Anda di halaman 1dari 36

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

BI 3
Ni dung: To mi nh. To cc khong trng. To tng knh, vch, mi knh.

III-1 MI NH - ROOF
Hnh di minh ho ngi nh c lp mi.

Cc loi mi nh c th to ra trong Revit: 1. Mi nh c cc loi mi phng, dc, to thnh t bin dng kn Roof by Footprint 2. Mi to hnh bng bin dng h v n ln thnh m c hnh dng bt k - Roof by t Extrusions 3. Mi to thnh t mt ca hnh khi Roof by Face. Loi ny s nghin cu ti phn Massing hnh khi. Di y l hnh dng 2 loi mi footprint v extrusions.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.1 TO HNH MI NH BNG FOOTPRINT

III-1.1.1 Ra lnh to mi
1. 2. M khung nhn mt bng tng - floor plan hoc mt bng trn ceiling plan ca cao cn to mi. Ra lnh: R2011-2012: Home Roof Roof by Footprint (hnh di bn tri). R2013: Architecture Roof Roof by Footprint (hnh di bn phi).

3.

R2011-2012: Nu chng ta m mt bng tng to mi c cao thp nht (thng l tng 1), hp thoi xut hin gip a mi ln tng trn.

Ti y lun xut hin cao bn trn cao thp nht chng ta chn. Nhn chn cao t mi. Nhn nt Yes - a mi ln cao xut hin trong chn. Nhn No khng a ln, Revit Architecture li thng bo tip nu mi vn cao di cng. R2013: khng xut hin hp thoi ny.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 4. Cc cng c hin ra.

5.

Chn kiu cu kin mi: Nhn nt ti thanh Properties chn kiu mi.

6.

C th to kiu mi hoc thay i cu trc mi ging nh sn: Nhn Edit Type. Hp thoi tip theo hin ra. Nhn Duplicate to kiu mi mi, ging nh sn.

Mc Structure: thay i v to kiu mi mi. Cc bc tip theo thay i b dy, cc lp cu kin ging nh phn Cu trc phc hp ca cc cu kin kin trc xy dng. Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

7.

Chn cao v cho tham s ti thanh Properties:

Base Level: cao mp mi. Nhn chn. Room Bounding : ON mi s l mc gii hn phng theo chiu ng. Base Offset from Level: chiu cao mp mi cch cao chn. G s. Cutoff Level: chn cao bn trn cao mp mi s khng nhn thy mi. Nhn chn cao hoc mc nh l None. Rafter Cut: chn phng n ct mp mi theo b dy, gm cc phng n: o Plump cut: ct theo phng thng ng.

Two Cut Plumb: ct theo hai phng. Mt phng thng ng, mt phng nm ngang. Cc gi tr Faccia Depth cho theo phng thng ng, c m t bng 2 hnh bn di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

Hnh di l gc khng c dc.

Two Cut Square: ct theo hai phng. Gi tr Faccia Depth cho theo phng vung gc vi dc ca mi, c m t bng 2 hnh bn di.

Chn phng n cho dc v th ra:

Defines slope: cho php xc nh dc. Nhn ON - c dc, OFF khng c dc.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh


o o

Overhang: nh ra khi tng ca mi nh. G s. y chnh l on nh ra khi bin dng mi. Extend to wall core: ko di n tng li. ON - nh ra tnh t tng li.

8.

V bin dng mi: Nhn Boundary Lines. Dng cng c Draw v bin dng nh v sn.

Dng cng c v phc to bin dng mi l mt hnh khp kn. C th l cc ng cong v ng thng kt hp. Bin dng to mi phi l bin dng kn.

9.

Nu dng cng c - nhn vo cc bc tng nh bin dng (c th dng phm TAB chn tt c cc bc tng bao quanh nh thnh hnh khp kn). Nu bc no c chn ON - Defines slope c dc s c k hiu dc. Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh.

10. Kt qu mi c dc nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.1.2 Thay i dc
III-1.1.2.1 Thay i dc ca tt c cc mt mi
1. 2. Nhn tri chut vo mi to. C cc cch thay i dc nh sau: Nhn tri chut vo mi tn, gi v r chut, thay i nh mi (R2013 khng c chc nng ny).

Cho gi tr dc ti mc tham s Slope:

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.1.2.2 Thay i dc ca tng mp mi


1. 2. Nhn tri chut vo mi cn thay i. Ra lnh Edit Footprint.

3. 4.

Nhn v mp mi cn thay i dc. Nhn vo gi tr dc, g gi tr khc.

III-1.1.2.3 Xo dc
1. 2. 3. 4. Nhn tri chut vo mi cn thay i. Ra lnh Edit Footprint. Nhn tri chut vo cnh mp ca bin dng mi. Nhn xo du ti Defines slope trn thanh Options. K hiu dc b xo khi hnh phc. Mi pha mp khng c dc.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.1.3 To dc bng lnh v mi tn Slope Arrow


1. 2. Nhn tri chut vo mi to. Ra lnh Edit Footprint.

3. 4. 5.

Nhn vo cnh mp cn thay i dc, nhn xo du Defines slope trn thanh Options. Nhn lnh Slope Arrow. V mi tn ch dc. Mi tn cng di, dc cng nh.

Nguyn Vn Thip

10 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 6. Cc thng s ca mi tn ging nh to dc cho sn (xem phn to dc cho sn).

III-1.1.4 nh hng ca dc n hnh dng ca mi


hiu r cc dc ti cc mp mi nh hng n hnh dng mi, chng ta quan st cc trng hp di y. 1. Tt c cc cnh mp c dc:

2.

Hai bn chi nh khng c dc:

3.

Phn tht vo khng c dc, mt mi b ngt lm hai v nc cng b phn don vi cao khc nhau:

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 11

4.

Cho phn mi nh khng c dc:

5.

Mi chnh v mi ph:

III-1.1.5 To on dc gy khc trn mp thng ca mi


Vic ny c thc hin trong giai on ang v bin dng mi hoc to xong mi. Nu to xong mi, nhn tri chut vo mi to, ra lnh Edit Footprint hin ra bin dng mi. 1. Dng lnh Split ti nhm Modify (xem lnh Split Walls and Lines) . 2. Tch bin dng mt cnh mp ca mi nh hnh di bn tri.

Nguyn Vn Thip

12 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

3.

Xa dc ti on gia.

4.

Dng cng c Slope Arrow v mi tn ch dc ca hai bn mp ca s (hnh di bn phi). Cc thng s v dc xem phn To dc cho mi bng mi tn.

5.

Nhn

Finish Edit Mode kt thc lnh. Ca s c to ra.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 13

III-1.1.6 Sa bin dng mi to


1. 2. Nhn tri chut vo mi cn sa. Cc cng c v c tnh ca mi hin ra. Nhn chn Edit Footprint.

3.

M khung nhn mt bng v li bin dng mi.

4.

Nhn Finish Edit Mode

, kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip

14 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.1.7 Cn chnh nc nh - Aligning Roof Ridges


Hnh di minh ha mi nh c nc khng bng nhau. Chng ta phi cn chnh cho chng bng nhau.

5.

M khung nhn mt ng. Ra lnh Modify Align.

6.

Nhn tri chut vo nc nm ngang. Nhn tri chut vo im nh ca mi dc (hoc ng nm ngang ca nc khc).

7.

Nhn Modify hoc Esc, kt thc lnh. Kt qu cc nc ngang bng nhau.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 15

III-1.2

TO MI BNG N BIN DNG H EXTRUSION

Phng php ny da trn nguyn l sau: V mt ng h (bin dng) ti mt mt phng ty . Dng lnh Extrude to ra mt tm mi c hnh tit din nh ng bin dng v hng vung gc vi mt phng cha hnh phc. Chiu di ty ngi dng. to c mi ng v tr v ph hp yu cu, chng ta phi to trc mt phng lm vic ph hp.

III-1.2.1 To mi bng lnh Roof by Extrusion


1. 2. M khung nhn hnh chiu ng, 3D, hoc mt ct ng. Ra lnh: R2011-2012: Home Roof Roof by Extrusion (hnh di bn tri). R2013: Architecture Roof Roof by Extrusion (hnh di bn phi).

3. 4.

Hp thoi hin ra chn mt phng lm vic to hnh phc (Work Plane). Chn phng n cn thit v nhn OK (Xem phn Mt phng lm vic). Hp thoi Roof Reference Level and Offset cao tham chiu v khong cch hin ra.

Nguyn Vn Thip

16 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh Level: cao chn mi. Nhn nt chn. Offset: khong cch ca chn mi tnh t cao va chn. G s. Nhn OK kt thc hp thoi. Thc ra hp thoi ny khng c tc dng v bin dng v cao no th l cao ca mi. Xoay hng nhn vung gc vi mt phng lm vic: Nu ang mi khung nhn 3D, nhn phi chut vo khi lp phng iu khin hng nhn. Nhn chn Orient to a Plane xoay hng nhn vung gc vi mt phng Lm vic nh gii thiu phn trc. Cho tham s ti thanh Properties. Extrude Start: v tr bt u ca khi. Nu gi tr ny = 0, mi xut pht t mt phng lm vic. Extrude End: v tr kt thc ca khi. Gi tr ny tr i gi tr Extrude Start s l chiu di ca mi. Cc tham s khc gii thiu ti phn mi trn. Chn kiu mi ging nh mi v bng Footprint. Dng cng c Draw v bin dng tit din mi l mt ng h.

1.

5.

1. 6.

7.

Nhn Finish Edit Mode kt thc lnh, mi c to ra. C th dng lnh Attach ni tng vi mi.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 17

III-1.2.2 Sa mi to bng lnh Roof by Extrusion


1. Nhn tri chut vo mi to. Cc cng c sa v tham s hin ra.

2.

Thay i chiu di bng mt trong hai cch sau: Cho tham s ti thanh Properties. o Extrude Start: v tr bt u ca khi. Nu gi tr ny = 0, mi xut pht t mt phng lm vic. o Extrude End: v tr kt thc ca khi. Gi tr ny tr i gi tr Extrude Start s l chiu di ca mi. Nhn vo mi tn ti hai u mi, gi v r chut thay i.

3.

Chn li kiu mi v to kiu mi mi ging nh mi v bng Footprint.

Nguyn Vn Thip

18 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

4.

Thay i mt phng cha bin dng:

Nhn nt Edit Work Plane . Hp thoi hin ra chn mt phng lm vic mi.

Nu chn phng n Pick a new host: chn vt ch mi, nhn OK, tng

ng vi vic nhn nt Pick New

Xut hin hai phng n tip theo. Nhn chn mt trong hai phng n:

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 19

Face: nhn chn mt phng ca m hnh c trong bn v. a con tr n mt phng cn gn mi, nhn chut, mi c gn vo.

5.

Work Plane: mt phng lm vic. Hp thoi li hin ra chn mt phng nh phn trn. Cc phng n khc tng t nh gii thiu ti phn Mt phng lm vic. Sa bin dng mi: o

Nhn

Edit Profile, hnh phc hin ra sa bin dng.

Nhn

Finish Edit Mode kt thc sa bin dng.

6.

Nhn Modify

hoc Esc, hoc tri chut ra vng trng, kt thc lnh. Nguyn Vn Thip

20 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.2.3 Ni mi

iu kin ban u: Mi ni thm khng c chm vo mi ch. Khi ko di, phi giao nhau vi mi ch. Chng ta c hai mi nh hnh di, cn ni hai mi vi nhau.

1.

Ra lnh Modify Joint/Unjoint Roof.

2. 3. 4.

Nhn chut vo cnh mp mi ni thm. Nhn tri chut vo mt mi ch. Kt qu mi c ni vi nhau.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 21

III-1.2.4 To hc trn mi bng cng c Domer Opening

1.

Trong phn ny chng ta nghin cu mi to ca s nhng cha khot thng mi. iu kin ban u: Phi c 3 bc tng to bin dng nh hnh di.

2.

M khung nhn sao cho mt trc ca ca s i din vi ngi dng. Nu ang trong khung nh 3D, nh n phi chut vo khi lp phng quan st, n chn Orient to a Plane. Hp thoi hin ra, chn Pick a Plane, nhn OK. Nhn tri chut vo mt bc tng trn mi.

Nguyn Vn Thip

22 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 3. Ra lnh: R2011-2012: Home Dormer Opening (hnh di bn tri). R2013: Architecture Dormer Opening (hnh di bn phi).

4.

Nhn tri chut vo mi ch.

5.

Thanh lnh hin ra. Nhn nt Pick Roof/Wall Edges.

6.

Nhn tri chut vo bc tng ni mi con vi mi ch. Nhn tip vo cnh mp trong ca mi v mp trong ca hai bc tng thng ng. Bin dng hin ra.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 23

7.

Nhn

Finish Edit Mode kt thc lnh. Khong trng c to ra.

III-1.3 GN CC M HNH PH VO MI
III-1.3.1 To tm che ngang di mi - Roof Soffit
Tm chn ngang ch dng cho cnh mp mi nm ngang. Hnh di minh ha tm che ngang.

To hnh phc bin dng ca tm chn c thc hin ti mt bng tng. 1. 2. M khung nhn mt bng chn mi. Ra lnh: R2011-2012: Home Roof Roof Soffit (hnh di bn tri). R2013: Architecture Roof Roof: Soffit (hnh di bn phi).

Nguyn Vn Thip

24 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 3. Thanh cng c Draw to bin dng hin ra.

4.

To bin dng: bin dng l mt hoc nhiu hnh khp kn. Nhn Boundary Line , cc cng c v hnh hin ra.

Pick Roofs: nhn vo mp mi ly cnh mp lm hnh phc bin dng. Pick Walls: nhn vo tng ly cnh mp lm hnh phc bin dng. Lines: dng hnh phc v bin dng. To tm che bao quanh tt c cc bc tng di mi th phi nhn chn tt c cc cnh mp ca mi v cnh mp cc bc tng di mi. Nu ch to bin dng bng cc mp ca mi th s to ra tm trn che ht ton b cc phng bn trong.

Tm che ni gia mt cnh mp ca mi v tng bn di th phi dng Lines v ni hai ng thnh bin dng kn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 25 5. Chn cao trnh t tm che ging cao trnh mi.

6.

Chn kiu tm: Nhn chn ging nh sn hoc trn. To kiu mi nh trnh by t i phn Cu trc phc hp ca cc cu kin dng tm.

7.

To dc: Nhn Slope Arrow to dc nh sn v mi.

8.

Nhn

Finish Edit Mode kt thc lnh. Tm che c to ra.

Nguyn Vn Thip

26 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.3.2 a bin dng th vin ca cc m hnh ph cho mi vo d n


Trong d n nu cha c kiu ng g ti Type Selector chn kiu , chng ta phi a vo t th vin hoc t cc tp chng ta t to (xem phn To cc mu th vin Family). 1. Ra lnh Trnh n: Insert Load Family.

2.

Hp thoi hin ra. R2011: th m Metric Library t ng m ra, nhn vo cc th mc tip theo c Profiles\Roof

R2012-R2013: th mc Library\US Metric t ng m ra, nhn vo cc th mc tip theo Profiles\Roof.

3. Cc tp mu bin dng hin ra.

M_Fascia---: g chn dc. M_Gutter---: mng nc. 4. Nhn chn tp bin dng, nhn Open, mu bin dng c a vo d n. Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 27

III-1.3.3 To g che dc di mi nh - fascia


Hnh di minh ha mt ng g ni to di mi nh.

Chng ta c th to g mi ti cc khung nhn 2D, mt ct (Section) hoc 3D.

III-1.3.3.1 To g dc mp mi
1. 2. M khung nhn 3D. Ra lnh: R2011-2012: Home Roof Fascia (hnh di bn tri). R2013: Architecture Roof Roof: Fascia (hnh di bn phi).

3.

Cho thng s ti thanh Properties. Vertical Profile Offset: khong chnh ca mp g so vi mp mi theo phng thng ng. G s.

Nguyn Vn Thip

28 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh Horizontal Profile Offset: khong cch ca mp g so vi mp mi theo phng ngang. G s.

Angle Profile: gc nghing ca bin dng g so vi phng thng ng. G s.

Edit Type chn v thay i kiu bin dng tit din g. Nhn Hp thoi hin ra, cch lm ging nh bin dng tit din v vt liu ca g sn.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 29 4. Nhn vo cnh mp ca mi. G c to ra.

5.

Mi ln nhn vo mt cnh mp, mt on g c to. Nu nhn lin tip, cc on g to ra l mt i tng.

6. 7.

Nhn nt Restart Fascia trn thanh cng c bt u on g mi. on g mi s khng lin kt vi on g c (hai on l hai i tng ring). Nhn vo khong trng hoc Modify kt thc lnh.

III-1.3.3.2 Sa cc g to
1. Nhn tri chut vo g to. Cc yu t chnh sa v cc nt thng s hin ra.

Nguyn Vn Thip

30 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 2. Nhn cc mi tn o hng thay i hng to g.

3.

Nhn nt Add/Remove Segments vo mp mi cha c g, on mi c to.

thm on g mi. a con tr nhn

4.

Nhn nt Modify Mitering , thay hnh dng u mt mt on g. Cc i phng n hin ra, nhn chn mt trong cc phng n sau: Nhn Vertical: ct thng dng. Nhn vo cnh mp tit din g.

Nhn Horizontal: ct nm ngang. Nhn vo cnh mp tit din g.

Nhn Perpendicular to Path: ct vung gc vi chiu di. Nhn vo cnh mp tit din g.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 31 5. i vi ch tip gip hai on g c th ko cho 2 im trng nhau theo hng ca cnh mp mi.

III-1.3.3.3 To kiu g mi
1. 2. 3. 4. Ti thanh Properties, nhn Edit Type chn v thay i kiu g. Hp thoi hin ra. Nhn Duplicate, to kiu mi nh bin dng g tng. Nhn mi tn, chn bin dng ti Profile.

5. 6. 7.

Nhn chn vt liu ti Material. Nhn Apply, g nhn bin dng mi. Nhn Modify, kt thc sa.

III-1.3.4 To mng nc Gutter


Cng nh tm che di mi, chng ta c th to mng nc gutter.

Nguyn Vn Thip

32 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.3.4.1 To mng
1. Ra lnh: R2011-2012: Home Roof Gutter (hnh di bn tri). R2013: Architecture Roof Roof: Gutter (hnh di bn phi).

2.

Cc thng s hin ra ging nh g Fascia. Vertical Profile Offset: khong chnh ca mp mng so vi mp mi theo phng thng ng. G s. Horizontal Profile Offset: khong cch ca mp mng so vi mp mi theo phng ngang. G s. Angle Profile: gc nghing ca bin dng mng so vi phng thng ng. G s. Nhn vo cnh mp nm ngang ca mi (hoc tm che ngang di mi soffits, g che dc fascias), mng xi c to ra.

3.

4.

Mi ln nhn vo mt cnh mp, mt on mng c to. Nu nhn lin tc, cc on mng l mt i tng.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 33

5. 6.

Nhn nt Restart Gutter trn thanh cng c bt u on mi. on mi s khng lin kt vi on c (hai on l hai i tng ring). Nhn vo khong trng hoc Modify kt thc lnh.

III-1.3.4.2 Chnh sa mng nc


1. 2. Nhn tri chut vo mng to. Cc yu t chnh sa v cc nt thng s hin ra. Nhn cc mi tn o hng thay i hng to mng (lng mng quay vo trong hoc ra ngoi).

3. 4.

thm on mng mi. a con tr nhn Nhn nt Add/Remove Segments vo mp mi cha c mng, on mi c to. Cc thng s khc nh bin dng, vt liu, khong chnh ging nh g di mi.

Nguyn Vn Thip

34 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 5. To kiu mng nc mi: thc hin ging nh g di mi.

III-1.3.5 To th vin bin dng g mi v mng hng nc


Khi thc hin vic to cc tm che mi, mng hng nc, bin dng c s dng l bin dng th vin c sn. Chng ta c th to th vin bin dng vi hnh dng ty . Hai m hnh mng nhc v g di mi c cng c tnh nh nhau nn ti gii thiu chung v phn ny. C th p dng cho c hai.

III-1.3.5.1 To mu bin dng


1. 2. 3. Ra lnh New Family. Hp thoi hin ra. Chn ng dn v chn tp mu: R2011-2012: th m Metric Templetes t ng m ra, chn tp Metric c Profile, nhn Open.

R2013: th mc: \Family Templates\English t ng m ra, nhn chn tp mu Metric Profile, nhn Open.

Nguyn Vn Thip

Autodesk Revit Architecture Bi 3 Mi, Khong trng, Tng, Vch knh 35 4. 5. Cc cng c hin ra thc hin cng vic. Ra lnh v bin dng: R2011-R2012: Home Line (hnh di bn tri). R2013: Create Line (hnh di bn phi). Phm tt: LI.

6. 7.

Cng c v hin ra. Dng cc cng c trong Draw v bin dng l hnh khp kn ty . Hnh di l bin dng g nc mi.

Hnh di l bin dng mng hng nc.

8. 9.

Nhn Modify, kt thc v. Ra lnh Save, lu tr thnh tp.

Nguyn Vn Thip

36 Autodesk Revit Architecture Bi 3 - Mi, Khong trng, Tng, Vch knh

III-1.3.5.2 S dng mu bin dng


1. C hai cch a mu th vin vo d n: Nu dng cho d n mi, dng ln Insert Load Family Nu ang m vi d n hin thi, nhn Load into Project a vo d n.

2. 3. 4.

Nhn tri chut vo ng g cn thay i. Nhn nt Edit Type, hp thoi hin ra. Nhn Duplicate to kiu mi (ging kiu ct, dm, g tng v.v). Hp thoi hin ra. Ti Name cho tn mi v nhn OK. Tr li hp thoi chnh, cho cc thng s cho kiu g mi. Profile: mu bin dng. Nhn mi tn, chn mu bin dng th vin t to ni trn.

5.

6.

Hnh di minh ha bin dng dng cho Fascia c s dng lm thnh b b nc v mng hng nc vi bin dng mi.

Nguyn Vn Thip