIN BIN MOKRI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED (PJ)
ii. M. ED (TEST&
MEASUREMENT)
47 KAMALUDIN BIN AHMAD
KETUA JABATAN
TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
DG48
(M)
i. B. A
ii. B. ED
48 KAN KWONG SEE
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. A. (HONS)
ii. M. ED
49
KARUPPIAH MOHAN A/L
GOVINDARAJU
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. SC (HONS)
ii. M. ED.
50 KET LEE LIAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. SARJANA MUDA
SAINS DGN
PENDIDIKAN
(KEPUJIAN)
ii. SARJANA
PENDIDIKAN
51 KHADIJAH BINTI AIYUB
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS)
52 KHALIDAH BITI AHMAD
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.SC (HONS)
ii. M.ED
53 KHUSHAIRI BIN FADZAL
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
ii. M. ED.
54
LAILATUL ZURAIDAH BINTI
KAMARUDIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B. ED
ii. M. SC
55 LEE CHAI EAM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS)
ii. M.ED
56 LIM NGIOK LAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED. (HONS)


14
57 LIM YAK HONG (DR)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A
ii. M.SC
iii. PHD
58 LUI LAI NAM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC.(HONS)
ii. M. ED.
59
MALLIGA A/P
GOVINDASAMY
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC (H)
ii. M. ED
60

MANIMALAH A/P KUMARAN
CTG : 01.01.2009 -
31.12.2009
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.A.(HONS)
ii. M.A.
61
MARINA BINTI HJ. ABDUL
MAJID
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.
ii. M.ED.
62 MARWAR BIN ABD KADIR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48 i. B.A.(HONS)
63 MASKIAH BINTI MASROM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A.(HONS)
ii. M.A.
64 MASZURIA BINTI A. GHANI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.(HONS)
ii. M.ED.
65 MAZLAN BIN ARIS
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A.ED.(HONS)
ii. M.ED.
66 MAZLAN BIN AYOP
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC.ED. (HONS)
67 MAZLAN BIN MOHD. SANIP
KETUA PUSAT
SUMBER
DG44
(KUP)
i. B.ED.
ii. M.ED.
68 MD ARIF BIN MD ZIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
i. B.ED.
ii. M.ED.
69 MD BASIRAN BIN JASMAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.A.(HONS)
70 MD HATTA BIN MD NOR (Hj)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
ii. M.ED.
71 MD. NORDIN BIN MONEL (Hj)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
72 MD. YUSOF BIN MOHAMAD
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (ELT) HONS
ii. M.ED.
73 MELINDER KAUR GILL
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.
ii. M.ED.
74 MOHD ALI BIN JEMALI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.TEC.ED.
ii. M.ED.
75 MOHD ARIS BIN ANIS
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B. LINGUISTIKA &
PERSURATAN
MELAYU
ii. M.PENGURUSAN &
PENTADBIRAN
PENDIDIKAN
76 MOHD AZIZI BIN MAT SOM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC ED.(HONS)
ii. M.ED.


15
77 MOHD FUAD BIN SAM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i.B.EC.
ii.M.ED.
78
MOHD JOHARI BIN MOHD
SHARIFF
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.EC (HONS)
ii. M.ED
79 MOHD NOR BIN THANI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.EC (HONS)
ii. M.ED.
80 MOHD KHALID BIN HASSAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.
ii. M.A.
81
MOHD YUSOFF BIN
DAGANG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B.SC.ED.
ii. M.ED.
82 MOHD ZAIN BIN BADUI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. A. (HONS)
83 MOHD ZAIRI BIN HUSAIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B.ED. SAINS SUKAN
(HONS)
ii. M.ED.
84
MOHD MOHTARI BIN
MESRON
(16.05.2009 - 15.05.2011)
KETUA UNIT
KAUNSELING
DG44
(KUP)
i. B.SAINS PERTANIAN
i. M.ED.
85 MUHAMAD BIN BASAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.
ii. M.ED.
86
MUHAMMAD SYAFIQ SIM
BIN ABDULLAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED.
87 MUZARPAR BIN ESNAWI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED.
88 NAEMAS BINTI TAIB
KETUA UNIT
PRAKTIKUM
DG44
(KUP)
i. B.TECH.ED.
ii. M.ED.OF TEKNIK &
VOKASIONAL
89 NAFISAH BINTI OTHMAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. DIPLOMA IN ART &
DESIGN (POTTERY &
CERAMIC)
ii. M. PENGURUSAN
PENDIDIKAN
90
NARMAL SINGH A/L
GURUBAK SINGH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC.ED.(HONS.)
ii. M.A.TEACHING
91 NAZARIA BIN MOHD AMIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
i. B.SC.ED.(HONS)
ii. M.ED.
92
NENNY DJUHARA BT.
JOHARI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG41
i. B.ED.
ii. M. A.
93 NG PEI FERN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED (HONS)
ii. M. ED.
94 NG SAR EE
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B.A.(HONS)
ii. M.ED.
95
NOORHAYATI BINTI HASHIM
(DR)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. PENGAJIAN ISLAM
(HONS)
ii. M.ED.
iii) PHD
96
NOR ASHIKIN H'NG BINTI
ABDULLAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B.ED. (TESL) HONS


16
97
NORADZIMAH BINTI ABDUL
MAJID
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED.
ii. M.SC.
98 NORAIZAH BINTI DAMIRI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS.)
ii. M.ED.
99 NORDIN BIN MOHD YUSOF
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
ii. M.ED.
100
NOREIDA BINTI MOHD
YUNAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED.(HONS)
ii. M. ED
101
NORHASHIMAH BINTI
HJ. MOHD YUSOF
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED.
ii. M.ED.
102 NORHIZAN BIN ZAINOL
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. PEND. JASMANI
ii. M. SC. SUKAN
103 NORIZAN BIN GHAZALI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.ED. (HONS)
ii. M.SC (HRD)
104 NURLIZA BINTI OTHMAN
KETUA JABATAN
BAHASA
DG48
(M)
i. B.A.(HONS)
ii. M. A. IN TESL
105
OMONORA A/L
R.KATHAMUTHU
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A. (HONS)
ii. M.A
106 ONG SIU GEK
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC
ii. M.ED
107 OSMAN BIN MD. ALI RAWA
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED.
108 OTHMAN BIN MUSTAFFA
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
ii. M.ED.
109 PAIMAN BIN PARDI
KETUA JABATAN
KEMAHIRAN
HIDUP
DG48
(M)
i. B.PENGURUSAN
PERNIAGAAN
ii. M.ED.
110
PERIAKKA A/P RENGAYA
CHINAYA
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B.ED.
ii. M.ED.
111 PONIRAN BIN SALAMON
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS)
ii.M.ED.
112
PREMAVATHY A/P
N.GURUSAMY
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.A.(HONS)
ii. M.ED.
113
PREMA NAMBIAR AP
KRISHNAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC. ED (HONS)
ii. M.ED
114
RADIN KHAIRUDDIN BIN
MOHAMMAD
KETUA UNIT
LATIHAN DALAM
PERKHIDMATAN
DG44
(KUP)
i. B. TECH.ED
ii. M.ED.N
115 RAHA BINTI YAHYA
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.(HONS)
ii. M. ED.
116 RAHIMAH BINTI AHMAD
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC.EDUCATIONS
(HONS)
117
RAJENDRAN A/L K.
SUBRAMANIAM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS)
ii. M.ED


17
118 RASHIDAH BINTI SUIB
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
119 RAUDHAH BINTI ALI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. BAHASA ARAB
(HONS)
ii. M.ED.
120 RAZALI BIN KADIR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. DIPLOMA IN ART
AND DESIGN
121 REPIAH BINTI SINGAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B. SC.(HONS)
ii.M.ED.
122 ROHANA BINTI HUSSIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B. SC.ED.(HONS)
ii. M.ED.
123 ROHAYA BINTI A. RAZAK
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS)
ii. M. PENGURUSAN
TEKNOLOGI
124 ROHAYA BINTI TALIB (DR)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B. BIS. ADM. TOLEDO
PERAKAUNAN
ii. M.ED. PENGUKURAN
& PENILAIAN
iii.PHD
125 ROKIAH BINTI BUYONG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. ED.
ii. M.ED.
126 ROSLY BIN KAYAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.(HONS)
ii. M.PSIKOLOGI
PENDIDIKAN
127 ROSNAH BINTI A. RAJAK
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A.
ii. M.A.
128 ROZIAH BT. ABU SAMAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B. TEKNOLOGI
MAKLUMAT
129 RUBIAH BT AHMAD
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.ED.
ii.M.SC
130
RUKIAH BINTI AHMAD
TABON
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B. ECON
ii.M.ED.
131
RUZIYAH BINTI ZAINOL
ABIDIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B.ED.
ii. M.ED.
132 SA'EDAH BINTI MOHD SHAH
KETUA JABATAN
KAJIAN SOSIAL
DG48
(M)
i. PGD ART & DESIGN
EDUCATION
ii. M.A. ART & DESIGN
EDUCATION
133 SAIRI BIN JASMAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.ED.(HONS)
ii. MASTER OF
PHILOSOPHY
134
SALBIHANA BINTI
SAMSUDIN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.(HONS)
ii. M.ED.
135
SALEENA CHANG BINTI
ABDULLAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A.ED. (HONS)
ii. M.ED
136 SALINA BINTI OMAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A.ED. (HONS)
ii. M.ED
137
SALWA BINTI ABU BAKAR
(DR)
KETUA JABATAN
MATEMATIK
DG48
(M)
i. B. SC.(HONS)
ii. M.ED.
iii. PHD.


18
138
SAMIHA BINTI MOHD
SALLEH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A. (HONS)
ii. M.A.
139 SANIF B. SAPAAT
KETUA UNIT
KOKURIKULUM
DG44
i. B. TECH & ED.
ii. M.ED.
140
SANTHANAMARY A/P R.
ANTHONY
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A.ED.(HONS)
ii. M.A. ED.
141
SARIMAH BT ABD RAZAK
(DR)
KETUA JABATAN
PENYELIDIKAN
DAN INOVASI
KEGURUAN
DG44
i. B.ED.
ii. M. PENGURUSAN
TEKNOLOGI
iii. PHD.( TEK. & VOK)
142
SATHUPATHY A/L
RAMASAMY
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS)
ii. M.ED
143 SHAIREENA BINTI JA'AFAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED
ii. M.SC.
144
SHANMUGAM A/L
KALIAPPAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A. (HONS)
ii. M.A.ED.
145 SIA KENG YEK (DR)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A. (HONS)
ii. M.A.
iii. PHD
146
SIN LEE ENG @ SIN LIN
HENG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
ii. M.SC.
147 SITI ANIDAH BINTI KAMSIR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.TEKNOLOGI
MAKLUMAT(HONS)
ii. M.SC.
148 SITI MISLIA BINTI SELAMAT
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED.
149 SOHAILA BINTI ATAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B.ED TESL
150 SUFIAN BIN SUKHAIRI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(KUP)
i. B.ED.
ii. M.ED.
151 SUHAIMI BIN HJ. MUHAMAD
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A.(HONS) BAHASA
ARAB
ii. M.ED.
152 SULEIMAN BIN YUNOS
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.ED.
153 SUMILAH BT. MARTO
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B. SC. ED. (HONS)
ii. M. ED
154
SYED ABDULLAH B.SYED
MOHAMED
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(m)
i. B.ED
155
SYED MUHD KAMAL BIN
SYED A.BAKAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.OLAHRAGA
ii. M.ED.
156 TAN BOON MEI
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC. ED.(HONS)
ii. M. ED.
157 TAUHIT BIN SUDAR
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i) B.ED. (BIMB. &
KAUNSELING)


19
158 TEH TECK YONG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG41
i) B.A (BAHASA
MANDARIN)
159 TEO KOK BENG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A (HONS)
160 TEO POH YING
PENSYARAH
AKADEMIK
DG41 i. B.LINGUISTIK.ED.
161 TOLHAH BINTI ABDULLAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
i. B.Sc.(HONS)
ii. Master (SC)
162 TORMADI BIN JONO
PENSYARAH
(JURULATIH
KOKURIKULUM)
DG48
(M)
i. B.A. (HONS)
163
WAN FARIDAH AKMAL BINTI
WAN ISMAIL
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC
ii. M. PENGURUSAN
TEKNOLOGI
164
WAN NOOR SIAH BINTI WAN
ABDULLAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A. (HONS)
ii. M.ED.
165 WONG LAI PENG
PENSYARAH
AKADEMIK
DG44
(M)
i. B.LING & ED.(HONS)
166
YAZID BIN ABDUL MANAP
(DR)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48(M)
i. B.SC. (HONS)
ii. M.BIS.ADM.
iii. PHD (FIZIK)
167 YEOH CHEW LAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC.ED.(HONS)
ii. M.SC.
168 YONG KEE PING (DR)
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.SC
ii. M.A.
iii. PHD
169 YUSOF BIN OSMAN
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.SC.(HONS)
ii. M.ED.
170 ZAHARAH BINTI KARIM
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.A
171 ZAINAL BIN MOHD AMIN
PENSYARAH
(JURULATIH
KOKURIKULUM)
DG48
(M)
i. B.ED.
172 ZAINUDDIN BIN HJ A KADIR
PENSYARAH
(JURULATIH
KOKURIKULUM)
DG48
(M)
i. B.ED.
173 ZAITON BT JAAFAR
PENSYARAH
(JURULATIH
KOKURIKULUM)
DG48
(M)
i. B.ED.(HONS.)
ii. M. ED.(MUSIC)
174 ZAITON BINTI MOHAMAD
PENSYARAH
AKADEMIK
DG48
(M)
i. B.ED.
ii. M.ED.
175 ZUBEDAH BINTI ABDULLAH
PENSYARAH
AKADEMIK
DG52
(M)
i. B.A.(HONS.)
ii. M. TECHNOLOGY
MANAGEMENT(HRD)20

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL PELAJAR
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRUUNIT KEBAJIKAN DAN
SOSIAL

ZAITON BT JAAFAR
MUSZARPAR B ESNAWI

UNIT KEDIAMAN PELAJAR
(ASRAMA & LUAR ASRAMA)

BAHARUM B SULMAN
MOHD YUNOS B SHAHIDAAN

KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR

HJH NORAINI BT ABDULLAH
UNIT PENGEMBANGAN &
KHIDMAT KAUNSELING

SULEIMAN B YUNOS
ROSNAH BT HJ. A. RAJAK

UNIT DISIPLIN TATATERTIB

HJ. MD. HATTA B MD NOR
DR. LIM YAK HONG

UNIT REKOD

OSMAN B. MD. ALI RAWA
ABD. MANAF B. BEJAU


PEMBANTU TADBIR

SULIMAH BT OMAR

KETUA PENYELIA KANAN

ZAINAP BT SULAIMAN

PENYELIA ASRAMA

ZULAILI BT KABIL

PEM. AM PEJABAT

MAZLAN B MOHAMMAD21

CARTA ORGANISASI PUSAT SUMBER
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRUPeg. Grafik DG32
Abd. Talib Naim

Peg. Elektronik
DG32
Azman Othman

Pembantu Perpustakaan
S17
Hafsah Yacob
PAR N1
Cik Rohani
Khalib

Pustakawan S41
Juriah Athman

PAR N1
En. Fadzil
Mat
PAR N1
Siti Zulaikha
Abdullah
Tukang Alat R11
Mastuki b. Jamidin
Jurufoto B17
Rajandran a/l
Marimuthu
Ketua Pusat
Sumber
DG44
Mohd. Nor Thani

22

CARTA ORGANISASI KHIDMAT SOKONGAN
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU2
2
23
UNIT KEMUDAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Jangkaan Pertambahan
Semasa
Tahun Pertama Tahun Kedua
Bil

Kemudahan
Bil Kapasiti Bil Kapasiti Bil Kapasiti
1 Dewan Kuliah 1 250
2 Bilik Kuliah 6 150
3 Makmal Sains 6 150
4 Bilik Kecergasan 1 30
5 Makmal Komputer 5 125
6 Bilik Anatomi & Fisiologi 1 30
7 Dewan Terbuka 1 100
8 Pusat Sumber 1 120
9 Pusat Kegiatan Pelajar 1 120
10 Bengkel Kerja Kayu 1 20
11 Unit Hortikultur 1 20
12 Bilik Jahitan 1 20
13 Makmal Elektronik 1 20
14 Bilik Masakan 1 20
15 Makmal Lukisan Kejuruteraan 1 20
16 Bengkel Logam 1 20
17 Padang Bola Sepak 1 1 pertandingan
18 Padang Hoki 1 2 pertandingan
19 Balapan 1 1 kejohanan
20 Padang Kriket 1 1 pertandingan
21 Gelanggang Bola Tampar 2 2 pertandingan
22 Gelanggang Bola Jaring 2 4 pertandingan
23 Gelanggang Bola Keranjang 1 1 pertandingan
24 Gelanggang Bola Baling 1 2 pertandingan
2
324
Jangkaan Pertambahan
Semasa
Tahun Pertama Tahun Kedua
Bil

Kemudahan
Bil Kapasiti Bil Kapasiti Bil Kapasiti
25 Gelanggang Badminton 3 3 pertandingan
26 Gelanggang Tenis 5 3 pertandingan
27 Gelanggang Takraw 2 2
28 Gelanggang Petanque 1 1
29 Bilik Aerobik 1 1
30 Stor Permainan 1
31 Stor Pendidikan Luar 1
32 Stor Olahraga 1
33 Stor Memanah 1
34 Stor Peralatan Air 1
35 Bilik Sumber Matematik 1
36 Bilik Kuliah dengan
Interactive Whiteboard
3
37 Bilik Jabatan 3
38 Bilik Kuliah 40
39 Makmal Komputer 6
40 Bilik Pendidikan Muzik 1
41 Makmal Pengajaran Mikro 1
42 Bilik Seminar 2
43 Padang 1
44 Astaka 1
45 Stor Bahan Kimia 2
46 Bilik Sumber 1
47 Bilik Mesyuarat 1
48 Dewan syarahan 1

2
4

25
PENGENALAN

VISI

Menjadikan IPG sebagai:
“Institut pengajian tinggi unggul meneraju kecemerlangan pendidikan guru yang
memenuhi aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia.”


MISI

Melaksanakan program pendidikan guru untuk melahirkan guru profesional, kompeten
dan berwatak yang bersedia menjunjung aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia serta
menyanjung warisan budaya negara.


OBJEKTIF

Lulusan PISMP akan memperolehi kompetensi yang berikut:
i. Memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang
pengkhususan.
ii. Mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritikal tentang teori,
pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah..
iii. Menggunapakai pelbagai kaedah, pendekatan serta teknik pengajaran dan
pembelajaran.
iv. Mengamalkan nilai profesionalisme keguruan.
v. Melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam
pasukan di sekolah dan komuniti.

MATLAMAT PROGRAM

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari
segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme dalam
bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah
Pendidikan Guru.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang

i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan
ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran
dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing;

ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran
melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-
masing;26
iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan
mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional
keguruan;

iv. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai
melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar;

v. memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan
Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia;

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan
patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat;

vii. mempunyai semangat jati diri dan berupaya mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat; dan

viii. mempunyai kemahiran pengurusan dan keusahawanan.

27
28
PERATURAN PEPERIKSAAN

KELAYAKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN

1. Kelayakan menduduki peperiksaan dipertimbangkan berasaskan kepada syarat-
syarat yang berikut:-

1.1 Warganegara Malaysia yang berdaftar dengan Institut Pendidikan Guru
kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia yang dilluluskan oleh
Kemementerian Pelajaran Malaysia.
1.2 Lulus peperiksaan dalam semester/ peringkat sebenar.
1.3 Tidak dihalang daripada menduduki peperiksaan oleh pihak berkuasa
tatatertib institusi ( Rujuk perkara 4: Petikan Akta 174, jadual 2,
Bahagian V, kaedah 48, Hukuman Tatatertib).
1.4 Telah membayar denda dan/atau melaksanakan hukuman yang dikenakan
oleh pihak berkuasa tatatertib institusi dan tidak digantung daripada
menjadi pelajar pendidikan.
1.5 Kehadiran 100% dalam kuliah, tutorial, amali atau lain-lain pengajaran
berhubung dengan kursus pengajian atau apa-apa aktiviti yang
dijadualkan.
1.6 Pelajar pendidikan guru yang kehadiran dalam kuliah, tutorial, amali atau
lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya atau apa-apa
aktiviti yang dijadualkan bagi sesuatu mata pelajaran, kurang daripada
100% tanpa sebab munasabah, kesnya akan dirujuk kepada pihak
berkuasa tatatertib institusi untuk tindakan tatatertib.
1.7 Lengkap, sempurna dan lulus kerja kursus dalam semua mata pelajaran.
Serta sempurna praktikum (jika berkenaan). Lulus kerja kursus serta
kesempurnaan praktikum ( jika berkenaan) adalah prasyarat untuk
menduduki peperiksaan.
1.8 Pelajar pendidikan guru yang hadir lewat melebihi 30 minit daripada masa
bermulanya sesuatu sesi peperiksaan, tidak dibenarkan menduduki
peperiksaan.

2. Pelajar pendidikan guru yang memenuhi syarat-syarat berikut boleh menduduki
peperiksaan secara bantahan setelah mendapat kebenaran secara bertulis
daripada Ketua Eksekutif Institusi berkenaan. Walau bagaimanapun keputusan
peperiksaannya ditangguhkan sehingga kesnya selesai.

2.1 Pelajar pendidikan guru yng kesnya dirujuk kepada pihak berkuasa
tatatertib institusi dan kesnya belum diputuskan.
2.2 Pelajar pendidikan guru yang kes kehadirannya sedang dirujuk kepada
Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru tetapi belum diputuskan.
2.3 Pelajar pendidikan guru yang mempunyai kes yang belum diputuskan oleh
mana-mana pihak berkuasa.

29
3. Kaedah pentaksiran

3.1 Pentaksiran adalah berasaskan:-
3.1.1 Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI)
3.1.2 Kerja Kursus Pendek (KKP)
3.1.3 Projek (berkaitan)
3.1.4 Amali (berkaitan)
3.2 Ujian Akhir Kursus (UAK - berkaitan)
3.3 Peperiksaan Akhir


4. Sistem permarkahan dan lulus

MARKAH GRED ABJAD NMG KEPUTUSAN
90 – 100 A 4.00 Lulus
80 – 89 A- 3.75 Lulus
75 – 79 B+ 3.50 Lulus
70 – 74 B 3.25 Lulus
65 – 69 B- 3.00 Lulus
60– 64 C+ 2.75 Lulus
55 – 59 C 2.50 Lulus
50 - 54 C- 2.25 Lulus
40 – 49 D+ 2.00 Gagal
30 – 39 D 1.75 Gagal
20 – 29 E 1.50 Gagal
00 – 19 F 0.00 Gagal


30

5. Penganugerahan ijazah
6. Peperiksaan ulangan

6.1 Dikenakan kepada pelajar yang yang gagal pentaksiran sesuatu mata
pelajaran pada kali pertama.

7. Meneruskan pengajian

7.1 Mencapai PMG/PMGT 2.0 ke atas.
7.2 Lulus semua mata pelajaran yang ditetapkan.
7.3 Sempurna dan lulus Praktikum, GERKO dan BIG.
7.4 Mengumpul jumlah kredit minimum yang ditetapkan.


IJAZAH PMGT
(CGPA)
PRAKTIKUM
(MIN)
GERKO
(MIN)
BIG
(MIN)
Kelas Satu 3.75 – 4.00 A A A
Kelas Dua
(Atas)
3.25 – 3.74 B+ B+ B+
Kelas Dua
(Bawah)
2.50 – 3.24 C+ C+ C+
Am 2.00 – 2.49 C- C- C-
Tidak layak
dianugerahkan
ijazah
0.00 – 1.99 - - -


31
SISTEM AKADEMIK

Tempoh Pengajian Program

PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

Tahun Akademik

Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan
Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan aktiviti
Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut:


SEMESTER 1 MINGGU SEMESTER 2 MINGGU
Minggu Pendaftaran 1 minggu Minggu Pendaftaran 1 minggu
Interaksi 8 minggu Interaksi 8 minggu
Cuti Semester 1 minggu Cuti Semester 1 minggu
Interaksi 7 minggu Interaksi 7 minggu
Minggu Ulangkaji 1 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu
Peperiksaan 2 minggu Peperiksaan 2 minggu
Jumlah 20 minggu Jumlah 20 minggu


Prinsip Pengiraan Jam Kredit

Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka
dan tidak semuka, yang mencakupi teori dan amali serta Amalan Profesional yang diberi
peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS), praktikum,
dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan.

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran
pelajar bersamaan 1 kredit.

Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya
dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.
32
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan
kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk
kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah
rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah seperti
yang berikut:

BIL. KURSUS KREDIT
1. KURSUS WAJIB 23 (17%)
• Kursus Wajib IPT
• Kursus Wajib IPG
2. KURSUS TERAS 86 (65%)
• Pengajian Profesional
• Major
• Amalan Profesional
3. KURSUS ELEKTIF 24 (18%)
• Pakej Elektif 1
• Pakej Elektif 2
JUMLAH 133 (100%)

Kursus Wajib

Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan Kursus
Wajib Institut Perguruan Guru (IPG).

Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti
PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran
generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib
diagihkan sejumlah 23 kredit.

Kursus Teras

Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional.

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang
merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional
bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan.
Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan
subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai
major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga
tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran
pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti
program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang
dilaksanakan melalui tiga proses, iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS),
praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4 minggu, praktikum 24 minggu,
manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14
kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.


33

Kursus Elektif

Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan
pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus
merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan
sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pakej Elektif
diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.

Kursus Tanpa Kredit (TK)

Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English
Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam
meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian
University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.

34
PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN

Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut:

KURSUS WAJIB

KOD KURSUS KREDIT SEM.
WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) 1
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) 1
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) 2
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) 2
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0) 2
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) 3
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) 4
WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) 1
WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1) 2
WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) 3
WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1) 4
WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) 5
WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) 6
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam)
Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)
Bina Insan Guru Fasa III (10 jam)
Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam)
Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)
Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)
*KT
*KT
*KT
*KT
*KT
3(0+3)
1
2
3
4
5
6
Jumlah 23(17%)

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.


KURSUS TERAS

PENGAJIAN PROFESIONAL

KOD KURSUS KREDIT SEM.
EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) 3(3+0) 1
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) 1
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) 2
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) 3
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) 5
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) 7
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) 8
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) 8
Jumlah 27(20%)


35
AMALAN PROFESIONAL

KOD KURSUS KREDIT SEM.
Pengalaman Berasaskan Sekolah – P. Profesional 1
Pengalaman Berasaskan Sekolah – Kursus Major 2
Pengalaman Berasaskan Sekolah – Kursus Elektif 1 3
Pengalaman Berasaskan Sekolah – Kursus Elektif 2 4
PRK3101 Praktikum I 2 (4M) 5
PRK3102 Praktikum II 4 (8M) 6
PRK3103 Praktikum III 6 (12M) 7
INT3101 Internship 2 (4M) 8
Jumlah 14 (11%)

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang
diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut
semester yang ditetapkan.


SENARAI KURSUS MAJOR DAN KOD

BIL. KURSUS MAJOR KOD
1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMM
2 Bahasa Arab Pendidikan Rendah BAM
3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCN
4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTM
5 Pengajian Sosial Pendidikan Rendah PSS
6 Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah MZU
7 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV
8 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PIM
9 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJM
10 Matematik Pendidikan Rendah MTE
11 Sains Pendidikan Rendah SCE
12 Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah RBT
13 Pendidikan Prasekolah PRA
14 Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB
15 Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah PKD
16 Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah PKL
Jumlah 45(34%)
36
AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

1. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.
PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) 1
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 1
PJM3103 Olahraga 2(0+2) 1
PJM3104 Renang 2(0+2) 2
PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2(2+0) 2
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 2
PJM3107 Gimnastik 2(0+2) 3
PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) 3
PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2) 4
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan
Sukan
3(2+1) 5
PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) 5
PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) 6
PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan
Sukan
2(1+1) 6
PJM3116 Penyelidikan Tindakan I : Kaedah 3(3+0) 7
PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) 7
PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) 8
PJM3119 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) 8
Jumlah 45 (34%)


2. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM
MTE3101 Knowing Numbers 3(3+0) 1
MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 1
MTE3103 Geometry 3(2+1) 2
MTE3104 Decision Mathematics 3(3+0) 2
MTE3105 Statistics 3(3+0) 3
MTE3106 Resources In Mathematics 3(3+0) 3
MTE3107 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0) 4
MTE3108 Basic Calculus 3(3+0) 4
MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and
Percentages
3(2+1) 5
MTE3110 Linear Algebra 3(3+0) 5
MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and
Data Handling
3(2+1)

6
MTE3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0) 6
MTE3113 IMathematics (Methodology) 3(3+0) 7
MTE3114 Applications of Mathematics 3(2+1) 8
MTE3115 Action Research II Mathematics (Implementation and
Reporting)
3(0+3) 8
Jumlah 45(34%)37

3. SAINS PENDIDIKAN RENDAH4. REKABENTUK TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAHKOD KURSUS KREDIT SEM.
SCE3101 Life and Living Processes 3(2+1) 1
SCE3102 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1
SCE3103 Exploring Materials 3(2+1) 2
SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2
SCE3105 Physics in Context 3(2+1) 3
SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3
SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4
SCE3108 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4
SCE3109 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5
SCE3110 Earth and Space 3(2+1) 5
SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6
SCE3112 Management of the Science Laboratory and
Resources
3(3+0) 6
SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7
SCE3114 Science, Technology and Society 3(3+0) 8
SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation
and Reporting)
3(0+3) 8
Jumlah 45(34%)
KOD KURSUS KREDIT SEM.
RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional 3(3+0) 1
RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan 3(2+1) 1
RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) 2
RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 3(2+1) 2
RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0) 3
RBT3106 Reka Bentuk Pakaian 3(2+1) 3
RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik 3(2+1) 4
RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah
Rendah
3(3+0) 4
RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan
Hiasan
3(2+1) 5
RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 5
RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) 6
RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel 2(2+0) 6
RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) 3(3+0) 7
RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer 2(0+2) 7
RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) 8
RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan
dan Pelaporan)

3(0+3) 8
Jumlah 45(34%)


38
AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER

Pakej Elektif 1

Bil. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 2
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) 3(2+1) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
1. Pendidikan
Jasmani
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan
Jasmani dan Sukan
3(2+1) 5

PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) 2
PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) 3
PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan
Kesihatan
3(2+1) 4
2. Pendidikan
Kesihatan

PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0) 5

Jumlah 12 (9%)

Pakej Elektif 2

Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.
PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
3(3+0) 3
PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan
Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan (dan *PBS)
3(3+0) 4
PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
3(2+1) 5
1. Pendidikan
Sivik dan
Kewarganegaraan

PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam
Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan
3(2+1) 6

ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas
Pendidikan Moral
3(3+0) 3
ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran
Pendidikan Moral (dan *PBS)
3(2+1) 4
ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata
Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah
3(3+0) 5
2. Pendidikan
Moral

ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan
Nilai-nilai Murni
3(3+0) 6

SCE3104 Primary Science Curriculum and
Pedagogies
3(3+0) 3
SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan
*PBS)
3(3+0) 4
SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 5
3. Science Elective

SCE3112 Management of the Science Laboratory
and Resources
3(3+0) 6

MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 3
MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan
*PBS)
3(3+0) 4
MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions,
Decimals and Percentages
3(2+1) 5
4. Mathematics
Elective

MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and
Data Handling
3(2+1) 6

5. Pendidikan Seni PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum 3(3+0) 3


39
Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.
Pendidikan Seni Visual KBSR
PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran
Pendidikan Seni Visual (dan *PBS)
3(2+1) 4
PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) 5
Visual Elektif

PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual
KBSR
3(3+0) 6

MZE3101 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) 3
MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam
Bilik Darjah (dan *PBS)
2(1+0) 3
MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan
Muzik
3(3+0) 4
MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0) 5
6. Pendidikan
Muzik Elektif

MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah 3(2+1) 6

BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa
Melayu Sekolah Rendah
3(3+0) 3
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah
Rendah
3(2+1) 4
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 5
7. Bahasa Melayu
Elektif

BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah
Rendah
3(2+1) 6

RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
3(3+0) 3
RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1) 4
RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 5
8. Kemahiran
Hidup Elektif

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2) 6

PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0) 3
PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1) 4
PSE3103 Teater dalam Pendidikan 3(2+1) 5
9. Persuratan dan
Kesenian
Melayu
(Ditawarkan di
IPBMM sahaja)
PSE3104 Teater Kanak-Kanak 3(1+2) 6

PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan
Prasekolah
3(2+1) 3
PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan 3(2+1) 4
PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 5
10. Muzik
Prasekolah

PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan
Alatan)
3(2+1) 6

PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(2+1) 3
PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis 3(3+0) 4
PQE3103 Tarannum Al-Quran 3(2+1) 5
11. Pendidikan Al-
Quran

PQE3104 Hafazan Al-Quran 3(2+1) 6

ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0) 3
ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0) 4
ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0) 5
12. English
Language

ELE3104 English Language Teaching Methodology
For Young Learners
3(2+1) 6

Jumlah 12(9%)

*Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3.
*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar
sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.


40
AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat
ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak
dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut:


Semester

Aras

Hasil Pembelajaran


Pemberatan
Aras
1
• Pengetahuan dan Kefahaman
• Kemahiran Intelek

70%

Aras
2
• Kemahiran Praktikal (Aplikasi)
• Kemahiran Kebolehpindahan
(Analisis)

15%
Semester 1- 3

Aras
3
• Kemahiran Etika Profesional
(Sintesis)
• Penghayatan dan Nilai
(Penilaian)

15%
Aras
1
• Pengetahuan dan Kefahaman
• Kemahiran Intelek
15%

Aras
2
• Kemahiran Praktikal (Aplikasi)
• Kemahiran Kebolehpindahan
(Analisis)

70%
Semester 4 -6

Aras
3
• Kemahiran Etika Profesional
(Sintesis)
• Penghayatan dan Nilai
(Penilaian)

15%
Aras
1
• Pengetahuan dan Kefahaman
• Kemahiran Intelek
15%

Aras
2
• Kemahiran Praktikal (Aplikasi)
• Kemahiran Kebolehpindahan
• (Analisis)

15%
Semester 7 & 8

Aras
3
• Kemahiran Etika Profesional
(Sintesis)
• Penghayatan dan Nilai
• (Penilaian)

70%


Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat
mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi
aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

41

Semester 1 (Tahun 1)

KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency 2(2+0)
WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) 3(3+0)
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0)
XXX3101 Major 3(x+x)
XXX3102 Major 3(x+x)
Jumlah 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.

** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.

Semester 2 (Tahun 1)

KOD KURSUS KREDIT
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)
WAJ3109 Kokurikulum – 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
XXX3103 Major (dan *PBS) 3(x+x)
XXX3104 Major 3(x+x)
PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas 3(2+1)
Jumlah 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.


42

Semester 3 (Tahun 2)*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6.

** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.

** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.


Semester 4 (Tahun 2)

KOD KURSUS KREDIT
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
XXX3107 Major 3(x+x)
XXX3108 Major 3(x+x)
XXX31XX Elektif 1: (Rujuk Pakej Elektif 1) 3(x+x)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2.

** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

KOD KURSUS KREDIT

WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
XXX3105 Major 3(x+x)
XXX3106 Major 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2) 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 18


43

Semester 5 (Tahun 3)

KOD KURSUS KREDIT

WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
EDU3106
Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
XXX3109 Major 3(x+x)
XXX3110 Major 3(x+x)
PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2
Jumlah 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.


Semester 6 (Tahun 3)

KOD KURSUS KREDIT

WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
XXX3111 Major 3(x+x)
XXX3112 Major 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x)
PRK3102 Praktikum II (8 minggu) 4
Jumlahl 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4)

KOD KURSUS KREDIT
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) 3(x+x)
PRK3103 Praktikum III (12 minggu) 6
Jumlah 12

Semester 8 (Tahun 4)

KOD KURSUS KREDIT
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
XXX3114 Major 3(x+x)
XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x)
INT3101 Internship (4 minggu) 2
Jumlah 14


44
SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN

Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam
kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus
dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif
yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang
pendidikan terkini.

Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya
pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri,
terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut,
tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka
sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap,
pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis
panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2
disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras.

Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi, bersemuka, dan tidak
bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Pengalaman
pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pembelajaran Kendiri
(Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul,
dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti
yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina
sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh
pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.


MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan
bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran
program. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses
akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu
pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan.

45
SINOPSIS KURSUS WAJIB

KURSUS WAJIB

WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia
(Islamic Civilisation and Asia Civilisation)
2(2+0)

Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang
mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun
(Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh
tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu
kontemporari, Islam Hadhari, dan proses pembangunan negara.WAJ3102 English Language Proficiency
(Kefasihan Bahasa Inggeris I)
2(2+0)

This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses
on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence
Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills,
Paragraph Writing and Writing for Different Purposes.WAJ3103 English Language Proficiency II
(Kefasihan Bahasa Inggeris II)
2(2+0)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It
builds further on parts of speech and the language skills. It aims to enable
learners to explore and apply appropriate structures of the English language for
different text types. This will enable learners to become proficient language users.

Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris (WAJ3102).
Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur,
membaca, dan menulis pelbagai penulisan. Kursus ini juga memahirkan pelajar
dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi
pelbagai penulisan dan tujuan.WAJ3104 Literasi Bahasa
(Language Literacy)
2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa,
hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada
pemulihan membaca dan menulis, strategi pengajaran dan pembelajaran,
kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis, jenis-jenis aktiviti kemahiran
asas membaca dan menulis, penyerapan pemulihan membaca dan menulis
dalam mata pelajaran pendidikan muzik, seni visual, pendidikan jasmani dan
kesihatan, pemilihan, pembinaan, dan penggunaan bahan pengajaran dan
pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.


46


WAJ3105 Numerical Literacy
(Literasi Nombor)
2(2+0)

Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of
numerical literacy in the basic areas of mathematics. The topics discussed are
problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and
also data analysis and Interpretation.

Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian
literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. Topik-topik yang turut
dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan,
pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi.


WAJ3106 Hubungan Etnik
(Ethnics Relations)
2(2+0)

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan
hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.
Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di
Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam
Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia,
pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan
dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran
dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan
kerajaan dan masyarakat.WAJ3107 Seni dalam Pendidikan
(Arts in Education)
3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk
mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan dan
seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran
sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang
mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri, dan
kecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan
kepada Seni dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakan
dan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan
Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum
(Cocurriculum Management)
1(1+0)

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah
rendah,penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat,
pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi.
47

WAJ3109 Kokurikulum – Permainan
(Games)
1(0+1)

Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia,
pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui,
latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan,
pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan.

WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I
(Uniform Units I)
1(0+1)

Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaan
unit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asas
pertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum Unit
Beruniform sekolah rendah.

WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II
(Uniform Units II)
1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangan
dan pelaksanaan amali perkhemahan.

WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga
(Atheletics)
1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiran
asas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang;
pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan.

WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan
(Societies)
1(0+1)

Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah;
perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiran
asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.

WAJ3114 Bina Insan Guru
(Character Building for Teachers)
3(0+3)

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan
perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdaya
tahan, dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan
diri guru secara holistik dan kontekstuial.

BIG Fasa I (45 jam)

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga
malam. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan
perkhemahan, Malaysia cergas dan patriotik, latihan dalam kumpulan, kembara
dan orienteering, aktiviti di air, tazkirah / aktiviti moral, persembahan kumpulan
dan refleksi.48


BIG Fasa II (10 jam)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri
insan guru yang seimbang. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan
pembangunan insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti,
guru dan akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis khidmat
kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, berkauntabiliti dan
amanah dan kreativiti dan inovatif.

BIG Fasa III (10 jam)

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat
kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali
dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan
protokol. pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar
secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika
berpakaian.

BIG Fasa IV (35 jam)

Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan
memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi
dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Tumpuan akan diberi
terhadap penyediaan mendirikan khemah, interaksi dengan komuniti setempat,
aktiviti kerohanian/moral, Malaysia cergas dan menaikkan bendera, latihan dalam
kumpulan, kembara sosial, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan
kepada komuniti, kreatif dan inovatif.

BIG Fasa V (10 jam)

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran
latihan dan benchmarking. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan,
mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan,
fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan
peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG, lawatan
benchmarking, ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah,
infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah.

BIG Fasa VI (10 jam)

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.
Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan, tema bengkel,
mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik,
interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional
dengan guru cemerlang, inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan
komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif.
49
SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)

EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
(Philosophy and Education in Malaysia)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur
serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan
tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak
(Child Development)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah
kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-
peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap
pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.


EDU 3103 Murid dan Alam Belajar
(Learning and the Learner)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori
pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran
terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran
pembelajaran.EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
(Behavior and Classroom Management)
3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan guru
dalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplin
murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas
EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
(Technology in Teaching and Learning)
3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi
pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media
pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media
pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

50
EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran
(Culture and Learning)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya
pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran
berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian
budaya.


EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak
(Guidance and Counseling for Children)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai
pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian
kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling
kanak-kanak.EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional
(Leadership and Teacher Professional Development)
3(3+0)

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang
profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan
guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan
tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa
(Teacher and Current Challenges)
3(3+0)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda
awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara
menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.


51
SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR)

1. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal
(Training Methodology for Physical Fitness)
2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan
fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal, komponen kecergasan fizikal
berlandaskan kesihatan, komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan
motor, prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal, kaedah-kaedah latihan
kecergasan fizikal, jadual latihan kecergasan fizikal; periodisasi latihan dan kesan
latihan terhadap kecergasan fizikal.


PJM3102 Pergerakan Asas
(Basic Movements)
3(1+2)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang
Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam
kurikulum PJk di sekolah. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas,
pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas, permainan kanak-kanak, model
Bunker and Thorpe 1982, pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik
permainan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan
permainan dan teknik permainan.


PJM3103 Olahraga
(Athletics)
2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan
antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-
undang olahraga, kemahiran acara balapan, kemahiran acara padang, kaedah
pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga
menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam
kejohanan olahraga.


PJM3104 Renang
(Swimming)
2(0+2)

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai
kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah
perkembangan renang di Malaysia, struktur dan oraganisasi persatuan,
keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran
renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan
renang.
52

PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran
Motor
(Growth and Motor Development)
2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan
pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan
somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan
fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan
prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi
pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan
kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi,
kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor,
maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran.


PJM3106 Anatomi dan Fisiologi
(Anatomy and Fisiology)
3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan
tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf,
sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik
dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma
serta sistem urinari.PJM3107 Gimnastik
(Gymnastic)
2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek
pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan
pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga
menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan
kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran,
keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk
meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. .PJM3108 Pendidikan Luar
(Outdoor Education)
3(1+2)

Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah
perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan.
Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, pengabungjalinan serta
kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya,
perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran
aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap
pencapaian.

53

PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring
(Games Football and Netball)
2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan
bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan
perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran
dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan
peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
(Curriculum and Pedagogy of Physical Education)
3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani
di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan
hala tuju pendidikan kebangsaan,kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan
Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan
Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran
mikro.PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling
(Games Volleyball and Handball)
2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar
dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran,
penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta
strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan,
pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan
untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani
dan Sukan
(Management and Administration of Physical
Education and Sports)
3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan;
pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan
pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program
pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam
sukan; nilai dan etika dalam sukan.
54

PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki
(Games: Badminton and Hockey)
2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan
hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan
perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran
dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta
keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.


PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian
(Adapted Physical Education)
2(1+1)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani
suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran
dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Penekanan diberikan kepada konsep
kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan
aktiviti pendidikan jasmani suaian, aspek pedagogi untuk murid kurang upaya
akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro.


PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan
Sukan
(Measurement and Evaluation in Physical Education
and Sports)
2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidang
pendidikan jasmani dan sukan, pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuran
serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian, pembinaan ujian,
interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan
didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan,
pendidikan jasmani dan sukan.


PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah
(Action Research I: Methodology)
3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam
pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara
merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan
Jasmani, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.55

PJM3117 Psikososial Sukan
(Psychosocial in Sports)
2(2+0)

Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi
sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman, personaliti,
motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan, perkembangan
psikologi kanak-kanak melalui sukan, penetapan matlamat, maklumbalas,
peneguhan, ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan, definisi sosiologi sukan,
teori sosial dalam sukan, sejarah sukan dan proses sosiolisasi, sukan dan kanak-
kanak, deviasi dalam sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan
dan media.PJM3118 Kecederaan dalam Sukan
(Sports Injury)
2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan; prinsip asas
pertolongan cemas; sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan; pencegahan
kecederaan dalam sukan; pendekatan rawatan kecederaan; saluran pernafasan
dan resusitasi kardiopulmonari; asma dan serangan jantung; kecederaan kulit;
pendarahan terbuka; terdedah kepada haba yang melampau; pengsan;
mengangkat dan membawa pesakit; prinsip menguruskan kecederaan patah;
kecederaan tisu lembut; kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala dan
mata; kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan
kecederaan.PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan
Pelaporan
(Action Research II: Implementation and Reporting)
3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.
Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.
56
2. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

MTE3101 Knowing Numbers
(Mengenal Nombor)
3(3+0)

In this course students are exposed to the various numeration systems and also
the elementary number theory. In addition, there is a further exploration into
natural, rational, irrational and real numbers. The characteristics and theorems
related to these sets of numbers will also be highlighted. Appreciation of Fibonacci
Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. In the process, students will
apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving.

Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan
asas teori nombor. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang
ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli, nombor nisbah dan nombor
bukan nisbah serta nombor nyata. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan
Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan
diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah .


MTE3102 Mathematics Education Curriculum
(Kurikulum Pendidikan Matematik)
3(3+0)

This course allows students to acknowledge the history and roles of
mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and
values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics
teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian
Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum:
KBSR and KBSM.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah
dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan
dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. Pelajar akan meneliti
perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum
Matematik KBSR dan KBSM.


MTE3103 Geometry
(Geometri)
3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to explore the applications of
geometry. It discusses concepts in plane geometry- tessellations, symmetries and
transformations. Students will also discover patterns in art and design. In addition,
exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. The
use of ICT e.g. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in
geometry.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.
Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri, teselasi, simetri
dan transformasi. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk.
Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal
Platonic. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan
digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri.57

MTE3104 Decision Mathematics
(Matematik Keputusan)
3(3+0)

This course introduces students to another useful branch of mathematics. It
provides information about introduction to decision Mathematics, types of
searches, linear programming, graphs, networks, critical path analysis, algorithms,
heuristic algorithms and methods of sorting.

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang
berguna. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada
Matematik keputusan, jenis-jenis carian, pemprograman linear, graf, rangkaian,
analisa laluan kritikal, algoritma, algoritma heuristik dan kaedah mengisih.


MTE3105 Statistics
(Statistik)
3(3+0)

In this course, students will revisit the concepts of probability and explore
inferential statistics such as t-test, Chi-Square test, analysis of variance (ANOVA)
in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in
bivariate variables. The importance of using the appropriate statistical methods in
solving real life problems is emphasized.

Dalam kursus ini, pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan
dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t, ujian Chi-
Square, analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear
dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’.
Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian
masalah harian adalah dititikberatkan.


MTE3106 Resources in Mathematics
(Resos dalam Matematik)
3(3+0)

This course provides an opportunity for students to explore the applications of
various resources in teaching and learning Mathematics. Students will be
introduced to printed materials, teaching and learning aids, technology in
Mathematics, Mathematics facilities and management of resources.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai
resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar akan
diperkenalkan dengan bahan bercetak, alat bantu pengajaran dan pembelajaran,
teknologi dalam Matematik, kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan
resos.


58
MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics
(Perancangan dan Pengajaran Matematik)
3(3+0)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective
Mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate
methods and techniques in their planning, using relevant Mathematical ideas. In
addition, applications of Mathematics learning theories are highlighted in the
teaching and learning of Mathematics.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran
Matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah
dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea
Matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran Matematik
diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.


MTE3108 Basic Calculus
(Kalkulus Asas)
3(3+0)

This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and
graphs, basic understanding of limits and limit theorem, derivatives and integrals,
and patterns and relationships. At this point, students are able to find the first and
second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs, the
applications and use of technology, graphing calculator and software such as
Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions.

Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus; fungsi dan graf,
kefahaman asas mengenai had dan teorem had, ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola
dan perhubungan. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi
serta titik minimum dan maksimum bagi graf, penggunaan dan aplikasi teknologi,
kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan
membuat interpretasi graf fungsi.


MTE3109 Teaching of Numbers, Farctions, Decimals and
Percentages
(Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan
Peratus)

3(2+1)

This course exposes to the students that children learn mathematics by
constructing their own ideas at different levels and stages. Discussions cover
topics related to teaching of numbers, fractions, decimals and percentages and
also construction of teaching aids, micro and macro teaching sessions.

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar
matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.
Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan,
perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja, mikro dan makro.

59

MTE3110 Linear Algebra
(Aljabar Linear)
3(3+0)

This course provides students with the knowledge of linear equations and
inequalities, matrix algebra and vector space. The idea is extended to using
Elimination, Substitution, Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear
systems. In addition, students are taught to find the inverse of a singular matrix
using the adjoint method or elementary row operations. Concepts of vector space
in R
2
and R
3
are also discussed.

Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan
ketaksamaan linear, aljabar matriks dan ruang vektor. Idea ini dilanjutkan kepada
Kaedah Penghapusan, Penggantian, dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer
dalam penyelesaian sistem linear. Selain itu, pelajar diajar mencari songsang
matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Konsep ruang vektor
dalam R
2
dan R
3
juga dibincangkan.


MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and
Data Handling
(Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian
Data)
3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and
data handling. They will be introduced to a range of related teaching and learning
strategies, effective planning and teaching, the use of technology, micro and
macro teaching sessions.

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan
pengendalian data. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan
pembelajaran, perancangan pengajaran efektif, penggunaan teknologi, mikro dan
makro.


MTE3112 Assessment Practices in Mathematics Education
(Amalan Pentaksiran dalam Matematik)
3(3+0)

Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. The
topics discussed are testing and evaluation, mathematical difficulties and
diagnostic test, special needs in Mathematics education and applications of
technology in assessment.

Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan
penilaian. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan
penilaian, kesukaran Matematik dan ujian diagnostik, keperluan khas dalam
pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran.

60

MTE3113 Mathematics (Methodology)
(Penyelidikan Tindakan I: Kaedah)
3(2+1)

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam
pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.


MTE3114 Applications of Mathematics
(Aplikasi Matematik)
3(2+1)

This course relates students to the earlier mathematics courses. Its contents
cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and
cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some
key mathematical ideas related to calculus.

Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Isi
kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian, kod klasik dan
nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi
dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics
(Implementation and Reporting)
Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan
Pelaporan
3(1+2)

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar and
to present their action research findings during the seminar. The students will also
apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.
Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.


61
3. SAINS PENDIDIKAN RENDAH


SCE3101 Life and Living Processes
(Proses Hidup dan Kehidupan)
3(2+1)

This course provides knowledge about life and living processes. It explores the
nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration,
plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal
nutrition, plant nutrition, animal excretion, plant excretion, animal reproduction,
plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to
stimulus.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang
berlaku dalam hidupan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan
kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi
sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan,
perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan
tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan
terhadap rangsangan.


SCE3102 Children’s Learning in Science
(Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)
3(3+0)

This course provides knowledge about how children perceive science, the nature
of science and how children learn science. It explores the nature of science, how
children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning
theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning
theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s,
Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the
constructivist approaches, what do children need to help them learn through
constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s
ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and
conceptual change.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati
sains, bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. Ia menerokai
tentang ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-
kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori
pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-
Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari
dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara
yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami
idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam
sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak.


62
SCE3103 Exploring Materials
(Penerokaan Bahan)
3(2+1)

This course provides knowledge about exploring materials. It explores the natural
materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals,
alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones,
carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial
preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps
and detergents, rubber, natural polymers and paper.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. Ia meneroka
tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan
bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid
dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan
penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan
detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.


SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies
(Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi)
3(3+0)

This course provides knowledge about primary science curriculum and
pedagogies. It discusses issues in science education, historical development of
the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum
I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for
primary science, teaching science for all children and science for exceptional
children.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains
pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains,
sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum
sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II,
strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains
untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak


SCE3105 Physics in Context
(Fizik dalam Konteks)
3(2+1)

This course provides knowledge about physics in context. It discusses physics
and measurement in everyday life, motion, applying Newton’s laws in everyday
life, work and machines, forces in fluids, planetary and satellite motion, the
physics of music, thermometry and thermometers, using light, electrical circuits in
the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of
electricity, use of electronics and semi-conductors.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan
membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan,
aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam
cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer,
menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di
tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi
konduktor.


63


SCE3106 Thinking and Working Scientifically
(Pemikiran dan Kerja Bersaintifik)
3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It
discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic
science process skills and integrated science process skills.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia
akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi
kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains
bersepadu.


SCE3107 Ecosystems and Biodiversity
(Ekosistem dan Biodiversiti)
3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores
about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ
conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends,
threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and
biodiversity collection submission.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia
meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi,
pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan,
kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap
kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan
kepatuhan pengumpulan kepelbagaian.SCE3108 Planning for Teaching Primary Science
(Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah
Rendah)
3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It
explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily
lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills
and macro teaching.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains
sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif
pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang
rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran
mikro dan pengajaran makro.
64


SCE3109 Energetics in Chemistry
(Tenaga Kimia)
3(2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about
energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and
nuclear chemistry.
Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka
tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan
nuklear kimia.


SCE3110 Earth and Space
(Bumi dan Angkasa)
3(2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth:
structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space,
celestial phenomena and observational techniques in astronomy and
meteorology.
Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan
membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan
angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik
pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.


SCE3111 Evaluation in Science Teaching
(Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)
3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It
discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in
primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and
construction, scoring of assessment, administration of test, marking and
moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms
of examination.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains.
Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-
bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-
alat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,
pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian,
interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.

65


SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources
(Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)
3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and
resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling
of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory,
basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science
teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected
resources and presentation.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan
sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains,
cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan
dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi,
sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan
sumber-sumber terpilih dan persembahannya.


SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology)
(Penyelidikan Tindakan I: Kaedah)
3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam
pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.


SCE3114 Science, Technology and Society
(Sains, Teknologi dan Masyarakat)
3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It
discusses issues relating to science, technology and society, project-based
learning design, innovation and inventions, project-based learning for
conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based
learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food,
project-based learning for pollution and its effect on human health.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia
akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan
masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan
penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran
berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera, pembelajaran berasaskan projek
untuk sumber-sumber berterusan, pembelajaran berasaskan projek untuk bahan
perasa dalam makanan, pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan
kesannya terhadap kesihatan manusia.


66


SCE3115 Action Research II – Primary Science
(Implementation and Reporting)
(Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan
Pelaporan)
3(0+3)

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar and
to present their action research findings during the seminar. The students will also
apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.
Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.4. REKABENTUK TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH


RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan
Vokasional
(Introduction to Technical and Vocational Education )
3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT).
Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional
(PTV), falsafah, dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. pengenalan
kepada sistem PTV, pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan
penekanan, kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah di Malaysia, buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan
ICT, ciri-ciri kepimpinan, proses perancangan dan penilaian RBT, peluang kerjaya
dan masa depan RBT.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan
(Material and Manufacturing Technology)
3(2+1)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan
pembuatan bahan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat, kemasan, barangan
logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan
penekanan, perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan
kitar semula, kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam,
penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi
turut difokuskan.

67


RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
(Primary School Living Skill Curriculum Study)
3(3+0)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi
falsafah, teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah, perancangan, reka bentuk, pelaksanaan, penilaian, pengurusan dan
inovasi kurikulum dijelaskan, kurikulum sekolah, matlamat dan objektif pengajaran
dan sumber-sumber lain, dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum
sekolah di Malaysia.RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan
(Vegetables And Ornamental Crops Technology)
3(2+1)

Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan;
pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan; dokumentasi dan
penyimpanan rekod; pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran;
penanaman; penjagaan dan pengendalian hasil tanaman; penanaman sayur-
sayuran secara hidroponik; pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan
dan pelandskapan, pengetahuan teori dan kemahiran amali, dan kaedah tunjuk
cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro.RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
(Primary School Living Skill Teaching Method)
3(3+0)

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Tumpuan diberikan kepada pendekatan
pengajaran dan pembelajaran; strategi, kaedah, teknik pengajaran, kemahiran
dan teknik menyoal, aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan
sukatan pelajaran di sekolah rendah, kemahiran penyediaan, penggunaan bahan
bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro.

.


RBT3106 Reka Bentuk Pakaian
(Garment Design)
3(2+1)

Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. Topik yang
dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan
gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher, mereka cipta stail pakaian,
penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian, dan penerapan unsur pedagogi
dan pentaksiran.68


RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik
(Electrical and Electronic Technology)
3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor
arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar
elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus
ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek
elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi
rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan.


RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi
Sekolah Rendah
(Primary School Design and Technology
Assessment)
3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini
membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian,
penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina
item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian,
analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran
markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian
berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan
sekolah.


RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan
Ikan Hiasan
(Pets and Ornamental Fish Rearing Technology)
3(2+1)

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan
hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan
penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan
dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan;
pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian; dan pembiakan
ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan
pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran
secara kumpulan dalam pengajaran mikroRBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan
(Business and Entrepreneurship )
3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan
iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang
perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.


69


RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi
(Food Management and Technology)
3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan
tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan,
elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan, dan penerapan
unsur kreativiti ke dalam pedagogi.RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel
(Workshop and Safety Management)
2(2+0)

Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca
dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan
keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan
bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan
personel juga diberikan penekanan.RBT3113
Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah)
(Action Research I: Methodology)
3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam
pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara
merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer
(Computer Aided Design )
2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan
komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid)
dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempat alat tulis, susunatur hiasan
dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan, proses dan perancangan
projek.RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk
(Design Processes and Methods)
2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan, prinsip reka bentuk dan
pembangunan produk; reka bentuk industri; reka bentuk pembuatan dan
pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek.
70


RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan
menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga
memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan
tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.
Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan
menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.
SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL)


Pengalaman Berasaskan Sekolah I
(School Based Experience I)


Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi
pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.
Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti
sekolah, pelajar dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah,
pengurusan bilik darjah, prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah.


Pengalaman Berasaskan Sekolah II
(School Based Experience II)


Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada
pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan, pola tingkah laku murid, dan
peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian, penelitian
dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.Pengalaman Berasaskan Sekolah III
(School Based Experience III)


Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada
pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor
pembelajaran, bahan sumber pengajaran pembelajaran, strategi dan aktiviti,
penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui
pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.


71
Pengalaman Berasaskan Sekolah IV
(School Based Experience IV)


Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada
pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan
pembelajaran murid. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, interaksi dengan
komuniti sekolah dan refleksi, pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan
pengajaran dengan kandungan kurikulum, keberkesanan pelaksanaan strategi
dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang
digunakan.PRK 3101 Praktikum I
(Practicum I)
2(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar
untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga
membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan
mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui
bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan
rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada
pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti
guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan
pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas.PRK 3102 Praktikum II
(Practicum II)
4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program
pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk
menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori
pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG)


dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang
membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan
secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan
memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar
melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah
pembimbing dan rakan pelajar.
72

PRK 3103 Praktikum III
(Practicum III)
6(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program
pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori
pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi.
Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada
pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai
teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan
kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing.INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan
pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan.
Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan
dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang
telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat
kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru
pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk
meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat
kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah
pembentukan guru permulaan yang berkesan.

73
SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1

1. PENDIDIKAN JASMANI

PJM3102 Pergerakan Asas
(Basic Movement)
3(1+2)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk
melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan
mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-
jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi
pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.


PJM3106 Anatomi dan Fisiologi
(Anatomy and Physiology)
3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
peringkat kimia, selular dan tisu organisma. sistem integumentarim, sistem
rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan
peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem
penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.


PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
(Curriculum and Pedagogy in Physical
Education)Pengurusan, Pengelolaan dan Pentadbiran
3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani
di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan
hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum, Pendidikan
Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan
Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran
mikro.


PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani
dan Sukan
(Management and Administration of Physical
Education and Sports)
3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan;
pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan
pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program
pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam
sukan; nilai dan etika dalam sukan.
74
2. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI)

PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti
(Sexuality Health Education)
3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan
aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit
yang melibatkan seksualiti, pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti,
bebas daripada prasangka yang negatif, dan diskriminasi.PKE3102 Pendidikan Keselamatan
(Safety Education)
3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan
keselamatan. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan, peraturan
keselamatan di sekolah, tanggungjawab persekitaran dan keselamatan,
keselamatan perkhidmatan, keselamatan diri, penyimpanan bahan bahaya,
prosedur kecemasan, program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan
bangunan.PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan
(Curriculum and Pedagogy of Health Education)
3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan
kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan
kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran,
kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan; amali
pengajaran mikro pendidikan kesihatan.


PKE3104 Program Kesihatan Sekolah
(School’s Health Program)
3(3+0)

Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep, tingkahlaku
serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. Antara tajuk-tajuk yang
dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah, pendekatan
bersepadu, perkhidmatan kesihatan sekolah, program kesihatan mulut,
rancangan makanan tambahan, amalan kebersihan sekolah, program-program
ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.

75
SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 (PILIH SATU)


1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
(Introduction to Civics and Citizenship Education)
3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. Pelajar
akan didedahkan dengan rasional, matlamat dan objektif mata pelajaran ini
berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, empat domain iaitu sivil, politik, sosio
ekonomi, dan budaya, kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam
tema yang dikenal pasti, dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
yang cemerlang.


PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
(Theory of Learning, Resources and Evaluation in Civics
and Citizenship Education)
3(3+0)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan, persediaan dan
penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata
pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna,
pelbagai teori pembelajaran, penggunaan sumber dalam pengajaran dan
pembelajaran, konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan.


PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
(Instructional Methodology in Civics and Citizenship
Education)
3(2+1)

Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk
mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, perancangan dan
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan,
pengetahuan dan kemahiran pedagogi, kaedah pengajaran dan pembelajaran,
format dan komponen wajib, komponen pengajaran mikro dan makro, dan penilaian
rakan sebaya dan refleksi kendiri.


PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
(Service Learning in Civics and Citizenship Education)
3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang
menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan
melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat
laporan.76

2. PENDIDIKAN MORAL
Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral;
konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan
masyarakat; teori-teori perkembangan moral.

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir
sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan
persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam
pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran
mikro dan makro.

.
K
u
Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk
menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal; isu-isu
dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan
Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.
Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam
sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi
moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar
penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral
(Introduction To Basic Moral Concepts)
3(3+0)
ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral
(Moral Education Curriculum and Teaching Methods)
3(3+0)
ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran
Pendidikan Moral di Sekolah
(Evaluation and Management of Moral Education in
School)
3(3+0)
ELM3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai
Murni
(Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of
Moral Values)
3(3+0)


77
3. SAINS

SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies
(Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah )
3(3+0)

This course provides knowledge about primary science curriculum and
pedagogies. It discusses issues in science education, historical development of
the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum
I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for
primary science, teaching science for all children and science for exceptional
children.
Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains
pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains,
sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum
sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II,
strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains
untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak


SCE3106 Thinking and Working Scientifically
(Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )
3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It
discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic
science process skills and integrated science process skills.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia
akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi
kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses sains
bersepadu.


SCE3111 Evaluation in Science Teaching
(Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)
3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It
discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in
primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and
construction, scoring of assessment, administration of test, marking and
moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms
of examination.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains.
Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-
bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-
alat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,
pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian,
interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.78

SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources
(Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)
3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and
resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling
of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory,
basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science
teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected
resources and presentation.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan
sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains,
cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan
dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi,
sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan
sumber-sumber terpilih dan persembahannya.4. MATEMATIK

MTE3102 Mathematics Education Curriculum
(Kurikulum Pendidikan Matematik)
3(3+0)

This course allows students to acknowledge the history and roles of
mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and
values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics
teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian
Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum:
KBSR and KBSM.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah
dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan
dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti
perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum
Matematik KBSR dan KBSM.


MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics
(Perancaangan dan Pengajaran Matematik)
3(3+0)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective
mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate
methods and techniques in their planning, using relevant mathematical ideas. In
addition, applications of mathematics learning theories are highlighted in the
teaching and learning of mathematics.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran
matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah
dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea
matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik
diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.79

MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and
Percentages
(Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan
Peratusan))
3(2+1)

This course exposes to the students that children learn mathematics by
constructing their own ideas at different levels and stages. discussions cover
topics related to teaching of numbers, fractions, decimals and percentages and
also construction of teaching aids. application of their knowledge and
understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar
matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.
perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan,
perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengetahuan dan
kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and
Data Handling
(Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian
Data)
3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and
data handling. They will be introduced to a range of related teaching and learning
strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed
through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance
students learning. Application of their knowledge and understanding is shown in
the micro and macro teaching sessions.

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan
pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang
berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi
topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan
penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan
pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.


5. PENDIDIKAN SENI VISUAL


Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.
Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P,
kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru
PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan
bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan
apresiasi terhadap hasil kerja murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni
Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(Curriculum Studies and Management in Visual Art
Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)
3(3+0)


80


PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual
(Teaching and Learning of Visual Art Education)
3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang
kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan,
Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan
juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap
bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar serta aktiviti amali
untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam
menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.


PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru
Sekolah Rendah
(Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum
for Primary School)
3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan
pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran
dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta
pengajaran mikro dan makro.


PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual
(Visual Arts Education Evaluation)
3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis-jenis pentaksiran, tujuan
pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan
memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.6. PENDIDIKAN MUZIK


MZE3101 Asas Pendidikan Muzik
(Foundation of Music Education)
2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan
kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam
pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan
psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain
pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.


81

MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah
(Keyboard and Singing in the Classroom)
2(1+0)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan
untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam
permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan
dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan
melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes
alberti, jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan
melodi di kibod dan nyanyian.


MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik
(Music Teaching Approaches)
3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan
Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat,
permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan
pelajar.


MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik
(Curriculum and Music Teaching)
3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan
kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan,
semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis
pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan
pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti
untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah
untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi,
permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar
sekolah rendah.


MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah
(Classroom Musical Activities)
3(2+1)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan
konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif
berkumpulan dan secara individu, mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-
kanak, remaja, mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian
aktiviti nyanyian dalam bilik darjah, mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam
nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan dan permainan
pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan
suara, teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan
pelbagai stail iringan.


82

7. BAHASA MELAYU


BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
Sekolah Rendah
(Primary School Malay Language Syllabus Study)
3(3+0)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa
Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi
kandungan, kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur, membaca,
dan menulis), fokus utama dan sampingan, pemetaan kemahiran, konsep 5P,
pengisian kurikulum, kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.


BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah
(Primary School Malay Language Teaching
Methodology)
3(2+1)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan
pengajaran harian; penulisan langkah pengajaran; konsep strategi, pendekatan,
kaedah, dan teknik pengajaran; serta melaksanakan pengajaran mikro dan
makro.


BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
(Primary School Malay Language Assessment)
3(2+1)

Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian, penilaian, dan pengukuran;
teori-teori kognitif, afektif, dan psikomotor, jadual spesifikasi ujian dan
pembinaannya, pembinaan ujian, pemarkahan dan markat, jenis dan kaedah
penilaian bahasa, penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa.


BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
(Teaching Language Skills in Malay Language)
3(0+3)

Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa, pendekatan,
kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa, penyediaan
rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa,
membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran
bahasa, serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.

.
.83

8. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF


RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
(Introduction to Primary Living School Education)
3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah (KHSR), sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR,
keselamatan bengkel, pengurusan kewangan, pengurusan peralatan dan bahan,
peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel, strategi, kaedah dan
teknik pengajaran KHSR, perancangan pengajaran KHSR, dan bahan bantu
mengajar.


RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi
(Design and Technology)
3(2+1)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini
membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian,
penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina
item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian,
analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran
markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian
berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan
sekolah.


RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan
(Business and Entrepreneurship)
3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan
iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik (E-dagang), undang-undang
perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.


RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian
(Home Science Technology and Agriculture)
3(1+2)

Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga,
teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-
sayuran dan hiasan, Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik, pemilihan pakaian,
proses jahitan dan membuat pakaian, pemeliharaan ikan hiasan, teori dan amali
berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:, pengenalan kepada ikan
hiasan; pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan; pengurusan dan
penjagaan, penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan, penanaman
tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek, tanaman sayur-sayuran dan
hiasan; penyediaan batas dan bekas menanam; pembiakan dan penanaman;
dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil.
84


9. MUZIK PRA SEKOLAH


PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah
(The Learning of Music in Preschool Education)
3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran
pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Topik
perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik,pendekatan
dalam pengajaran dan pembelajaran muzik, sumber pengajaran dan
pembelajaran, teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik
darjah, pengujian dan penilaian, perancangan pengajaran dan pembelajaran, dan
amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah
(Music Appreciation and Movement in Preschool)
3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam
muzik dengan pergerakan. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan
pergerakan, unsur-unsur pergerakan, jenis-jenis pergerakan, pregerakan kreatif,
pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan, mengaplikasikan
konsep muzik melalui aktiviti pergerakan, integrasi muzik dengan pergerakan
dalam prasekolah, muzik dengan pergerakan dalam cabang seni, dan amali
muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah.


PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah
(Sonds and Music Appreciation in Preschool)
3(2+1)

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi
lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian
kanak-kanak prasekolah. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian
kanak-kanak, nyanyian semerta dan aural, lagu kanak-kanak dan lagu rakyat,
lagu-lagu patriotik, lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam
pengajaran dan pembelajaran.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan)
(Music Appreciation in Preschool – Musicals
Instrument)
3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan
alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Pelajar juga
akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi, penubuhan
muzik mini orkestra prasekolah, permainan alat muzik tradisional dan amali
permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
85

10. ENGLISH LANGUAGE


ELE3101 English for Undergraduates
(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa)
3(3+0)

This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding
discourse, reading and writing. The topic Language and literature is also
introduced.

Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran
memahami wacana, kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan
kesusasteraan juga diperkenalkan.


ELE3102 Principles of English Language Teaching
Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris
3(3+0)

This course aims to equip learners with an understanding of the principles
underlying the practice of teaching English language in primary schools. It focuses
on language acquisition and language learning, theories of second language
acquisition, an overview of teaching approaches, methods and techniques,
developing classroom skills, multiple classroom teaching, classroom management,
remedial and enrichment activities, materials selection, adaptation and
simplification, general principles in the teaching of language skills, syllabus study,
and introduction to lesson planning.

Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Ia memberi
pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik mengajar
Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik
darjah. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik
darjah, pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum, aktiviti
pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan
pengajaran dan pembelajaran. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa
Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Pelajar juga diperkenalkan kepada
Perancangan Pengajaran.


ELE3103 English for the Language Teachers
(Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris)
3(3+0)

This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language,
communication, the English sound system (phonology), morphology, syntax, and
semantics needed by an English language teacher.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang
merangkumi pengetahuan bahasa, komunikasi, sistem bunyi (fonologi) bahasa
Inggeris, morfologi, sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa
Inggeris.

86


ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young
Learners
(Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk
Sekolah Rendah)
3(2+1)

This course focuses on the topics of lesson planning, testing and evaluation, the
teaching and assessing of listening and speaking skills, the teaching and
assessing of reading skills, the teaching and assessing of writing skills, the
teaching and assessing of vocabulary, spelling and dictation, the teaching and
assessing of literature for primary schools, the teaching of grammar, integration of
language skills and language content.

Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran,
peperiksaan dan penilaian, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran
mendengar dan bertutur, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran
membaca, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran menulis, pengajaran
tatabahasa dan mengeja, pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah
dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan
pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan
pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan.


8788

PELAN LOKASI BILIK-BILIK DAN KEMUDAHAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

89
90
LAMPIRAN 1

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN

Pengetahuan dan Kefahaman

Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah
melalui pelbagai strategi: kuliah, seminar, projek, bengkel,
tutorial, kerja lapangan dan kerja kursus pada setiap aras.
Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar
kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan
mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan
pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata
pelajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan
pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan
sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan
tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur.


Pentaksiran:

Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui
pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis,
projek, persembahan, poster, jurnal reflektif dan
penghasilan resos pengajaran. Ia juga termasuk
peperiksaan.


Kemahiran Intelek

Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program
melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil
pembelajaran “Pengetahuan dan Kefahaman.”

Sepanjang kursus, pelajar digalakkan mengembangkan
kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran
kendiri.


Pentaksiran:

Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam
bentuk tugasan bertulis, persembahan dan peperiksaan.


157


91
HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN

Kemahiran Praktik

Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program
melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil
pembelajaran “Pengetahuan dan Kefahaman.” Juga,
amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh
pensyarah dalam kelas dan bengkel.

Pentaksiran:

Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas
penempatan sekolah dan projek penyelidikan.


Kemahiran Kebolehpindahan

Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah
melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar,
perbincangan kumpulan kecil, bengkel dan tugasan
berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran
kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar
mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan
sekolah, merefleksi dan menilai amalan, berkongsi dan
belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri.

Pentaksiran:

Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah
melalui penglibatan dalam bengkel di seminar, pembinaan
hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah
dan projek penyelidikan yang kecil.


Etika Profesional

Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang
tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah, pengalaman berasaskan sekolah dan konteks
yang lebih luas.

Pentaksiran:

Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui
pemerhatian dan bukti yang ditunjukkan sepanjang
kursus.


Penghayatan dan Amalan Nilai
Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui
penampilan sikap dan nilai murni, memodeli peranan dan
amalan terbaik dalam semua situasi.

Pentaksiran:

Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui
pemerhatian dan bukti yang ditunjukkan sepanjang
kursus.
92

LAMPIRAN 2

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1
DAN ELEKTIF 2

BIL MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN
1. Pendidikan Islam

Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

2. Bahasa Arab

Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan

3. Pendidikan Khas:
Masalah Pembelajaran


Pendidikan Jasmani • Pendidikan Seni
Visual
• Bahasa Melayu
• English Language

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

4. Pendidikan Khas Masalah
Pendengaran
Pendidikan Jasmani • Pendidikan Seni
Visual
• Bahasa Melayu
• English Language

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

5. Pendidikan Khas Masalah
Penglihatan

Pendidikan Jasmani • Pendidikan Seni
Visual
• Bahasa Melayu
• English Language

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

6. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani

• Muzik Pra Sekolah

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan
7. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani • Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral
• Kemahiran Hidup
• Persuratan dan
Kesenian Melayu
• Pendidikan Seni
Visual

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

• Persuratan dan Kesenian
Melayu hanya ditawarkan di
IPBMM.

8. Pendidikan Jasmani Pendidikan
Kesihatan
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Bahasa Melayu
• English Language
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

9. Sains Pendidikan Jasmani • English Language
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

10. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan
93
BIL MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN
11. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • English Language
• Bahasa Melayu
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

12. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu
• English Language
• Pendidikan Moral
• Pendidikan Seni
Visual
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

13. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • Science
• Mathematics
• Kemahiran Hidup
• Pendidikan Seni
Visual
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

14. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • Sains
• Matematik
• Kemahiran Hidup
• Pendidikan Seni
Visual
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

15. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan

16. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Moral

• Elektif 1 ditetapkan

• Untuk setiap unit, pilih satu
Elektif 2 daripada yang
disenaraikan


Nota :
Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa Kursus
Persediaan.


94
PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN


Pn. Hjh. Repiah binti Singah

En. Mohd Zairi bin Husain

Tn. Hj. Nordin bin Monel

Pn. Hjh. Rahimah binti Ahmad

Pn. Faridah binti Suratman

95Sign up to vote on this title
UsefulNot useful