Anda di halaman 1dari 18

Li st r i k dan magnet

mhhar i smansur @gmai l . com


205
ELEK T RO ST AT I S
1. Tes ITB 1975
Sebuah kapasitor keping sejajar mempunyai kapasitas C dan jarak antara kedua
kepingnya adalah d. Keping yang satu diberi muatan listrik Q dan yang lain Q
sehingga besar potensial kapsitor V. Jika jarak antara kedua keeping diubah
menjadi 2d, sedangkan muatan kapsitor tetap, manakah diantara pernyataan-per
nyataan berikut yang benar ?
A. Kapsitasnya menjadi 2C dan beda potensial menjadi 2V
B. Kapsitasnya menjadi 2C dan beda potensial menjadi 0,5V
C. Kapsitasnya menjadi 0,5C dan beda potensial menjadi 2V
D. Kapsitasnya menjadi 0,5C dan beda potensial menjadi 0,5V
E. Kapsitasnya menjadi 2C dan beda potensial tetap
Jawab : C
V
C
Q
C
Q
C
Q
V C
d
A k
d
A k
d
A k
C
Q Q Q V V C C V V d d d d C C
2 2
2
1
2
1
2
) ( ... ; ... ; ; 2 ; ;
2
1
2
2
2
0 0
2
0
2
2 1 2 2 1 2 1 1
= = = = = |
.
|

\
|
= = =
= = = = = = = =


2. Tes ITB 1976
Sebuah electron bergerak dengan kecepatan tetap yang tegak lurus pada arah kuat
medan listrik E akan mengalami gaya yang arahnya
A. searah dengan kuat medan listrik E
B. berlawanan arah dengan kuat medan listrik E
C. searah dengan kecepatan v
D. berlawanan arah dengan kecepatan v
E. tegak lurus pada E maupun v
Jawab : B
Gaya listrik F selalau sejajar dengan medan listrik E. Untuk muatan positif
(proton) gaya listrik F searah dengan medan listrik E, sedangkan muatan
negative (electron) arah gaya F berlawanan arah dengan medan listrik E

3. Skalu 1977
Segumpal awan mempunyai potensial
6
10 8x volt terhadap bumi. Ketika terjadi
kilat antara awan dan bumi suatu muatan listrik sebesar 40 C dilepaskan.
Banyaknya energi yang hilang pada peristiwa itu adalah joule
A.
5
10 5x B.
6
10 2x C.
6
10 5x D.
8
10 6 , 1 x E.
8
10 2 , 3 x
Jawab : E
joule 10 2 , 3 10 320 10 8 40
? ... ; 40 ; 10 8
8 6 6
6
x x x x qV W E
E C q volt x V
= = = = =
= = =


Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
206
4. Skalu 1977
Sebuah kapsitor mempunyai kapsitas sebesar F 5 bila ada udara di antara
keping-kepingnya, dan F 30 bila antara keping-kepingnya ditempatkan
lembaran porselen. Konstanta dielektrik porselen sama dengan
A. 0,17 B. 6 C. 25 D. 35 E. 150
Jawab : B
6
5
30
? ... ; 30 ; 5
0
0
= = = | = = =


C
C
k k F C F C

5. Skalu 1978
Tiga buah kapasitor yang masing-masing kapsitasnya 3F, 6F dan 9F dihubung
kan seri. Kedua ujung dari gabungan tersebut dihubungkan dengan sumber
tegangan yang besarnya 220 volt. Tegangan antara ujung-ujung kapsitor yang 3F
adalah volt
A. 40 B. 60 C. 110 D. 120 E. 220
Jawab : D
? ... ) 3 ( ; 220 ; 9 ; 6 ; 3
3 2 1
= = = = = F V volt V F C F C F C
volt 120
3
360
360 220
11
18
11
18
18
2 3 6
9
1
6
1
3
1 1 1 1 1
1
3 2 2 1
3 2 1
= = = | = = = = = =
= |
+ +
= + + = + + =
C
q
V C x V C q q q q
F C
C C C C
s
s
s


6. Skalu 1978
Lintasan sebuah electron yang bergerak dalam medan listrik dengan kecepatan
sejajar arah medan magnet adalah
A. lingkaran B. Parabola C. ellips D. heliks E. garis lurus
Jawab : E
Karena arah kecepatan sejajar medan listrik, maka gaya listrik pada electron
akan sejajar pula dengan kecepatannya sehingga arah gerak electron tidak
berubah atau membentuk garis lurus searah kecepatan semula.

7. Tes ITB 1978
Kapsitor 2 mikrofarad yang berpotensial 15 volt dihubungkan parallel dengan
kapasitor 4 mikrofarad yang berpotensial 30 volt dengan menghubungkan ujung-
ujung yang bersamaan tanda muatannya, maka potensial gabungannya menjadi
A. 45 volt B. 25 volt C. 15 volt D. 12,5 volt E. 10 volt
Jawab : B
volt 25
4 2
) 30 ( 4 ) 15 ( 2
) (
) paralel ?( ... ; 30 ; 4 ; 15 ; 2
2 1
2 2 1 1
2 2 1 1
2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
2 2 1 1
=
+
+
=
+
+
= | + =
+ = | = | = | + = =
= = = = =C C
V C V C
V V C V C V C
q q q V C q V C q V C C V C q
V V V F C V V F C
p
P P P P P


Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
207
8. PPI 1979
Dua keping logam sejajar diberi muatan listrik yang sama besarnya dan
berlawanan tanda. Kuat medan listrik di antara dua keeping itu
A. berbanding lurus dengan rapat muatannya
B. berbanding terbalik dengan rapat muatannya
C. berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua keping
D. berbanding lurus dengan jarak antara kedua keping
E. arahnya menuju keping yang bermuatan posisif
Jawab : A
d
E V E
d
V
E
1
; ;
0
~ ~ ~ = =

atau E arahnya menuju keping yang bermuatan (-)9. PPI 1979
Untuk memindahkan muatan positif besarnya 10C dari suatu titik yang
potensialnya 10 volt ke suatu titik yang potensialnya 60 volt diperlukan usaha
sebesar
A. 5 volt/coulomb B. 100 J C. 500 J D. 500 VA E. 600 J
Jawab : C
joule 500 ) 10 60 ( 10 ) (
? ... ; 60 ; 10 ; 10
1 2
2 1
= = = A =
= = = =
V V q V q W
W volt V volt V C q


10. PPI 1979
Kapasitas kapasitor keping sejajar
1. sebanding dengan luas keping
2. tergantung pada macam dielektrik yang digunakan
3. berbanding terbalik dengan jarak kedua keping
4. makin besar bila muatan sejajar diperbesar
Jawab : 1,2 dan 3 (A)
salah benar benar benar kC C
d
A k
C
d
A
C ) 4 ( ; ) 3 ( ; ) 2 ( ; ) 1 ( ; ;
0
0 0
0
l = = =11. PPI 1981
Kapasitansi suatu keping sejajar yang bermuatan adalah
A. berbanding lurus dengan besar muatannya
B. berbanding terbalik dengan beda potensial antara kedua kepingnya
C. makin besar jika jarak antara kedua keeping diperbesar
D. makin besar apabila luas kedua keeping diperbesar
E. tidak bergantung pada medium antara kedua keping
Jawab : D
0
0 0
0
; ; kC C
d
A k
C
d
A
C = = =
Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
208
12. PPI 1981
Sebuah kapasitor dengan kapasitansi F
4
10

yang pernah dihubungkan dengan


beberapa saat lamanya pada beda potensial 500 volt, kedua ujungnya
dihubungkan dengan ujung-ujung kapasitor lain dengan kapasitansi F x
4
10 4


yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan dalam kedua kapasitor adalah J
A. 0,25 B. 0,50 C. 0,75 D. 1,25 E. 1,50
Jawab : A
C x x x x V C V C Q Q Q
W V F x C V F C
P
P
3 5 5
2 2 1 1 1 1
2
5
2 1
5
1
10 5 0 10 4 500 10
) paralel ?( ... ; 0 ; 10 4 ; volt 500 ; 10


= + = + = + =
= = = = =


J 25 , 0
10
5 , 2
10 5 2
) 10 5 (
2 2
1
10 5 10 4 10
5
2 3 2
2
5 5 5
1 1 1 1
= = = = =
= + = + = + =


x x
x
C
Q
V C W
F x x C C C C C
P
P
P P P
P13. PPI 1983

Kapasitor F C 1
1
= , F C 2
2
= dan F C 3
3
=
dihubungkan seri dan diberi tegangan total sebesar
E volt, maka
1. masing-masing kapsitor akan mempunyai
muatan listrik yang sama banyak
2.
1
C mengandung energi listrik terbanyak
3. pada
3
C bekerja tegangan yang terkecil
4.
1
C ,
2
C dan
3
C bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan
muatan sebesar E
11
6
mikrocoulomb
Jawab : 1,2,3 dan 4 benar(E)
F C
C C C C
Evolt V F C F C F C
s
s
11
6
6
2 3 6
3
1
2
1
1
1 1 1 1 1
; 3 ; 2 ; 1
3 2 1
3 2 1= |
+ +
= + + = + + =
= = = =

2 : 3 : 6 : :
11
6
)
11
2
( 3
2
1
2
1
11
9
)
11
3
( 2
2
1
2
1
11
18
)
11
6
( 1
2
1
2
1
11
3
2
1
11
6
11
6
1
1
11
6
) (
11
6
3 2 1
2
2
2 2
3 3 3
2
2
2 2
2 2 2
2
2
2 2
1 1 1
2
2
1
1
= | = = =
= = = | = = =
= = = | = = = | = =
W W W E
E
x x V C W
E
E
x x V C W E
E
x x V C W
E
E
C
q
V
E
E
C
q
V C E V C q
s14. PPI IPA Terpadu 1983
Potensial di suatu titik berjarak r dari muatan q adalah 600 volt. Intensitas medan
di titik tersebut 400 N/C. Jika
2 2 9
/ 10 9 C Nm x k = , maka besar muatan q C
1
C
2
C
3
C
E

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
209
A.
9
10 25 , 2

x B.
8
10 4 , 4

x C.
8
10 7

x D.
7
10

E.
6
10 5 , 1

x
Jawab : D
C
x
x
k
Vr
q
r
q
k V m
E
V
r r E V
q x k E V
7
9
2
3
2 2 9
10
10 9
600
2
3
400
600
.
? ... ; /C Nm 10 9 ; N/C 400 ; volt 600

= = = | = | = = = | =
= = = =15. Sipenmaru 1984
Sebuah kapasitor terbentuk dua lempeng almunium yang luas permukaannya
masing-masing 1 m
2
, dipisahkan oleh selembar kertas paraffin yang tebalnya
1mm dan konstanta dielektriknya 2. Jika
2 2 12
0
/ 10 9 Nm C x

= , maka kapasitas
kapasitor ini adalah F
A. 0,35 B. 0,25 C. 0,18 D. 0,10 E. 0,05
Jawab : C
F F x
x x x
d
A k
C
C m A mm d k Nm C x

18 , 0 10 18
10
1 10 9 2
? ... ; 1 ; 1 , 0 ; 2 ; / 10 9
8
4
12
0
2 2 2 12
0
= = = =
= = = = =16. Sipenmaru 1984
Muatan listrik sebagai fungsi jarak yang ditimbulkan oleh sebuah bola konduktor
pejal yang berjari-jari R dan bermuatan q + adalahJawab : B>>Untuk bola konduktor dengan jari-jari R
2 2
1
0
r
E
r
q
k E R r E E E R r
R r
~ | = | > = | < | <
Semakin besar r, maka semakin kecil kuat medan listriknya

17. Sipenmaru 1985
Dua benda bermuatan listrik
1
q + dan
1
q berjarak r satu sama lain. Bila pada
jarak r diubah-ubah, maka grafik yang menyatakan hubungan gaya interaksi
kedua muatan F dengan r adalah
Jawab : B
Gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan
2 2
2 1
1
r
F
r
q q
k F ~ =

. D
F
r
. B
r
F
. C
r

. E

r
. A
F
r
. D
E
r
. B
E
r
. C
E
r
. E
E
r
. A
E
r

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
210
18. Sipenmaru 1986
Sebuah kapsitor di beri muatan nC 10 dan mempunyai beda potensial 100 volt
antara pelat-pelatnya. Kapasitansinya dan tenaga yang tersimpan di dalamnya
adalah
A. 100pF dan J x
5
10 5

C. 1nF dan J x
7
10 5

E. 100nF dan J x
7
10 2


B. 100pF dan J x
7
10 5

D. 10nF dan J x
7
10 6

Jawab : A
J 10 5 ) 100 )( 10 ( 100 10
100
10
? ... ?; ... ; 100 ; 10
5 2 10
2
1
2
2
1
10
= = = | = = = =
= = = =
x CV W pF
n
V
q
C
W C volt V nC q


19. PPI 1988
Sebuah electron (muatan : C x
19
10 6 , 1

) bergerak dari titik ke titik lain yang
potensialnya 1 volt lebih tinggi. Energi kinetic yang diperoleh electron dalam
perpindahan kedudukan itu dapat dinyatakan sebagai
1. J x
19
10 6 , 1

3. volt coulomb x
19
10 6 , 1
2. 1 eV 4. 1 volt ampere
Jawab : 1 dan 3 benar (B)
joule 10 6 , 1 ) C.volt ( 10 6 , 1 volt 1 ) ( 10 6 , 1
? ... ; volt 1 ; 10 6 , 1
19 19 19
19

= = = = =
= = =
x x x C x eV Ep Ek
Ek V C x e20. UMPTN 1989 Rayon A

Tiga buah kapasitor yang kapasitasnya sama besar yaitu C.
Ketiga kapasitor ini dipasang seperti pada gambar. Maka
kapasitas pengganti antara A dan B adalah C
A. 3 B. 1/3 C. 2 D. 2/3 E. 3/2
Jawab : E
C C
C C C C
s
s
3
2
2
1 2
2
1 1 1
=
+
= + =

21. UMPTN 1989 Rayon A

Besar gaya F yang bekerja pada muatan q pada gambar
adalah :
A.
3
0
) (
4
1
r
Ql q
F

= B.
4
2
0
) (
4
1
r
Ql q
F

=
D.
2
0
4
1
r
qQ
F

= E.
2
0
4
1
l
qQ
F

= C.
r l
qQ
F
. 4
1
0

=r
r
l
Q Q +
q
C
C
C
A
B

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
211
Jawab : A

Gaya pada
1
F dan
2
F sama besar, maka :
2
2 1
r
qQ
k F F = = , maka : cos 2
2 1
2
2
2
1
2
F F F F F + =
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
) ( ) ( )
2
( ) ( 2
)
2
1 ( ) ( 2 )
2
( ) ( 2 ) ( 2
r
qQl
k
r
l
r
qQ
k
r
l
r
qQ
k F
r
l
r
qQ
k
r
l
r
qQ
k
r
qQ
k F
= = =
= =


22. UMPTN 1989 Rayon B
Keempat sudut bujur sangkar (sisi 30 cm) terletak muatan listrik. Potensial listrik
di titik pusat bujur sangkar jika dua muatan yang bertetangga masing-masing
adalah C 2 adalah volt
A.
5
10 4 , 3 x B.
5
10 4 , 3 x C.
5
10 7 , 1 x D.
5
10 7 , 1 x E. nol
Jawab : E

V
r
q
k
r
q
k V
V
r
q
k
r
q
k V V
r
q
k
r
q
k V
V
r
q
k
r
q
k V r r r r r
D
OD
C
OC
A
OB
A
OA D C B A
= = + =
= = + = | + = + = + =
+ = + = + = | = = = =

Resultan masing beda potensial yaitu :
OB
V berlawanan dengan
OD
V dan
OC
V berlawanan dengan
OA
V
0 ) 2 ( 2 ) ( = + + = + + + = + + + = V V V V V V V V V V V
OD OC OB OA O


23. UMPTN 1991 Rayon A
Sebuah kapasitor keping yang ruang antaranya udara dan kapasitasnya
0
C
dihubungkan dengan sumber tegangan V. Apabila ruang antara kedua keping
kapasitor diisi dengan mika, maka besaran yang tidak berubah adalah
A. kapsitasnya C. kuat medannya E. tidak ada
B. muatannya D. energinya Jawab : C
d
V
E kV V
V
q
k
V
q
kC C Ed V
V
q
C
V
q
C = = | = | = = = =
0
0
0
0
0
; ; ;

24. UMPTN 1991 Rayon A
Pada titik-titik sudut B dan D sebuah bujur sangkar ABCD masing-masing diletak
kan sebuah partikel bermuatan q + . Agar kuat medan listrik di titik A nol, maka
di titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar
A. q B. q + C. 2 q D. 2 q + E. 2 2q
A B
C D
A
r
B
r
C
r
D
r
O
q +
q q
q +

Q Q +
q
2
F
F
r
r
l
2
1
l
2
1

1
F
1
F

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
212
Jawab : E(Perhatikan gambar)

0 =
A
E , maka : E
a
q
k
r
q
k E E
AD AB
= = = =
2 2

2 2
2
2 2 2 2
a
q
k E E E E E E
AD AB BD
= = + = + =
AC
E menuju titik C atau muatan
C
q memiliki muatan
negative, maka :
2 2
2 ) 2 ( ) ( a
q
k
a
q
k
AC
q
k E
C C C
AC
= = =
Maka besarnya
C
q adalah :
2 2 2
2
2
2
2 2
q q q
q
a
q
k
a
q
k E E
C
C C
AC BD
= = | = | =

25. UMPTN 1991 Rayon B
Bila pada kapasitor keping sejajar diketahui bahwa nilai luas keeping, jarak antar
keping, tetapan dielektrik diantara keeping-keping dan tebal keping berturut-turut
adalah a, b, c dan d, maka kapasitas kapasitor itu bertambah nilainya bila
bertambah nilai
1. a 2. b 3. c 4. d
Jawab : 1 dan 3 benar(B)
a = luas keeping c = tetapan dielektrik
b = jarak antar keping d = tebal keeping
{ c C a C
b
a c
d
A k
C ~ ~ = = ;
0 026. UMPTN 1991 Rayon C
Kapsitas kapasitor dapat diperbesar dengan cara-cara sebagai berikut :
1. ruang antar lempeng diisi minyak
2. luas lempengnya diperbesar
3. jarak kedua lempeng diperkecil
4. dengan pasangan parallel beberapa kapsitor
Jawab : 1,2 dan 3(A)

~
~ ~
)
`

=
) ( / 1 ). 3 (
) ( ). 2 ( ) ( ). 1 (
0
benar d C
benar A C benar k C
d
A k
C27. UMPTN 1993 Rayon B
Pada garis melalui titik A dan B terdapat suatu muatan titik. Jarak titik A dan B
adalah d meter. Potensial A (
A
V ) dikurangi potensial B (
B
V ) adalah V volt
(
B A
V V < ). Elektron (massa m kg dan muatan q coulomb) dilepaskan di A, maka
electron itu
1. bergerak dengan lintasan lurus
2 a
B
C
D
q +
q +
AB
E
AD
E
BD
E
AC
E
a

a
2 a

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
213
2. mendapat tambahan energi qV joule
3. mempunyai besar kecepatan akhir
m
qV 2
m/s
4. mempunyai percepatan
2
m/s
md
qV

Jawab : 1,2,3 dan 4 (E)
A
V = potensial A :
B
V = potensial B : m = massa electron : q = muatan electron
arah kecepatan electron sama dengan arah gaya listrik, maka lintasan electron
adalah lintasan garis lurus (benar)
energi potensial electron berbanding lurus dengan muatan electron dan beda
potensialnya yaitu qV Ep = joule (benar)
Hk kekekalan energi yang berlaku adalah energi kinetic berbanding lurus
dengan energi potensialnya, maka :
m
qV
v qV mv
2
2
1
2
= | = (benar)
Percepatan electron berbanding lurus dengan muatan electron dan kuat
medan listrik dan berbanding terbalik dengan massa electron, maka :
2
/
.
s m
md
qV
d
V
x
m
q
m
E q
m
F
a = = = = (benar)

28. UMPTN 1993 Rayon B
Titik D terletak ditengah-tengah antara titik A dan B yang masing-masing diberi
muatan q + coulomb. Tempat kedudukan kuat medan listrik yang bernilai nol
adalah pada
A. garis lurus melalui D dan tegak lurus AB
B. bola berpusat A dan berpusat B masing-masing berjari-jari AB
2
1

C. bidang datar tegak lurus AB melalui D
D. ellips dengan pusat A dan B
E. titik D
Jawab : E

DB AD D DB AD
B A
E E E E E
x q q q
x a BD x AD a AB
= l = = +
= + = =
= = =
0
? ... ;
; ;

2 2 2 2 2 2
) (
1 1
) ( ) ( ) ( x a x x a
q
k
x
q
k
DB
q
k
AD
q
k
B A

= |

+
=
+
| =
2
1
2
1
1 : :
2
2 2
2 2
2 2 2 2
= = | = = | = | = + x a untuk
a
x a x x x x a
Maka jarak x tepat ditengah-tengah atau pada tepat di titik D

A B D
a
x x a
q + q +

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
214

29. UMPTN 1994 Rayon A kode 22
Sebuah electron kg x m
31
10 11 , 9

= dan C x e
19
10 6 , 1

= , lepas dari katoda
menuju anoda yang jaraknya 2 cm. Jika kecepatan awal electron adalah nol dan
beda potensial antara anoda dan katoda 200 volt, maka electron akan sampai di
anoda dengan kecepatan m/s
A.
5
10 3 , 2 x B.
6
10 4 , 8 x C.
7
10 3 , 2 x D.
7
10 3x E.
8
10 4 , 2 x
Jawab : B
m/s 10 4 , 8 10 38 , 8
10 11 , 9
200 10 6 , 1 2 2
? ... ; 200 ; 10 6 , 1 ; 10 11 , 9
6 6
31
19
19 31
x x
x
x x x
m
V e
v
v volt V C x e kg x m
~ = =
A
=
= = A = =
30. UMPTN 1994 Rayon A kode 22

Proton yang bergerak dari keeping A ke B seperti
terlihat pada gambar, memperoleh kecepatan
s m x / 10 2
5
. Jika antara dua keping vakum, d=1 cm, dan
kg x m
27
10 6 , 1

= , C x proton
19
10 6 , 1

= , maka beda
potensial keping sejajar tersebut adalah volt
A. 50 B. 100 C. 200 D. 320 E. 400
Jawab : C
V 200
10 6 , 1 2
) 10 2 ( 10 6 , 1
2 2 2
1
? ... ; cm 1 ; m/s 10 2 ; 10 6 , 1 ; kg 10 6 , 1
19
2 5 27 2 2
2
5 19 27
= = = = | = | =
= = = = =


x x
x x x
q
mv
V
q
mv
V mv qV Ek Ep
V d x v C x q x m31. UMPTN 1995 Rayon A/B/C kode 55/62/42
Dua keping penghantar seluas 1
2
m diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak
20cm. penghantar yang satu diberi potensial volt 40 + penghantar lain volt 40 .
Besar gaya yang dialami sebuah muatan C x q
2
10 2

= yang berada diantara
kedua bidang tersebut adalah N
A. nol B. 2 C. 4 D. 8 E. 16
Jawab : D

? ... : 20 : 40
40 : 10 2
2
= = =
+ = =

F cm d V V
V V C x q
B
A

8N
2 , 0
) 80 ( 10 2
2 , 0
)) 40 ( 40 ( 10 2
) (
2 2
= =

=

=
A
= |
A
= =

x x
F
d
V V q
d
V q
F
d
V
E qE F
B A


V 40 V
B
=
V 40 V
A
+ =

E F
A B
pos neg
+

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
215
32. UMPTN 1995 Rayon A kode 55
Sebuah benda bermassa 20 gram dan bermuatan C 0,5 q + = digantungkan pada
seutas tali ringan yang massanya diabaikan. Tepat disebelah kanan benda
berjarak 15 cm diletakkan muatan C 1 q' = yang menyebabkan posisi benda
menjadi seperti pada gambar.

Jika
2 2 9
0
/C Nm 10 9
4
1
x =

dan
2
m/s 10 = g , tegangan
pada tali dekat pada harga N
A. 0,20 B. 0,24 C. 0,28 D. 0,32 E. 0,40
Jawab : C

2
2
2 2
e
2
2 2 2 9
0
)
r
qq'
(k (mg) ) (F (mg)
? ... : m/s 10 : /C Nm 10 9
4
1
15cm r : C 1 q' : C 0,5 q : gr 20 m
+ = + =
= = =
= = + = =
T
T g x


N 28 , 0
(0,15)
) )(-1x10 (0,5x10
9x10 (0,02.10)
2
2
6 - 6 -
9 2
=
|
|
.
|

\
|
+ = T

33. UMPTN 1995 Rayon B kode 62
Sebuah electron yang mula-mula rehat, kemudian bergerak melalui beda
potensial 1500 volt. Jika massa electron kg x
31
10 1 , 9

dan muatan electron
C x
19
10 6 , 1

, maka energi potensialnya akan turun sebesar eV
A.
4
10 3 , 16 x B.
3
10 3 , 3 x C. 1500 D.
2
10 11 , 9 x E.
2
10 16 , 2 x
Jawab : C
eV eV x eV V e V q Ep V q Ep Ek
Ep Ep Ep Ek Ep Ek Ep Ep Ek Ep Ek
Ep volt V C x e kg x m
1500 ) ( 1500 1 ) (
0
? ... ; 1500 ; 10 6 , 1 ; 10 1 , 9
0 0 0 0
19 31
= = A = A = A | A = A =
A = = | + = + | + = +
= A = A = =34. UMPTN 1995 Rayon C kode 42
Sebuah electron yang mula-mula diam(rehat), kemudian bergerak melalui beda
potensial 1000volt. Jika massa electron kg 10 11 , 9
31
x dan muatannya
C 10 6 , 1
19
x , maka energi potensial akan turun sebesar joule
A. 1000 C.
24
10 7 , 5

x E.
50
10 6 , 14

x
B.
16
10 6 , 1

x D.
31
10 6 , 1

x Jawab : B
joule 10 6 , 1 1000 10 6 , 1 V . V . Ep Ek
...? Ek : 1000volt V : C 10 6 , 1 : kg 10 11 , 9
16 19
19 31


= = A = A = =
= = A = =
x x x e q
x e x m

' q
q
cm 15
mg
e
F
T
T
q
' q
cm 15

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
216
35. UMPTN 1996 Rayon A kode 25
Kapasitor
1
C dan
2
C yang dipasang parallel masing-masing mempunyai
kapasitas F 2 dan F 4 , jika tegangan ujung-ujung kapasitor 12 volt, maka :
1. kapasitas pengganti kedua kapasitor adalah F 6
2. muatan listrik
2
C adalah C 48
3. energi yang tersimpan di
1
C adalah J x
4
10 44 , 1


4. energi yang tersimpan di
2
C adalah J x
4
10 76 , 5


Jawab : 1,2 dan 3 benar (A)
salah) 4 n (pernyataa 10 88 , 2 288 ) 12 )( 4 ( W 4.
benar) 3 n (pernyataa 10 44 , 1 144 ) 12 )( 2 ( W 3.
benar) 2 n (pernyataa 48 12 4 C Q 2.
benar) 1 n (pernyataa 6 4 2 C 1.
: maka volt, 12 : 4 : 2
4 2
2
1
2
2 2 2
1
4 2
2
1
2
1 1 2
1
2 2 2
2 1
2 1
J x V C
J x V C
C x V
F F F C C
V F C F C
p

= = = =
= = = =
= = =
= + = + =
= = =36. UMPTN 1996 Rayon B kode 52
Sebuah kapasitor keping sejajar di udara mempunyai kapsitas C. Bila jarak kedua
kepingnya diubah menjadi
2
1
kali semula dan kedua keping dicelupkan ke dalam
medium dengan konstanta dielektrikum 2, maka kapasitasnya C
A. B. C. 1 D. 2 E. 4
Jawab : E
C C
d
xd
C
d
kd
C
d
kd
C
C
C C
d
A
d
A x
d
A k
C
C C k d d C C
k
k
k
k
4
2
: lain cara dengan , 4 4 4
2
... ; 2 ; ;
0 2
1
0 0 0
0
0
0
0
0 2
1
0 0
0 2
1
0
= = = | =
= =
|
|
.
|

\
|
= = =
= = = =37. UMPTN 1997 Rayon B kode 58
Dalam daerah bermedan listrik seragam B (dengan arah menembus masuk bidang
kertas) dua partikel bermuatan (
1
q dan
2
q ) bergerak melingkar dengan energi
kinetic yang sama besar.

Bila kedu muatan bermassa sama, maka dapat
disimpulkan bahwa
A. 0 ; 0
2 1
< > q q dan
2 1
q q >
B. 0 ; 0
2 1
< > q q dan
2 1
q q <
C. 0 ; 0
2 1
> < q q dan
2 1
q q <
D. 0 ; 0
2 1
< < q q dan
2 1
q q > E. 0 ; 0
2 1
< > q q dan
2 1
q q =
1
q

2
q


Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
217
Jawab : B

Dari gambar disamping,
1
v dan
1
q searah dengan gaya
lorentz
1
F artinya bermuatan positif 0
1
> q dan
1
v
berlawanan arah
2
q dan
2
v maka bermuatan negative
0
2
< q .
2 1
R R > , maka sesuai dengan

0
1
0
1
2
2
2 1
1
1
> l ~ l < l ~ | = q
R
q q
R
q
BR
mv
q
38. UMPTN 1996 Rayon C kode 24
Dua buah electron dengan kg 10 1 , 9 dan C 10 6 , 1
31 19
= = x m x e dilepaskan dari
keadaan diam pada saat berjarak antara m x
14
10 2

. Kecepatan electron itu ketika
keduanya berjarak antara m x
14
10 5

adalah m/s 10
8

A. 0,02 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,50 E. 0,87
Jawab : E
43200V ) 3 )( 10 )( 10 6 , 1 )( 10 9 ( )
10
3
)( 10 )( 10 6 , 1 )( 10 9 (
)
5
1
2
1
)( 10 )( 10 6 , 1 )( 10 9 ( )
1 1
(
? ... ; 10 9 m; 10 5 ; m 10 2 ; kg 10 1 , 9 ; C 10 6 , 1
13 19 9 14 19 9
14 19 9
2 1
2 1
9 14
2
14
1
31 19
= = = A
= = = A
= = = = = =


x x x x V
x x
r r
ke V V V
v x k x r x r x m x e

Hukum kekekalan energi mekanik pada listrik statis untuk kedua electron
bergerak.
m
V q
v mv mv mv V q Ek Ep
A
= | = + = A | A = A
2 2
2
1
2
2
1

m/s 10 87 , 0 10 8,7
10 1 , 9
) 43200 )( 10 6 , 1 (
8 7
31
19
x x
x
x
v ~ = =39. UMPTN 1998 Rayon A/B/C kode 54/25/52
Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik C 20 + dan
C 45 + terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak diantara A
dan B sedemikian sehingga medan di titik C sama dengan nol, maka letak C dari
A adalah cm
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 E. 9
Jawab : D
Supaya kuat medan di titik C sama dengan nol, maka :

N/C
) 15 (
45
) (
N/C
20
) (
2 2
2 2
x
k
CB
q
k E
x
k
AC
q
k E
B
CB
A
CA

= =
= =


C 20 C 45
cm 15
cm ) 15 ( x
x

A B C
1
F

1
v

1
q

2
q


Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
218
cm 6
5
30
0 30 ) ( 30
5
150
0 150 0 ) 30 )( 150 ( 0 4500 120
0 900 120 5 0 900 120 5 4 120 900 9
) 30 225 ( 4 9
) 15 (
9 4
) 15 (
45 20
sehingga : : maka ; 0
2
2 2 2 2
2 2
2 2 2 2
= = | = | =

=
= + | = + | = +
= + | = + | + =
+ = |

= |

=
= =
x x gagal cm x
x x x x
x x x x x
x x x
x x x x
E E E
CB AC C


Atau dengan cara lain :
cm 6 2 30 3
) 15 (
3 2
) 15 (
9 4
2 2
= | = |

= |

= x x x
x x x x


40. UMPTN 1999 Rayon A kode 53
Sebuah electron melaju dalam tabung pesawat TV yang bertegangan 500 volt.
Besarnya momentum electron tersebut saat membentur kaca TV adalah Ns
A.
23
10 2 . 1

x B.
23
10 5 . 1

x C.
23
10 8 , 1

x D.
23
10 0 , 2

x E.
23
10 4 , 2

x
Jawab : A
kgm/s 10 2 , 1 kgm/s 10 206 , 1 500 10 6 , 1 10 1 , 9 2
2
2 2
) (
? ... ; volt 500 ; kg 10 1 , 9 ; 10 6 , 1
23 23 19 31
2 2
2
2
1
31 19


~ = =
= | = | = =
= = = =
x x x x x x x p
meV p
m
p
m
mv
mv eV Ek
p V x m C x e41. UMPTN 1999 Rayon A kode 53
Kuat medan listrik di satu titik P yang ditimbulkan oleh sebuah muatan q di titik
asal O
1. arahnya menjauhi q bila q positif, menuju q bila qnegatif.
2. berbanding langsung dengan q.
3. berbanding terbalik dengan kuadrat jarak OP.
4. arahnya sama dengan gaya Coulomb pada muatan q di P bila q positif, dan
berlawanan dengan gaya Coulomb tersebut bila q negatif.
Jawab : 1,2 dan 3 benar (A)

benar) 3 n (pernyataa
r
1
E
r
q
E 3.
benar) 2 n (pernyataa q E
r
q
E 2.
benar 1 pernyataan 1.
: gambar pada Perhatikan
2 2
2
~ =
~ =

k
k

Jenis muatan pada titik P tidak diketahui sehingga arah gaya coulomb pada titik
P tidak ditentukan (pernyataan 4 salah)

E F = E F =
q
q
P
P

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
219
42. UMPTN 1999 Rayon A kode 53
Kuat medan listrik di suatu titik P yang ditimbulkan oleh sebuah muatan listrik q
di titik asal 0
1. arahnya menjauhi q bila q positif, menuju q bila q negatif
2. berbanding langsung dengan q
3. berbanding terbalik dengan kuadrat jarak OP
4. arahnya sama dengan gaya Coulomb pada muatan q di P bila q positif, dan
berlawanan dengan gaya Coulomb tersebut bila q negatif
Jawab : 1,2 dan 3(A)
(pernyataan 1 benar)
Arah kuat medan listrik pada muatan positif menjauhi inti muatan positif
sedangkan pada muatan negative mendekati inti muatan negative
benar) 3 n (pernyataa :
1
3.
benar) 2 n (pernyataa : 2.
2 2
2
r
E
r
q
k E
q E
r
q
k E
~ =
~ =


(Pernyataan 4 salah)Gaya Coulomb F tidak dapat ditentukan oleh satu muatan
artinya gaya interaksi antra dua muatan.

43. UMPTN 2000 Rayon C kode 22
Usaha yang harus dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu tempat
ke tempat lain dalam suatu medan listrik tergantung pada
1. besar muatan yang dipindahkan
2. lintasan yang diatur
3. beda potensial antara kedua tempat permindahan muatan
4. jarak kedua secara proporsional
Jawab : 1 dan 3 benar(B)>>> V W q W V q W A ~ l ~ A =

44. UMPTN 2001 Rayon A/B/C kode 251/150/352
Dua buah kapasitor identik yang mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan
dengan baterai 10 volt. Bila hanya salah satunya saja yang dihubungkan dengan
baterai 10 volt tersebut, energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah E. Energi
yang akan tersimpan bila kedua kapasitor tadi dihubungkan dengan seri dengan
baterai adalah E
A. B. C. 1 D. 2 E. 4
Jawab : B
Rangkaian seri dua buah kapasitor identik
volt 10
2
1
2
? ... ?; ... ; ; 10 ;
1 1
2
2 1
2 1
2 1 1 1 1
C V C q C
C
C
C C
C C
C
W V C C E W volt V C C
S
S
= = | = =
+
=
= = = = = =


Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
220
E C C V C W E C Cx V C W
V V V
C
C
C
q
V
S S
S
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2 2
1
1 1 2
1
1
2 1
2
2
) 5 ( ) 20 )( ( J 5 10
volt 20 volt 10
10
= = = = l = = = =
= + = | = = =45. SPMB 2002 Regional I kode 121
Dua kapasitor dengan kapasitas pF C 30
1
= dan pF C 60
2
= dihubungkan seri,
lalu dipasang tegangan listrik 100 volt, seperti pada gambar. Bila muatan listrik
dan beda potensial pada masing-masing kapsitor adalah
2 1 2 1
; ; ; ; V dan V Q Q maka :

V V C x Q
V V C x Q
3 , 33 ). 4 .( .......... .......... 10 2 ). 2 (
7 , 66 ). 3 ..( .......... .......... 10 2 ). 1 (
1
9
2
1
9
1
= =
= =


Jawab : 1,2,3 dan 4 benar(E)
pF C
p p p C C C
volt V pF C pF C
S
S
20
60
1 2
60
1
30
1 1 1 1
100 ; 60 ; 30
2 1
2 1
= |
+
= + = + =
= = =

C x pC px V C Q Q
S
9
2 1
10 2 2000 100 20

= = = = =
V 3 , 33
6
200
10 60
10 2
V 7 , 66
3
200
10 30
10 2
12
9
1
1
1
12
9
1
1
1
= = = = | = = = =

x
x
C
Q
V
x
x
C
Q
V

46. SPMB 2002 Regional I kode 121
Kapasitansi dari kapasitor keeping sejajar akan tergantung pada :
1. cacah muatan listriknya 3. beda potensial kedua keeping
2. luas permukaan keeping 4. jarak antara dua keeping
Jawab : C(2 dan 4 benar)
d
C A C
d
A
C
1
: ~ ~ =47. SPMB 2002 Regional I kode 121
Besarnya kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak d dari suatu kawat lurus
panjang tak hingga dan mempunyai kerapatan muatan persatuan panjang :
1. berbanding lurus dengan 3. berbanding lurus dengan ( d / 1 )
2. berbanding terbalik dengan 4. berbanding lurus dengan d
Jawab : 1 dan 3 benar(B)

= rapat muatan persatuan panjang
0 0 0 0
) (

dl
dl K E
dl
EdA
dl
EdA EA = O | = | = | =
d
E E
d
E d E d K K E
1
2
) 2 ( ) 2 ( ) (
0 0 0
~ | ~ | = | = | = O = O


d
dA
E
d
1
C
2
C
+
+
+V 100

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
221
48. SPMB 2002 Regional III kode 721
Besarnya muatan debu yang massanya A gram, jika debu tersebut terkatung-
katung tepat di tengah-tengah kondensator yang vakum dengan beda potensial V
volt antara pelat-pelatnya dan jarak d cm antara pelat-pelat tersebut adalah
A.
VA
dg
B.
d
VAg
C.
V
Adg
D.
dA
Vg
E. VdAg
Jawab : C

Sesuai dengan Hk I Newton
V
Adg
q
d
qV
mg
d
V
E qE F F mg A m F
C
= | =
= = = | = =

) )( ( 0 ) ( 0


49. SPMB 2002 Regional III kode 721
Usaha yang harus dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu tempat
ke tempat lain dalam suatu medan listrik tergantung pada
1. besar muatan yang dipindahkan
2. lintasan yang diatur
3. beda potensial antara kedua tempat perpindahan muatan tersebut
4. massa partikel
Jawab : 1 dan 3 benar(B)>>> V W q W V q W A ~ l ~ A =

50. UM UGM 2003 kode 322
Pada gambar di atas dua muatan titik q dan q 2 + terpisah sejauh a. Titik A
berada di tengah-tengah garis penghubung kedua muatan tersebut dan titik B
berada sejauh x dari muatan q 2 + .

Agar potensial listrik di A sama dengan
potensial di B maka nilai x kira-kira
A. 0,20a C. 0,52a E. 0,78a
B. 0,38a D. 0,64a Jawab : E
Pada titik A besarnya beda potensial adalah :
(1) persamaan :
) 2 / (
2
) 2 / (
) 2 / (
2 2
) 2 / (
2 1
2 1
a
q
k
a
q
k V V V
a
q
k
r
q
k V
a
q
k
r
q
k V
A A A
A A
+

= + =
= = |

=

Pada titik B besarnya beda potensial adalah :
) (
2 2
) (
2 1
x
q
k
r
q
k V
x a
q
k
r
q
k V
B B
= = |
+

=
(2) persamaan :
) (
2
) (
2 1
x
q
k
x a
q
k V V V
B B B
+
+

= + =
2 / a 2 / a
? ... = x
q
q 2 +
A B
) (
+ + + + +
C
F
mg

Li st r i k dan magnet
mhhar i smansur @gmai l . com
222
Maka besarnya x adalah ..
0 2 2 2 2 2
2 2
) (
) ( 2 1
) 2 / (
1
) (
2
) ( ) 2 / (
2
) 2 / (
2 2 2 2
2
= + | + = + |
+
+
=
+
+ +
= | +
+

= +

| =
a ax x x ax ax a
x ax
x a
a
x x a
x a x
a x
q
k
x a
q
k
a
q
k
a
q
k V V
B A


) ( 28 , 1
4
123 , 5
78 , 0
4
123 , 3
4
123 , 4 1
4
17 1
2 . 2
) 2 .( 2 . 4
2
4
2 1
12
2 2 2
12
gagal a a x a a x
a a x
a a a
a
ac b b
x
=

= | = =

=

= |

=

=


51. SPMB 2004 Kode 452 no. 4
Pada setiap titik sudut segitiga sama sisi dengan sisi 3 2 terdapat muatan positif
q. Kuat medan listrik dan beda potensial listrik di pusat segitiga ini, k sebagai
tetapan, beturut-turut adalah
A. kg
2
1
dan nol C. kg
3
2
dan kg
2
3
E. nol dan kg
3
2

B. kg
2
1
dan kg
2
3
D. nol dan kg
2
3
Jawab : D

Perhatikan gambar !Penentuan r adalah :
2
3
) 3 2 (
30 cos
2
1
2
1
2
1
0
= = = r
r
a

Titik pusat x bersudut 180, maka : 1 180 cos
0
= ,
sehingga : Resultan kuat medan listrik di titik x atau
x
E adalah :
0 2 180 cos 2
2 2 2 0 2 2
= + = + + = E E E EE E E E
x

Beda potensial di titik x besarnya tiga kali beda potensial masing-masing, maka :
kq
r
kq
V V
x
2
3
3 3 = = =
52. SPMB 2004 kode 751 no. 5
Dua pelat logam besar dengan luas 1 m
2
saling berdekatan satu dengan yang lain,
jarak antara keduanya 5 cm dan keduanya membawa muatan yang sama tetapi
berlainan pada permukaannya. Jika medan listrik antara kedua pelat 55 N/C,
muatan pelat adalah C
A.
20
10 9 , 4

x B.
16
10 9 , 4

x C.
12
10 9 , 4

x D.
10
10 9 , 4

x E.
8
10 9 , 4

x
Jawab : D
C x x x x x A E q
A E Er
r
A
CV q x
k
x k q C N E cm r cm A
10 12 12
0
0
0 2 2 12
0
2 2 9 2
10 9 , 4 10 75 , 486 1 10 85 , 8 55
/Nm C 10 85 , 8
4
1
/C Nm 10 9 ? .... ; / 55 ; 5 ; 1

~ = = =
= = = | = =
= = = = =0
120
0
120
0
60
0
30
a
a
2
1

3 2 = a
q
q
q
E
E
E
r
x