Anda di halaman 1dari 102

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PEMBELAJARAN
BAHASA TAMIL
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil

TAHUN 3

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

1
,
1

1
,
2
!!!!

, ,

: 15 2011
:
:


.
:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.


.
:
6.30
.

.
:
(019 2498979)
(019 2487989)

,
.

.
.
!
? .

!
, .
.
.
. .
.
.
.
. . ,
.
.

1.

2.

3.

4.

5.

2
,
1

10

.
, ?

.

?
.
.
?

.
.


, ?
... .

?

. ,
.

11

1. ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12

2

4

.
.
.

.

.
.

..

.
.
.
.

13

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

14

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

15

3
,
1

16

17

. ,
.

140

, .
,
.

18

, , , , , , ,
.

19

1. .

(____________________)

2. .
(___________________)

3. . (___________________)

4. .

(_____________________)

5. .
(_____________________)

20

21

3

5

.
,

.

. ,
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
. .

.
.

22

23

.
.

.
.
.
.
.
.
.

1
2
3
4

24

25

4
,
1

26

4
,

27

.
!
, ?
.
. ,
. ............ ,
.

28

.
.

.
. ,
!

,
.

29

.
.

30

31


.
, .

. .
.

. ,
.
!
? .
. ,
!
?
.
! .
,
. , !
.
.

.
.

32

.
.

?
_______________________________________________
_______________________________________________

. ?
_______________________________________________
_______________________________________________
) ?
_______________________________________________
_______________________________________________
)

?
_______________________________________________
_______________________________________________

33

1. ?
_______________________________________________
_______________________________________________

2. ?
_______________________________________________
_______________________________________________

3. ?
_______________________________________________
_______________________________________________

34

4

5

.
.
.

.

.
. .

.
..

35

.
. ,

.
.


.


.

.
.

36

5
,
1

x

x
x
x

37


.
. ,
.

. .
.

. ,
.
,

,
.
.
.
.
; .

38

x ____________
.
x .
______________ .
x ________________ ,
.
x ____________
.
x , _______________
.
x , _________________
.
x ____________
.
x .
______________________ .

39

1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

40

..

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

41

5

4


?
?

.
.
.


.
.

.
. ..
.

, .
.
.

42

5

5

.

.

..
.
..

.


.

.
.

43

.

.

.
.
.

.
.


.

.
.

44

x
x

1. .
2. .
3. .
4. .

x
x
x

1. .
2. . .
3. .
4. .

45

,
.

46

6
,
1

47

6

2

48

. ,
.
.
,
, ,
.
, !......
!, .

.

! !

.

.
. ,
! !

.
3

49

6

4

, ,

, .

? ?
.

. ,
.

.
.

, .

50

51

52

1.

_____________________
.

2.

_____________________ .

3.

___________________ .

4.

___________________ .

5.

____________________ .

6.

_____________________ .

7.

______________________ .

8.

____________________ .

53

7
,
1

54

7

2

, , .

, , , !
?
?
? ?
?

55

7

3

, , .

.
. .
. ,
. .
. ,
.
. .
.
.

.
. ! ?
. .
!
? ?
! .

56

.
1.

___________

2.

___________

3.

___________

4.

___________

5.

___________

6.

___________

7.

___________

8.

___________

9.

___________

10.

___________

57

1.
2.

___________ .
_________ .
__________ .

[, ]
[, ]

3.

[ , ]

4.

5.

___________ .

[ , ]

6.

________ .

[, ]

7.

________.

8.

________ .

______. [ ,

[, ]

9.

________ .

[, ]

10.

_________ .

[, ]

58

, .
1.

______________________________________________
______________________________________________

2.

______________________________________________
______________________________________________

3.

______________________________________________
______________________________________________

4.

______________________________________________
______________________________________________

5.

______________________________________________
______________________________________________

6.

______________________________________________
______________________________________________

7.

______________________________________________
______________________________________________

8.

______________________________________________
______________________________________________

9.

______________________________________________
______________________________________________

10.

______________________________________________
______________________________________________

59

7

6

..

60

61

. :

___________

. :
___________

___________

___________

___________

___________

. :
___________

. :
__________

___________

__________

___________

__________

. :

. :

___________

__________

___________

__________

___________

__________

62

8
,
1

63

8
,
2

, .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

64

8

3

1.

2.

, , ,
, , ,
.

3.

4.

5.

6.

65

8

4

, ,
.

.
, , , , , ,

. ? .
.
?

! ?
?
, , ,
. ,
, ,
. !
, .

66

) _____________________________________________________________
) _____________________________________________________________
) ______________________________________________________________
) _______________________________________________________________
) _______________________________________________________________
) ______________________________________________________________

67

) _____________________________________________________________
) _____________________________________________________________
) ______________________________________________________________
) _______________________________________________________________
) _______________________________________________________________
) ______________________________________________________________

68

,
.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

69

8

7

70

.
.
.
, .
, ,
. ,
,

. ,
.
,
.

, , ,
.


..

.

71

.
1.

2.

.
.

3.

4.

5.

.
.

72

9
,
1

73

9

2


. ,
.
.
.
. ,
,
.
.
.

.
.

74

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

75

1.

_______________________________________
2.

.
_______________________________________

3.

.
_______________________________________

4.

.
_______________________________________

5.

.
_______________________________________

6.

_______________________________________
7.

_______________________________________
8.

.
_______________________________________

76

1.

_____________________________________________

2.

_____________________________________________

3.

____________________________________________

4.

____________________________________________

5.

____________________________________________

6.

____________________________________________

7.

____________________________________________

8.

____________________________________________

77

9

5


()

.

78

__________________

_____________________________

___________________

_______________________

______________

________________________

________________________________________.

79

. .

, .

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
3

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
80

1.

.
______________________________________

2.

.
______________________________________

3.

.
______________________________________

4.

.
______________________________________

5.

.
______________________________________

6.

.
______________________________________

7.

.
______________________________________

8.

.
______________________________________

81

,
.
_______ .

. _________
.
_______

. ,

_______ .
. ________
.

82

,
.
1.

_________

2.

_________

3.

_________

4.

_________

5.

_________

6.

_________

7.

_________

8.

_________

9.

_________

10. _________

83

10
,
1

84

10

,
.
.

.
.

.

.
.
,

.
3

85

10

9.

_______________________________________

10.
_______________________________________
11.
_______________________________________
12.
_______________________________________
13.
_______________________________________
14.
_______________________________________

86

10

87

10

.
.
....
, ?

! .
.
?

. .


.
.
!
. ?

.
.
!
. ?

... !

88

10

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

89

10

.
1.

___________________________________________________

2.

___________________________________________________

3.

___________________________________________________

4.

__________________________________________________

5.

__________________________________________________

6.

__________________________________________________

7.

__________________________________________________

8.

__________________________________________________

9.

__________________________________________________

10.

__________________________________________________

90

10

6


.
.
.
.
.

!
.
.

, .
. , .
.

91

10

( 3 ) .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

92

10

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

93

10

.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

94

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

95