Anda di halaman 1dari 42

HAL - HAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH SETIAP

MUSLIM
AL.OAR'AWI BIN ABDULLAH IBRAHIM

uLddtl rrt+?liJf
fuLrrr9fl.|r.nJS--t" I
.f gf-fJl o>"tlyl ir+dJl.+ ,, {

\ryNIB HAL-HALYAT{G
DIKETAHUIOLEH SETI.AP

MUSLIM

BIN ABDUTI^AII IBRAHIMAL-QAR'AWI

WA.IIB YAFIG H,AI-FI.AL


DIIffiTA}IUI OLEH SETIAP

MUSLIM
AI.SOFWA YAYASAN BoX ?8{t5 P.O. /13078 I334{I JAIINTTA

'-rL*l;Jf JudulAsli : i^J**rJ d*. ,F e.rL*:-:Il : Abdullah lbrahimAl-Qar'awi bin Penulis : PeneriemahFaridAchmadOkbah I Cetalcan : Februari1995 Al-Sofrua Penerbit : Yayasan BOX7805 13078 P.O. / Jakarta 13340 Al-Kautsar Jakarta Dicetakoleh : CV.Pustaka

f.-Jl ;FJl dtt p*r


TIGA DASAR POKOK YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH SETIAP MUSLIM DAI{ MUSLIMAH:
l. MengenalTuhannya. 2. Mengenalagamanya. 3. Mengenal Nabinya Muhammad Shailallahu Alaihi wa Sallam Jika anda ditanya: Siapa Tuhanmu? Maka iawablah: Tuhanku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh makhluk di iagat raya melalui karunia-Nya.Dialah sembahanku, tidak ada bagiku sembahan yang haq selain Dia. Jika anda ditanya:Apa agamamu?Jawablah:Agamaku Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dan tunduk kepada-Nya dengan segala kepatuhan, serta me' lepaskan diri dari segalabentuk syirik dan para peldrkunya. Jika anda ditanya: Siapa Nabimu? Jawabla[: Nabiku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, Hasyim dari Quraisy dan Quraisy dari Arab dan fuab dari keturunan Ismail bin lbrahim Alartrimassalam.

POKOK DAN KAIDAH AGAMA ADA DUA: Pertama:Perintahberibadahhanya kepada Allah semengaiak dan memmata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bela perintah itu, serta mengkafirkan orang yang meninggaikannya. Kedua: Memperingatkan bahaya syirik dalam beribadah kepada Allah, bersikap keras dan menentang serta mengkafirkan pelakunya. ILLA ALLAII: LAA ILAIH SYARAT-SYARAT arti Laa ilaha illa AIIah, secarapenafian dan a.Mengetahui penetapan. b.yakin, benar-benarmemahami Laa ilaha illa Allah tanpa ada keraguandan kebimbangansedikitpun' c.lkhlas,yang meniadakansegalabentuk syirik. d.Jujur,yang meniadakankepalsuanbatin, yang menghalangi kemunafikan e.Mencintai kalimal Laa ilaha illa Allah dan isi kandungannya sekaligussenangdengan kalimat ini. f. Tunduk pada hak-hakLaa ilaha illa Allah;yaitu menialankan kewajiban secara ikhlas semata karena Allah dan demi mencari keridhaan-NYa, g.Menerima secaratotalLao ilaho illa Allahyang menafikan segalabentuk penolakan-

a. Dalil Pertama mengenai ilmu, yaitu mengetahui arti Laa ilaha illa Allah. Firman Allah:

LANDASAN SYARAT-SYARAT INI DARI AL. SAW QUR'AN DAN SI]NNAH RASTJLTJLLAH

.rp .t'r Vtiit V ';i,'lLtt

futinya: "Maka ketahuilah bahwa tiada sesembahan (yang h"q) selainAllah". (Muhammad: l9). ban firman-NYa:

,{rrr :;,*;lr} .'J'AX fj

Ft+ -\.i d/ Yl

l,

i.

o?t

Artinya: "Melainkan mereka yang menyaksikan kebenaran, sedang mereka orang-orangyang mengerti". (Az-Zukhruf: 86). Yang dimaksud dengan menyaksikan kgb.enaranialatt kebenarari La ilaha illa AIIah. Dan maksud dari: "sedang mereka orang-orangyang mengerti" adalah mengerti dengan hati ntereka ipa itang diucapkan dengan lisan' Dalam nadits inrnin dari Utsman Radhiyallahu Anhu katanya: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

'Sst hr lt i{ Y 'J\ $i'r-b]bJ

meninggal dunia dan-ia #t futinya: "Barangsiapa ada sembahan yang haq selain tahuf bahwa tidak Allah, ia masuk sorga". '!rakin"' Firman Allah: b. Dalil kedua, mengenai
,El,

l-rLi-r- d f 9,-y:J
,^ t r a

lo,"i'n!,.1ertt

+U tr-t d/"ll i;a;It t^,f


a ,ol /

,1.-a

'e-I 1,. ri 1rrUi'C WL'$)'iu..

ffsh!'j

4t'

, r o ' ,6 t, I I :,;tr*Itp .dy)L^4)t n o

Artinya: "Sesungguhnya orang-orangyang beriman kepada Allah dan Rasul,Nyakemudian mereka tidak ragu dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, merekalah orang-orang yang henar',.(Al-Hujurat: l5). Kebenaraniman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya harusdibarengidengansikap tidak ragu.Orangyangbersikap ragu adalah orang munafik. Dalam hadits shahih dari Abi Hurairah Radhiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah Shallallahu Alaihi usa Sallam bersabda: c

ilr ,.at y *srJFjITJ;rrt Yl .JlY br.ri_bi


!, t1c)t o'1.
l.-) t$oz f,

/c

'\

''ltrol

r?q.4-.,,-l*,Jl =r

l->-J

Y!

l'

l. -o'^rll

tt

to

'

ot

'

/
J ,

+gr-i

I k "t+ +, ar,.r-ti :l+f-r,r


.g,;jrjbA.5

jang: l0

Artinya:"Akubersaksi bahwa tiada sembafian yang haq selain Allah dan sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan-Nya. Bila seseorang beriumpa AIIah dengan membawa dua kalimat syahadat tanpa keraguan maka ia masuk sorga." Dan dalam riwayat lain: Artinya: " Seorang hamba yang wafat dalam keadaan tidak ragu terhadap dua kalimat syahadatmaka ia tidak akan dijauhkan dari sorga." Abu Hurairah juga meriwayatkan dalam hadits pan-.

4t//

..

-.

udl)dr

lJ,6

,.,

o*l

o,

lttJ Jl 4

tf

* ' , i , t ot . . ' . , r l i , , , ' * o ' o .F+JIr. cJ'tJ qi.r L6{ ry* i tf f futinya: "...Siapayang kaudapatkan dibalik dinding ini; menyatakanbahwa tiada Tuhan yang haq selainAllah dan diyakini oleh kalbunya, gembirakanlah ia dengan sorga". c. Dalil ketiga mengenai "ikhlas',.Firman Altah:

yl .Agt ilfu' ,},. {r:,,Jr}


{ltinya: "lngatlah! Hanya bagi Allah agarna yang mumi (dari kesyirikandan penuh keikhlasan)."(Rz-rJmar:B)

.u\srXi

;irrririJ ,lt frri V,


{"'.+tt}

Artinya: Mereka tidak diperintahkan kecuali menghamba kepada AIIah dengan mengikhlaskan agama bagi-Nyayang iauh dari kesyirikan'. (Al-Bayytnafr:S). Dalam hadits shahih dari Abu Hurairah dari Nabi shal-. Iallahu Alaihi wa Sallam:

l"*olL*i$t )! *JI I Jti;


rl,rtAgtl?/c1

'G?l;3.../"LJt ,rflf
O J

,fu,.o jl

,. o I

wu
ll

C/ l.

Artinya: "Manusiayang paling berbahagiadengan syafaatku adalah yang mengatakan Laa ilaha illah Allah (Tiada sembahanyang hak selain Allah) dengan tulus ikhlas dari hati dan dirinya". Haditsshahihlainnyadari ltban bin MalikRadhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

's+{" frt
/^ .\.

'.il
.t

Y :'.Ju rt JlJi I,r d/


tt,t , rt),
/at /

't'

),

d$l dl

-F-r f 9l + 1 d4+
Allah mengharamkan neraka Artinya : "Sesungguhnya bagi orang yang berkata Laa ilaha illah AIIah dengan semata mengharapagar mendapat ridha Allah Subhanahu Watatalo. Nasa'i meriwayatkan dalam bab ads dzihr, hadits dari dua orang sahabatbahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam bersabda: Artinya: "Barangsiapamenyebut dengan ikhlas dari hatinya dan dibenarkan oleh lisannya: "Laa ilaha illa AIIah wahdahu laa syartkalahu lahul mulku wa lahul 'ala hulli syaiin qadit''. (Tidakada hamdu wa huwa sesembahan yang hak selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya,bagi-Nya kerajaan dan segala puja PastiAllah dan puji. Ia berkuasa atas segala-galanya). membuka langit untuk kalimat tersebutsehinggaAllah melihat hamba yang mengucapkannyadi bumi. Dan hamba yang dilihat AIIah berhak dikabulkan pelrnohonannya". d. Dalil keempat mengenai "juiur". Firman Allah:

t2

lt

I aq t-:*rl lr.J+n_ |rr h,6

4t /,'io

t, to */

li r,f; ii rurri==.-i ,r'


H --r$ J;b'ti[)
'lo'l'

.-*lr+ 4JllTJ

.io.ii

rol

-.;,'rji

/ o.,'-/r,6

,o!'.'

{',-, :.:rillr}

d/r.ti6l

;*l+l

Ii4Lc./-Il

Artinya: "Alif Laam Mim' Adakah manusia mengira, bahwa mereka akan dibiarkan saia berkata: Kami telah beriman, tanpa mereka dicoba (diuii)' Sesungguhnya kami telah coba (uii) orang-orang yang se6elum mereka, supayaAllah mengetahui me reka yang jujur (benar) dan mengetahui mereka yang dusta"' (Al-Ankabut: I - 3) Firman Allah iuga:

'JJ1
\-

+U Ltt J"*;', r r - /,*Yl i,l\: , . ,


" "o

'

t*t

'

;ts / "./lJt

'll'

'

b'f:il- Jj fii irrl i*t'o'r,L :b't* 2Gj


| | z rr'. + . , / s

r_,6)rj9e-/

4ollQ., t" G .i1t*'*- w3 f+Jr,

'J';)fili1.f

F;i !r +iljlr-;'J;itw'vht
oi-

,,

{ n -,

. :;; Jt}

futinya: "Di antara manusia ada yang berkata: Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu bukan orang-orangberiman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orangyang beriman, se-

l3

benarnya mereka hanya menipu diri sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit (syak wasangka), Ialu Allah menambah penyakitnya, bagi mereka adzab yang pedih, karena mereka berdusta".(Al-Baqarah: 8-10). (Bukhari dan Muslim) Terdapat hadits: dalam Sh,ahih dari Muadz bin Jabal Radhiyallahu Arthu, Rasulullah bersabda:

-"---i:9,
i.

t[ trvf .{ I ii 'r;5"*i jrJ


'i,,,1,o

,1"

" dJl q-n,.>)i t+ i : y

.!., | ,6.

3+

,lo

dJ*,;J

t zt

)rot

tJ^e .JUI

Artinya: 'hpabila seseorangbersaksi secarajujur iari hatinyabahwa tiada sesembahan yanghak selainAllah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, maka orang tersebutdiharamkan dari neraka". e. Dalil kelima mengenai"cinta".FirmanAllah:
c t'o I I o-i ,o,.

l+p-

l:lJ-jl \
4

lJ.r) ;1 J}4 _dJJl

),

, o I

".n ,

,4r,

d/" _,,"ul ,-tS

6 rt. t/ /o : 6 - L J l b . A l J \ /

L'Li

'--,-i f*J GrtJt.lirr

Artinya: "Di antara manusia ada yang meniadikan sekutu- sekutu selainAllah yang dicintai sepertimencintai Allah. Tetapi orang-orangyang beriman amat cinta kepadaAllah".(Al-Baqarah: 165).

t4

J'rj

e r

*)

?'

&

-s;J

tc,te(

,e

l-.-l ip-ll kl,I lj4i o'- 4,, 4rlr -9r' uiu_

,i

o:i,

-L'

o ori,

HFt

i. (JJ-e

ln otl t'ol -i.i 4J)] .d$J*-J f+p-

//lt

{o t ';surF d: a;'i
4

'J'}tl

Artinya: 'Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapi yang murtad di antara kamu dari agamanya (lslam), nantiAllah akan mendatangkansatu kaum, Allah mengasihi mereka dan merekapun mengasihi Allah, yangberimereka lemah lembut terhadaporang-orang man dan keras terhadap orang-orang kafir; mereka beduang dijalan Allah dan tidak takut caci maki orang yang mencaci". (Al- Maidah: 54). Dalam hadits shahih dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam
bersabda:,
'r

, , c 'J'f;bf :.r6vi ,ei>u;r*r

*,'"; u ox
,itlo ltt

_,

$ t t

i'

; JIJ t*$l _r+4

t.+1.

,al,t

,'r,

ol,tn

*Jl -l

+., al;r*-rJ oJll

6s+t',*l;',ai ;:;;',tlrt .rl, v.l t# \ ;])t

iffii.r* ,;A, }Lr-bi|5;u;-,Lfrr


oleh "Tiga Artinya: perkara, dimiliki ,"r#ii, iika f
akan mendaPat manisnYaiman Yaitu: - mencintai Allah dan Rasul-Nyalebih dari yang lain. - mencintai seseorangsemata karena Allah.

ls

- membenci kembali kepadakekafiransetelahdiselamatkan oleh Allah dari kekafiran seperti ia membenci iika dicampakkan ke dalam api neraka". f. Dalil keenam mengenai "tunduk". Firman Allah:
tl ,e t,c '. o l./".. i -o

{o r 'rrrF .4JlJ,*r"l-l r\,

Jf t:F) J

lo.i,

Artinya: "Kembalilah (taubatlah) kamu kepada (Az-Zumar:54). Tuhanmu dan patuhlah kepada-Nya".
il ! I .1. \ lto /

'{-i'F

d;,"*i r-f )
O //

{rro:t-t*tJr}

Artinya: "Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menundukkan mukanya (patuh) kepada Allah, sedangia berbuatkebaikan".(An-Nisa':.125).
'-i o t z lt

"

),

i.

/.

?,

-+JsYi

t--i.+J

(y)

{rr :;*lF *S}l

,}'-rJ\ JJ*L*,i

Artinya: "Barangsiapamenundukkan mukanya (patuh) kepada A!!ah, sedang ia berbuat kebaikan, maka ia telah berpegangteguh pada tali yang kuat". (Luqman: 22). Juga firman-Nya:

';i
l6

-r;';t'-*i:l ,*:;iw

o/.

/
a

lt--49

\iG7

'*zfltv+) il @ hJi
.o tl.

o t'o,

{ro:'t*,Jt}

.tu:r l-.,F^l*,-J
lt

Artinya:"Tidak,demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehinggamereka mengangkatmusebagaihakim undi perselisihan antaramereka, ketuk menyelesaikan mudian mereka tiada merasa keberatan dalam diri dan merekapatuhsepatuhmerekaataskeputusanmu (An-Nisa': 65). patuhnya." Dalam sebuairhadits Rasulullahshallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:
o , ,. l ,lr' 1,,,

.q) t-> ' .

tJ-' Iti

ol-,o.o

'J'r**'Ji;:\,v'i'l

(seArtinya:"seseorangdi antara kamu tidak beriman cara sempurna) seninggu hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (lslam)". Yang demikian adalah kepatuhanYangsemPuma. ,'sikap menerima secara g. Dalil ketujuh mengenai total".FirmanAllah:
!.

)1.;#.r
.)e {J

o.oo,

yt

,rl

.,tto'-

C-.ry
/ /
T

A
/*
LJJ--J
.o.t

l \ J 'v j )Il

G"iltk's
Tl to/ t o ./ ,lr-

u / ,-l r - .,r '1 r ' r ' t y'Lf

t'- U;Vl

'

r.t

u I t-6jej/

d ti

l7

r,i;; fu .s*i!$"
.'J"r;t-{ }-r &,rt i;
t * t ,t , t

'_|ri .'r\Ilt'e;i Jd
ut t}u.g'ut
t.

o 1.,

'-t

t t

o!

=.

.: .d I qG bL-{;X'Fi

;$

fiil d

{rr-r o :-rrjtF Artinya: "Demikianlah, tiadalah Kami mengutus pemberi peringatan, sebelum engkau ke suatu negeri, rnelainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya kami mendapatkan bapakbapak kami menganut suatu agama, lalu kami mengikuti jejak-jejak mereka'. Rasul itu berkata: .'Kalau aku bawa petuniuk yang tebih baik dari apa yang kamu dapati dari bapak-bapakmu apakah kalian akan tetap mengikuti mereka?' Sahut mereka: 'Sesungguhnyakami menyangkal apa yang engkau bawa itu'. Kemudian Kami binasakan mereka itu, perhatikanlah bagaimana akibat orang-orangyang mendustakan (rasul itu)". (Az-Zukhruf:23-25).
'r, o I 97' c .

. ct-gr;U-*r
. .o

aJll Yf 4-Jf Y
o ' -

1t/

;-n';i-r:|}riljl
t I /? 4t t t

:c-;-rrpJ"#* f,*"1. t-.;ilt lFrU V.t J'-l'-fr . J


{ro_rr Artinya: bila kepada mereka "sesungguhnya dikatakan yanghak selainAllah,merekametiadasesembahan l8

nyombong. Dan mereka berkata: Adakah kami akan meninggalkanTuhan-Tuhankami, karena (perkataan) 35-36). seorangpenyair gila?"(As-Shaffat: Dalam hadits shahih diriwayatkan dari Abu Musa RadhiyatlahuAnhu dari Nabi Muhammad ShallallahuAlaihi wa Sallam bersabda:

'r

'lr

/ /

e t-o J l W
.f

| .
to ,t

J./o// - !-.

'

',.t

r-!t4

dlJr-e

1.

G'rf '-'Lbl

./;L*l

,z

, |

'#l;ir .ki fF-:f;;t-*r-lr + tur


'

Q.1

' 1,'.-' grlJ


J

ydr .;' lr..*:rIr;


J lz t o / / I, .o j t . .

bL--9 ul cfTw.bW +bt: .t_ft,t: .# A-eJ .'J Y t:" gU Jj .Xf L*u !_i lL JI*r
' t

Lt/

,l

t ' / / r l /

*t

,1

1t,

4 t '

I , t

-lJt)/ At

/ l/ / l, . q rJ-r.9 e,J-g l-Jl'",

o0

4-.1 .o-.

f),t

alll r (J-o tvU

),

o,

l*ar

ItL?|JJ+ b; il ,Y ,-YJ
.y'd-,'rf ,5r*Jl
r ? olo .o

lrt.,

futinya: "Pemmpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah, bagaikan hujan lebat yang turun di suatu tanah yang subur, menerima air dan menumbuhkan rerumputan yang banyak sedangkansebagian l9

lainnya, turun di tanah kering yang mengendapkanair, maka Allah memanfaatkan bagi manusia untuk minum mengairi dart bercocok tanam. Sebagianlainnlra turun di bagian tanah dataryang gersangyang tidak mengendapkan air, dan tidak puia menunbuhkan rumput. Itulah perumpamaan orang yang mendalami agamaAllah lalu ia memanfaatkanapayangaku bawa, ia mengerti dan mengajarkannya,dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya dengan mengindahkan agama serta tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa". (Riwayat Bukhari).

IIALIIAL

ISLAM: YANG MENGGUGTJRKAN

Ada l0 perkara yang menggugurkanIslam seseorang yaitu: l. Syirik kepada Allah. Firman Allah Subhanahu Wata'ala:

',i*.:,",1:; b';rt7 i;i


.l-+L
, I lt t , - o / c

ii1 y.!H bi !i;Y ;nr


St+ 3rr{ ,fS;t-.fu
!, o.t c. I o ./ 17 ,.'tt

L*i!,Spt,Lit

",

{trr ''U,tr} Allah tidak mengampuni' iil-a Artinya: "Sesungguhnya Dia dipersekutukan dengan lain-Nya dan akan meng' daki". Barangsiapa yang r-'nyekutukan Allah, makc sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (An-Nisa': 48). Juga firman Allah:
, tl6.t c )t .),

6tt,st'a
|

l-o$t,j*1rt,6'#l
,o l. lo, tto 7/c , tt !

.or,

'

Jtii

UJLIJ

' fi, t

nt,

1-:+'l

4+le dlll

oit

I'r., .6,

o.'-l

lJ-

Jr,

,Pi'd {vv,;'':ur}
20

+r,ir#; iy ;il,uuu; 16r

Artinya: "Al-Masih putra Maryam berkata: 'Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnyabarangsiapamenyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan sorga baginya dan tempat tinggalnya di neraka: tiada penolong bagi orang-orang yang aniava'."(Al-Maidah:72) Di antara bentuk syirik itu adalah berkurban untuk selain Allah. Sepertiberkurban untuk iin atau kuburan. 2. Bagi siapa yang meniadikan perantiara antara dia dan Allah. Ia minta kepada perantara itu syafaatdan menggantungkan diri kepadanya maka kafirlah hukumnya menurut ijma'. Bagf siapa yang tidak mengkafirkan orang-orangmusytik r meragukan kekafiran mereka atau membenarkan "t madzhab yang mereka PegilS, maka kafrrlah ia. 4. Bagi siapi V*S percaya bahwa selain aiaran Nabi Muhammad shallaltahu Alaihi wa sallam lebih sempumal atau hukum tain lebih baik dari hukumAllah; seperti orang yang mengutamakan hukum thaghut dari pada hukum -l{abl Muhammad orang tersebut telah kafirBagi siapa yang membenci sebagian ajaran Rasulullatt SnaUattahuAlaihi uta Sallam. walaupun ia mengeriakannya, ia telah kafir. 6. 3igi siapa mengeiek sebagiandari aiaran RasulullahSftallallahu Alaihi wa Saltam atau mengeiek patrala, atau silsa yang diaiar.kgn agama I:lT' maka kalirlah ia' t , | ^

f1:ik Y .b'n-rgkl*g Ly"-,i y;i', 9rl1,,1 ,J, '^1:'f''}I ''J {',;-',r :ty'r}.F1,,*;t
2l

Patutkah kamu memperolok-Artinya: "Katakanlafu: fi dalt sertaRasul-Nya? olokian Allahdan ayat-ayat-Nya

usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman". (At-Taubah65-66). mengeriakan7. Sihir: seperti sharf dan'ataf*). Barangsiapa nya atau menyetuiuinya,kafirlah ia. Firman Allah:
//t/o.-t4

Yj t;;e;;
o

ftl
y.O-PP4.s

i'fr ct *i"d rdic'r


!,9',t , .

erJr

i,

o/

ir..-{

L- L.*.6{

, ,

t'o

/,.c

,, ; 1t t,

t ro ,1-

cJJ +-"ol-r.L9

--4>-J

{t .t :;;Jr} .rg'S)S Artinya: Keduanya (Harut dan Marut) tiada mengajarkan sihir kepada seseorang, melainkan lebih dahulu berkata:Kami ini hanyamendatangkancoba, sebabitu janganlahengkau kafir. Lalu mereka mempelaiari dari keduanya apa-apa yang akan menceraikan antara (Al-Baqarah:102). suami dengan istrinya...*. Mendukung dan membantu golongan musyrik terhadap golonganmuslim. Firman Allah:
'.o '-i, o.i,

lJ-Jl d/+-)

4., i.., o to

AIJI JI trl

,1ri ,'1'

*P

c r41.'. c -,

fY

f#J.i

r-f J

...,#}ur {" r ,;*urF


futinya: "Barangsiapamengangkat mereka (Yahudi dan Nashrani) di antara kamu, maka ia masuk golongan mereka. SungguhAllah tidak menuniuki kaum yang aniaya".(Al-Maidah:5l).
Sfiarftadalah jenis sihir yang ditujt-tkanuntuk memisahkan seseorang 'atof di kalangan orang jawa dikenal dengan kekasihnya. Sedangkan pelet. (pent.) dengan istilah

22

9. Barangsiapa berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh tidak mengikuti aiaran Muhammad Shallallahu Alaihi wa sallam, sebagaimana Khidhir tidak waiib mengikuti aiaran Musa , maka ia telah kafir' tidak 10. Berpalingdari agamaAllah, tidak mempelaiari dan Firman Allah: mengamalkannYa.

uf L|*i, t:,:"i i i'.,*r-\

,/,.

t ) drt f'

o 'J

ti\.i

Al

o "

.:J"Hi'h t;t {r r :i.u*rr}

;rt

Artinya:',siapakatryanglebihaniayadariorang.orang Tuhannya, F;g' diberi'peringatandengan ayat:ay_at Sesungguhnya ia berfating dari padanya? kemudian yang berdosa'. (As-SaKami menyiksabrang-otang iadalr:22). yang itelaku hal-haldi atastidak ada bedanyaantara atau denganmain-main'sungguh-sungguh' melakukannya "kugurislamnya).Kecualiorangyangdipaksa. ;k;I ;-" dp seringkali di Hal_hal atas,""*,r" besaisekalibahayanya, teriadi.olehkarenaitusetiapmuslimharusberhati.hatidan Kita berlindungkepadaAllah dari *J"ius" airi uaitr-uaik. yangpedih' adzab-Nya *u*u a"n siksaan

MACAM MACAM TAUHID |.TauhidRububiyah:tauhidinidiakuiolehorang. dimasukkan orangkafir pada*ur" Risulullah.Merekatidak dalamgolongantslamdandiperangiolehRasulullahShclla dan harta benda lahu Alaihi*o- iotto^, dihalalkandarah

mereka. Tauhid ini adalah mengesakanAllah dalam segara perbuatan-Nya. Firman Allah Subha nahu Wata'ala :

3t-ff 'ti,r't\\
.rt-i- rl.rr.ol,:,.i

r-ff^Jr "r*j-; "r;,J E


.olltrr.,lo,,

e*, 4,o?,L*
"|nl 4lrldtliF*t ,"Yt ;4

Jj ,G,illi"lr
'},'j t.rr,
, ,i,

#r ',i''l:. >"i {r r :r-r,}

ij

Artinya:"Katakanlah: Siapakah yang memberimu rezki dari langit dan dari bumi? Siapakahyang memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang me_ ngeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeIuarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur urusan?Mereka akan menjawab: Allah. Sebab itu katakanlah:Tiadakahtakut kepada-Nya?-. (eS. Yunus:31). Ayat-ayat lain yang senada banyak sekali dalam AlQur'an. 2. Tauhid uluhiyah: Tauhid ini menjadi ajangperselisi-. han pada masa dahulu hingga sekarang.yaitu mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatanhamba seperii: Doa, nadzar,penyembelihan,berharap,takut, tawakkal (berserah dyr], dan berbagaimacam ibadah yang ada dasamyadalanr Al-Qur'an. 3. Tauhid Dzat,Asma dan Sifat.Firman Allah Ta'ala:

tt
24

U';It

o,t/oi

t.(,.t\i

.J*.4J1 Atll .J-*l oIl J$ #

,t,l

irr, ,l.o,l

{r-t

:,-,r>r.-yrlp ty{ ij i(,---.i.li

Artinya: "Katakanlah(wahai Muhammad) DialahAllah yang Maha Esa.Allah yans dituiu (untuk memohon). Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan (Al-lkhlas: l-4). tiada satupunyang menyerupai-Nya."

cr-. fitjLh';iid

./

'J'{fr;- lit5ti

Jj^Ir ;-tYt *.'t


t o |

b'ffri*, $\^)i'oa

.U-t-+lr-

?l

{ t n . :+ rrrY r}

Artinya: "Hanyamilik Allah Asmaul husna (nama-nama yang maha indah), maka itu memohonlah kepadaNya dengan nama-nama itu, dan biarkanlan orangorang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama-Nya. Nanti mereka mendapat balasantrhadapapa yang telah mereka keriakan.(AlA'raf: 180).

.'k}r {rr :csr-r*,ty gr:Jt

'tLi";i

#.5

Artinya: uTak ada sesuatupun yang menyeruP{'Nya. Dia Maha Mendengarlagi Maha Melihat". (Asy-Syura: I l).

"J

LAWAI\I TATJHIDADALAII SYIRIK

Syirik ada 3 ianis. vaitu: Syrhh Ahbar.(besar), Syirih rfi (terselubung). Ashghai(kecil) dan.s

25

I. SYIRIK AKBARI Syirik Akbar tidak diampuni oleh Allah, dan amal shaleh yang disertai syirik ini tidak diterima. Firman Allah Ta'ala:
O rl

F. 4r3

-JJi[
, O !-, / /

*i
O tt

y.!r:*-'Ji"r*jV Ar 1;
. i , o I o I
o / /

.ry
r

4 ar.,

t-il 6_pt 1ji +L{ !_,5-

W J e t-;r-

| =

{tL:tt*,tr} Artinya: "Sesungguhnya Allah tiada mengampuni,jika Dia disekutukandengan lain-Nyadan Dia akan mengampuni (dosa)selainitu, bagi siapayang dikehendakiNya. Barangsiapamenyekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yangbesar. (An-Nisa':48).
o-t76,t o 9r .}, rto, /16 /

9$l: +, nt l:'t+t J:\-1,'*U;ll


tc 7/o , tt l

.nr.

Jtii
,

r-yLr;

.1,,

1", l,

ijz=Jl #o

oi,

t.,.,,n,

"l! lJ*

.tli ft,

o'-l

),

o.r o ,o

Ofi

u\

td,

.-rLii;.-"l.tEU C, )$t {vr :;*rrr'F


Artinya: "Dan AI-MasihOoUu,o, "Hai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barangsiapamempersekutukanAltah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan sorga baginya dan tempat tinggalnya dalam neraka. Dan tiada penolong bagi orang-orang dzalim". (Al-Maidah:T2).

26

lo'to ,4o

4-i

tt

.l1j--.t

9L=.$

q-tt*>;L'

l,.u

l,

It// oroa.t/ltTo..-.

'..

al^"

L,r-

I +i-*-9U J.'

\J,

Jl

\.L lg q t
J

{r r ,..,uPt} futinya: "Kami melihat apa-apayang mereka perbuat, berupa amalan, lalu Kami jadikannya debu yang ber(Al-Furqan: 23). tebaran".

{'r o :r,Jt} futinya: 'Tika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya terhapus (sima) amalan engkau dan engkau teryang merugi". (Az-Zumar:65). masuk orang-orang

.J_",wt ;ra +FJr


| r/

/ f .l

, U

t .o

-tt 1t

dJl*t J-bFJ LrfFl


,/.c.

/,

, llr.

' .t t t 1

to

t (l

g .

o.

rl

{l " :yJt} mempersekutukan(Allah), futinya: "Kalau engkau niscaya terhapus (sima) amalan engkau dan engkau yang merugi". (Az'Zumar:65). termasuk orang-orang

'J'.J*.J':-I.;L: t-. i"+


/,c t-, lror,o!. / o

!o.

t,

+f-{'-il'li
{,r'r:1t*''Vt}

futinya: "Kalaumereka itu mempersekutukan(Allah), niscaya terhapuslah (pahala) apa yang mereka amalkan". (Al-An'am:88).

27

SYIRIK AKBAR ADA EMPAT MACAM:


a. Syirik Dalam Doa. Firman Allah:

'^J '-ifur

eiil' *2 fg, trv ;r {ro:.r3.(rF.iFF"e '1t dy|fg, f"i;


iirt *t

Artinya: "Apabila mereka berlayar dengan kapal mereka berdoa kepada Allah, serta mengikhlaskan agama kepada-Nya (tidak mempersekutukan-Nya). Tetapi tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, tiba-tiba mereka mernpersekutukan-Nya". (Al-Ankabut: 65). .2. Syirik Dalam Niat, kehendak dan tujuan. Firman Allah:
o o!. !

f-=JI

, . 1, , ;e t: Ug;r-j-f LJ$l o3.+l J+;

.,

.t'o.,

.o-il

.',

,.

.l ..-r

ittJ

JJ

'Jlj'ti d/-ttJl

.'J"##-yLtr f'rW .+r:.ti


litfti 4r"- \ 1 :rep .'J'JJJ"J;. &q

vy Q+,f;b 6 L+'Jrulr ;i\t c j'"^]


Artinya: "Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia lan perhiasannya, Kami sempumakan pekeriaannya di dunia, sedang mereka tiada dirugikan. Tetapi rfierkd tidak memperoleh (apa-apa) di akherat,

28

melainkan api neraka, Dan sia-sialah segala yang mereka perbuat (di dunia) dan binasalah amalan mereka.(Hud: 15-16). 3. Syirik Dalam Ketaatan.Firman Allah:
/o t r't .+-A rt-->l
I

c r'c!

4Il

0Js ,H

l-+!-.'l f+L#-'-!

u,/sl

o t',

/o //

t4

yO |

-l

J-A;t.t

t+tr{]LTi$#. \trr'rivi i';


,, o'.o. |

o.

d/l
zl

(_-. 4t

, o x*Il

i,.
J

{r r :+y't} . dJ)

,7

l','

ol

JJil-

l*-P

tu L>-*"

_f Yl 4JlY

Artinya: "Mereka mengangkat alim-ulama' (Yahudi) dan pendeta-pendeta (Nashrani) sebagai TuhanTuhan selainAllah, begitu iuga Al-Masihanak Maryam; sedang mereka tiada disuruh, melainkan supaya menyetnbahTuhan YangEsa,tiadd Tuhan kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan". (At-Taubah:3l). Pengertian yang ielas dalam ayat ini bahwa tidak diperkenankan taat kepada ulama' dan manusia pada umumnya dalam hal kemaksiatan, bukan aiakan baik mereka. sebagaimana Rasulullah pernah menerangkan kepada Ady bin Hatim tatkala beliau ditanya; Bahwa kita bukan menyembah mereka (ulama' atau pendeta maupun hamba lainnya), tetapi arti penyembahan itu mentaati mereka dalam kemaksiatan. 4. Syidk Dalam Cinta Kasih. Firman Allah:

'&'ri;ririji nroii t*I o rfri',t's 6


29

{r r. :;pr}

.+\Jl r*r5

i,I

--

Artinya: "Di antara manusia ada yang meniadikan sekutu-sekutuselain Allah yang dicintai seperti mencintaiAllah".(Al- Baqarah:165).

II. SYIRIK ASHGHAR*}


\,,

SyirikAshgharadalah riya' (pamer); firman Allah:

\AVJ-fr

c/ Ol / O . 1 . I-+-rilg

tr;iu r;";bs'rr

.tLi 4", :.;anr| i: *q U;d


Arti nya: "Barangsiapaberharap untuk bertem;un"nnya,maka ia harusmengeriakanamalanyangbaik dan ianganlah ia mempersekutukan dalam menyembalt Tuhannyadengan sesuatuapapun".(AI-Kahfi:I l0).

**) UI. SYIRIK KHAFI flERSELTJBIJNG)

Syirik terselubung yaitu seperti ydng diielaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi usa Sallam dalam haditsnya, bahwa syirik yang ada pada umat ini lebih tersembunyidari pada langkah semut hitam yang berialan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Cara yang diajarkan Rasulullah dalam menghapus syirik terselubung adalah dengan doa yang selalubeliau ucapkan:
') yang: Terdapatsebuah hadits yarE diriwayatkanoleh lmamAtrmad artinya: 'Sesungguhnyape.rkarayang pgling alcukhawatirkan pada kalian --. adalatr syirik kecil yaitu riya' (pamer). (HR. Ahrnad).pent ""r Afiinya: "syirik itu lebih samar dari semut berjalan di atasbatu hitarn pada waktu malam gelap gulita. Sekecil-kecilnya syirik adalah apabila menyenangi kedzaliman dan membenci tindak keadilan. Bukaru<ahsesungguhnyaagama itu cinta dan benci? Allatr berfrrrran: 'Katakanlatr: iika kamu (benar-benar) cinta tepada Alah, maka ikutilah aku (Nabi), pasti Allah akan mencintaimu.. (HR. Hakim). pent.

30

JbirL

4 '11.. l.o'i t.H(-.'H


t a t a , 6 I

:!r:ribi +'t'-J;l #i A
'a'I!#:6 V ++l' F,:tJl

,*ltl
I

Artinya:"YaAllahaku berlindungkepadaMudari segala perbuatan syirik yang kuketahui, dan aku memohon ampunanMu dari dosa yang tidak kuketahui". KEKIUFI]RAN AI}A 2 JENIS: l. Kekufuranyangmenyebabkankeluar dari agama,dan hal ini ada 5 macam: a. Kufur harena berdusta,firman Allah: / o ,tit .dJr"/\Il. LSfu

oiit,=.* o . . oeu t r U f , , d "r4t {ra :-,riltt} aniaya dari oranS Vlng futinya: "Siapakah yang lebih mengada.adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah datang kepadanya. Bukankah neraka tempat tinggal orang-orang kafir? (Al Ankabut 6E). b. Kufur harena ensgan dan sombong disertai sihap memb e narhan, firman Allah :
.; .

,-,i-t'tiJ's +r ;l -/
'

4r

//

G'-pt &iGi

'J-;'J

tf; ,dl Vrr1'"*; ii). riil-*r )?4'.J.l-,r,,'.i


.+;t.(JI jr'irgi'fi*ft {r t :;,4r1 / ;.t
Artinya: "(lngatlah) ketika kami berkata kepada Malai'iundutJafr kamu kepada Adam. lalu mereka tunkat:

3l

duk, kecuali lblis, ia enggan dan congkak, dan ia termasuk orang-orangkafir". (Al-Baqarah:34). c. Kufurharena ragu, firman Allah:
'oL..if

,l-.# dl ;.bll-.
:. I

l-'f=.,1,7
t

o,'l

ulLt a*^r.;J
t ?

ilr,i.

trt
t J '

t'4,

-T,/

(+Jtlt 3A1r4i;;+
'

,.f
/

rJ

/ o I o i Ui:\ -4': a;Jj #t jJt *tu'r.u"-l ei$ Jt

,4'J +tb
o 7 r |

'l
o

Jt--r ti,i W, t.*'"J+-!'J:,


trl

t
i ,.' lt

t
-

-.
*l'-

..4 L)

r.tl - ;

.,{

*lJ-ol+

r t4JJl-r Y

4 !lr

t '

-n) I o)J''HJ

zz ./r

,t
-.

t,
c

l's Jr'h' ,- .5J .j,:*:) t:.;


.l ,l 1..

w
I

lr.lt {ro-r,r :.-.i#3r} .\:J-l ;:; Artinya:"Dania memasuki kebunnya,sedangia dziim terhadap dirinya, ia berkata: Tidak kusangka,bahwa kebunku ini akan binasa selama-lamanya.Dan tidak kusangkabahwa kiamat akan datang,jika aku dikembalikan kephda Tuhanku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang lebih baik. Ternannyayang diajak bicara berkata:Adakahengkauingkar kepada (Tuhan) yang menjadikanmu dari tanah, kemudian dari air mani kemudian meniadikanmu seoranglelaki?Tetapi bagiku, Allah sebagaiTuhanku dan aku tidak mempersekutukan-Nya dengansesuatuapapun".(AI-Kahfi :

3s-38).
d. Kufur karena berpaling, firman Allah:

{r:;u*vr}
32

'J'-h.;J, # ftrf ril+f ilti

kafrr itu berpaling-dari peringSfutinya: "Orang-orang yang disampaikankepada mereka". (Al-Ahqaf;3)tan e. Kufur harena Nifaq (bermuka dua), firman Allah:

L# U;Fit tbr,',k'";tn';'#Trri
/O

Y {r:,.rrarJr} .i;i{ Artinya: "Demikian itu, karena mereka beriman (pada lahimya), tapi kafrr (pada batinnya); Ialu ditutup mat'a hati mereka, sehingga hati mereka tiada mengerti". (Al-Munafiqun: 3). 2. Kekafiran yang tidak menyebabkan keluar dari agama; yakni kufur nikmah. Dalilnya firman Allah:

q;! W'+E
4rrl t-, "r>'it n-,
),, ,ll
' \ t / j

//

t or' JL(, ,V "F ,f*;) tr'ao

q? UG'1"j v- t*r :
',/' t

\4\)

{r memberikan perumpamaiu-l suatu Artinya: "Allah bertimbunnpgeri yang arnan tentram, diberikan rezk_i timuun dari setiap tempat, kemudian penduduk negeri itu mengingkari nikmat Allah, lalu Allah menimpakan kelaparln dan ketakutan, disebabkan perbuatan mereka itu. (tur-Nahl: I l2). Nifaq ada dua ienis: Alddah dan Perbuat'an' Nifad akidah ada 6 Inacam' pelakunya tergolong penghuni neraka.

rlG + /"y*-tul'slt.rJ.e'',3:i:6, r r'J'#JIF -dJr;',4-

NIFAQ GEMI]NAFIKAN}

33

a. MendustakanRasuluriah b. Mendustakansebagianajaran Rasulullah c. Membenci Rasulullah d. Membenci sebagianajaran Rasulullah e. Merasasenangdengan merosotnyaajaran RasururIah f. Tidak senangdengankemenanganajaranRasuruilah Nifaq perbuatan ada 5 macam: berdasarkan pada hadits RasulullahShallallahu Alaihi wa Sallam:
/ / /

.l-9
/ / ,

I , + , /

t. ,

'--

'

an

r l.:l r . r-;-LJ J'J


? / t t . t /

&*->

l5l .cr)u ,;1t :Jt a--1 //


t l_ -

/-

6-.a\-+l
IEJ

lJl r

:\tsses.i)-'o:f
/ / , .

rilj'JLi
t / , . . /

//
/ /

. r rrJ9 J.o$ J

1.}1 .

. t:Eg

Artinya: "Tanda-tandaorang munafik ada 3 yaitu; jika berkata,ia berbohong,jikaterlanji ia tioik menepati, jika dipercaya, ia berkhianat". pada riwavat rain; 'tita p.efengkar,ia berucap kotor, dan jika berjanji, ia Uerkhianat". Perlu diketahui (semoga AIIah melimpahkan rahmat_ nya kepada anda) bahwa kewaiiban pertiama yang dibebankan Allah kepada manusia adarah menorak thagfruroan beriman kepada Allah semata. Firman Allah:

ARTI THAGHUT DAN JEI\IIS.JEMSPOKOKhIYA

,iu'tii-31Ji Y;j,', y:,f Ti iL{:


34

-a,

lr*,li.+l r {rr ,..1',=lr} "o"Yth:l Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutusseorang Rasulpada tiap-tiapumat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saia) dan iauhilah rhaghut..."(An-Nahl: 36). Sikapmenolak thaghutadalahdenganmeyakini kebatilan beribadah kepada selain Allah dan meninggalkanperbuatan tersebut; membenci, me ngkafirkan,sertamenentang pelakunya. Sedang arti iman kepada Allah adalah percaya bahwaAllah sebagaisesembahan yanghak, tidak ada sesembahan selain Dia. Segalabentuk amal ibadah dipersembahjauh dari kemusyrikan.Menkan ikhlas semata kepada-Nya, cintai orang-orangyang ikhlas dan membela mereka, membenci dan menentang orang-orangmusyrik. Yang demikian adalah aiaran Nabi lbrahim, barangsiapa membencinya berarti ia memperolok dirinya sendiri. Inilah suri tauladanyang kan Allah dalam firman-Nya: diterang
J.T J

,o

!'o

r.

'4;'j;+il_t
I tt t

o.?1rt

o'. o!'o -' (: i 'ot't" ljt*r , o Cr+".r;rd- i t o u*r:. - " 1*A+' r T " ' 1 1Uli{Jr4 UU il

-+f;I e a;

/o

t.et

!',

!.,,

;',"*i 5J Litg ii

otlt

ilri;rr #'rt-uor4rti rl

;f

^firr ..jri

.i:.[j+! r:+g ;-- fii;\:ijjt {t :a,*.'*rr}


futinya: "Sesungguhnya suri tauladanbaik bagimu aia pada diri lbrahim dan para pengikutnya, ketika mereka berkata kepada kaumnya: Sesungguhnyakami berlepasdiri dari kamu dan apayangkamu bembahselain Allah. Kami mengingkari (kekafiran)-mu dan telah nyataantara kami dan kamu perrnusuhandan keben-

35

cian buat selama-lamanya,sehingga kamu beriman kepada Allah saia..."(Al-Mumtahanah:4). Pengertian fftaghut bersifat umum, yaitu meliputi segala sesembahan selain Allah, dan rela disembah atau diikuti atau ditaati selain taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jenis thaghut itu banyak,tetapi tokohnyaada 5; l. Syetanyans mengaiak menyembah selain Allah. Firman Allah:

1i1 lri:ilr rii:5i il ?tI';*$tl#i p

{..,*pAttr'E
Artinya: 'Tidakkah aku ianiikan kepadamu, hai anak Adam, agar kamu iangan menyembah syetan, karena ia musuh nyatabagimu. (Yasin:60). 2. Pemimpin dzalim yang merubah hukum Allah. Firman
Aflah:-'

JIJI J-ri u- t'-;".ti .i,#,{ i*ltt Jl ; ,'Jl ii,;t


ttrt

ef /

..r,.,ot":
o..'f

'orro,/o.1
I t,

'

'|

/'

bT JjJ-jt_'JJ* _aJytJ',j JtrFfr;; 't:.;'r,p fr::di'di rr"f'tj'1 e'y\b)l lri'..?l


r ro1

ro ,t'-,

,-

t,

l-o l.

gt

'

.($."\fu'eu-'oi 4;.:.-r;rrp

yangmekamu lihat orang-orang Artinya:"Tiadakah (Qur'an) yang berimankepada bahwamereka ngaku, yang dituditurunkankepadamu,dan (kitab-kitab) runkan sebelumkamu; mereka hendakberhakim mereka hendakmenyesatkan kepadathaghutsyetan (An-Nisa': yangseiauh-iauhnya." denganpenyesatan 60). 36

3. Merekayang memutuskanperkaradenganselainhukum AIIah.FirmanAllah.


, , ,., i, l: +, ,.o t.. .i"i;t5Jt F 3!iii llt J"i ; ',/i, 'r'".'t

& lv':
{ t t ,;s[rb

Artinya: "Barangsiapayang memutuskan perkara menurut apa yang diturunkanAllah, maka mereka itu adalah orang-orangkafir." (Al-Maidah:44)' 4. Orang yang mengaku tahu hal-hal gaib selain dari pada Allah. Firman Allah:
.(,, ,r.: ou.

--o

-lJ>l

lj '

i.

o.t-

:,

o-,.t.,

t,lg ,.,io ' djl*'-

,+-

)L-e..+ilI

Jii .,-7"t 6'at tt

. o,., o,o : y"+ r/-* L/ ,Y )

i,:ri 6 o tuF dr1 o t ) ti ,,

{rr-rv:r}r}

.\:Je') #

Artinya: "(Allah) mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperhatikan kepada seorangpun tentang yangghaib iiu; kecuali kepadaRasulyangdiridhai-Nya' guhnya Allah me ngadakan peniaga-pqlinatla sesung (mataitclt) di muka dan di belakangnya'(Jin: 26iaga

27).

Firman Allah:

iJ

$;'rr- vlq:fi!

s ' , 1 ,. - r ' . . , . , o / \---rjl 2t.lt-e,n oJi9 , J I ----(*..

+t;

q."firryt\'a b*u'r .;Jrs'J;t


37

{'q 'tuiYtF Artinya: "Milik-Nya (Allah) segala kunci ghaib, tiada yang mengetahuiselainDia. Dia mengetahuiapa yang ada di darat dan lautan. Tiadalah gugur sehelai daun pufi, melainkan Dia mengetahuinya, dan tiada satubiji pun dalam kegelapanbumi, (benda) yang basah dan yang kering, melainkan semuannya itu ada dalam kitab yang terang",(Al-An'am:59). 5. Merekayang rela disembah selainAllah. Firman Allah:

r+

ii;$lii

y"'J\ udl

,i'.@
t

"loroor'*i,o',

,P- r-tS

,{rr :,I;vr} .Ht}Jl 6F,rtll-If


Artinya: "Barangsiapaberkata di antara mereka: "Sesungguhnya aku adalah sembahan, selain daripada Allah, maka orang itu, Kami beri balasan dengan neraka Jahannam. Demikian Kami memberi balasan orang-orangzhalim. (Al-Anbiya': 29). Hendaknya diketahui bahwa seseorang tidak dikatalnn beriman kepada Allah, melainkan bila ia menolak ilnghwlFirman Allah:

rljj-:il 38

"r-ii ,ilL

H'ij

{ . r I

lr

to .//il

| .

P-fiJe-t!

-,'o\ drr

rr

c,z

y;ulj

ilo

l,

LiJ i'

'

/o'o

iil Y t5J;lt

i'i-lu.

{r or:i/.lt} Artinya: "...Barangsiapaingkar kepada .thaghut dan beriman kepada"Nlih, sJsungguhnya-ia telah berputus' y11q liadl,akan f"g"trg dengan tali yang tegu!, Mendenglr hgi Maha Mengetahui." Dan Atlah ffi"nu (Al-Baqarah:256)Kebenaran hanya ada pada agama Muhammad' sedangkesesatanadapadaagamaAbiJaha|.Taliyangteguh (Al-irrwatul wutsqa) adatah syahadat bahwa tiada sesem' penolakan batran yang naq setain Allah, iut'g mengandung penghambaan dan penetapan, yaitu menolak segalamacam peng[*piAu seliin Allah, dan menetapkansegala-macam tiada sekutu bagi- Nya' hambaan hanya kepada Allah semata, nikAlhamdutiilail segala puii bagi-Nya yang dengan matkarunia-Nyasega|aamalshalehdapatse|esai.
d.*+**

39

DAFTAR ISI
Tiga Dasar Pokok Yang Waiib Diketahui Oleh Setiap MusliminDanMuslimah..,..r. ......7 PokokDanKaidahAgamaAdaDua. ......8 Syarat-syaratLaa llaha IIla Allah I LandasanSyarat-syarat Dari Al-Qufan dan Sunnah Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi uta Sallam I Hal-halYang Menggugurkan Islam Z0 Macam-macamTauhid ZB Lawan Tauhid Adalah Syirik Zs Syirik Akbar Ada Empat Macam . Zg KekufuranAda 2 Jenis Bl Nifaq (Kemunafikan) 38 Arti Thaghut Dan Jenis-ienisPokoknya A4

40

DAFTARRALAT
? dari baualt 7 dari aus. 5 dari bawalt I dari atas 9 dari atas
t

'ef
.-tli

t.t J.rt

l-

J-tI

'n$t;

C'+tU

l'Jo
menumbuhkan akan mengampuni(dosat vang sclain inr bagi siaPa Dia kchendaki
r1,f.Tr 'V'
t?.

menunbulrkan 5 dari atas 7 dadbastah etn menghcnddci 2 dari basalt


.-tv
t . | , .

2r
26 2t 29 3l 32

4 dadbauah 13 dari atas E dari bawah 5 dari atas 2 dari atas I dari aus ltani
-

yirt
.ri*

*lret

t+rjr

u t

ii"r;'

I deri atas 2 dari banah

td

4 dari aus

thaghut. Padahalmereka dipcrinuh mengingkari taghut itu. Dan sYetan !'ang memutuskan 1'angtidak memutuskan thaghuts.vtan tidak memPcrlihatkan l;uii

? dari bauatt tidak memperhatikan 2 dari barrzlr dt,

qlf

rr|+i.tr*i{lrr1rf
FEBI' : rJlil; : .r,JLi / Yf llrot Yftl^ll

r\raR|g-fil\lr- ff lllot ,ib_lt

.t

ftll.sl,tal
;:lEll -i'l+du I J:l=i s:l ltlt se",:
..r..!-"Jl rtJl jLr.'l |,.. +aiJij l]J'!yl juLll Jf ;Jr,r ;$- J-rJl tls.rll c..-tb-J +i ,Jr i-!ur .;-.l.dliJJLtb aj,Lta JKil Ji raJj.r U e.|r,; dj5j !l lrrlarl ;9.r jr alll Jr.i !r! J+t J:J 6a,ft gra:ll oic "-lt-!t . i{ialj4 iio3 rJ. j; !l.a4i j.ij JJJJ ,;rr,,J-rlr+. ;9.! g !-,Ll .-!. _JJj .Jr i t I lJ4 .,J ;Fl J6i e,r ilGl-l-.3 -.r-JrJ!lc 'Jly'b ir 1j trlej\)jr . :rl9 Jr '^iyl

L_..lirl3..rl3ll sigS eJ. nj oGJ ;lrr .r"!-Yl .rlJtb jt-_1b r-_ JF JI -ljri f lss'ylj J)ljllj .ptilt3 Jr,tJt j Q-tr-j99 ,) rJtiJiall,rL,t.r nLc'}nll rsilrl(A/ I V!t dJ JJ4 "lii;

.liL4l9 tx-)'| t r:r l+ +J{-Yl

;:jHl tjl+ur(\/IA,.)-,'..-i;LsjJr3,

Tel : 06 / 3248980 3243100 3231405Fax: QO 13245414 P.O. Box: 142 BURAIDAH


Ifr,,r - --a\tIrtLc 4iltr nltt#t iSS,-FJ",a$i

IilNGDOM ARABIA OF SAUDI FOREIGNERS GUIDANCE CENTER IN GASSIM ZONE

I
t!
i

Anda mungkin juga menyukai