Anda di halaman 1dari 3

LAM-PT09-01 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER SEMESTER 6 TAHUN 3 Nama Pensyarah Jabatan/Unit Kursus Kumpulan Diajar

Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu 7 Minggu 8 Minggu 9

: EN. HISHAMUDDIN BIN HASSAN : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan : PJM 3114 Pendidikan Jasmani Suaian : PISMP-IPG
Jam Interaksi (Seminggu)

Topik/Tajuk Persediaan Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Sejarah dan perkembangan pendidikan jasmani suaian

Catatan

Minggu 10

Pendidikan jasmani di sekolah Pendidikan jasmani dalam masyarakat orang kurang upaya Pendidikan jasmani suaian untuk murid kurang upaya di Malaysia

Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum pendidikan jasmani suaian untuk murid kurang upaya Minggu 11 Konsep dan definisi pendidikan jasmani suaian Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan pendidikan jasmani suaian Pendidikan jasmani untuk semua 4

Kepentingan pendidikan jasmani suaian

Minggu 12

Minggu 13

Pertumbuhan dan perkembangan fizikal Perkembangan kognitif Perkembangan afektif Faktor motivasi untuk murid kurang upaya

Konsep dalam pembentukan kurikulum pendidikan jasmani suaian Konsep, definisi dan matlamat Hala tuju kurikulum Proses pembentukan

LAM-PT09-01
kurikulum Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran pendidikan jasmani suaian di Malaysia Minggu 14 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasmani suaian Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani suaian Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran pendidikan jasmani suaian di Malaysia Minggu 15 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam pendidikan jasmani suaian Tunjang pembelajaran pendidikan jasmani suaian Kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian 4 Lawatan Ilmiah 4

Minggu 16

Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat

Persediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani suaian Rancangan kerja tahunan dan semester Rancangan kerja harian kelas bersepadu (inclusion) Rancangan kerja harian kelas bersendirian (separated) Persediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani suaian Rancangan kerja tahunan dan semester Rancangan kerja harian kelas bersepadu (inclusion) Rancangan kerja harian kelas bersendirian (separated)

Minggu 17

Minggu 18

Persediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani suaian Rancangan kerja tahunan dan semester Rancangan kerja harian kelas bersepadu (inclusion) Rancangan kerja harian kelas bersendirian (separated)

Minggu 19

Minggu 20 Peperiksaan Akhir

LAM-PT09-01

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan ____________________________________ (Nama: Tarikh: ____________________ )

Disahkan oleh Ketua Jabatan ______________________________________ (Nama: Cap Jabatan: Tarikh: ____________________ )