SULIT MATHEMATICS Kertas 1 PRA PERCUBAAN UPSR 1 jam

015/1

JABATAN PELAJARANNEGERI

TERENGGANU

Disediakan Oleh: Guru A kram , Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

dengan pembiayaan Kerajaan Negeri Terengganu

PRA PERCUBAAN UPSR 2012 TAHUN 6 MATHEMATICS Paper 1 One Hour
JANGAN BUKA. KERTAS SOALAN IN! SEHINGGA DIBERITAHU MAKLUMAT 'UNTUK CALON 1. 2. 3. 4. 5. Kertas soalan ini adalah dalam dunbahasa, Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalari yang sepadan dalam bahasa Melayu Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuii oleh. empat pilihan jauiapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih'satujawapan sahaja. Hitamkanjawapan karnu pada kertas jawapan objekiif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jauiapan, padamkan. tanda yang telah dibuai. Kemudiari hitamkan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kamu boleti membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalari ini. Kertas soalan ini mengandungi

6. 7. 8.

14 halaman bercetak.

TERENGGANU NEGERIANJUNG IlMU
Dicetak Oleh: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Telefon: 609-66686111665218601 Faks: 609-666 061110063 015/1 2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah] SULIT

SULIT 1 Which of the following numbers, when rounded off to the nearest thousand becomes 632 OOO? Amara nombor berikut, yang manakah

2
4 Diagram 1 shows the time in the morning.

0]5/1

apabila dibundarkan kepada ribu yang hampir menjadi 632 OOO? A
B

Rajah 1 menunjukkan waktu pada suatu pagi.

C
D

631971 632591 631010
633266

2

8.354 million 8.354juta
A B C D 8354
=

=

Diagram 1 Rajah I What will be the time 35 minutes after the time shown in the 24 hours system.

8354.0
8354000 8035400

Apakah waktu 35 minit selepas waktu yang ditunjukkan itu dalam sistem-24
jam.

A
3 Which table represents a total of RM96?

0715 hours Jam 0715

Jadual yang manakah mewakili jumlah
RM96?

B

A

Value Nilai Quantity Kuantiti

RM50 1

RMIO

RM5

RMl

2 RMIO
5

5
RM5 3

3
RMl

0725 hours Jam 0725 C 0915 hours Jam 0915 D 0925 hours Jam 07925

B

su«

Value

.
RM50 1

Quantity Kuantiti

2 RMl 1

c

Value Nilai Quantity Kuantiti Value Nila; Quantity Kuantiti

RM50 1

RMIO

RM5 3

3
RMIO
4

D

RM50 1

RM5
1

RMI
6
SULIT

015/1

UPSR - PRA PERCUBAAN MT Kl JPNT 2012

SlJUl'
---

__

-__

------------------------------

3

015/1

5

Which of the following is equal to 50·03 m ? Manakah antara berikui bersamaan dengan 50'03 m? A B C D 503 ern 5003 em 5030 em 50030 em

7

( 2 895 + 362)
A

-i-

13 =

250 remainder 7 250 bald 7 B 2550 remainder 6 2550 bald 6 C 220 remainder 7 220 bald 7 D 250 remainder 6 250 bald 8 Diagram 3 shows a number line. Rajah 3 menunjukkan suatu garis nombor.

6

Diagram 2 shows the shaded region drawn on squares of equal size.
dilukis di atas

Rajah 2 menunjukkan kawasan berlorek beberapa buah segi empat sama yang sama saiz.

++--1

I
3 8

I~
2
Diagram 3 Rajah 3 1

5
8

4-

p

Diagram 2 Rajah 2

What is the value of P? Apakah nilai P? 0.5

What fraction of the whole diagram is unshaded? . Berapakah pecahan kawasan yang tidak berlorek daripada seluruh rajah?
A 1

A
,r\

B 0.75
'i_..

D 0.6 (3 + 18)

6

B C
D
015/1

3
1 4 1 3

2

9

( 400 - 120) A 58 B 720 C 5880 D 13440

x

UPSR - PRA PERCUBAAN MT Kl JPNl' 2012

SUUl'

SULIT

4

015/1

10

6~ 5 A B

+8=

13

5-2 A

- 3·75 =
l+~

l_!_

1000 5 100

4

B

1+-+-

t_!_

4 10

5 C

C D 11

-

4 5 3 4 14

l+~+_i_
10 4 100

100 5 100

D

1+-+-

Which of the following has the same 2 value as - x 60? 3 Antara berikut yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan 2 X 60? 3 A
-x

35% of12 kg= 35% daripada 12 kg A B C D 420g 4kg2 g 4 kg 20 g 4 kg 200 g =
=

1 4 1

120

15

6·5 hours - 1 hour 50 minutes 6·5jam - Ijam 50 minit =

B

-

3 2
5

x

120

A B

4 hours 40 minutes 4jam 40 minit 4 hours 50 minutes 4 jam 50 minit 5 hours 5 jam 5 hours 20 minutes 5jam 20 minit 65 em
=

C

-

x

60

C D

D

- x 60

3 4

12

25·53 + 2·5 A C D 0·2803 280·03 280·3

=

c:J

x

100

16

1 3- m4 A B C D 0·26m

B 2·803

2m6em 2m60cm 2m 75 em
SULIT

015/1

UPSR - PRA PERCUBAAN MT Kl JPNT 2012

SULH

5

015/1

17

1 1- of 7 kg 7

3

=

19

Diagram 4 shows a cube.

Rajah 4 menunjukkan sebuah kubus.

11 ~ daripada 7 kg

7

=

A 800g B 8000 g C 80000 g D 800000 g 18
Table 1 shows the volume of water in four containers. Jaduall menunjukkan isi padu air dalam empat buah bekas. Container Bekas P Volume of water Isipadu air

8em
Diagram 4 Rajah 4

Which shape has half the volume of the cube? Bentuk yang manakah mempunyai setengah daripada lsi padu kubus itu? A

Q
R

s
Jadual i
Table 1

2 i60mi 2.06i 2060mi 2~i
5

F==?14cm
~em

4cm

B

The containers with the same volume are.

12cm C

Bekas manakah mempunyai isi padu yang sama
A B PandQ PdanQ QandR QdanR

(
L...

0. 4
---J'

em 4 em

16 em

C P,Q and S
P,Qdan S D P, QandR P, QdanR

D

('--/---r/
16 em

'--_----"/4
8em
015/1

em
SULIT

UPSR - PRA PERCUBAAN MT Kl JPNT 2012

SULIT

6

015/1

20

Diagram 5 shows five number cards. Rajah 5 menunjukkan lima keping kad

22

nombor.

00000
Diagram 5

Mrs Lim bought a mixer with a discount of 30%. What was the original price of the mixer?
Puan Lim membeli sebuah pengadun

dengan harga RM63 setelah diskaun
sebanyak 30%.

Rajah 5 The average of the first three numbers is 66. The average of the five numbers is 65. Find the difference between X and Y. Purata bagi tiga nombor yang pertama ialah 66. Purata bagi lima nombor ttu ialah 65.
Cari beza antara

Berapakah harga asal pengadun A B RM81.90 RM90.00

itu?

C RM93.00
D RM189.00

23

X dengan Y.

Aiman, Aizat and Azrol put a number of rambutans into a basket. Aiman put ..!_ and Aizat put of the rambutans. 2 5 Azrol put the remainder of 60 rambutans into the basket. Calculate the total number of rambutans in the basket. Alman, Aizat dan Azrol mengisi sejumlah rambutan ke dalam sebuah bakul. Aiman mengisi mengisi

!

A B C D

7 8 9 10

21

Syahir has 4 packets of marbles. Each contains 140 marbles.

i of the total
7

number of marbles is red. The rest are blue and green. The number of blue marbles is 4 times the number of green marble. How many blue marbles are there? Syahir ada 4 paket guli. Setiap paket mengandungi 140 biji gulf.

! dan Aizat
2

%

jumlah rambuian 5 itu. Azrol memasukkan baki rambutan sebanyak 60 biji ke dalam baku! itu. Hitungkan jumlah rambutan dalam bakul.

! daripada

daripada jumlah guli itu berwarna tnerah. Selebihnya berwarna biru dan hijau. Bilangan guli biru ialah 4 kali bilangan guli hijau. Berapakah bilangan guli birul A C D
015/1

A B C D

300 200 180 153

16 128 256
UPSR - PRA PERCUBAAN MT

B 64

xi JPNT

2012

SULIT

SULlT

7

015/1

24

Table 2 shows the number of participants in a uniformed group camp. Jadual 2 menunjukkan bilangan peserta dalam suatu perkhemahan unit beruniform.
Uniform group Unit
berunif()Ym

25

Table 3(i) and table 3(ii) show two incomplete bills. Jadua13(i) danjaduaI3(ii) menunjukkan dua keping bil yang tidak lengkap. Quantity Kuantiti 5kg 10 tins 10 tin 3 packets 3peket Item Barang Salt
Price per unit

Number of participants Bilangan peserta

Garam
Salt Garam Milo Milo

Harga seunit RM1.50 RM2.20 RMI.50

Price Harga RM7.50

PBSM

70

Police 5 less than PBSM cadet 5 kurang Kadet Polis daripada PBSM Puteri Islam 80% of the participants of police cadet 80% daripada bilangan peserta kadet polis 2 times the participants of Puteri Islam. 2 kali bilangan peserta Puteri Islam.

TOTAL RM34.0C JVMLAH Table 3(i) JaduaI3(i) Quantity Kuantiti 12 kg
Price per unit Price Item Harang Harg« seun it Harga RMlS.00 RM1.25 Flour Tepung 3 packets Tea 3peket Teh TOTAL JUMLAH

Scouts Pengakap

Table 2 Jadual2 Calculate the total number of uniformed participant. Hitung jumlah peserta perkhemahan unit beruniform. A B C D 290 291 390 391

Table 3(ii) JaduaI3(ii) The price of a packet of tea and a packet of milo in both bilis is the same. Based on the bills, calculate the total price in table 3(ii). Barga satu peket teh dan satu peket milo dalam kedua-dua bil adalah sama. Berdasarkan kedua-dua bil itu, hitungkan jumlah harga dalamjadual
3(ii).

A B C D

RM12.S0 RM19.S0 RM35.00 RM72.00
SULIT

015/1

UPSR - PRA PERCUBAAN MT K1 JPNT 2012

SULIT

015/1

26

Diagram 6 shows the price of a postcard. Rajah 6 menunjukkan harga sekeping poskad.

27

Puan Salmah bought 18 m of cloth to make 8 similar curtains. After making the curtains, she had 80 em of cloth left. Find the length, in m, of cloth used to make one curtain. Puan Salmah membeli 18 m kain untuk membuat 8 helai langsir yang sama. Setelah semua langsir dibuat, dia masih tinggai 80 em kain. Cari panjang, dalam m, kain yang digunakan untuk membuat sehelai langsir. A 1.45 2.15
2.25 2.35

.00 setiap satu Buy 25 pieces free 3 pieces. Beli 25 keping percuma 3 keping

B
C D

28
Diagram 6 Rajah 6

Puan Mariati went to Singapore at 0930 hrs on 2 July 2011. She came back to Malaysia at 1230 hrs , on 4 July 2011. Find the duration of her trip. Puan Mariati bertolak ke Singapura padajam 0930, 2 Julai 2011. Dia pulang ke Malaysia pada jam 1230, 4 Julai 2011. Cari tempoh masa bagi lawatannya.

Mustaqim buys 112 pieces of postcards.
How much money does he have to pay? Mustaqim membeli 112 keping poskad. Berapakah wang yang perlu dibayar? A RM240

B RM224 C RM218 D RM200

A B

1 day 15 hours 1 hart 15 jam

2 day 3 hours 2 hart 3 jam C 2 day 4 hours 2 hart 4jam D 3 day 15 hours 3 hari 15jam

----------~~-~-~
015/1

UPSR - PRAPERCUBAAN MT

..

-----------------

xi JPNT

2012

SULIT

SULIT

9 30

015/1

29

Diagram 7 shows the ending time of a game programme.

Puan Zainab started sewing a set of cushions at 9.15 a.m. She only stopped to rest for ~ hour at lunch time. If she 4 spent 6 hours 20 minutes on the sewing, at what time did she finish sewing?

Rajah 7 menunjukkan waktu tamat suatu program permainan.

Puan Zainab menjahit satu set kusyen pada 9.15 a.m. Dia hanya berhenti untuk berehat selama ~ jam pada 4 waktu makan tengah hari. Jika dia menggunakan 6 jam 20 minit untuk menjahit, pada pukul berapakah dia siap menjahit?

Diagram 7 Rajah 7 The duration of the game is

i!

4

hours.

A B

1255 hrs

Which of the following clock faces shows the starting time of the game?

jam 1255
1535 hrs

Tempoh masa bagi permainan itu ialah

jam 1535 C
D 1620 hrs

2! jam.
4

Antara mukajam berikut,

yang manakah menunjukkan waktu mula bagi permainan itu?
A

jam1620
2000 hrs

jam 2000

B

c

D

015/1

UPSR - PRA PERCUBAAN MT Kl JPNT 2012

SULIT

SULIT

10

015/1

31

R.

Diagram 8 shows three ropes, P, Q and

32

Diagram 9 shows the prices of three items. Rajah 9 menunjukkan harga tiga jenis barang.

Rqjah 8 menunjukkan tiga utas tali P,Q danR, 2m55cm 20cm

p

'------'~:

-m
5

2

Q

RMl.80

RM25 Diagram 9 Rajah 9

RM3.50

R

C==========::=J
Diagram 8 Rajah 8

Find the length, in m, of rope R. Cari panjang, dalam m, bagi tali R A B C D 2.95 3.00 3.15 3.35

Fahmi buys a dictionary, 12 exercise books and 2 boxes of coloured pencils. How much money does he use for the payment? Fahmi membeli sebuah kamus,12 buah buku latihan dan 2 kotak pensel warna. Berapakah jumlah wang yang digunakan untuk bayaran itu! A B C RM20.50 RM53.60 RM61.10

D RM78.10

015'1

UPSR - PRA PERCUBAAN MT Kl JPNT 2012

SULIT

SULIT

11

015/1

33

pumpkin.

Diagram 10 shows the mass of

34

Diagram 11 shows the mass of box containing 8 pens. Rajah 11 menunjukkan jisim sebuah kotak yang mengandungi 8 batang pen.
Good Quality Pen

Rajah 10 menujukkan jisim sebiji tabu

2.25 kg Diagram 10 Rajah 10 The mass of an apple is _!_ of the mass 10 of a pumpkin. Find the total mass of 11 similar apples. Jisim sebiji epal adalah 1 daripada ~ jisim labu itu. Cart jumlah jisim 11 biji epal yang Digram 11 Rajah 11 1 The box has amass of - kg. when 5 it is empty. Find the average mass of a pen in the box Jtsim kotak itu apabila kosong ialah kg. 5 Cart purata jisim bagi sebatang pen di dalam kotak itu.
_!_

sama.

A B C D

2470 g 2475 g 2485 g 2495 g

A

20 g

B
C

37.5 g 60 g 62.25 g

D

015/1

UPSR - PRA PERCUBAAN

MT Kl JPNT 2012

SULIT

SULIT

12 Diagram 12 shows the price of camera. Rajah 12 menunjukkan harga sebuah kamera.

015/1

35

36 Table 4 shows the volume of water in containers P, Q, Rand-S. Jadual4 menunjukkan isi padu air dalam bekas P, Q, R dan S. Container Volume
lsipadu

Bekas
p

Q
R

950mJ lO50mi 1_!_ J 5 IJ 50mJ Table 4 Jadua14

s
Diagram 12 Rajah 12 What is the price of a camera, after a 35% discount given? Berapakah harga kamera itu setelan diberi diskaun 35%?

Which pair has a total volume of 2.1 J ? Antara pasangan berikut yang manakah isi padunya 2.1 J? A B C D Container P and container Q Bekas P dan bekas Q Container Q and container S Bekas Q dan bekas S Container R and container S Bekas R dan bekas S Container S and container P Bekas S dan bekas P

A RM490 B RM740 C RM860
D RM910

-----_.-----------------------------------------------------015/1

UPSR - PM PERCUBAAN MT Kl JPNT 2012

SULIT

SULIT

13

015/1

37

Diagram 13 shows a rectangle LNOP. Rajah 13 menunjukkan sebuah segi empat tepat LNOP. L M N

38

Diagram 14 shows a circle. Rajah 14 menunjukkan sebuah bulatan.

10cm L

em Diagram 13 Rajah 13 The length of PM = MO. LMN is a straight line. The perimeter of unshaded region of diagram is 42 em. Find the perimeter, in em, of the shaded
region,

M Diagram 14 Rajah 14

Panjang PM = MO. LMN ialah garis lurus. Perimeter bagi kawasan tidak berlorek dalam rajah itu ialah 42 em Cari perimeter, dalam em, bagi kawasan berlorek. A B C D 32 62 68 38

KOL is the diameter of the circle measuring 24 em. 0 is the centre of
the circle. What is the area, in em2, of the shaded region?

KOL ialah diameter bulatan yang berukuran 24 em. 0 ialah pusat bulatan.
Berapakah luas, dalam em', kawasan belorek?
A 20

B
C

24
72

D

144

015/1

UPSR - PRA PERCUBAAN MT Kl JPNT 2012

SULIT

SULIT

14

015/1

39

Diagram 15 shows is a bar chart, showing the sales of three types of books in four months. Rajah 15 ialah carta bar yang menunjukkan jualan tiga jenis buku dalam empat bulan. Months
Bulan

40

Table 5 shows an incomplete bil for the items bought by Alya, Jadual 4 menunjukkan bil yang tidak lengkap bagi barang yang dtbeli oleh Alya.

Quantity

Item

Kuantiti
5 6

Barang
Plate
Pinggan

April
April

Price per unit Harga

Price

Harga

seunit
RM7.20 RM33 Bowl Manglp!k
Cup

March Mac February
Februari

January
Januari

4

Cawan

o

100 200 300 400 500 600 700

Total Jumlah Table 5 Jadua15 The price of the cups is half the price of a plates. What is the total price of a plate, a bowl and a cup? Harga sebiji cawan itu adalah setengah daripada harga sebiji pinggan. Berapakah jumlah harga bagi sebiji pinggan; sebiji mangkuk dan sebiji cawan itu? A B C D RM16.30 RM17.20 RM27.10 RM87.00

Number of books
Bilangan buku

Diagram 15 Rajah 15 The number of exercise books sold is 4 60% of the total sales. - of the remaining books are workbooks and the rest are storybooks. How many storybooks are sold? Bilangan buku latihan yang dijuaZ adalah 60% daripada jumlah jualan.

5

i 5

daripada baki buku tersebut adalah

buku kerja dan selebihnya buku cerita. Berapakah Mangan buku cerita yang telan dijual? A B 930 630

C D

496 132
END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAr

015/1

UPSR - PRA PERCUBAAN

MT Kl JPNT 2012

SULIT

JAWAPAN CHI - PRA PERCtTB!\/\N
!vLA.TE)/lATIK KERT/\S 1

2012

1-

A

2122-

D
B B B B D

2.)-

C
r>

.,

"..

23242.526-

4:J-

1\

B

67-

S
A B

272829-

B

89-

6
A

C

10-

e

303 1-

c
C B B
B D B B
r~

1i - B 12- A

3-2...":?_'~..,

,~ L)-

B

14- D
1 S- A

34_'t

.

.:Y-

16- C
I7 - C
}o
; 0-

36_"" l-

~...,

D

383940-

'D A

1920-

e
C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.