Anda di halaman 1dari 44

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MATEMATIK
TAHUN 3

2012


(KSSR)

Cetakan Pertama 2012


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

ii


10 000

15

10 000

17

vi

10 000

18

19

21

23

24

25

26

28

30

11

31

12

32

13

33

14

iii

34

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara
satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk
melahirkan warga negara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat, dan Negara.

vi

.

,


.
,


,
, , ,


.
, ,
,

,


.

.

.
..


.


,
,
.

.. , , .

,
, , , ,

, , ,
, ,
, ,
.

,

.
,

,
,

.
. .
.

.

.
.

II

x
x


:
x

, , ,
, ,

.
,


.
,
.


.

,
, .

.
.
,
,

.


.
3

.

,

.

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x , ,
,


x
,
,


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x


x
x
x
x
x
x


x
x


.

(
)
.
, .
.

,
, ,
,

, ,


.

, ,
,
, .
, , , ,

.

.
x
x
x

x
x


.
.

(konjektur),
, .
.

:
x .
5

x
x
x
x
x

;
.
, ,
.
.
, .

.

:
x ,
.
x .
x .
x .
x .

:
x

x
x

x
x
x

.
;
.


.

.
.

x
x
x
x

.

.
.
.


,
, , ,

.
6

x
x

x
x

,
,
,
,


.
,


.

(konjektur) , ,
.
.
.

, ,
, ,
, .


.,
.
, ,

.

,

.

, .

. , ,
(, , )


.
7


, ,

.
, , ,

,, , ,

, ,
, , ,


. ,


.,

.

.
, , ,
,
8

x .
x .
x .

.
.

. ,

,

.


, , ,
.


.
.


.

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
,
.
6. .
7. .
8. .
9. .
10. ..
,

.
x
.
9


. ,
.

.

.

, ,

.


.

. ,
,
,


. ,

.

.

.
.


10

.
.
, ,
,
, ,
.


.
, , , , ,
.

,
,
.

.
.
x
.
x .
x .
x

.
x
.


.
, ,

,

.

, (. ,
) .


,


.

.

,
, , , ,
, , , ,
, , , .

11

,
,
,
.


() ( )
.


. , ,

. ,
,
.

, .
, ,
, ,

..
,
,
.
.
, ,
..
.

.


,

.

12

, ,
.

.
:
x
.
x ,
,
.
x
x ,
.
x
(konjektur).
. Kamus Dewan-

. 1999
,
.


, ,

.
x

,
, ,
13

x
x
x
x
x

.
,
.

.
, ,
,

.

.
.
,
.

.

.
x .

.
x .
,
,
DVD


.
x

, .

. , ,

. .. ,
,
,
.

.

14

1. 10 000

...

...

1.1 ;
.

(i) 10 000 :
() .
() .
() .
(ii) 10 000 :
() , ,
4:1 .
() .
() , ,
.
() .
() .

1.2

(i)

1.3

10 000
.
(ii) 10 000 .
(i)

10 000
()
()
()
() , , ,

15

1. 10 000

...

...

(ii) 10 000
() ,
() ,
() ,
()
.
10 000
.
(ii) 10 000 .
(iii) 4:1
.
(iv) :
() , , .
() .

1.4 .

(i)

1.5 .

(i) .
(ii) .

1.6
.

(i)

1.7 .

(i)

10 000 , ,
.
(ii) , , 10 000
.
.
() ,
() , .

16

2. 10 000

2.1

...

...

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
2.2

2.3


.

10 000 .
() ,
() ,
() ,
() , .
4:1 .
.

(iii)
(iv)

.
.
( ,
() ,
() ,
() , .
4:1 .
.

(i)
(ii)

.
.

(i)
(ii)

17

3. 10 000

...

...

3.1 .

(i)

3.2

.

(i) 10 000
.
(ii) 10 000
4:1 .
(iii) .

3.3

.

(i)
.
(iii)
.


.
(ii)
:
() ,
() ,
() ,
() , , .
(iii) 4:1 .
(iv) .

18

4.

...

...

4.1

4.2

:
() ,
() ,
() .
(ii) :
() ,
() ,
() ,
() ,
() .
(iii) , , ,
:
() ,
() ,
() .
(iv)
.
(i)

(i) , , , , 100
1 000 :
() ,
() ,
() .
(ii)

, , , , 100 1 000
.

19

4.

...

...

4.3

4.4 .

4.5

(i) , , , , 100 1 000


:
() ,
() ,
()
.
(ii) 4:1 .
(i) .
:
()
()
(ii) .
:
()
()
(iii) 10 000 10,
100, 1000 .
iv) .
(i) .
(ii)
.

20

5.
5.1

...

...

(i)

, , ,
:
() ,
() .

(ii) :
() ,
() ,
() ,
() .
5.2

(i)

(ii)

5.3

, , ,
.
() ,
() ,
() .
, , , , 100 1000
.

(i)

, , , , 100 1000
:
() ,
() ,
()
.

(ii)

4:1 .

21

5.

...


...

5.4

5.5

(i) , :
() ,
() .
(ii) 10 000 :
() ,
() .
(iii) 10 000 10,100, 1000 .
(iv) .
(i)

(ii)
.

22

6.
6.1

...

...

(i)

10 .

(ii)


:
) ,
) .

(iii)

10 .

(iv) 10 .

23

7.

...

...

7.1

(i) .
(ii) .
(iii)
.
(iv) .

7.2

(i) ,

.

7.3

(i) , ,
.

24

8.

...


...

8.1

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

; .
.
.
.

8.2

(i)

, ;
.

25

9.

...


...

9.1

RM1000
.

(i)
(ii)

RM1000 .
4:1 .

9.2

(i)

:
() ,
() ,
RM1000 .

(ii)

.
() ,
() ,
RM1000 .

(i)

RM1000 :
() ,
() .

(ii)

RM1000
:
() ,
() .

9.3

26

9.
9.4

...

...

9.5 .

9.6
.

(i) :
() ,
() ,
RM1000 .
(i) RM1000 .
()
()
RM1000 .
(i)
(ii)

, ,
.
, ,
.

27

10.

...

...

10.1 .

(i)
(ii)
(iii)

.
,
.
.

10.2 .

(i)

10.3 .

(i)

:
() ,
() ,
() .

10.4 .

(i)


() ,
() ,
() ,
() .

28

10.

...

...

10.5

10.6

10.7

10.8

(i) :
() ,
() ,
() ,
() .
(i) :
() ,
() ,
.
(i)

(i)
(ii)

:
() ,
() ,
.
, ,
.
, ,
.

29

11.


...


...

11.1 .

(i) (m) (cm) .

11.2 .

(i) :
() ,
() ,
() .
(i) :
() ,
() ,
() .
(i) :
() ,
() ,
() ,
.
(i) :
() ,
() ,
() ,
.

11.3 .

11.4 .

11.5 .

11.6
.

(i) , ,
.
(ii) , ,
.

30

12.

...
12.1

12.2

12.3 .

12.4 .

12.5 .

12.6
.


...

(i) (kg) (g) .


(i) :
() ,
() ,
() .
(i) :
() ,
() ,
() .
(i) :
() ,
() ,
() ,
.
(i) :
() ,
() ,
() ,
.
, ,
.
(ii) , ,
.
(i)

31

13.


...


...

13.1

(i)

(m) (m) .

13.2

(i)

:
() ,
() ,
() .

13.3 .

(i)

:
() ,
() ,
() .

13.4 .

(i)

:
() ,
() ,
()

13.5 .

(i)

:
()
()
()

13.6
.

(i) , ,
.
(ii) , ,
.

32

14.


...
14.1


...

(i)

, .

(ii)

; , ,
.

14.2
.

(i)

14.3
.

(i)

, , ,
.

(ii) .

14.4
.

(i)

33

15.

...


...

15.1 , ,
.

(i)
(ii)

.
; .

34

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk