Anda di halaman 1dari 244

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU
(Sekolah Jenis Kebangsaan)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan BAHAGIAN 1 (Pengenalan Buku Panduan Guru) Pendahuluan Bahasa Malaysia Di Sekolah Jenis Kebangsaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat Objektif Umum Fokus Susunan Kandungan Standard Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Struktur Modul BAHAGIAN 2 (Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran) Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni Bahasa Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Seni Bahasa Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Tatabahasa BAHAGIAN 3 (Pemetaan Rancangan Mengajar) Pemetaan SJK Bahasa Malaysia Tahun 3 BAHAGIAN 4 (Lampiran) Simpulan Bahasa Perumpamaan Glosari

Muka Surat v vi

3 4 5 6 6 7 8 20 22 30

37 39 73 74 113 115 151 152 179 181

215

223 227 231

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

vi

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

PENDAHULUAN

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah, menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Tiga juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Dokumen Standard Kurikulum Sekolah Rendah Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Semua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malah menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek penilaian, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga dan Struktur Pendekatan Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi peribahasa, perumpamaan, dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Tiga. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut agar dapat memenuhi kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung atau tidak secara langsung dalam penghasilan buku ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

BAHASA MALAYSIA DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN


Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) turut diajar sebagai bahasa kebangsaan seperti yang dipelajari oleh murid-murid di Sekolah Kebangsaan. Namun begitu, pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di SJK menggunakan pendekatan pengajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua berbeza dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama (bahasa ibunda), kerana penguasaan bahasa pertama diperoleh secara semulajadi, sebaliknya pemerolehan bahasa kedua melalui pembelajaran, sama ada secara formal atau pun tidak formal. Walau bagaimanapun, seseorang yang mempelajari bahasa kedua sebenarnya telah melalui kemahiran berkomunikasi dalam bahasa pertamanya. Justeru itu, menjadi tugas seorang pengajar untuk memindahkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa pertama kepada berkomunikasi dalam bahasa kedua. Pelbagai kaedah pengajaran bahasa kedua digunakan. Antaranya melalui kaedah tatabahasa terjemahan. Kaedah Tatabahasa Terjemahan dianggap sebagai satu cara yang penting dalam mempelajari perbendaharaan kata. Melalui kaedah ini, perbendaharaan kata diberi pada peringkat awal pembelajaran. Kaedah ini juga memberi penekanan terhadap latihan tatabahasa dengan menggunakan terjemahan dalam bahasa ibunda. Kaedah ini memberi ruang kepada guru menterjemahkan bahasa asing kepada bahasa ibunda dan sebaliknya bagi tujuan pemahaman terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penguasaan terhadap perbendaharaan kata yang luas membolehkan seseorang itu lebih yakin ketika aktiviti berbahasa atau berkomuniksi. Kaedah Terus pula memberi tumpuan terhadap penggunaan bahasa kedua yang dipelajari secara terus. Segala penjelasan makna juga dilakukan menggunakan bahasa kedua tanpa melibatkan pengguna bahasa pertama. Begitu juga melalui kaedah dengar dan sebut. Selain itu, terdapat pelbagai kaedah yang lain yang sesuai digunakan, seperti kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik dan kaedah gerak balas, fizikal audio lingual dan lain-lain. Oleh itu, menjadi tugas guru menggunakan pelbagai wacana yang tidak asing bagi murid untuk menarik minat mereka mempelajari Bahasa Malaysia. Langkah ini memberi ruang kepada guru untuk merancang secara bersistem dan formal dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di dalam bilik darjah.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA


Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penambahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang memberikan fokus kepada murid untuk berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Tiga, lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali yang disaring dengan kepercayaan kepada Tuhan. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti dalam rajah 1.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3 Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF UMUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. mendengar, mengecam, mengajuk persekitaran dengan teliti dan betul; dan menentukan arah bunyi

ii.

mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; bercerita sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar, dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
6

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

x.

membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan; membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak dengan tepat;

xi.

xii.

xiii. xiv. xv. xvi.

xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; xix. xx. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan

xxi.

xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

FOKUS
Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus kepada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Ini bermakna konsep kembali kepada asas (back to basic) diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap II pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam
7

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran.

SUSUNAN KANDUNGAN STANDARD


Standard Kurikulum
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Kandungan standard kurikulum ditunjukkan dalam rajah 2.

Standard Kandungan
Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.

Contoh: Standard Kandungan

Contoh: Standard Pembelajaran Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Rajah 2: Kandungan Standard Kurikulum

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

Kemahiran Bahasa
Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti yang tunjukkan dalam rajah 3. Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis

Rajah 3: Kandungan kemahiran bahasa

Pendekatan Modular
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul seperti yang dinyatakan dalam rajah 4.

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Tatabahasa Modul Kemahiran Membaca Lima Modul Bahasa Malaysia Modul Seni Bahasa Modul Kemahiran Menulis

Rajah 4: Kandungan Modul Mata Pelajaran Bahasa Malaysia


9

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa adalah pengukuhan kepada ketiga-tiga modul kemahiran tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid.

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Kemahiran Mendengar dan Bertutur


Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. mendengar, memahami, menyebut frasa, dan ayat dengan struktur yang betul dan tepat; mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul; mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau berdasarkan pelbagai soalan yang mengandungi kata tanya dan pesanan mengikut urutan yang betul kepada orang lain; bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan perkataan dan
10

iii.

iv.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

v.

vi.

vii.

viii.

ayat yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; berbual tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat, kata panggilan yang sesuai dalam kalangan bukan ahli keluarga dan menggunakan kata ganti nama diri yang betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila; bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila; dan berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul secara bertatasusila.

Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.

Modul Kemahiran Membaca

Kemahiran Membaca

Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran membaca
11

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca. Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan dengan sebutan yang betul; membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, diagraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul; membaca kuat bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat, ayat tunggal susunan biasa dan ayat tunggal susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas; membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea, membuat penilaian dan ramalan dengan betul; membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat dengan betul; dan membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan sastera untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengajaran.

iii.

iv.

v. vi.

Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca.

12

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

Modul Kemahiran Menulis

Kemahiran Menulis

Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan kepada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas; membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu; membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul; menulis imlak perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat; mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir daripada pelbagai sumber; menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang betul dan jelas dengan menegaskan kesantunan berbahasa; menghasilkan penulisan pelbagai genre secara berpandu dan terkawal dengan betul; dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata, imbuhan kata majmuk, ejaan dan tanda baca.

13

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Menulis i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik.

Modul Seni Bahasa

Aspek Seni Bahasa

Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.

Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Seni Bahasa berkeupayaan: i. ii. adalah untuk memastikan murid mengetahui dan

iii.

menyebut, memahami dan menghasilkan seni kata yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikannya secara didik hibur; mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan susunan idea yang tepat serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan; mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui lakonan secara
14

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

iv.

v.

vi.

didik hibur; melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas, dipersembahkan dalam bahasa yang indah secara didik hibur; membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta dipersembahkan secara didik hibur; dan membina teks ucapan secara berpandu berdasarkan diksi dan laras bahasa yang sesuai serta menyampaikannya dengan yakin secara didik hibur.

Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. ii. iii. iv. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif.

Modul Tatabahasa

Aspek Tatabahasa

Modul Aspek Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks;
15

ii.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

iii.

iv. v.

vi. vii.

memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif, pelbagai jenis kata adjektif, kata hubung gabungan, kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-, meN-, peN-, teR-, dan di- dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan, dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks; memahami dan membina ayat-ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi; dan memahami dan membina ayat penyata dan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.

Prinsip pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasa i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. Mengelakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan, Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman.

Sistem Bahasa
Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan dalam rajah 5.

16

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

Tatabahasa Sistem ejaan SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Kosa kata Peribahasa

Rajah 5: Sistem Bahasa 1.0 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Dalam KSSR, tatabahasa menjadi satu aspek dalam pendekatan mkodular. 1.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. a. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. kata asli bahasa Melayu ii. kata pinjaman bahasa Melayu b. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal ii. kata terbitan iii. kata ganda iv. kata majmuk

c.

Proses pembentukan kata meliputi: i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan

17

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. d. Golongan kata terdiri daripada: i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas 1.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. b. c. d. e. Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat Tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. Binaan ayat: i. ayat dasar ii. ayat tunggal iii. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Proses ayat terbitan: i. proses penggantian ii. proses pengguguran iii. proses penyusunan semula iv. proses peluasan 2.0 Sistem Ejaan Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. ii. iii. 3.0 Pola keselarasan huruf vokal Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan

Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek
18

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. 3.1 Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. 3.2 Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat penyata ii. ayat tanya iii. ayat perintah iv. ayat seruan v. ayat terbalik atau songsang vi. ayat aktif vii. ayat pasif 4.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan kosa kata istilah. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah.

5.0

Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini oleh Nik Safiah Karim et al. ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.

19

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SJK Buku Panduan Guru Tahun 3

PENGISIAN KURIKULUM

Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut:

Ilmu
Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

Nilai Murni
Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni masyarakat Malaysia dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Nilai murni masyarakat Malaysia ini ialah: Baik hati Berdikari Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan
20

Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

Patriotisme dan Kewarganegaraan


Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikukum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara.

Peraturan Sosiobudaya
Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.

Sains dan Teknologi


Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah pengetahuan sains dan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Pendidikan Alam Sekitar


Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberikan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.

Elemen Kreativiti dan Inovasi


Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun dan mengembangkan kreativiti murid mengikut keupayaan seseorang individu. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, serta kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan.

Keusahawan
Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar tentang perkakasan dan perisian. Selain

21

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

itu, guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Murid juga belajar melalui TMK bagi tujuan mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan untuk urusan kehidupan, pendidikan dan kerjaya.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. Pendekatanpendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, caracara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, atau pendekatan kelas bercantum. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, sumbang saran, perbahasan, kuiz, lakonan atau projek. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid.

1. Prinsip 5P
Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia prinsip 5P menekankan penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut:

22

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran yang digabungjalinkan sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca atau menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan unsurunsur ini melibatkan isi pelajaran yang mencakupi hal-hal persendirian dan kemasyarakatan, semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia, berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, serta menyerapkan kemahiran berfikir secara terancang dalam setiap kemahiran bahasa yang mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. Pemulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud atau alat permainan yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Pengayaan Aktiviti pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bacaan tambahan, kad atau permainan boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

23

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

2. Pendekatan Berpusatkan Murid


Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa.

3. Pendekatan Tematik
Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan.

24

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asasasas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.

25

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

4. Kepelbagaian Kaedah
Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Unsur-unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, adanya ciri-ciri gembira dan humor yang boleh memikat, serta menjadi motivasi kepada murid untuk terus belajar. Persekitaran pembelajaran yang disediakan meliputi persembahan isi kandungan mengikut konteks, kepelbagaian strategi penyampaian dan penggunaan bahan yang mendorong pembelajaran melalui unsur-unsur cabaran, ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan dan pengikthirafan. Secara tidak langsung, pembelajaran yang menyeronokkan akan wujud melalui aktiviti di dalam bilik darjah, pemilihan bahan dan kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Pelaksanaannya boleh dilaksanakan secara merentas kemahiran dan kurikulum bagi menyokong amalan pembelajaran sepanjang hayat dan pembinaan jati diri. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif. Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih

26

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Koperatif ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. Kecerdasan Pelbagai Pengajaran dan pembelajaran kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.

27

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran luar bilik darjah merupakan aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam suatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80 peratus aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

5. Kepelbagaian Teknik
Teknik merupakan satu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum sekolah rendah, guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik untuk mengajar. Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis, dan kreatif serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Antara teknik-teknik pengajaran bahasa ialah: Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan seperti permainan silang kata.

28

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa murid yang dilatih dalam kawalan nada suara, penggunaan alatan yang berkenaan, mimik muka, serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan sesuatu masalah. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. Teknik simulasi Teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.

29

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas.

6. Kepelbagaian Sumber dan Bahan


Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

STRUKTUR MODUL

Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran yang merangkumi fokus pengajaran, objektif, aktiviti, penilaian, pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Semua aspek ini dijelmakan yang berikut; Tema Tajuk Fokus Pengajaran Objektif Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Bahan Bantu Belajar Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek penilaian, pengayaan dan pemulihan serta latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan. Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan sama ada sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui penilaian yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid, sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan.

30

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 3

Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini adalah seperti kad, carta, bahan maujud atau alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minima. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan atau kad permainan bahasa dapat memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu memberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruang untuk mereka membuat latihan yang diberi secara kendiri. Pada masa yang sama, guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah dalam menjalankan aktiviti pemulihan.

31

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan mengungkapkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Objektif Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: i. mendengar, memahami, menyebut pelbagai frasa dalam ayat dengan betul dan tepat; ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul;

iii. mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul dalam soal jawab;

iv. mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul dalam soal jawab;

v. mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul; 37

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

vi. berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa, kata panggilan, kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila;

vii. bertutur dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila;

viii. bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

ix. berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila;dan

x. Berbincang dan mengemukakan pandangan serta pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan betul secara bertatasusila.

38

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

1.0

STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai

objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

39

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

tem

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA Makanan Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

1.5

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan 1.5.1 tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. bercerita tentang gambar menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. ii. membina ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Ilmu : Dunia Muzik, cara membuat kuih ii. Nilai : Kebersihan iii. EMK: Keusahawanan EK5 Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata umum

PENGISIAN KURIKULUM / EMK SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU Tayangan slaid BELAJAR

40

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Menyebut nama-nama kuih tradisional di Malaysia 1. Murid diperdengarkan lagu Aneka Kuih. (Melodi Bapaku Pulang dari Kota) 2. Murid dan guru menyanyikan lagu Aneka Kuih. 3. Murid menyebut nama-nama kuih yang terdapat dalam lagu.

CATATAN

Ilmu : Dunia Muzik Cara membuat kuih Sistem bahasa: Kosa kata umum

Lampiran 1 Seni kata lagu Aneka Kuih Tayangan slaid

Belajar Cara Belajar kole kacang mendengar tepung talam secara seri muka pulut panggang berkesan

Bercerita tentang gambar 1. Guru menayangkan slaid aktiviti menjual kuih. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang aktiviti yang dilihat.
3. Murid bercerita berdasarkan

Ilmu: Cara menjual kuih Nilai: Kebersihan EMK: Keusahawanan EK5: Nilai moral dan etika keusahawanan

Lampiran 2 Kemahiran Berfikirmengecam, menjana idea

gambar dalam slaid menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.


4. Murid bercerita berdasarkan

gambar dalam slaid tentang bentuk, rasa, cara kuih dibuat, warna dan di mana boleh didapati.
41

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

AKTIVITI Menyanyi lagu Aneka Kuih 1. Guru dan murid-murid menyanyikan lagu Aneka Kuih bersama-sama sekali lagi. 2. Murid dibimbing menyatakan mesej yang terdapat dalam seni kata lagu. Penilaian 1. Murid menerima lembaran kerja 1. 2. Murid bercerita berdasarkan gambar yang terdapat dalam lembaran kerja secara berpasangan, meggunakan ayat ttunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pemulihan 1. Murid diberikan lembaran kerja 2. 2. Murid bercerita tentang gambar dengan menggunakan perkataan yang diberi dalam lembaran kerja secara berpasangan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
42

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Dunia Muzik

Lampiran 1 Seni kata lagu Aneka Kuih

Lembaran kerja 1 Kemahiran Berfikirmenjana idea

Sistem bahasa: Kosa kata umum Pisang nangka

Lembaran kerja 2 Kemahiran Berfikirmengesan

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

AKTIVITI Pengayaan 1. Murid bercerita tentang kuih yang terdapat dalam gambar menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sistem bahasa: ayat tunggal dan ayat majmuk

Lembaran kerja 3 Kemahiran Berfikir menjana idea

43

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 1 Seni kata lagu

ANEKA KUIH

Ibuku rajin buat kuih, Bermacam-macam jenis kuih, Muruku, karipap, kuih koci, Bolehku makan hari-hari,

Kuih bakul dan kuih lapis, Sedap dimakan ramai-ramai, Marilah kawan mari dekat, Marilah rasa kuih enak, La....la....la...la...la...la La....la....la...la...la...la (Melodi: Bapaku Pulang Dari Kota)

44

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 2

Berdasarkan gambar dan rangkai kata, ceritakan tentang aktiviti jualan kuih dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

membantu

menyusun kuih-muih

menjaga kebersihan

bangun awal

menjual

45

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 T

Lembaran kerja 1

Penilaian Bercerita tentang gambar.

46

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 T

Lembaran kerja 2

Pemulihan Lihat gambar. Kemudian ceritakan apa yang dilihat berdasarkan gambar yang diberi.

menebar

roti canai

hidangan

47

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 Ta

Lembaran kerja 3

Pengayaan Ceritakan tentang suasana di gerai menjual kuih-muih yang kamu lihat dalam gambar.

48

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

SAINS DAN TEKNOLOGI Komputer Saya Standard Kandungan Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran

1.6.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. berbicara untuk mendapatkan maklumat tersurat tentang komputer daripada petikan dengan tepat secara bertatasusila. ii. membaca petikan untuk mendapatkan maklumat. iv. PENGISIAN KURIKULUM / EMK v. vi. Ilmu : Sains dan teknologi Nilai : Kerjasama EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Tatabahasa: Kata nama am SISTEM BAHASA Kosa Kata Istilah: Monitor, tetikus, papan kekunci,unit pemprosesan data, pembesar suara, pengimbas, modem, pencetak Ayat tunggal dan ayat majmuk

BAHAN BANTU BELAJAR

Komponen komputer, kad perkataan dan lembaran kerja

49

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar da Bertutur SJK Tahun 3 e a a e de ga dan e tutu SJ a

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Mengenali komponen komputer 1. Murid mencantumkan potongan kad gambar komputer. 2. Murid menyebut nama alat yang terhasil melalui cantuman kad tersebut. Ilmu: Pendidikan Seni Visual Nilai: Bekerjasama Sistem bahasa: Kata nama am Nilai: Tekun EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 2a Gambar komputer dan alatan KBT: Belajar Cara Belajar mendengar dengan cekap Kemahiran Berfikir: Klasifikasi Lampiran 2b - kad imbasan Perkataan Lampiran 1 Potongan kad gambar komputer PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Berbicara nama komponen komputer 1. Murid meneliti gambar komponenkomponen komputer . 2. Murid dibimbing untuk berbicara tentang komponen-komponen komputer secara individu dari segi nama, bentuk dan saiznya.

Kosa kata istilah: - modem - tetikus 3. Murid menampalkan kad imbasan perkataan yang disebut pada gambar - monitor - pencetak yang betul. - pengimbas - papan kekunci 4. Murid menyebut semula - pembesar suara komponen-komponen komputer - unit yang ditunjukkan secara pemprosesan berkumpulan. pusat

50

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 g

AKTIVITI Berbicara fungsi komponen komputer 1. Murid menyatakan fungsi komponen-komponen komputer berdasarkan kad imbasan secara individu. 2. Berdasarkan maklumat tersebut, murid berbicara tentang fungsi komponen-komponen komputer secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sistem bahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk

Lampiran 3 - kad imbasan perkataan dan ayat. Kemahiran Berfikir: mengecam

Mengumpul maklumat 1. Murid membaca petikan secara senyap. 2. Murid berbicara tentang maklumat yang terdapat dalam petikan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 3. Murid menulis fungsi komponen komputer berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada petikan. Penilaian 1. Murid berbicara tentang fungsi komponen komputer secara berpasangan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Nilai: Kerjasama Lampiran 5 Sistem bahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk Lampiran 4 (petikan)

Lembaran kerja 1

51

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

AKTIVITI Pemulihan 1. Murid ditunjukkan gambar komponen komputer. 2. Murid diminta menyoal rakan tentang gambar. 3. Murid diminta menjawab soalan rakan. Contoh soalan: Ini gambar apa?

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sistem bahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk

Lampiran 6 Kemahiran Berfikir: mengecam

Pengayaan 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta mencabut kad gambar dari dalam kotak.
3. Murid diminta berbicara tentang

Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi Nilai: Kerjasama

Lampiran 7 (Gambar dipotong menjadi kad dan dimasukkan ke dalam kotak)

fungsi komponen secara kumpulan EMK: berdasarkan gambar yang telah Teknologi dicabut. Maklumat dan Komunikasi

52

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 1

Potongan kad gambar komputer

53

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 2a

Gambar-gambar komponen komputer

54

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 2b

unit pemprosesan pusat pembesar suara papan kekunci monitor tetikus


55

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 3 Kad perkataan

1.

tetikus

untuk menggerakkan kursor.

2.

modem

untuk melayari Internet.

3.

papan kekunci

untuk menaip huruf, angka dan sImbol.

4.

pengimbas

untuk mengimbas maklumat.

5.

pencetak

untuk mencetak maklumat.

6.

monitor

untuk memaparkan maklumat.

7.

Unit Pemprosesan Pusat (CPU)


56

Untuk menyimpan dan memproses data.

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 4

Membaca petikan dan menyusun fungsi komponen komputer mengikut urutan.

Aku Sebuah Komputer


Aku sebuah komputer. Nama aku Acer. Aku dihasilkan di sebuah kilang di Shah Alam. Badanku berwarna hitam. Aku juga mempunyai kawan-kawan yang lain untuk membolehkan aku berfungsi. Komponen badan aku terdiri daripada monitor, tetikus, pengimbas, modem, pencetak, papan kekunci dan unit pemprosesan pusat. Bahagian yang paling penting ialah unit pemprosesan pusat. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan memproses data. Selain itu, monitor juga penting. Monitor berfungsi untuk memaparkan maklumat. Tetikus pula, fungsinya untuk menggerakkan kursor pada monitor. Selain itu, pencetak digunakan untuk mencetak maklumat. Papan kekunci digunakan untuk menaip huruf, angka atau simbol. Pengimbas digunakan untuk mengimbas maklumat manakala modem pula digunakan untuk melayari Internet. Kami saling bekerjasama semasa menjalankan tugas. Jika salah satu daripada kami tiada, aku tidak dapat menjalankan fungsi dengan lancar. Aku amat bersyukur kerana mempunyai komponen yang memahamiku semasa menjalankan tugas.

57

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1

Komponen komputer 1.

Fungsi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

58

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 5

Penilaian Berbicara tentang komponen-komponen komputer berikut.

59

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 6

Pemulihan Namakan komponen-komponen komputer berikut.

60

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 7

Pengayaan Berbicara tentang fungsi komponen-komponen komputer berikut.

61

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Kejayaan Lee Chong Wei, Kejayaan Malaysia Standard Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab.

FOKUS UTAMA

Kandungan

1.3

Standard Pembelajaran

1.3.2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. mendengar soalan dan memberi respons dengan betul. ii. menjawab soalan yang didengar dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM / EMK

iii. Ilmu : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan vii. Nilai : Kerjasama, patriotisme viii. EMK: Kreativiti dan Inovasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Kata berimbuhan Kosa kata umum Gambar, grafik, lembaran kerja dan kamus

BAHAN BANTU BELAJAR

62

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 T

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bersoal jawab 1. Guru menunjukkan raket badminton kepada murid-murid. 2. Guru mengemukakan soalan kepada murid-murid. Contoh: i. Apakah nama alat ini ? ii. Permainan apakah yang menggunakan alat ini? iii. Di manakah permainan badminton ini dimainkan? iv. Siapakah nama pemain badminton negara yang kamu kenali ? Berbual tentang Lee Chong Wei 1. Guru menunjukkan gambar Lee Chong Wei 2. Guru mengemukankan soalan berkaitan gambar kepada murid secara lisan. 3. Contoh: i.Apakah yang dapat kamu lihat dalam gambar? ii.Siapakah lelaki dalam gambar ini? iii.Apakah yang kamu tahu tentang lelaki ini ? iv.Pemain ini bergiat dalam sukan apa?
63

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Seni Visual Nilai: Semangat patriotisme EMK: Kreativiti dan Inovasi Fasa: Persediaan

Raket Badminton dan Bulu tangkis

Sistem Bahasa:Kata tanya, ayat tanya Nilai: Semangat patriotisme

Lampiran 1

KBT: Kecerdasan pelbagaiVerbal lingustik

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

AKTIVITI Mendengar , menyoal dan menjawab soalan 1. Murid diminta berada dalam kumpulan. 2. Dalam kumpulan murid diminta berbincang untuk mengemukakan soalan-soalan berkaitan gambar. 3. Setiap kumpulan bertanding dengan bergilir-gilir menyoal kumpulan lain tentang gambar dan kumpulan lawan menjawab soalan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lampiran 2 Contoh: Kumpulan A bertanya dan Kumpulan B menjawab. Kemudian, kumpulan B bertanya dan Kumpulan A menjawab.

Nilai: Bekerjasama

Penilaian 1. Dalam kumpulan, murid diminta membaca senyap petikan yang diedarkan.
2. Setiap kumpulan diminta

Nilai: Patriotisme Sistem bahasa: Kata tanya dan ayat tanya

Lampiran 3 KBT: Pembelajaran konstruktivisme Kemahiran berfikirmencetus idea

mengemukakan soalan berkaitan petikan manakala kumpulan lain diminta memberi respons dengan menjawab soalan tersebut.

64

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid berbicara berkaitan permainan badminton berdasarkan maklumat yang diberi. Sistem bahasa: Kata tanya dan ayat tanya Lampiran 4 Kemahiran berfikirmenjana idea

Pengayaan 1. Murid berbicara tentang permainan badminton yang pernah mereka sertai berdasarkan maklumat yang diberi. Nilai: Patriotisme Lampiran 5

65

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 1

66

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 2 Berdasarkan gambar, dalam kumpulan, murid diminta mengemukan soalan dan jawapan.

Siapakah

Apakah sukan yang diceburinya?

Apakah perasaan kamu, apabila Datuk Lee Chong Wei menjadi pemain nombor dunia?

Sukan ________________ Saya ______________

Datuk Lee Chong Wei

bangga

badminton

67

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 3

Penilaian Berdasarkan petikan, secara pasangan bersoal jawab tentang gambar.

Datuk Lee Chong Wei lahir pada 21 Oktober 1982 di George Town, Pulau Pinang. Beliau telah merangkul pingat
Petikan di temasya Sukan Olimpik pada tahun 2008. perak

Pencapaian

ini

membolehkan

beliau

dikurniakan

gelaran Datuk oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman bin Haji Abbas pada 30 Ogos tahun 2008. Beliau menduduki tangga teratas dalam senarai pemain badminton lelaki perseorangan dunia pada 21 Ogos 2008. Beliau antara pemain badminton Malaysia yang

mencapai tangga teratas selepas Rashid Sidek dan Roslin Hashim. Beliau juga satu-satunya jaguh badminton Malaysia yang mempertahankan kedudukan teratas untuk tempoh yang lama.

68

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3

Lampiran 4 Pemulihan Berdasarkan gambar, secara pasangan bersoal jawab tentang gambar.

apa

siapa

berapa

69

Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur SJK Tahun 3 T

Lampiran 5

Pengayaan Gunakan maklumat dalam petikan Kejayaan Datuk Lee Chong Wei untuk bersoal jawab.

Datuk Lee Chong Wei lahir pada 21 Oktober 1982 di George Town, Pulau Pinang. Beliau telah merangkul pingat perak di temasya Sukan Olimpik pada tahun 2008. Pencapaian ini membolehkan beliau dikurniakan gelaran Datuk oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman Abbas pada 30 Ogos tahun 2008. Beliau menduduki tangga teratas dalam senarai pemain badminton lelaki perseorangan dunia pada 21 Ogos 2008. Beliau antara pemain badminton Malaysia yang mencapai tangga teratas selepas Rashid Sidek dan Roslin Hashim. Beliau juga yang satu-satunya jaguh badminton Malaysia mempertahankan

kedudukan teratas untuk tempoh yang lama.

70

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan

pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2.1 2.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6

73

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran melalui ini membaca dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan secara

pelbagai

aktiviti

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

74

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA Kain Songket Standard Kandungan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran

2.2.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. membaca perkataan dalam ayat yang mengandungi imbuhan awalan meN- dan beR- dengan sebutan yang betul. ii. membaca ayat yang dibina daripada perkataan berimbuhan awalan meN- dan beR-.

i. Ilmu : Kajian Tempatan, Dunia Muzik, Pendidikan Seni Visual PENGISIAN KURIKULUM ii. Nilai : Kerjasama, tekun iii. EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi EK2

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Kata terbitan awalan meN- dan beRKosa kata umum, Sebutan dan Intonasi, Tanda Baca Petikan, slaid, lembaran kerja, dan CD lagu

BAHAN BANTU BELAJAR

75

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3 Ta

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Mengenali Kain Songket 1. Murid mendengar lagu Kain Songket. 2. Murid bersoal jawab tentang lagu yang diperdengarkan. 3. Murid mengaitkan lagu dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

CATATAN

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Lampiran 1: Lirik lagu Kain Songket CD lagu Kain Songket KBT: Kecerdasan Pelbagai: Verbal-linguistik

Membaca petikan teks

1. Murid melihat beberapa contoh slaid kain songket yang ditunjukkan oleh guru. 2. Guru mengedarkan petikan teks tentang kain songket. 3. Murid membaca petikan teks secara mekanis dalam kumpulan dan individu. 4. Murid bersoal jawab tentang isi kandungan teks. 5. Murid diminta mengecam dan membaca perkataan yang mempunyai imbuhan awalan meN-dan beR.
76

Ilmu: Pendidikan Seni Visual EMK: Keusahawanan EK2: mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawan Sistem bahasa: Imbuhan awalan meN- dan beR-

Lampiran 2a Lampiran 2b KBT: Belajar Cara Belajar Tayangan slaid

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menyenaraikan perkataan berimbuhan 1. Murid menerima lembaran kerja 1. 2. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan meN- dan beR- yang terdapat dalam petikan. Nilai: Kerjasama Sistem bahasa: Imbuhan awalan meN- dan beRLembaran kerja 1 KBT: Kemahiran Berfikirmengkategorikan

Membaca 1. Murid menggarisi perkataan berimbuhan meN atau beR dengan tepat. 2. Murid dan guru berbincang tentang jawapan yang betul. 3. Murid menyemak jawapan lembaran kerja 2 bersamasama guru. 4. Murid membaca semula ayat berdasarkan jawapan yang betul secara individu. Sistem bahasa: sebutan dan intonasi Lembaran kerja 2 KBT: Kecerdasan PelbagaiIntrapersonal

77

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid membaca teks mengikut kumpulan sambil menggarisi perkataan berimbuhan beR- dan meN- dalam lembaran kerja 3a. 2. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan beR- dan meN- dalam bentuk grafik yang diberikan dan menulis maksud dengan merujuki kamus. Nilai: Tekun Lembaran kerja 3a

Sistem bahasa: KBT: Imbuhan awalan Belajar Cara meN- dan beR- Belajarmenaakul Lembaran kerja 3b KBT: Kemahiran Berfikirmengecam Pembelajaran Koperatif

Pemulihan 1. Murid membaca dan menggarisi perkataan berimbuhan awalan. 2. Murid membaca perkataanperkataan yang digarisi dengan tepat dan jelas. Nilai: Kerjasama Lembaran kerja 4 KBT: Kemahiran Berfikirmengecam

78

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3 Ta

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pengayaan 1. Murid menerima lembaran kerja 5. 2. Murid membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan meN- dan beR. 3. Murid membaca ayat-ayat yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul. Nilai: Kerjasama EMK: Kreativiti dan Inovasi Sistem bahasa: sebutan dan intonasi Lembaran kerja 5 KBT: Kemahiran berfikir menjana idea

79

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lampiran 1 Lirik Lagu

Kain Songket Pemuda-pemudi kalau berkain songket Alangkah indah berseri bertambah cantik Kainlah songket tenun Melayu Mula asalnya dari Terengganu Oh abang yang manis, oh nona yang lawa Pakai kain songket pakaian budaya

80

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lampiran 2a

Tayangan slaid: Jenis-jenis kain songket

81

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lampiran 2b

Petikan Kain songket terkenal di Malaysia sejak abad ke-15 yang lampau. Kain songket berasal daripada perniagaan zaman dahulu antara China dan India. Peniaga China benang membawa emas dan sutera perak. manakala Industri peniaga ini India telah menyumbang songket

berkembang pesat di Pantai Timur seperti di Kelantan dan Terengganu. Songket perlu melalui lapan peringkat sebelum menjadi sehelai kain. Penenun menggunakan benang emas dan perak. Biasanya penenun ini menenun songket tempatan. Lelaki Melayu juga berhias dengan memakai songket ketika menggunakan motif-motif berunsur flora dan fauna

menyambut perayaan. Wanita Melayu pula memakai kain songket dengan baju kurung. Pada masa kini, songket menjadi pilihan popular untuk pakaian perkahwinan Melayu. Pengantin lelaki memberi kain songket kepada pengantin wanita sebagai hadiah perkahwinan. Kain songket turut digunakan untuk membuat barangan seperti beg tangan, bingkai gambar dan hiasan dinding.

82

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1

A.

Senaraikan perkataan yang mengandungi imbuhan meN- dan imbuhan beR- yang terdapat dalam petikan. Kemudian, beri maksud perkataan tersebut dengan merujuki kamus.

perkataan berimbuhan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

maksud perkataan

83

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2

B. Garisi perkataan berimbuhan meN- atau beR- yang sesuai bagi ayat di bawah dengan tepat.

1. Kain songket boleh digunakan untuk ( berbuat, membuat ) barangan seperti beg tangan, bingkai gambar dan hiasan dinding.

2. Lelaki Melayu juga ( berpakai, memakai ) songket ketika menyambut perayaan.

3. Wanita Melayu ( berhias , menghias ) diri dengan kain songket.

4. Penenun songket ( bertenun , menenun ) songket menggunakan benang emas.

5. Industri songket semakin ( berkembang , mengembang) pesat.

84

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3a

Penilaian Baca petikan di bawah. Kain Songket Kakak Pada bulan Januari yang lalu, kami sekeluarga telah melawat

ke Kelantan. Sewaktu berada di sana, ibu telah membawa kami ke pusat beli-belah. Kakak sulung saya akan berkahwin pada bulan September akan datang. Oleh itu, ibu bercadang untuk membeli kain songket di Kelantan. Menurut ibu, songket lambang kehalusan seni tenunan Melayu. Tenunan songket mula berkembang di beberapa buah negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dahulu, songket ditenun daripada benang sutera halus dan benang emas serta dipakai oleh golongan bangsawan dan pembesar negeri. Kini, kain songket ditenun daripada benang kapas. Rakyat biasa memakai kain songket ini sebagai pakaian rasmi untuk majlis-majlis tertentu. Kakak saya rambang mata melihat songket yang beraneka warna itu. Akhirnya, kakak saya memilih sehelai songket berwarna biru.

85

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3b

A. Senaraikan perkataan berimbuhan meN- dan beR- yang terdapat dalam petikan. Kemudian tulis maksud perkataan dengan merujuki kamus.

meN

maksud

beR

maksud

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

86

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 4

Pemulihan A. Baca ayat di bawah. Kemudian garisi perkataan yang mempunyai imbuhan awalan meN- dan beR-.

1. Puan Siti sedang menjemur kain songket itu. 2. Kain songket itu berwarna biru dan merah. 3. Ismail memakai songket aneka warna dan corak. 4. Kipas ini diperbuat daripada kain songket 5. Wanita itu membeli beberapa helai kain songket.

87

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 5

Pengayaan A. Bina ayat yang mengandungi perkataan imbuhan awalan meN- dan beR-. Kemudian baca ayat yang dibina dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1. melawat ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. membawa ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3. berwarna ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4. memakai ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 5. beraneka ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
88

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

SAINS DAN TEKNOLOGI Aku Sebuah Kamus Elektronik Standard 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

FOKUS UTAMA

Kandungan

Standard Pembelajaran

2.3.2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. membaca kuat petikan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. Mencatat maklumat yang terdapat dalam petikan.

i. PENGISIAN KURIKULUM ii.

Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Kerjasama

iii. EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kreativiti dan Inovasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Lembaran kerja, petikan, grafik dan gambar

89

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Membaca petikan 1. Murid membaca petikan yang ditayangkan pada skrin dengan senyap. 2. Murid membaca petikan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan bimbingan guru. 3. Murid membaca secara individu, berpasangan dan berkumpulan. Ilmu: Sains dan Teknologi Lampiran 1 (Petikan) KBT: Belajar Cara Belajar membaca intensif PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi

Membaca mekanis 1. Murid menerima Lampiran 1 2. Murid menggarisi frasa nama yang dibaca oleh guru. 3. Murid membaca kuat frasa nama yang telah digarisi. 4. Dengan menggunakan tetikus murid menggarisi ayat yang dipaparkan melalui komputer. EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran1 (Petikan) Kemahiran Berfikir: mengecam KBT: Belajar Cara Belajar

90

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

AKTIVITI Mengumpul Maklumat 1. Berdasarkan petikan, murid mencatat maklumat mengikut urutan yang betul. 2. Murid diberi bimbingan. 3. Murid membaca maklumat yang telah dicatat.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi

Lembaran kerja 1 Belajar Cara Belajar: mencatat nota

Penilaian 1. Murid menerima lampiran 1 2. Murid membaca kuat petikan yang diberikan.
3.

Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi

Lampiran 1 Lembaran kerja 2 Belajar Cara Belajar: menulis nota

Murid mencatat lima isi penting berdasarkan petikan.

Pemulihan 1. Murid membaca ayat yang diberikan dengan bimbingan guru. Lembaran kerja 3 Kemahiran Berfikir: mengecam

91

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pengayaan 1. Murid diberikan petikan. 2. Murid dikehendaki membaca petikan yang mengandungi pelbagai pola ayat. 3. Murid mencatat isi penting dalam bentuk peta minda dalam lembaran kerja 4b. 4. Murid membaca isi-isi penting dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sistem bahasa: Fasa nama Fasa adjektif Fasa kata kerja Lampiran 2 Lembaran kerja 4b Kemahiran Berfikir: menjana idea

Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi

92

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lampiran 1

Aku sebuah kamus elektronik. Aku dilahirkan di sebuah kilang di Johor. Namaku Besta. Dari Johor aku dibawa dengan van ke Kuala Lumpur. Aku dipamerkan di sebuah pasar raya yang terkemuka. Suatu hari, aku dibeli oleh sepasang suami isteri untuk anak kesayangan mereka. Aku dibawa pulang ke rumah mereka di Selangor. Tuan aku bernama Kim Lee. Dia murid yang bijak. Dia menggunakan aku untuk mencari maksud perkataan. Dia menekan butang abjad pada badan aku. Sekejap saja aku dapat memberikan maksud perkataan yang dicari. Setiap hari, aku dibawa ke sekolah. Aku mudah dibawa ke mana-mana. Tuan aku dapat mencari makna perkataan dalam bahasa Cina dan bahasa Inggeris.

93

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1 Catatkan maklumat yang terdapat dalam teks mengikut susunan yang betul. Kemudian bacakan maklumat yang diperoleh.

94

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2

Penilaian Baca petikan dalam lampiran 1, kemudian catat lima isi penting berdasarkan petikan. 1.

2.

3.

4.

5.

95

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3

Pemulihan Baca ayat di bawah.

Ini telefon bimbit saya.

Kalkulator ini dibuat di kilang.

___________________

Kamus ini sangat tebal.

96

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lampiran 2

Pengayaan Baca petikan di bawah dan catat isi-isi penting dalam bentuk peta minda. Kemudian, baca isi-isi penting yang dicatat.

Aku Sebuah Telefon Bimbit Aku sebuah telefon bimbit. Aku dibuat di sebuah kilang yang besar dan canggih. Di situ, aku ada banyak kawan. Walaupun kami tidak sama bentuk tetapi kami mempunyai fungsi yang sama. Aku digunakan untuk menghubungi kenalan tuan aku. Aku juga berfungsi sebagai kamera. Kadang-kadang tuan aku menggunakan aku untuk melayari Internet. Tuan aku juga dapat menggunakan aku untuk mendengar muzik . Aku sedar bahawa aku sangat penting kepada tuan aku. Aku sungguh bangga menjadi telefon bimbit miliknya.

97

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 4b

Peta Minda

Aku Sebuah Telefon Bimbit

98

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Semangat Nasionalisme Standard Kandungan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan, kosa kata dan kata istilah.

FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 2.6.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk OBJEKTIF menambahkan ilmu pengetahuan. ii. membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan kosa kata.

PENGISIAN KURIKULUM

iv. Ilmu : Sejarah pemimpin negara v. Nilai : Patriotisme, hormat-menghormati, kerjasama vi. EMK: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: ayat tunggal dan ayat majmuk.

SISTEM BAHASA

Sebutan dan intonasi Kosa kata umum: angkasawan,menjejakkan,memacakkan, terapung-apung

BAHAN BANTU BELAJAR

Petikan, lembaran kerja dan bendera Jalur Gemilang

99

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Permainan Bahasa Siapa Saya a. Beberapa orang murid diminta keluar ke hadapan untuk membaca kad pernyataan. b. Murid-murid mendengar pernyataan yang dibaca, kemudian meneka siapakah orang itu ? Nilai: Gigih
Patriotisme

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kad pernyataan permainan bahasa Belajar cara belajar

Membaca secara mekanis dan mentalis 1. Murid membaca petikan dengan kuat secara kelas dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan bimbingan guru. 2. Murid membaca secara senyap untuk mendapat gambaran tentang petikan. 3. Murid mengenal pasti dan menulis isi penting yang terdapat dalam teks. Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi Lampiran 1 Lembaran Kerja 1 Belajar cara Belajar bacaan mekanis bacaan mentalis

100

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3 Tahu

AKTIVITI Mencari makna perkataan 1. Guru membaca teks semula. 2. Murid mengenal pasti kosa kata yang telah dihitamkan dalam teks. 3. Murid menyenaraikan kosa kata tersebut. 4. Murid mencari makna kosa kata dengan merujuki kamus.

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sejarah pemimpin negara Nilai: Kerjasama Sistem bahasa: Kosa kata umum Sebutan dan intonasi

CATATAN

Lampiran 1 Lembaran Kerja 2 KBT: Belajar cara Belajar Membaca secara intensif

Penilaian 1. Murid membaca petikan secara senyap untuk mendapatkan isi. 2. Murid menyenaraikan lima kosa kata yang sukar. 3. Murid menyatakan isi penting yang terdapat dalam petikan. Nilai: Patrotisme Lembaran kerja 3 KBT: Belajar cara belajar Penyelesaian masalah

101

g j Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

AKTIVITI Pemulihan 1. Murid menerima lembaran kerja 4.


2. Murid mengisi tempat kosong

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

dengan kosa kata yang sesuai.

Nilai: Patriotisme Kerjasama

Lembaran kerja 4 KBT: Belajar cara belajar Menyelesaikan masalah

Pengayaan 1. Murid menghasilkan biodata berkaitan seorang tokoh atau pemimpin negara yang dikenali. 2. Murid membaca maklumat yang terdapat dalam buku skrap di hadapan kelas. Nilai: Patriotisme EMK: Kreativiti dan inovasi Fasa: Imaginasi Lembaran kerja 5 KBT: Belajar cara belajar menjana idea

102

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lampiran 1

Kad Penerangan

Aku terpaksa menjalani latihan selama setahun sebelum berlepas ke Stesen Angkasa Antarabangsa Aku akan berada jauh daripada bumi dan menaiki roket yang perjalanannya sungguh mencabar. Aku belajar bahasa Rusia selama empat jam sehari.

Aku menjalani latihan fizikal dalam cuaca sejuk dan dicampak ke laut hitam.

Aku dilatih berada dalam kedudukan gravity kosong dalam penerbangan parabolik di pusat latihan angkasawan

SIAPAKAH AKU ?

103

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lampiran 1 Baca petikan

Aku terbayang bahawa akulah angkasawanyang bertuah itu. Aku menjadi rakyat Malaysia yang pertama menjejakkan kaki di planet Marikh. Angkasawan Hock Seng, jangan berjalan terlalu jauh! Tiba-tiba suara ketuaku memberikan peringatan. mengendahkan peringatan itu. apung, aku terus mencari tempat yang sesuai. memacakkan bendera Jalur Gemilang di situ. Aku tidak Aku mahu Dalam keadaan terapung-

104

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1 Cari dan tulis isi penting berdasarkan petikan. Isi Penting 1

Isi Penting 2

Isi Penting 3

Isi Penting 4

105

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2

Senaraikan kosa kata yang terdapat dalam petikan. Kemudian, cari makna dengan merujuki kamus.

1. terbayang

2. angkasawan

3. menjejakkan

4. terapung-apung

5. memacakkan

106

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3 Penilaian A. Baca petikan ini, Kemudian, senaraikan lima kosa kata yang sukar bagi kamu. Saya masih teringat kata-kata datuk. Ketika berada di Padang Merdeka, Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956, datuk berasa gembira apabila Tunku Abdul Rahman mengumumkan tarikh kemerdekaan negara ini ssebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, beliau berjaya menuntut kemerdekaan negara daripada British.

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________

4. ____________________________ 5. ____________________________

B. Nyatakan isi penting yang terdapat dalam petikan di atas. 1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________
107

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 4

Pemulihan Isikan tempat kosong dengan kosa kata yang diberikan. Kemudian baca petikan tersebut.

menyumbangkan

setanding

projek

melaksanakan

Tun Dr. Mahathir telah banyak _____________________ jasa kepada negara. Beliau telah ___________________________ beberapa

_________________ besar yang _____________________ dengan negara Barat seperti Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembar Petronas, Lapangan Terbang Antarabangsa dan lain-lain.

108

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 3

Lembaran kerja 5

Pengayaan Sediakan biodata berkaitan dengan seorang pemimpin negara yang dikenali. Kemudian, baca maklumat yang terdapat dalam biodata tersebut di hadapan kelas.

gambar pemimpin

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________


109

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran

kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.

Standard Kandungan Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: i. ii. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul; membina dan menulis jawapan pemahaman secara terkawal berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul; membina dan menulis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul; menulis imlak perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dan tepat; mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber;

iii.

iv.

v.

vi.

113

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

vii.

menulis dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa semasa menyampaikan maklumat; menulis pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun semasa menyampaikan maklumat; menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu; menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara terkawal dengan berpandu; dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, kata majmuk dan tanda baca dengan betul.

viii.

ix. x.

xi.

114

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

3.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu

memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran melalui ini menulis dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan secara

pelbagai

aktiviti

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

115

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA Pakaian

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.4

Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. ii. Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berpandukan petikan.

i. Ilmu : Kebudayaan Masyarakat Malaysia PENGISIAN KURIKULUM / EMK ii. Nilai : Perpaduan dan Semangat Muhibah iii. EMK: Kreativiti dan inovasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: ayat penyata,ayat seruan,ayat tanya,ayat perintah Kosa kata istilah: cheongsam, sari, doti dan samfu

BAHAN BANTU BELAJAR

Bahan maujud, pakaian, kad perkataan, gambar, tayangan slaid, lembaran kerja

116

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Bertutur 1. Murid menonton tayangan gambar seorang lelaki berpakaian baju Melayu. 2. Murid diminta meneka jenis kaum yang biasa memakai pakaian tersebut dan menamakan pakaian itu. 3. Murid diminta membina beberapa jenis ayat berdasarkan gambar yang diberi secara lisan. Bercerita tentang gambar 1. Murid menonton slaid pakaian tradisional masyarakat Malaysia (sari, doti, ceongsam, samfu, baju Melayu, baju kurung) 2. Murid dan guru berbincang tentang gambar dan membina ayat secara lisan. Lampiran 2 Ilmu: Pakaian tradisional Malaysia Sistem bahasa: Kosa kata istilah Doti, ceongsam, samfu, sari Ilmu: Pendidikan Seni Visual Lampiran 1 Tayangan slaid

Mengecam EMK: Menjana idea Kreativiti dan Inovasi Fasa: Perkembangan

Kemahiran Berfikirmengecam

117

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Contoh: a. Wah, cantiknya sari ini ! b. Kaum Melayu memakai baju kurung dan baju Melayu. c. Pakaian tradisional kaum Cina ialah ceongsam dan samfu. Menulis Ayat 1. Murid menerima lembaran kerja 1. 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 3. Murid menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan petikan mengikut kumpulan. Penilaian
1. Murid membina dua jenis

Nilai: semangat muhibah Sistem bahasa: Tatabahasa Pelbagai Jenis Ayat

Lembaran kerja 1 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Koperatif

Lembaran kerja 2 Nilai: Cinta akan negara, Perpaduan Sistem bahasa: Ayat seru,ayat tanya,ayat perintah,ayat penyata

ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan dalam lembaran kerja 2.

118

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan
1. Murid-murid melengkapkan

ayat dengan jawapan yang betul dalam lembaran kerja 3. Pengayaan

Sistem bahasa: Tatabahasa Kata nama am dan kata nama khas

Lembaran kerja 3 Kemahiran Berfikirmengecam

1. Murid-murid membina Sistem bahasa: pelbagai jenis ayat Tatabahsa berpandukan gambar dan Pelbagai jenis ayat perkataan dalam satu perenggan dalam lembaran kerja 4.

Lembaran kerja 4

119

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lampiran 1

120

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lampiran 2

Slaid Pakaian Tradisional

121

g j Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1 Kenal pasti dan tulis jenis-jenis ayat berpandukan petikan di bawah. Fatimah Mei Ling Fatimah Mei Ling Fatimah Mei Ling Fatimah Mei Ling Fatimah Mei Ling Ayat tanya: : Mei Ling , jemputlah masuk. : Minta maaf. Saya datang lewat. : Tak apa. Silalah duduk. Wah, cantiknya baju kebaya nyonya kamu! : Saya suka memakai baju kebaya nyonya. : Di manakah Mei Ling dapat baju kebaya nyonya ini? : Saya membeli baju kebaya nyonya ini di Gedung Pakaian Jelita. : Amboi, cantiknya kerongsang awak!Berapakah harga kerongsang awak? : Harganya RM 15.00 sahaja. : Eh,murahnya! Jemputlah makan kuih-muih ini. : Terima kasih. 1. _________________________________________________ 2. _________________________________________________ Ayat seruan: 1. _________________________________________________ 2. _________________________________________________ Ayat penyata: 1. _________________________________________________ 2. _________________________________________________ Ayat perintah: 1. ________________________________________________ 2. _________________________________________________
122

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2

Penilaian Bina dua jenis ayat bagi setiap gambar berdasarkan perkataan yang diberi. Kemudian tulis dalam perenggan. Ayat Seru _________________________________________________________ _________________________________________________________ Ayat Penyata _________________________________________________________ _________________________________________________________ baju Melayu memakai

Ayat Tanya _________________________________________________________ _________________________________________________________ Ayat Perintah _________________________________________________________ _________________________________________________________ ceongsam berwarna

123

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3

Pemulihan Lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. 1


1.

Halim berbangsa ________________________. Dia menyambut _________________________. Pada awal pagi Hari Raya Aidilfitri, dia memakai _______________________. baju Melayu Melayu Hari Raya Aidilfitri

Dewi 2 Dia Pada

berbangsa menyambut awal pagi

_________________. ____________________. Hari Deepavali,

dia memakai _________________. India sari Hari Deepavali

Mei Dia

Mei

berbangsa

_______________.

menyambut

_____________________.

Pada awal pagi Tahun Baharu Cina, dia memakai ______________________. Tahun Baharu Cina ceongsam Cina

124

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 4

Pengayaan Bina pelbagai jenis ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi dalam satu perenggan.

menyambut - baju baharu - melawat - menyaksikan - hebat -

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

125

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Asi

TEMA TAJUK

SAINS DAN TEKNOLOGI Internet Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

FOKUS UTAMA

Kandungan Standard Pembelajaran 3.3.3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. Membina jawapan pemahaman berdasarkan soalan dengan bimbingan guru. ii. menulis jawapan pemahaman soalan bertumpu dengan betul berdasarkan petikan.

OBJEKTIF

PENGISIAN KURIKULUM / EMK

iv. Ilmu : Sains dan Teknologi, Matematik v. Nilai : Kebersihan fizikal dan mental vi. EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR

Tatabahasa: Kata tanya, ayat tanya Kosa kata : kosa kata istilah Tayangan slaid, kad abjad dan petikan

126

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi CATATAN

Berbicara tentang laman web

1. Murid melihat laman sesawang sekolah yang dipaparkan pada skrin layar. Nilai: Contoh: Kebersihan mental
www.sjk.hinhua.blogspot.com

www.sjk.hinhua blogspot.com

Komputer talian internet

2. Murid dan guru bersoal jawab tentang laman web yang dipaparkan berkait dengan Internet. Contoh : i. Apakah yang dapat kamu lihat pada laman sesawang? ii. Bagaimana kamu boleh mendapatkan paparan seperti ini ? iii. Apakah perkara-perkara yang boleh kamu cari melalui internet? Membaca petikan

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Lampiran 1 1. Murid membaca kuat petikan yang diedarkan secara individu dan kumpulan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ilmu: Sains dan teknologi Belajar Cara Belajar -bacaan intensif
127

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

AKTIVITI 2. Murid menggarisi maklumat penting dalam petikan yang dibaca berdasarkan soalan guru. Contoh: i. Apakah itu Internet? ii. Apakah kegunaan Internet? iii. Berapakah bilangan pengguna Internet?

PENGISIAN KURIKULUM Nilai: Kebersihan Mental

CATATAN

Menjawab Soalan i. Murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan. ii. Murid dibimbing untuk membina jawapan soalan pemahaman. iii. Secara berkumpulan, murid menjawab soalan pemahaman yang diberi pada lembaran kerja. iv. Wakil setiap kumpulan membaca jawapan yang lengkap dengan sebutan dan intonasi yang betul. Nilai : Kebersihan Mental Sistem bahasa: Ayat tanya

Lembaran kerja 1 Kecerdasan Pelbagai Intrapersonal Kemahiran Berfikir: memadankan

128

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid membaca petikan dengan teliti. 2. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan petikan dengan betul. Sistem bahasa: Ayat tanya Lembaran kerja 2 (Petikan 2) berserta soalan pemahaman Penyelesaian masalah

Pemulihan 1. Murid membaca petikan dengan teliti. 2. Murid menjawab soalan pemahaman bertumpu secara terkawal dengan bimbingan guru. Sistem Bahasa: Ayat tanya Kemahiran Berfikir: mengecam Lampiran 3

Pengayaan 1. Murid membaca petikan dengan teliti.


2. Murid menjawab soalan

Lembaran kerja 4 Kemahiran berfikir: Menyelesaikan masalah


129

pemahaman bertumpu dengan betul.

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lampiran 1

Internet Internet ialah rangkaian telekomunikasi komputer yang memudahkan pengguna mendapat maklumat dan berkomunikasi antara satu sama lain. Rangkaian ini sangat luas sehingga menjangkau seluruh dunia. Pada masa ini pengguna Internet telah menjangkau lebih kurang lima juta orang. Peningkatan ini menggambarkan wujudnya kesedaran orang ramai terhadap kepentingan Internet. Penggunaan Internet berkembang pesat kerana Internet

membolehkan pengguna berkomunikasi, berurus niaga dan berhibur. Mereka dapat menggunakannya dengan mudah dan cepat. Melalui Internet juga, pengguna boleh mendapatkan pelbagai maklumat. Antaranya ialah maklumat yang berkaitan budaya, etika, sosial dan teknologi. Penggunaan Internet dapat memudahkan urusan harian manusia.

130

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1

Berdasarkan petikan 1, jawab soalan-soalan di bawah ini.

1.

Apakah Internet ? Internet ialah _________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2.

Berapakah jumlah pengguna Internet pada masa ini ? Jumlah pengguna Internet pada masa ini _____________________________ ______________________________________________________________________

3. Mengapakah penggunaan Internet berkembang pesat ? Penggunaan Internet berkembang pesat kerana ______________________ ______________________________________________________________________ 4. Apakah maklumat yang boleh didapati melalui Internet ? Maklumat yang boleh didapati melalui Internet ialah __________________ ______________________________________________________________________

131

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lampiran 2

Penilaian

Internet ialah alat komunikasi antara jaringan. Kini, Internet amat penting sebagai saluran maklumat dan komunikasi. Internet menjadikan manusia semakin berilmu. Seseorang pelajar dapat mencari maklumat daripada pelbagai sumber melalui Internet. Selain itu, Internet juga penting kepada mereka yang mengikut program pendidikan jarak jauh. Mereka hanya perlu duduk di rumah dan mengikut pembelajaran melalui Internet. Internet juga memudahkan perhubungan antara satu negara dengan negara lain. Melalui Internet juga, surat, gambar, dan bahan bercetak yang lain dapat dihantar ke seluruh dunia dalam masa yang singkat. Bahan-bahan tersebut dihantar melalui kemudahan e-mel. Internet terbukti memberikan banyak manfaat kepada kita.

132

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2

1. Apakah Internet ? Internet ialah alat ........................................................................................ ........................................................................................................................ 2. Mengapakah Internet amat penting ? Internet amat penting sebagai .................................................................. 3. Apakah kepentingan Internet kepada pelajar ? Kepentingan Internet kepada pelajar ialah mereka .............................. ......................................................................................................................... 4. Bagaimanakah surat, gambar, dan bahan bercetak dapat dihantar ke seluruh dunia dalam masa yang singkat ? Surat, gambar, dan bahan bercetak dapat dihantar ke seluruh dunia dalam masa yang singkat .......................................................................... .........................................................................................................................

133

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lampiran 3

Pemulihan

Internet ialah alat komunikasi antara jaringan. Kini, Internet amat penting sebagai saluran maklumat dan komunikasi. Internet menjadikan manusia semakin berilmu. Seseorang pelajar dapat mencari maklumat daripada pelbagai sumber melalui Internet. Selain itu, Internet juga penting kepada mereka yang mengikuti program pendidikan jarak jauh. Mereka hanya perlu duduk di rumah dan mengikuti pembelajaran melalui Internet. Internet juga memudahkan perhubungan antara satu negara dengan negara lain. Melalui Internet juga, surat, gambar, dan bahan bercetak yang lain dapat dihantar ke seluruh dunia dalam masa yang singkat. bahan tersebut dihantar melalui kemudahan e-mel. Bahan-

134

g j Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3

Pilih jawapan yang betul dan tulis jawapan tersebut. 1. Apakah Internet ? Internet ialah ______________________________________________________. A. alat komunikasi antara jaringan B. alat untuk pembelajaran 2. Mengapakah Internet penting ? Internet penting sebagai ___________________________________________. A. saluran maklumat B. saluran maklumat dan komunikasi 3. Apakah kepentingan Internet kepada pelajar ? Kepentingan Internet kepada pelajar ialah mereka dapat __________ ___________________________________________________________________. A. mencari maklumat daripada pelbagai sumber B. melayari pelbagai laman web 4. Apakah yang dapat dihantar ke seluruh dunia melalui e-mel dalam masa yang singkat ? Melalui e-mel, _____________________________________________________ dapat dihantar ke seluruh dunia dalam masa yang singkat.
135

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 4

Pengayaan Baca petikan dan jawab soalan berikutnya.

Internet ialah alat komunikasi antara jaringan. Kini, Internet amat penting sebagai saluran maklumat dan komunikasi. Internet menjadikan manusia semakin berilmu. Seseorang pelajar dapat mencari maklumat daripada pelbagai sumber melalui Internet. Selain itu, Internet juga penting kepada mereka yang mengikuti program pendidikan jarak jauh. Mereka hanya perlu duduk di rumah dan mengikuti pembelajaran melalui Internet. Internet juga memudahkan perhubungan antara satu negara dengan negara lain. Melalui Internet juga, surat, gambar dan bahan bercetak yang lain dapat dihantar ke seluruh dunia dalam masa yang singkat. Bahanbahan tersebut dihantar melalui kemudahan e-mel.

1. Apakah Internet ? __________________________________________________________________________ 2. Apakah kepentingan Internet ? __________________________________________________________________________ 3. Apakah kepentingan Internet kepada pelajar ? __________________________________________________________________________ 4. Apakah yang dapat dihantar ke seluruh dunia melalui e-mel dalam masa yang singkat ? __________________________________________________________________________
136

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Gotong-royong Satu Malaysia Standard 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.

FOKUS UTAMA

Kandungan Standard Pembelajaran 3.7.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. membina ayat dalam perenggan berdasarkan gambar yang diberi. ii. menulis karangan kreatif berpandukan gambar dan frasa yang diberi. i. Ilmu: Pendidikan Moral, alatan pertukangan PENGISIAN KURIKULUM / EMK ii. Nilai: menjaga kebersihan alam sekitar iii. EMK: Kreativiti dan Inovasi Tatabahasa: kata nama am, kata hubung, ayat tunggal dan ayat majmuk SISTEM BAHASA Kosa kata umum Kewarganegaraan BAHAN BANTU BELAJAR Gambar tunggal, kad perkataan

OBJEKTIF

137

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Menamakan peralatan gotong-royong 1. Murid melihat gambar alatalat yang digunakan semasa bergotong-royong. o Contoh: cangkul, pencakar, penyapu, pongkes dan pengaut. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang alat-alat tersebut: a. Bilakah alat-alat ini biasa digunakan? b. Apakah kegunaan alatalat ini? Mengumpul maklumat 1. Murid meneliti gambar aktiviti gotong-royong. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang gambar untuk mendapatkan maklumat. 3. Murid mencatat maklumat yang dibincangkan. Nilai: Menjaga kebersihan alam sekitar, bekerjasama Lembaran kerja 1 Lampiran 1 Ilmu: Alat pertukangan Sistem bahasa: Kata nama am KBT: Kecerdasan pelbagai Verbal linguistik Kemahiran Berfikirmencetuskan idea PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

138

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

AKTIVITI Menulis perenggan karangan 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberikan lembaran kerja. 2. Setiap kumpulan diminta membina satu perenggan karangan berdasarkan gambar. 3. Murid membentangkan perenggan yang dibina untuk dimurnikan. Penilaian
1. Murid mencatat maklumat

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: kerjasama, patriotisme EMK: Kreativiti dan Inovasi Fasa: Imaginasi

Lembaran kerja 2

KBT: Pembelajaran koperatif

berpandukan peta minda yang diberikan.


2. Murid menulis karangan

Sistem bahasa: Ayat tunggal Ayat majmuk

Lembaran kerja 3a Lembaran Kkerja 3b KBT: Kemahiran berfikirmenjana idea

berdasarkan maklumat tersebut.

139

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

AKTIVITI Pemulihan 1. Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai untuk membentuk karangan yang lengkap. Pengayaan 1. Murid menerima lembaran kerja 5. 2. Murid diminta menulis karangan lengkap berdasarkan gambar .

PENGISIAN KURIKULUM Nilai: kerjasama

CATATAN

Lembaran kerja 4

Nilai: kerjasama

Lembaran kerja 5

140

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lampiran 1 Kad Gambar

Lampiran 1

141

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1

Bersoal jawab dan mencatat maklumat berdasarkan gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

142

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2

Tulis satu perenggan karangan berpandukan gambar di bawah.


cuaca panas terik masa berlalu dengan cepat menyiapkan kerja berpuas hati

berganding bahu

bermandi peluh

143

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran Kerja 3a

Penilaian Murid meneliti peta minda.

Gotong-royong

144

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3b

Penilaian Bina cerita yang sesuai berdasarkan peta minda yang diberikan. Kemudian, tulis karangan. 1. 2. 3. 4. 5.

145

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran Kerja 4

Pemulihan Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai, kemudian salin semula petikan. mengadakan bermula dijamu mengucapkan bekerjasama membersihkan taklimat lancar

Pada hari Sabtu yang lepas, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Taman Daya telah ________________ aktiviti bergotong-royong untuk _____________ kawasan sekolah. Acara gotong-royong itu bermula pada pukul 8.30 pagi. Semua murid diberikan _______________ sebelum gotong-royong bermula. Aktiviti ini berjalan dengan _________. Murid-murid pelbagai kaum ________________ semasa menjalankan aktiviti ini. Pada pukul 12.30 tengah hari murid-murid _____________ dengan makanan yang disediakan oleh pihak sekolah. Guru Besar ___________________ terima kasih kepada semua yang terlibat.

146

Modul Pengajaran Kemahiran Menulis SJK Tahun 3

Lembaran kerja 5

Pengayaan Tulis karangan lengkap berpandukan gambar di bawah.

147

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

4.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketerampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: i. menyebut , memahami dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur; menyebut dan memahami diksi serta lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur;

ii.

iii. mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan mimik muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan secara didik hibur;

iv. mengujarkan dialog tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas untuk menyatakan mesej serta menggunakan bahasa badan yang sesuai untuk mengenali watak melalui lakonan secara didik hibur;dan v. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 151

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

4.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi

pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. pembelajaran Pengajaran dan ini boleh

kemahiran

dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai Guru

objektif yang telah ditentukan.

boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

152

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA Permainan Wau

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

4.4

Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Melafazkan pantun dua kerat dengan 4.4.1 intonasi yang betul, dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. melafazkan pantun dua kerat dengan menggunakan intonasi yang betul. ii. mempersembahkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

OBJEKTIF

i. Ilmu : Permainan, Dunia Muzik, Pendidikan Seni Visual PENGISIAN KURIKULUM ii. Nilai : Menghargai warisan, rajin berlatih iii. EMK: Kreatif dan inovatif

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: kata nama, kata adjektif Kosa kata umum

BAHAN BANTU Tayangan slaid, CD lagu, dan keratan gambar BELAJAR

153

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Nyanyian lagu Wau Bulan 1. Murid-murid menyanyikan lagu Wau Bulan dengan bimbingan guru. Ilmu: Dunia Muzik Sistem bahasa: kosa kata umum Lampiran 1 Media: CD lagu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Melafazkan pantun 1. Murid membaca pantun dua kerat pada slaid yang dipaparkan. 2. Murid dibimbing melafazkan pantun dengan sebutan, nada, dan intonasi yang betul. 3. Murid melafazkan pantun dua kerat yang dipaparkan secara individu. 4. Guru dan murid bersoal jawab tentang pantun tersebut. Sistem bahasa: kata adjektif Lampiran 2 Tayangan slaid KBT: Kecerdasan PelbagaiKinestetik Verbal Linguistik Belajar Cara Belajar: Mendengar dengan berkesan

154

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI Membaca 1. Murid membaca baris-baris pantun dengan mengulangi perkataan yang sukar disebut. 2. Murid menyebut semula rangkap dalam pantun mengikut sebutan, nada dan intonasi yang betul. 3. Kemudian, murid melakar gambar wau mengikut kreativiti sendiri.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Seni Visual EMK: Kreativiti dan inovasi Fasa: Perkembangan Sistem bahasa: Kata nama kata adjektif Sebutan dan intonasi

Lampiran 2 Lampiran 3 Gambar bersiri: cara-cara membuat wau KBT: Kemahiran Berfikirmenjana idea

Penilaian

1. Murid menerima lampiran 4. 2. Murid melengkapkan pantun. 3. Murid melafazkan dua kerat dengan sebutan, nada dan intonasi yang betul.

Nilai: Tekun Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi

Lampiran 4 KBT: Belajar Cara Belajarmendengar dengan cekap

155

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 1 Seni kata lagu

Wau Bulan

O...Wau bulan o... wau bulan O...wau bulan teraju tiga Hari ini sama-sama Sama-sama kita bermain

(Melodi: Wau Bulan)

156

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 2 Pantun dua kerat

Baju kurung, ceongsam dan sari, Permainan wau sangat digemari.

Bangun pagi gosok gigi, Wau bulan terbang tinggi.

Terbang tinggi sepanjang hari, Wau bulan nama diberi.

Burung helang burung rajawali, Wau bulan cantik sekali.

157

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 3

Lakarkan gambar wau.

158

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 4

Penilaian Lengkapkan pantun dua kerat di bawah dengan bahasa yang indah. Kemudian, lafazkan. songket cantik raya bendang ceongsam berseri

Menanam padi di tengah __________________, Sulam _________________ sedap dipandang.

Indah ________________ dipandang mata, _________________ sari pakaian wanita.

Hari _________________ makan tapai, Baju kebaya __________________ dipakai.


159

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

SAINS DAN TEKNOLOGI Kamera Standard 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.

FOKUS UTAMA

Kandungan Standard Pembelajaran 4.1.2

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. OBJEKTIF membaca diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.

ii. memberikan makna diksi dalam lirik lagu dengan merujuki kamus.

i. Ilmu : Sains, Muzik, Pendidikan Seni Visual PENGISIAN KURIKULUM ii. Nilai : Mematuhi arahan iii. EMK: Kreativiti dan Inovasi TMK

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Kata ganti diri Kosa kata: dihiraukan, menjelajahi, merakam, berkhidmat,dihargai

BAHAN BANTU BELAJAR

Kad huruf, petikan dan tayangan slaid

160

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Menyebut dan mengeja perkataan 1. Kad huruf ditampal pada papan tulis secara rawak. 2. Murid menyusun kad huruf sehingga terbentuk perkataan KAMERA. 3. Murid mengeja dan menyebut perkataan KAMERA. 4. Guru mengaitkan perkataan KAMERA dengan isi pelajaran. Nilai: Tolong-menolong EMK: Kreativiti dan Inovasi Lampiran 1 Gambar kamera KBT: Menyusun mengikut urutan Kecerdasan Pelbagai: Kinestetik EMK:TMK Ilmu: Muzik Nilai: kerjasama Lampiran 2 KBT: mengecam PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Menyanyi lagu Aku Sebuah Kamera 1. Slaid lirik lagu Aku Sebuah Kamera ditayangkan. 2. Murid dan guru menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul mengikut melodi ikan kekek bersama-sama dengan bimbingan guru.

161

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menyanyi lagu dengan rentak ikan kekek 1. Dalam kumpulan kecil, murid diminta menyanyikan lagu Aku Sebuah Kamera dengan rentak ikan kekek. 2. Murid diminta menyebut seni kata lagu secara individu dan kelas. 3. Dalam kumpulan murid bertanding mencari makna diksi dan lirik lagu dengan merujuki kamus. 4. Kumpulan yang cepat dikira menang dan dikehendaki membentangkan jawapan. 5. Murid diberi bimbingan oleh guru sewaktu membentangkan jawapan.
6. Murid menyanyikan semula lagu

Ilmu: Dunia Muzik Nilai: Kerjasama Kreativiti dan inovasi: Fasa: Persediaan

Lampiran 2 KBT: Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai: Kinestetik Verbal linguistik

Aku Sebuah Kamera semula secara individu dan kumpulan sambil mengayakan aksi. Penilaian
1. Murid mengisi tempat kosong

dalam petikan berpandukan seni kata lagu yang telah dinyanyikan.

Lembaran kerja 1

162

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 1

Kad Abjad

163

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 2 Seni Kata Lagu

Aku Sebuah Kamera

Aku ialah sebuah kamera Yang sudah tua tak dihiraukan Dulunya aku digemarinya Ke mana saja dibawa bersama

Menjelajahi seluruh kampung Untuk merakam keindahannya Dengan rasa bangga, aku berkhidmat Dengan harapan agar dihargai

(Melodi: Ikan Kekek)

164

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 2

Semak kamus dan tuliskan maknanya.

1. dihiraukan

2.

merakam

3. menjelajahi

4. berkhidmat

5. dihargai

165

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1 Penilaian Isikan tempat kosong berdasarkan seni kata lagu.

Lagu

ini

adalah tua

tentang yang

kedukaan telah

hidup

sebuah tuannya tempat

__________________ Kamera ini telah

menolong

________________pebagai peristiwa yang indah, pahit dan manis. ___________________merata-rata bersama tuannya. Walau bagaimanapun,kamera tua ini tidak ___________________ untuk tuannya lagi kerana tuannya telah memiliki kamera yang baharu dan canggih. Kamera tua ini berharap agar dirinya ____________________.

166

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Sayangi Malaysia Standard Kandungan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur.

FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 4.3.1

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. OBJEKTIF membaca petikan dialog dengan lancar dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

ii. Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang seuai melalui lakonan. iii. Menyatakan sifat watak yang diperoleh.

i. Ilmu: Pendidikan Sivik PENGISIAN KURIKULUM ii. Nilai: Patriotisme iv. EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kreativiti dan Inovasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa : Tanda baca Perumpamaan: bagai rusa masuk kampung

BAHAN BANTU BELAJAR

Seni kata lagu, gambar tunggal, kad perkataan

167

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bersoal jawab 1. Murid menggunakan tetikus untuk mengasingkan mercu tanda di dalam negara dan di luar negara. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang gambar-gambar yang dipaparkan. Contoh: o Di manakah bangunanbangunan tersebut dapat dilihat? Ilmu: Mercu tanda di Malaysia Nilai: Patriotisme EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Lampiran 1a Lampiran 1b

Membaca 1. Beberapa orang murid membaca kuat petikan dialog dengan intonasi dan nada yang betul. Nilai: Kerjasama Menghargai Menghormati Menjaga kebersihan

Lampiran 2 Kemahiran berfikir: Mengecam

168

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Berlakon Ilmu: Pendidikan Sivik, 2. Murid mengikut guru mengujarkan Pendidikan dialog dengan cara yang betul. Kesihatan 1. Murid mendengar dialog. 3. Murid dan guru berbincang tentang isi kandungan dialog secara lisan. 4. Murid diminta menggarisi perumpamaan ke dalam buku kosa kata. 5. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun Berdialog mengikut watak 1. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan mengikut watak dalam petikan dialog. 2. Setiap kumpulan murid mengujarkan dialog mengikut watak masing-masing. Ilmu : Pendidikan Sivik Nilai: Adil EMK: Kreativiti dan Inovasi Fasa: Imaginasi
Lampiran 2

Lampiran 2

Perumpamaan Bagai rusa masuk kampung

KBT: Imaginasi

169

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menyatakan sifat watak 1. Murid menyatakan watak dalam dialog. 2. Murid menyenaraikan sifat watak secara lisan.

EMK: Kreativiti dan Inovasi Fasa: Perkembangan

Lampiran 2

Penilaian Ilmu: Pendidikan Sivik 2. Beberapa orang murid dipilih untuk Pendidikan melakonkan situasi dan Kesihatan mengujarkan dialog watak-watak Nilai: dalam petikan dialog dengan Patritisme, sebutan dan intonasi yang betul berdisplin dengan menggunakan bahasa badan yang sesuai. EMK: Kreativiti dan 3. Murid menulis sifat watak. Inovasi Fasa: 4. Murid yang mendapat markah Perkembangan tertinggi diberikan pujian dalam setiap watak yang dilakonkan dan menyatakan sifat watak. 1. Murid diedarkan dialog baharu.

Lampiran 3a Lampiran 3b Lampiran 4

KBT: Kemahiran berfikir imaginasi

170

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 1a

Mengasingkan mercu tanda di dalam negara dan di luar negara dengan menggunakan tetikus.

171

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 1b Mercu tanda di dalam negara

Mercu tanda di luar negara

172

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Petikan Dialog

Lampiran 2

Pak Andeh : Mak Andeh : Pak Andeh : Mak Andeh : Pak Andeh : Mak Andeh : Pak Andeh : Amir :

Wah, cantiknya bangunan itu! Apakah nama bangunan itu, Pak Andeh ? Aku pun tak tahu. Kita ni memang bagai rusa masuk kampung. Eh, entah-entah istana tak! Cuba tengok tu, ada orang buang sampahlah! Yalah, Pak Andeh, pergilah tegur, nanti kotor pula tempat itu! Anak, janganlah buang sampah merata-rata, nanti kotor tempat tu! Eh, maaflah pak cik. Saya tak sengaja! Kita perlu menjaga kebersihan. Baiklah, pak cik. Baguslah begitu, apakah nama bangunan itu nak? Oh, itu bangunan Seri Perdana mak cik, pak cik!

Pak Andeh : Amir :

Mak Andeh : Amir :

173

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 3a

Chua Azman Jonathan Chua Jonathan

: : : : :

Wah, cantiknya bangunan itu ! Apakah nama bangunan itu ? Hah, kalau kamu hendak tahu, itulah Menara Petronas Kuala Lumpur. Oh, jadi inilah antara menara tertinggi di dunia. Kita patut berbangga sebagai rakyat Malaysia. Menara ini telah menyebabkan Malaysia dikenali di seluruh dunia. Eh, eh, eh, orang itu meludah di situ. Betullah. Tandas ada berdekatan. Memang tiada disiplin. Kita sepatutnya mencintai alam sekiatar tidak kira di mana kita berada. Mari kita tegur orang itu.

Azman Chua Jonathan Chua :

: : :

174

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 3b

Menyenaraikan sifat watak

Chua 1. 1.

Azman 1.

Jonathan

2.

2.

2.

3.

3.

3.

175

Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa SJK Tahun 3

Lampiran 4 Borang Penilaian Lakonan


Jumlah Bil Nama Murid Nama watak Intonasi 30 markah Sebutan 30 markah Persembahan 40 markah

176

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahirankemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa ini harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus

menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan.

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: i. memahami dan menggunakan kata nama am hidup merujuk bukan manusia, kata nama khas hidup bukan manusia dan kata kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah dan masa dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dengan betul mengikut konteks; 179

ii.

iii.

iv.

v.

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3


vi. memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul mengikut konteks; memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagi pola ayat dalam sesuatu situasi;dan memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

vii.

viii.

180

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

5.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan sebelum, aktiviti yang dan sesuai selepas

semasa

pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran ini boleh dilaksanakan secara

kemahiran melalui

pelbagai

aktiviti

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

181

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN ESTETIKA Perayaan

Standard Kandungan FOKUS Standard Pembelajaran

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. membaca dan menyatakan perkataan yang mempunyai OBJEKTIF imbuhan awalan dan akhiran yang terdapat dalam petikan. ii. melengkapkan petikan yang diberi dengan perkataan berimbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM / EMK

i. Ilmu : Perayaan di Malaysia ii. Nilai : Hormat-menghormati, berhemah tinggi iii. EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan Kata nama khas

BAHAN BANTU Petikan, tayangan slaid, kad gambar, CD lagu dan lampiran aktiviti BELAJAR

182

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3 Ta

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mengenali perayaan di Malaysia 1. Murid mendengar contoh lagu perayaan di Malaysia. 2. Murid menamakan perayaan yang disambut berdasarkan lagu yang telah diperdengarkan dan menonton slaid gambar-gambar perayaan di Malaysia mengikut kaum. 3. Murid menamakan perayaan-perayaan yang ditayangkan dalam slaid. Membaca petikan Ilmu: 1. Murid membaca petikan Sambutan Hari Raya Aidilfitri dan menggarisi kata imbuhan awalan meN- dan imbuhan akhiran secara senyap. 2. Murid menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan yang terdapat dalam petikan menggunakan papan kekunci. Kebudayaan Nilai: Hemah tinggi, hormatmenghormati EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi
183

Ilmu: Dunia Muzik Perayaan di Malaysia Sistem bahasa kata nama khas

CD lagu perayaan

Lampiran 1

Kad gambar

Lampiran 2 Tayangan slaid Pembelajaran Kontruktivisme Lampiran 2

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

3. Murid menyebut semula perkataan berimbuhan awalan dan imbuhan apitan yang telah disenaraikan. 4. Murid diminta menyebut kata dasar bagi kata berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran tersebut. Contoh Imbuhan Awalan meN1. baca 2. cuci 3. hias : membaca : mencuci : menghias

EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Contoh Imbuhan Apitan 1. raya : perayaan 2. sedia : disediakan 3. bersih : membersihkan Menyebut perkataan berimbuhan 1. Murid menyebut perkataan berimbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan yang terdapat dalam slaid. Lampiran 3 Kemahiran berfikirmenghubungkait

184

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI Penilaian 1. Lembaran kerja 1 diedarkan kepada murid. 2. Murid melengkapkan petikan dengan perkataan berimbuhan awalan dan imbuhan apitan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sistem bahasa: Imbuhan

Lembaran kerja 1 Kemahiran BerfikirMenghubungkait

Pemulihan 1. Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan awalan yang betul dalam lembaran kerja 2. Sistem bahasa: Imbuhan Lembaran kerja 2 Kad gambar Kemahiran Berfikirmengecam Pengayaan 1. Murid menerima lembaran kerja 3. 2. Murid menulis imbuhan awalan meN- atau apitan yang sesuai pada perkataan yang terdapat dalam petikan.
185

Sistem bahasa: Imbuhan

Lembaran kerja 3

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Kad Gambar

Lampiran 1

Perayaan-perayaan di Malaysia

186

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lampiran 2

Sambutan Hari Raya Aidilfitri Masyarakat yang beragama Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri selepas berpuasa selama sebulan. Perayaan ini disambut pada 1 Syawal mengikut tahun Hijrah. Sebelum perayaan ini menjelang, umat Islam membuat pelbagai persiapan seperti membersihkan rumah dan menyediakan pelbagai juadah. Antara juadah yang terkenal ialah lemang, ketupat, rendang, sate dan kuih-muih. Semasa Hari Raya Aidilfitri, semua ahli keluarga akan berkumpul dan bermaaf-maafan. Mereka akan melawat jiran, sahabat-handai dan saudara-mara. Kunjungan ini akan mengeratkan hubungan silaturahim.

Senaraikan perkataan berimbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan menggunakan papan kekunci. Imbuhan awalan meN1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Imbuhan apitan

187

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lampiran 3

Imbuhan awalan meNmencuci mencari mencangkul mencium

Imbuhan apitan perayaan menyediakan menghiasi menghidangkan

188

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1

Penilaian Lengkapkan yang sesuai. merupakan menggembirakan petikan di bawah dengan perkataan berimbuhan

menikmati mengunjungi

memakai meminta

mendapat memasak

Hari ini (1) __________ hari yang amat (2) __________ seluruh umat Islam. Aku bangun awal dan terus mandi. Aku (3)_____________ pakaian baharu lalu bersalam-salaman dengan ahli keluarga yang lain. Aku (4)__________ maaf daripada ibu dan bapa. Kemudian, kami (5) ___________________ makanan yang ibu sediakan. Ibu telah (6) ______________ pelbagai jenis makanan pada hari itu. Terdapat ketupat, lemang, rendang dan kuih-muih. Selepas makan, kami pergi ke masjid untuk bersembahyang sunat rumah Aidilfitri. Selepas sembahyang, kami (7) ________________

sanak-saudara dan jiran tetangga. Aku berasa sangat gembira kerana

(8)_______________ duit raya.

189

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2

Pemulihan Isi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan awalan yang betul. melayan 1. mencuci mencium menari

Amir bersalam sambil __________ tangan datuknya. 2.

Ibu __________ tetamu dengan mesra pada hari raya.

3. Adik _____________ pinggan selepas makan.

4. Murid-murid ____________ di atas pentas.

190

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3

Pengayaan Letakkan imbuhan awalan atau imbuhan apitan yang betul pada perkataan yang dihitamkan.

Sambutan Hari Raya Aidilfitri Awal-awal lagi, Amirul sudah bangun daripada tidur. Selepas

_____bersih_____ diri, Amirul memakai pakaian baharu iaitu baju Melayu, samping dan songkok. Hari ini Amirul akan menyambut Hari Raya Aidilfitri.

Pada pagi itu, Amirul ______ikut ayahnya pergi ______sembahyang di masjid. Selepas pulang dari masjid, Amirul _____nikmat_____ juadah yang ______hidang oleh ibunya. Pelbagai juadah sedia pada hari itu.

Kawan-kawan Amirul iaitu Swee Lin dan Sunita datang berhari raya di rumah Amirul. Ibu _______layan mereka dengan mesra. Ibu Amirul juga ______beri duit raya kepada kawan-kawan Amirul.

191

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

SAINS DAN TEKNOLOGI Telefon Bimbit

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 5.1.7 5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat arah dan masa dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. menyenaraikan kata sendi nama dengan betul mengikut OBJEKTIF konteks. ii. menulis kata sendi nama dengan betul betul dalam ayat yang diberi.

PENGISIAN KURIKULUM / EMK

i. Ilmu : Sains dan teknologi ii. Nilai : bertanggungjawab iii. EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Perkataan berimbuhan Simpulan bahasa: rambang mata, bulat hati, harga mati,besar hati Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Petikan, bahan maujud

192

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Simulasi 1. Murid diminta melakukan aktiviti simulasi perbualan melalui telefon. 2. Murid diminta berjalan-jalan untuk menunjukkan perbualan tersebut menggunakan telefon bimbit. 3. Murid menyatakan jenama telefon bimbit yang diketahui. EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi Bahan maujud: telefon bimbit

Kecerdasan Pelbagai: Verbal Linguistik

Membaca petikan Ilmu: 1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid menyenaraikan secara lisan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan. 3. Murid memadankan maksud simpulan bahasa dengan menggunakan tetikus. Sains dan teknologi Sistem Bahasa: Simpulan bahasa EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi
193

Lampiran 1

Lembaran kerja 1 KBT: Kecerdasan Pelbagai: Verbal Linguistik

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI Mencari Kata Sendi Nama 1. Murid membaca senyap petikan dalam kumpulan. 2. Dalam kumpuan murid diberi pen maker dan kad manila yang telah digunting. 3. Murid diminta berbincang dan mengenal pasti kata sendi nama yang terdapat dalam petikan kemudian, tuliskan dalam kad manila yang disediakan. 4. Murid dari setiap kumpulan membentangkan jawapan masingmasing dengan menampalkan kad manila pada papan tulis. 5. Murid dibimbing oleh guru tentang penggunaan kata sendi nama yang menunjukkan tempat, arah dan masa dalam ayat. Mengelaskan kata sendi nama

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Contoh: Sistem Bahasa: Kata sendi namamenunjukkan tempat ,arah dan masa - di Shah Alam -ke Muar -di sana

EMK: TMK 1. Murid diminta menaip dengan menggunakan papan kekunci dan mengelas kata sendi nama yang terdapat dalam petikan mengikut tempat, arah dan masa. 2. Murid melengkapkan kata sendi nama menunjukkan tempat arah dan masa dengan bimbingan guru. Sistem Bahasa: kata sendi nama menunjukkan tempat, arah dan masa

Kemahiran Berfikir: mengelas Lembaran kerja 2

194

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid memberi kata sendi nama yang sesuai pada perkataan bergaris dalam ayat. 2. Murid menyalin semula ayat pada ruang yang disediakan. Sistem Bahasa:Kata Kata sendi nama menunjukkan tempat,arah dan masa Lembaran kerja 3 Kemahiran berfikir: mengecam, menganalisis

Pemulihan 1. Murid menggarisi kata sendi nama yang sesuai berdasarkan ayat. Sistem Bahasa:Kata Kata sendi nama ke, dan, pada

Lembaran kerja 4 Kemahiran Berfikir: Mengecam

Pengayaan EMK: 1. Murid membina ayat menggunakan kata sendi nama yang diberi. Kreativiti dan Inovasi Lembaran kerja 5

195

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lampiran 1

Baca petikan dan garisi kata berimbuhan awalan dan imbuhan apitan

Aku Sebuah Telefon Bimbit

Aku dilahirkan di sebuah kilang yang terkenal di Shah Alam, Selangor. Badan aku berwarna merah. Aku mempunyai ramai kawan yang terdiri daripada pelbagai warna. Aku diberi nama Nakio. Setelah siap, pekerja kilang telah membungkus dan membalut aku dengan kemas. Kemudian mereka memasukkan aku ke dalam sebuah kotak. Dari kilang, aku dibawa dengan lori ke Muar. Setibanya di sana, aku dihantar ke sebuah kedai. Aku disusun dengan baik dan dipamerkan di dalam almari kaca. Pada keesokan harinya, seorang pelanggan telah masuk ke kedai itu. Pelanggan itu rambang mata kerana banyak pilihan. Walaupun hargaku harga mati, namun akhirnya pelanggan itu bulat hati untuk membeli aku. Sejak dari hari itu,tuan aku menggunakan aku untuk menghubungi rakanrakannya pada setiap hari. Dia juga menghantar pesanan ringkas dan mengambil gambar dengan menggunakan aku. Aku besar hati kerana tuan aku menjaga aku dengan baik. Aku juga berbangga kerana dapat berkhidmat kepada tuan aku sehingga ke hari ini. 196

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 1

Padankan simpulan bahasa dengan maksudnya yang sesuai. keputusan yang tetap dan tidka berubah-ubah lagi.

rambang mata

bulat hati

susah untuk membuat pilihan kerana terlalu banyak

besar hati

harga yang tetap

harga mati

gembira

197

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 2 Kelaskan kata sendi nama dalam petikan menunjukkan tempat, arah dan masa

Menunjukkan tempat

Menunjukkan arah

Menunjukkan masa

di sebuah kilang di Shah Alam ke dalam sebuah kotak dari kilang ke Muar

di sana

Pada keesokkan hari Pada setiap hari Sehingga ke hari ini Sejak dari hari itu

198

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 3 Penilaian Berikan kata sendi nama yang betul pada ayat-ayat di bawah. Kemudian salin semula ayat pada ruang yang disediakan.

1. Ibu meletakkan telefon bimbit itu pada atas meja. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Di setiap hari, Kok Beng akan menelefon bapanya. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Sejak di pagi tadi telefon rumah Mak Timah asyik bordering. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Pekerja itu meletakkan telefon yang rosak ke situ. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

199

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 4

Pemulihan

Garis dan tuliskan kata sendi nama yang sesuai pada ayat. 1. Encik Lee berasal ________________Selangor.
dari ke

2. ________________ hari minggu yang lalu, Halimah mendapat hadiah sebuah telefon bimbit.
dari Pada

3. Telefon Bimbit yang sudah siap itu disusun ____________atas rak kaca.
di dari

4. Meja-meja itu dibawa ________________ dalam dewan.


dari ke

5. Penjual itu berjaya menjual hampir sepuluh buah telefon bimbit ____________setiap hari.
pada 200 dari

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 5

Pengayaan Bina ayat menggunakan kata berimbuhan yang diberi.

1.

pada __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2.

dari Melaka
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

3.

ke bawah __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4.

di Kuala Lumpur __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

5.

di dalam _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

201

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

TEMA TAJUK

JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Masyarakat Majmuk

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: OBJEKTIF i. membina ayat yang betul dengan menggunakan kata hubung yang diberikan. ii. mengenal pasti ayat yang betul penggunaan kata hubungnya.

iv. Ilmu: Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM / EMK v. Nilai: Bersatu padu vi. EMK: Kreativiti dan Inovasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Kata hubung dan ayat majmuk Sebutan dan intonasi Patriotisme

BAHAN BANTU BELAJAR

Gambar, petikan dan lembaran kerja

202

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3 J

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Menyatakan jenis kaum 1. Guru menunjukkan gambar masyarakat majmuk. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia. Ilmu: Pendidikan Sivik Nilai: Bersatu padu Lampiran 1

Membaca secara imbasan 1. Murid melihat paparan petikan pada slaid. 2. Murid membaca petikan. 3. Murid mengenal pasti dan menyenaraikan kata hubung yang terdapat dalam petikan. Ilmu: Pendidikan Moral Lembaran kerja 1 Tayangan slaid Nilai: Semangat bermasyarakat Belajar cara belajar bacaan imbasan

Kemahiran Hormat-menghormati berfikir mengenal pasti

203

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menyebut kata hubung Lembaran 1. Murid menyebut kata hubung yang terdapat dalam petikan. 2. Murid diberi penerangan tentang penggunaan kata hubung yang terdapat dalam petikan. 3. Beberapa orang murid menulis kata hubung yang terdapat di dalam petikan pada papan tulis. kerja 1 KBT: Kemahiran Berfikirmengecam

Mengenal pasti penggunaan kata hubung yang betul 1. Murid diedarkan lembaran kerja. 2. Murid mengenal pasti penggunaan kata hubung yang betul berdasarkan ayat. 3. Murid mengenal pasti ayat majmuk yang menggunakan kata hubung yang betul. Nilai: Patriotisme, Hormat-menghormati Kemahiran Berfikirmengecam Lembaran kerja 2

Ilmu: Pendidikan Moral

204

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3 Tah

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi menggunakan kata hubung. Nilai: Bersatu padu Lembaran kerja 3 Kemahiran Berfikirmenjana idea

Pemulihan 1. Murid diberikan Lembaran kerja. 2. Murid diminta mengisi jawapan pada lembaran kerja tersebut. Ilmu: Pendidikan Moral Lembaran kerja 4 Kemahiran Berfikirmencetus idea

Pengayaan

Lembaran EMK: Kreativiti dan Inovasi Fasa: Imaginasi Kemahiran Berfikirmenjana idea kerja 5

1. Murid membina ayat majmuk berdasarkan gambar.

205

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lampiran 1

206

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3 J

Lembaran kerja 1 Baca petikan, kenal pasti dan senaraikan kata hubung.

Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Antara kaum utama yang terdapat di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Di samping itu, ada juga kaum Iban, Kadazan, Sikh dan lain-lain lagi. Walaupun berbeza agama dan budaya tetapi masyarakat Malaysia sentiasa hormat-menghormati antara satu sama lain. Malahan mereka juga saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam menghadapi masalah. Semangat muhibah yang diamalkan oleh masyarakat majmuk di Malaysia sentiasa menjadi ikutan serta sebagai contoh kepada masyarakat luar. Mereka berasa kagum kerana rakyat negara ini hidup bersama tanpa rasa syak wasangka walaupun berlainan agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berasa bertuah kerana dapat hidup dalam suasana yang aman dan damai. Kita dapat menjalinkan hubungan demi kejayaan dan pembangunan negara untuk generasi akan datang.

Kata hubung 1. _______________________ 3. _______________________ 5. _______________________ 2. _____________________ 4. _____________________ 6. _____________________

207

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3 Tah

Lembaran kerja 2 Tandakan (

) pada ayat yang betul penggunaan kata hubungnya.

1.

a)

Masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai bangsa tetapi agama. Perpaduan penting dalam masyarakat kerana dapat mewujudkan keamanan negara. Perpaduan penting dalam masyarakat jika dapat mewujudkan keamanan negara. Rakyat Malaysia bukan sahaja berbudi bahasa kerana bersatu padu. Rakyat Malaysia bukan sahaja berbudi bahasa malahan bersatu padu. Masyarakat kita sentiasa hormat-menghormati tetapi tolongmenolong antara satu sama lain. Masyarakat kita sentiasa hormat-menghormati serta tolongmenolong antara satu sama lain. Keharmonian masyarakat perlu dijaga untuk kemajuan negara. Keharmonian masyarakat perlu dijaga tetapi kemajuan negara.

b)

2.

a)

b)

3.

a)

b)

4.

a)

b)

5.

a)

b)

208

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3 Tahu

Lembaran kerja 3

Penilaian Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberi.

1.

a) Masyarakat Malaysia hidup aman. b) Masyarakat Malaysia hidup damai.

(dan)

__________________________________________________________________ 2. a) Rakyat negara ini saling menghormati. b) Rakyat negara tolong-menolong antara satu sama lain. (serta)

___________________________________________________________________ 3. a) Rakyat Malaysia berbilang kaum. b) Rakyat Malaysia hidup bersatu padu. (tetapi)

___________________________________________________________________ 4. a) Kita mesti bersatu padu . b) Kita mesti menjaga keharmonian negara (untuk)

__________________________________________________________________ 5. a) Rakyat Malaysia amat bertuah. b) Rakyat Malaysia hidup aman damai. (kerana)

___________________________________________________________________
209

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3

Lembaran kerja 4 Pemulihan Isi tempat kosong dengan kata hubung yang betul.

kerana

dan

untuk

tetapi

malahan

1. Ali, Ah Chong _____________ Ramu berkawan baik.

2. Amin tidak hadir ke sekolah ______________ demam.

3. Bapa Siva membeli buku _____________ anaknya.

4. David murid yang pandai ______________ malas.

5. Ah Ming bukan sahaja rajin ___________ sangat cerdik.

210

Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun 3 J

Lembarann kerja 5

Pengayaan Bina lima ayat majmuk berdasarkan gambar dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.

211

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 3

MINGGU FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA / TAJUK HARI 1 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA HARI 2 HARI 3 HARI 4

HARI 5 FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN

Tema: Kebudayaan, Kesenian dan Estetika

Tajuk: - Makanan

- Kain Songket

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

3.3.4 Membina dan 4.4.1 Melafazkan menulis pelbagai pantun duat kerat jenis ayat dengan intonasi berdasarkan bahan yang betul dan grafik dalam satu dipersembahkan perenggan dengan menggunakan betul . bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN dan imbuhan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi.

- Pakaian

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

- Permainan Wau

- Perayaan

215

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 3


MINGGU FOKUS UTAMA Tema: Sains dan Teknologi
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan Tajuk: maklumat yang -Komputer Saya tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara -Aku Sebuah dengan tepat Kamus secara Elektronik bertatasusila.

TEMA / TAJUK HARI 1 FOKUS UTAMA HARI 2

HARI 3 FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan berpandu dengan betul .

HARI 4

HARI 5

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan Menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks

-Internet - Kamera -Telefon Bimbit

216

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 3


HARI 1 FOKUS UTAMA
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA

TEMA / TAJUK HARI 2 HARI 3 HARI 4

HARI 5 FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN

Tema: Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegara an

Tajuk: -Kejayaan Lee Chong Wei, Kejayaan Malaysia

-Semangat Nasionalisme

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan merujuki kamus secara bertatasusila.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk mendapat pengajaran.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.

4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN dan kata kerja apitan dalam pelbagai situasi dengan betul.

-Gotong-royong Satu Malaysia

- Sayangi Malaysia

-Masyarakat Majmuk

217

TAHUN TIGA SJK


Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Simpulan Bahasa Ada hati Air muka Ajak-ajak ayam Anak tiri Angkat kaki Bekas tangan Berat hati Berat mata Berat mulut Bulat hati Bulat kata Harga mati Hidung tinggi Ikut jejak Ada keinginan Wajah/ maruah Mempelawa secara tidak bersungguh-sungguh Anak suami atau isteri daripada perkahwinan yang terdahulu Meninggalkan sesuatu tempat Hasil kerja seseorang Kurang senang Mengantuk Pendiam Bertekad/ azam Sepakat Harga tetap Sombong Mencontohi orang sebelumnya
223

Makna

Bil.

Simpulan Bahasa

Makna

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Kecil hati Kepala batu Keras hati Keras kepala Langkah kanan Langkah kiri Sagu hati Tanda mata Tidur mati

Berasa tersinggung Degil Tidak mahu mengalah Degil Bernasib baik Bernasib tidak baik Hadiah atau ganjaran Hadiah kenang-kenangan Tidur yang sangat nyenyak

224

TAHUN 3 SJK

Bil.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perumpamaan
Seperti anjing dengan kucing Bagai aur dengan tebing Bagai isi dengan kuku Bagai katak di bawah tempurung Seperti cacing kepanasan Bagai layang-layang/ wau putus tali

Makna
Selalu bergaduh Saling membantu Sangat rapat Amat sedikit pengetahuannya Resah gelisah Tiada upaya lagi, hanya berserah kepada nasib (DBP)

227

BIL.

PERKATAAN

MAKSUD

1.

transformasi

perubahan bentuk pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran. (modul) selesa petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu sesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan sastera atau seni/ perlambangan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. perihal mendemokrasikan sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru. perihal menaksir

2.

modular

3. 4. 5.

kondusif indikator simile

6.

pesonifikasi

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

kohesi koheren pendemokrasian konvensional ekstensif mengkonsepsikan kerelevanan inovasi taksiran

231

BIL. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

PERKATAAN elemen penerokaan merangsang intelek merealisasikan kewarganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda penaakulan kritis kreatif kreativiti mengimlak

MAKSUD sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur perihal (perbuatan, usaha dan sebagai meneroka atau menerokai) membangkitkan sesuatu perasaan kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang, bertukar-tukar pendapat sambutan, reaksi, jawaban digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan masa antara dua tindakan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain

232

BIL. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 48.

PERKATAAN puitis gramatis verbal non-verbal imaginatif kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan percambahan komunikatif audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi bersifat puisi

MAKSUD

berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan, keinginan, kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain menstabilkan perihal bercambah sedia atau dapat berhubungan, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atau perdengaran peribadi perihal (perbuatan dan sebagainya) menggabungjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu)

233

BIL. 47. 49. 50. 51. 52.

PERKATAAN sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur

MAKSUD hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris

234

Anda mungkin juga menyukai