Anda di halaman 1dari 15

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

1.0

PENGENALAN NINA Laundry Enterprise bakal di wujudkan disalah satu premisyang dianggarkan siap pada tahun 2011. Perniagaan yang berstatus milik tunggal milik bumiputra. Adalah menjadi hasrat perniaga untukturut serta di dalam perkembangan ekonomi kaum bumiputramenyumbang kepada ekonomi negara.

Aktiviti perniagaan ini adalahmenyediakan perkhidmatan dobi cucian kering dan cucian basah,menggosok dan melipat pakaian. Pemilik sedang menyertai Skim Latihan Galakan Perniagaan Kakitangan Kerajaan 2011 anjuranKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) danMARA bagi tujuan meningkatkan kemahiran mengurus dalamperniagaan. Melalui skim ini, pemilik telah dapatmenimba banyakpengalaman dan pengetahuan yang amat berguna tentang selok belokperniagaan dari segi pengurusan kewangan dan juga pengurusan alat atau mesin yang telibat dalam perniagaan dobi.

Perniagaan yang akan dimulakan ini memerlukan pembiayaandaripada pihak MARA sebanyak RM30,000 dan juga modal sendirisebanyak RM13,000. Melalui pembiayaan ini, pemilik dapatmemulakan perniagaan dengan membeli aset tetap dan juga keperluanlain untuk menjalankan perniagan.NINA LAUNDRY bercadang untuk membuka cawangan dalamjangka masa lima tahun akan datang dan khidmat basuhan keringmenjadi perniagaan utama, sekiranya bertambah maju dan mendapat sambutan yang memuaskan.

2.0

TUJUAN KERTAS KERJA

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk membentangkan rancanganperniagaan ini dengan lebih terperinci yang meliputi aspek pengurusan,pemasaran perkhidmatan dan juga kewangan perniagaan kepadapihak MARA. Ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menilaipotensi perniagaan yang akan dijalankan. Pemilik memohonpembiayaan sebanyak RM30,000 (Ringgit Malaysia tiga puluh ribusahaja), dimana sebanyak RM 13,000 (Ringgit Malaysia Tiga Belas Ribusahaja) adalah wang pemilik sendiri, jangka dapat membantu perniagaan agar merealisasikan cadangan perniagaan dan seterusnyamenawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan kompetetif dengankehendak pasaran.

Disamping itu, kertas kerja ini disediakan bagimemenuhi salah satu syarat wajib bagi para peserta SLGKK (SkimLatihan dan Galakan Bagi Kakitangan Kerajaan) untuk menamatkan

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

program latihan galakan perniagaan. Tempoh pembiayaan kewanganyang dipohon adalah selama satu tahun. Pembiayaan ini akandigunakan untuk beberapa tujuan berikut: (1) Membeli aset tetap (2) Modal pusingan. 3.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN : : NINA LAUNDRYENTERPRISE Lot 42,Ground Floor, Beverly Hills Plaza, Jalan Bundusan, Penampang Alamat Operasi No. Daftar Perniagaan Tarikh Pendaftaran Tarikh Mula berniaga Aktiviti Perniagaan Modal Awal Pemilik No. K/P : : : : : : : : -samaDalam proses Dalam proses 2011 (Jangkaan akan bermula) Milikan Tunggal RM 13,000 Nurwaniedah Winnie Abdullah 770201-12-5688 RM 25,500 RM 4,500

Nama Perniagaan Alamat Berdaftar

4.0 Nama

LATAR BELAKANG PEMILIK : : : Nurwaniedah Winnie Abdullah Pengurus Lot 42,Ground Floor, Beverly Hills Plaza, Jalan Bundusan, Penampang. - sama 088-729866 770201-12-5688 01.02.1977` Sino Kadazan/Islam PEMBANTUTADBIR

Jawatan Alamat tetap

Alamat surat menyurat No. Telefon No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Bangsa / Agama Pengalaman Kerja

: : : : : :

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Kursus Latihan Asas Perniagaan Bil:10/2010

Tarikh 24hb hingga 28hb April 2010

Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan MARA

Skim Latihan Dan Galakan Bagi Kakitangan Kerajaan untuk mencebur dlm Perniagaan 2006

15hb. Mei 15hb. Sept. 2010

- SAMA

5.0

SKOP PERNIAGAAN 5.1 Aktiviti Perniagaan i) Cucian Kering ii) Cucian basah iii) Cuci karpet

5.2 Potensi Perniagaan Berdasarkan kepada pemerhatian pemilik, perniagaan inimempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembangdisekitar 5% pada tahun pertama dan akan meningkat pada tahun berturutnya antara 10% hingga 20% setahun. Melaluiusaha yang yang berterusan khidmat yang ditawarkan sentiasadipastikan berada pada tahap kualiti yang tinggi. Lokasi kedaiyang terletak ditepi jalan merupakan kawasan yang strategikdan memberi kelebihan kepada premis kerana pelanggan dapatmengunjungi dengan mudah.

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

6.0

RANCANGAN PENGURUSAN 6.1 Struktur Organisasi Secara keseluruhannya struktur organisasi adalah sepertiberikut: -

NINA LAUNDRY ENTERPRISE


PENGURUS NURWANIEDAH WINNIE ABDULLAH

BAHAGIAN PEMASARAN

BAHAGIAN KEWANGAN & PENTADBIRAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN & TEKNIKAL TEKNIKA 2 ORANG PEKERJA

Nota : Bahagian pemasaran, operasi, pentadbirandan kewangan akandiuruskan oleh pemilik sendiri.

6.2 Fungsi dan Tanggungjawab NINA LAUNDRY telah menyusun fungsi dantanggungjawab berikut bagi melicinkanlagi pengurusanperniagaannya: -

6.2.1 Pengurus Operasi / Pemilik Pengurus operasi bertanggungjawab di dalamsegala aspek pengurusan perniagaan dan di samping itujuga bertindak melaraskan pengurusan dan operasiperniagaan. Pengurus operasi pula bertugas memastikanpekerja-pekerja berkerja mengikut fail meja yang telahditetapkan. 6.2.2 Pengurus Pemasaran/Kualiti Pengurus pemasaran peranan utamanya ialahmeningkatkan

perniagaan dengan mencari pemasaranyang baru seperti di hotel-hotel, tender kerajaan dan diinstitiut pengajian tinggi. Kualiti produk yang dijalankan hendaklah sentiasa memenuhi selera pelanggan.

6.2.3 Pengurus Kewangan dan Pentadbiran 4

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Aspek pentadbiran dan kewangan menjadiurusanutama yang mana melibatkan pembelian bekalan dankawalan stok operasi. Menyediakan bajet danmengenalpasti sumber-sumber kewangan sertamengawalkewangan perniagaan. Menjaga kehadiranpekerja dan serta mentadbirnya dari segi operasipendobian dan menjaga kebajikan pekerja dankeselamatan kedai.

6.2.4 Bidang Tugas Pekerja Bertanggungjawab memastikan kebersihan dankeselamatan kedai dengan menjalankan tugas secarabijaksana, cekap dan berdaya kreatif yang tinggi agarkualiti ditahap yang memuaskan supaya perniagaan iniakan berkembang maju.

6.3 Gaji dan Ganjaran Anggaran gaji dan ganjaran pekerja untuk sebulan adalahseperti Jadual 1 di bawah. JADUAL 1 JAWATAN PENGURUS 2 PEKERJA JUMLAH GAJI RM1200 RM1200 RM1200 ELAUN RM1200 KWSP 0 RM144 RM144 PERKESO 0 RM24 RM24 JUMLAH RM1200 RM1368 RM2568

6.4 Belanja Pengurusan Bagi pengurusan,perniagaan ini menganggarkan perbelanjaandalam sebulan mengikut pelan peningkatan kapasiti perniagaannya adalah seperti Jadual 2 di bawah. JADUAL 2 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jenis Perbelanjaan Elaun Pengurus Gaji dan Elaun pekerja KWSP/PERKESO Sewa lot perniagaan Air/Letrik Telefon Alatulis & belanja pejabat Promosi Pelbagai Belian bahan mentah Pengangkutan Tol/ Parking Majlis Pelancaran Jumlah Jumlah (RM) 1200.00 1200.00 168.00 1000.00 500.00 100.00 50.00 200.00 100.00 500.00 200.00 100.00 500.00 5,818.00

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

6.5 Strategi Pengurusan Operasi perniagaan dan juga kakitangan amat mustahak di dalam usaha memajukan perniagaan. Oleh itu perniaga telah mengatur beberapa strategi pengurusan seperti: -

6.5.1 Memberi bimbingan kepada pekerja supaya dapat mengwujudkan pekerja yang bertanggungjawab dan berdedikasi. 6.5.2 Ada hubungan yang baik diantara majikan dan pekerja dan semangat kerjasama untuk faedah bersama untuk menghasilkan kerja yang lebih efisyen dan berdaya maju. 6.5.3 Memberi bonus berbentuk wang kepada pekerja setiap tahun jika mendapat keuntungan. 6.5.4 Menjaga kebajikan pekerja, seperti sakit, kematian dan masalah keluarga.

7.0

RANCANGAN TEKNIKAL /PERKHIDMATAN 7.1 Lokasi Premis

Bangunan Luas lantai Buatan Taraf Bangunan Hak Milik Nama Pemilik Kos sewa Kedudukan tapak : :

Rumah kedai 2 tingkat

22 X 75 : : : : : Konkrit Perniagaan Bebas Nurwaniedah Winnie Abdullah RM 2,000.00

Lot 42,Ground Floor, BeverlyHills Plaza,Jalan Bundusan Penampang

7.2 Kemudahan Asas Premis Premis ini terletak di kawasan perumahan. Padakebiasaannya, setiap premis yangterletak di taman perumahan,kemudahan-kemudahan asas seperti telefon, air danelektrikakan disediakan. 7.3 Mesin dan Peralatan yang Diperlukan Aset tetap dan peralatan yang diperlukan melaluipembiayaan ini adalah seperti jadual di bawah.

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Bil

Jenis/Modal

Harga/Unit (RM)

Kuantiti

Nilai (RM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mesin Basuh MAYTAG 10.5 kilo Mesin PengeringMAYTAG 10.5kilo Mesin Basuh EUROPA 6 kilo Mesin Pengering HAIER 5 kilo Wall Fan FUJI AIR 26 in Vacum Cleaner AUTOMATIC BOOSTER PUMP HIGH PRESURE CLEANER Pengosok Baju steam REVERBERI

3,850.00 3,200.00 1,800.00 900.00 250.00 850.00 1,200.00 2,000.00 2,500.00

1 1 1 1 2 1 1 1 1

3,850.00 3,200.00 1,800.00 900.00 500.00 850.00 1,200.00 2,000.00 2,500.00

10 11

Papan gosok besar (steam) Pengubahsuaian (Meja kaunter,letrik .paip dan air)

1,000.00 4,000.00

1 1

1,000.00 4,000.00

12 13 14

EXHAUST FAN Air Condition Pemadam Api JUMLAH 7.4 Kelengkapan Yang Diperlukan

250.00 1200.00 1000.00

1 1 1

250.00 1200.00 1000.00 24,250.00

Melalui pembiyaan kewangan yang dipohon peniagamemerlukan kelengkapan premis seperti di bawah:BIL 1 2 3 4 5 PERKARA Mesin Tagging Penimbang Bakul/Plastik/tali/hanger Tangki air Pendawaian JUMLAH UNIT 2 1 1 HARGA PERUNIT(RM) 50 300 500 600 JUMLAH (RM) 100 300 500 600 400 1,900

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

7.5 Senarai Pembekal Bil 1 Nama & Alamat Pembekal TAN ELECTRICAL SERVIC NO.30 Jalan Perwira 1 Taman Tun Aminah 88100 Kota Kinabalu,Sabah WELLMAC MACHINERY SDN.BHD. 50 Jalan Sutra 3, Tmn. Sentosa 88000 Kota Kinabalu, Sabah SYARIKAT CHENG SOON NO.77, Jalan Sri Teberau 88000 Kota Kinabalu, Sabah. RANK CHEMICAL SDN. BHD NO.18, Jalan Molek 2/5 Taman Molek 88000 Kota Kinabalu, Sabah. Bekalan Mesin dan peralatan

2 3 4

Mesin dan peralatan Penimbang, bakul, plastik, tali, hanger Sabun, softener, dan bahan lain.

7.6 Carta Aliran Proses Kerja Menerima dari Pelanggan Membasuh Mengering Menggosok Melipat

Membungkus

Invois Menghantar/Ambil

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

7.7 Anggaran Pendapatan Bulanan Anggaran yang disediakan di bawah adalah meliputi semua perkhidmatan yang diperolehi melalui prosesperkhidmatan cucian seperti berikut:BULAN CUCIAN SAHAJA (RM) 6,000.00 CUCIAN GOSOK (RM) 1,500.00 DRY CLEANING (RM) 1,000.00 CUCIAN KARPET (RM) 500.00 JUMLAH (RM)

JANUARI FEBRUARI MACH APRIL MEI JUN JULAI OGOS

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,923.00 9,923.00 9,923.00 10,915.00 10,915.00 10,915.00 117,861.00

6,000.00 6,000.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,615.00 6,615.00

1,500.00 1,500.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,653.75 1,653.75 1,653.75 1819.13 1819.13 1819.13 19,643.75

1,000.00 1,000.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,102.50 1,102.50 1,102.50 1,212.75 1,212.75 1,212.75 13,095.75

500.00 500.00 525.00 525.00 525.00 551.25 551.25 551.25 606.38 606.38 606.38 6,547.88

SEPTEMBER 6,615.00 OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH 7,276.50 7,276.50 7,276.50 78,574.50

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

7.8 Cucian biasa

Muatan cucian sehari Pendapatan sehari Pendapatan sebulan

90 (10 kg x 9 kali) 90 x 2.50 = RM 225.00 225 x 25 = RM 5600.00

Cucian comforter 2 helai / hari Pendapatan sebulan Pendapatan semua -

RM 20.00 RM 500.00 (25 x 20) RM 6,100.00

Gosok baju

20 helai baju/seluar sehari 25 hari 20 helai baju kurung 25 hari Pendapatan semua

RM 24.00 (1.20 x 20) RM 600.00 RM 40.00 (2.00 x 20) RM 1000.00 RM 1,600.00

Cucian kering (dry clening)

1 pasang baju kurung Dalal 40% 10 helai /hari 25 hari

RM 12.00 RM 4,80 RM 48.00 (10x 4.80 ) RM 1,200.00

Cucian kapet

10 keping berbagai jenis/ sebulan

RM 500.00

7.9 Strategi Perkhidmatan Di antara strategi perkhimatan yang telah diatur olehNIDA LAUNDY adalah saperti berikut: 7.9.1 Menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi danmenangani segala masalah dan rungutan pelanggansebagai panduan untuk meningkatan lagi pengetahuandankepakaran dalam bidang ini. 10

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

7.9.2 Menerima kerja mengikut keupayaan dan kapasiti yangmampu disiapkan sahaja untukmenjaga kualiti danmemastikan pelanggan menerima penghantaran pakaianmengikut jadual yang di tetapkan serta dengan harga yangberpatutan 8.0 PEMASARAN 8.1 Senarai harga bagi perkhidmatan 8.1.1 Perkhidmatan Cucian BiasaJenis kg @ set Harga Jenis Pakaian Comforter Toto narita Kg @ set 1 1 1 Harga (RM) 2.50 10.00 15.00

8.1.2 Perkhidmatan Menggosok Jenis Kemeja Seluar Baju kurung T-shirt Blouse Helai 1 1 1 Pasang 1 1 Harga (RM) 1.20 1.20 2.00 1.00 1.00

8.1.3 Perkhidmatan Cucian Kering Jenis Baju Kurung Seluar / Panjang Baju Sepasang helai 1 1 1 Harga (RM) 2.50 10.00 15.00

8.1.4 Karpet Saiz 5 x 7 kaki / per 6 x 9 kaki / per 7 x 10 kaki / per Helai 1 1 1 Harga (RM) 2.50 10.00 15.00

Nota: Senarai harga perkhidmatan sepenuhnya ada dipamerkan di premis.

11

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

8.2 Kumpulan sasaran 8.2.1 Penduduk setempat 8.2.2 Pekerja kilang

8.3 Pasaran 8.3.1 Meliputi taman perumahan : 1) Beverly Hills Apartment 2) Taman Mellinium Heights 8.3.2 Kilang di sekitar Penampang. 8.3.3 Hospital swasta di sekitar Penampang. 8.3.4 Walk in pelanggan yang menyewa apartmenthotel dan chalet.

8.4 Saiz Pasaran Beverly Hills Apartments dan Taman Mellinium Heights terdapat melebihi4,000 unit rumah. 70% daripada jumlah rumah kediaman,adalah merupakan rumah kos sederhana keatas. Jika dikirahitung panjang sebuah rumah 5 orang jadi penduduknya lebihkurang 20,000. Jika 2000 (10%) orang menggunakan khidmatdobi pada permulaan saiz pasaran dapat dijangkakan sapertiberikut: Bil Penduduk 10% mengguna Khidmat dobi Seorang Penduduk menggunakan khidmat dobi 4x sebulan 20,000 orang 2,000 orang RM 50.00 RM 100.00 RM 1,200,000 Saiz pasaran sebulan Saiz pasaran setahun

8.5 Pesaing Tiada pesaing pada masa sekarang dan pesaing palinghampir di Taman Kemayan dan Taman Perdana yang jauhnya lebihkurang 5 km.

12

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

8.6 Syer Pasaran Daripada saiz pasaran berjumlah RM 1,200,000 setahun,syer pasaran dianggarkan seperti berikut:Bil 1 Peniaga % syer pasaran 80% Jumlah syer pasaran RM 960,000

4 buah kedai dobi berada di Taman Perling dan Gelang Patah, Johor Bahru.
NINA LAUNDRY JUMLAH

20% 100%

RM 240,000 RM 1,200,000

8.7 Strategi Pemasaran

8.7.1 Promosi Di antara strategi promosi yang dilakukan olehNINA Laundry bagi menawarkan dan memperkenalkankhidmatnya ialah: 1. Memberikan khidmat yang lebih cekap ,pantas dantepat. 2. Memberikan profil perniagaan kepada semuapelanggan. 3. Mengedarkan pamplet dan broser. 4. Mengekalkan hubungan peribadi yang baikdengan pelanggan.

8.7.2 Lokasi Lokasinya yang terletak di tepi jalan besarmerupakan lokasi yang strategik bagi pelanggan untuksinggah serta menghantar dan mengambil pakaian.Antara laluan yang utama bagi penduduk-penduduk ditaman berhampiran untuk menuju ke Kota Kinabalu. 8.5.3 Harga Penetapan harga yang ditawarkan mengikut kadarpasaran biasa yang ditetapkan pesaing-pesaing yanglain

13

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

9.0 ASPEK KEWANGAN 9.1 Kos Pelaburan Projek PERKARA / MODEL A) PEMBELIAN ASET TETAP Mesin & Peralatan Rak & Ubahsuai Penggosok baju steam Penimbang Pakaian Tangki air Raga/hanger/plastik Papan gosok Kipas angin Air condition Pendawaian Pemadam api B) MODAL PUSINGAN Stok Barang Permulaan Elaun Pengurus & Pekerja Sewa Telefon Elektrik & Air KWSP & SOCSO Alatulis Pengangkutan Promosi Tol & Parking Pelbagai Majlis Pelancaran C) BELANJA PERMULAAN Deposit Kedai Deposit Utiliti Daftar Perniagaan Lesen Majlis Perbandaran Dokumentasi & Guaman 3,000.00 1,500.00 200.00 300.00 200.00 2,000.00 2,400.00 1,000.00 150.00 500.00 168.00 50.00 200.00 200.00 100.00 100.00 500.00 19,250.00 4,000.00 2,500.00 300.00 600.00 500.00 1,000.00 500.00 1,200.00 400.00 1,000.00 JUMLAH

14

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Latihan & Kursus JUMLAH KOS PELABURAN PROJEK

1,000.00 40,648.00

9.2 Anggaran Aliran Tunai Dan Penyata Kewangan. Oleh kerana premis ini merupakan sebuah perniagaan yangbaru, maka anggaran penyata kewangan yang dibentangkan inimengambil kira perkara-perkara yang berikut: 9.2.1 Pembiayaan diperoleh dahulu sebelum kapasiti dapatditingkatkan. 9.2.2 Anggaran Aliran Tunai dan Prestasi Kewangan disedikanselama 3 tahun selepaspembiayaan. 9.2.3 Belian daripada pembekal dibuat secara tunai atau bayarantertundakurang 1 bulan 9.2.4 Penyediaan Anggaran Penyataan Pendapatan mengambilkira susut nilai aset melalui kaedah garis lurus mengikutperatus susut nilai seperti berikut:~ Kelengkapan Pejabat 10% ~ Aset Tetap 20 % ~ Ubahsuai 10% 9.0 JUSTIFIKASI DAN PENUTUP

Berdasar kepada perancangan dan unjuran pendapatanyang telah dibentangkan,peniaga amat berkeyakinanbahawa perniagaan yang diceburi ini akan memberi pulanganyang menguntungkan. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk tahunpertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah amatkonservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan masih diperingkat awal.

Peniaga telah membuat kajian dan perancangan yangsistematik bagi membolehkan perniagaan berjalan denganlancar. Oleh yang demikian, perniagaan NINA LAUNDRY amat optimis, yang perniagaan ini amat berdaya saing dan mampuberkembang di masa hadapan. Diharap permohonan ini mendapat pertimbangansewajarnya daripada pihak institusi kewangan, kerana melaluicara ini sahaja perniagaan dapat dikembangkan. NINALAUNDRY amat berharap ia diberikan peluang untuk turut samamenjadi sebahagian daripadaMasyarakat Perdagangan danPerindustrian Bumiputera (MPP) yang berjaya di negara ini.

15