Anda di halaman 1dari 62

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah RendahModul Pengajaran
dan
Pembelajaran

Teras Tema:
Dunia Sains dan Teknologi
(SAINS)
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
Terbit an


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012

Cetakan Pertama 2012
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.KANDUNGAN
Pendahuluan

1
Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang

1
Kurikulum Modular Berasaskan Standard

1
Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi

2
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

4
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5
Penilaian

5
MODUL PENGAJARAN
Sains Hayat
Haiwanku Manja
Ku Lihat Hijau
Tumbuhan Hijau


9
17
23

Bumi dan Sains Angkasa
stimewanya Tanah


29

MODUL PEMBELAJARAN
Sains Hayat
Haiwanku Manja
Ku Lihat Hijau
Tumbuhan Hijau


39
43
47
Bumi dan Sains Angkasa
stimewanya Tanah


51

1
1. Pendahuluan
Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan
perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan
bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi,
rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.
Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat
holistik, Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan
bagi memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan
membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus
utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.
2. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang
Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan.
Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling
menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang
adalah:
1. Komunikasi
2. Kerohanian, Sikap dan Nilai
3. Kemanusiaan
4. Literasi Sains dan Teknologi
5. Fizikal dan Estetika
6. Ketrampilan Diri
Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu
yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu
mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan
dipersembahkan dalam bentuk tema.
3. Kurikulum Modular Berasaskan Standard
Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.
Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam
bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komposisi
Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis,
Mendengar dan Mengira serta Menaakul. Pada masa yang sama,
2
kemahiran asas TMK, Perkembangan fizikal, kognitif, penguasaan
kemahiran generik, Perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai
diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran.
3.1 Standard Kandungan:
Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
3.2 Standard Pembelajaran
Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh
diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Objektif perlakuan ini
mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran
berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard
Kandungan yang dinyatakan. Penulisan Standard Pembelajaran
juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran
yang perlu dicapai.
Rajah 1: Rekabentuk Kurikulum Berasaskan Tunjang
3
4. Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains
Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu:
4.1 Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan
Teknologi
Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu
guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains
dan Teknologi. Modul ini mengandungi beberapa unit di
mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa
standard pembelajaran. Setiap unit dalam modul pengajaran
mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini
bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh
mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam
unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan
persekitaran murid. Contoh yang terdapat dalam modul ini
hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard
sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 3.
Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan
masteri di samping menggabungjalinkan pendekatan-
pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen
TMK, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di
mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru
dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti
untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti
pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan
supaya semua murid dapat mencapai Standard
Pembelajaran yang telah ditetapkan.
Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini
adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru
mengesan kefahaman murid. Guru mestilah menggunakan
maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan
tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau
pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan
untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap
kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran
yang sama bagi unit tersebut. Sekiranya 80% daripada
murid di kelas tersebut telah menguasai standard
pembelajaran, guru bolehlah beralih kepada unit yang baru.
Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan
bilangan murid yang tercicir.
4
Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah
mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid
mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di
sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa
pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun,
cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah
sesuatu yang muktamad. Guru digalakkan untuk
mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid
serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Guru
juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian
dengan murid mereka. Dengan ini, guru berpeluang
mengembangkan kreativiti mereka sendiri.
Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat
melibatkan murid secara aktif, supaya mereka dapat berfikir
secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif. Aktiviti-aktiviti yang
dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk
pemikiran murid.
4.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan
Teknologi
Selain daripada Modul Pengajaran, Modul Pembelajaran
juga disediakan. Modul Pembelajaran ini mengandungi
lembaran kerja untuk kegunaan murid. Di samping itu
terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari
bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran
kerja yang disediakan. Lembaran Kerja yang disediakan
mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Guru
seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang
disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai
di dalam kelas yang sama. Aktiviti murid dan modul
pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah
saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan
standard pembelajaran yang dihasratkan.
5
5. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh
mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran. Pembelajaran berfikrah boleh
berlaku melalui pendekatan seperti:
Pendekatan Inkuiri Penemuan
Konstruktivisme
Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat
Pembelajaran konstektual
Pembelajaran Masteri
6. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang
pelbagai kecerdasan. Berikut adalah kaedah pengajaran dan
pembelajaran sains:
Eksperimen
Perbincangan
Simulasi
Projek
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah
Kajian Masa Depan
Penyelesaian masalah
Pelaksanaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan
haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Penentuan
kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada
kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan
murid serta sumber dan prasarana yang ada.
7. Penilaian
Penilaian haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai
dijalankan. Penilaian berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru
boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja, folio murid dan
secara lisan untuk membuat penilaian. Penilaian juga boleh berbentuk
lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan
bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru seharusnya
mengambil kira untuk membuat penilaian bukan hanya pada hasil akhir
tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Guru boleh
menggunakan hasil penilaian ini untuk tindakan seterusnya seperti
merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan
yang sesuai.

MODUL PENGAJARAN

nm eo ou
9

uoq nm eoo u+u


_uoum o +uoad u+uaum +gauu _ _ =
+ga_ q_u u +u auu ouaugo.
duca3.1 oo_aum +gauu q_g a+do.
a__o 3.1.1 oo_aum +gauu auc_o:
x co cuq, gad, C+ ,
x co gq : a+oad, __uaad, o+o, o_,a+q,
+a _aad
x _mo u_ : cucao , _cq Cu+o
x o+c : _ , _o , _g _og
3.1.2 +ga_ q_u oo_auu ouaugo.
3.1.3 ____o_u_ ou, aoo +ogcu, ng
oog o+a+a+a ou_o.
C_ : 60 _c
o :

1. uoCog u+uaum ucauu a+uc m
cucad
2. g m ( +ou+a auca +qa u+u)
3. ua_e+d 1 _g 3 u
4. ua_e+d 2 _u__ao
5. ua_e+d 4 = ouugo

_coqua


_coqua 1
1. _ea m gmu_ a+uug m +gauua+cq
Cado nq.
_eam Cadoad :
. __ mo _ nmm a+ua_+a?
_. __ mm com Co nmm dug?
_. __ m nuq _mo eaa_g?
=. __ m n_ oe_?
. __ m nu uo+a a+d?
x _ea +uoad u_ umg oucauu
q_g a+do.

2. +uaum +gauu u__ ouau.


nm eo ou
10

3. _ea mCu a+ce_ uo um u__ u
Cado uo nu ao_gua+o. +uoauc_g
auc oucauu e eao.
_eam Cadoad:
. __ u+uam co cuq nmm?
__ u+uam co gqauu +ga
_. __ u+u nuq _mo eaa_g?
= . __ u+uam o+c ng?
. __ u+uam u u_ nmm?

4. _ea u+uaum ucad caa m cucauu
a+uug u +u au m +gauu u__ Cado uo
nqo.
x __g oog __ Co+m ucad
_eam Cadoad:
. __ u+uac a+uu +g nmm?
x _ea u u+uaum +gauua+cq
Cadoad nqo.

_coqua 2

1.___coquaua C_a+du +uoad __g
_au+a uauo.

2. goo+ _om_ gC +a+m u+uaum
uca ou+ a+auo.
( +: uo, _, Ca+, _u,_o,_um)

3. _ea goo+ _omu u+uauu m
+_g_ q_u ouau e+ogo.

4. +uoad ouaug_ q_u u+uaum
ucauu ou+uo gco.

5. goo+ _om aum quo o_um m
uuc.o.
_eam Cadoad:
. m _oo u+uaum ouaug_ _
C_ +g nmm?nm eo ou
11

u ua_e+d 1 _g 3_ uouo.
_u_ _ao +uoad ua_e+d 2_ uouo.
ouugo d ua_e+d 4_ uouo.12


:

aa+@ oo_auc du muauu __ua.

1
: o oa=
=

13

ucauo

cucauuo
:

a+aucc oucauu guua+a a+u aa+@
oo_aum muauu __ua.

2
: ~n
~n

14:3: o oa=
=

15


:

aa+@ oo_aum muauu ucqaoa.

4
: o oa=
=

16
1
ue=uaua au cCm
17

u +m a=u u =u : _ o ao oa=
o _=c u=
_u c= 3
ouu u=: ue=uaua au cCm
e==a a : _ ouu u m o +uo au +o au m a_=auua a_ u .
u uca a
:
a ao
4.1 +o au m a_=auuu u= _ = a u u=o .
a_ _o : 4.1.1 +o au m a_=auua au c_ o .
x _ou (ou u , oc o , _ou _ u m oau)
x u( u o , ua a+ou)
x u c= (om u c=, m u c=)
x oC ( _u oC , eo o oC )
4.1.4 _ __ _ o_ _u =o u, aoo
o _=c u , n= = o o= o+a a+a o ua a=o .

_C : 60 _ c
o : 1. MS PowerPoint ( _=mue eao )
2. a+e = uu ec a m uc , m c cu
3. ua _ e +u 1 = u u c=
4. ua _ e +u = a=_u_ a ao
5. ua _ e +u 4 = ouu uc= =o


_coc a auau :
_coc a au 1
1. "e aa+_ u u nm _ ouu u o=u u u+coue eo c=a ae
ea o . (u m m uuu u= 4)

2. +uo au "e aa+_ u u u+couu u+c=o .

3. eo c= u+cou gc c aCu o aCc co .
_e a m aCu o :
) e aa+_ u_oua m _ _ nm m?
) e aa+_ u_oua m oc o qm m?

_coc a au 2
1. e a +uo auu oa=u u_ua a= ou aC +o au
u u _c =a a= u =e em _= uu u a m ou+a o
u u +o au m a_=auuu u+ o .

2. +uo au u+ +o auu gc c _e a aCu o
aCc co .
_e a m aCu o :
) _ au u+ +o au m _ _ nm m?
) no o+ +o au= uua a m _mo+?
3. +uo au uu u ou+a o au c g=oau +o u
ue=uaua au cCm
18

u +m a=u u =u : _ o ao oa=
o _=c u=
_u c= 3
o ua=+_= uu o .
4. +uo au o u_ =o uau _e a oa=u u o a+c e a a=
ou = o a+uu uc= +o au m a_=auua a_=o .

_coc a au 3
1. _e a +uo aua a= a+e = uu ec _ _= e ue
ec a m uc ua a+c c=o . e o +uo auu
C _ c= = e ec au m a_=auu gu u c= uc a_=o .
2. +uo au o o = ec au m m uauua= o o u u .

u u c= +uo au ua _ e +u 1a a= o cuau o .
a=_u _ a ao +uo au ua _ e +u 2a a= o cuau o .
ouu uc= =o +uo au ua _ e +u 3a a= o cuau o .19


1.

2. 3.


:

.

1
: o oa=
=

20:

aa+@ +oaum ucauu .

2
: ~n
~n

21


1. ?
______________________________________________
2. ?
___________________________________________
3. C_auc _u +oaum muauu ucqaoa?
) ________________________________
_________________________________________.
: / 8
:

.

3
: ~n
~n

ue eu +o
23

uoq: uue

: _uoum o +uoad +oaum +gauu a_g,
um a__ +gaCa_u ouaugo.

duca:
aao
4.1 oaum +gauu q_g a+do
a__o: 4.1.1 +oaum +gauu auc_o:
x o+c ( _, _o, gcuu)
x _mo u_( ou, eoou,
x _uo,ocgu, _gamg, o+u, _oq
u)
4.1.2 +gaCa_u +oauu ouaugo
4.1.3 g +ou C eag m muauu ou_o.
4.1.4 ma_ oo_a_ +om oeau
+go.
4.1.5 ____o_u_ ou, aoo +ogcu, ng
oog o+a+a+a ou_o.
C_: 60 _c
o: 1. adu eq (_+qao du +o)
2. _e 1 _g 2 u
3. ua_e 3 _u__ao.
4. ua_e 4 ouugo.

_coqua:

_coqua 1
1. _ea uu u+cauu
2. co(g _+q _eq)
(_ea __q: _ea _e+qua o_u__ m
uoo)

3. _ea +uoad _ _eqao ____u
gcq Cado uo au _cgo.
_eam Cado:
ue eu +o
24

a) _ nu ____+a?
b) _ eqao ____ +gauu +go.

_coqua 2
1. _ea +oauo a+uu Cog +gauu
ou_o .n.a+:
x o+c ( uuo, cuao, gcuu)
x _mo ea u_ (ou, ougad,
_uo,ocgu, amg, o+u, _oq u)
_coqua 3
1. _ea +uoauu eg _au+a uo

2. goo+ _om_ +o ucauu a+o.
n.a+:(uu,o+u,euu _g aa+_)

3. goo+ _om C_+_a _ +oauo
a+uu +gauu __g uoo Cou.

4. goo+ _om C_+_a _ +oauu
auc__ +gaCa_u ouaugo.

5. goo+ _om u_ ad _omm quo
uuc u__ +oauu ouaua ou
+go.

6. +uoad ma_ u+ua_ +oaum
aagou u__ u+gu ugo.
u
+uoad ua_e+d 1_g 2-_ oucauu.

_u__ao +uoad ua_e+d 3 _ oucauu.
ouugo ummuuq 4
25

___________________________

___________________________
:

a+@ +oaum muCa_u ouauga.
ua_e
1
u+m au+d : o oa=
+ogcu=

26

:

a+@ +oad m _mo u_Ca_u _uua.
ua_e
2
ougao


oc gu
u+m au+d : o oa=
+ogcu=

27

i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
i. ______________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________
iii.
:

aa+@ +oaum gC +a+m o+c _g _mo
eau_ua __ua.
ua_e
3
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

28

:

aa+@ +oaum o+c _g _mo eau_ua
_uua.
ua_e
4
ougao


oc gu
_oo
_o
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

u u m e _u u=
29

: uum e_q


:
_uoum o +uoad eo oua uuo a+uu
ducau gugo.


duca:
_ ouou
7.1 uum ducau +_+ao.

a__o:
7.1.1 au,C+cc u _g uo Cu+m_ uum ouaaum
ducau _+aom o auc_o.

7.1.4 ____u ou,ng oog aoo +cq +o
gcu oog o+a+a+a ou_o.

:

60 _c

:
1. C+ccg u,auu _g uo +ad
2. quoaucc gu o qcq
3. ua_e+d1(oau)
4. ua_e+d 1u
5. ua_e+d 2_u__ao
6. ua_e+d 3ouugo
_coqua:_coqua 1
1. _ea _a _uoua a+ ugo

x g _+_ mCu gu qcqao g oua
uuu Cu+c _cm _u ao_g uoa.
2. _ea a+ ua qcqua a+cq Cado_ uo
_o.
Cado:
a. qcqao mm+o nu a+uqa_g?
b. _m C_uuo mm+o nu a+u qa_g?
c. auce ao mm+o nu a+u qa_g.

3. _ea a+uu _auu gcq oua uo.

_coqua 2
1. _ea o_uu_ao + uuu a+cq oua
uo.
Cado:
a. _ea uq_ __ u n_ ouaua Ce_g?
b. _ooua uuu mm+o n_ a+u q?u u m e _u u=
30

2. a+ccu uuu _ea ocm +uoad
uao.

3. _auo C_a+du _ea eo +uo _auu
uo.

4. goo+ _o__ _ea mg oua uuu mg
gu o qcqua a+o.

5. +uoad gu o qcqauu, C+ccg u nmg
o qcqua ,au u nmg _uc+og qcqua
uo nmg m_+og qcqua uao.

6. +uoad uacucc qcqaCa_u uuu _qo.

7. +uoad goo+ qcqag du uuo _u ao_g
_g_o.

8. _oo du goo+o ____ _aom quo
mo+ cucao ou_g a+cc Cou.
9. goo+ _om u ad _aom quo uuco
Cou.

10. _ea __ _aom o +uoad u_ Couqa
uua+m quo a+co+.

11. _ea auu,C+cc u _g uoo a+uu
ducau gcq ao_gua+o+.

12. +uoad ua_e 1 -_ eao.

13. _ea a__o a_uuo oauam o
qu+.(ummuq 1)

u: +uoad ua_e+d 1-_ oucauu.
_u__ao
_coqua:
+uoad ua_e+d 2-_ oucauu.
ouug
_coqua:
+uoad ua_e+d 3-_ oucauu.31uum duca
C+cc u
x C+cc uuo ega_ad, uo, aa +o _g
oo_ad cadum.
x C+cc uuo q_ oo_a q_ oo_aum egeg
u+aad dum.
x C+cc u aq _g uq __o __.
x C+cc uuo ngq, u q, ocuc Cu++m_ egeg
oo_auu a+uo+.
x C+cc u +oad ouo__ Cg amaum aa
u+am+o o+m u _g _u a+udug.
uo u
x uo u ac_auauo a+uua_g.
x uo muo eg a_a ua a_a dum.
x uo u eo __o+mg.
x uo u +oad ouo__ q_qucaoo. Cg _u
Ca uoa _ao+g.
auu
x auuuu uu+g oaoauo a+uo+.
x auuuo egeg a_ad cadum.
x auu eoq _g e+uo __o+mg.
a:


u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

32a:

aa+@ uum _auu uaa.
ua_e+d
1
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

33


a:

a+aucc oucauu a+u uum _auu
uaa.
ua_e+d
2
_ eg a_ad Ceg
u@
auu
uo q_ oo_ad _g
+oad
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

341. +oad eu+a ouo__ Cu+a u _ Cuo
_ouo.

2. uoouaa+m +oad auu _oo eu+a ou.

1. C+cc u +oad eu+a ouo_a+m _u Ca
uogdum.

2. mum ad u_u+a+m _oo eg ou.

3. o+u _g uu+u ad C+cc uuo eg ou.

6. +oad _ou_auo c eu+a ou.

4. auu +m uq __ __.

5. uuo adu _g a__ u+dad cadum.

6. uo uuo a+m a+__u_ad dum.

7. uuo u quo a+uo+.


ea+m +_g_ (\) nmg uua+m +_g_ () nmg
uca+ua.
ua_e+d
3
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

35
nm __ aq _g uq __o+mg
eg a_ad, uo _g Ce u@ dug
q_ oo_ad _g +oa cadum.
_ad qe+o nm_+o _+m n_ u nmg +gad ?
...........................

a _g ua a_ad dum
nmum uu+g ac_auauo a+uo+
eo nm_ a uq __+_
_+m n_ u nmg +gad?
.............................

a e_a a_ad cadum
nm __ eoq _g uq __+_
nmum oaoauo a a+uo+
_+m n_ u nmg +gad?

..............................

oau
ummuuq
1
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

M ODULPEM BELAJARAN


39


:

oo_auc du muauu __ua.

1
: o oa=
=

40

ucauo

cucauuo
:

a+aucc oucauu guua+a a+u aa+@
oo_aum muauu __ua.

2
: ~n
~n

41:3: o oa=
=

42


:

aa+@ oo_aum muauu ucqaoa.

4
: o oa=
=

43


1.

2. 3.


:

.

1
: o oa=
=

44:

aa+@ +oaum ucauu .

2
: ~n
~n

45


1. ?
______________________________________________
2. ?
___________________________________________
3. C_auc _u +oaum muauu ucqaoa?
) ________________________________
_________________________________________.
: / 8
:

.

3
: ~n
~n


47

___________________________

___________________________
:

a+@ +oau .

1
: o oa=
=

48

:

.

2
: o oa=
=

49

i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
i. ______________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________
iii.
:

aa+@ +oaum gC +a+m o+c _g _mo
.

3
: o oa=
=

50

:

aa+@ +oaum o+c
.

4


: o oa=
=

51uum duca
C+cc u
x C+cc uuo ega_ad, uo, aa +o _g
oo_ad cadum.
x C+cc uuo q_ oo_a q_ oo_aum egeg
u+aad dum.
x C+cc u aq _g uq __o __.
x C+cc uuo ngq, u q, ocuc Cu++m_ egeg
oo_auu a+uo+.
x C+cc u +oad ouo__ Cg amaum aa
u+am+o o+m u _g _u a+udug.
uo u
x uo u ac_auauo a+uua_g.
x uo muo eg a_a ua a_a dum.
x uo u eo __o+mg.
x uo u +oad ouo__ q_qucaoo. Cg _u
Ca uoa _ao+g.
auu
x auuuu uu+g oaoauo a+uo+.
x auuuo egeg a_ad cadum.
x auu eoq _g e+uo __o+mg.
a:


u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

52a:

aa+@ uum _auu uaa.
ua_e+d
1
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

53


a:

a+aucc oucauu a+u uum _auu
uaa.
ua_e+d
2
_ eg a_ad Ceg
u@
auu
uo q_ oo_ad _g
+oad
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=

541. +oad eu+a ouo__ Cu+a u _ Cuo
_ouo.

2. uoouaa+m +oad auu _oo eu+a ou.

1. C+cc u +oad eu+a ouo_a+m _u Ca
uogdum.

2. mum ad u_u+a+m _oo eg ou.

3. o+u _g uu+u ad C+cc uuo eg ou.

6. +oad _ou_auo c eu+a ou.

4. auu +m uq __ __.

5. uuo adu _g a__ u+dad cadum.

6. uo uuo a+m a+__u_ad dum.

7. uuo u quo a+uo+.


ea+m +_g_ (\) nmg uua+m +_g_ () nmg
uca+ua.
ua_e+d
3
u+m au+d : _oao oa=
+ogcu=