A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 1 of 204
Sampath_eBooks

Champu Bharatha savyakhya., 1990020084881. Bhatta,Ananta. 1895. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 384 pgs. Damayantikatha athwa Nalchampu.., 1999990073497. Bhat, Vikaram.. 1885. Sanskrit. Literature. 292 pgs. Manameya rahashya Slokavartika Sakaslastra sara Sangraha Rupa., 1990020047469. Srinivasacharya ,Lakshmipuram. 1925. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 677 pgs. Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047481. Apadeva. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 90 pgs. Mummukshupadi with commentary., 1990020047493. Pillailokacharya. 1895. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 176 pgs. Smrutichandrika Samskara kanda Vol.1., 1990020047542. Devana Bhatta,Yajnika. 1914. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 244 pgs. Smrutichandrika Sraddha kanda., 1990020047541. Devana Bhatta,Yajnika. 1918. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 480 pgs. Smrutichandrika Vyavahara kanda Vol.3., 1990020047543. Devana Bhatta,Yajnika. 1916. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 476 pgs. Vishwa Gunadarsha Vyakhya., 1990020083270. Venkatadwari. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 264 pgs. Acharya Hrudaya with manavalamanmuni commentary., 1990020047430. Alagiya Manavalaperumal Nayanar. 1876. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 520 pgs. Amarzakosha_Vigraha_Comm., 2040130049111. . . Sanskrit. . 571 pgs. Astavakra Samhitha., 1990020047436. Anonyms. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 112 pgs. Bhaaminiivilaasa., 2990100072889. kaas'inaatha paanduranga paraba. 1933. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 182 pgs. Bhagavad Gita., 1990020047754. Iyengar,Satyamurthi. 1980. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 223 pgs. Bhagavatha 1-4th skanda (chapter) with Veeraghaviya commentary., 1990020084637. Vyasa,Veda Maharshi. 1885. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 592 pgs. Brahmasutra Bhashya Bhaskaracharya part 1., 1990020047444. Bhaskaracharya. 1902. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 106 pgs. Brahmasutra - Volume 2., 1010010030526. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 641 pgs. Brahmasutra - Volume 3., 1010010030527. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 460 pgs. Brahmasutra - Volume 4., 1010010030528. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 467 pgs. Brahmasutra - Volume 5., 1010010030529. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 477 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 2 of 204
Sampath_eBooks

Brahmasutra - Volume 6., 1010010030530. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 646 pgs. Brahmasutra - Volume 7., 1010010030531. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 385 pgs. Champu Bharatha savyakhya., 1990020084883. Bhatta,Ananta. 1895. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 258 pgs. Chandraloka Savyakhyana., 1990020083142. Jayadeva. 1874. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 54 pgs. Chandrikachkor( anankar tatwa)., 5990010098255. Kuvlayanana. 1948. sanskrit. Literature. 314 pgs. Gitasangraha or Collections of Gitas.., 1999990073496. ---. 1915. sanskrit. Philosophy. 467 pgs. Hitopadesha., 1990020084898. Narayana Pandita. 1896. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 106 pgs. Kusumanjali., 1990020047465. Udayanacharya. 1913. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 106 pgs. Kuvalayananda., 1990020083169. Appaya dikshitha. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 268 pgs. Kuvalayananda., 1990020084677. Appaya dikshitha. 1870. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 276 pgs. Mahabharatha Satippani Anushashana parva mainly based on the south indian texts with foot notes and readings vol.13., 1990020084687. Vyasa,Maharshi Veda. 1909. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 444 pgs. Mahabharatha Satippani Vana parva mainly based on the south indian texts with foot notes and readings vol.3., 1990020084926. Vyasa,Maharshi Veda. 1908. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 510 pgs. Mahaveera_Charithramu., 2040130049173. . . Sanskrit. . 709 pgs. Mimamsa Koustubha vol.3 and Fasciculus 2., 1990020047474. Khandadeva. 1932. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 102 pgs. Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047472. Apadeva or Apadevi. 1972. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 326 pgs. Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047489. Apadeva or Apadevi. 1972. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 330 pgs. Mimamsa Paribhasha., 1990020047482. Krsihna Yajwa. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 152 pgs. Mimamsa Paribhasha., 1990020047484. Krishnayajwa. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 152 pgs. Mummukshupadi with manavala mamuni's commentary., 1990020047492. Pillailokacharya. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 166 pgs. Najarthavada., 1990020083180. Raghunatha Siromani Bhattacharya. 1829. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 102 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 3 of 204
Sampath_eBooks

Nyaya Siddhanjanam., 1990020047747. Vedanta Desika or Venkatanathacharya. 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 522 pgs. Panchatantra 2nd Tantra., 1990020084946. Vishnu Sharma. 1912. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 74 pgs. Purva mimamsa Adhikarana Koumudi part 1., 1990020047516. Bhattacharya, Ramakrishna. 1917. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 110 pgs. Ramanuja mata Sangraha., 1990020047547. mahadesika ,Srinivasa pattararya. 1992. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 46 pgs. Saptashathi., 1990020083208. Vasudeva Sharma. 1917. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 310 pgs. Shankara bhagava padhiya prabhanadavali vol. 3., 1990020047531. Shankaracharyacharya. 1899. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 480 pgs. Siddhitrayam., 1990020047537. Yamunacharya. 1944. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 92 pgs. Smrutimultaphala Shradaa kanda Nama dharmasastra., 1990020047544. Diksita,Vaidyanatha. 1886. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 476 pgs. sphoot'asiddhi., 2990100073042. aachaarya mand-d'anaamishra. 1931. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 339 pgs. Sribhashya Prakashika., 1990020047545. Rangaramanujacharya. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 548 pgs. Tarka Tandavam., 1990160083569. Tarka Tandavam. 1938. sanskrit. Literature. 393 pgs. Tattva Tika., 1990020047694. Desika.Vedanta. 1974. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 270 pgs. Vadavaridhi vol.2., 1990020047573. bhattacharya,gadadhara. 1936. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 144 pgs. Vedanta Paribhasha., 1990020047772. Dharmarajawarindra. 1963. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 266 pgs. Vedantadesika Granthamala vol.2 Sampradaya Vibhaga., 1990020047546. Annangaracharya ,Prathivadi Bhayanakara. 1941. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 416 pgs. Vishwa Gunadarsha Vyakhya., 1990020083272. Venkatadwari. 1864. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 198 pgs. Yadavabhyudaya., 1990020083274. Desika,vedanta. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 294 pgs. 108 UPNISADAY(BRAMAHA VIDAYA KHAND)., 5990010101987. PANDIT SHREE RAM SHARMA ACHARAYA. 1961. sanskrit. SANSKRIT(LITERATURE). 556 pgs. 4177 Sri Madgeeta Bhashya., 1990020084616. . 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 270 pgs. A CATALOGUE OF THE SANSKRIT MANUSCRIPTS., 5990010069628. T.R.CHINTAMANI. 1928. sanskrit. INDIAN LITERATURE. 269 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 4 of 204
Sampath_eBooks

A Concordance of Sanskrit Dhatupathas., 5990010098720. G B Palsule. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 212 pgs. A concordance-Dictionary., 5990010098193. Bhagavan Das. 1938. sanskrit. Literature. 273 pgs. A Concordence To The Principal Upanishads And Bhagavadgita., 4990010095747. Jacob, Colonel G. A.. 1891. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1100 pgs. A CRITIQUE ON THE VAISESIKA TATTVAS., 5990010098194. DR RAM SHARAN SHASTRI. 0. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 324 pgs. a descriptive catalogue of sanakrit., 5990010099450. rajendralala mitra. 1877. sanskrit. literature. 235 pgs. A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection vol. 3., 4990010095748. Shastri, Haraprasad. 1925. sanskrit. GENERALITIES. 1150 pgs. A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts Volume I Part II., 2040100049110. T P Upadhyaya. 1953. sanskrit. . 266 pgs. A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuskripts Volume I., 2040100049109. T P Upadhyaya. 1791. sanskrit. . 414 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol ix., 1990010087788. Subhadra jha. 1963. sanskrit. Literature. 374 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol x., 1990010087789. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 262 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol xi., 1990010087790. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 391 pgs. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol xii., 1990010087791. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 338 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts vol.11., 4990010095749. Sastri, Haraprasada. 1957. sanskrit. GENARILITIES. 1056 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. I Part I., 1990010087792. . 1950. sanskrit. Literature. 408 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. II Part II., 1990010087793. . 1953. sanskrit. Literature. 222 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. III., 1990010087794. . 1956. sanskrit. Literature. 260 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. V part II., 1990010087795. . 1958. sanskrit. Literature. 323 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. V PartI., 1990010087796. . 1958. sanskrit. Literature. 317 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. VII., 1990010087797. . 1961. sanskrit. Literature. 362 pgs. A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. VIII., 1990010087798. . 1962. sanskrit. Literature. 433 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

5990010098195. S. 1990020047724. 144 pgs. 1927. 784 pgs. A Grammar Of The Sanscrit Language Ed. Aadhidaivikadhyayah..mht 18/Dec/2009 . A Descriptive Catalouge Of The Sanskrit Manuscripts. 1927. A souvier of silver jubli collection. Yates. 5990010098721. 1990160083442. misra mitra. 1990010087802. Literature. .Rangaoarya. sanskrit. Madhusudan Ojha. sanskrit.. . 5990010098041. 636 pgs. 1931.. M. Ramjanam mishra. AAkhyaatike.. A. W. P. sanskrit. . . RELIGION. 94 pgs. Literature.. Aadipuran Bhasatikapatra.LITERATURE. 1907. 5990010098198. 2007. THEOLOGY. 4990010095750. BISHWA NATH SINGH. 1845. Literature. 5990010098197.. sanskrit. 0.Kuppuswami sastri. aachar dinkar. RELIGION. 301 pgs. 5990010099451.P.LINGUISTICS. 209 pgs. A supplimentary catalogue of the sanskrit .. 1990010087801. Aapastamba shulba sutra with commentary of Kapardiswamin Karawinda and Sundaraja. A Popular Edition Of The Fourth And Fifth Tantras. . Mahadeva Shivarama. Rangacharya. 586 pgs... 1990160083577. LITERATURE. 0. Anthony Macdonell A. sanskrit. N. Kuppaswami shastri. 283 pgs.. 1990010087803.. 831 pgs. THEOLOGY. LANGUAGE. 888 pgs. Vedas-13.. Aachaarya Kshemendra. A Vedic Reader For Students. 1990010094431. sanskrit. . 5990010098196.. Apte. sanskrit. sanskrit. literature. 1893. sanskrit.. sanskrit. litreture. mhtml:file://D:\M.. LITERATURE.pali. A triinnial catalogue of manucripts. 1867..Sampath Kumar. sanskrit. Sanskrit literature. 2. and prakrit books. literature. 695 pgs. 376 pgs. Literature.. Literature. LINGUISTICS. sanskrit. 295 pgs. Literature. Aadiparvan Part II.LINGUISTICS. 1990010087799.. Srinivasachar D. sanskrit. 340 pgs. suri sri vardhman. 1911. sanskrit. C P RAMASWAMI. 142 pgs. 1990010087800. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 5 of 204 Sampath_eBooks A descriptive catalogue of the sanskrit manuskripts part-1. 1928. 1931. 4990010095086.LITERATURE. 1978. LANGUAGE. SURENDRA NATH SHASTRY. LITERATURE. Aacharya Bhaskar. LANGUAGE. A library of hindu philosophy and religion. 140 pgs. 526 pgs. sanskrit. M. aanand kand champu. Aadhyatma ramayanam. LITERATURE. A triennial catalogue of manuscripts 1919-20 to 1921-22. M. 5990010096996.. 346 pgs. 689 pgs. . 4990010095751. 1943.. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. sanskrit. LINGUISTICS. 2990100049263. sanskrit. Literature.. LANGUAGE. Rangacharya... M Gaur. 1917. A Triennial catlogue of manuscripts. sanskrit. 195 pgs. 254 pgs.Subrahmanya Sastri.

LINGUISTICS. 151 pgs. Aathakathakawedeshiya prarambhah. sanskrit.. aatma kathaa prathama khand-d'a. 161 pgs. LITERATURE. religious jain literature. .. 1990160083557. LANGUAGE. sanskrit. 1990160083292. sanskrit. 467 pgs. sanskrit.. sanskrit.. litrature. sanskrit. sanskrit. 2020120002407. sanskrit. . 5990010098200. 1987. enter subject of the book..LINGUISTICS. ramanath jha.LINGUISTICS. 440 pgs. sanskrit.. 290 pgs. N R Acharya.. 1972. GENERALITIES. sanskrit. 428 pgs. 2040100049114. 1957. sanskrit. ABHIDHAMMATTHASANGAHO. sanskrit. LITERATURE. mahaatmaa gaan'dhii. LITERATURE. Literature. LITERATURE. Srikanta.. LITERATURE... Sharma_Sastri. . 1942. sanskrit. dueghanandi swami. 5990010098727. 499 pgs. das. Shastri. aarambh siddhi. 0. 2990100072876. . religious jain literature. Abhinaya bharatasarasangraha. 1258 pgs. 2008. Swami.LINGUISTICS. 206 pgs. . Dwarika. MANMOHAN GHOSH. 1949. 5990010098201. LINGUISTICS. sanskrit. 5990010098723. SANSKRIT. 460 pgs. Abhidhaanaappdiipika. 1960. LANGUAGE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 6 of 204 Sampath_eBooks aapt parikcha. abhijnana sakuntalam of kalidasa. sanskrit. 1981. jain uadaychandra. Literature. Aarambh vad pratham. soomeishvara deva. Surajandas swamina.. 124 pgs. MR.LITERATURE. LANGUAGE.KALE. 2040100072878. 0.. R SATYANARAYANA. 1990020084859. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 5990010098722. 531 pgs. 5990010096997. 619 pgs. 1926. LANGUAGE. 165 pgs. 1971.LITERATURE. sanskrit.. aaptmimanasa ki tatvadeepica. 1926. . 5990010098199. BALADEVA UPADHYAYA. sanskrit. 1990160083291. sanskrit. Abhinayadarpanam. Abhidharmakosh Vyakhya. LANGUAGE. sanskrit. 1892. 438 pgs. 1957.Sampath Kumar. Literacture. Literature. mhtml:file://D:\M. 5990010101988. 0. LANGUAGE... Aashochpanjika. .. LINGUISTICS. 0. 5990010098726. ABHIJNANA SAKUNTALAM OF KALIDASA. . 5990010098725. Abhidhanaratnamala. 332 pgs. 603 pgs. 421 pgs.. BADARI NATH. Abhilashitarthchintamani_Someswara_Deva. Abhidharmakosk. 1975. 305 pgs. 118 pgs... 407 pgs. 1951. Abhinava Kadambari Grantha. R. 5990010098202. 1959. Abhigyanshaakuntlam. Abhigyan Shakuntalam. abhilashhitaayrachintaamand-i. 1990.. sanskrit. Abdhinovyana_Meemansa. 5990010098724. 89 pgs. 2990100072877..LITERATURE. sanskrit. Venkatachala_Sastry. muni jitendra vijen. LITERATURE.. 2990100072875. LITERATURE.

Ac No 233 Bhasaparicedakarikavali. THEOLOGY. sanskrit. 1990030085021. RELIGION. 2006. 2006. 61 pgs. 1990010094433. RELIGION. sanskrit. RELIGION. Ac No 216 Sabdamanitippani. 2006. 45 pgs. THEOLOGY. RELIGION. 2005. Raghudeva. 1990030085019. 706 pgs. 1990030085033. 1990030085028. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit.. 36 pgs.. 2006. 358 pgs. RELIGION. 116 pgs. 1990030085034. 1977. 1041 pgs... 1916. RELIGION. Ac No 231 Nyayasiddantamuktavali. 1990030085032. Abhogah Kalpataru Vyakhya. 1990030085018.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 7 of 204 Sampath_eBooks Abhisamayalamkara. 2006. 1990030085024. 5990010098203. THEOLOGY. Ac No 233 Sabdakhandaprakasavivrti. 2006. 2006. RELIGION. RELIGION.. Haribhadra. sanskrit.. Mahadeva. sanskrit. 1990030085022. 1990030085020. 46 pgs. RELIGION. Mahadeva. Ac No 231 Cintamani. THEOLOGY. 2006. THEOLOGY. E obermiller. Ac No 218 Hetvabhasasamanyanirukti. Ac No 218 -2 Hetvabhasasamanyanirukti. sanskrit. THEOLOGY. 75 pgs. 109 pgs. sanskrit.. THEOLOGY. 639 pgs. RELIGION. 1990030070489.. 151 pgs. sanskrit. Kesava Misra. RELIGION.. 2006. 2006. 317 pgs. THEOLOGY. Ac No 219 Navyamatavadartha. 2006. shri somdew. 1990030085030. 1990030085027. 5990010098728. abigyan sakuntala. Ac No 217 Chintamanianumanakanda. 1990030085029. 54 pgs. RELIGION.. 1990030085031. 24 pgs.. RELIGION. 17 pgs.. Ac No 217 Tarkabhasa. 1986. sanskrit. 2006.. sanskrit. RELIGION. Ac No 218 Muktivada. sanskrit. sanskrit. 2006. 1990030085026. 71 pgs. Annambhatta. 2006. THEOLOGY. Ac No 217 Avayavacintamanivyakya. Literature. Mahadeva. RELIGION. sanskrit. 2006. Literature. Mahadeva Suri. THEOLOGY. RELIGION. THEOLOGY. 2006. THEOLOGY.. sanskrit... Ac No 228 Nyayaratna. Raghudeva. THEOLOGY. Maduranatha. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. Annambhatta.. Mahadeva Suri. Annambhatta.mht 18/Dec/2009 . Laksmi Narasimha.Sampath Kumar.. 47 pgs. 2006. 1990030085025. 17 pgs. Jagadisabhatta. RELIGION. Ac No 233 Muktavalivyakya. Gadadharabhatta. LITAITUCHER. Ac No 219 Paksatavada.. Gadadharabhatta. 1990030085023. sanskrit. 119 pgs. sanskrit. Raghunatha. Ac No 231 Navayamata paramarsa. THEOLOGY.. RELIGION. THEOLOGY. sanskrit. Abhisamyalankarvrittihi Sphutartha. 135 pgs.. Ac No 219 Dharmitavacedakavadartha. Mahadeva Suri. sanskrit.

Ac No 775 Amarakosasavyakaya. THEOLOGY. 2006. Dharmarajadhwari. 1238 pgs. Jagadisa. 1961. Mharaj. 150 pgs. RELIGION. 1990030085046. RELIGION. sanskrit. sanskrit. Ac No 241 Sidhanthalaksana. 1990020047431. THEOLOGY. 2006.Sudarshana astakam. Ac No 273 Anumana Prakasha.. Raghudevabhatta. 1990030085036. 4990010095752. LITERATURE. 1990030085035. 54 pgs.. Raghudevabhatta. Suri. RELIGION.. THEOLOGY. 1938. 1990030085042. RELIGION. THEOLOGY. RELIGION. sanskrit. 1990030083595. RELIGION. RELIGION. Ac No 270 Anumanamanididhiti. 2006. Gadadharabhatta. LINGUISTICS. 1086 pgs. sanskrit. 93 pgs.. Ac No 240 Caturdasalaksani. 1990030085047. 271 pgs. THEOLOGY. Ac No 548 Vedantaparibhasha. THEOLOGY. Bhanudiksita. ACHAR PRADARSANM. Ac No 238 Vyadhikaranarahasya.and Abhithi Stava... sanskrit. RELIGION.. 221 pgs. Ac No 436 Vedaantaparibhaashaa. Achar Darsha. 1990030085037. Ac No 239 Vyadhikaranatippani. 0. Ac No 774 Amarakosasavyakaya. 5990010102340. THEOLOGY. RELIGION. THEOLOGY. 1990030085045. RELIGION. Gurdev. RELIGION. Vijayrajendra. 1990020084860... Jagadisabhatta. 164 pgs. sanskrit. 2006. Bhattacarya Siromani. 1990030085044. mhtml:file://D:\M. 2006. Achararka. 106 pgs. 1990030085043. Mahesvara.Sampath Kumar. sanskrit. 377 pgs. sanskrit. Litetrature. Shri Dutta. Acarya vijayavallabhasuri.. 1956. Jagadisabhatta. 1990010094432. Bhatta. sanskrit. THEOLOGY. 2006. RELIGION.. RELIGION. THEOLOGY. 57 pgs.. Ac No 239 Karikavalisahitamutkavali. THEOLOGY. Ac No 238 Samagrivicara. RELIGION. 92 pgs. 216 pgs. 0. 1990030085041. RELIGION.Shodhashayuda Stotram. 1911. THEOLOGY.. 629 pgs. Alagiya Manavalaperumal Nayanar. sanskrit. THEOLOGY.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 8 of 204 Sampath_eBooks Ac No 238 Anumitivicara. sanskrit. sanskrit. RELIGION. Harirama. 139 pgs. RELIGION. THEOLOGY. Acharya Hrudaya. sanskrit. sanskrit. 707 pgs.. sanskrit.. sanskrit. 1990030085038. Acchuta Shataka Savykhyana. Rucidatta. sanskrit. 2006. THEOLOGY. THEOLOGY. 40 pgs. sanskrit. sanskrit. Literature. 189 pgs. 2006. Ac No 241 Tarka Sangrahayakyana. 2006. 2006... LANGUAGE. Gadadharabhatta. Divakar.Garuda Dandakam.. 2006. Vedanta desika. 2006.mht 18/Dec/2009 . 4990010095753. sanskrit. Dharmarajadhwari.. 2006. 1990030085039.. 1990030085040. 81 pgs. THEOLOGY. Muni punya vijay. 2006. 566 pgs.

LANGUAGE.LITERATURE. sanskrit. 830 pgs. 1990030070490. Rajanatha. LINGUISTICS. . 2040130049115. Devantha Thakkur.. Adhyatmaramayanam. litrature. sanskrit. Adhikamasa Priksha. 5990010101838. sanskrit. Pandit R. 2005. ADDOATTATTOSUDHI. 1910. bhagavatiprasaada vaajapeiyi. Hari. LITERATURE. sanskrit. adhikaara kaa prashna. 361 pgs. 0.. LITERATURE. 54 pgs. 1990020084620. Anantacharya Suri. Sanskrit. sanskrit. 0. 292 pgs.Sampath Kumar. sanskrit. 1926. 1990020084619. LINGUISTICS.. 204 pgs.. 2040100046966. Not available. 74 pgs. 0. Achutha Shatakam. LITERATURE. DR. Adhanapaddhati. 5990010098204. THEOLOGY. sanskrit.. LITERATURE. 387 pgs. THEOLOGY. 1928. mhtml:file://D:\M. 5990010098205. 92 pgs.Muthukrishna Sastry. 196 pgs. 1990160083443. sanskrit.LINGUISTICS. MAHAMAHOPADAHAYA SASTRARATNAKAR. 1089 pgs. 1990020047432.. THEOLOGY. sanskrit.LINGUISTICS.. LINGUISTICS. 2990100072879. 5990010098729. 1990020083120. . sanskrit. RELIGION. 238 pgs. sanskrit. sanskrit.Katave. bhushan jaggu bakul... sanskrit. 656 pgs.. 1968. PT PANA LAL JI..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 9 of 204 Sampath_eBooks Acharya veda pada Stava Vyakhyana. LANGUAGE. LITERATURE SANSKRIT. LITERATURE. RAM JI UPADAHAYA. adha vautipativada. adhyaatmaraamaayand-amu. 24 pgs. 128 pgs. 0. DR CHANDRAMA PANDEY. Adhyatma Jyotisha Vichara. 5990010098043. LINGUISTICS. ADHUNIC SANSKRIT NATAK. Adhikarana Koumuni. Durga krishna. 1990020047692. 1973.... ADHATAYAM TARANGINI. 1900. Madava Sastri.. LANGUAGE.. Apte. 340 pgs. 5990010098042. LANGUAGE. 1911. RELIGION. THEOLOGY. Pandit Anantha Krishna Sastri.LITERATURE. sanskrit. . 1974. T Singh.. LINGUISTICS. Adityadhi Nava Graha Stotram. adbhut dotam. 1971. sanskrit. 1958. sanskrit. Various scholars. 2990100072880. 302 pgs.. RELIGION. 161 pgs. LINGUISTICS. PHILOSOPHY. LITERATURE. LANGUAGE. 1907. 497 pgs. 5990010098206. 2005. Adhunik hindi kavita ki swachhand dharaa. sanskrit. LANGUAGE. LANGUAGE. sanskrit. 1990020084693. 82 pgs. 2005. ADHATAYAM RAMAYAN. 1990030070491. Adhya Sasara. Narayana. . sanskrit.. 172 pgs. LITAITUCHER.1..N. H.. sanskrit. 0. 1990010087804. LITERATURE SANSKRIT. 1990030070492. LANGUAGE. . sanskrit. Adhikaranasaravali.. JAYDEV MISHRA. PSYCHOLOGY. 291 pgs. SANSKRIT. Vedantadesika or Mahacharya. ADHIPURANA. Achyutaraya bhyudayam vol. .mht 18/Dec/2009 . 724 pgs. LITERATURE SANSKRIT. . Advaita deepika. RELIGION. 0.

. N S Anantakrsna Sastri. 1986. 1990030051882. THEOLOGY. 520 pgs. 0. 2005. sanskrit. 1986. sanskrit. 1994.. RELIGION. sanskrit. Literature. 2005. . Advaita Tattva Sudha Part II Volume I. S. Advaita Vidyatilakam. Advaita Tattva Sudha Part I. sanskrit. 1990030070497. 5990010098207. THEOLOGY.. THEOLOGY. 0. sanskrit. 74 pgs. 1990010094435. Agni Puranam. 334 pgs.Sampath Kumar. Advaita Siddhi Vol I. 1994. 521 pgs. 2005.. . Agamrahasyam (Purwardham). 2040100046967. Advaita Tattva Sudha Part II Volume II. 668 pgs. THEOLOGY. THEOLOGY. N S Anantakrisna... 1919. RELIGION. RELIGION. 1990030070499. Adwaitsiddhisiddhantsaar. 2005. sanskrit. mhtml:file://D:\M. 4990010095087.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 10 of 204 Sampath_eBooks Advaita dipika. sanskrit. LITERATURE. 14 pgs. sanskrit. THEOLOGY. 1990030070493.. LANGUAGE. 591 pgs. sanskrit. SOCIAL SCIENCES.LITERATURE.. RELIGION. 281 pgs. 1900. Literature. 560 pgs.. RELIGION. 2005.Ramachandra Rao. 1990030070494. N S Anantakrsna Sastri. . THEOLOGY. Veezhinatha. THEOLOGY. Narayana Sharma. Advaita Siddhanth Guru Chandrika. sri yamunacharyaswamin. 2005. ed. Narayana Sharma. RELIGION. sanskrit. 1990030070496. THEOLOGY. 1990010087805.. sanskrit. 1990030070495... 1990020084621. 1990030051883.. 5990010098730. Adwetamodah. 1950. 1968. 98 pgs. 195 pgs. 4990010096131. 52 pgs. 1912.. sanskrit. Sri Appayasivacarya. sanskrit. sanskrit. 402 pgs. Agam shastram. Literature. Dutt. agampramanyam. THEOLOGY.. RELIGION.. 1990030051881. sanskrit... 55 pgs. RELIGION. RELIGION. LANGUAGE. sanskrit. Aghapanchasti. Sivarama Sastri Sintre. 2005.LINGUISTICS.K. Advaita Tattva Sudha.. 114 pgs. 1840.mht 18/Dec/2009 . Dwaipayan Muni. Sri Samarapungava Diksita. sanskrit. THEOLOGY. Literature. 5990010098208. THEOLOGY. sanskrit. Advayatarakopanisat. 1922. 1990030070498. Girindranath. 634 pgs. Advaita Siddhi. G.LITERATURE. Krishna Swamisastri. 386 pgs. Advaita Siddhanta Sara Sangraha. 5990010098044.. 672 pgs. RELIGION. RELIGION. HARI NARAYAN. 1986.LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit. N S Anantakrsna Sastri. 1990010094434...Venkata Narsimha Sastry. Advaita Makaranda. . 971 pgs. 432 pgs. sanskrit. Advaitacinta Kaustubha. Bhattacharen vidhusekharen. 454 pgs. Agama Kosha Source Book Vol XII. RELIGION.

. 1898.. sanskrit. Niranaya Sagar Press . THEOLOGY. 572 pgs. RELIGION. 1966. 188 pgs.. 316 pgs.. sanskrit. Aitareya Upanishat.. THEOLOGY. Aitareya Brahmanam vol.Ramanujacarya. RELIGION. sanskrit. RELIGION. Ramanujaearya. RELIGION. 1916. Agra Mahapuran. 4990010095754. Bedabyas.. 364 pgs.. 396 pgs. RELIGION. 1999990082992. M.. RELIGION.. 2040100046968. sanskrit. RELIGION. 5990010098209. Mitra. 1876. Ramanujacarya.. 354 pgs. 1873. 492 pgs. 722 pgs. sanskrit. 874 pgs. 395 pgs. 225 pgs. sanskrit. 1906... 1916. M. 1999990082993. Aitareya Aranyakam. Aitareya Brahmanam vol. 130 pgs.Bombay. sanskrit. 1999990082994.. 5990010102341. sanskrit. 1911. Ahirbudha_samhita_vol_2. THEOLOGY. 4990010095755. 4990010095089. . sanskrit. 226 pgs. sanskrit. sanskrit. Ahirbudhnya Samhita vol. sanskrit. Ahirbudha_samhita.. RELIGION. sanskrit.d.mht 18/Dec/2009 . 1926. 5990010102288.. Ahirbudhnya Samhita -Vol-Ist. mhtml:file://D:\M. rligion.Bombay. 1940. Sharma.Ravi varma. 1967. RELIGION. D. ed. 4990010094511. 1906.. sanskrit. Aitareya Brahmana vol. sanskrit.. THEOLOGY. AGNIPURANA. THEOLOGY. THEOLOGY. Agnivesyagrhyasutra.D. 1990020047727. Agni_Puranam. 1. Samasrami. M. Satyavrata. sanskrit.. 4. 360 pgs.D. Agni Purna. 0.N. Ramanuja E. literature. Mitra. 1990020047726. Apte. Hari Narayan. Agni Puranam vol. 1879. 506 pgs. sanskrit. 383 pgs. 306 pgs. Matsayanacharya. 188 pgs.M . 2040100049116. A. THEOLOGY.. BIOGRAPHY. HISTORY. 4990010095088.A. Rajendralala.. Religion. Rajendralala.. M. Acarya Satyavrata. Matsaynacharjya. RELIGION... 5990010096998. 1957.Ramanumjacarya... Literature. Niranaya Sagar Press . sanskrit. 4990010094510. Dutt. LITERATURE SANSKRIT. 1. 370 pgs.. ed. Maharshi_Vedavyas. DR RAMSHANKAR BHATTCHARAYA.. Aitareya Brahmana. L. Ramanujacarya. 450 pgs. AHIRBUDHNYA SAMHITA. Agni Puranam vol.. Matsayanacharya. 1898. Aitareyalochanum. 1916. GEOGRAPHY. sanskrit. 4990010095757. Aitareya Brahmana. 1.Sampath Kumar.. 3. 1916. sanskrit. Religion. N. Literature. 234 pgs. THEOLOGY. 576 pgs. THEOLOGY.. 1911. 4990010095756. D. Shastri . Ahirbudhnya Samhita vol. 1896. 1896. THEOLOGY. . THEOLOGY. 2. 4. RELIGION. RELIGION. 4990010095090. 5990010099452. 4990010095091. 1916.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 11 of 204 Sampath_eBooks agni puranam. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY.

1957.... Literature. 105 pgs.. Amarteeka Kamdhenuh. 358 pgs. Keshab. Alamkarasamgraha of amrtanandayogin. 1999990073483. Srinivasacharya. 1996. Krishna brahmatantra Parakala Swami. sanskrit. Rangaswami bhatta. sanskrit. LANGUAGE. 1990020084861.. Alankarkauthubha. 333 pgs. LINGUISTICS. sanskrit.. 132 pgs. 1923. amar bharati. Alankara Sekhara. A.1. 787 pgs. Alaya Nityarchana Paddathi.. 419 pgs. 1990020084622. THEOLOGY. THEOLOGY. 514 pgs. LANGUAGE. sanskrit.V. Literature. 1956. sanskrit. 1834. Akshya Niti Sudhakara. THEOLOGY. Yamunacharya... 1879.. 355 pgs. Alavandar Stotram.A. litrature. LITERATURE. sanskrit. alankara manihara tirtiya bhag. 470 pgs.. 83 pgs. Vishaveshawar. sanskrit. LITERATURE. Sanskrit.. 1990160083445. RELIGION. LITERATURE SANSKRIT.S. 0. sanskrit. Haragovinda_Sastri. 2990100030262. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. 282 pgs. yashapaala.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 12 of 204 Sampath_eBooks Aitareyopanishad. maharaj sri amar chandra. 1999990073484. sanskrit. Alankara Manihara Vol.. 1990020084623. 1990020047703. Amarakosa. 2005. . 1921. LINGUISTICS. RELIGION. RELIGION. sanskrit. Akshaya Simha. . sanskrit. Krishna brahmatantra Parakala Swami.. AKAR KALPANA. 1923.. 1923. INDIAN LITERATURE. 2990100002408. 5990010098210. 5990010069629. . sanskrit. 95 pgs. amitaa. LANGUAGE. 4990010095758. 1990030041719.RAMANATHAN. 1990010094436. sanskrit. 236 pgs. Akyatasiromani Vyakya Ac No 25. LITERATURE. 1927. 5990010098211. Alankara Manihara Vol. parvatiya sri visvesvara pandeya. sanskrit. 1978. LITERATURE. 1990020084862.. 281 pgs. 2040100049117. C. Ajnanadhavanta Candabhaskarah. LITERATURE.. 1990020084624. Krishna brahmatantra Parakala Swami. sanskrit. LINGUISTICS.. 1990160083446. 1958. Raghudeva c. . Sanskrit. LANGUAGE.. Ajnanadhavanta Candabhaskarah. 1968. 88 pgs. sanskrit. AMARAKOS'A [II]. 282 pgs. 1996.. 1956.Sampath Kumar.. 343 pgs. 144 pgs. RELIGION. mhtml:file://D:\M. 177 pgs. LINGUISTICS. V KRISHNAMACHARYA.S. LANGUAGE.. Subrahmanya Sharma. 1916. LITERATURE. 750 pgs.2.. LITERATURE. 1898. Amruka. sanskrit. sanskrit. 1990020084625. Alankara Manihara Vol. Literature.Panipuram. Mishra.V. RANBEER SAXNA.3. Alanakarmuktawalii.. swamin shri krishna brahmatantra parakala. 108 pgs. LINGUISTICS. Subrahmanya Sharma. 1870. 2990100072881. LINGUISTICS. THEOLOGY. 550 pgs. 5990010098731. 1917. Literature. Amrushatakam. C. 1925. litrature. LANGUAGE.

1990020083123. B. RELIGION. LITAITUCHER.. 5990010098734. 5990010098735. Angirasa. 2006. dr. Bhattacharya. sanskrit. THEOLOGY. sanskrit.. sanskrit. 766 pgs. 1990020083121. Ananda Samhitha. V. 394 pgs. mhtml:file://D:\M. 1990020084627. 357 pgs. Sanskrit literature. v. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. Marichi Marshi. . Literature. Sanskrit literature. sanskrit. sanskrit. 5990010098732... 1907.. Angirasasmrti.4. 1968..raghavan. sanskrit.I. Bannanje Govindacharya. 1916. 1948. sanskrit. ANANDASRAMSANSKRITGRANTHWALI. Anhika Chandrika. 522 pgs. LINGUISTICS. Anandashramsanskritgranthwali -granthang-56. 5990010098736. Ananda Ranga Vijaya Campu of Srinivasa Kavi. raghavan.LINGUISTICS. sanskrit. . 235 pgs.. Bhattacharya. 223 pgs.. sanskrit. 1990020083122. Vinayak. LITERATURE. A N KRISHNA.. 0.. sanskrit.LINGUISTICS. 1999990073486. 1990030083596.. 1848... 1953.. RELIGION. LITERATURE.. 324 pgs. LANGUAGE. . Literature. 0. Anandashram sanskritgranthawali (Part-53). Sharma.Vasudeva.II. 82 pgs.Sampath Kumar. LANGUAGE. RELIGION. Sakhare. SOCIAL SCIENCES. 293 pgs. 1990010087808. sanskrit. sanskrit. An alphabetical list of manuscripts in the oriental institute. 0. 296 pgs..... 231 pgs. Ananda Ranga Vijaya Campu. 1990010086390. Hari Narayana Apte. 355 pgs. Ramchandra mishra. Anandamala. Literature. 1990010087806.. Hari Narayan Apte. SOCIAL SCIENCES.LITERATURE. Anekartha tilaka of mahipa. 909 pgs. Literature. Harinarayan Aapte. 1942. VINAYAK GANESH APATAYA. 183 pgs. LITERATURE. 149 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 13 of 204 Sampath_eBooks Amrutanubhav sarth wa satik. Vol. 1999990073485. 1953. Marichi Marshi. AnarGharaghava .. sanskrit. Literature. 1990010087807. Anandgirivyakhyasamblit. Sanskrit. 5990010098737.. 547 pgs. 0. Harinarayan Aapte. 1930. THEOLOGY. 139 pgs. 206 pgs. MM PATKAR. 5990010098733. 2040100046969. sanskrit. Angirasa Smruti. Anandashramasamskrutagranthaavali. 2990100072882. 58 pgs. an'cdhaa yuga samiiqs-a. sanskrit.LITERATURE. B. LANGUAGE. 5990010096999. sanskrit. 1990010086391.. 1942. Literature.. 1970. 81 pgs. Vol. Sanskrit. sanskrit.. Ananda Samhitha vol. SANSKRIT. pro laqs-mand-adata gautama. 1887. 234 pgs. Anandashramsanskrit Granthawali (Granthank 53). Anarghraghavam.. 1925.mht 18/Dec/2009 . An alphabetical list of manuscripts in the oriental institute. Murari. 1908.. .

acharya hemchandra. Literature. Anubhashya. 504 pgs. . Sri Adya Shankarcharya. sanskrit. 1937. 5990010098212. Anthimopaya Niste. . 1999990082995. Periya Jeeyar. 2005. sanskrit. 2040100046971.. mhtml:file://D:\M. sanskrit. 5990010098215.. 40 pgs. sanskrit.LITERATURE..LINGUISTICS. 1990030070500. 5990010098738. 5990010098739. . 5990010098214. RELIGION... sanskrit. ANNANDA SRAMASAMSKRUTHA GRANDAVALI. .mht 18/Dec/2009 . 2005. sanskrit. 1990030070502.. 1990030070501. Anubhuti Prakasha. 298 pgs. 90 pgs. THEOLOGY. 1985. 202 pgs. MR. sanskrit. 494 pgs.. 5990010098741. 380 pgs. THEOLOGY. sanskrit. . THEOLOGY. Unknown. sanskrit. sanskrit. 1909. 2040130049112. RELIGION.. sanskrit. 480 pgs.. sanskrit. 2020120002409. Apadana (II) Buddhavamsa-Cariyapitaka (Khuddakanikaya Vol-VII). Anubhava Sutra. PHILOSOPHY. SANSKRIT. 258 pgs. enter subject of the book. 5990010098213. sanskrit. 2005. 1990020047434. . RELIGION. sanskrit. RELIGION.. 1990. Sri Mayideva.Malledevaru. Apadana II Buddhavamsa Cariyapitaka Vol VII. Anubhasya. 0. Apara prayoga Darpananukramanika.. 762 pgs.LINGUISTICS. sanskrit. LANGUAGE..KALE. literature. Anskrit Manuscripts.LITERATURE. 1985.. Aparokshanubhuti. Anu bhashya vol 2. H. sanskrit. 1904. 117 pgs.. sanskrit. SHRIDHAR TRYAMBAK PATHAK. 319 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 14 of 204 Sampath_eBooks anikartha_sangrahaho_naamkosha.. Anu_bhashya_vol_1. sanskrit. LANGUAGE.. 5990010098740. Bhattacharya. Anthologia Sanscritica. 509 pgs.. 1990020047433. Philosophy. sanskrit. 234 pgs. sanskrit. 323 pgs. 102 pgs. Vallabhacharya. RELIGION. LITERATURE. MAHAMOHOPADHAYA VASUDEV.LINGUISTICS. 5990010098045. ANTOYASTHDIPIKA. sanskrit. Vallabhacharya. 1872. 1926. M... PSYCHOLOGY.LITERATURE. 192 pgs.Raghunatha Siromani. APADEVA. Sanskrit. 1996. 0. 490 pgs. 459 pgs. 1999990082996. LANGUAGE. 1990020084863. 1914. 1921. Literacture.. Philosophy. PURSATAM SASTRI. 503 pgs. Jithendra Bajaj. 1959. . Annam Bahu Kurvita. 1990160083447. Apadana I Buddhavamsa Cariyapitaka Vol VI. 2040100046970. 561 pgs. THEOLOGY.P. 89 pgs.. . Anustana_Prakasaha(Mahanibandhaha). Anu=bhashya of vallabhacharya. Literature. 0. LITERATURE SANSKRIT. 1921. B J Kashyap.Sampath Kumar. THEOLOGY. B J Kashyap.Rangacarya. . Anumana Chinthamani Dhidhiti.. 1886. Sri Adya Shankarcharya.

srinivasachar.. 1990020047730. 1876. D. Apastambiya Sutra. Apastamba-sulbasutra. Vyasa. THEOLOGY. 296 pgs.. Sastri. Ararambha Vadaha. 327 pgs. Arogya Cintamani Of Damodara Bhattacarya.2. LITERATURE. Artha Shatakam. Dhurtiaswami. Garbe. 5990010101839. THEOLOGY. sanskrit. 5990010097000. 176 pgs. . Apastamba Srauta Sutra with commentary of Dhurtaswamin vol. sanskrit. Apastamba-sulbasutra.. 5990010098743. 399 pgs. 330 pgs. Apastamba. Apastamba Srauta Sutra with commentary of Dhurtaswamin vol. D. 5990010098742. Literacture. mhtml:file://D:\M. sanskrit. 176 pgs. 2040100049119. Haradatta. Literature. Arjya Bhatiyam Jyotishastram. 1990030070503. PSYCHOLOGY. SOCIAL SCIENCES.Viswanatha Sarma. Misra. BIOGRAPHY. 4990010095092. APASTAMBASRAUTASUTRA. sanskrit. 1955. Arjya Bhatta. Sanskrit Nyaya. Dr. 2. RELIGION.. 1932. S. RELIGION. RELIGION. 1990030083597. . 341 pgs. DHURTASVAMIBHASYA. SANSKRIT. INDIAN LITERATURE. 1990020047725.2. 1990020047728.. Jayaram Sharma. 332 pgs. Apastambiya Paribhasha sutra with commentary of Kapardi Swamin and Haraduttacharya. sanskrit. . Apastambiyadharmasutram. 65 pgs. 126 pgs. 1963. 309 pgs. RELIGION.Maharshi Veda.Chinnswami. Buhler. Badrinarayana Sukhla.George Buhler. 1990010087809. sanskrit..George.. Apasthamba_Sulba_Sutra. BHATT.Srinivasachar . THEOLOGY. 5990010102289. 93 pgs. sanskrit.. 146 pgs. . 2005. 0. RELIGION. 99049990028156. 1931. THEOLOGY.. 1894. 5990010101840.. 1990020084628. . sanskrit.. Apastambiya Dharmasutram pt. Sastri. THEOLOGY.. 4990010095093. . . HISTORY. Literature.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 15 of 204 Sampath_eBooks APASTAMBA DHARMASUTRA. sanskrit.Narasimhachar.H. 1951. 318 pgs. LANGUAGE.Sampath Kumar. THEOLOGY.I.. LINGUISTICS.. 93 pgs. 572 pgs. sanskrit. 1942.. 1990020047729.Srinivasacharya. PHILOSOPHY. sanskrit. sanskrit. 1990020083124. C. RELIGION. 1963. 2040100046972. sanskrit. 1906. D. sanskrit. PANDIT A.Chinnswami. sanskrit. 2006. 346 pgs..Vidwab S.E. sanskrit. Apastambhiya Dharma sutram :Aphorisms on the scared law of the hindus.. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 174 pgs. RELIGION. Apastambha Muni. 1908. G. 1909. 757 pgs... 1932. sanskrit. THEOLOGY. sanskrit.. Aranya Khanda. Mahadeva Sastri A. Apastambha Shradda Prayoga. 5990010069630. . sanskrit. 30 pgs. Richard. Aracharitram. 546 pgs.1955.. Apastambagrhyasutra. sanskrit. CHINNASWAMI SASTRI. 1931. Apastambiyam Srautasutram. GEOGRAPHY. 1893.

1886.. 2990100028157. 86 pgs. Part II. 1980. Govardhan. sanskrit. 126 pgs. 2990100072883. 2040130049113. religious jain litrature.. Venkatanatha. ed. s s suthan. Ganapati. Aryamanju shri mulkalp vol-2. Arthasastra of Kautilya. Part III. 262 pgs. 1950. 200 pgs. 1999990073487. 1990010094438. Narayana Ram Acarya. sanskrit. 1920.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 16 of 204 Sampath_eBooks Arthasamgraha of shri laguakshi. Sastri. Ganapati. 5990010098217. Part I. 1882. 1890. 1999990082997. 1990030051884. SOCIAL SCIENCES. 1940. Religion.LITERATURE. 368 pgs. sanskrit. Religion. sanskrit.. 133 pgs. 139 pgs. 236 pgs... Aryasapatshati. . 4990010096132. T Ganpati shastri. Aryamanjusrimulakalpa. ARTHSANGRAHA... Ramashastri. sanskrit. 1920. RELIGION. Arya Dharma Prakashika. 1984. Aryamanjusrimulakalpa. 1920. R S Sastri. THEOLOGY. 1932. 1999990082998. sanskrit.. RELIGION.V... 180 pgs.. 1990010087810. 5990010098744. LITERATURE. 1990020047435. Aryamanju shri mulkalp vol-1. sanskrit. SHRIPATI AWASTHI. Literature. sanskrit. LITAITUCHER. 296 pgs. aryasaptsati. asat daspuranparichya.. T Ganpati shastri. Arthi Sukti Prabhanada. Sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. Sastri. Laugakshi. 0. RELIGION.. 1874. 1925. Arthasangraha. sanskrit. sanskrit. 5990010098216. 288 pgs. 258 pgs. sanskrit. Brahmasri Subrahmanya Suri. Aryamanjusrimulakalpa vol. PSYCHOLOGY. Ganapati. Asalayina_Gruhasutram...Mandikal. Arthasangraha.LINGUISTICS. T. Indology. 1924.. 1990010087811. 1990020084864. Asecanaka Ramayanam.. GENERALITIES. 1932. . sanskrit. LANGUAGE. . sanskrit. asalii tejii mandii sat't'aa. 2990100072884. Literature. 76 pgs. 205 pgs. 1983. 1999990082999. Yasneswara cimana Bhatta.GOKHALE.. 3. Literature. 178 pgs. sanskrit. arya saptasati. 1920. Ashoucha Nirnaya. Aryamanjusrimulakalpa. mhtml:file://D:\M. 473 pgs. Sastri. Bhaskara.. sanskrit. sanskrit.. 4990010095094. THEOLOGY. LINGUISTICS. THEOLOGY. 1990160083448. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . DR. 1990020083125. RELIGION. THEOLOGY. 70 pgs. sanskrit. 236 pgs. D. 305 pgs.. 0..Sampath Kumar. 413 pgs. Literature. Sanskrit. sanskrit. 5990010098046.. Ganapati. Arya Vidya Sudhakara. LITERATURE. Srinivasacharya. Religion. sanskrit. PHILOSOPHY. 487 pgs. acharya govardhan.. 1896. 246 pgs. 1920. Sastri. LANGUAGE. raajya jyootishhi pan' devaraaja jii.. Parvatiya sri visvesvara pandit.

Astadhyi (Bashya) Prathamavriti. 1990020083127. Sri Krishna Tripati.. 2040100046973. Astadasa_Granthaha. ashtadhyayi sutrapatha. 1990020084865. shastri s. Sanskrit Grammer. 1990020084629.. 1. 1959. SOCIAL SCIENCES. 1896. Asta Sloki Savyakhyana. .. Asta Sloki. THEOLOGY.. RELIGION. 248 pgs.Adhyaya 1. 99049990028158. sanskrit. THEOLOGY.LINGUISTICS. 0. sanskrit. Ashwalayana Grihya Sutra with commentary of Devaswamin and Narayana vol.1. Ashvalayana agni Sandana. 1951.. 1913.. sanskrit. 1910.. sanskrit. sanskrit. 1990020047738. LITERATURE. Narayana Shastri T M. sanskrit.Sampath Kumar. . Panini. 789 pgs. 170 pgs. Yudishtar Mimamasat. 194 pgs.LITERATURE. Ravi Tirtha . RELIGION. 1923..Swami. RELIGION. 1990020084631. LANGUAGE. 285 pgs. 357 pgs. PSYCHOLOGY. 257 pgs. Ashubodha Vyakaranam. sanskrit. sanskrit.1. Astadhayayi Sutra Pata. RADHAGOVINDA BASAK. sanskrit. THEOLOGY. 182 pgs.. mhtml:file://D:\M. sanskrit.Adhyaya 1. sanskrit. Astadasha Upanishad Vol. LANGUAGE. -. 0. 1990020047732. sanskrit.. sankar ram. 1958. Taranatha Tarkavachaspati bhattacharya. 92 pgs. . 1935. 1999990083000. LANGUAGE. THEOLOGY. Astadasha Purana Parichaya. Ashtadhyayi of panini. 5990010101841. RELIGION. 1917. ASOKAN INSCRIPTIONS. 1 pgs. 1958. sanskrit. SANSKRIT. Manchana. Ashrvalayanasutraprayogadipika.. S C Vasu. 1990020047720. RELIGION. Parashara bhatta. SOCIAL SCIENCES... 5990010098047. .. Athridev_Gupta. RELIGION. sanskrit.. 70 pgs.. sanskrit. . 1944. sanskrit. 2040100049121. PHILOSOPHY.Swami. sanskrit. 144 pgs. ashwalayam_shrautasutra.. Astadasa_Purana_Darpana. LINGUISTICS.. 447 pgs. Ashoucha Kanda. 476 pgs. 248 pgs. 72 pgs. sanskrit. 1944.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. 198 pgs. religion. 1990020047731. 386 pgs. 448 pgs. 5990010098746. . Limaye V P. THEOLOGY. Ravi Tirtha . LANGUAGE. 1. . . LINGUISTICS. 5990010098745. Limaye V P.. LITERATURE. 0. 1937. 1990020083126. litrature. Bhatta. 1990020084630.LINGUISTICS. Ramachandra dvari. THEOLOGY. 1990020083128.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 17 of 204 Sampath_eBooks Ashoucha Shataka.LITERATURE. 1990160083449.. sanskrit. 2040100049120. Astadasha Upanishad Vol. 1892. SOCIAL SCIENCES.. Ashvalayana. Ashtamgsangrah. Parashara bhatta. sanskrit. 766 pgs. 0. Charyam. 438 pgs. Ashwalayana Grihya Sutra with commentary of Devaswamin and Narayana vol.

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 18 of 204
Sampath_eBooks

Astamastaka Samhita Ac No 147., 1990030041720. Unknown. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1600 pgs. Astam_Pushpam_Vivaranathranam., 2040100049122. Vadiraja. 1955. sanskrit. . 130 pgs. Astanga Sangraha., 4990010095759. N. A.. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 762 pgs. Astanghrdayam., 1990030070504. Shankara Pandurang Pandit M.A. 1985. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 671 pgs. Astanu Hrudayam., 99049990002410. Shiva Sharma. 1928. sanskrit. . 562 pgs. Astanu Hrudayam., 99049990030263. Shiva Sharma. 1928. sanskrit. . 562 pgs. Astma_Tattvo_Dyoth_Prakarnam., 2040100049123. Lakshminarayana. . sanskrit. . 871 pgs. Astprasgjatha Kathrayamu., 2990100072885. Sri G Ramaswami Sastrigal. 1960. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 95 pgs. Astra Bingsoti Smritayah., 4990010095095. N. A.. 1883. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 874 pgs. Asvalayanagrihyasutra., 5990010101842. Haradattacharya. . sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 268 pgs. Ath Shabda Kaustubha., 5990010098747. . 1925. sanskrit. Literacture. 452 pgs. ATH SHREE MADANUBHASHAYAM., 5990010098748. SHREE BALABBHACHARAYA. . sanskrit. SANSKRIT. 481 pgs. ATH VEDANJ PRAKASAHA., 5990010098749. SHREEPANDITYOUDHISTIRMIMANSAKEN. 0. sanskrit. SANSKRIT. 140 pgs. Atha Rasmodak Hajaaraa., 1990010087812. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 328 pgs. atha shriimadbhagavadgiitaa., 2990100072886. Not available. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 620 pgs. Atha Tatpurusha Prakaranam., 99049990028159. . . sanskrit. Sanskrit Grammer. 474 pgs. Athagreya_Mahapuranam., 2040130049133. . . Sanskrit. . 546 pgs. athaitareyopatishhatu., 2990100072928. sadaachaara. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 627 pgs. Atharbabed Sanhita vol. 1., 4990010095760. Pandit, Sankar Pandurang, ed.. 1895. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 872 pgs. Atharbabed Sanhita vol. 4., 4990010095096. Pandurang, Shankar, ed.. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 866 pgs. Atharbabediya Paipplad Sanhita., 4990010095761. Raghu Vira. 1941. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 98 pgs. Atharva Pratisakhya., 2040100046974. Surya Kantha. 1939. sanskrit. . 398 pgs. Atharva Veda Of The Paippaladas Vol IX., 2040100046976. Raghu Veera. 1940. sanskrit. . 122 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 19 of 204
Sampath_eBooks

Atharva Veda Of The Paippaladas Vol I., 2040100046975. Raghu Veera. 1936. sanskrit. . 171 pgs. Atharva Veda-Vol-I st., 5990010097001. Raghu Vira. 1936. sanskrit. Literature. 174 pgs. Atharva Vediya Karmaja Vyadi Nirodha., 1990020047723. Sastri,Keshavadeva. 1975. sanskrit. TECHNOLOGY. 507 pgs. Atharvaveda Samhita vol. 2, pt. 2., 4990010096133. Pandit, Shankar Pandurang, ed.. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 292 pgs. Atharvaveda_Samhitha., 2040100049134. Panduranga_Pandit. . sanskrit. . 810 pgs. Atharvavedbhaashyam., 5990010098750. K S Das. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 462 pgs. Atharvavedha_Samhita_Vol_3., 2040100049135. Shankar_Panduranga_Pandit. 1989. sanskrit. . 856 pgs. Ath_Brahma_Sutra_Bhashyam_Prarabhyate., 2040100049124. . . sanskrit. . 142 pgs. Ath_Prathmadi_Chaturda_Sodhyanam_Vishayasuchi., 2040100049125. . . sanskrit. . 267 pgs. Ath_Shridbhagavathe_Dwadashaskandh., 2040100049126. . . sanskrit. . 88 pgs. Ath_Srimadbhagavatatippani_Chattethyakya., 2040100049131. . . sanskrit. . 512 pgs. Ath_Srimadbhagavatatippani_Mandanandini_Skanda_7., 2040100049128. . . sanskrit. . 258 pgs. Ath_Srimadbhagavata_Vijayadhvaj_Vol_11., 2040100049127. . . sanskrit. . 173 pgs. Ath_Srimadbhagavate_Ashtamaskandam., 2040100049129. . . sanskrit. . 342 pgs. Ath_Srimadbhagavate_Dasamaskandpoorvarthaha., 2040100049130. . . sanskrit. . 470 pgs. Ath_Srimrudulapuranam., 2040100049132. . . sanskrit. . 1093 pgs. atihSIK PANNE., 5990010098751. sardesai. 1930. sanskrit. LITAITUCHER. 576 pgs. Atimanusha Stava with commentary., 1990020084866. Kuratalwar. 1927. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 116 pgs. Atimanusha Stava with commentary., 1990020084867. Kuratalwar. 1927. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 634 pgs. atm prabodh., 1990160083555. muni sri kesar ji. 1911. sanskrit. litrature. 367 pgs. Atma Purana vol. 1., 4990010096134. N. A.. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 850 pgs. atmatattvaviveka., 1990160083578. sri udayanacharya. 1996. sanskrit. litreture. 553 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 20 of 204
Sampath_eBooks

Atmatattwabibeka., 4990010096135. Udayanacharya. 1939. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 292 pgs. Atravadanti Kalva Ac No 64., 1990030041721. Unknown. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 8 pgs. ATriennial Catalogue of Manuscripts., 5990010102287. Sastri, Kuppuswami .S. 0. sanskrit. . 402 pgs. Attthasalini., 1990010094439. P. V. Bapat. 1942. sanskrit. Literature. 435 pgs. AUGUST KRANTI., 5990010098218. PROF.BALDEV NARAYAN VIHAR VIDAYAPEETH. 1947. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 522 pgs. Aumapatam., 2990100072887. K Vasudeva Sastri. 1957. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 110 pgs. Avachhedkatvanirukti., 5990010098752. Divya Nand. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 155 pgs. avadana kalpalata., 1990010094441. . . sanskrit. Literature. 1154 pgs. avantisundarii., 2990100072888. aachaarya dand-d'i. 1954. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 284 pgs. Avataravadavali part 1., 5990010098219. PURUSHOTTAMA JEE. 1928. sanskrit. LITERATURE. 355 pgs. Avayava grantha., 1990020084655. Gadadhara Bhattacharya. 1896. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 364 pgs. Avayavapatram Ac No 201., 1990030041722. Unknown. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 20 pgs. Avayavatika Ac No 122., 1990030041723. Gadadharabhatta c. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 74 pgs. Avdaan Shatkam., 1990010087813. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 317 pgs. Avesta., 5990010098753. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 318 pgs. Avesta : Khordeh avesta and Yastas part 2., 1990020047719. Kangha M F. 1962. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 496 pgs. Avesta (Part-II)., 5990010098754. shri sontake. 1948. sanskrit. LITAITUCHER. 484 pgs. awayvgrkrnm., 5990010098048. PT. SIV DATT MISHRA. 1964. sanskrit. LITAITUCHER. 253 pgs. Ayodhya Kanda., 1990020084632. Valmiki Maharshi. 1974. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 698 pgs. ayurvead prakasha., 5990010098049. TRIVIKRAMATAMEJEAN. 1909. sanskrit. LITAITUCHER. 216 pgs. ayurvead vijanam., 5990010098050. VINOD LAL SEAN. 1838. sanskrit. LITAITUCHER. 660 pgs. Ayurveda Gomatividya., 1990030051885. Prattipati Ramaiah. 1997. sanskrit. NATURAL SCIENCES. 90 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 21 of 204
Sampath_eBooks

Ayurveda Sutram., 1990030070505. Yoganandanatha. 1922. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 343 pgs. A_Descriptive_Catalogue_Of_ The_Sanskrit_Manuscripts_Vol-XI., 2040100072872. . 1964. sanskrit. . 407 pgs. A_Descriptive_Catalogue_Of_The_Sanskrit_Manuscripts_Vol-VIII., 2040100072874. . 1962. sanskrit. . 440 pgs. A_Descriptive_Catalogue_Of_The_Sanskrit_Manuscripts_Vol_V_Part-2., 2040100072873. . 1958. sanskrit. . 327 pgs. Bachaspatya., 4990010095097. Tarkavachaspati, Taranatha, comp.. 1873. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 254 pgs. Badasudhakarah., 4990010095762. Krishnacharya. 1867. sanskrit. SOCIAL SCIENCES. 36 pgs. Badavanalaha vol.1., 1990020047437. Anantacharya Kanchi. 1915. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 60 pgs. Badha grantha., 1990020084633. Gadadhara Bhattacharya. 1904. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 76 pgs. Baishashik - Darshanam., 4990010095098. Maharshi Kanad. 1887. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 218 pgs. Bajsaneyi Samhita Ed. 3., 4990010095763. N. A.. 1908. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1406 pgs. Bakyapadiya., 4990010095099. Griffith, T. H.. 1887. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 594 pgs. Bala Bharatam., 2040100046977. Maramurthi,k.s. 1983. sanskrit. . 327 pgs. Balabharata., 4990010095100. Suri, Amarachandra. 1894. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 518 pgs. Balambhatti vol. 1-2., 4990010096136. Banbhatta. 1904. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 302 pgs. Ballal Charitam., 4990010096137. Ananda Bhatta. 1904. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 138 pgs. Balramayan.., 1999990073488. Raj shekhar.. 1869. Sanskrit. Literature. 322 pgs. Banas Kadambari., 2040100046978. Neelakanta Shankar. . sanskrit. . 127 pgs. Barshakriya Kaumudi., 4990010096138. Kavikankananacharyya, Govindananda. 1902. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 656 pgs. Bashya's Work ( Madhyamavyayoga, Dutakavya, DutaGhatotkacha, Karnabhara and Urubhanga., 2040100028199. Ganapathi Sastry. T. 1912. sanskrit. Sanskrit Literature. 176 pgs. Bauddha bharati series 2., 5990010098220. kamalashila. 1966. sanskrit. LITERATURE. 649 pgs. Bauddha-Stotra-Samgrahah vol. 1., 4990010096139. Mitra, Bhiksu Sarvajna. 1908. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 312 pgs. Bauddhagamarthasamgraha., 5990010098221. . 1956. sanskrit. Literature. 343 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

LITERATURE. RELIGION. 0. Benares Sanskrit Series No.LITERATURE. Literature. Literature. RELIGION. 4990010096141. Beauties From Kalidas. . 1927. W. ed. LANGUAGE. Literature. ed. sanskrit. Literature. THEOLOGY. Hariramatarka lankara a.LINGUISTICS. N. LINGUISTICS. Bhikchu Dharmarakchit. Mitra.. LANGUAGE.. 628 pgs.. sanskrit. Caland. Caland. 156 pgs. Literature. 2. sanskrit. 1907. sanskrit.. 1879.. A. 3. sanskrit. 2990100030264. 1906. Bhagabat Puran vol. mhtml:file://D:\M... 1990010087820. Bhagabat Chandra.. 547 pgs.LINGUISTICS. sanskrit. 1870.. 5. Bhaavaarta Depika Ac No 142. 2005.A... 1990030041724. Unknown. 4990010095764. sanskrit.Sampath Kumar. sanskrit. 1906... 464 pgs.. LANGUAGE. 42 pgs. 1927. 4990010095101.. sanskrit. LINGUISTICS. Visarada... 2990100071772. 1913. LITERATURE.LINGUISTICS..A.LITERATURE. RELIGION. 113. 240 pgs. 111. 1990020047673. sanskrit. Rajendralal. W.. Swami Dayanand. 2005. Bhaadabhudhipratibandakata Vichara Ac No 118. Bhagabat vol. 101 pgs. 62 pgs.. RELIGION. Bhaartii. W. 1. A. Bhaavprakaashanam. 140 pgs. 296 pgs. 268 pgs. Baudhayana Srauta Sutram vol. Baudhayana srauta sutra. 2990100002413. Unknown. 324 pgs. RELIGION.. 116 pgs. sanskrit. Benares Sanskrit Series. Caland. 0. Bayu Puranam vol. Dr.mht 18/Dec/2009 . 960 pgs. 5990010098755.K. THEOLOGY. 688 pgs.. Beauties From Kalidas. 1907. sanskrit. Padhye. 480 pgs.. sanskrit. RELIGION. sanskrit... 5-9. Bhagavad Gita Yoga Brahma Vidya. 1990030041725. 4990010096142. sanskrit.. bhaaratiiya vana adhiniyam miimaan'sa. 0.. Baudhayana Srauta Sutra vol. 32 pgs. N. THEOLOGY. Swami Dayanand. 0.. 438 pgs. laqs-mand-a sin'ha khanna. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. THEOLOGY. 480 pgs. sanskrit. 1904. caland. 4990010095765. 1990010087815. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. . sanskrit. Padhye. 0. Behulanakhindaram. Hariramatarka lankara a. Benares Sanskrit Series No. 1990020047733. 512 pgs. LANGUAGE. 0. 4990010096143. 440 pgs.. THEOLOGY. Baudhayana Srauta Sutram vol. ed. Bhagavad Gita wtih various commentary.K. RELIGION. 1990010087814. 4990010096140. 1. 0. 5990010098051. 1990010087821. LANGUAGE. THEOLOGY. Literature.LITERATURE. . 1990010094442. THEOLOGY. sanskrit. 0. 1959. THEOLOGY.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 22 of 204 Sampath_eBooks Baudh-sanskar-paddhati. sanskrit. RELIGION. W.

Suri. 1970. RELIGION.. 1955.. Sanskrit.. RELIGION. 257 pgs. PSYCHOLOGY. 1951. sanskrit. Bhagavatha Gudartha dipika vol. u krxshhndashaastrii. 1902. RELIGION. 589 pgs.2 Vedartha sangrha .1. RELIGION. Bhagavata vol. Bhagavadgita with Ramanuja Bhashya. sanskrit.. sanskrit.Lakshmipuram. 1954. Suri. THEOLOGY.mht 18/Dec/2009 . Bhagavadramanuja granthamala vol. THEOLOGY.Nitya grantha. Annangaracharya P B. RELIGION. Bhagavatha Gudartha dipika. sanskrit.Adhyasdwamsalesha. Lakshmidhara..Dhanpati. 1907. 1908. 1901.Gadyatraya. PHILOSOPHY. 1990020084635.Dhanapati. 1990020084876. 116 pgs. 1911. 1990020047718.. Bhagavata_Tippani_Yadupati_Virachita_Vol_3. THEOLOGY.. sanskrit. N.. Bhagavadharma Darpana. Bhagavatha Gudartha dipika vol. 1970. . 1990020084874. 1990020047715. sanskrit. sanskrit. Suri. PSYCHOLOGY.Shariraka mimamsabhashya. 800 pgs. 1990020047439. 1990020047438. sanskrit. 434 pgs. 1990020047711. 194 pgs.. Yoga nrusimha. 1990020047697. sanskrit.1. THEOLOGY. 0. 4990010095766.2 :Sribhashya Vedanta deepa. THEOLOGY.. 46 pgs. . 0. 30 pgs. BhagavadRamanuja granthamala vol. Srinivasacharya. sanskrit. 1990020047734. THEOLOGY. 1990020047684.Dhanapati.. THEOLOGY. 102 pgs. 1908. Narasimhacharya A V. Varadaiya.. Bhagavan Siddhantha Saravali.Siddhantha Deepika.. 2040130049136.3.Prativadi Bhayankara Kanchi. LITERATURE. 1908.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 23 of 204 Sampath_eBooks Bhagavad Nirhethuka Vishaya kara vaibhavam.. mhtml:file://D:\M. Subrahmanya Sastri. 306 pgs. 1976. sanskrit. PHILOSOPHY. 98 pgs. RELIGION. A. Srirangacharya. Bhagavanamakoumudi .Sampath Kumar.Dhanapati. sanskrit. bhagavadanudhaavananaamaa champuprabandha. sanskrit.. 310 pgs. 292 pgs. Bhagavadramanuja Granthamala Vol.3. 1990020047757. 1915. PHILOSOPHY. 1990020047756. Bhagavadgita vol. sanskrit. 38 pgs. Bhagavadgita Prabhanda Mimamse. No author. 1990020084875.. sanskrit.. 1939. 98 pgs. Bhagavad Ramanuja Granthamala. Bhagavad Ramanujacharya Gurucharana Divya Sahasranama Storam. 3.. Indian Philosophy:Visistadvaita Vedanta. 1990020084873. .2. sanskrit. RELIGION. PHILOSOPHY. LINGUISTICS. RELIGION. LANGUAGE. THEOLOGY. 885 pgs. 164 pgs. PSYCHOLOGY. 791 pgs. 2990100072890. GEOGRAPHY.Gita bhashya. 1990020084636. THEOLOGY. RELIGION.. sanskrit. Srinivasacharya. Annagaracharya. sanskrit. Bhagavatha Gudartha dipika vol. RELIGION. Suri. RELIGION.Vedanta Sara. BIOGRAPHY. .. HISTORY. THEOLOGY. 670 pgs. THEOLOGY. 1971. PSYCHOLOGY.

Chandrasekhara Swami. Vyasa.. 1999. 5990010098223.. BHAKT KAVI SHREE JAIDEVPRASSATI. LANGUAGE. bhakttisudhaataran'gand-ii. Bhagavatha 10-12 skanda (chapters). 1880.Veda Maharshi. Bhagavatham_With_Curmikatika_Vijayadwaja_Tirtha_Padaratnavali_1892. 1990020084870. LITAITUCHER. 70 pgs. . 246 pgs. 307 pgs. Vachaspati. sanskrit. RELIGION. Bhagavatha Maha Purana original verses. 1113 pgs. sanskrit. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. 220 pgs.. 1990020084869.Veda Maharshi. RELIGION.. Bhamati. sanskrit. 566 pgs. BHAKATI KAVI SHREE JAIDEV PRASASTI.LINGUISTICS. 4990010095102.Veda Maharshi.. 1886. khemaraaja shriikrxshhndadaasa. sanskrit. Bhagwat Geeta. . sanskrit. RELIGION.LITERATURE. T. mhtml:file://D:\M. 5990010101843. 1990020084638. THEOLOGY. 490 pgs. 1886. 1990020083129. LINGUISTICS. sanskrit. ed. Bhagavatham_With_Curmikatika_Vol3_Vijayadwaja. Not Available. Bhagvadgita bhashyam. THEOLOGY. Bhamati.. bhaktamaalaa raamarasikaavalii. LITERATURE. 1886. Bala. Brooks.Veda Maharshi. Laskhmidhara. 0.. LINGUISTICS. 1849.. PSYCHOLOGY.. RELIGION. 1169 pgs. Bhagavatha 10-12 skanda (chapters). sanskrit. Bhakti Martandey. Vyasa. RELIGION. Bhaktakusumanjali. Gopalananda muni. sanskrit. 1909.Veda Maharshi. Sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. LANGUAGE.. Sastri. 1896. Vyasa. . sanskrit. 1990010087816. sanskrit. 528 pgs. 1952. 826 pgs. THEOLOGY. 2990100072892.. 2040130049138. RELIGION. 4990010095103. 1990020084871. 1880.. 1335 pgs. . 1849. . Bhagvan Nama Kaumudi with Prakasha commentary.. 1999990073489.Sampath Kumar.Maharshi. bhakti ondolan. LANGUAGE.. 292 pgs. F. . Literature.. 774 pgs. LANGUAGE. 2990100072891. RELIGION... . 4990010095767. THEOLOGY. Vyasa. RELIGION. 160 pgs. 532 pgs..mht 18/Dec/2009 . Bhagavatha 5th to 9th chapter with Veeraghaviya commentary. Bhagaved gita:Text and translation.. 1947. Bhakti Satakam.. Vyasa. 778 pgs. sanskrit. 1964. 53 pgs. LITERATURE. Chandrabharati. THEOLOGY. Sanskrit. Sanskrit. 0. 462 pgs. 5990010098052. LITERATURE(SANSKRIT). 5990010098222. RELIGION.. . MAINEJOR PANDAY. 0. 1990020084639. THEOLOGY. . LITERATURE.. Rama. Bharati.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 24 of 204 Sampath_eBooks Bhagavatha 1 to 4th chapter with Veeraghaviya commentary. 1931. 1990020083242. sanskrit.. sanskrit. 370 pgs. 640 pgs. 1990020084872. Veda Vyasa. . Philosophy. THEOLOGY. 2040130049137. LINGUISTICS. 784 pgs. PHILOSOPHY. Misra. THEOLOGY.. RELIGION. Bhagavatha 10th to 12th chapter with Veeraghaviya commentary. sanskrit. sanskrit.

.A. sanskrit. LANGUAGE.. PachaMukhi.. Music. LITERATURE. sanskrit. Literature.. 1950. 1882. 1990010094443. 5990010098229. M. . Sohan lal shastri.. THEOLOGY. 469 pgs.. 1950. sanskrit. sanskrit. 0.. 4990010095768.A And P. sanskrit.. 1012 pgs.T. 1894. Essay. Literature-5. LINGUISTICS. M. 1 pgs.mht 18/Dec/2009 .K. 1938. Sundram Ayyar.. Literature. Ananta Bhatta. Sanskrit. sanskrit. 193 pgs... Bharat Maneesha sanskrit Granthmala. . 1956. LITERATURE. Joglekar. Mahatmagandhi. Bhartiya sanskriti. 209 pgs. LINGUISTICS.. LINGUISTICS. Bharatchampu. Bharatparijaatam (Prathmo Bhagah). Anonyms. 469 pgs. 240 pgs. 1990030070506. Mahatmagandhi. 174 pgs. 524 pgs.B. THEOLOGY. Bharatiya Sanskriti Ke Vaigyanikata. LITERATURE SANSKRIT.L. 250 pgs. LITERATURE.HARIHARA NATHA TRIPATHI. Bharatparijate(Prathmo Bhagah). 60 pgs. sanskrit. Govind Dass. 4990010095104. 251 pgs. Literature. 5990010098226. 1990020084640.. LINGUISTICS.M. 109 pgs. Shri shidh chandra upadhya. 0. 1941. 41 pgs..Ramachandra Dikshitar. sanskrit. sanskrit.. 1959. Bhartiya sanskriti. 1884. 2990100049139. 5990010098225. RamaKrishna Kavi. Jagannatha. 527 pgs. sanskrit. Bhartrihar niti and vaairagya shatakas. Bharadvajasiksaa. Literature. Nagesh bhatta. Bhasa Ki Sambhandi Thatha Natakiya Visheshathaye. 330 pgs. 2040100046980. sanskrit. BHARATAYAVICHARDARSANAM. 1999990073490. 5990010098228. sanskrit. Bharavis kiratarjuni yam cantos xii xiii. Dr. Vishwanatha Panchanana Bhattacharya. PSYCHOLOGY. 1973. LITERATURE.. 1911.Sampath Kumar. Panchanan. Dr.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 25 of 204 Sampath_eBooks Bhamini Vilasa. Bharathiyam Arthashastram. Bhanuchandra ganitcharit. 5990010044022. sanskrit.S. 0. Bharat swatantrya sangrametihaasah. Uma raman Jha Lucknow. Literature. Literature. PHILOSOPHY. sanskrit. 316 pgs. sanskrit... V.. LANGUAGE. Bharat me baudhvrikch kaise sukha. sanskrit.R.. SARADARANJAN RAY.. sanskrit. 1981. 5990010098224.. RELIGION. 1950. . sanskrit. LANGUAGE. RELIGION. 45 pgs. sanskrit. 1990020083130. Bharadwaja Samhitha. Bhattacharjya. 1894. 273 pgs. LITERATURE. Dikshit Jd. RAMESH CHANDRA. Bharata Kosa. 1864. DR. Bhasha Parichedda Karikavali A commentary on Siddantha Mukatvali. mhtml:file://D:\M. 1990010087818. sanskrit. LANGUAGE. 232 pgs. 5990010098227. Literature.. 1998. 1990020084634. 5990010044021. 2. 2990100028160. 1999. 1990010094444. Bhasha Parichchhed Ed. LITERATURE. 202 pgs.

1980. Literature. Literature. RELIGION. 1990020047441. 1957. Bhasmajabalopanishad with critical notes of Sharana Shivananda. Khandadeva. 1999990031457. 1900. 5990010098234. sanskrit. Bhatta Dipika. sanskrit. 1918. 1952. 1957. 400 pgs. RELIGION. 1990030051888. . 584 pgs.. THEOLOGY.. 4990010095770. 483 pgs. Vishshwar Sudhi.. 366 pgs.. Literature. 5990010098233. 1980. RELIGION.. 0. Bhagavan Das. RELIGION. 5990010098231. 1990030051886. 388 pgs. Purusottamadeva. SUBRAHAYAN BRAHAMASUTRASANKAR. BHATI ME BHARATAM. sanskrit. Bhashya of Ramanujacharya -Part III rd.2...Sampath Kumar. 4990010095769.. sanskrit.. pt. 1990020047442. Khandadeva. 122 pgs. Shivananda. Bhatta Chintomani's Tarkapada.. 179 pgs.. Sri Narayana Tirtha Muni. 1900. mhtml:file://D:\M. Bhatta Dipika Uttarasatka Part3.. 5990010098230. Vishshwar Sudhi. THEOLOGY. 5990010102314. Bhatta-Dipika (Purvastka-PartII). DR RAMA KANT SHUKLA. Sambhu bhatta. sanskrit. sanskrit. 426 pgs. 4990010095771. Bhatta Dipika part 2 Purva shatkam. THEOLOGY. Bhatta Dipika vol. RELIGION. PHILOSOPHY. Bhashabrittih vol.. Bhattachintamanih. Sambhu. 1900. 1990030051887. sanskrit. . Dr Mandana Mishra. 506 pgs. 2040100049140. 521 pgs. THEOLOGY. sanskrit. BHASHAYARTHRATNAMALA..1. 5990010098756. 1925. Bhatta-Dipika (Purvastka-PartI).. 1990020047700. 1916... RELIGION. 1957. A. 432 pgs. 1990020047443. sanskrit.. Dr Mandana Mishra. RELIGION. THEOLOGY. 1990020047440. 1. 1987.mht 18/Dec/2009 .. THEOLOGY. Bhatta Dipika part 1.. 1999990019865. Khandadeva. PSYCHOLOGY. 0. RELIGION. 0. sanskrit. sanskrit. Khanda Deva. Bhattadeepika Vol II. sanskrit. sanskrit.Sharana.. sanskrit. 63 pgs. Phiosophy. Bhatta Dipika vol. 5990010098232. Hari Narayan Apte. 650 pgs. sanskrit. sanskrit. Bhasyartharathnamala. 110 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 26 of 204 Sampath_eBooks Bhashabritth. 1. THEOLOGY. sanskrit. RELIGION. Purushottamadeva. sanskrit. 495 pgs. 366 pgs.. Phiosophy. 178 pgs. THEOLOGY. LITERATURE SANSKRIT. 1987. sanskrit. 1980. Bhatta. Sambhu bhatta. Bhattabhashaprakasha. Literature. 1934... sanskrit.. Bhatta Chintomani's Tarkapada. 494 pgs. SANSKRIT. THEOLOGY. THEOLOGY.. Bhattadeepika Vol I. sanskrit. RELIGION. N. 1912. 92 pgs. 671 pgs. Literature. Vasudev Shastri Abhyankar. 514 pgs.

LINGUISTICS.. LANGUAGE. Bhattarahasyam.. 1968. 1990030070507. LINGUISTICS.. 397 pgs. 1923. THEOLOGY. 5990010098235. Dhanpala. Kalikrishna. N.. 2005. 1876. 5990010098237. Bhatti Kavyam. 1921. 5990010069631. BHAV BHASKAR KAVAYAM. sanskrit. 448 pgs. 398 pgs.Sampath Kumar. BHATTIMAHAKAVAYAM.S. 1990030051891.. sanskrit. LINGUISTICS. LANGUAGE. 0. LITERATURE. Bhavaanadiya Sangatigranta Ac No 135. Sanskrit. 0. Bhattacharya. Bhavisayattakaha.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 27 of 204 Sampath_eBooks Bhattadeepika Vol III. 5990010098053. 322 pgs. LANGUAGE.. LINGUISTICS. sanskrit.J. 243 pgs. BHAVISAYATTAKAHA OF DHANAPALA. sanskrit.. 226 pgs. LITERATURE. 478 pgs.. 311 pgs. Bhavananda a.SHREE GOPAL SASTRI.Anantakrishna Sastri.. Bhattadeepika Vol IV. MUNI DHAN RAJ. RELIGION. 0. DHANAPALA. 1961.. SANDESARA. LINGUISTICS. Dr Mandana Mishra. . 5990010098757. 5990010098759. BHAVISAYATTAKAHA. SANSKRIT. Bhavanaviveka.2. mhtml:file://D:\M. Dr Mandana Mishra. SARADARANJAN RAY. LITERATURE(SANSKRIT). 1990020083134. 402 pgs. 1967. Bhatti Kavyam..J. THEOLOGY. Bhatti Maha Kavi. sanskrit. 1990020083133. 424 pgs. 422 pgs.. RELIGION. 4990010095105. Bhava Suddhi. 1950. 1914. 76 pgs. RELIGION. THEOLOGY. 5990010098236.. 1893. DR. 1900.. Literature. ed.mht 18/Dec/2009 . 1990030051890. sanskrit. BHATTALANKARTIKKAYOUTA. sanskrit. GEOGRAPHY. 1990020083132. 1923. 1980.. HISTORY. 5990010098238. Bhatti Maha Kavi. Bhatti Kavyam. sanskrit. sanskrit. B. LITAITUCHER.. sanskrit. sanskrit. 250 pgs. 397 pgs. sanskrit. 1990020083131. P B Ananthachariar. 803 pgs.. LITERATURE(SANSKRIT). 1900. . sanskrit. sanskrit. sanskrit. Bhavisayattakaha.. 5990010098758. RELIGION. 576 pgs. sanskrit. 338 pgs. Bhattikaavyam. Bhaw prakashika. B.. 102 pgs. LITERATURE. LITERATURE. THEOLOGY. 566 pgs. LANGUAGE. 1990030051889. sanskrit. INDIAN LITERATURE. sanskrit. . BIOGRAPHY. 1990030041726. SANSKRIT.. sanskrit. bhawprakasanam. 2005. RELIGION. LITERATURE. 5990010098054. 1923. PT PRAVARSRIMADNANDEV. Dhanapala. Bhatti Kavyam vol. SANDESARA. SRI KRISHNA CHANDRA.. LITERATURE. sanskrit..LITERATURE. sanskrit. 1980. LANGUAGE. THEOLOGY. Bhatti kavayam canto x. 5990010101989. 509 pgs. 130 pgs. Bhatti Maha Kavi.

Gangeca Upadhyaya. Bhedojjivana_Of_Sri_Vyasaraja. 1990020084641. 1005 pgs. . B P SINGH. 128 pgs. .. THEOLOGY. 4990010095772.. K. 2990100071773. Bibliotheca Indica Part IV--Voll. Bhoja Charitam. Tarkachuramani. sanskrit. THEOLOGY. LINGUISTICS. Bhuhgogha_Tharangani.. 1919. 347 pgs.. 354 pgs. sanskrit. N. LITERATURE. 2990100072893. LINGUISTICS. sanskrit.Roer. 557 pgs. LITERATURE. HISTORY.. LITERATURE. Bhrigusanhitayogabalyantukramanika. 1931. LANGUAGE. Bhishwaguna Darshsan. 598 pgs. Bhupala_Mandanam_Of_Devasri_Narada. 1889. Literature. 66 pgs.. Bhusundi ramayana. Bibadaratnakarah. . LITERATURE.mht 18/Dec/2009 . 260 pgs. 1901. 1859. 1908.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 28 of 204 Sampath_eBooks bhedasaamraajyamu. Bibliotheca_Indica_Volume_31_1. 1990020084877. Sanskrit. sanskrit. . THEOLOGY. 2040100049143.. sanskrit.. M. 134 pgs. 4990010096145. E. 1973.. 4990010095106. LANGUAGE. sanskrit. sanskrit.Rajendralala. Maheshchandra. RELIGION. 1980. sanskrit. 1990030070508. II. . Vedanta vagisha Bhattacharya..Venkataramana_Reddy. LANGUAGE. LANGUAGE. 1876. sanskrit. Venkatadhari. 1981. LINGUISTICS. sanskrit.. Bhishma Stava Raja.Charitam. 1912. sanskrit. DR BHAGWATI PRASAD SINGH. RELIGION.. 1954. Venkatanarayana Shasstri. sanskrit. shaataanandasunu. 1975. 1860. LITERATURE. Bhoja Charitam. 244 pgs. 423 pgs. GEOGRAPHY. 357 pgs. 1956. 2003. sanskrit. Prahladacharya. 74 pgs. 746 pgs. 1990020083135. V. 2040100072895. LITERATURE. Bhudeb . 72 pgs. sanskrit. 1108 pgs.. Bhuvaneshalaukikanyayasahastri... 0. Literature. Literature. 5990010098239. 2990100071774.Sampath Kumar. Bheshaja Paddhati. 5990010098241. 0. Narayana. Madhava Koharya. . sanskrit.. 308 pgs. 59 pgs. 1817. Datta. A.Achyitha Poduval. 1990010087819. 5990010098240. LINGUISTICS. 2040100049142. LITERATURE. Bhukaliasa Shanakara Narayana kshetra Mahathme. 1985. sanskrit. Unknown. Bibliotheca Indica A Collection Of Oriental Works. . 1999990073478. LITERATURE. sanskrit. bhoojanakutuuhalamuu.. LANGUAGE. Thakkura. raghunaatha.. sanskrit. Candesvara. LANGUAGE. BHUSUNDI RAMAYAN. bhiimaparaakraman'. LINGUISTICS. RELIGION. Bibliotheca_Indica_Volume_3. LANGUAGE. Thakur. 2040100049141. sanskrit. LINGUISTICS. mhtml:file://D:\M.. Vedanta vagisha Bhattacharya. 1990020084879. 66 pgs. LITERATURE SANSKRIT. 646 pgs. sanskrit. 122 pgs. sanskrit. 2040100072894. 4990010096144... BIOGRAPHY. 636 pgs.. RELIGION. THEOLOGY.. LINGUISTICS.. shrii koliyaalamu svaamina:.

THEOLOGY. Biramitrodayah vol. Vidyaratna.. 580 pgs. 2. 1990020083136.. LITERATURE. sanskrit.. 527 pgs. LANGUAGE. 4990010096146. LANGUAGE. 546 pgs. Bishwa sanskritam. THEOLOGY. Bidhana-Parijatah vol. THEOLOGY. Misra. Bishnusmriti. sanskrit.. SOCIAL SCIENCES. RELIGION. 1913. 110 pgs. 1916. Biramitrodayah (1913).Sampath Kumar. sanskrit. . 946 pgs. 1915. ed. Bodhayana Maharshi. 102 pgs. SHAMA SASTRI.Taraprasanna.. 5990010098055.20. Bishwahitam.. Birmitradayah vol.. Birmitradayah vol. sanskrit. Z S Harris.. Bidhana-Parijatah vol. sanskrit. 1990030070509. Bijak kabirdas. Jyotisarnab. LINGUISTICS. RELIGION.. 576 pgs. Bibliothek. Bishwambhar.. RELIGION. 4990010096150. sanskrit. 5990010098760. 1990020047735. Bidhana-Parijatah vol. RELIGION. SHRI DURGA PRASAD DWEDI. 1964. 710 pgs.. 4990010095776.LINGUISTICS. 1970. sanskrit. 1951. 2. . Jolly. 0. RELIGION. 4990010096149. 5990010098056. Bodayana Grhuya prayoga. LITERATURE. Biswakarmaprakash. sanskrit. A. Bijagaraitham. Bodhanagrihya sutram. 1905. ed. 1917. THEOLOGY. 509 pgs. 264 pgs. Pandit Mitra. 4990010096148. Pandit Bhattoji Dikshita.. Srinivasacharya L. sanskrit. sanskrit..LITERATURE. MADHUSUDAN PRASAD. Misra. Iswar Chandra. Misra. THEOLOGY. Mitra. 5990010098243. sanskrit. Iswar Chandra. . THEOLOGY. Mitra.mht 18/Dec/2009 .. biographical essays. 94 pgs.. RELIGION. 116 pgs. 4.. 321 pgs. N. sanskrit. ed. RELIGION. mhtml:file://D:\M. sanskrit. sanskrit. 246 pgs. 4990010095775. Bodayana Dharma sutram with commentary of Govindaswamin. 1964. sanskrit.. LINGUISTICS. THEOLOGY. 576 pgs.. THEOLOGY. 2040100049144. 518 pgs.. Bidhan Parijatasya vol. 0. Pandit Mitra. RELIGION. LITAITUCHER. RELIGION. THEOLOGY. RAJAH RAM MOSHAN ROY.10. 4990010095773. . 5990010098242.. 1913.. 1929. sanskrit. 476 pgs. sanskrit. 642 pgs. RELIGION. LITAITUCHER. 1907. 1920. sanskrit.. sanskrit. 1987. LITERATURE. Bidhya bhawan rastra bhasha granth mala 32. 1958. 0. 1917. 4990010096151. THEOLOGY. 588 pgs. 1907.. 820 pgs.sh vishwanath singh. RELIGION.. LITERATURE. sanskrit. Sastri. bijgadita. 5990010097002. Julius. 1. 671 pgs. LANGUAGE. Ahahtabhatta... 1908. 762 pgs. 4990010096147. 1990010094445. Misra. 1960. 4990010095774. 3. sanskrit. Sh rewa rajadhi pati baikunthavashi . LITERATURE. sanskrit. Sastri. 4990010095777. THEOLOGY.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 29 of 204 Sampath_eBooks Bibliotheca_Indica_Volume_71_2.

shanti bhikshu shastry. 603 pgs. Sri Chandra Sekharendra Sarasvati Swamigal Of Sri Kanchi Kamakoti Peetha. 1990020047445. sanskrit.. 1895. SANSKRIT. sanskrit. 1918. 452 pgs. 649 pgs. sanskrit.. 1955. Sanskrit. Sastri R. 0. sanskrit. RELIGION. BIOGRAPHY. RELIGION.. V. THEOLOGY.. RELIGION. 1915. 504 pgs. GEOGRAPHY. sanskrit. 2005. sanskrit. . Louis De La Vallee. THEOLOGY. 1999990073492. THEOLOGY. mhtml:file://D:\M. 2005. THEOLOGY. A. 1990010094446. 399 pgs. 1990030070511. Pansikar. Brahama Maha Purana. sanskrit.. Kamalakar. 62 pgs. 975 pgs. Bodhayanai. 4990010096152. Kamalakar. . 4990010095779. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 30 of 204 Sampath_eBooks Bodhasara. 0. RELIGION. 96 pgs.. RELIGION. Brahamsutrabhaashya. W. Brahma Puranam. sanskrit. 640 pgs. THEOLOGY.Sampath Kumar. 100 pgs. sanskrit. 1999990083001. 385 pgs. Brahma Sutra with commentaries. BODHAYAN-DHABMA-SUTRA. Badarayana. 55 pgs. THEOLOGY. sanskrit. Bodhayana_grihyasutra. Brahamsutrabhasha. Bodhayana Grihya Sutra. Sri narhari. . Philosophy. Vedanta vagisha Bhattacharya. Bodhsarah. Shama.. THEOLOGY. 996 pgs. sanskrit. Satri. 0. Bodhayananam Bahunyahnika karyaani. 1990010087822. . 520 pgs. Religion. 5990010101844. 1906. Brahma sutra vriti.. 2005.Guruswamy Sastrigal. 1906. 0. L.. N. RELIGION. RELIGION. Literature. Sri Narahari.. 62 pgs. 5990010098762. 256 pgs. 1990030070510.. Philosophy. Literature. 5990010098244. Brahma Sutra Vritti. HISTORY. RELIGION. Sanskrit.S. 5990010101845.. Loakmanya bal ganga dhar tilak. RELIGION. 5990010098763.. Brahati shabar bhashya byakhya. Boja Charitam. LITERATURE. 1920. sanskrit. bodhsarah. Brahma Sutra Bhashya. Sadasivendra Sarasvati.. Byas. 1999990073491. 5990010101846. Literature.. 1947. THEOLOGY.. Shankaracharya. LITERATURE..... 481 pgs. 1907. 4990010095778. Poussin. 1990030070512.V. Satri.. sanskrit. 1990020084878. 334 pgs. sanskrit. THEOLOGY. 1905. 1902. 5990010098761. Bodhicaryavatara Of Cantideva.. 474 pgs.. THEOLOGY. sanskrit. 531 pgs. RELIGION. THEOLOGY. RELIGION. sanskrit. GOVIND SWIMN.. 4990010095107. sanskrit. Brahma Sathya Jagan Mithya.. sanskrit.. Bodhi charyawatar. Narahari. 189 pgs. Bodhayananam Bahunyahnika karyaani.mht 18/Dec/2009 .

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 31 of 204
Sampath_eBooks

Brahma sutranam anubhasyam., 5990010098245. SRI BALLABHACHARYA. 1921. sanskrit. LITERATURE. 213 pgs. Brahma Sutrapataha., 1990030070513. Dr.S.K.Belvalkar. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 47 pgs. Brahma Sutras., 1990030051892. Swami Vireswarananda. 1985. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 610 pgs. Brahma tantra parakala Muttiya guru paramaparam., 1990020083137. Unknown. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 42 pgs. Brahma Vidasirvadah., 1990030070514. Sri Vidyaranya. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 27 pgs. Brahma Vyaptiparikshakriya., 1990020047736. Anangaracharya P B. 1937. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 50 pgs. Brahmanasarvasvam., 4990010095780. Halayudha. 1792. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 215 pgs. Brahmanda Purana., 4990010095781. N. A.. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 592 pgs. Brahmasutra Bhashya., 2040100046981. R.S.Panchamukhi. 1980. sanskrit. . 758 pgs. Brahmasutra Bhashya Vol I Chatussutri., 2990100072896. Sri Sankara Bhagavatpadacharya. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 355 pgs. Brahmasutra Bhashya Volume I No 2., 2990100072897. Sri Sankara Bhagavatpadacharya. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 354 pgs. Brahmasutra bhashyam., 1990020047449. Badarayanamuni. 1988. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 86 pgs. BRAHMASUTRA BHASYAMSAHITHAYATHAM THATHVAPRAKASIKA., 2040130049145. . . Sanskrit. . 762 pgs. BRAHMASUTRA BHASYAMSAHITHAYATHAM THATHVAPRAKASIKA., 2040130049225. . . Sanskrit. . 372 pgs. Brahmasutra of Badarayana shrii bhashya of Bhagavad Ramanujacharya part I., 1990020047693. Ramanujacharya. 1963. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 950 pgs. Brahmasutra Vimarsha Sanubhanada., 1990020047450. Chakravarthyacharya. 1990. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 316 pgs. brahmasutrabhashya., 5990010098057. W. L. SHASTRI. 1915. sanskrit. LITAITUCHER. 535 pgs. Brahmasutrabrittyah., 5990010098246. SRI BRAJ NATH BHATT. 1905. sanskrit. LITERATURE. 184 pgs. Brahmasutram., 1990020047675. Vyasa. 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 36 pgs. Brahmasutram., 1999990083002. Ed.Pandit Damodar Lal Goswami. 1906. sanskrit. Philosophy. 209 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 32 of 204
Sampath_eBooks

Brahmasutram Bhashyam vol.1., 1990020047446. Madwacharya. 1911. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 422 pgs. Brahmasutram Bhashyam vol.2., 1990020047447. Madwacharya. 1915. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 448 pgs. Brahmasutram Bhashyam vol.3., 1990020047448. Madwacharya. 1920. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 652 pgs. Brahmasutrasankarabhasya., 1990030051893. Anantkrisna Sastri. 1938. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1125 pgs. Brahmasutra_Vaibhavam., 2040100046983. V.Prabanjanacharya. 1991. sanskrit. . 203 pgs. BRAHURAMRITAM., 5990010098764. BRAHAMONANDRA. 1993. sanskrit. SANSKRIT. 75 pgs. brajavilaasa., 2990100072898. gan'gaavishhnd-u shriikrxshhnd-adaasa. 1894. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 245 pgs. BRAMAHASUTRASANKARBHASAYAM(1AND2 PART)., 5990010098247. HANUMAN DAS JI SASTRI. 1927. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 676 pgs. BRAMAHASUTRASANKARBHASHAYAM., 5990010098248. ACHARAYA VISVESVAR SIDDHANTA SIROMANI. 1966. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 175 pgs. Bramahsutram.., 1999990019893. ----. 1906. sanskrit. Philosophy. 210 pgs. Bramahsutram.., 1999990031459. ----. 1906. sanskrit. Philosophy. 211 pgs. Bramhasutra Bhasyam., 4990010095782. Badarayena. 1901. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 656 pgs. Bramhasutra Shankar Bhashyam Ed. 2., 4990010095108. Shastri, Mahadeva. 1909. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 950 pgs. Bramhasutravritti.., 1999990083003. Vrajanath Bhatta. 1905. sanskrit. Philosophy. 183 pgs. Bramhsutradipika., 1010010094447. Sri Shankaranand. 1906. sanskrit. Buddhist Philosophy. 102 pgs. Bratarajanukramanika., 4990010096153. N. A.. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 602 pgs. Bratarka., 4990010095783. N. A. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 364 pgs. Brhadaranyakopanishad_Bhasyam., 2040130049146. . . Sanskrit. . 914 pgs. BRHANNARADIYA PURANAM., 5990010098249. PANDIT RISHIKESH SASTRI. 1899. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 566 pgs. Brhaspatismrti., 1990030083598. K.V.Rangaswami Aiyangar. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 730 pgs. Brhati - a commentary on sabarabhashya, No. 406., 1990010087823. Prabhakara Misra. 1932. sanskrit. Literature--Sanskrit. 107 pgs. Brhati - a commentary on sabarabhashya, No. 414., 1990010087824. Prabhakara Misra. 1932. sanskrit. Literature--Sanskrit. 107 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 33 of 204
Sampath_eBooks

Brhati of Prabhakaramisra., 1990030051894. S K Ramanatha Sastri. 1936. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 211 pgs. Brihadaranyak Upanishat (1891)., 4990010095784. N. A.. 1891. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 842 pgs. Brihadaranyaka Vartikasarah., 4990010095785. Vidyaranya Swami. 1919. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 1044 pgs. Brihadaranyakavartikasara., 1990030083599. Vidyaranya Swami. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 514 pgs. Brihadaranyakopanishad - Bhashya., 99049990002415. Vira Raghavachaya. T. 1954. sanskrit. Upanishads. 613 pgs. Brihadaranyakopanishad - Bhashya., 99049990030265. Vira Raghavachaya. T. 1954. sanskrit. Upanishads. 614 pgs. Brihadaranyakopanishad Bhashyabartikam., 4990010095109. Sureshchracharjya. 1892. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 334 pgs. Brihadaranyakopanishad Bhashyabartikam vol. 2., 4990010095110. Sureshchracharjya. 1893. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 980 pgs. Brihadaranyakopanishad Bhashyavarthikam Volume I., 1990030024509. Sri Sureshvaracharya. 1982. sanskrit. . 760 pgs. Brihadaranyakopanishad Bhashyavarthikam Volume I., 1990030051895. Sri Sureshvaracharya. 1982. sanskrit. . 760 pgs. Brihadaranyakopanishat., 4990010095111. Shastri, Kashinath. 1892. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 850 pgs. Brihadaranyakoponishad Bhasyabartikm., 4990010095112. Apte, Mahadev Chimnaji. 1894. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 952 pgs. Brihaddebata., 4990010096154. Mitra, Rajendralala, ed.. 1892. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 340 pgs. Brihadivagna Rajanam Part 1., 1990030070515. Dr Muralidhar Chaturvedi. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 727 pgs. brihadradhyankvartiksara., 1990010087817. PT. HARIHAR GOPAL DEWEDI. 1923. sanskrit. LITAITUCHER. 408 pgs. brihadradhyankvartiksara., 1990010087825. PT. HARIHAR GOPAL DEWEDI. 1923. sanskrit. LITAITUCHER. 1272 pgs. brihadranyakvartiksara., 5990010102342. Kripalu, Hari, Duwedi. 1917. sanskrit. Literature. 1129 pgs. Brihadyoga Tharangini., 1990030070516. Hari Narayana Apte. 1914. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 558 pgs. Brihajjataka., 4990010095786. Bala, Bhatta. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 346 pgs. Brihat Kathamanjari., 4990010095113. Kshemendra. 1901. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 678 pgs. Brihat Parashariya Dharmashastra., 4990010095787. N. A.. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 184 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 34 of 204
Sampath_eBooks

Brihat Samhita vol. 2, pt. 2., 4990010095788. Varahamihira. 1897. sanskrit. PHILOSOPHY> PSYCHOLOGY. 348 pgs. Brihati-1., 1990010094448. Prabhakarmishar. 1929. sanskrit. Literature. 98 pgs. Brihati-2., 1990010094449. Prabhakarmishar. 1932. sanskrit. Literature. 108 pgs. Brihati-3., 1990010094450. Prabhakarmishar. 1932. sanskrit. Literature. 105 pgs. Brihti., 1010010094451. Prabhaker Mishra. 1929. sanskrit. Buddhist Philosophy. 99 pgs. Bruhadaranyakopanishadbshyavattikam., 1990030083600. Sri Sureswaracharya. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 364 pgs. Bruhadaranyakopanoshad., 1990030083601. Sri Shankararacharya. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1382 pgs. Bruhajjiyothisharanya(Dharma_Skandha)_Hari_Krishna., 2040130049147. . . Sanskrit. . 474 pgs. Bruhajjyothi_Sarnava_(Mirra Skandha)_Hari_Krishna., 2040130049148. . . Sanskrit. . 190 pgs. Bruhat Stotra Ratnakara., 1990020084642. Kamalakara. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 386 pgs. Bruhat Stotra Ratnakara vol.1., 1990020083139. Kamalakara. 1903. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 546 pgs. Bruhat Vaiyakarana bhushana., 1990020084880. Kauda bhatta. 1900. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 384 pgs. BruhatStotra Ratnakara., 1990020083138. Kamalakara. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 360 pgs. brxhaddhaan'turuupaavali., 2990100072899. t'ii aara krxshhnd-aachaaryand-a. 1924. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 643 pgs. Buddh Shasan ka Itihas., 1010010094452. Amritanand. 1975. sanskrit. Buddhist Philosophy. 125 pgs. Buddhacharitam.., 1999990073495. Ashvaghossha.. 1911. Sanskrit. Literature. 202 pgs. Buddha_charitra_of_asvagahosha.., 1999990073494. Cowell, E. B.. 1893. Sanskrit. Literature. 190 pgs. Buddhist Sanskrit granthawali., 5990010099453. Dr.Sitansusekhar Bagchi. 1916. sanskrit. literature. 632 pgs. Buddist Sanskrit Series Text No. 21 - Jaataka Maala., 99049990028161. Vaidya. P.L. 1959. sanskrit. . 324 pgs. Budhsashansubhasit., 1990010094453. Bhikchu nagsen. 1964. sanskrit. Literature. 69 pgs. Bulletin Of The Government Oriental Manuscripts Library Madras., 1990010087826. . 1952. sanskrit. Literature. 153 pgs. Byaptipanchak Jagadishi Patrika., 4990010095789. Kalishankara. 1874. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 26 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

litrature. RELIGION. THEOLOGY. LITERATURE. Caturvararya samskruti vimarsa. Candravyakarana Of Candragomi. Satyavrata. 1953. 234 pgs. 388 pgs. 708 pgs... sanskrit. Sri Shankararamanuja. Caturvargacintamani vol. John Johnson. Catalogue of the sanskrit and prakrit manuscripts in the library of the India officeCatalogue of the sanskrit and prakrit manuscripts in the library of the India office. 1971. 569 pgs. ed. RELIGION. Samasrami... 4990010095790. 6. 378 pgs. Catapatha Brahmana vol. sanskrit. THEOLOGY. 2006. 572 pgs. Satyavrata. 2040130049150. Samasrami.. Literature. 1903. 2. sanskrit. 1930. Thaufrecht. Samasrami. sanskrit. sanskrit. Hariharanadasaraswathi. THEOLOGY. 514 pgs. ed. Catapatha Brahmana vol. sanskrit. MENARIA. sanskrit. 5990010098766. RELIGION. sanskrit. sanskrit. 350 pgs. 1906. 1990010087829. sanskrit. . LITAITUCHER. THEOLOGY. 170 pgs. RELIGION. LANGUAGE. 482 pgs. 1990160083452. RELIGION. 5990010102315. ed. pt. RELIGION. 4990010095115. 1949. 2. K C Chatterji. 1878. Candra Vyakarana of Candragomin (Part-I Chapter 1-3). 4990010095119. 5990010101847. RELIGION. M. Sanskrit literature. LINGUISTICS. 1905. Sastri.. 911 pgs. Siromani. 414 pgs. ed. Satyavrata. Catalogus Odicum Sanscriticorum. RELIGION. 5. 4990010095116. catalogue of manuscripts in the library. sanskrit.. THEOLOGY. Bharatacandra. Bhagchandra Jain Bhaskar. 4990010095117. Samasrami... 548 pgs. 1990030083603. RELIGION.. RELIGION. Haraprasad. Literacture. Catapatha Brahmana vol. sanskrit. 4990010095118.. sanskrit. 2990100072900. KUNHAN RAJA. sanskrit.L. carcha sagar. 1910. sanskrit. 1943. 0. . Catapatha Brahmana vol. Vinayaka Ganesha Apte. 674 pgs. 4990010095791. C. 1959. THEOLOGY. Catalogue Of Palm-Leaf And Selected Paper vol. sanskrit. sanskrit. Catuhsatakam. 1. 360 pgs. Satyavrata. Catapatha Brahmana vol. GENERALITIES.. 1908. sanskrit.. Sanskrit.. 2006. catalogus catalogorum. Literature.. 1907.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 35 of 204 Sampath_eBooks Candogyopanishat. . Candogyopanishata. 5990010097003. 1953. Catalogue_Of_Vvri_Manuscripts_Collectin_Part11. 2. 7. 359 pgs.. 436 pgs. 1. THEOLOGY. Samasrami. chepalal ji swargiya pandit. 1990010087827. sanskrit. ed. 1262 pgs. 1990030083602... 4990010095114. THEOLOGY.. Satyavrata. 348 pgs. Samasrami. 1915.mht 18/Dec/2009 . LITAITUCHER. Satyavrata.. THEOLOGY.Sampath Kumar.. ed.... 1990010087828. THEOLOGY... Catapatha Brahmana vol. 448 pgs.. Vishva Bandhu. . ed. 3. mhtml:file://D:\M.

. champu bharata. Bhatta. sanskrit. 1. sanskrit. ed. Boja Raja. 608 pgs. 1899. 2990100066328. 396 pgs. LANGUAGE. 1878. 457 pgs. Bhojha.Sudhakara Dwivedi.raja. pt.. LITERATURE. Champu ramayana Yuddha kanda with commentary.. sanskrit..M. sanskrit. THEOLOGY. 0. LINGUISTICS.LINGUISTICS.. LINGUISTICS.. sanskrit. Literature. sanskrit. sanskrit. 1878. 2. 622 pgs. LANGUAGE. LINGUISTICS. sanskrit. 4990010095796.Ananta... RELIGION.... Bhojha.raja. 1889. RELIGION. 1990010087832.Sampath Kumar. 1990020084887. 166 pgs. 1100 pgs. 1990010087831. LANGUAGE.Sudhakara Dwivedi. Champu Bharatha savyakhya. 0. Caturvargacintamani vol. 4990010095793. LINGUISTICS.. RELIGION.. 216 pgs.LITERATURE. LANGUAGE. 354 pgs... sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. 1990020084882. sanskrit. . THEOLOGY. 2. Boja Raja. 3. 141 pgs... sanskrit. LITERATURE. LITERATURE. Smrtiratna.LINGUISTICS. 1943. Champu Ramayana with commentary. sanskrit. 1990020084884. 260 pgs. pt. 702 pgs. 1941. Champu Ramayana with Lakshmana Suri's Yuddha Kanda. 382 pgs. 1114 pgs.M. sanskrit. Yajnesvara. LITERATURE. RELIGION. 1914. 1990020084885.. sanskrit. LITERATURE.. Caturvargacintamani vol. Bhojha. 336 pgs.Ananta. LITERATURE.LITERATURE. 2. 4990010095792.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 36 of 204 Sampath_eBooks Caturvargacintamani vol. 1990020083140. 5990010098251. Chalarasikalana -part-II. LANGUAGE.. LITERATURE. N. 972 pgs.. sanskrit.. 1911. . sanskrit. 713 pgs. 1990020084886. LINGUISTICS. ed. 3. 0. .. LITERATURE. Chaand 2.. 376 pgs. Champu Ramayana Vyakhya Prabhanda. 4990010095795. 1990020083141. 892 pgs. 0. 1911. Yajnesvara. Literature.Ananta. LANGUAGE. ed. sanskrit. THEOLOGY. mhtml:file://D:\M. RELIGION. Champu Bharat. Bharatacandra. 396 pgs. sanskrit. 1990020084643. M. 1914. 1892. Chaand. 0. 1895. ed. LANGUAGE.raja.mht 18/Dec/2009 . Bhatta. Bhatta.. THEOLOGY. sanskrit. Caturvargacintamani vol. ed. Siromani. pt. Champu Bharatha savyakhya.LITERATURE.. 1891. Champu Bharatha savyakhya. Center_16_Record_Of_Activities_And_Research_Reports_June_1995_May_1996. 4990010095794. Yajnesvara. LINGUISTICS. sanskrit. M. LANGUAGE. Tarkabhusana. 5990010098252. LANGUAGE. pt. Chalarasikalana -part-I.. . 4. 289 pgs. THEOLOGY. 1990010087830. 3. Pramathanatha. Smrtiratna. 1894. Literature. 5990010098250. 3. Chaand3. LANGUAGE. 29.. Champu Ramayana with Lakshmana Suri's Yuddha Kanda. 1888. . 4990010095797. LINGUISTICS. Smrtiratna. LITERATURE. LINGUISTICS. A. sanskrit. LANGUAGE. 882 pgs. Caturvargacintamani vol.LINGUISTICS.

5990010069632. LINGUISTICS. 1990030070517. 1941.LINGUISTICS.mht 18/Dec/2009 . 2040100072902. 262 pgs. 0. sanskrit.. 5990010102316. sanskrit. K C Chaterji. sanskrit. . 488 pgs. LITERATURE. 464 pgs.. 618 pgs. 1950. 5990010098256. 160 pgs. 152 pgs. 80 pgs. LITERATURE. LANGUAGE. Literature. SUBODH CHANDRA.. Shreerang. . 1941. Charak Sanhita. sanskrit. 84 pgs. 5990010098058. Chandraloka Savyakhyana.Ananta. 226 pgs. sanskrit. Chandra Vyakarana of Candragomin. Charakasamhita By Agnivesa.LITERATURE. sanskrit. 460 pgs... sanskrit. sanskrit. 1990020084889. . Jayadeva. Sanskrit. LITERATURE. 4990010095121. LITERATURE. LITERATURE(SANSKRIT). ACHRAYA RAMCHAND SHUKLA. SANKARARAMA. Ramanatha. sanskrit. 380 pgs... 1869. 0. 4990010095120. N. Chandra Bansam. LITERATURE. sanskrit. Litreture. Ramanuj. 0. 1924. 1990020084888. ChampuBhagavatha savyakhyana.. Laxman Pandit. sanskrit. 1873. CHARUCHARITCHARCHA.LINGUISTICS. Pt Vijayasankara Misra. Chandralokah panchamo mayuakha. sanskrit. unknown. Chandraloka Savyakhyana. 527 pgs. mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar. 99049990028162..Bhashya. 1952. LITERATURE. . RELIGION. 1942. LITERATURE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 37 of 204 Sampath_eBooks Champu Ramayanam. 1990020083216.. Tarkalankara. LITERATURE. 1999990083004. Muni. 5990010098257. 791 pgs. 1990030051896. 677 pgs. Jayadeva. LANGUAGE. LINGUISTICS. Chandrika_Sahitha_Kuvalayananda.. LANGUAGE. 1952.. 1874. THEOLOGY. shriiraamachandra budheindra. 0... 1990030070518. Upanishads. LANGUAGE. Religion. Chandogyapanishada. Sankaracharya.. . 1970. sanskrit. T. Chandra Kalya. 1977. RELIGION. Chandrakanta. THEOLOGY... . 328 pgs. 939 pgs. 1874. 5990010098767. sanskrit. RELIGION.. LITERATURE. 2990100072901. 1889. sanskrit. LINGUISTICS. LINGUISTICS. 1966. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. 46 pgs. Chandra Shekhara Champu. 453 pgs. Chanakyasutram... sanskrit. Vira Raghavachaya. LANGUAGE. 544 pgs.LITERATURE. 1947. 4990010095798. Charaksanhita. Chandologyopanishad. 274 pgs.. Vaidya Jadavaji Trikamhi Acharya. Chaturdas'alaksani. 5990010098254.. 5990010098253. 634 pgs. sanskrit. THEOLOGY.. Bhatta. sanskrit. 1892. LANGUAGE.Satnanam Aiyar. RELIGION. Vaidya Jadavji Tricumji Acharya. Chandogopanishad. sanskrit. LANGUAGE. Chandogyopanishad . 795 pgs. 2040130049151. THEOLOGY. Chandra lokah sanskrit tika. LINGUISTICS. sanskrit. champubhaaratamu.

Chaturvarga chinthamani Dharmasastra Prayaschita. LITERATURE. 1058 pgs. Chatush Sloki or Kanta Stotra vyakhyana. LINGUISTICS. LITERATURE. THEOLOGY. 602 pgs. sanskrit. 4990010095799. 5990010098765. sanskrit. 1990020083144. 0. 5990010102290... sanskrit. THEOLOGY. 1849. sanskrit. LINGUISTICS. 1990030083606. PHILOSOPHY. 1990020084756. 1990020047679. 230 pgs. mhtml:file://D:\M. Annangaracharya P B. sanskrit. 4990010095122. Chikitsa Sara Sangraha.. ching-iyaaghara. sanskrit. Yamunacharya. A. chhaandoogyabraahmand-amuu. sanskrit. 812 pgs.. 464 pgs. 1990030083604.. 1962. RELIGION. RELIGION. 1990020084644. child development. LANGUAGE. chaukhaambaa sahitya. 1959. RELIGION. 0. sanskrit. Hemadri Suri. Chaturvarga Chintamani Vol 1. Bangasen.. sanskrit. 428 pgs. RELIGION. Chatusloki Bhashya.. PSYCHOLOGY. THEOLOGY. sanskrit. TECHNOLOGY. Yamunacharya Alwandar for Chatush sloki.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 38 of 204 Sampath_eBooks Chaturshastra Sara sudhayam.Sampath Kumar... N.d. E.. LITAITUCHER. LINGUISTICS. PSYCHOLOGY. Chaturveda Vishaya Suchi. LINGUISTICS. 2990100072903. 0. SOCIAL SCIENCES. 464 pgs.. Not Available. 2990100072904. 770 pgs. 170 pgs. PSYCHOLOGY. sanskrit. LITERATURE. jagdiskasappo. THEOLOGY. Saraswati. LANGUAGE. 1971. 68 pgs. ed. 795 pgs. sanskrit. sanskrit. 2006. sanskrit. sadashiv.. 2006. LANGUAGE. sanskrit. 513 pgs. sanskrit. Roer. Yamunacharya. Chatuvimsatimatasangraha. 5990010098768.. 0. 1890. LANGUAGE. 585 pgs.. sanskrit. LANGUAGE. jagdiskasappo. 1958. sanskrit. 1990020084757. 5990010098258. 1956.. 1990030083605. chillvagpali 2. Chhandogya Upanisad. sanskrit. 2990100072905. 129 pgs. RELIGION. Pandit Bhattoji Dikshita. 500 pgs. 184 pgs. 2006. 1990020084645. Hemadri. LINGUISTICS. Chaturwargachintamani. THEOLOGY. chillvagpali 2.. 4990010095123. PHILOSOPHY. 644 pgs. RELIGION. Dayanadanda. literature.. sanskrit. Hemadri. 1893. LITERATURE. 1956.. 1987. shrii durgaamoohanabhat't'aachaaryaind-a. THEOLOGY. pan' harishang-kara sharmma. Chatusloki Bhashya.. Chaturshastra Sara sudhayam. B huralock ph. 0.. LITERATURE.. PHILOSOPHY. Chhandaugya Upanishat.mht 18/Dec/2009 . 1990020083143. 1913.. LITERATURE. 256 pgs. 400 pgs. 125 pgs.. Chaturvarga Chintamani Vol 2. LITAITUCHER. 1947. Annangaracharya P B.

Chorchatvarinsi Katha. 529 pgs. 501 pgs. 1965. Literature. 1959. 1933. RELIGION. pt. sanskrit. Daivat Sanhita. 604 pgs. 367 pgs.. Literature.. 362 pgs. yudhisdhir bhimasken. 536 pgs. Chowkhamba Sanskrit Series No. Shankaracharya. 1990010087836. Comprehensive Grammer Of The Sanskrit Language vol. . sanskrit. sanskrit.. RELIGION. 1942. 1956. 1990010087834. sanskrit. comparative psychology.Sampath Kumar. Literature.. sanskrit. 1990030070520. LANGUAGE. 284 pgs... THEOLOGY. sanskrit. 2005.. 5990010098774.LITERATURE. LITERATURE. LINGUISTICS. LANGUAGE. LITAITUCHER... jagdiskasappo. V. 305 pgs. Swami Maheshananda Giri. 5990010098770. Literature. sanskrit. 5990010098772. . LANGUAGE. . B J Kashyap... LANGUAGE. Complete Works Of Sri Sankaracharya Vol 2.10. THEOLOGY. 2990100072906. .LINGUISTICS. LITERATURE. Chitramimamsa of Appadikshita. 0. 2005. Sivadatta. sanskrit. Pt. 1938. . 518 pgs. THEOLOGY. sanskrit. Dakarnava (No. 1990010087833. LITERATURE. 0. mhtml:file://D:\M.. 5990010098059. 175 pgs. 110 pgs. 365 pgs. LITAITUCHER. 1893. 1895.mht 18/Dec/2009 . Dakshinamurthi Stotra. 1948. Chitramimaansa. sanskrit.. 196 pgs. sanskrit. LITAITUCHER. Borooah. 141 pgs. daiwam. 1964. Literature.. 0. Anundoram. G K Modak. 4990010095124. 1990030070519. 5990010098773.LINGUISTICS. 1990020084646. 366 pgs. sanskrit.. 5990010098769. 1990030041727. 5990010098260. 906 pgs. d'anavaara kii ghaat'ii. 1990010087835. 5990010098259. Pandit Sri Vidyadhara Sarma. Literacture. 280 pgs. 488 pgs. 0. Daivat-Sanhita triteeyo Bhagah. sanskrit.. 415.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 39 of 204 Sampath_eBooks Chintamanitika Ac No 124. sanskrit. 1957. rudranarayan ghosh.. 1990030051897. Cittavisuddhiprakarana. 1990010086392. chullvagpali. Chullniddesapali. X). 5990010098261. sanskrit. Prabhubhai Bhikhabhai Patel. RELIGION. sanskrit.. sanskrit. sanskrit. Chitra mimansa.STONE.LITERATURE. LINGUISTICS. sanskrit.. sanskrit. 1959.Sadanand. LANGUAGE. KALIKA PRASAD. Chullniffrdpssli. Chittavinodini Or Mental Recreation. LITERATURE. sanskrit. 1935. 5990010098771. Daharavidya Prakashika..LINGUISTICS. Madhuranatha c.. LINGUISTICS. vord'ana d'ila. 1882.LINGUISTICS. 628 pgs. Cikshasanuccaya.LITERATURE. LANGUAGE. Literature. 213 pgs. 2005. 144 pgs. sanskrit.LITERATURE. 69 pgs. LANGUAGE. Sripad Damodar Saatavlekar. RELIGION.. THEOLOGY. 0. P.

1941. sanskrit. 306 pgs. Gaastra. 349 pgs. DASARUPA. Dankandam. Parvatiya sri visvesvara pandit. Ballala.. 1897. 4990010095800. Mahamahopadhyaya Kamala Krsna Smrtitrtha. THEOLOGY. 257 pgs. 350 pgs. 1953. 1990030083607. Dasanirnayee. 5990010098060. 2990100028164. 143 pgs. sanskrit.. 1990160083454. RELIGION. 1999990073498. Dhananjaya. Venkatanathacharya. Srinivasacharya. SHREEMADLLALSENDEVVIRCHATIA. Das Manava-Grhya-Sutra.. 4990010095801... 5990010098262. LANGUAGE. 1990020047451. sidhsen goyaliya. Dansangraha.. Literature.. Knauer. 256 pgs. mhtml:file://D:\M. 1941. jain pt. 1990020084647. sanskrit.. Danasagarah. Danndi. Dandi. Dasakumarachaita. LANGUAGE. Danakriya Koumudi. sanskrit. K. Friedrich.. 1822. 238 pgs. 1903. Lirterature.. sanskrit. 2006.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 40 of 204 Sampath_eBooks Damayanti Katha. PHILOSOPHY> PSYCHOLOGY.. 228 pgs. Tribikram Bhatta. sanskrit. . LITERATURE SANSKRIT. THEOLOGY. Sena. 1872. 1999990031460...V. danakanda. Dasa-Rupa. 575 pgs. RELIGION.. 341 pgs. THEOLOGY. sanskrit. .. Lirterature. 4990010095125. THEOLOGY. 1990030083608. 266 pgs. sanskrit.. . 4990010096155.Lakshmipuram. Mahidhar. sanskrit. Dieuke.mht 18/Dec/2009 .. 1990010094454. 419 pgs. sanskrit.. sanskrit. RATNAGOPAL. Dashkumarcharitam. Dashkumarcharitam. 830 pgs.. 2006. Dashgriev vadhmahakavyam. 4990010095802. 141 pgs.V. das bhaktadi sangarh. darshanodaya. LINGUISTICS. Dandaviveka of Vardhamana. Das Gopatha Brahmana. LITAITUCHER.Sampath Kumar. 1999990020004. 807 pgs. 461 pgs.. 306 pgs.WILLIAMS JACKSON. 1897. 1998. GENERALITIES. sanskrit. literature. 1881. LINGUISTICS.. 209 pgs. sanskrit. 1933. 343 pgs. 1919.LINGUISTICS. 5990010098777. Danamyukhah. DANSAGARAHA. 1912.. sanskrit. sanskrit.. 0. THEOLOGY. 1973. SANSKRIT. sanskrit. Religion. Sanskrit.LITERATURE.. sanskrit. LITERATURE. LITERATURE. A. RELIGION. Danndi. . RELIGION. RANGASWAMI AIYANGAR. sanskrit. Dash Roopkam.. 4990010095803. LANGUAGE. 1822. Literacture. 1861.. 1953. 5990010098775.. sanskrit. 138 pgs. Gobindananda.. 268 pgs. 5990010098776. sanskrit. 1955. RELIGION. LITERATURE. Mahamahopadhyaya Kamala Krsna Smrtitrtha. THEOLOGY. RELIGION. 5990010098061. sanskrit. 604 pgs. Dandaviveka of Vardhamana.

1893. vedanta Desika.D BANHATTI. THEOLOGY.1. Daya Shatakam. 5990010098778. 1937. sanskrit. E. kuresha. DESCRIPTIVE CATALOGUE OF PALI MANUSCRIPTS. 1891. Upanishads. sanskrit.. 1990160083455. N. sanskrit. sanskrit..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 41 of 204 Sampath_eBooks Dashopanishat bhashya vol. 4990010095127. krsihnamacharya.. DESCRIPTIVE CATALOGUE OF SANSKRIT MANUSCRIPTS. RELIGION. 4990010095126. Jeemuta vahana.ADIKARAM. LITERATURE. THEOLOGY. RELIGION.. 1913. 1990010087837. INDIAN LITERATURE. mhtml:file://D:\M.. sanskrit. SANSKRIT.R.. INDIAN LITERATURE. Debata Kandabhashyam Ed. LITERATURE. 5990010069634.. E. 519 pgs. 650 pgs.. Bhagabatacharjya. Daya Bhaga. sanskrit. LANGUAGE. 1962. 490 pgs. RELIGION. 143 pgs. THEOLOGY. 90 pgs. SOCIAL SCIENCES... 1990020083146. 345 pgs. sanskrit. 92 pgs. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. 458 pgs. 1913. 1990020047680. SHREE RAGHUNANDBHATTACHARAYA. 1976. sanskrit. Daya Shatakam with the commentary Tattva Bodhini.. 140 pgs. 1894. 529 pgs. 1863. 1897. 1895. JAGDEESH. sanskrit. sanskrit. Jeemuta vahana. RELIGION. Dasopanisheds Volume I. 252 pgs. 1905. 1857. 627 pgs.SREEKRISHNA SARMA. LINGUISTICS. sanskrit.. 456 pgs. sanskrit.PARAMESHWARA AITHAL. 1990020047737. 1990020084648. doosi phoolchand surchand eadar. sanskrit. Dasopanishads Vol 2. 5990010069635. 614 pgs. Pandit Mahadeva Sastri.. 574 pgs. 2. DESCRIPTIVE CATALOGUE OF SANSKRIT MANUSCRIPTS. DEEDHNIYAPALI 2 MAHAKABYA. 2040100049152. T. vedanta Desika. Dattaka Mimamsa and Dattaka Chandrika. 5990010069639. 1968. THEOLOGY. 1916. sanskrit..2. 1935. LANGUAGE.. 1976. 1990020084649. krsihnamacharya. 1990030083609. Kunham Raja..Sampath Kumar.R. E. 5990010098780. sanskrit. RELIGION. 1990020083145. sanskrit. SREEKRISHNA SARMA.GANPATI SASTRI. 0. 167 pgs. INDIAN LITERATURE.. LINGUISTICS. DAYA TATWA. 1958. 2006. Daybhagah. LITAITUCHER. Dashopanishat bhashya vol. RELIGION. SOCIAL SCIENCES. 248 pgs. LITERATURE. C. 234 pgs. 409 pgs. 484 pgs. 1990020083147..mht 18/Dec/2009 . deegamber jain vrtodhapan sangarh pratham khand. PANDIT K. 5990010098779. Daya Bhaga. Jimutbahan. DAYAM DEV PRATIANAM.. INDIAN LITERATURE. sanskrit. religious jain literature.. THEOLOGY.W. SANSKRIT. sanskrit. DESCRIPTIVE CATALOGUE OF SANSKRIT MANUSCRIPTS. descriptive catalogue. 5990010069633.

sanskrit. 1966. KRISHNAMACHARYA. 1990010094455. 1981. THEOLOGY. Jibanananda. Dhammasangani.. 362 pgs.V.Pischel. RELIGION. A. N. sanskrit. 5990010098782. THEOLOGY. Gopalchandra chakrvarti. 1876. Literature. A. 1990020083149. 5990010098781. Professor R. 310 pgs.V. B huralock ph. 1990020047452. THEOLOGY. Upanishads. 99049990028163. P. P. sanskrit. 1947. Ramanuja Swamy. literature. m.. 1972. RELIGION.d. literature. sanskrit. 1940.V.T. 2. 0. Yajnavalkhya . RAMANATHAN. 822 pgs. PANDIT V. 662 pgs. sanskrit. . 1306 pgs. sanskrit. 4990010095128. 1898. 364 pgs. INDIAN LITERATURE. RELIGION. 1294 pgs. 1990030070521. sanskrit.Sampath Kumar.Bapat. sanskrit.. sanskrit. 5990010069637. LINGUISTICS. 4990010095805. INDIAN LITERATURE. sanskrit. Dharma Sastra Sangraha.. INDIAN LITERATURE. 1953. sanskrit. Devistotra Kadambakam. sanskrit. 567 pgs. THEOLOGY. 2005.. Index of Sanskrit Words in the Texts of Vedas. 609 pgs..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 42 of 204 Sampath_eBooks DESCRIPTIVE CATALOGUE OF SANSKRIT MANUSCRIPTS. PARAMESHWARA AITHAL. N.. 446 pgs. Dharma Sangraha. 1. LANGUAGE.. 0.. DESCRIPTIVE CATALOGUE OF SANSKRIT MANUSCRIPTS.. sanskrit. 850 pgs. sanskrit. 97 pgs. Deva Keralam Vol 2 Part 2. 5990010069636.. dharam sudhakar.. Ranganatha Josyar. RELIGION.A.. sanskrit. 5990010099455. 1990010094456....... dharma charitam. 1876. Literature.A.VISVANATHAN. 84 pgs. 390 pgs. 1931. 1928. LANGUAGE. 5990010099454. 1990020083148. 1990030070522.v.. Dharma Sastra of yajnavalkhya Smruti with Vigneshwara bhahsya. PANDIT V. 472 pgs. charya. LITAITUCHER.. kalidaasa. 364 pgs.mht 18/Dec/2009 . 99049990028165. Devi Bhagavat vol. dhaaturuupa prakaashikoopoodhghaata. LITERATURE. DESCRIPTIVE CATALOGUE OF SANSKRIT MANUSCRIPTS. Bhattacharyya. 5990010069638.S.Bapat. pan'd'it chamaraajanagar shriikaan'ta shaastri. 2990100072907. 1940. LITERATURE.H. 976 pgs. Dhammasangani. sanskrit. sanskrit.. Ancient Rishis. sanskrit. sanskrit. 824 pgs. development psychology. T. mhtml:file://D:\M. Devi Bhagabat vol. Dharma Kosa. 1870. 462 pgs. Dharma Shastra Sangraha. 1951. Literacture. P. Dharma Deepika (Vyakarnam). Moral Saying of Itihasa and Puranas. THEOLOGY. sanskrit. 459 pgs. THEOLOGY. Desinamamala Part 1. LINGUISTICS. 1916. Laxman Sastri Joshi. RELIGION.muni. 1875. SOCIAL SCIENCES. 2005. KRISHNAMACHARYA. 4990010095804. RELIGION.

sanskrit. 72 pgs. 820 pgs.. 390 pgs. lakshman shastry joshi. 5990010098264. Dharmakutam Vol . 1954. sanskrit. 1990030085048. RELIGION. sanskrit. 0. DHARMKOSHA. VIVADAPADANI. 745 pgs. mhtml:file://D:\M. RELIGION. LAXMANSASTRI JOSHI. 0. sanskrit. Tryambakaraya Makha. 271 pgs. 850 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 43 of 204 Sampath_eBooks Dharma Sindhu Sara. PSYCHOLOGY. LITERATURE. Dharma sinduhu. . 1990030083610. Haribhadra.. LITERATURE SANSKRIT. PT. 578 pgs. 1990030085049. Dharmopadesh mala-vivran..Sampath Kumar. 861 pgs. 340 pgs. sanskrit.. Literature. . 1990020084650. 278 pgs. 0. 2040130049153. SANSKRIT. sanskrit.. un known. Literature. THEOLOGY. 5990010098786. Dhathu Rupadarsha. Sanskrit.mht 18/Dec/2009 . THEOLOGY. sanskrit.V. 1990010087838. SANSKRIT. sanskrit.II. 286 pgs.. RELIGION. dharmoottarapradiipa volume II.. sanskrit.... 1990030085050. 1941. Dharmabindu. sanskrit. sanskrit. Tryambakaraya Makha. 1940. Dharmasastrasangrahah. 1950. 302 pgs. DHARMSHARMAABHUDAYA. Taranatha Tarkalankara vachaspati bhattacharya. 296 pgs.. LITERATURE. 5990010098263. pan'd'ita durveika mishraa. Shri Jai singh suri. 0. 1990030051898. sanskrit... . 5990010098266. Dharmakutam Vol . sanskrit. P. 5990010098784. 1084 pgs. .. DHARMAKUTAM. THEOLOGY. RELIGION. DHARMABHUDAYA MAHAKAVAYA. Dharmakosa. 1949. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. 5990010098785. Upadhyay. 1792. 2006. 376 pgs. 417 pgs. LITERATURE. Tryambakaraya Makha. 1948. sanskrit. Kashinath. VARADARAJA SARMA. THEOLOGY. 4990010095806. 399 pgs.II. 748 pgs. LITERATURE(SANSKRIT). 4990010096156. LANGUAGE. PANNA LAL JAIN SAHATAYACHARAYA... LINGUISTICS. 1990020083150. SOCIAL SCIENCES. 1955. 640 pgs.. 352 pgs. LAXMANSASTRI JOSHI. sanskrit. Dharma Vyavasta Vajrahara. THEOLOGY. Haradatta Misra.. DHARMKOSHA(VOL1 PART2). 0. 2006. sanskrit. 2006. 1949. LINGUISTICS. THEOLOGY. LITERATURE(SANSKRIT). Dharmkoshah. 2006. sanskrit. 1949.. 2990100072908. SANSKRIT. RELIGION.. SHREEMAD BAHADUR SINGHJI SINGHI. sanskrit.I. Dharmakosa vyavaharakanda. 0. 5990010098787. PHILOSOPHY. Dharmakutam Vol .. 705 pgs. Literature. . Dharma Sutra. LITERATURE. DHARMKOSHA(PART3). 5990010098788. 1936. 5990010098783.. Dharmik Vimarsh Samuchchayah. sanskrit. 302 pgs. RELIGION. Uma maheshwara Sastri. 5990010098265. LAXMANSASTRI JOSHI.

0. . Muni Lavanya Vijaya Suri. LANGUAGE. LITERATURE. 1990030051904.. LANGUAGE.. 542 pgs. LITERATURE. LINGUISTICS. Dhaturatnakara Volume IV. 5990010098790. 1992. Doraiswami Iyengar P K. digvijay mahakavayasinghi jain granthmala.. LANGUAGE. 373 pgs. DHATURUPA CHANDRIKA. RELIGION.. 1956. LITERATURE. LINGUISTICS. LANGUAGE. litrature. Muni Lavanya Vijaya Suri.. Dhyaanabindpanishat. sanskrit.. sanskrit. LITERATURE. LANGUAGE. LINGUISTICS.. LANGUAGE. 5990010098268. 1382 pgs. Dhwanyalokah.UPADHYE. LINGUISTICS.... 278 pgs.. 1990030083611. Dhvanyaloka of Anandavardhana 1. sanskrit. 1990030051899. 1956. 603 pgs.. Literature. 0. Diary.. dhram shastra ka itihas.. Dhaturupa Muktavali vol. LANGUAGE. sanskrit. LINGUISTICS. singhi srimaan bhadur singh ji. 1927. LINGUISTICS. Narayana. 339 pgs. LITERATURE. PHILOSOPHY. LITERATURE. krishnamacharya. Muni Lavanya Vijaya Suri.1. 526 pgs. 1010010094457. sanskrit.. LINGUISTICS. 229 pgs. 2990100072910. vaaman kanye bharatrattn mahamahopadhyay dr. sanskrit. 1990020084652. 1992. Dhaturatnakara Volume II. 1992. 1992. sanskrit. Muni Lavanya Vijaya Suri. 5990010098062.. Dhaturatnavali. sanskrit. Dhaturatnakara Volume VII. LITERATURE. sanskrit. Chitradhar. mhtml:file://D:\M. Dhaturatnakara Volume I. 1937. 276 pgs. sanskrit. . Dhaturatnakara Volume V.LINGUISTICS.. Muni Lavanya Vijaya Suri. 5990010098063. Dhidhitya anumiti. 192 pgs. Dhvanyaloka by anandavardhana 2. literature. Muni Lavanya Vijaya Suri. sanskrit. LITERATURE. 212 pgs... 1990030051901. Ashalata. 1539 pgs. LANGUAGE.LITERATURE. Shiromani. LANGUAGE.Sampath Kumar. 1990160083456.. diipikaasarvasvamuu.LINGUISTICS. Dhvayaloka of anandavardhana. 323 pgs. sanskrit. 1990020084651. 167 pgs. 1923. . LITERATURE. pandurangha. sanskrit. 104 pgs. 1992. . 471 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 44 of 204 Sampath_eBooks Dhatukosha. Dhaturatnakara Volume III. Bahuballabh Shastri. LITERATURE. 1990020047458. PSYCHOLOGY. Buddhist Philosophy.. 0. LINGUISTICS. sanskrit. LANGUAGE. 1990030051900. 1990160083561. sanskrit. 1945.LITERATURE. 1886.. BISHNU PADA.V. sanskrit. LINGUISTICS. LINGUISTICS. 0. dhvanyaalooka. LANGUAGE. sanskrit. 216 pgs. sanskrit. 5990010098789. LANGUAGE. LITERATURE. 85 pgs. P. 1992.LINGUISTICS. LINGUISTICS. Dhaturatnakara Volume VI. LANGUAGE. 2006. sanskrit. SANSKRIT. 315 pgs. Muni Lavanya Vijaya Suri. kurugan't'i shriiraamashaastri. 2990100072909.mht 18/Dec/2009 . 5990010098267. 0. 1990030051902. ravisheikhara pan'd'ita badariinaatha sharma. 179 pgs. sanskrit. 1992. LANGUAGE. 1990030051905. LITERATURE. 338 pgs. THEOLOGY. sanskrit. 512 pgs. sanskrit. 1990030051903.LITERATURE.

1893. sanskrit. 378 pgs. LITERATURE. Divyavadaanam. sanskrit. sanskrit. 1990020084891..mht 18/Dec/2009 . THEOLOGY. .Sc. LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit. Dvadasaranayacakra Of Srimallavadiduri. 112 pgs. LITERATURE. 5990010098791. sanskrit. Dukapatthana vol.. RELIGION. 1990030041728.Sarma. 183 pgs. Various Acharya. 198 pgs. 375 pgs. 270 pgs... 1922. THEOLOGY. sanskrit. 5990010098793. RELIGION. SHREEMAD DALCHANDJI SHINGI. M. 267 pgs. sanskrit.. Dinakari Ramrudrica Ac No 35. LITAITUCHER.Chakravarti. GANDHI. LANGUAGE.. sanskrit. Dinacharya Stotrapata Sahitha. Mahadeva a. Hair Narayan. 1928. B.V. Erumbiyappa. Vishnubhatta... vadi kshamasramana sri simhasuragani.. Sanskrit.. sanskrit.. sanskrit. SANSKRIT. 546 pgs. sanskrit. 2005.Sampath Kumar. RELIGION. 1990020047770. 1942. 1990020084974. LITERATURE(SANSKRIT). Dwadashopanishad. Iyengar.. Durgatta Vrutti. 0. 5990010098269.LITERATURE. 5990010098064. Dvaitam Kavyam. 172 pgs. 1928. sanskrit. DRASTAYANT SARVASAYAM.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 45 of 204 Sampath_eBooks DIJVIJAYMAHAKAVAYA. 1891.. 377 pgs. 2.. RELIGION.. 0. 1949.. 353 pgs. Sri Dwijendralal Sharma. 1923. mhtml:file://D:\M. 1990010087840. LATE MUNSI CATURAVIJAYAJI AND LALACANDRA B. THEOLOGY. 4990010095129. 1990030070523. . Apte. 1. Dinacharya Stotrapata Sahitha. Literature.. NATURAL SCIENCES. LANGUAGE. 179 pgs. THEOLOGY. 1999990031461.. Dillimahotsav Kaavyam. RELIGION. Chakrapani. dvadasharanaya chakram..LINGUISTICS.. 39 pgs. sanskrit.LITERATURE. 2005.LITERATURE. sanskrit. K. 5990010069640. 1990020084654. Durghattwratti. LANGUAGE. 1912. Drabyagun Ed. 2006. S Dev. Dutta. Sharannadeva. Dnynarnwathntram. THEOLOGY. 1906.. LINGUISTICS. sanskrit. 48 pgs. 1990160083457. RELIGION. Drgganita. 1990020047672. KATAYAN. INDIAN LITERATURE. rhys davids. DVADASARANAYACAKRA OF SRIMALLAVADISURI WITH THE COMMENTARY NYAYAGAMANUSARINI OF SRI SIMHASURI PART 1OF FOUR ARAS. literature. LANGUAGE. 1990030083612.. 300 pgs. sanskrit. 175 pgs.LINGUISTICS.LINGUISTICS. sanskrit. 5990010098792. 1952. Dinacharya. Sanskrit Grammar:Pannian System. 176 pgs. 1952. 1990030070524. 0. Dikshaprkasheka. Various Acharya. LANGUAGE. 50 pgs. 2005. THEOLOGY. sanskrit. 41 pgs. 169 pgs. 1951. 1990010087839. . sanskrit.A.

1931. 1990010094458. 0. 100 pgs. Religion. 1990030083613. . sanskrit. 167 pgs. sanskrit. 5990010098795. 241 pgs. Gadadariyapancha Laksani Ac No 91.. SANSKRIT. Rajaguru.. sanskrit. S. LANGUAGE.M. VACHASPATI MISHRA. Gadadhara-Paddhati Acharasara vol. 5990010098796. . 2040100046986. 1990030041729. sanskrit. 120 pgs. 761 pgs. Rajguru. 202 pgs.. Gadadhara-Paddhatau vol.. RELIGION. Hulagi Sripathyacharya. THEOLOGY. 4990010095130. sanskrit.. 1894. THEOLOGY. Eighteen Principles of Upanishads Volume I. RELIGION. 1999990073499. 760 pgs. Ekadashi Tattam. Limaye B. LANGUAGE.. 1958. 650 pgs. sanskrit. sanskrit. Raghunandan. 2005. 274 pgs. DR. sanskrit. 4990010095807. THEOLOGY. Bhavananda a.. RELIGION. 526 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 46 of 204 Sampath_eBooks DWAITA NIRNAYA SIDDHANTA. Sanskrit.. mathilendradatta. Essay for 1915. narman carmazy. Shankaranada. LINGUISTICS. THEOLOGY. sanskrit. 0. literature. V. N.R. 5990010102291. Acharya V.. LINGUISTICS. 1937. 1908... 5990010098794. 169 pgs. 89 pgs. sanskrit. Acharya V P Limaye. 268 pgs.. 1970. 2990100072911. M. SANSKRIT. . Philosophy.. THEOLOGY. 158 pgs.. sanskrit.Sampath Kumar.. sanskrit.. 2040100046985. Bhattacharjya. 2005. ---. Literature. . 1990030051906.S. mhtml:file://D:\M. RELIGION. 2006.. esawasyopnisad. RELIGION. 1902.Raghuthamacharya. sanskrit. Educational_Psychology.. A. 2040100046984. 516 pgs. 770 pgs.Vindhyeswari Prasada Dvivedi. 2040100049154.. Vidyadhara. 4990010096158. sanskrit.. Ekavali. DYAT NIRADANA. eitihaasika upanyaasa. LITERATURE. THEOLOGY. sanskrit. Dwaita_Dyumani. 1856.. Gadadhari. 20 pgs. 1. 4990010095131. RELIGION. 1971. T. sanskrit. THEOLOGY. 1904. sanskrit. 834 pgs. 318 pgs.Venkata_Raghavacharya. RELIGION. Telivala. RELIGION. Gadadhara. Fakkika Prakasha. 1983. Ekagnikanda of the Krishna-Yajur-Veda. M. sanskrit.A. fundamental statistics in psychology. 1864. shrii noori narasin'ha shaastrii. Eighteen Principal Upanisads Vol 1... 1999990083005. Eleven Atharvana Upanishada. sanskrit.. 1990030041882. Gadadhara.mht 18/Dec/2009 . 2. 1903.. 1918. 386 pgs. LITERATURE.P. 1917. 4990010096157. LITAITUCHER. First Book Of The Hitopadesa. sanskrit. . vinayak gan apatey.MANGAL DEVA SHASTRI. 562 pgs. THEOLOGY. Dwaita Siddantha Sara.

234 pgs. PHILOSOPHY.. Literature. 0.. 270 pgs. Literature.. 5990010097004. sanskrit. BENOYTOSH BHATTACHARYA.. 0. 1925.. 401 pgs. 2005.. sanskrit. sanskrit. Gadadhariya Avayava Ac No 7. 1948. 246 pgs. Gaekwads oriented series no cx.. sanskrit. omaprakaasha. Gaekwads oriental series vol 1. RELIGION.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 47 of 204 Sampath_eBooks Gadadhari vol. 0.mht 18/Dec/2009 . Umanand nath. 2005. sanskrit... 0.. 583 pgs.. Raghunatha Bhattacharya. 5990010098270. 1937. 211 pgs. THEOLOGY. Dalal . Gadadhariyapakshta Vaadaha Ac No 14. THEOLOGY.C.LITERATURE. THEOLOGY. THEOLOGY. Unknown. sanskrit. Sripati. mhtml:file://D:\M. sanskrit. Gadadhara Bhattacharjya. 149 pgs. Gadya Trayam Vaikunta Gadya Sharanagati Gadya Sriranga Gadya. sanskrit. Ramanujacharya. 1990030041733. 1990030070526. sanskrit. Ramanujacharya.. LANGUAGE. sanskrit. RELIGION. Unknown. Gadadhariya Vyakhyana Nyaya Ratna. 2990100072912. 2005. RELIGION. Ramatarana Shiromony. 1990020084892. 418 pgs. 2. 5990010098797. RELIGION... 616 pgs. Literature. M. 176 pgs. 187 pgs. 1990030041731. Gadya trayam . 240 pgs. 1970. 1882. PHILOSOPHY. 1990030041732. 74 pgs. 1990020083153. MR. sanskrit. 1990030070525.. K V RANGASWAMI. 1094 pgs.. sanskrit. Gadadhariya Panchalakshani Ac No 10. 120 pgs. LITERATURE. Gadya Trayam Vaikunta Gadya Sharanagati Gadya Sriranga Gadya. 1990020083152. LINGUISTICS. THEOLOGY. sanskrit. LITERATURE. 4990010095808. RELIGION. 1913.Chatush Sloki or Kanta Stotra vyakhyana. Gaekwads orientals series vol lxxvi. krisnabhatta c. 377 pgs. THEOLOGY. THEOLOGY.A. Literature. 180 pgs. 1950. Gaekwads orientals series vol xxiii. Yamunacharya Alwandar for Chatush sloki and Stotra ratna. 5990010098065. 207 pgs. 69 pgs. 1937. Ramanujacharya. 2005. sanskrit. 2005. 1990030041730. Dalal. THEOLOGY. Ganadarpana. 68 pgs. RELIGION. THEOLOGY. RELIGION. 1894. Unknown. PSYCHOLOGY. LANGUAGE. Gaekwad Oriental Series Vol xxi. Chakrabarty. sanskrit. Gadya Trayam Vaikunta Gadya Sharanagati Gadya Sriranga Gadya. 5990010102317.Sampath Kumar. 1920. Gana Karika. LITERATURE. sanskrit. 1978. sanskrit. sanskrit..C . Gadadharya Caturdashalaksani Ac No 8. 1990020084893... THEOLOGY..LINGUISTICS. Gaekwad's oriental series.D. sanskrit.D. Gaekwads Oriental Series -LXXVIII. 1990020084656. RELIGION. .. sanskrit. 1990010087842. gadya bhaaratii. B Bhattacharya. RELIGION. RELIGION. PSYCHOLOGY. 1990010087841.

Geethopdesa. Literature. Gautama. 1950. Subrahmanya Sastri...LINGUISTICS.. 1954. Dr. . GAUTAMA DHARMASUTRA PARISISTA. sanskrit.III-Part-3. sanskrit. Literature. N. 2990100072915. Ganapatyathavarshisha. 662 pgs. THEOLOGY. 376 pgs. 0. Geeta Tatyaparya Nirnaya. 696 pgs. dr bhagirath. 1860. sanskrit. 446 pgs. Venkata krishna Sastri. Dr.. . 1943. Gautam Dharma Sutra.LITERATURE.. 1902. 2040130049155. 1971. LITERATURE. 2040100072914. LINGUISTICS. LANGUAGE. RELIGION. LINGUISTICS. 4990010095809. Bedabyas. K Vasudeva Sastri. sanskrit. 173 pgs. 80 pgs. 1948. sanskrit... LANGUAGE. Sanskrit literature. Gaudapada Karika. 4990010095132. RELIGION. 5990010098799. 1990020083156. sanskrit. Gandharba Kalap Byakaranam vol.Sampath Kumar. 204 pgs.. LITERATURE.. 4990010095133.N.. 1990020083155. 0. sanskrit. LANGUAGE. Thakur.LINGUISTICS.LITERATURE. 1959. sanskrit. 444 pgs. Gandharvatantram. LANGUAGE. 10 pgs. 94 pgs. 0.mht 18/Dec/2009 . Garg-sanhita.. sanskrit. LANGUAGE. 2040100046987. sanskrit. 1990010086393.LINGUISTICS. Literature. Garur Puranam. sanskrit. . Shourindra Mohan. 1966.Braj Mohan. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 48 of 204 Sampath_eBooks Ganakya rajaniti sastram. 2006. sanskrit. sanskrit. R D karmakar. Umesh chandra panday. 190 pgs. LINGUISTICS. Gautama Dharma Shastram. 5990010101990. THEOLOGY.. Ganesa_Purana. sanskrit.. A H Maslow. 1990010087843. 5990010098066. Gatha_Sapthashathi. 228 pgs.LITERATURE. Garur Puran.KRISHNA AIYANGAR. 348 pgs. sanskrit.. Gatha Saptasati. Gautamapranitha Dharma Sutrani.. Literature. . SANSKRIT. Ganditiya Kosh. 1904. RELIGION. 5990010098272. 1924. LITERATURE. Unknown. A. LANGUAGE. B. Sanskrit.Mathuranath Shastri. 1911. sanskrit. 219 pgs. 5990010098271. 50 pgs. 74 pgs. LINGUISTICS. .. 358 pgs. Nalinkasha Dutt. 1948. . . giita goovinda aur abhinaya. 1990020083154.. Gayatyanustana tattva Prakashika. sanskrit. 291 pgs. 223 pgs. LITERATURE. 5990010098798. LITERATURE.. sanskrit. 0. Ganapati Sahasranamavali. SOCIAL SCIENCES. Venayaka ganesha aapte. Gilgil Manuscripts Vol. 0. THEOLOGY. .. 1990020083157.. 740 pgs. 2040100072913. 1. sanskrit. 177 pgs. Kshetresachandra Chattopadhyaya. 0. SOCIAL SCIENCES.. 1990010087844. . . 95 pgs. mhtml:file://D:\M.. Sathavahana. 5990010098273. Ganga nath jha granthawali 4. Anil_Varan_Roy.. sanskrit. A. 1990030083614. 246 pgs. LANGUAGE.. sanskrit.

602 pgs. 2006. RELIGION. Literature. Goladyaya Part II. shuuranaad'uu krxnjanuu pilla. ed. 322 pgs. Gitadharma. Gitapadyamuktahara. I. 1990010087848. Literature. 1990020047454. THEOLOGY. THEOLOGY. 1990010087846. sanskrit. 1990030085052. 464 pgs. 34 pgs. shri Shyamram kavi. GOPATHABRAMHANA.. THEOLOGY. 256 pgs. sanskrit. 1990010086394. 1908. 5990010098800. sanskrit. 1990030070528... Nalinksha Dutt.. THEOLOGY. Gopata Brahmana Bhashya with Aryamruta Commentary. Gilgit Manuscripts Voll III Part1. 238 pgs. Gobhil Grihya Sutram vol.. 202 pgs. 2990100072916. RELIGION... LITERATURE. LANGUAGE. 1990010087845. Gopata Brahmana Bhashya with Aryamruta commentary. 1990030085051. Tarkalankara. Literature. 4990010095810. . goopikoonmaada.. 2005. Gitpitvashnam.. 1908. 363 pgs. THEOLOGY. Dr. 1. sanskrit. 62 pgs. Krishnaji Narayan Atale. Prajnya Devi. LINGUISTICS. Gobhila Paricista pt. Chandra Kanta. II Part III. Gobhiliya Grihya Sutra. . RELIGION.. Chandra Kanta. 4990010096159. RELIGION. sanskrit. Literature. sanskrit. Tarkalankara. sanskrit. Prajnya Devi. RELIGION. sanskrit. Tarkalankara.. 1956. 28 pgs. LITERATURE(SANSKRIT). sanskrit.. gootaavalii sat'iik. RELIGION. Yeshwant Venkatesh Kolatkar. 1871. LITERATURE. 0. sanskrit.. RELIGION. 1942. 1. 1941. 2005. 1953. LANGUAGE. 1909. Goladyaya Part 1. 1891. 0.. . THEOLOGY. 1954. 2. sanskrit. Sri Bhaskara Acharya. II. II Part II. 374 pgs. RELIGION. sanskrit. sanskrit. 87 pgs.. 4990010095811. mhtml:file://D:\M. 1993. THEOLOGY. 258 pgs. sanskrit.. 250 pgs. Literature. 2990100072917. THEOLOGY. 1990010094459. RELIGION.Sampath Kumar. sanskrit.. gopeenauth pathuk.mht 18/Dec/2009 . Gita rahashya Jignyase. sanskrit. 245 pgs. THEOLOGY. sanskrit. Tarkalankarar. RELIGION. 602 pgs. .. 1939. 4990010096160. sanskrit. 26 pgs. sanskrit. 1990010087847. Srinivasaraghavacharya. Gilgit Manuscripts Vol. 1990020047455. 272 pgs. 1869. THEOLOGY. . .. 288 pgs. Gobhiliya Grihya Sutra vol. sanskrit. . sanskrit. 1993. sanskrit. ed.. RELIGION. Chandra Kanta. LINGUISTICS. Ramakanta Swami. 1990030070527.. Gilgit Manuscripts Vol. 5990010098274. 1990020047740. 306 pgs.. PANDIT JIBANANDA VIDYASAGARAB. 1990020047739. 2006. Sri Bhaskara Acharya. RELIGION..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 49 of 204 Sampath_eBooks GilGit Manuscripts Vol-III Part-2. THEOLOGY. 274 pgs. Gilgit Manuscripts Vol. THEOLOGY. 1942. Gita mahathme. Literature. 1170 pgs.. Chandra Kanta. Gilgit Manuscripts Vol.

Literature. . . THEOLOGY.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 50 of 204 Sampath_eBooks Gopura Sandesha. CANDESVARA THAKURA. 1928. PT. RELIGION. Goraksasiddhanta samgraha. Literature. 1910. LITERATURE..LITERATURE. 45 pgs.. Gruhasutra Sangraha. 5990010098801. LANGUAGE. LITERATURE(SANSKRIT). Govind bavawam. SHRI RAM SHRAMA ACHARYA. 0. 50 pgs.Narayana Swamidixit. sanskrit. 5990010098277.C. LINGUISTICS. THEOLOGY. 1990030083616. 4990010095134. 469 pgs. Sanskrit. 502 pgs. 57 pgs. sanskrit. sanskrit. Gudartadepika Ac No 213. sanskrit. Gouri Kancalika Tantram. R. LITERATURE. 4990010095813. Grahastha-ratnakara 1. Ram Prakash Ji Maharaj. 558 pgs. 1891. Goutama Dharmasutra. . 283 pgs. THEOLOGY.Bommakanti. 1935. 2.Chentsalrao. . Janardana Sastri Pandeya.. 1990030083615. sanskrit. 5990010098068. DR BHAGIRATHA PRASAD TRIPATHI.Sampath Kumar.. 1973. sanskrit. 560 pgs. 632 pgs. LITERATURE. sanskrit. sanskrit. Srinivasacharyulu. 1990030070529. LITERATURE. 2990100072918... Raghudeva a. LITAITUCHER. 2040130049156. 4990010095814. 95 pgs. sanskrit.. Mahadeb. RELIGION. P. 2006. RELIGION. A. RELIGION. sanskrit. Gramegeya(waya. Govinda Bhajana Mala. 385 pgs. grantharatnamaalaa. 5990010098276. Gotrapravaranibandakadambami. THEOLOGY. RELIGION. GUDHARTHATATTVALOKA.LINGUISTICS.. 552 pgs.E. Ganesha Daivajan. 1990030041734. 1953.. 136 pgs. 2040100046988. 2006. mhtml:file://D:\M... 42 pgs. Grhastharatnakarah. Goutama. sanskrit. 504 pgs.I. 307 pgs. 5990010098275. 5990010102292. 190 pgs. Buddhist Philosophy. 79 pgs. sanskrit. 434 pgs. THEOLOGY. THEOLOGY. 5990010098067. 1010010094460.. Goraksh Bodh Vani Sangrah. RELIGION. 0. 1973.mht 18/Dec/2009 . Grihya Sangraha Ed... sanskrit. GORACH SIDHANTSANGRAHA. LANGUAGE. . 0. Sri Rama Sharmacharya. sanskrit. grihsutram sangrah. Candesvara. 1917. 137 pgs. sanskrit. 2990100028166. Goudiyasradda_Prakasa. Thakkura. RELIGION. sanskrit. 1995. sanskrit. SARVATANTRA SWATANTRA. 4990010095812. 2005.. 1972. THEOLOGY. 1990030051907. 2014. THEOLOGY. LANGUAGE... sanskrit. . 2005. 1928. Gobhil. sanskrit.. RELIGION.prakrit)Ganatmakah part-1. N.. Not Available. sanskrit. MATHURA NATH SHASTRY... LINGUISTICS. Grahalaghava. 617 pgs. LITERATURE SANSKRIT.. Gouriya Shraduprakash Mahanibandha.

sanskrit. 1990020047456.LINGUISTICS. 334 pgs. 5990010102318. 4990010096162.. sanskrit. Hammira Mahakavya. Vardhamana c.. 0. GEOGRAPHY. 1990020083158.. THEOLOGY. LITERATURE.LITERATURE. 1903. 1990020083159. Dev. RELIGION. 156 pgs. RELIGION. 5990010098278. 565 pgs. Jayachandra. LITERATURE. 1822. guruparamparaa prabhaavaam muvayarappadi. 56 pgs. RELIGION. 336 pgs. Trutiya Brahmatantra Swatantra swami. sanskrit. 4990010096161. Literature. . Literature.. 0. 1892. 2990100028168. sanskrit. 2005. 0. THEOLOGY. Sanskrit. 264 pgs. Literature. Hanumantha Sahasra Nama. LINGUISTICS. 1911. 2005... BIOGRAPHY.. LINGUISTICS.. 368 pgs. LINGUISTICS. Hermann. THEOLOGY. . 1990030041736. sanskrit. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 1049 pgs. sanskrit. No author. 1904. 755 pgs. Halasya Mahathme. 264 pgs. 1. Aniruddha. 196 pgs.. LANGUAGE.. Haribhadra vol. THEOLOGY. 99049990028167. hanumannaat'akamuu. Halayudhkoshah. LANGUAGE. 2990100072920. . THEOLOGY. 1990020047457. sri Bhagwadatto vedalankarah.. sanskrit. 1948.. Guruparampara_Charita_With_Comm. 0. Literature.Sampath Kumar. chunilal panalal. sanskrit. Haralata. HISTORY. Svamidiksita c. P. LANGUAGE. shriikrxshhnd-adaasaa. 664 pgs. 1926.. 753 pgs. sanskrit. Peter. LITAITUCHER.. Halayoudh kosh.. Mukund. hariharaadvatabhushhand-amu.. 1979. Literature. RELIGION. Literature. RELIGION. 1990030041735. 66 pgs. Haim Linganushasanam. LANGUAGE. Hamsa Sandesa.. . JAI SHANKAR JOSHI. Jacobi. Hamsavilasa. sanskrit. 952 pgs. 24 pgs. RELIGION. ed. Literature. 2990100072919. 2040130049157. sanskrit... RELIGION. 422 pgs. . Ananda Charyulu. HARICARITA BY PARAMESVARA BATTA. 1967. 96 pgs. 144 pgs. Guruvishayataa Vichara Ac No 140. 262 pgs.. 1990010087849. Sanskrit. 4990010095135.. 0. Paramesvara Bhatta. 1999990073479. bodhendrasarasvati. LITERATURE.. sanskrit. Suri. sanskrit. Unknown. Guru paramparai Taniyangal. 1954. sanskrit.. 182 pgs. Halayudhkosh. sanskrit. Bhatta. mhtml:file://D:\M. S Hamsamitthu. sanskrit. THEOLOGY.. 1889. 1909. 5990010098803. Anonyms. Hariaudh Aur Unka Sahitya. 340 pgs. 1964. 1990010086395. 1954. Gurukul patrika. THEOLOGY. sanskrit. Hand Book To The Study Of The Rigveda. 5990010098802. 5990010098279. Peterson. LITERATURE. Sharma. sanskrit. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 51 of 204 Sampath_eBooks Guna Siromani Ac No 24.

sanskrit. 238 pgs. sanskrit.. 347 pgs. Hastigiri Mahathme. 1964. sanskrit. RELIGION. GEOGRAPHY. HISTORY. HISTORY.. 1914. 1960. 1888. 1964. sanskrit. Banabhatta. HARIVANS PURAN KAHARIVANSPURANAM SANSKRITIK VIVACHAN. N. Vasudeva Agarwal. 230 pgs. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. 266 pgs.. VasudevaSaran Agarwal.Vedanta. sanskrit. Literature. Harivasam. SMT VEENA PANI PANDEY. sanskrit. Desika . 180 pgs. 1000 pgs. Harshcharit Ek saanskritik addhyayan. 5990010098070. Banabhatta. 0. 348 pgs. HISTORY. 99049990030266. Harshacharitha Ek Samskrutik Adhyayana. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY.. sanskrit. sanskrit. 1990010087850. GEOGRAPHY. Literature. HISTORY. LITERATURE SANSKRIT. MAHAMAHOPADHYAYA. 1990030070530. BIOGRAPHY. sanskrit.Vedanta.. 1918. Harmekhala. 0. 2. 18 pgs. Hatha-Yoga-Pradipika Part 2. 305 pgs. 1990020084659. 172 pgs. Harsha charitam.. .. BIOGRAPHY. Literature... 1917. HARIVANS PURAN KA SANSKRITIK VIVACHAN. Sanskrit. sanskrit. Chintamani Swatmaram. 356 pgs. 345 pgs.. Hastlikhit Sanskrti Granth Suchi Part 2. K sambashya shastri. 1990020084660... 1876. Harsha charitam. 0. 5990010098069. . LANGUAGE.. 2040100046989. 4990010095137. V S Agrawal. 1978. 1909. PHILOSOPHY. VasudevaSaran Agarwal. 1936. 301 pgs. Hath Pradipika. 1990010093074. mhtml:file://D:\M. BIOGRAPHY.. sanskrit.LINGUISTICS. Sudhaker Pandey. sanskrit. 2040130049158. Banabhatta. 1990020084894.. 99049990002418. 1904. A. Harshacharita Ek Samskrutika Adhyayana. 1990020084661. DR.. . 0. 4990010095136. BIOGRAPHY. Harshacharita. 5990010098281. 5990010098280. 702 pgs. RELIGION. LITAITUCHER. sanskrit. sanskrit.LITERATURE. PSYCHOLOGY. HISTORY. 1964. Hastyayurveda. 730 pgs. Harshacharita Ek Samskrutika Adhyayana. Harverd orient series vol vi. sanskrit. Literture. Jogindra. LITERATURE SANSKRIT. 150 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 52 of 204 Sampath_eBooks Harit Sanhita Ed. Mahadeva Chinanji Apte.. . 699 pgs. GEOGRAPHY.. Hastigiri Mahathme. GEOGRAPHY. 5990010098282. 304 pgs.. sanskrit. 1894. Desika . 1990020084658. sanskrit.. HISTORY. harshacarita.mht 18/Dec/2009 . 336 pgs. Banabhatta. 1912. 900 pgs. 4990010095815. 577 pgs.. LITERATURE. ANTHONY..Sampath Kumar. . 1933.PANNALAL JAIN SAHATAYACHARAYA. sanskrit. THEOLOGY. Hathayoga. Harsha charita Mahakavyam. 2990100028169.

0. LANGUAGE. 1898. 5990010098071. LANGUAGE. .. Hetubindutika. Hayanaratna... 1981. nagendra.LITERATURE. 1893. LANGUAGE. 1990010094461. Vishnu_Sarma.. sanskrit. pand-d'ita baladeivapraasaada. 5990010098804. hindi aur marathi ka nirgun sant kavya. sanskrit. 278 pgs. LANGUAGE. 0. 4990010095817.. 5990010102293.mht 18/Dec/2009 . . 2990100072922. literature. 1915. Narayana Pandita. A. 4990010095816. LANGUAGE. Homages To Vyasa. Hayanaratnam_Purvardha. dr. 145 pgs. LINGUISTICS. Hethvabhaasa Samanya Nirukti and Nyaya Ratna Vyakhya. Hitopadesha. Sanskrit. Durveka mishra. sanskrit. hindi vakrokatijivit. LITERATURE. 138 pgs. 510 pgs. 416 pgs. sanskrit. sanskrit. PHILOSOPHY. . Hethvabhaasa Samanya Nirukti kroda patra. N. LINGUISTICS. sanskrit. PSYCHOLOGY. N.. sanskrit. Hitopadesha.. 1935. Gadadhara Bhattacharya.Sampath Kumar. sanskrit.. . Hemadra gruhastarthi krama Prayaschitta Kanda. 1962. 268 pgs.LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit. sanskrit. A.prabhakar machave. LITERATURE. sanskrit. mhtml:file://D:\M. History Of Buddhist Culture. sanskrit. THEOLOGY. Sanskrit. 1895. sanskrit..Kalishankara chandranarayana. GEOGRAPHY. sanskrit. 184 pgs. PSYCHOLOGY. 1777. 1990020083203. PHILOSOPHY.. 1962. hitoopadeisha. 5990010098283. THEOLOGY. .V. Horaratna. 102 pgs. shrii naaraayand-a pan'nd-d'it'a. Hayashir upakhyanam. 751 pgs. 753 pgs. 59 pgs.. RELIGION.. Literature. . 5990010098805. 421 pgs. sanskrit. 220 pgs. LITERATURE. 1990020084896. 0. 2990100072921. sanskrit. 441 pgs.. hindusthaanakaa dand-d'asn'grah. . 561 pgs. 1990020083160. LINGUISTICS. LINGUISTICS. 1959. SOCIAL SCIENCES..Hemadra. dr. Hithopadeshaha. Bhattacharya. 382 pgs.. LANGUAGE. 1885. HISTORY. BIOGRAPHY. 2040130049160.. 112 pgs. sanskrit. 1990020084662. 1950. Hindi samati granth mala halayuadhkoashah. jayshankar joshi. 1990020084895. literature. . sanskrit. 335 pgs. LINGUISTICS. 5990010099456.. 2040130049159. RELIGION. LITERATURE. Hitopadesha.. 1972. 2005.Raghavan.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 53 of 204 Sampath_eBooks Hayamaratna_Balabhadra. 306 pgs. Suri.. LITERATURE. 1990030070531. 1893. 888 pgs.. Narayana Pandita. 1990020084897. Literature. 2040100049161. 1949. LITERATURE. DR.... Hindi Bhasha aur unke sahitya ka vikaas. 82 pgs. . LITERATURE. Bhagchandra Jain Bhaskar. Narayana Pandita.

LINGUISTICS. Introduction to the study of Mudraraksasa.. sanskrit.... 1964. . Indices To Pramanavartika Bhashya Volume I. R. Shama Sastry. Isanasivagurudeva Misra. M M T Ganapati Sastri. sanskrit. vasudevasharamand-aa. 192 pgs. sanskrit. mhtml:file://D:\M. RELIGION. Isaavaasyopanishad. sanskrit. RELIGION.. 436 pgs. LANGUAGE.. 2990100072925. 315 pgs. LINGUISTICS. 496 pgs. jayakaanta mishra. 186 pgs. 1917. THEOLOGY. 5990010098284. 2006. sanskrit..H.. 190. 1999990031491. RELIGION. RELIGION. BELOK. LITAITUCHER. Hymns of the Atharva Veda VolII. 62 pgs. LANGUAGE. Hymnen Des Sama-Veda. Not Available. MICHAEL V. Index Verborum Part 1. Technology. sanskrit.. LITERATURE. sanskrit. sanskrit.. khemaraaja shriikrxshhndadaasashreshht'inaa. 1921. LITERATURE. THEOLOGY. 1989. i tsin'ga aura bhaarata yaatra.. Isanasivagurudevapaddhati of isanasivagurudeva Vol II. 5990010101848. 1990030051908. 1848.. Griffith. THEOLOGY. iishaadyashht'itarashtopanishhada aadyantatatachchhaantiyuj. 1990030083617. DR.T . Isanasivagurudevapaddhati -Part-II (Mantrapada). LITERATURE. Frederick P. 1955.. THEOLOGY. 317 pgs. 1972. immigrants and ethnics. THEOLOGY. Theodor. . 5990010101849. 163 pgs. THEOLOGY. THEOLOGY.Sampath Kumar. Hydraulic Cement. Spalding. 62 pgs. Literature. 5990010097005. RELIGION. 1989. . Sri Shankararacharya. 1990020083161. 302 pgs. 2990100072927. Tripitakacharya Mahapandita..H. 96 pgs. RELIGION. 2990100072923. 2006. 1916. M M T Ganapati Sastri. sanskrit. Chintamani Gangadhar Bhanu. THEOLOGY.. LINGUISTICS. 2990100072924. 279 pgs. LITERATURE.T . sanskrit. Isanasivagurudevapaddhati of isanasivagurudeva Vol III. M M T Ganapati Sastri.. 307 pgs. Griffith. sanskrit. 1989.LITERATURE. Ralph .. LINGUISTICS.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 54 of 204 Sampath_eBooks ht'hayoogapradiipikaa. iishaavaasyoopanishhada.. 1990010087851. sanskrit. 400 pgs. 456 pgs. RELIGION. 1924. sanskrit. sanskrit.. LINGUISTICS. Schrader. LANGUAGE. 0.mht 18/Dec/2009 . 2990100072926. Introduction to the Pancaratra and the ahirbudhnya Samhitha. LINGUISTICS. sanskrit. 342 pgs. radhakumud mookerji. LANGUAGE. Isaavasyopanishd. sanskrit. Isanasivagurudevapaddhati of isanasivagurudeva Vol I. sanskrit. RELIGION. sanskrit. LANGUAGE. Benfey. Indian shipping. 5990010098285. LANGUAGE. 460 pgs. 1825. THEOLOGY. Ralph .Otto F. 0. Literature. 173 pgs. 1990030051910. RELIGION. sanskrit... sanskrit. LITERATURE. LITERATURE. Hymns of the Atharva Veda VolI. 4990010095138. 192 pgs. 1914. 5990010098806. 403 pgs. 1990030051909.. 1990030083618.

jagadaguru shriisachchidaanandasivaabhinava nusin'habhaaratiivijayakaavyamu. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. 1999990083006.LITERATURE. 5990010098808. . 496 pgs. 272 pgs. sanskrit. RELIGION.LINGUISTICS. 1990020047742. Isvara Pratyabhijna Vimarsini -Vol-I st. RELIGION. IskenakaThopanishad.Vasudeva. Ishaadishadupanishadam. LINGUISTICS. 1990030083621. Utpaladeva. sanskrit. Sanskrit literature. 5990010098807. 1990030051911. 501 pgs. 5990010098287. LITERATURE.mht 18/Dec/2009 . 678 pgs... Chintamani Gangadhar Bhanu. . Literature.Ist.. sanskrit. sanskrit.. sanskrit. 68 pgs. Digambaranuchara. THEOLOGY. Literature.. Madhusudan Ojha.LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit. 1956. LANGUAGE. 398 pgs. 5990010098288. Vol. THEOLOGY. sanskrit. 1990030083622. Ishawasyopanishat. 1921.. THEOLOGY. 5990010098289.Subrahmanya. 1989. Bhikshu Dharmrakshit.Sampath Kumar.. . Ishaadivimshottarashatopanishada. 1990010087852. 1934. 291 pgs. Literature.. Ishopanishat. 502 pgs. THEOLOGY. LITERATURE. Not Available. Itibuttak. Iswarapratyabhijna. 1990010087853. sanskrit. 1990030083620. 1986. LANGUAGE. sa raajavallabha sastrigala. RELIGION. THEOLOGY. 1986. jaanakiiparind-ayanaat'akamu. Narayana ramacharya.. PHILOSOPHY. Literature. sanskrit... sanskrit. 100 pgs. 0. LANGUAGE. RELIGION. .. LANGUAGE. PSYCHOLOGY. Ishavyasopanishad with commentary of Shankaracharya. . 1938.LITERATURE. 92 pgs. 0. Jagadguruvaibhavam. 2006. 2990100071775. RELIGION. Literature. Literature. . sanskrit. 2006. 339 pgs. Isvarapratyabhijna Vivritivamarsini Vol. Swami Bhaskaranand Saraswati Ji. M M T Ganapati Sastri. II. 468 pgs. 2006. 580 pgs. sanskrit.LINGUISTICS. Jaatakpaali. Jagadgurukaavyam. PHILOSOPHY. 346 pgs. 5990010098286. Isvara Pratyabhijna Vimarsini -Vol-II nd... 2006. PSYCHOLOGY. RELIGION. Sharma. 92 pgs. 311 pgs. sanskrit. Jagadishi tika. Shiromani. 1990020047741. Philosophy. 1990020084663. 1990030083619. 0. B J Kashyap.. 1999. 102 pgs. 0. 620 pgs. 1907.. 446 pgs. sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. sanskrit. . Ishadastotaropanishad.. 0. 112 pgs. 1914..LITERATURE. Sharma . Ishvara pratyabhijna vimarshini. 278 pgs.. . sanskrit. LINGUISTICS. 1963. sanskrit. 2990100072929.. sanskrit.. 1990010087854. 1990010087855. Isvara Pratyabhijna Vimarsini -Vol-III rd. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 55 of 204 Sampath_eBooks Isanasivagurudevapaddhati of isanasivagurudeva Vol IV.

. sanskrit. 424 pgs. sanskrit. . litrature. 277 pgs. 5990010099457... 394 pgs. Jain-Rajatrangini Part I. Literature. Madhavacharya. Literature. Lokesh. . THEOLOGY..Bhagiratha prasad Tripathi Vagisa Sastro. RELIGION. RELIGION. budhisagarsooriji yognisht jainachariya. sanskrit. jain dhatuprtima lekhsangrah.. 1976. Jaimini Nyayamala with Vistara. Amolak Rishiji Maharaj.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. Jaiminiya Nyayamala Vistara ( Up to Nivitanta) A Study.. maharaj shri aatmaaram ji. sanskrit. Madhabachrjya.. Chandra. RELIGION. 1990160083463.. 2040100049162. 184 pgs. sanskrit. Jaiminiya Nyay Malabistara. sanskrit. THEOLOGY. litrature. sanskrit. 1983. sanskrit. Philosophy.. sanskrit. merutundachariya achclagachiya. 1906. 392 pgs.. 1976. 1956. 1990020083162. Jainendra Mahavritti. 1990010086396. 134 pgs. Literature. RELIGION. Raghuvira. 1990160083464. Jina.. mhtml:file://D:\M. jain pdt. THEOLOGY. litrature. 1990020047459. jain meghdutam. jainaagamo mein syad waad. 1990160083460. Literacture. Jaiminiyasrautasootravritya. litrature. Madwacharya. 1990030070532. 1882. 365 pgs... makakhan lal. jain puja sangrha.. 2005. A. sanskrit. . Jainedra Vyakaranam. Yagna Ramulu. 1990160083462. 1973. 1924. Jaiminiya Brahmana of the Samaveda. Bhagiratha Prasada Tripathi. 462 pgs. RELIGION. litrature. sanskrit. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 5990010097006. Jaiminiya Samagana. 1977. 4990010095139. 335 pgs. 1990030041883. sanskrit.. . 1990160083461. Raghunath singh. sanskrit.. 5990010098809. 5990010098290.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 56 of 204 Sampath_eBooks Jaimineeya_Nyaya_Malavi. THEOLOGY. 241 pgs. 222 pgs.. 1950. jain pustak prakasasti sangrha pratham bhag... sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. Dr. Jaiminiya Samagana.. 131 pgs. . 5990010097007. Jaiminiya Nyayamala. PSYCHOLOGY. sindhi shriman bahadur saingh ji. 636 pgs. LANGUAGE.. sanskrit. 1844. 886 pgs. sanskrit. . Jaiminiya brahmana. Literacture. Dr. 205 pgs. LITERATURE. 1943. Jain Shilal Lekh sangraha (Part-I). 5990010101851. sanskrit. Lokesh. Jaiminiya Brahmana of the Samaveda. 1990030070533. 356 pgs. Literature.Sampath Kumar. LINGUISTICS. Abhyanandi pranita. 556 pgs.. PHILOSOPHY. Chandra. 2040100028170. Jainattwa Prakash. 130 pgs. Madhvacharya. 5990010101850. 1954. 841 pgs. 722 pgs. 1994. 1915. 133 pgs. THEOLOGY. 0.

2. LANGUAGE. 1952. sanskrit. 461 pgs. 1904... sanskrit. 1990160083465. N. Janasrayi By Janasraya. LINGUISTICS.. Jatakpali (Part-II). 1999990073501. Literacture.. THEOLOGY. 293 pgs. 1904. N.. Janakiharana. 5990010098813. Sanskrit. 253 pgs. 1990030070535. sanskrit. 5990010098810. 1990010094462. 1931.. J. Janaki Harana. Jayeshekhar Suri..LITERATURE. sanskrit. RELIGION.. 0. RELIGION. 1951. 128 pgs. Philosophy. jaganathpathak. 4990010095820. LITAITUCHER. A. Jatakatthakatha Voll.. Jatak Parijatah.. LINGUISTICS. 525 pgs. THEOLOGY. Kuamara Dasa. JAGDEESH.mht 18/Dec/2009 ... 1999990073500. sanskrit.. RELIGION. V. THEOLOGY. 126 pgs. 1913. M. 99049990028171. Murti Devi. . 1902. A. 69 pgs. 4990010095819.Sampath Kumar. 117 pgs. Jatak pali pathamo bhago. sanskrit. Literature. sanskrit. 0. 2005. 381 pgs. A. sidhantsastri phulchand. Sanskrit Grammer. 1990030070536. Jainshilalekh sangrah (Dwiteeyo Bhagah). Literature. Literature. 580 pgs. sanskrit.. sanskrit. 404 pgs.J. sanskrit. . Bhikkhuna dhamrakkhten. jaintika.. Chakra Kavi..kamalkant mishra. Janakiharanam. sanskrit. Janarajachampu.. 708 pgs. LANGUAGE. B.A. Janma-Marana Vichara. 523 pgs. jajhavata.. THEOLOGY. Jataka Tattva.. 483 pgs. . dr. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 574 pgs. 5990010098814. Jataka Parijata. 1990020084899. Ramakrishan Kavi. Jataka Paddhatii. 346 pgs. Kumaradasa.. LANGUAGE. 1950. THEOLOGY. 1999990083007. 1904. literature. Pt.A. LITERATURE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 57 of 204 Sampath_eBooks Jainkumaramsakhya mahakvya.. Jatakamala-Ek-Addhayana.. Sri Matri Prasada Pandeya. 1959. LITAITUCHER.. THEOLOGY. Literature. Pandit Shri Sita Ram Jha. Jataktth katha. 503 pgs. 391 pgs. 4990010095818. sanskrit. N. 5990010098811. 1990. 0. Sanskrit. Literature. sanskrit. 140 pgs. Jajnabalka Smriti vol. 5990010098072. 5990010098816. RELIGION. --.LINGUISTICS. 2005... 5990010098812. sanskrit. 2005. RELIGION.Subrahmanya Sastri. 1918. LITERATURE.T. 5990010098815.... dr. LITAITUCHER. 1907. sanskrit. sanskrit. 106 pgs. 1990030070534. 77 pgs. sanskrit. veankatramanacharya. Janaki Parinaya. I. 1933.. 0. 1990020084900. RELIGION. Jatakabharan. mhtml:file://D:\M. LITERATURE.... 499 pgs.. 1959.

. 1902. 106 pgs. 2040130049149. . LITERATURE. 1948. Unknown. Literature. 4990010095140..LINGUISTICS. Jitanta Stotra. 377 pgs.Pudupattu. bushan shri vaani. 1990160083466. sanskrit. journal of the travancore university oriental manuscripts vol. LANGUAGE. puniyavijaya muni. HARI DAMODAR. Jayakhyasmhita. Jeevandhar Champuh. . 1990030041737. 1990020083186. 2.. sanskrit. Jinaratnakosa vol 1.LINGUISTICS. LITERATURE. . 1990010087859. Literature. RELIGION. LINGUISTICS. Jogini Tantram Ed. litrature. . LANGUAGE. LINGUISTICS.. 5990010098293. 1. 1950. Journal of The Travancore university oriental Manuscripts Library. Literature. 149 pgs. Abhayadeva. RELIGION. Tiruvenkatachaya. BECHAR DAS DOSI. 1962. sanskrit. Sitaram sarma.. 1919. 1990010087857.. sanskrit. 1919. . 5990010098819. Tiruvenkatachaya. LANGUAGE. 1958. . 440 pgs. 0. mahipersham tihariniwashi pandit.. Journal of the travancore university oriental manuscripts library trivandram.Sampath Kumar. Mahakavi rai sahab. sanskrit. 1990010087860. jiivavichaara prakarand-amuu. 175 pgs. 296 pgs.VI Nos 1amp2. Sanskrit. Mahakavi Haricandra. 250 pgs. Jathaka_Baranamu. sanskrit. 1958. 263 pgs. literature. Jeevasva Jeevani Natakam. Literature... sanskrit. Jitanta Stotra. LITERATURE. 0. LITERATURE. 5990010098291. 62 pgs. 1934. 305 pgs. 1990010087858. Jnanadvayavada Ac No 13. 2990100072930. 5990010098292.. sanskrit. 2040130049163. 1990010087856..LITERATURE. 22 pgs. 2005. 399 pgs. LANGUAGE. 1990020084901. 5990010098817. . sanskrit. A. 5990010098818. 386 pgs. 483 pgs. sanskrit. jayodayanaam mahakaaviyam. Literacture.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 58 of 204 Sampath_eBooks jatekashiromani. 1941. LANGUAGE. Jathaka_Baranamu. jivandhar champu. 246 pgs. 318 pgs. .. sanskrit.LITERATURE. Literature.. 1999990073502. sanskrit. 1990160083467. sanskrit. Jivandhara Campu. sanskrit. . Journal Of The Travancore University Orienta Manuscripts Library Vol.. .. litrature. sanskrit. 1949. 0.Pudupattu. 1949. . 242 pgs.. sanskrit. 369 pgs..mht 18/Dec/2009 . Joityvirdabharanam. 275 pgs. Sanskrit.. 1990160083468. 1897. Jayantavijaya.. 389 pgs. 1908. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. sanskrit. .. THEOLOGY. sanskrit. LITERATURE. . Literature. 1904. Sanskrit.. 323 pgs. Jinagamakatha sangrah.. 5990010099458. 1958...iv no. Literature. 1951. jeetkalpsutram. N. LINGUISTICS. shrii shaantisuuriisvaraji. sanskrit. litrature. 387 pgs. sanskrit. 589 pgs.

. Thomas. dr. LINGUISTICS.. 270 pgs. 0. 1990030070538. THEOLOGY.Raghu Vira M..D. sanskrit. 129 pgs.. 326 pgs. 2990100072934.. sanskrit. 286 pgs...LITERATURE. 1990010087861. 1933. 1956. RELIGION. bhagirath prasad.. Kaavya Kalpdrum. LANGUAGE. vaagbhat't'aa. sanskrit.. 5990010098820. sanskrit. 374 pgs.. 179 pgs. Literature. Kadambari. LINGUISTICS. sanskrit. ed. LITERATURE.LITERATURE. LANGUAGE. 1990030070539. THEOLOGY.. LINGUISTICS.ET PHIL S. 2005. nagendra. 1956.. 5990010098294.D. B. sanskrit. sanskrit. 1990030041738.Sampath Kumar. RELIGION. Bhatta. LITERATURE. K ATHOPANISHAD. 224 pgs. LANGUAGE. Literature. Prasuram sarma. 2990100072933.. kaavya ke ruupa. Kabya Prakash Ed. rabhaasanan'di. Jyoti Sastre Digdesakalajnanam. mhtml:file://D:\M. 64 pgs. 403 pgs. RELIGION. SANSKRIT(LITERATURE). 5990010098074.LINGUISTICS. 4990010096165.. sanskrit. 1912. 1936. LITERATURE. Unknown. 207 pgs. LINGUISTICS. . 5990010099459. LANGUAGE.. kaalaviveka -I. Kabindrabachanasamuchchaya..Nagendra Pandeya. 160 pgs. Devesvara. sanskrit. 2005. 5990010098073..mht 18/Dec/2009 . Peterson. 216 pgs. Not Available.D. dr. kaashyapa san'hitaa. literature.. K L Poddar. sanskrit. 2006. SHANKAR BHASHAYA. RELIGION. 1934. W.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 59 of 204 Sampath_eBooks Journal of Vedic Studies. 1956.LINGUISTICS. sanskrit. 1990030083623.LINGUISTICS.College Lahore. LITERATURE. sanskrit. 2040100049164. 376 pgs.. THEOLOGY. 214 pgs. LITAITUCHER.. LANGUAGE. Kaavyaprakaash 2. RELIGION. LANGUAGE. 210 pgs. 1990030083624. Jyothir Vidha Branam. LANGUAGE. F. 5990010097008. 1886. sanskrit. LINGUISTICS. kabeer. THEOLOGY.. 2. 1962. Kabyadarsh. 1990030070537. 405 pgs. . ka tantra vyakaranbimarsha.Krishamacharrne. 1889. Prof. 82 pgs.LITT. sanskrit. 1960. THEOLOGY. RELIGION. Mammata. 410 pgs. kaavyaanushaasanamuu. 1913.LITERATURE. 4990010096163. Kaarikaavali Ac No 200. LINGUISTICS. sanskrit. 1915. Dr. sanskrit. 384 pgs. kaarakasan'bandhodhyota. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit... LANGUAGE. Kaavyaprakash 1. . LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 19 pgs. LANGUAGE. 5990010098295.. kaalaviveka -I. sanskrit. 0. Kabi-Kalpa-Lata. 0.A. LITERATURE. 402 pgs.. 2990100072931. LITERATURE. Kabya Parichha. sanskrit. sanskrit. Unkmow. 2006.. 2990100072932. 388 pgs. 1958. 1933. Pandit Narayana Sharmana. gulaabaraaya.PH. Unkmow. 4990010095141. sanskrit.

348 pgs. HISTORY. SOCIAL SCIENCES. 4990010095822. Literature. mhtml:file://D:\M.. RELIGION. 1870. Literature. Sanskrit Philosophy. sanskrit. sanskrit.. 1870. 1892. Kalamadhava. 606 pgs. Kadambari Sangraha : Purva Bhaga. 2990100049165. ed. 342 pgs. Kakakwkyanthryapribhasha. R. Kadambari . Banabhatta. 1990020083165. 0. 50 pgs.. Kaishika Mahathme. sanskrit. 1838. 5990010098296. 1990020084890. sanskrit. Mahadev Shivaram Apte. LANGUAGE. Kadambari Kathamukham. THEOLOGY... sanskrit. sanskrit. sanskrit. 2040100046990. 1894.. sanskrit. Kaishika Mahathme. 2990100072935.. 1937. Madhwacharya. 312 pgs. RELIGION. paravastukrxshhnd-amaachaarya. 1911. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 1. sanskrit.. kaing-karyaratnaavali. 1939. RELIGION. Vyasa Maharshi or Badarayana. sanskrit. . 1990020083163.. Mathematics. 1993. 1917. 246 pgs. 1990020083164. Kaishika Purana. 5990010098075. 783 pgs.Purva Bagha. Kadambari Prabhanada.. sanskrit. LITERATURE. Phadke. 241 pgs. Kala Nirnaya. Literature.. THEOLOGY. sanskrit. Kadambarisara. Kala Madhav.. 350 pgs. SHRI HARISHCHANDRAVIDHYALANKAR. 0. Banabhatta. HISTORY. 0.. 0. GEOGRAPHY. 1990020084904. 280 pgs. 1871. 99049990028173.. Kala Madhaviya. Balaji Narayan. Kaishika Mahathme. LINGUISTICS.. M. BIOGRAPHY. sanskrit. HISTORY. Kadambari Prabhanada. BIOGRAPHY. BIOGRAPHY. BIOGRAPHY. 34 pgs. sanskrit. 326 pgs.. 1990020084902. sanskrit. 1890. Literature.mht 18/Dec/2009 . 1985. 1990020084664. LANGUAGE. 605 pgs. sanskrit.V. Kadambari vyakhya. Kasinatha Panduranga Parab. 44 pgs. Krishnamachariar... LITERATURE. LANGUAGE. . 99049990030267. 413 pgs. 46 pgs.. LINGUISTICS. HISTORY. sanskrit. 2005. Laxman Simha Agaraval. 368 pgs. Varahanayinar. 2990100028172. 30 pgs. sanskrit. GEOGRAPHY.Purva Bagha. Madhava Charya. . 311 pgs. LINGUISTICS.Sampath Kumar. GEOGRAPHY. 1990030070540. LANGUAGE. . Varahanayinar. Kalhana's Rajatarangini vol.. LANGUAGE. Kalachakram. . Banabhatta. 1904.. Kadambari . Chandrakanth. LITERATURE.. THEOLOGY.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 60 of 204 Sampath_eBooks Kadambari.. Anonyms. GEOGRAPHY. LITERATURE. LITAITUCHER. 99049990002423. kadambari. 1990020084903. 1990020084665. 384 pgs. Banabhatta. 1999990031742. 44 pgs. LINGUISTICS. LITERATURE.. . Madhavacharyya. LINGUISTICS.. A. 4990010095821. 148 pgs. Kasinatha Panduranga Parab. sanskrit.. Stein..

LITERATURE. sanskrit. 894 pgs. 99049990030268. . 698 pgs. RELIGION.Mahakavi. 5990010098079. LANGUAGE.LITERATURE. RELIGION. LANGUAGE. 5990010098821. RELIGION. Mukha. Narada muni. sanskrit.LINGUISTICS. sanskrit. 0.. sanskrit. .. 5990010098823. LANGUAGE. Kalikaapuraanam. PT. Sanskrit.. . RAMAVATRA SHARMA. 1967. . sanskrit. 144 pgs. 395 pgs. 194 pgs.. 5990010098298. kalikapuranam. LANGUAGE. 99049990002424. Harihara Kripala Dwivedi. LANGUAGE. mhtml:file://D:\M. 298 pgs. Kalpadrukosa of kesava vol 1. Kalpa Kalkika. Kalyapangmrasarbakham. . 0. Kalviveka. Kalki Puranam. 1916. Kamakala Vilasa. 1941. sanskrit. sanskrit.LINGUISTICS. ... LITAITUCHER. sanskrit. THEOLOGY.. sanskrit. sanskrit. Bedabyas. sanskrit. 1990020084905. kalki puran. 152 pgs. sanskrit. 1990020084666. sanskrit. Punyananda.. 1881. . Kalpasutra(Subhodhika Vyakya). LITAITUCHER. Unknown. C R Lanman. Literature. .LITERATURE. 542 pgs. Kalidasa's Kumarasambhavam. HIRA LAL SUKLA. Kamandaki-Nitisara. 5990010098077. Harihara Kripala Dwivedi. Sanskrit Tarka.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 61 of 204 Sampath_eBooks Kalidas.. RELIGION. sanskrit.. 1990020083166. LINGUISTICS. sanskrit. B Bhattacharya. Kamandaki.. 555 pgs. sanskrit.. THEOLOGY. 295 pgs. 715 pgs. ACHARYA BALDEV UPADHYA.Sampath Kumar. SHRI RAM SHARMA ACHARYA. 4990010095823. 0. 1915. 640 pgs.. LITERATURE. 1890. 1990020083167. LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit. LITERATURE. RELIGION. .. 5990010098297. sanskrit. Sanskrit Tarka. 314 pgs. Kalpdrukoshah Vol II. 5990010098824. 1926. LITAITUCHER. SadaShib. 333 pgs. Literature. Kalyana Panchashat kadambakam with swara. 1924. 0. . sanskrit.. 132 pgs. 1990020084906. sanskrit. 1917. 4990010095142. LANGUAGE.. 268 pgs. THEOLOGY.LINGUISTICS. Kamakshi Stotra and Mukapadyapanchashathi... RELIGION.. 1955. 1884. 97 pgs. 435 pgs. LITERATURE.. 5990010098080.LITERATURE. Kalyana Kalpataru Ramayana Sundara kanda. Kalidasa Meghaduta. kalidaskosh. Kalpamanjari. Valmiki.. 5990010098076. 44 pgs.mht 18/Dec/2009 . THEOLOGY.maharshi. 82 pgs. 472 pgs. 4990010095824.LINGUISTICS. . 5990010098822. 1917. 1924. LITERATURE. Chandrabali Pandey. THEOLOGY. Kalidasa's sakuntala. 714 pgs. Kalpa Kalkika. THEOLOGY. 5990010098078. MishraSharma. 2040130049166. DR..

. Tarkalankara. 5990010098299. LANGUAGE. SOCIAL SCIENCES. THEOLOGY. RELIGION. SASTRACHARAYA VINDASAWARI PRASAD SASTRI. RELIGION. Karikawli -Muktawali. 341 pgs. Mandatharu. Mandatharu. sanskrit. sanskrit. LINGUISTICS. sanskrit. Kanyodvahasamayamimansa and Vidhavodvahatimiralokah. LITERATURE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 62 of 204 Sampath_eBooks Kamaratna Tantra.. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . puraatattvaachaarya jinavijaya muni. 1990010094464. THEOLOGY. 1990020084908. Pt Dilli Raj Sharma. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. 5990010098826. 1934. Kasaaya Paahund. THEOLOGY. literature. Karnataka Shabdanushanam. Ananta Sastry. 0. 89 pgs.. KARANARAJURNIUM. LANGUAGE.. PSYCHOLOGY..LINGUISTICS. sanskrit. LINGUISTICS. 71 pgs. KARIKAWALI. sanskrit.. 1990020083168. 5990010099460. 1951. Pandit Hemchandra Goswami Tattabhusan. sanskrit. 1990030051912. THEOLOGY. Literature. Bishwanath Panchanan. 516 pgs. 553 pgs. 5990010098825. 119 pgs. 296 pgs. Bhattachrjya. LANGUAGE. RELIGION. 241 pgs. sanskrit. . louis ligeti. 409 pgs. LINGUISTICS. RELIGION. Karma Vipaka vyakhya. Kanaada Rahasya Ac No 61. 1916. 1923.. THEOLOGY.. Krishnadivajna. 180 pgs. 1999990083008. Pandit Bhairava Misra. 1890. 2005.. 5990010098300. 212 pgs. 565 pgs. RELIGION. sanskrit.. THEOLOGY. 1942. 1990030070541. dr. sanskrit. 1928. Karma Vipaka vyakhya. kanjur mangol impire. 1898. Karikaavali Ac No 213.. Chandrakanta. Karikavali_of_mahamahopadhyaya_Viswanatha_Panchanana_with _the_commentaries_Muktavali_Dinakari_Ramarudri.. 210 pgs. 4990010096164.. sanskrit.LITERATURE. SOCIAL SCIENCES.. 1990030041740... 1896. Philosophy. Karakantaa Bhairavi. 1990030041739.. sanskrit. Bhattakalankadeva. 2005. SIDDHANTA MUKTAWALI. 4990010095143. ed. LANGUAGE. 1990030041741. sanskrit. sanskrit. Karana Kaustubha. LITERATURE(SANSKRIT). Literacture. 2005. 1889. 17 pgs. sanskrit. Karikabali. kamayni anusheelan. Sri Sankara a. mhtml:file://D:\M. sanskrit.Sampath Kumar. 1909. sanskrit. 1890. sanskrit.rampal singh. LITERATURE. 621 pgs. 54 pgs. 2990100072936. LITERATURE.. Karna Bhushana. 340 pgs. 5990010098301. PHILOSOPHY. LITERATURE SANSKRIT. karnd-akutuhala. 148 pgs. Karakanda Cariu (Vol-IV). 1990020084907. 2990100072937. 138 pgs... Literature.. 1958. 2005. . Karmapradipa. 252 pgs. 1990030070542. 61 pgs. RELIGION. 0. sanskrit. 1923.. Gangananda. 1950. RELIGION. Viswanatha a. .

5990010098303. 343 pgs. . PANDIT BRAHAMADATJIGUSHU. 1898.. Kasika Vivaran Panjika vol. sanskrit. 58 pgs.. 1060 pgs. Chakrabarti. 0. 1. Literature. 5990010098834. LANGUAGE.LINGUISTICS. . LANGUAGE. Kashika Bakhaya. LINGUISTICS. Pandit Jayaditya.. 1916. Mimamsaka. 4990010095826. 1. Kashkrashtsn Dhaatuvyaakhyaanam.. 4990010095144. 4990010095828. 1916. 1074 pgs... 4990010095825. 0. LANGUAGE. . 204 pgs. Kashika Vivaran Panjika vol. Literature. J Buddhi. 1. RELIGION. sanskrit. sanskrit. Kashika vol. Kashikavya Vyakhya Paddmanjjari. LINGUISTICS.LITERATURE.Yudhistira. Kasikanda_With_Comm_Ramandayati. Kashika Ed. 1957.Sampath Kumar... 1919. sanskrit. 1990010094465. sanskrit. 0. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. 1918. 1883. Kashi sanskrit series 53.. . 44 pgs. THEOLOGY. 5990010101991. ed. RELIGION. 690 pgs.. Haradatta. SANSKRIT. IVampV. Kashi bidhya peeth tramasik pstrika 1986. 5990010098832.. . sanskrit.. 5990010098830. Jinendra Buddhi.. LITERATURE. LITAITUCHER.LINGUISTICS. sanskrit.LITERATURE. Srish Chandra. 5990010098302. 0.LITERATURE. 2. 108 pgs. 838 pgs. sanskrit.. 1876. sanskrit. sanskrit. 533 pgs. Kasika Vivarana Panjika 3. 4990010095827. THEOLOGY.LINGUISTICS.. sanskrit. 1956. Punya Nanda. Kasikavrtti. sanskrit. Kashmeergranthawali Voll. LITERATURE. 5990010098828. LITERATURE. Literature.LITERATURE. 758 pgs. THEOLOGY. Chakravarti.LINGUISTICS.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 63 of 204 Sampath_eBooks Kashakruttsana dhathuvyakhyanam. jagdish chandra chatterji. 5990010098831. 2040130049167. 458 pgs. 672 pgs.. LITERATURE. Vamana.. 196 pgs. 5990010098827. LANGUAGE. 1080 pgs. 1990010094463. pt. sanskrit. Mishra. Kashmir granthawali. 1990020084667. 5990010098835. . Kasika Vivarana Panjika 4... . 1868. 1916. LANGUAGE. 0. .LITERATURE. Jinendra Buddhi. sanskrit. sanskrit. Sanskrit. LANGUAGE. 426 pgs. 1044 pgs. LITAITUCHER. Kasika Vivarana Panjika. 408 pgs. sanskrit. jagdiskasappo. .LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit.. 1904.LINGUISTICS. LANGUAGE. 5990010098833. VISHWESWAR. 5990010098829.LITERATURE. RELIGION. 0. kashmir sanskritgranthavliha -12 kamkala vilash-kashmir srinagar. kasikavivaranpanjika. 2. . RELIGION. sanskrit. Kasika Vivarana Panjika 2. shri haridatta mishra... 344 pgs. KASHIKA. 602 pgs. 202 pgs. ed. sanskrit.. Srish Chandra. LANGUAGE.mht 18/Dec/2009 .

Jnan kanda.. 231 pgs.Bhattachryane. 264 pgs. 2990100028177. 5990010098836. 5990010098081. Sripadasharmna . 1990010087863. 188 pgs. 5990010101852. Prabodh chandra bagchi. 935 pgs. RELIGION. . SHREE RANGARAMANUJAS. sanskrit. Kasyapa Jnanakanda. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 64 of 204 Sampath_eBooks Kasyapa . 1960. damodharbhatsununa. Kathopnishad. Sri Yathiraja Sampathkumaramuni of Melkote. PSYCHOLOGY. 100 pgs. 211 pgs. sanskrit. RELIGION. 0.R. 204 pgs. LANGUAGE. sanskrit. Literature. William Caland. PHILOSOPHY. 178 pgs. SANSKRIT(LITERATURE). Sankaracharya. sanskrit. 488 pgs. sanskrit. Literature. Literature. 254 pgs. . Grammer. Kaulajnana-nirnaya. N. 236 pgs. 1990020047743. .. Katha Saritsagara Of Somadeva Bhatta.LITERATURE. sanskrit.. sanskrit.Sampath Kumar. 243 pgs. 1990030070543. sanskrit.. sanskrit.. 0. Vashnavism.. Parthasarathy Battacharya. 1990010087862.LINGUISTICS. DR ADAYA PRASAD MISHRA. litrature.. 2040100028176. sanskrit. 241 pgs.. katha koosh. 1942. 5990010097009. LITERATURE. 1934. Leopold Von Schroeder. SANSKRIT(LITERATURE). 654 pgs. LANGUAGE. 1839. Dr. SamkritGrammar. Kaumudi byakhyasahite. 339 pgs.. Katyayanas Sarvanukramani Of The Rigveda. Katyayanas Pratisakhya of The White Yajur Veda. mhtml:file://D:\M. sanskrit. 1886.. RELIGION.LINGUISTICS. 0. THEOLOGY. Katha Sarit Sagara.B. 5990010098304.LITERATURE. 210 pgs. sanskrit. 4990010095145. RELIGION.. Rarthasarathi Bhattachar.. 4990010095146. Katha Kagruha Suthra. Katyayana Yajnapaddhativimarsa. Kasyapa Maharshi. Literature. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY.Manohar Lal Dwivedi. 1979. THEOLOGY. Kathamanjari. sanskrit. 5990010102319. 564 pgs. A. sanskrit. 5990010097010. 1990030070544. 2040100028178. Katyayan.mht 18/Dec/2009 .. 591 pgs. 500 pgs. KATHOPANISAD. Literature. Katopanishad Bashyam. 1964. 1964. . KATHOPANISDASAYA. RELIGION. sanskrit. sanskrit. Anantadeva. Kasyapa Samhita.... 1988.. 99049990028179. sanskrit. 1948. Kathak Sanhita.. Kasyapa-Samhita.. Durga Prasad. 181 pgs. 1998. THEOLOGY. Katopanishad Bhashya of Rangaramanuja Muni. . 1933.. 99049990028180... 1925. Kathakam Die Samhita Der Katha Cakha. 1903. 1900. THEOLOGY. 1948. 2990100028175. shastri sri pandit jagdish lal. Varadacharya K C. sanskrit. Kasyapa Gnanakandaha. 1990160083469. R. 230 pgs.

sanskrit. sanskrit. dr. sanskrit. LINGUISTICS. 5990010098308.jeebananda Vidyasagar.. LINGUISTICS.. Mammata. Kavindrava candsamuccaya. Bhattacharya. a sanskrit anthology of verses.. LITERATURE. 1880. Thomas. 1888. sanskrit. 203 pgs.... 221 pgs. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. 183 pgs. Kavindrava candsamuccaya. LINGUISTICS.RAMASWAMI..S. KAVAYADARASHA. LITERATURE. 0. sanskrit. LANGUAGE. LANGUAGE. Kavya Darsha Parichedda 2 with commentary. sanskrit. 1990030085053. 5990010098307.Sampath Kumar. RELIGION. KAVAYAMIMANSHA. 106 pgs. t'i ara chintaamani. LITERATURE SANSKRIT. 365 pgs. LITERATURE. 153 pgs. 414 pgs. 115 pgs. RELIGION. LITERATURE SANSKRIT. sanskrit.. Sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. mhtml:file://D:\M.LINGUISTICS.. Mammata. 5990010098306. LITERATURE. LITERATURE.LITERATURE. K. SOMESWAR BIR CHIT. . 1916. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. F W. 5990010098309.. 1999990073480. F W.. LINGUISTICS.2. 1912. 614 pgs. 453 pgs.. 1913. LANGUAGE.1. a sanskrit anthology of verses. sanskrit. 2990100072939. kavimanoranjakachampu. sanskrit. Siva Dattha. E. LITERATURE. LINGUISTICS. Kaushitaki-Brahmana-Upanishad. RAJASEKHARA.. sanskrit. 2990100072938. B. Literture. Cowell. PARICHCHNEDA.. 399 pgs. LITERATURE.. Kaushitaki Brahmanopnishat.. Kavya Sangraha with commentary vol. LANGUAGE. LANGUAGE. 622 pgs. Dandi. LANGUAGE. 133 pgs. 1990020084910. 1928. 1880. 1990020084669. 2006. 1944.. Literature. SOMESWAR BIR CHIT. 1901. 1912. Kautilyam. LINGUISTICS. 1990020084668. 158 pgs.. 1931. Sarat Chandra Sastry... 1861. Kavya Prakasha. sanskrit. Pandit. Kavya Mala. Kavya parkasah pratham mul path. Bhattacharya. 196 pgs. nagendra. 1888. 5990010099461. 4990010095829. Sanskrit. ed. kavya me udatt tatya. sanskrit. Kavya Prakasha with commentary. 99049990028181. Thomas. 400 pgs. THEOLOGY.. literature. sanskrit. siitaaraaamasuuri. 1920. 1990020084670. A Collection RaraeSanskrit Kavyas. 5990010098082. Literture. 1891. KAVAYALANKARSANGRAHA. Kavi Kalpa Latha.. sanskrit. 322 pgs. 1950. 1999990073503.jeebananda Vidyasagar.mht 18/Dec/2009 . 1931. 1990020084909. 99049990028186. Kavya prakash dwitiya bhag. Kautilyam Arthasastram.. Kavya Sangraha with commentary vol. LITERATURE. LINGUISTICS. 5990010098305. 210 pgs. 194 pgs. LITERATURE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 65 of 204 Sampath_eBooks kaun'shhiitakagrxhya suutraand-i. LANGUAGE.. 1958. 168 pgs.

Keedsham Sanskritam. Kavyasamudaya. THEOLOGY. 1966. 1999990073506. Gaga Bhatta. Kavyaprakasha of Mammata.. LITAITUCHER. Sahityacudamani and Sudhasagar. Literature. BIOGRAPHY. sanskrit. Literature. LITERATURE. 636 pgs. 359 pgs. 1934. Literature. Rajasekhara.. sanskrit.. Kavyarsa part 1 amp 2.... Kavyamala.. sanskrit. LITAITUCHER. sanskrit. LINGUISTICS. Dr. PANDIT D RGAPRASADA. kavyanusasanam. LITERATURE. RELIGION. Sanskrit. 1938. LANGUAGE. religious_jain_literature... 1999990073505. sanskrit. Kavyaapradipa of govind. 1949. LITAITUCHER. Sanskrit. 381 pgs.. 385 pgs. 1990160083471. 333 pgs. sanskrit. sanskrit.Sampath Kumar.. Kavyanusasana Vol-I. kavyalankarasutra_vritti. Kavyapradipa of mahamahopadhyaya govind. 1925. HIRA LAL SUKLA. 496 pgs. 756 pgs. 1938. HISTORY.LITERATURE. 405 pgs. Kavyamimamsa. 1990020084671. sanskrit.. Hemachandra. 221 pgs. 2040100028185. 228 pgs. 1999990073507. 303 pgs.LINGUISTICS. . madaacharya pandit.. 2990100072940. 142 pgs. THEOLOGY. 0. 5990010097011.. LANGUAGE. GEOGRAPHY. 4990010095830. Literature. 1939..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 66 of 204 Sampath_eBooks kavyaalankarkarika. ACHARYA MAMMATA. LANGUAGE. 0.. 1901. Banhatti. 5990010102000. LITERATURE. 1990020084911. 1999990073504. Literacture. 274 pgs. archarya shastri hemchandra. . sanskrit. LITERATURE. 1933.. sanskrit. mhtml:file://D:\M. 1990160083470. 1990030051913. literature. 1909. kamadhenu.. 569 pgs. 1891. N.. BECHANA JHA. Sanskrit. ---. 200 pgs.. Kavyadarpana Volume 1. 0. LINGUISTICS. Literature. 1919.D. 5990010098086. 423 pgs. . sanskrit. RELIGION. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 1941. sanskrit. 5990010098083. 628 pgs. Literature. sanskrit. kavyalankara sutra.. Kavyalankara sutra vruti with commentart called kamadhenu. Ramakrishna bhatta. 1909.. Sanskrit. Rasiklal C.. sanskrit. kavyaprakssa. Kavyalankara Sara Sangraha.Parikh.. Rajachudamani Dikshita.. 5990010098837. sanskrit. 1981. .Sir Ganganatha jha. DR. 616 pgs.. ---. 5990010098085. Kavyaprakasa. Kavyanushasana. 210 pgs. Vamana. Kayastha Paddhati. 5990010098310. LINGUISTICS. 1944. KavyaDarpana. 225 pgs. 1941. 2990100072941. LANGUAGE.. 1919.. 419 pgs. sanskrit. sanskrit. 5990010098084. Kavyadarsa of dandin parichchheda. DR. Literature. 2040100028182. 308 pgs. Raja Chudamani Diskshita.

. 98 pgs. sanskrit. sanskrit. 566 pgs. Khandanakhandakhadya. 70 pgs.Sampath Kumar. sanskrit. sanskrit. sanskrit.LINGUISTICS... KHATHANDAGHAMAHA. 98 pgs. JAGDISKAPSU. Khartargachha Kaa Itihaas. 553 pgs. 4990010095147. keshava saahitya mein' samaaja san'skrxti evn' darshan. 4990010095832. RELIGION. 204 pgs. LINGUISTICS. 128 pgs. 68 pgs. 179 pgs. 5990010098313. HEERA LAL JAIN. Gangeshopadhyaya. 1990030051914. LITERATURE (SNSKRIT).LITERATURE. 1904.. Philosophy. RELIGION. 1990030083626.. d'aa en gn-aanappa naayud'u. Samhita.. 4990010095831. 1939. VachaspatimMisra. khandanodwara. 1906. LANGUAGE. Khanda Deva Bhava Prakasa. sanskrit. 402 pgs. LANGUAGE.. 1963.. KENOPANISHAD. Kenopanishatstikasankarapadabashyavakyabashyopeta. sanskrit. HEERA LAL JAIN.. A. Khadira Grihyasutra. THEOLOGY.. HEERA LAL JAIN. PHILOSOPHY. sanskrit. 1975. A. RELIGION. sanskrit. 1940. SANSKRIT(LITERATURE). Shankaranada.. 705 pgs. KHATKHANDAGHAMAHA. LITERATURE. 1951. 608 pgs. 0. Vol. sanskrit. 1941. Peri Surya Narayana Sastry.. 1999990083009. sanskrit. AAHAITAGANI YAMUNA PRASAD TRIPATHI. RELIGION. sanskrit. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. 2990100028187. khuadakpath dhampasd udan. Bhrugu Maharshi. 2006. N. LINGUISTICS. 428 pgs.I. LITERATURE.. 222 pgs. 1990020047702. 612 pgs.mht 18/Dec/2009 . KHATKHANDAGHAMAHA(PUSTAK3). 2990100072942.. Sri Harsha. LITERATURE (SNSKRIT). 178 pgs. LITERATURE (SNSKRIT). 552 pgs. HEERA LAL JAIN. sanskrit. 5990010098312. 1990030083627. sanskrit. KHATKHANDAGAMAHA(PUSTAK2). THEOLOGY.Sridharsastri. kenopanishat. Rudraskanda. N.. sanskrit. LITAITUCHER. 0. 2006. 2006. harsha. 5990010098311. Shankaranada. sanskrit. 1990020047460. RELIGION.. 1942. RELIGION. 1990030083625. sanskrit. PSYCHOLOGY. Patak. 1990010087864. Agarchand Nahta.. Keral Granthamala. THEOLOGY. Keshabirja Jatakapaddhati Prouramanoma Sahita. 5990010098087. 1978.. 1997. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 67 of 204 Sampath_eBooks Kenopanishad. RELIGION. Khiladhikara : Bhrgu Samhita. THEOLOGY. RELIGION. THEOLOGY. 1914.. 586 pgs.. 1909. Kevalanviya Anumanam with commentary. 5990010098314. sanskrit. 164 pgs. 1990020047461. THEOLOGY. 1897. THEOLOGY. 5990010097012. sanskrit. LITERATURE (SNSKRIT). 1919. LANGUAGE.. 622 pgs. Khandana Khandakhadya.

. sanskrit. 91 pgs. . THEOLOGY. sanskrit.. THEOLOGY. sanskrit. 2005.LINGUISTICS.Mathuranatha Tarkavagisa. 1934. Udayanacaryya.. 1893. Bharbi. 4990010095150. Kosha Ed. THEOLOGY. sanskrit. Krishna Bhaktirasamrita.LINGUISTICS. sanskrit. Apte. Kiratarjuniyam2. 764 pgs. 338 pgs. 374 pgs. LITERATURE. 3. LITERATURE. 1911. LITERATURE SANSKRIT. 2990100072943. mhtml:file://D:\M... KOVIDANANDAY. LITERATURE. Mahalinga Sastry. Kiranavali.. Apte. 1990030041884. Koutsasya Gurudakshina. 1959.LINGUISTICS. Kiratarjuniyam. Narayana. 5990010098317. RELIGION. RELIGION. Kiratarjuniyam. 492 pgs.M. 1990030085054. LITERATURE(SANSKRIT). 0. 1883. Kinknimala. sanskrit. 204 pgs. sanskrit.. 566 pgs. 5990010098839. 2005. 5990010098090. sanskrit. RELIGION. RELIGION. 2006. sanskrit.LITERATURE.. N. sanskrit. Mahrshi Valmiki.. 2990100028188. 4990010095834. B J Kashyap. sanskrit. RELIGION. 8. LANGUAGE. 1275 pgs. Bharbi. LINGUISTICS. 6. 0. LINGUISTICS. 140 pgs. Kridanta. LINGUISTICS. Kishkindhakandam of Srimad Ramayana.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 68 of 204 Sampath_eBooks Khuddak Dhamampad udan itivuttak suttnipaatpaali. LITAITUCHER... RELIGION. 0. Kiratarjuniyam Ed. Krishna Jajurbediya Tattiriya Samhita vol. AMANDHARI SINGH. 5990010098088.. THEOLOGY. 4990010095149. 3. 0. 125 pgs. LITERATURE. Narayana. DR BRAMAHA MITRA AWASTI. LANGUAGE. Kiratarjuniya. LANGUAGE. sanskrit. 17 pgs.. LANGUAGE. 1903. sanskrit. Kabiratna.RAJENDRA MISHRA. sanskrit. 4990010095148. 4990010095836.. LITERATURE. 1964.LITERATURE. THEOLOGY. 126 pgs. sanskrit. 868 pgs.. 163 pgs. 5990010098316. KIRATARJUNIAM. 4990010095833. Literature.. Singha. RELIGION. SHRI GANESH UPADHYAY.Sampath Kumar. 196 pgs. sanskrit. LANGUAGE. 572 pgs. 1990030070545. 4990010096166.. 197 pgs... Kiranavali Rahasyam. THEOLOGY. LINGUISTICS. LANGUAGE. THEOLOGY. sanskrit. . 1978.. 308 pgs. sanskrit. 0. 260 pgs. 1904. 5990010098838. A. Tarakumar. 5990010098315. Umura. 1958.. Literacture. 1951.Y. 5990010098840. 1893. Khuddakapatha dhammapada udana intivuttaka suttanipata vol 1. 4990010095835. 5990010098089. Kinchidiva-Aavedan. 1876.LITERATURE.. Madava Sastri. M. 1973. Krishna Jajurbediya Tattiriya Samhita vol. 874 pgs.mht 18/Dec/2009 . RELIGION. sanskrit. kanhaiyaalaala krxshhnd-adaasa. kishhkin'dhaa kaand-d'amuu. . 686 pgs. sanskrit. sanskrit. sanskrit. kridptrasangrasya. DR. 174 pgs.. JAGDEESH. LITERATURE. LANGUAGE. THEOLOGY.

1997. Krishnayajurvediyataittariyasamitha. Krishnayajurvedeeytaittireey Sanhita. RELIGION. 5990010101854. 2.. LITERATURE. pt. Hari narayan Apte..Sampath Kumar.. 4990010095152. 1. SANSKRIT.. I. 1927. THEOLOGY. A. Lord Krishna. 598 pgs. N. 5990010101853. sanskrit. . THEOLOGY. 484 pgs. P.. 1999990083014. 2040100028189. sanskrit. LANGUAGE. Krishnayajurvediyam_taittiriya_brahmanam_part_3.. 1901. Krisnayajurvediyataittiriyasamhita Part VI. Sayanacharya. 1990020084673. sanskrit. 1938. sanskrit. RELIGION. 2040100002426. Lakshmanacharya. 552 pgs.. sanskrit. THEOLOGY. THEOLOGY. sanskrit. P. 1905. A. II Part. Krishna Mahatyam( Sri Kanda Purana Anthargatha). 267 pgs. sanskrit. 485 pgs. 1997. sanskrit. sanskrit. Krishnayajurvediyantaittiriya_brahmanam_part_2. 1999990083013. 845 pgs. 1905. 1900. Religion. RELIGION. Sayanacharya. Krishnalilambruta champu. . sanskrit. 1898. 5990010098841. . sanskrit. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . Hari Narayan Apte. 1900. 4990010095837.. LANGUAGE. 4990010095153. 4990010095838.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 69 of 204 Sampath_eBooks Krishna Jajurveda Taittiriya Samhita vol. 436 pgs.. LITERATURE. Krishnajajur Bediya Shwetashwatar Upanishad. Lord Krishna. 1990020084672. sanskrit. Krishna Mahatyam( Sri Kanda Purana Anthargatha). sanskrit. sanskrit. PT SHREE GANGADHARA MISRA. 250 pgs. Krishnakarnambrutam with Velagapudi Vengala Mahacharya's telugu Tikatatparya. Krishna Mahatyam( Sri Kanda Purana Anthargatha).. Krishnaiyengar . sanskrit. Religion. P. RELIGION. 1908.. Krishna Jajurveda Taittiriya Samhita vol. Sayanacharya. Vol.Belur.. THEOLOGY. RELIGION. LINGUISTICS. sanskrit. 294 pgs. sanskrit. 2. riligion. 568 pgs. N. 527 pgs. Krisnayajurvediyataittiriyasamhita Part IV. Krishnayajurvediya_taittiriya_samhita_vol_1_to-8. RELIGION. 600 pgs. Matsayanacharya. Krishnayajurvediyam Taittiriyabrahmanam.. Literature... 8. 347 pgs. Lakshmanacharya. 5990010101855. 104 pgs. Krisnayajurvediyataittiriyasamhita Part I. 1898. 236 pgs. RELIGION. -.. Religion. 1990010087865. LINGUISTICS. Hari Narayan Apte. 878 pgs. 1. Lord Krishna. 1999990083011. 1997.. pt. Krishna JajurvediyaTittiriyasamhita vol. 1901.. 488 pgs. THEOLOGY. RELIGION. 1905. THEOLOGY.. 1999990083012. mhtml:file://D:\M. 453 pgs. KRITAYASAR SAMUCHAYA. Lakshmanacharya. sanskrit. 485 pgs. 1898. N.. ---. Matsayanacharya. 2040100030269. A.. 1999990083010. 5. Lilashuka.. Religion. sanskrit. 4990010095151. 1901. Krishna JajurvediyaTittiriyasamhita vol. THEOLOGY. 238 pgs.. ---.

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 70 of 204
Sampath_eBooks

Krityaratnakara., 5990010098318. Candesvara Thakkura. 1925. sanskrit. Literature. 444 pgs. kriya malika Dhathu malika Samasa kalika., 1990020084912. Vishwanatha Sastri. 1912. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 74 pgs. Kriyadhikara., 2990100028190. Ramanuja Swamy,P.V. 1953. sanskrit. Bhrga Samhita. 542 pgs. Kriyasamyoga Vichara Ac No 162., 1990030041885. Jagadisa. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 72 pgs. Krodapatra Sangraha 2 Fasicules 1., 1990020084674. Kalishankara Siddhantha Vagisa. 1921. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 80 pgs. Krodapatra Sangraha 2 Fasicules 2., 1990020084675. Kalishankara Siddhantha Vagisa. 1922. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 100 pgs. Krodapatra Sangraha 2 Fasicules 4., 1990020084676. Kalishankara Siddhantha Vagisa. 1925. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 124 pgs. Krodapatra Sangraha Vol.2 fasciculus 3., 1990020047462. Kalishankara Siddhantha Vagisa. 1924. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 106 pgs. Krtyakalpataru., 2990100028191. Rangaswamy Aiyangar,K.V. 1950. sanskrit. Hindusium. 255 pgs. krtyakalpataru., 5990010098842. k.v. rangaswami aiyangar. 1941. sanskrit. LITAITUCHER. 578 pgs. krtyakalpataru 1., 5990010098091. SHRI LACHAMIDHAR. 1939. sanskrit. LITAITUCHER. 443 pgs. krtyakalpataru ii., 5990010098092. SHRI LACHAMIDHAR. 1939. sanskrit. LITAITUCHER. 663 pgs. krtyakalpataru iv., 5990010098093. SHRI LACHAMIDHAR. 1939. sanskrit. LITAITUCHER. 417 pgs. krtyakalpataru x., 5990010098094. SHRI LACHAMIDHAR. 1939. sanskrit. LITAITUCHER. 281 pgs. Krtyakalpatru Vol 4 - Sraddhakanda., 1990030083628. Bhatta Lakshmidhara. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 414 pgs. krtykalpataru v2., 5990010098095. SHRI LAKCHMI DHAR. 1948. sanskrit. LITAITUCHER. 506 pgs. krudistadvaita vedanta Marthanada vol.1., 1990020047463. Rangacharya. 1956. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 116 pgs. krxshhnd-a bhakti saahitya vastu srota aura san'rachana., 2990100072944. d'an' chandrabhaana raavata. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 315 pgs. Ksheera Tarangini., 99049990028192. Kshira Swami. 1955. sanskrit. Sanskrit Grammer. 418 pgs. Kshemendra ki Auchitya drishti., 5990010098096. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 150 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 71 of 204
Sampath_eBooks

Kubalayananda Alankara Chandrika., 4990010095839. Dixit, Appay. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 200 pgs. Kulabrasta mukadwamsam., 1990020047464. Annangaracharya P B. 1910. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 67 pgs. Kumara Sambhavam ( Sarga - 1)., 2040100028193. Vitaladevuni Sundara Sharma. . sanskrit. Literature. 76 pgs. Kumarapala- Pratibhadha.., 1999990083015. Somaprabhacharya.. 1920. sanskrit. Religion. 562 pgs. Kumarsambhabam., 4990010095154. Kalidas. 1894. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 540 pgs. Kumarsambhabam Ed. 4., 4990010095155. Kalidas. 1886. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 336 pgs. Kumarsambhabam Ed. 5., 4990010095156. Kalidas. 1893. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 200 pgs. Kumarsambhabam Ed. 7., 4990010095157. Kalidas. 1902. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 330 pgs. Kurma Maha Purana., 4990010095840. N. A.. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 348 pgs. kushhnd-agiiti., 2990100072945. soomanaatha. 1956. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 58 pgs. Kuthuhala Vritti of Sri Vasudeva Dikshita., 2040100028194. Kuppuswamy Sastrigal. S. . sanskrit. Adhvara Mimamsa. 444 pgs. Kuthuhala Vrutti., 1990020047466. Adwara Mimamsa. 1908. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 136 pgs. Kutuhala Vruttihi., 1990030051915. Vidyasagara Acharya Shri Pattabhirama Sastri. 1965. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 442 pgs. kutuuhala vrxtti., 2990100072946. shrii vaasudeivadiiqs-ita. 1908. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 268 pgs. Kuvalayanada.., 1999990073508. Appayya D.. 1892. Sanskrit. Literature. 296 pgs. Kuvalayananda., 1990020083170. Appaya dikshitha. 1889. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 266 pgs. Kuvalayananda., 1990020084913. Appaya dikshitha. 1912. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 218 pgs. Kuvalayavali Of Ratnapancalika., 2990100072947. Singabhupala. 1941. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 102 pgs. kuvlyanand., 5990010098097. KUBLAYA NAND. 1939. sanskrit. LITAITUCHER. 310 pgs. kuwalyanandkarikasthalankaranukramah., 1990010094466. pansekaropaho vasudevsharma. . sanskrit. Literature. 110 pgs. Kwalayananda.., 1999990073509. Appayya Dixit.. 1917. Sanskrit. Literature. 211 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 72 of 204
Sampath_eBooks

laghu kaumudi Vyakaranama., 1990020084914. Varadaraja. 1906. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 198 pgs. Laghu Koumudhi., 2040100049168. 0000. 0. sanskrit. . 147 pgs. Laghu Paneeyamu., 2040100028195. Rajaraja Varma. A. . sanskrit. Sanskrit Grammer. 217 pgs. Laghu Paneeyamu., 2040100028196. Rajaraja Varma. A. . sanskrit. Sanskrit Grammer. 217 pgs. Laghu Panineeyam., 99049990028197. Rajaraja Varma. 1911. sanskrit. Sanskrit Grammer. 229 pgs. LAGHU SABDENDU SEKHARA., 5990010098843. NAGESH BHATT. 1933. sanskrit. SANSKRIT. 597 pgs. Laghu Siddhant Kaumudi (Part-I)., 5990010098844. . 1950. sanskrit. Literacture. 664 pgs. laghu siddhantakamudi., 5990010098319. V.V. Mirashi. 1947. sanskrit. Literature. 201 pgs. Laghuchandrikaprakaashah., 1990030051916. Vedanta Kesari Veda Brahmashri K Narayana Bhatta. 2001. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 152 pgs. Laghupaniniya., 5990010098845. A R Rajaraja Varma. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 446 pgs. Laghuparibasha visheshaha Ac No 75., 1990030041742. Unknown. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 203 pgs. laghusabdeandusekhara., 5990010098846. mahamahopadhyay nageshbhat. 1956. sanskrit. LITAITUCHER. 844 pgs. Laghushabdendushekhar., 5990010098320. . . sanskrit. Literature. 603 pgs. Laghusiddhantakaumudi., 5990010098847. G P Mishra. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 274 pgs. laghusithantkamudi., 5990010098321. . . sanskrit. Literature. 198 pgs. lagusabdendusekhara., 5990010098848. shri nacesa bhatta. 1938. sanskrit. LITAITUCHER. 261 pgs. Laguvanikam., 1990020047467. Koliyam Swami. 1973. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 170 pgs. lagu_siddhantha_koumudi., 1990020084678. . 1870. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 176 pgs. Laingika Vichara Ac No 93., 1990030041743. Harirama a. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 60 pgs. Lakshmi Sahasram., 1990020083171. Venkatadvari. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 672 pgs. Lakshmi Sahasram., 1990020084679. Venkatadvari. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 420 pgs. Lakshmi Sahasram Part - 1., 2040100002427. Raghunathaharya, N.C.. 2000. sanskrit. Saktisrm. 258 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 73 of 204
Sampath_eBooks

Lakshmi Sahasram Part - 1., 2040100028198. Raghunathaharya, N.C.. 2000. sanskrit. Saktisrm. 259 pgs. Lakshmi Sahasram Part - 1., 2040100030270. Raghunathaharya, N.C.. 2000. sanskrit. Saktisrm. 259 pgs. Lakshmi Sahasram with balabodhini commentary of Venkatadwari vol.1., 1990020047744. Venkatadwari. 1904. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 164 pgs. Lakshmi Sahasram with balabodhini commentary of Venkatadwari vol.1., 1990020047745. Venkatadwari. 1904. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 164 pgs. Lakshmisahasram., 4990010095841. Venkatadhvar. 1906. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 798 pgs. LakshmiShasranama Stotra and Lakshmi astottara Sama Stotra and Namavali., 1990020083172. Unknown. 1906. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 66 pgs. lalit kathskalplata., 5990010098849. goswami gopi krishan. 1916. sanskrit. LITAITUCHER. 239 pgs. Lalita vistara., 1990010094467. Leben und lehere. 1902. sanskrit. Literature. 455 pgs. Lalita vistara.., 1999990073510. Leafmann, S.. 1908. sanskrit. Religion. 287 pgs. Lalitha Sahasranama Stotram with Lalitha Astottara nama and Shyamalanava ratna malika stotram., 1990020084680. Vyasa Maharshi or Badarayana. 1928. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 98 pgs. Lalitha Sahasranama Stotram with Lalitha Astottara nama and Shyamalanava ratna malika stotram., 1990020083174. Vyasa Maharshi or Badarayana. 1905. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 138 pgs. Lalitha sahasranama Stotram., 1990020084915. Vyasa Maharshi or Badarayana. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 60 pgs. Lalitha sahasranama Stotram., 1990020083173. Vyasa Maharshi or Badarayana. 1925. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 42 pgs. Lalitha trishathi Bhashya., 1990020084681. Shankaracharya. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 121 pgs. lalleishvariivaakyaani., 2990100072948. Not Available. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 36 pgs. laqs-miitantramuu volume 87., 2990100072949. pan'dita vi krxshhnd-amaachaarya. 1959. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 391 pgs. Likhit sanskrit granth suchi., 5990010097013. H R RANGASWAMI. 1944. sanskrit. LITERATURE. 240 pgs. Linga Puranam., 4990010095158. Badabyas. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 862 pgs. LINGANUSASANA., 5990010098850. HARSAVARDHANA. 1931. sanskrit. SANSKRIT. 177 pgs. LINGANUSASANVARGHA., 5990010098851. MUKUND SHARMA. 0. sanskrit. SANSKRIT. 317 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

. 5990010098853. . LINGUISTICS. 480 pgs.. maadhavanala kaamakn'dalaa. . LINGUISTICS. maadava vijaya. mhtml:file://D:\M. Sanskrit. LANGUAGE. LANGUAGE. 412 pgs. Sanskrit. . Loka Prakasa Vol 3 and 4. Lokaprakasha_Vijaya_Gana_Vol1. 170 pgs. Sanskrit.2 part 2. 0.LINGUISTICS. sanskrit. RELIGION..2 part 1. . LANGUAGE. LINGUISTICS. LANGUAGE.. sanskrit. 89 pgs.. madhavaiya Dhathu Vrutti vol. LITERATURE. sanskrit. THEOLOGY. 342 pgs. madhavaiya Dhathu Vrutti vol. Madhavacharya.. Madhavacharya. 2040130049169. 1970.. sanskrit. madhavaiya Dhathu Vrutti vol. 1990030070546. LITERATURE. Nag Dev. .A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 74 of 204 Sampath_eBooks Loak sanskritam. sanskrit. Mahadeva. 1900. LATE PANDIT EMBAR KRISHNAMACHARYA AND M. 795 pgs.mht 18/Dec/2009 . 2990100072951. 404 pgs. Lokaprakasha_Vijaya_Gana_Vol3. 1990020084653. 5990010098856.. Upadhyaya Sri Vinayavijayaji. 506 pgs. A. RELIGION. 0. Madana Parijata. LITERATURE.. Madhavacharya. 1.. 356 pgs. LANGUAGE.. 1. maanasaprachaarikaa. 2040130049171. 1991.LITERATURE.2 part 2. 536 pgs. pt. Madhavacharya.. 454 pgs. 4990010095159. sanskrit. 1990020084683. 242 pgs. 2990100072950. sanskrit. 1900. . 1953. 2040130049170.. 2005. LINGUISTICS.. 240 pgs. Madanaratnapradipa. 523 pgs.. sanskrit. 2006. 1990030083629. Madhabiya Dhatubritti vol. 0. Sastri.. sanskrit. sanskrit. LINGUISTICS. Shri mata. Madhabiya Dhatubritti vol. Literature. . 1889. 1990030051917.. A. Not Available.LITERATURE. sanskrit.. Not available. LITERATURE.. 5990010069641. 1990010087866. LITERATURE. ed. 350 pgs. LITERATURE. Literature. LITERATURE. ed.. 214 pgs. LANGUAGE..R. . 4990010095160. Sastri.LINGUISTICS. 457 pgs.. 5990010098852. LINGUISTICS. Lokaprakasha_Vijaya_Gana_Vol2. LINGUISTICS... 1900. Maalviksgnimitram. Mahadeva.2.. 1885. 2990100072952.1 part 1. 1990020084916. sanskrit. 690 pgs. 1972. BADARI NATH SHUKLA. Madhaviya Sankara Digvijayam. . sanskrit. 5990010098854. THEOLOGY. swami d. NAMBIYAR. 342 pgs. shriikrxshhnd-adaasaatmaja. madhaviya dhatuvritti. . 1903. LUPTANGAMSANGRAHA. sanskrit. LINGUISTICS. 284 pgs. 156 pgs. 1964. 1903. sanskrit. 1948. INDIAN LITERATURE. sanskrit. Madhaviya. LITERATURE. LANGUAGE. LANGUAGE. MADANAMAHARNAVA OF SRI VISVESVARA BHATTA. Madanparajay. VACANT. shastri. LITAITUCHER. sanskrit. LANGUAGE. Madanapala. LITERATURE. 715 pgs. pt. SANSKRIT. sanskrit. 5990010098855. madhavaiya Dhathu Vrutti vol. LINGUISTICS. 1990020084682. sanskrit.Sampath Kumar. 1894.1. LANGUAGE. LANGUAGE.

SANSKRIT. sanskrit. 4990010095161... . 753 pgs. Sharma. 5990010098324. Madhyamika Vritti. 1958. .. HISTORY. Mahabandho -Vol-V th. 1070 pgs. . SRI PAD DAMODAR. Pandit Phulchandra Sidhantshastri. sanskrit. 589 pgs. RELIGION. Kirtti. 16 pgs. Madhyakalin Hindi Sant Vichar Aur Sadhana. MAHABHARATA. THEOLOGY. 1882.. Literature. Pandit phoolchandra shastri. Pandit Phulchandra Sidhantshastri.P.. Literature. 1897. Madhura Vijaya Or Virakamparaya Charita. 5990010098323.Panchaga.Sampath Kumar.LITERATURE. THEOLOGY. 1990010087867. Magha_Mahathyam. 236 pgs. 1921. 392 pgs. sanskrit. 5990010098098. 1990030041744. LITAITUCHER. Mahabandho -Vol-III rd. 1957.. 540 pgs. 5990010042541. 1990020047468. 377 pgs. Literature. 1954. 65 pgs. Literature. 5990010097014. RELIGION.. 1990020083175. Literature. Keshani Prasad Chaurashiya. 332 pgs. Mahabharat birat parva.Deva Dutta. MADHVAMUKHALANKARA.. Madhu Lipsaa. 2005. Madras Vaishna Samasa Sabha Rahashya. 5990010099462. sanskrit. 1961. . mhtml:file://D:\M. Literature. 1932. SANSKRIT. RELIGION. Magha Mahathme Savyakhya. 478 pgs. 1936. 250 pgs. GEOGRAPHY. sanskrit. 1990020084917. THEOLOGY. sanskrit.. 134 pgs. Vanamli misra. SASTRI. SANSKRIT. 5990010098322.. sanskrit. Mahabandho. .. LANGUAGE. Mahabandho Vol-VII th. THEOLOGY. dr bhupati ram sakariya. Pandit Phulchandra Sidhantshastri. Phool Chandra. 84 pgs. 0. sanskrit. maha kavi prathviraj rathor-vyaktitya aur krititya.. 510 pgs. 1965.. sanskrit... 1924. sanskrit. RELIGION. 497 pgs. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 5990010098857. sanskrit. 430 pgs. sanskrit. 5990010102002. PT SHREE SADASHIV SASTRI. RELIGION.. 5990010098858. Madras Government Oriental Series. 1975.. MADHAYA SIDHANTKAMUADI.S. LITERATURE (SNSKRIT). 5990010097015. 145 pgs. 1936.. 1953. G.. 5990010098859. sanskrit. 448 pgs. 154 pgs. Ganga Devi. 2040130049172. 2990100068432. sanskrit. Literature. sanskrit. BIOGRAPHY. sanskrit.VAIDYA. Vasudevaprasad Acharya. sanskrit.LINGUISTICS. sanskrit. 0.V. GOPI NATH KAVIRAJ.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 75 of 204 Sampath_eBooks Madhavnidaanam. Chandra.. . P. 1951. Madwa mukalankara. MAHABHARATA(VOLVII). Mahabandho Vol-VI th. THEOLOGY.. 5990010102001. LITERATURE. 1956. Raghvacharya. Sanskrit. sanskrit. 288 pgs.

. 0. Chandra. mahadevi verma. . 1990020084981. sanskrit.. Sanskrit. 1990020084923. Mahabharatam. 0. LITERATURE..4 Virata Parva and Udyoga parva. 1.Stri parva.Shalya Parva. LITERATURE. 1958. sanskrit. 1990020083176. 5990010099463. sanskrit. 372 pgs. LINGUISTICS. 1958. Mahabhasya Pradipoddyota (Sakabda-1831). 4990010095842. 1804. sanskrit. 477 pgs. 1990020084922. LITERATURE. Mahabhasya Pradipoddyota (1901). LANGUAGE.S. Mahabhashyam. Literacture. 4990010095843. 5990010098863. THEOLOGY. 1951. LITERATURE. SANSKRIT.. 826 pgs. LINGUISTICS....Maharshi Veda. 1809. LANGUAGE. LINGUISTICS.. P. SASTRI. Patanjali...P. 1990020084925. sanskrit. LITERATURE.. LITERATURE. sanskrit.4.Maharshi Veda. LINGUISTICS. 1990020084924. Vyasa. 1990020084770. PHILOSOPHY> PSYCHOLOGY. 1909. Literacture. 665 pgs.. 5990010098861. 484 pgs. 614 pgs. 1844. LITERATURE. Mahabharatha Satippani Adi parva mainly based on the south indian texts with foot notes and readings vol. Mahabharatam. sanskrit. 842 pgs. Vyasa. LANGUAGE.P. Vyasa. Muni.. literature. sanskrit. 910 pgs. 491 pgs. sanskrit..Maharshi Veda. . LINGUISTICS. Mahabharatha Adi parva and Sabha parva. Mahabharatha Satippani vol.ashramavasika. SANSKRIT. 1935.Maharshi Veda. LINGUISTICS.1. 412 pgs.Ashwamedha. sanskrit.S. 442 pgs. LANGUAGE. sanskrit. 1990020084685. LINGUISTICS.Soupalika parva. Vyasa. THEOLOGY. Pratap. 1804.. 1908. 432 pgs. LANGUAGE. LANGUAGE. LANGUAGE. Mahabharatha Karna Parva . 1811. 770 pgs. sanskrit.. 1811. 1935. Vyasa. Mahabharati Bhismaparva.Sampath Kumar. Mahabharatha Mula matram (Original verses ) on Anushasana. 1901. 959 pgs. LANGUAGE. LANGUAGE.. 5990010098862. Vyasa. sanskrit. 1906. sanskrit. 277 pgs.Maharshi Veda. sanskrit. 5990010101856. LITERATURE. RELIGION. SASTRI. 400 pgs.Maharshi Veda. N. LINGUISTICS.Maharshi Veda.Swargarohana parva vol. MAHABHARATAM. Vyasa. LINGUISTICS. Patanjali. 1990020084686. sanskrit.. RELIGION. Roy. sanskrit. 5990010098860.. 822 pgs. sanskrit.Shalya Parva. P. 4990010095844.. 595 pgs. mahabharatha.Soupalika parva. shachirani gurte.Mousala. mhtml:file://D:\M. Mahabharatha Karna Parva .mht 18/Dec/2009 . Mahabharatha Udyoga parva..Mahaprasthana. LINGUISTICS. .Stri parva. Mahabhashyam pt.Maharshi Veda. A. sanskrit. 5990010098325. Mahabharatha Adi parva. 660 pgs. 1925. LITERATURE. LANGUAGE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 76 of 204 Sampath_eBooks MAHABHARATA(VOLX PART II). LITERATURE. . Vyasa.

. sanskrit. Anonyms. THEOLOGY. 1918. Mahartha-Manjari. 5990010098328. Sri Dwijendralal Sharma. Leopold Von. 1990010094468. THEOLOGY. 1968. Pushpadanta. RELIGION.. Philosophy. sanskrit. Mahanyaysadi. narahari Siddha. 4990010095162.. Mahanirvan Tantram. Unknown. . 431 pgs. 380 pgs. 246 pgs. 0. 1990020084688. sanskrit. T R Ratnam. 1990010087869. 41 pgs. 168 pgs. sanskrit. Vidya Sagar.. Bhava bhuti. Literature. Mahima Stotra. RELIGION. Anonyms. 1956. Maitra Madhuryam. 148 pgs. Mahaviircharitam. 304 pgs. 1923. sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. THEOLOGY. 2006.. THEOLOGY. Literature. sanskrit. Mahanarayanopanishat. .A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 77 of 204 Sampath_eBooks mahanararayanopanisad. mahavidya_vidambanam.. 1918. Hariharannandan. sanskrit. sanskrit. Mahayan.LINGUISTICS. 143 pgs. Mahartha manjari. 0. 3. Schroeder.. sanskrit. Buddha literature.Sampath Kumar. LITERATURE. .. RELIGION. 5990010098864. 1953. 5990010098865. Philosophy.LINGUISTICS.. Maharaja Bhojaraja (Sringara Prakasha ). sanskrit. 4990010095845. 264 pgs. 456 pgs. 462 pgs. 1990030083630. Literature.. 1884.4. Literature...Josyer. 1990020084927. 1990010087868.. 344 pgs. RELIGION. 1956. RELIGION. 1884. sanskrit. 1990020047683.. LITAITUCHER. Mahaviracharita. 142 pgs.LITERATURE. THEOLOGY. Mahavyutpatti. 1999990083017. 86 pgs.. Mahanaya-Prakasha. THEOLOGY. 1923. Mahavaggapali. Literature. LANGUAGE. sanskrit. Jammu And Kashmir. 1884. LANGUAGE.. 452 pgs. LITERATURE. 526 pgs. 445 pgs. 5990010098099. G. Maitrayani Samhita vol. SWAMI VIMALANANDA. 1990020084689.. 1990020084657. sanskrit. 100 pgs. sanskrit. Shitikantha. Rushabendra panditha shivacharya. LINGUISTICS. sanskrit. 5990010098326..R. 151 pgs. .. sanskrit. Mahayaan Sootra Sangrah. mhtml:file://D:\M.. Meheshvarananda. RELIGION. LANGUAGE. Mahanyasa Kanda. 5990010098327. Mahanirvana Tantram. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . LINGUISTICS. THEOLOGY. Mahamahaopadhyaya Pandit mukunda Rama Shastri Research Department. 1990030070547. THEOLOGY. 1892. 1918.. sanskrit. 270 pgs. 1990020083177. RELIGION. 1951. sanskrit. Bhadant shanti bhikchu. .LITERATURE. 1999990083016. 2005. 290 pgs. 0. Mahanirvantantram. RELIGION.. sanskrit.

THEOLOGY. INDIAN LITERATURE. sanskrit. Manasollasa of King Somesvara. 5990010098329.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 78 of 204 Sampath_eBooks Maitrayopanishad. Srinivasa Charya. LANGUAGE. 2. 1990030083634. sanskrit. 130 pgs. RELIGION. 1896. 594 pgs. . 4990010095848. King Somesvara. 4990010095164. 361 pgs. 490 pgs. 1891. 482 pgs. RELIGION. Manameyodaya of Narayana Bhatta and Narayana Pandita.. Literature. sanskrit. THEOLOGY.. sanskrit.. THEOLOGY. Mallinath charitra. LITERATURE. 1990020047676. 1911.. RELIGION. 1905. THEOLOGY. 397 pgs. 2006. LINGUISTICS. Majjhimnikaypali. Not available.. sanskrit. 1903. 4. sanskrit.. 1912. 1981. Literature. 5990010069642. THEOLOGY.. sanskrit. Manavagrhyasutra. Malavikagnimitra. mahapandito rahul. 4990010095849. 4990010095847. 99049990028200. RELIGION. Vinaychandra. RELIGION. Manava-Crauta-Sutra vol. J.Sampath Kumar. 1901. .. RELIGION. Vishvanath Narayan Mandlik. 4990010095163. sanskrit... THEOLOGY. sanskrit. Friedrich. 5990010098867. 76 pgs. 314 pgs. Mallinathmanisha. sanskrit. sanskrit. L. 166 pgs...Shrigondekar. sanskrit. Manava-Crauta-Sutra vol. Chintamani Gangadhar Bhanu.Madhava Ed. sanskrit. 1999990073511. 318 pgs. Sanskrit. RELIGION. 1953. J.. 5990010098868. 305 pgs. 5990010098866. THEOLOGY. Sanskit Sastras. 353 pgs. 30 pgs.. 1990030083633. 1956. 1903. 1990030083632. 1. 2. Astavakra. 449 pgs.. 672 pgs. sanskrit.. sanskrit. 1925.. 378 pgs. RELIGION. 244 pgs. 21 pgs. LANGUAGE.JOLLY. 4990010095850. Manava-Crauta-Sutra vol. 2006. Manameya Rahasyaloka Vartikam. Knauer. Cowell E B. Knauer. Manava Dharma-Sastra. 5990010101857. LITAITUCHER. sanskrit. RELIGION. sanskrit. LITERATURE.. Manasollasa Vol 1. sanskrit. Bhavabhuti. majhimanikaypali. Jolly. 351 pgs. 165 pgs. Knauer. 760 pgs. Gajanan k... SANSKRIT. sanskrit. sanskrit. Knauer. 1887. Manava-Crauta-Sutra vol. 2006. Kalidasa. Manava ... T Ganapati Sastri. THEOLOGY. THEOLOGY. MANAMEYODAYA OF NARAYANA 1975. Literature. RELIGION.. Malati .mht 18/Dec/2009 . RELIGION.. LINGUISTICS. mhtml:file://D:\M. 1887. 1990030051918. . Friedrich. Friedrich. THEOLOGY. 1934. 2990100072953. 1990030083631. ed. MandakyopanishadgaudapadIyakaarikaasu. 92 pgs.. majamuuaajaabtaa phaujadaarii. THEOLOGY.Dharma Sastra. 3-5. . 2006. RELIGION. RELIGION. sanskrit. THEOLOGY. THEOLOGY. 1900. 4990010095846. MANAVA DHARMA SASTRA. 1958. Friedrich..

LANGUAGE. ed. sanskrit. Hanuman Prasad.. LINGUISTICS.. 514 pgs. LINGUISTICS. 1916. 4990010095165. .. 1990030083635. 1926. 2006. Manusmriti III. Manjusha. 1882. LITERATURE. SOCIAL SCIENCES. 1886. 1968. SOCIAL SCIENCES. THEOLOGY.. LITERATURE. Manu Sanhita. 2.. 2005.Sampath Kumar. 1975. DR.. Manichunvadanam. . Kshitishchand Chattopadhaya. 232 pgs. 2040130049174. RELIGION. Sanskrit. 5990010102320. Vidvan N. sanskrit. 1951. 1990020083178. Mandaramarandchampu. trivikramabhat't'aaraka. RELIGION.. Literature. SIV SEKHAR MISHRA. Literature. mantrashaastramaatrxkaagranthaanaa volume xx. SOCIAL SCIENCES. 1902. LITERATURE.mht 18/Dec/2009 . Sanskrit. Mandrkyopanishad.. qs-e shan' subrahmand-ya shaastrind-aa. 1990010094440.. MANTRA MAHODADHI GRANTHAHA. Manu. sanskrit. 742 pgs.. 2040130049175. 708 pgs. RELIGION. 1975. . 554 pgs.S Venkatanathacharya. 1990030070548. SOCIAL SCIENCES. 1975. 1895. 1025 pgs. 222 pgs. 353 pgs. sanskrit. sanskrit. 5990010102343. 1990020084690. . THEOLOGY. Gangadhar. 275 pgs. sanskrit. .. 1999990073512. 1990030051919. 1900. Maniprabhakhayasamlankrita. THEOLOGY. Manichunvadanam. . A. sanskrit. MANSOULAS EK SANSKARIT ADHYAN. 250 pgs. 502 pgs. 4990010095166. Mantra_Mahidadhi.. 1961.. 1952.. 0. sanskrit. Krishna Kavi. Literature. 544 pgs. LITAITUCHER. 431 pgs. Mantra Mimamsa. mhtml:file://D:\M. Mandukyopanishat pt. Manu dharma Sastra. 1947. Leben und lehere.. Jayantakrishna Harikrishna Dave. sanskrit.. 1 pgs. 1024 pgs.. Sanskrit.. LANGUAGE.. LANGUAGE. sanskrit. 2990100072954. Moropant. 1990020047470. Literature. mantraratna manjushhaa.. sanskrit. Leben und lehere. THEOLOGY.. Literature. VI). 1990010094469. Mantraraamayan. sanskrit. Manusmriti II. LITERATURE.. 279 pgs. sanskrit. Manju kabitanikunjay charu chitra mutram.. 1990030051921. N. 1902. 1856. . sanskrit. THEOLOGY. Literature. Manjusha (Vol. Ramamisra Shastri. LINGUISTICS. 271 pgs. RELIGION.. 110 pgs. 2990100072955. sanskrit. 708 pgs. . Kabiraj. Manusmriti I. sanskrit. . Jayantakrishna Harikrishna Dave.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 79 of 204 Sampath_eBooks Mandal Brahmanopanisad. 64 pgs. sanskrit. sanskrit. Jayantakrishna Harikrishna Dave. 348 pgs. 5990010098330. 1990030051920.. 1990010086397. RELIGION. 1990010086398.. 136 pgs. sanskrit.

Manusmriti Mantra. sanskrit. LITERATURE. Manusmriti V. 1894. Jayantakrishna Harikrishna Dave. sanskrit. 1990020084928. LITERATURE.. sanskrit. ---. PHILOSOPHY... Literacture. 647 pgs.. 574 pgs. 427 pgs. Medini Kosa. Markandeya Puraan. 94 pgs. Manusmriti IV Part II. Kalidasa. 1990. LANGUAGE. 551 pgs.. 413 pgs. 482 pgs. Jayantakrishna Harikrishna Dave. 240 pgs. LITAITUCHER. 1990020084929.. LITERATURE.. Hira Lal Jain. LANGUAGE.LITERATURE. 415 pgs. 284 pgs. sanskrit. PSYCHOLOGY. Manusumrti. sanskrit.. SOCIAL SCIENCES. Sanskrit. 2040100046991. 1831. . RELIGION. . 88 pgs. Medini. LINGUISTICS.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 80 of 204 Sampath_eBooks Manusmriti IV Part I. Chaturthilar.. Kalidasa. sanskrit. 5990010099464. 4990010095167. 1990010087870. mhtml:file://D:\M. . 232 pgs. shriikrxshhndadaasaatmaja. Manutikasangraha Being A Series Of Copious Extracts. SOCIAL SCIENCES. Kalidasa. 394 pgs. 5990010098101..LINGUISTICS. 1940.. RELIGION.. 1948. matrayani sahita.Jagannath sastri Hoshing. LINGUISTICS.. 2040130049177. 1990020084930. sanskrit. Manusmriti VI. sanskrit. Medini Cara. 502 pgs. 2005. LANGUAGE. 1990030052004. SOCIAL SCIENCES. Sharma. sanskrit. 1869. 2990100049176. 0. Megaduta with commentary Sanjeeva Vyakhya of Mallinath Suri. 1964. 338 pgs. LITERATURE. . Manusmruthihi. . 1985. 1922..Sampath Kumar..Sangrha. DAMODARBHATT. sanskrit. manusmrxtivishhayaanukramand-ikaa.. 1975. sanskrit.. Maymatam. 1990030052003.LITERATURE.LINGUISTICS. Literature. Religion. Maru Devata Ka mantra . 2990100072956. Sanskrit. 277 pgs.. Megha Sandesha with commentary called Sanjeeva Vyakhya of Mallinath Suri. sanskrit. 1982. 1986. Pt. 185 pgs. 5990010042542. 183 pgs. THEOLOGY. LANGUAGE. SOCIAL SCIENCES. 1990030070549. sanskrit. sanskrit. 1999990073513. 1943. 5990010098100. Mayadprajaichariu. 0. sanskrit. Jayantakrishna Harikrishna Dave. 1908. LANGUAGE. Marati_Granthanchi_Bayajawara_Yadhi_Part_9_1929. 314 pgs.. V S Agrawal. Malkuluka Bhatta. LINGUISTICS. 1990030052001. sanskrit. . THEOLOGY. Megha Sandesha with commentary called Sanjeeva Vyakhya of Mallinath Suri.. LANGUAGE. 320 pgs. Julius Jolly.mht 18/Dec/2009 . 1962. 4990010095851. LINGUISTICS. Jayantakrishna Harikrishna Dave. sanskrit. sanskrit. 1888. 1990030052002. 1908.

3 and Fasciculus 3. mhabhasyapradippoddyota. 1990020047471. Mimamsa Nyaya Praksha. 1932. sanskrit. 80 pgs. Khandadeva. PSYCHOLOGY. RELIGION. Mimamsa Koustubha vol5.Sampath Kumar. PHILOSOPHY. mera jeevan. 1990020047490.. 100 pgs. Mimamsa Koustubha vol.. dr balendra shekher mangal murti. Mimamsa darshana of Jaimini with shabarabhashya.. MEGHDOOTMAHIMA. Khandadeva. 1985.2 and Fasciculus 3. THEOLOGY.. 194 pgs. 1924. sanskrit. PSYCHOLOGY. 1928. THEOLOGY. THEOLOGY. sanskrit. RELIGION. 1990020084931. Mimamsa Bhyudaya. 1990020047480. Mimamsa Koustubha vol. shri nacesa bhatta. Literature. 106 pgs. Kalidasa.. literature. THEOLOGY. 1141 pgs. 1924. 246 pgs.. Mimamsa Koustubha vol. 1990020047478. 1990020047473. RELIGION. 1915. 1990020047476. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT.T. Khandadeva. 60 pgs. THEOLOGY. LITAITUCHER. RELIGION. sanskrit. RAMAKANT SHUKLA. 1938.2 and Fasciculus 1. 110 pgs. 1902. LITERATURE.. sanskrit. Mimamsa Kaustubha. LINGUISTICS. 1917. THEOLOGY. 2990100028201. Jaimini. 1990020084932. RELIGION.. 1990020047487. sanskrit. Tatacharya. sanskrit. Mimamasa Darsana. 40 pgs. sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. 90 pgs.. 142 pgs. Mimamsa Koustubha vol... . THEOLOGY. 4990010095852. Mimamsa Koustubha vol.. 104 pgs. RELIGION. RELIGION. 1905. Mimamsa Paribhasha. Mimamsa Koustubha vol.2. Apadeva or Apadevi. 5990010099465.. Jamini.3 part 1.D. 1927. 114 pgs. mhtml:file://D:\M. 1932.. 144 pgs. Meghdootam.3 part 3. RELIGION. 5990010098332.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 81 of 204 Sampath_eBooks Megha Sandesha with the commentary called Sanjeeva Vyakhya of Mallinath Suri.. RELIGION. RELIGION. 146 pgs.mht 18/Dec/2009 . RELIGION. THEOLOGY. Philosophy.. 1876. THEOLOGY. 1990020047475.. sanskrit. . RELIGION. 1990020047479.. Mimamsa Paribhasha. Khandadeva. sanskrit. sanskrit. Mimamsa Darshana Vimarsha. 197 pgs. 1925. 5990010098869.. Khanadadeva. Khandadeva. LANGUAGE. Upadhyaya . Mimamsa Koustubha. 254 pgs.. Krishnayajwa. 834 pgs. 1990020047477. 1924. Krishnayajwa. 1990020047486. 1990020047483.. sanskrit. sanskrit. 284 pgs. Khandadeva. 74 pgs. PHILOSOPHY. 1925. THEOLOGY. RELIGION. sanskrit. 5990010098331. THEOLOGY. Khandadeva. 1976. sanskrit. sanskrit. sanskrit. Khandadeva. 1861. THEOLOGY. 116 pgs. 0. sanskrit. 1990020047488. 1924.Vachaspati.

1930. THEOLOGY. 1898.. GANJA NATH JHA. Bidhushekhar. Literature. 5990010098339.. . Hari Raghunath Bhagavat.mht 18/Dec/2009 . Narayana Ram Acarya. Shyam bihari Mishra. 5990010098337. KEWALANAND SARSWATI. Mitragoshthi Patrika (1905-06) vol. 390 pgs. 1999990083018. 229 pgs. 1923. 1990030051925. sanskrit. 1950. 1990010094470. Kumaril Bhattapad. 5990010098334. 1925. THEOLOGY. LITERATURE SANSKRIT. 231 pgs. 1911. Narayana Ram Acarya. KEWALANAND SARSWATI. ed.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 82 of 204 Sampath_eBooks Mimamsa Slokavartika. no. Mishra bandhu vinod. Literature. 681 pgs. sanskrit. .. MIMANSHAYASHLOKVARTIKAM. LITAITUCHER. 1990030051924. sanskrit. Mimansa koshah prathmo bhagah.. Dr. LINGUISTICS. Mahaprabhulala Gosvami. 93 pgs. moksakanda v xiv. 243 pgs. literature. LITERATURE SANSKRIT. 4990010095168. sanskrit.. Mimansa koshah tritiyo bhagah. Mahaprabhulala Gosvami. 728 pgs. KEWALANAND SARSWATI. THEOLOGY. sanskrit. DR. 6 pgs... 1026 pgs. 95 pgs. 187 pgs. 5990010042543. 1987. RELIGION. Minor works of Shankar charya Part-2. 4990010095853. sanskrit. 950 pgs. 1928. GAJANANSASTRI. 1874. 623 pgs... RELIGION. 1877. Mimansaswlakwartikam. LITERATURE. Kumarila bhatta.. pandit ratan Bhatta. 37 pgs.. 0. MIMANSHANUKRIMANIKA. 522 pgs. 2990100028203. 1910. THEOLOGY. Mimamsanyayaprakasa. 1905. mitachhara. Mahacharjya. RELIGION. Mimansanu Kramanika. THEOLOGY. 1945. sanskrit. Mimasadarshanam of Maharsi Jaimini Part II. 100 pgs. Dr.. 1987. . Mimamsaparibhasha. Mimansa koshah chaturth bhagah. sanskrit. mukundshachhina.Sampath Kumar. 540 pgs. PARTH SARTHI MISHRA. sanskrit. 1984.. RELIGION.. LITERATURE. Mimansa balaprakashah. sanskrit. 5990010098335. sanskrit. sanskrit. 1946. Vasu. Literature.. LITERATURE. sanskrit.. 5990010098333. sanskrit. 5990010098338. 2.... sanskrit. 1990030051922.. 1990030051923. 2040100028202. 1990020047485. sanskrit. 1876. Ganesh Bihari Mishra. THEOLOGY. 453 pgs.. 756 pgs. GangaNatha Jha. Nagendra Nath. mhtml:file://D:\M. Mimasadarshanam of Maharsi Jaimini Part IV. 1987. Dr. Modern Buddhism amp its followers in Orisa. Mimasadarshanam of Maharsi Jaimini Part III.. LANGUAGE. RELIGION. 5990010098105. RELIGION. 318 pgs. 1-12. RELIGION. Religion. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. 1990030051926.. 5990010098336. Shukadev Bihari Mishra. 1970. Mahaprabhulala Gosvami. 531 pgs. LITERATURE. sanskrit. sanskrit. sanskrit. LITERATURE. Mimansa Sloka Bartikam.

330 pgs. Sri Gadadara Battacharya. 527 pgs. B Bhattacharya.Sampath Kumar. N. 4990010095854.. 2005. sanskrit. 2005.mht 18/Dec/2009 .. 222 pgs. LINGUISTICS. Muktamaala Ac No 133. sanskrit. 96 pgs.. Muhurtha Rathnam. Mudra Rakshas-Natkam..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 83 of 204 Sampath_eBooks moksakanda v xiv. LINGUISTICS. 4990010095855. 534 pgs. LANGUAGE. sanskrit. Vol. sanskrit. 1923. Religion. 2990100072958. N R Bhatt. sanskrit. Moola Gadhadariye Sabdha Kandaha.. Shri. Muka Panchashati. 5990010098872. 0. sanskrit. 250 pgs. 0. Not Available. Mukta Phalam. Unknown. 1902. 424 pgs. RELIGION. 1920.LITERATURE. THEOLOGY. 1962. 1999990083019. 246 pgs. Literature.II. 1990030041746..NISHIKANTA CHATTOPADAYA. Lakchamidhar. sanskrit.I.. 1990030070550.. Literacture. 330 pgs. 430 pgs. 1990030041745.A. Visakadatta. 1970. .LINGUISTICS. 116 pgs.. sanskrit.A. 1945. THEOLOGY. Muktavali Dinakari Ac No 101. RELIGION. sanskrit. THEOLOGY. 1920. Muhurta Chintamani Pramitoksharatika. sanskrit. 5990010098340.. RELIGION. sanskrit.. 5990010098871.. sanskrit. 433 pgs... Sripada Bhat. 1999990083020. LITERATURE. 1918. . sanskrit. 1874. MRICCHAKATIKA. Mudrarakshasa or The Signet Ring. 382 pgs. 0. Literacture. 2990100072957.LITERATURE. Mudraraakshsam. sanskrit. 38 pgs. Vopadeva.. LITERATURE. 1923. mrxchchhakat'ikei. GENERALITIES... Mukakavi. 2990100068433. Mokshkaandam. Mudrarakshasa Or The Signet Ring A Sanskrit Drama In Seven Acts. Visakhadatta. RELIGION.LINGUISTICS. THEOLOGY. Mudrarakshasa No XXVII. 330 pgs. sanskrit.. LANGUAGE. Sripada Bhat. LANGUAGE. . 5990010098873. LANGUAGE. Religion. 1904. Vol.. sanskrit. 1882. sanskrit. sanskrit. 1999.LINGUISTICS.. 2040100028204.LITERATURE.. 5990010098874. Astrology. 2990100072959. RELIGION. 632 pgs. Mrgendragama. 2005. 2990100030271. . THEOLOGY. Astrology. Muhurta Chintamani. A. mhtml:file://D:\M. DR.. N. 107 pgs. 0. sanskrit. 205 pgs. LANGUAGE. 210 pgs. 380 pgs. 5990010098870. Bhatt.. LITERATURE. LINGUISTICS. A. 5990010102344. 72 pgs. Mrachhkatike. Muhurtha Rathnam. Mukta Phalam. 2990100002428. LITERATURE SANSKRIT. LANGUAGE. sanskrit. Gadadhara bhatta a. . Vopadeva. sanskrit. 1999.

RELIGION. . 1. Patak. naat'yadarpeind-amuu volume 1. Vamana. 1895.mht 18/Dec/2009 . 1929. Bhadant shanti bhikchu. RELIGION. LANGUAGE.. 4-6. 1990030083636. 5990010098875. 108 pgs. THEOLOGY. 198 pgs. 1990020047495. 1895.. 135 pgs. sanskrit. LINGUISTICS. 0. 156 pgs.Sampath Kumar. Mundakopanishad... 2006. Mummukshupadi with Tirumantratha commeantray. THEOLOGY. Islampurkar.. LITERATURE. 776 pgs. raamachandra. 0. mhtml:file://D:\M. ed. 1962. PHILOSOPHY. Literature. 4-10. sanskrit. Gadadhara Bhattacharya. 2005. 1990020047494. 0.. 565 pgs. Vamana Shastri. LANGUAGE. .. RELIGION. Nagarjuna. THEOLOGY. 2990100072962. 1865. Havardardsya.. 65 pgs. 1990030083637.. RELIGION. 109 pgs. 94 pgs. ta gand-apatishaastrii. sanskrit. 270 pgs.. Chintamani Gangadhar Bhanu. Gadadharabhatta. Naatyashashtram. raamachandra. sanskrit. Pillailokacharya. LINGUISTICS. 4990010095171. Sanskrit.. naanaartharnd-avasan'qs-eipa. THEOLOGY.LITERATURE. 2003. Nagari Pracharini Granthamala Series No. sanskrit. SANSKRIT. THEOLOGY. sanskrit. 1940. RELIGION. 5990010042544. Mummukshuppadi Tirumantrartha. 5990010042545. 474 pgs. LITERATURE. Sri Shankararacharya. LINGUISTICS. LANGUAGE. Mumukshu_Sarvasvasara_Sangraha.. Pillailokacharya. 131 pgs. 1990020083179. 474 pgs. 1990010094471. LITERATURE. sanskrit. Nagari Pracharini Granthamala Series No. 0. THEOLOGY. 1990020047491.. Chand baradai. sanskrit. 356 pgs. sanskrit. PSYCHOLOGY. THEOLOGY. LITERATURE. 4990010095170. ed.. LINGUISTICS. 1938. Sastri. MULAVIDAYANIRASHA. 4990010095169. LANGUAGE. sanskrit. 1903. Mundakopanishat. LITERATURE. . sanskrit. 23 pgs. Chand baradai. RELIGION. 162 pgs. sanskrit. sanskrit. . Literture. naat'uuyadarpand-amu prathamoo bhaaga.. Mummukshupadi Savykhyana. 1929. Literature. 211 pgs. 1990030041747.. LINGUISTICS. 2990100072961.. Literature.LINGUISTICS.. RELIGION.. RELIGION. Pillailokacharya. 1. 678 pgs. THEOLOGY.Sridharsastri.. sanskrit. 5990010098102.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 84 of 204 Sampath_eBooks Mukti vada. 2990100072960. sanskrit. Naba Sahasanka Charita vol. 1990020047716. 1914. sanskrit. 1906. 1895. sanskrit. 1999990073482. Mundakopanisht. LANGUAGE. 2006... sanskrit. Mulamadhyamakakarikas. Naganandnatakam.. Sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. 518 pgs. 267 pgs. Naba Sahasanka Charitam vol. Naganand. SRI SANKARA HRIDAYA.. Muktivada Ac No 119. 2040130049178. 271 pgs..

. sanskrit. LINGUISTICS. 184 pgs.LINGUISTICS.. 4990010095172. Chand baradai. LINGUISTICS. Suresvaracharya. . Chand baradai. LANGUAGE. Harsha. 345 pgs. LANGUAGE. 376 pgs. LITERATURE. Chand baradai. nai kavita. 1925. Naishada Mahakavyam with commentary. 1881. 4-8. 1906.. 1990030070551.Sampath Kumar. sanskrit. Nagari Pracharini Granthamala Series No.. LANGUAGE. LANGUAGE. Naishada Mahakavyam with commentary. 4-9. Namalinganu Sasana Part 1 Kanda 1.. Nalopakhyanam Ed. 4990010095173. LITERATURE. PHILOSOPHY. 2990100049179.. THEOLOGY. T. 1990020084934. 5990010042546.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 85 of 204 Sampath_eBooks Nagari Pracharini Granthamala Series No. 1907. LITERATURE. 1990020084936. kheimaraaja shriikrxshhnd-adaasane. Naishada Maha Kavyam with commentary. Harsha. 1870. Nalopakhyanam. sanskrit. 111 pgs. sanskrit. LINGUISTICS. Monier. sanskrit.. LINGUISTICS. 1869. 1912. 5990010098342. LITERATURE.LITERATURE. sanskrit. 232 pgs. Siva. LANGUAGE.. 1906. Harsha.. 549 pgs. Naishkarmya Siddhi. 94 pgs. LITERATURE. Williams. 5990010098877.. 222 pgs. Harsha. 2005. Nagari Pracharini Granthamala Series No. LANGUAGE.. 510 pgs. 1990020084935. Literature.mht 18/Dec/2009 . 5990010042547. 356 pgs. 1916. 1. 1891. mhtml:file://D:\M. sanskrit. RELIGION. LINGUISTICS.. Nalodaya.. NAISDHEEY CHARITAM MAHAKAVAYAM. 5990010042548.. LITERATURE. sanskrit..HANDIQUI. 1871. 276 pgs. naishhadhakaavya. 314 pgs. 468 pgs. sanskrit. 1956. 5990010098343.. 1990020084933. 1871. LINGUISTICS. NAISADHACARITA.. RELIGION. LINGUISTICS.K. 243 pgs. LITERATURE. 290 pgs. LANGUAGE. sanskrit. sanskrit. visambhar manaw. P Venketeshwar. CHANDRA KALA. 1882. Nam Linganushasan Nam Kosh. 4-8. Literature. Naishadhiya Charita. 5990010099466. literature.. sanskrit. Literature-5. 1960. 0.. 237 pgs. sanskrit. sanskrit.. 1990020084937. 1990030070553. 694 pgs. 1817. LANGUAGE. 2990100072963. Literature. 4990010095857. LINGUISTICS. Naishad parishilan. LITERATURE. LANGUAGE. Monier Williams. Sankara Rama Sastri C.. K. Nala Caritra Nataka. CHANDIKA PRASAD. Nageshgudharthadiipikaa. 132 pgs. sanskrit. Amar Singha. sanskrit. Kalidasa. 1951. sanskrit. THEOLOGY. 168 pgs. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT.. sanskrit. Datta. 135 pgs. LINGUISTICS. Literature. LITERATURE. Harsha. LITERATURE. PSYCHOLOGY. LANGUAGE. 5990010098876. 1902. sanskrit. LITERATURE(SANSKRIT). 126 pgs. Naishada Mahakavyam with commentary. Naishadham vol. Ganapati Sastri. 4990010095856. 1879. sanskrit. 2. 5990010098341. 558 pgs. sanskrit.

1937. Naradiya Maha Purana. 1933..Har Dutt Sahrma.KRISHNAMOORTHY SHARMA. 5990010098344. 1990020083181.Sampath Kumar. 2005. Namlinganushasanam. 2990100068434. Ganapati Sastri. 1990020084938. Namalinganu Sasana Part 3 Kanda 2. Sanskrit. 0. 1954. sanskrit. sanskrit. KESHAW SWAMI. . THEOLOGY..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 86 of 204 Sampath_eBooks Namalinganu Sasana Part 2 Kanda 2. 1990030070555. Dr.. Namalinganu Sasana Part 4 Kanda 3.. sanskrit. 1990030070552. LINGUISTICS. 1990. 1870. Nanartharnavasamkshepa. 185 pgs. . THEOLOGY. T. 222 pgs. THEOLOGY. 1905. 4990010095174. Narad Pancharatra. 1990010094473. 2005. RELIGION. Dr. Ganapati Sastri. NANARTHAMANJARI. 1990030070557. Berinivasi Pandit Vasithiram shrama Nirmita. 157 pgs. T. 314 pgs.. 1965. THEOLOGY. 162 pgs. 1990030070559. 1990030070556. 1889. LANGUAGE. 1990010094472.. 1990020084691. Nanratharanavasamkshepa Part 2 Kanda 3. THEOLOGY. Namalinganusasanam. Unknown. 4990010095858. 1929. LITERATURE. LITERATURE. sanskrit. 1914.. 0.. 82 pgs. 2005. 742 pgs. Namalinganusasana Amarakosha. A. 542 pgs. sanskrit. RELIGION. LINGUISTICS.mht 18/Dec/2009 . 311 pgs. 1990030070554. .V. Namalinganusasanam. Nanaarthanrvansanchhepah. sanskrit. Vyasa. THEOLOGY. sanskrit. 1937. Literature.. 2040130049180. . N. RELIGION. Ganapati Sastri.. Sanskrit. 2005. RELIGION. sanskrit. sanskrit.. RELIGION... T R Chintamani. 1999990073514. Narasimha Sahasra Namavali and Stotra and Laskshmi Sahasra Namavali and Stotra. RELIGION. Narayana Samhitha. Literature.. RELIGION. 307 pgs. RELIGION. sanskrit. sanskrit. Nanarthasangraha Of Ajayapala. sanskrit. sanskrit.LITERATURE. sanskrit. Ganapati Sastri.K. .. sanskrit. 260 pgs. LITERATURE. 1941. LANGUAGE. Literature. 5990010098881. 228 pgs. THEOLOGY.Har Dutt Sahrma. 2005. Narada Samhita. Unknown. mhtml:file://D:\M. 544 pgs. Aporasheya (written by Non human being). 425 pgs. 413 pgs.. LINGUISTICS. 1941. 1992. LITERATURE. THEOLOGY. T. SANSKRIT.. Krishnadas. Religion. T.LINGUISTICS. THEOLOGY. Nanarthasangraha Of Ajayapala. THEOLOGY.. 5990010098878. Narasinhapurana. PR. sanskrit.. sanskrit. T. 110 pgs.. 544 pgs. Bhanuji Dikshit. 200 pgs. 1990030070558. sanskrit. 5990010098880. Narasimha Sahasra Nama. 395 pgs.. RELIGION. sanskrit.. LANGUAGE. 589 pgs. RELIGION. LANGUAGE. Nanratharanavasamkshepa Part 1 Kandas 1-2. Literature. 5990010098879. sanskrit. .. 302 pgs. Naradhiya_Mahapuranam. Ganapati Sastri. 724 pgs.

87 pgs. LINGUISTICS. sanskrit. 2990100072965... Guta. sanskrit. sanskrit. LITERATURE (SNSKRIT). Badriratna Bajracharaya. sanskrit. Acharya. SOCIAL SCIENCES. MISHROBHIRAJENDRA. Sanskrit. 285 pgs. LANGUAGE. RELIGION. Narayanasara Sangraha. THEOLOGY. THEOLOGY. T. LITAITUCHER. Literature. SOCIAL SCIENCES.. 330 pgs. Navyopakarma Nirnaya. 0. 5990010098346. sanskrit.. 321 pgs. 1827. nayaviveika.. 5990010098882. 2040100049182. Natya shastiiyanu sandhan. 1990020084694. 1956. . 1990010094475. Navaviveka. 456 pgs. sanskrit. 1938. 1990010087871.. 5990010098345.. GANGA DHAR SASTRI. sanskrit. Raya Mukuta. 1956. LINGUISTICS. 1999990031468. ATREYA RAMANUJA. nayadhyumand-i. 217 pgs. Nardhapcharathra. 100 pgs. 1912. 5990010098883..Sampath Kumar. 1885. sanskrit. 5990010098103.... 434 pgs. sanskrit. 0000. Naya Jagadeesevydhi Karanama.Ganapati Sastri. sanskrit. Sanskrit.. 1990020084692. LITERATURE. Shrikrishnadas. 57 pgs. Narayniiyam.. . 5990010097016. 1974. LANGUAGE.. Raya Mukuta. Literature. Narayaniya. sanskrit. LITERATURE(SANSKRIT). sanskrit. 2041.. 1916. 5990010102345. .. Nayay lilawati. Sureshwara Sastri. . 1990010094474. 299 pgs. 0. sanskrit. LITERATURE. 48 pgs. 78 pgs.. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 87 of 204 Sampath_eBooks Narayanai padya Nam Alwar. SANSKRIT. 380 pgs. Shrivalbhacharya.mht 18/Dec/2009 . 1913. Literature. KUBLAYA NAND. natyasastram. Nayay sudha face-2. 2258 pgs.. Literature. meighanaadaarisuuri. 0. 1990020084617. Literature.. mhtml:file://D:\M. 1900.. 130 pgs. sanskrit..LITERATURE. 1932.. 1937. 505 pgs. 1885. . 385 pgs. RELIGION. sanskrit. Khamaraj. 1990020084939. sanskrit. 106 pgs. Literature. Navagrahadhananirupanam_1924. 2040130049181. Abhinavga. Dasa. Nava graha Shanthi Vidhanamu. 1924. SOCIAL SCIENCES. NAVAASTAKMILAKA. NAYADYUMANIH. 460 pgs. 575 pgs. 4990010095859. 375 pgs. Shrivalbhacharya. RAM JEE. 1937. 1956. LANGUAGE. sanskrit. LITERATURE.LINGUISTICS. 1932. 99 pgs. Nayadha Baudh Pooja Vidhi. 5990010098347.Shathari. NAYAKULASAY. NAYARATNAMALA. 2990100072964. .. nataka laksana ratana kosa. bhaavanaatha mishraa. sanskrit. Brahmatantra parakala Swami. sanskrit. 5990010098104. sanskrit.

1932. sanskrit. Pandit Shivadattan. 0... SOCIAL SCIENCES. LITERATURE.. LANGUAGE. sanskrit. nikolai chaosesko.M. 2006.. sanskrit. Srinivasatatacharya. sanskrit. Nirnay Sindhu. Nilakanata Vijaya Savyakhyan champu kavya.LITERATURE. 1990010087874. 103 pgs. 83 pgs. RELIGION. 5990010098348. 5990010097017. 1990010087873. sanskrit. Sanskrit. RELIGION. 1956. 2006. Gopala Shastri Nene. 1990010094476. Netra Tantram. 114 pgs. Gopala Desika. 1828. 1990030083639. Nirtyaratan Kosh -Part-I st.. Literature. M. 0. 1906...Sampath Kumar. 1985. 1927. Kamalakara Bhatta. 1939. 490 pgs. 4990010095175.. 2990100072966. Literature. Sanskrit. Nirnayaamrutham. THEOLOGY. 570 pgs. RELIGION. LITERATURE. 1828. Dharma Rakshit. THEOLOGY. RELIGION. 1990020083183. HISTORY. 1999990020619. 2006. 1999990031470. 1990020084940. 0. Siddhesvare Bhattacarya. Nirnaya Sindhu. 1924. Nirnayasindhua... LANGUAGE. LANGUAGE. 525 pgs. Nirnayaamrutham. Shrikrishna khemaraj. 1985. 1999990031469. sanskrit. pro. Nigamanata Mahadesika Divya Sahasra nama Strotra..Srikamalakar Bhatt. sanskrit. 1906. 1990010087872. THEOLOGY. 240 pgs. 1990020083182. sanskrit. Nirnaaya Sindhuhu. Nirnaya Sindu. Nigamanata Desika Sthuthi Ratna Manjusha. literature. Nilakanata. 101 pgs. 369 pgs. THEOLOGY. jvaalaapraasaada mishra. BIOGRAPHY. Bhat. sanskrit. Nidaan katha. 1908.. .. sanskrit. 1990030083638. Shrikrishna khemaraj. GEOGRAPHY. 283 pgs. LINGUISTICS. Nirnayasindhu. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 88 of 204 Sampath_eBooks Nayay sudha face-3.. 472 pgs. Muni Jinvijay. sanskrit. Bhatta.. LINGUISTICS. Pandit someshwar bhatt. Kshemaraja. RELIGION. 99 pgs. 1990030083640. 794 pgs. 480 pgs. 1990020083184. 449 pgs. sanskrit. Kamalakar. sanskrit. 499 pgs. 352 pgs.. LANGUAGE. Shrivalbhacharya. 99049990028205. Nirnaya Sindu of Kamalakara Bhatta. Kamalakara Bhatta. Sanskrit.Kamlakar. mhtml:file://D:\M.. Literature.. sanskrit. Kamalakara Bhatta. 5990010099467.mht 18/Dec/2009 .. 5990010102359.ramnaresh.LINGUISTICS. 438 pgs. Nirnaya Sindhu. 234 pgs. Nirnyashindhu. nirnayasin'd'hu. . Sanskit Grammer. sanskrit.. sanskrit. sanskrit.. 1990030051929... LINGUISTICS. Literature. LITERATURE. . 1973. sanskrit. sanskrit. 0. 625 pgs. 100 pgs. 155 pgs. sanskrit. THEOLOGY. Literature. Literature. sanskrit. New Vedic Selection. Nayay sudha-8629.

1990030051928. vol. niyatakalakanda. 376 pgs.11.. 339 pgs. 478 pgs. Apte. Nityakamyakarmamimamsam. 1907. LANGUAGE. Notices Of Sanskrit Mss. 4. NITIMALA. 2. sanskrit. 4990010095866. V Mahattar. 1900. THEOLOGY. Nitya Grantha... Vajapeyi. Nithitattvavibhava. 1. 4990010095870. Language. sanskrit. Notices Of Sanskrit Mss. SANSKRIT. 644 pgs. GENERALITIES. Vidyakara. GENERALITIES. sanskrit. Haraprasada. GENERALITIES. 1940. THEOLOGY. Satyavrata. Narasimha.. vol. LITERATURE SANSKRIT. 1878. RELIGION.. 312 pgs. 1990030051930. 1888. sanskrit. vol. Sastri. 4990010095867. sanskrit.. Ramanujacharya. 1928. THEOLOGY.SUNDAR LAL SASTRI. Notices Of Sanskrit Mss. 6. vol. Mitra. Haraprasada. 254 pgs. Nishith Sutram.10. Mitra. GENERALITIES... Notices Of Sanskrit Mss. 1990030070560. 324 pgs. sanskrit. 4990010096167. sanskrit. 3.. 1892. 1990020084941. Haraprasad. Sastri. RELIGION.. RELIGION. Sastri... 344 pgs. Notices Of Sanskrit Mss. Rajendralala. (1911) vol. sanskrit. Nityacharapradipah vol. 1. P K Narayana Pillai. 2005. Vajapey. 4990010095176. sanskrit. RELIGION.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. 434 pgs. sanskrit. 4990010095868. 601 pgs. sanskrit. 4. 5990010098349. 4990010095869. 5990010102361. vol.LINGUISTICS.. THEOLOGY. Nityacara Paddhatih. Remilla Suryaprakasa sasthri. sanskrit. GENERALITIES..Sampath Kumar. 768 pgs. 1911. vol. Notices Of Sanskrit Mss. NARAYANARYA. 5990010102346.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 89 of 204 Sampath_eBooks Niruktalochanum Ed. sanskrit.LITERATURE. Samasrami. GENERALITIES. sanskrit. sanskrit. T Ganapati Sastri. vol. GENERALITIES. 1976. 0. Bhattacharya . 1907. 888 pgs.. 4990010095863. 5990010098884.B. N. Haraprasada. 9. 5990010102360. 0.. 0. THEOLOGY. Rajendralala. 304 pgs. 252 pgs. 82 pgs. RELIGION. vol. 2. 1895. sanskrit. Notices Of Sanskrit Mss. Haraprasada.Bhagavad. 4990010095865.. NITIVAKAYAMRITAYAM. GENERALITIES. Vinayak Ganesh. 1908. 1884. RELIGION. Litrature. 7. Rajendralala. 4990010095864. 4990010095871. THEOLOGY. Notices Of Sanskrit Mss. Niruktm vol. RELIGION. 1974. 1921. 352 pgs. Nitidara of Kamandaka.. 206 pgs. 306 pgs. PT.. Mitra.. sanskrit.. 653 pgs. GENERALITIES. 4990010095872. A. mhtml:file://D:\M. Notices Of Sanskrit Mss. 356 pgs. 1975.. 1950. Shastri. Sastri. sanskrit. 317 pgs.

1908. 559 pgs.LITERATURE. ---. LANGUAGE. Nyay wartikasya. Nrisinhapurvottartapniyopnishat. 68 pgs. sanskrit. 5990010102347.. 1990020047498. 822 pgs. LITERATURE. Nyaya Bodhini Ac No 38. RELIGION. . . sanskrit. 1999990083021. THEOLOGY. sanskrit.LITERATURE. Nyay koashah birchitah. 68 pgs. LINGUISTICS. 1976. 1962.mht 18/Dec/2009 . Sri Shankararacharya. sanskrit. sanskrit.. 4990010095873. 5990010098350.. Venkatakrsna. 257 pgs. 68 pgs. RELIGION. 1990030041748. LANGUAGE.. A. BHIMACHANYAN. 2990100072969. sanskrit. 0. LITERATURE.. 1990030041749. nrxtta san'grng-aha. 160 pgs. 5990010098352. LANGUAGE. 2990100072967. 2990100072968.LINGUISTICS. 1990020084942. nuutanadhrmmaniyamasya. 88 pgs. 206 pgs. Nrusimhapurvettarataapaniyopanishat.LITERATURE. 1866. LANGUAGE. 0. Nyay shudhah second bhagah. 623 pgs. 621 pgs. Ramashastri. sanskrit.. sanskrit.LINGUISTICS. Ramsubramanya Sastri. 212 pgs. PSYCHOLOGY. RELIGION. 2005. 628 pgs. Nyay-Darshan. LANGUAGE. PHILOSOPHY. Govardhana. Nyadha baudh pooja-49248. 1908. 1973... LINGUISTICS. ... Vedanta Desika... 5990010102362. 432 pgs. 5990010098353. 1955. sanskrit. Nyaya Bodini Ac No 62. LINGUISTICS. . LITERATURE. sanskrit. THEOLOGY. 5990010098351. Nyaaya Darshnam. Ntattva Vibhushanam. 1990020047746. 1990030083641.Sampath Kumar. Literature. LITERATURE. Nyay shudha yamah. sanskrit. nyaayasiddhaatrnj-anama~.. 5990010098106. Nyasa Vimshathi. nrxgamooqs-aprabandha. 1956. 1964. . 1929. 1919.. Nrusimha Prayoga Parijata prakarana. LANGUAGE. RELIGION. sanskrit.. Venkatanatha or Vedanta Desika. THEOLOGY. 5990010098354. LITERATURE. 2006. Anantacharya. LITERATURE. SOCIAL SCIENCES. 20 pgs. HARI DAS GUPTA. naaraayana bhat't'aa. 592 pgs. 26 pgs. sanskrit..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 90 of 204 Sampath_eBooks Noukatika Sanhita Rasa Tarangini. sanskrit. sanskrit. LITERATURE.. Badri ratn vajracharya. sanskrit. 173 pgs. 46 pgs.. mhtml:file://D:\M. Nyaayamanjarii. 1123 pgs. 2005. THEOLOGY. 1990020084696.. RELIGION. RELIGION. sanskrit. 1990020047496. 0.LINGUISTICS. 1916. N. 1990010087875. d'aa priyabaala shhaa. LINGUISTICS. sanskrit.. sanskrit. THEOLOGY. 0. Nyaya Bhaskra Khandanam with madwachandrika Kandanam. 15 pgs. 160 pgs. . . sanskrit... 1928. Literature. sanskrit. . Nyaayakumudchandrah. THEOLOGY. sanskrit. LANGUAGE. Religion. Not available. LITERATURE..

mht 18/Dec/2009 . sanskrit. sanskrit.. Bhattachudamani . 1959. mhtml:file://D:\M. 1990020047508.. sanskrit. RELIGION. LITAITUCHER. sanskrit. 663 pgs. Vedanta Desika.. Parthasarathi Misra.. THEOLOGY. Vedantadesika or Mahacharya. 36 pgs. PHILOSOPHY. Sriharsa. PHILOSOPHY. 1990020083185. THEOLOGY.. Nyaya Siddhantha manjari. 5990010098107. 1990020047502. Dinnaga. Nyaya siddanta muktavali. 135 pgs. sanskrit. 1990030051931. 85 pgs. Nyaya Pravaesha part 1. sanskrit.Janakinatha. 388 pgs. sanskrit. Varadacharya. Nyaya Kulisha. 2005. 38 pgs. sanskrit. 1940. Philosophy. 1990020047501. THEOLOGY.. PHILOSOPHY. THEOLOGY. RELIGION. 5990010098108. 487 pgs. RELIGION. 1920. Vedanta Desika. sanskrit. Nyaya Siddhanjanam. sanskrit. THEOLOGY.. PSYCHOLOGY. sanskrit. 1938. THEOLOGY.. 1978. sanskrit.. RELIGION. RELIGION. Nyaya Kusumanjali Ac No 1. 2040100049183. 1990020047504.. Anandabodha. 1982. Ramanuja. Philosophy. RELIGION. THEOLOGY. sanskrit. PHILOSOPHY. RELIGION. sanskrit. 1990020047677. 1990020047506. 0. Seneshwarya.. 1999990083023. RELIGION. THEOLOGY. THEOLOGY. CHNADRASEKHARAN. PSYCHOLOGY. Udayanacarya. THEOLOGY. T. 738 pgs.. PSYCHOLOGY. 2005.. PHILOSOPHY. 462 pgs. sanskrit. Sri Ananda Bodha Battaraka Charya. 206 pgs. 406 pgs. 1990020047499. . LITAITUCHER. 94 pgs... 350 pgs. RELIGION. Gotama Muni.Ananda Bodha.Atreya... sanskrit. Nyaya Makaranda. PSYCHOLOGY. sanskrit. Nyaya Matma Bhashyam. Nyaya Kalapasangaraha... PSYCHOLOGY. Nyaya Ratna Mala. sanskrit. nyaya kusumanjali. 350 pgs. 931 pgs.. 300 pgs. PHILOSOPHY. Bhattacharya . Nyaya Darshana. 1919. sanskrit.. 1990020047429. Nyaya Rathna Ac No 139. 1907. 1909. Nyaya Siddhanjanam. ----.. 268 pgs. 2005. 1990030041751. 1990020047500. sanskrit. 234 pgs. Nyaya Khandanam Ac No 117. 308 pgs. Nyaya Parishuddhi. Nyaya Makaranda. PSYCHOLOGY. 1990020047509. . Gotama Muni. 279 pgs. 402 pgs. 1966. 1999990083022. Nyaya Makarandaha. sanskrit. Nyaya Philosophy. SHRI NARAYAN MISHRA. 0. 1968. 1901.Sampath Kumar. 1990020047505. 1907. RELIGION.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 91 of 204 Sampath_eBooks nyaya chandika. 1990030041750. 1959. Rashubhatta c.. Nyaya Darshana. Visvanatha. 1907. 1990030041752.

sanskrit. Someswara Datta. sanskrit. Nyaya Sudha.. Vallabha charyya. 1919. sanskrit. 1934. sanskrit. 0. LANGUAGE. 593 pgs. 1990030051934. PSYCHOLOGY. Literature. 5990010098109. 299 pgs. RELIGION. Bhatta. 99049990028209. 129 pgs. Gotama Muni. 8. 1990010094478. 2. 166 pgs. Nyayakusumanjalih. 1076 pgs.. 1901.. 1971. Nyayaamrutam Volume I.. Sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. 1996. 792 pgs. Nyayakalpalatika Part II. mhtml:file://D:\M. Cakradhara. RELIGION. 1990020047503. 1990010094480. 1990020047507.. sanskrit. . 1990030051935. Nyayamanjari.. 2040100028207. Vallabha charyya virchita. 1929. Nyayadva Dipika.. Pandit. Gopinathak. Pabdit Someswara Bhatta.Sampath Kumar. dharmottara acharya. sanskrit. literature. THEOLOGY. 1950. sanskrit.. sanskrit. 1901.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 92 of 204 Sampath_eBooks Nyaya Siddhantha Tattvambrutam.. sanskrit. 827 pgs. PHILOSOPHY. sanskrit. 487 pgs. . Nyaya Sutrapata. 5990010102321. 1994. sanskrit. Nyaya Sudha. Nyaya Sudha. 138 pgs. Mahamahopadhyaya Bhimachrya. pt. PHILOSOPHY. 4990010095876.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. 1893. 34 pgs. 1995. 4990010095874. 1990010094479. 98 pgs. 1990020047497. 99049990028208. RELIGION. 1928.. Jayanta. 4990010095177. RELIGION. sanskrit. Nyayakalpalatika Part I. Nyayamanjari vol. Vidyasagara Anandapurna Munindra. Viraj.. THEOLOGY. 1. PSYCHOLOGY. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. . Nyayabhashyam... Nyayakulisa. Vallabha charyya virchita. sanskrit. 0. THEOLOGY. A Commentary on Tantra Vartika. Literature. A Commentary on Tantra Vartika. . 1975. Literature. PSYCHOLOGY.LINGUISTICS. 109 pgs. sanskrit. 381 pgs. 1895.. 0. RELIGION. Vidyasagara Anandapurna Munindra. 103 pgs. 5990010098355.. 1990010094477. 1108 pgs. 0. 1990030051936. sanskrit. 1901.. sanskrit. PHILOSOPHY. Prof K T Pandurangi. nyayabindu-tika. Nyayaamrutam Volume III. A Commentry on Tantra Vartika.. 133 pgs. 102 pgs. 692 pgs. 808 pgs. Someswara Datta. Literature. Jhalakikar. Nyayaamrutam Volume II. Nyayachandrika. 884 pgs. Gangadhara. PHILOSOPHY.. 1983. Nyayalilawati no-422. 0. Pandit. 330 pgs. S. 1990030051933. 744 pgs. Nyayalilawati no-379.. Prof K T Pandurangi. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. PHILOSOPHY. sanskrit.LITERATURE. Gotama Muni.. 1990030051932. PSYCHOLOGY. Prof K T Pandurangi. 2040130049184.. Nyayakosa Ed. PSYCHOLOGY. Srinivasa. Literature... Nyayalilawati no-387.

Jayanta. 1974. 363 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 93 of 204 Sampath_eBooks Nyayamanjari (1895) vol. 8. 1895. 310 pgs. Nyayasarah. Yadavacharya. 327 pgs.. Prof. sanskrit. 1. literature.. 4990010095875.. Dr. sanskrit. 744 pgs. Nyayamurtham-Volume 3. 1997. sanskrit.. 231 pgs. .Pandurangi. 2040100046994. Kishore Nath Bha. sanskrit. 249 pgs. 1010010030534. NYAYARAKSHAMANI. Sanskrit. Philosophy. RELIGION. 1990030041754. 2005. 5990010098356.. 1990030051938.. 1010010030532.G. LITERATURE SANSKRIT. 2040130049187. . 5990010098358. 5990010102003. Nyayasiddhanta Muktavali Ac No 54. 248 pgs. 5990010098357. 212 pgs.. 37 pgs. Bhatta. Nyayamrtatarangini_686_16383. Prof. Nyayasutras.T.Pandurangi.. Anandshankar B. 716 pgs. Pandit Sri Partha Sarthi Misra. 1990010094481. Vol. 2040130049238. PHILOSOPHY. 2040100028206. 295 pgs.. 1992. 1925.mht 18/Dec/2009 . 1010010030533. 2040130049186. sanskrit.. Nyayavataravartika-Vrtti. Nyayapravesa Part I. THEOLOGY. Nyayamrithaha Part1. Nyayasidhanta Manjari. 0. Literature. PT GANI PATI SASTRI. RELIGION. 485 pgs.Sampath Kumar. sanskrit. . . . 1961. Nyayatattvaloka. IX. Sanskrit.K. 700 pgs. Literature. sanskrit. Sri Raghvendra Swami. 1988. THEOLOGY. 669 pgs. sanskrit. Sanskrit.C. sanskrit.Pandurangi. sanskrit. 1990030051937. sanskrit. Nyaydarshanam.. Tripathi. Prof. 532 pgs. . Nyayamurtham-Volume 2. 366 pgs.. . Nyayaratnamala.T.. Aacharya Jin Vijay muni. .T. Nyayasiddhantadeepa Ac No 200. nyayasangrah. 814 pgs. 1997. pt. . ... 1999990083024. 1896. 2040100046993.. Nyayasudha_Mandanam. 1950. RELIGION.. 1930. 1949. Sanskrit. Sanskrit Nyaya. Sasidhara. Nyaya_Mukthavali.. kalikata jain swetamber shrisahasya sahayen. Nyayamurtham-Volume 1.K. 1990030041753. sanskrit. Thakur Uday Narayan Singh. 215 pgs. Literature.K. sanskrit. RELIGION. dhruva. Nyayamrithaha _Sudha_ chandrika. 1997. . 2005.. 5990010098359. mhtml:file://D:\M.. 162 pgs. THEOLOGY. sanskrit. PSYCHOLOGY. ... Viswanatha a. Nyayatattvaloka. sanskrit. Satyapramotheertha sripada. 790 pgs. THEOLOGY. 115 pgs. Literature. . Gautama. 1992. sanskrit. . Sanskrit. sanskrit. Subrahmanya sastri. 2040100046992. sanskrit. Sanskrit. sanskrit. 704 pgs.

sanskrit... Byas. LANGUAGE.. Sanskrit Logic. 351 pgs. 4990010095877. Byas. RELIGION. 1926.. 1959. . RAMAKANT SUKLA... mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. Raghudiva.. sanskrit. Om The Ramayana Of Valmiki Balakanda. 1958.. 203 pgs. 5990010098360. 4990010095178. 1990020084699. LITAITUCHER.. THEOLOGY. Wasudev Laxman Shastri. P. 576 pgs. padampuran. 0. 601 pgs. One Hundred And Eight Upanishad. . 1887.LINGUISTICS. 2005. 1960. Oriental College Magzine. RELIGION. Paniskar. PANNALAL JAN. THEOLOGY. 2040100028212. sanskrit. Krishna Mishra. Jyotishi. sanskrit. Bhagavad Datta.. RELIGION. Gokulanadha. LANGUAGE.B. 72 pgs. 0. Padartha Ratna Manjusha. 478 pgs. RELIGION.. THEOLOGY. sanskrit. LINGUISTICS. sanskrit. Gomatam Ramanuja. Ananthachariyar. RELIGION. Padma Samhitha vol. LITERATURE. 1999990073515. Padavakya Ratnakara. PT. kurugand-t'i suryanaaraayand-ashaastri. 1990020084697. sanskrit.. sanskrit. Sanskrit Logic. 1904. 1010010094483. padhya puran and ramcharitmashan. pandit durgaprasaada. sanskrit.. Literature. 4990010095180. Philosophy. ed. 401 pgs. Srirajeswarshastridraviden. 1894. P. paaribhaashhikapadaaryasan'graha. 4990010095179. 1990010087877. sanskrit. 394 pgs. 2.. Pachchastikaysamaysarh. 2990100072970. sanskrit. Literature.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 94 of 204 Sampath_eBooks Nyayvartikatatparyatika. 1990010087876.. LINGUISTICS. Gokulanath Upadhyaya. 927 pgs. sanskrit. Padakavya Ratnakara. 1894.. THEOLOGY. 2040100028210. 1849. sanskrit. THEOLOGY.LITERATURE. 5990010098885. . 498 pgs.. Literacture. 1913. 1904. sanskrit.. sanskrit. sanskrit. 3. pacittiya Pali (Part-II). 367 pgs. Buddhist Philosophy. 64 pgs.B. 778 pgs. Bharttacharya. 1982. . 5990010098111. Padma Samhitha charyapada.. Padma Puranam.1 kriya pada.Sampath Kumar. Byas. 1904. . LANGUAGE. sanskrit. THEOLOGY. 205 pgs. Padma Puranam vol. 178 pgs.. 1990030041755. RELIGION. Yatiraja Sampatkumara Ramanujamuni. Padma Puranam vol..mht 18/Dec/2009 . 531 pgs. 1931. DR. paarijaataharanachampu. Anantha Charyar.. 1893. RELIGION. 5990010098110. LITAITUCHER. . 558 pgs. Padavakyaratnakara. 63 pgs. 1990010094482.. 172 pgs. Padavakyaratnakara. sanskrit. sanskrit. 1176 pgs. 487 pgs. 1959. Padaarthakhandana Vyakhya Ac No 108.. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. 99049990028211. Sanskrit literature. 2990100072971.

... 475 pgs. THEOLOGY. sanskrit. RELIGION. sanskrit. THEOLOGY. 4990010095181. sanskrit. Unknown. 331 pgs. sanskrit. Mahadeva a. Gadadhara Bhattacharya. 333 pgs. RELIGION. LITERATURE (SNSKRIT). 2005. 150 pgs. Paeya lachchhinamala.1. sanskrit. Pali-Mahavyakaran. 114 pgs. 631 pgs. 1990020084700. 20 pgs. Paksatavaada Ac No 37. Pancha Siddhantika. THEOLOGY.. PADMPURANAM (part-V th). sanskrit. LANGUAGE. LITERATURE SANSKRIT.PANNA LAL JAIN SAHATAYA CHARAYA.mht 18/Dec/2009 .A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 95 of 204 Sampath_eBooks Padma Samhitha Vol. Unknown. krisnabhatta c. 2005. 5990010098361. PADMPURANAM (part-II nd). PADMPURANAM. 470 pgs.. sanskrit. Paksatavaada Ac No 87. sanskrit. Padmanabham . LITERATURE SANSKRIT. Literature. 1977. 74 pgs. RELIGION.. 2005. Varaha Mihira. 5990010098395. 2005. 1990030041758. 1901. 1883. 41 pgs. THEOLOGY. sanskrit. GHANPAL. Sri Padmapada.. 5990010098362. RELIGION. THEOLOGY.Sita. 6 pgs. sanskrit.. PT. SHREENADAYENTDASIKKRITIAM. Pancha Dashi. Pancalakshani Vyakya Ac No 9. Bhikchu Jagdish kashyap. 1990030041757. 1941. sanskrit. 5990010098363. PADUKA SASTRAM.. 1974. sanskrit. 5990010102363. 594 pgs.. 1885. Acharyya. Appaya Dikshitacarya. THEOLOGY. RELIGION. sanskrit. 1990030041760. Pancha Padika Vol 2 Part 1. Literature. Padyma puranasya swarg khandam. mhtml:file://D:\M. Bhikchu Jagdish kashyap... Pali-mahavaykran. 2029.. RELIGION.. Pakshata Shiromani Ac No 132. PSYCHOLOGY. PHILOSOPHY. LITERATURE SANSKRIT. 623 pgs. 1990030070562. 2005. RELIGION. sanskrit. Pancha lakshani with Krishna Bhattiya Vyakhya. sanskrit.. 1990030070563. 1990030041759. Unknown. 2005. Pali-Byakaranam. THEOLOGY. PT. 1940. Vidyaranya.PANNA LAL JAIN SAHATAYA CHARAYA. SHRIMAN MAHARASHI KRISHNA DWAIPAYAN VEDAVYAS.. 1990020084698. 1990010094484. sanskrit. LITERATURE. 2005. 197 pgs. 4990010095878. Bharatitirtha. ASHOK CHATARGY. RELIGION. 1960. LITERATURE. Literacture. 1990030070561. RELIGION. sanskrit. 645 pgs. 5990010098365. 1990010094485. Paksatavaada Ac No 42. 1940.. sanskrit. Pali-mahavaykran. 1940. LINGUISTICS. 2005. sanskrit.. 368 pgs. 730 pgs. 65 pgs. 5990010098366.. RELIGION. 3 pgs. sanskrit. Pancadasanga Yogaprakaranam. THEOLOGY. 1990030041756. . sanskrit. LITERATURE. 346 pgs. Satis Chandra.Sampath Kumar. 1977. 446 pgs. THEOLOGY.. THEOLOGY. 1977..

sanskrit. 1990020083187. LINGUISTICS. RELIGION..LINGUISTICS.. 1849. 4990010095183. 1990030070565. Munishwar. 1896.. 1896. Padmapada. 1911.mht 18/Dec/2009 . THEOLOGY. 1922. 250 pgs. THEOLOGY. sanskrit... 1990020084948. 1998. 54 pgs. 5990010098367. Vishnu Sharma. 2040100028213. SANSKRIT. 2040100028214. 58 pgs. 1.. LITERATURE. PHILOSOPHY. 579 pgs. INDIAN LITERATURE. Maharatitirtha.. 214 pgs. RELIGION. sanskrit. LANGUAGE. Panchapadika vivarana.. 728 pgs. 2. sanskrit. THELATE GOVINDLAL HERGOVIND BHATT. sanskrit. LINGUISTICS. LANGUAGE. 246 pgs. LITERATURE. 1887. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasa. sanskrit. 1990020084944. Panchdashee. 1891. PANDA. Panchadashi.. PSYCHOLOGY. THEOLOGY. Pancikarana Vartikam. 5990010069643. 1891. RELIGION. philosophy. LANGUAGE. Vishnu Sharma. THEOLOGY. Literature. LITERATURE. sanskrit. 1990020084947. Narayanendra Sarasvati.RAMAYANA. LITERATURE. Samhitas.INDEX OF VALMIKI . 1648. 5990010098886. 144 pgs. Panchdashi. LINGUISTICS. 1990020084943. Panchatantra. sanskrit. RELIGION. 1990020084701. Shrimadbharatitirtha-Bidyaranya. pt. 1949.. sanskrit. mhtml:file://D:\M. 46 pgs. 1990020084945. 0. 60 pgs. LANGUAGE. 1999990073516. LINGUISTICS. 1966. 1990030070564. LINGUISTICS. sanskrit.LITERATURE.. Panchapadika vol. Panchabana vijaya. 409 pgs. 50 pgs. sanskrit. 1185 pgs. LITERATURE. LANGUAGE. LANGUAGE. 5990010102364. Panchatantra 2nd tantra. 4990010095184. 2990100072972.. sanskrit.. 128 pgs. Pancharatra Samhitasu Gnanapada Sameekshanam.. LANGUAGE. 600 pgs. Unknown. LANGUAGE. Panchatantra 2nd and 3rd Tantra. sanskrit. 1970. Panchalakshani. Prakashatmayati. sanskrit. 565 pgs. PANCHDASI.. 0. 1883. sanskrit. 1881. Pancha Tantramu. LITERATURE.. 1818. LITERATURE. sanskrit. Khemraj Srikrishnadasen. 43 pgs. Yatiraja Sampatkumara Ramanujamuni.Sampath Kumar.. Panchadashi. Vishnu Sharma..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 96 of 204 Sampath_eBooks Pancha Stavam vyakhyana and SriStavam. sanskrit. 4990010095182. Pancharatra. 304 pgs.. LINGUISTICS. 1847. 401 pgs. sanskrit. LITERATURE. . P. Panchadashi 1883. LANGUAGE. Bidyaratna. Kuratalwar. Raghvacharya.. 422 pgs. sanskrit. Mahamahopadhya Sri Gadadhara Bhattacharya. .. 2005. sanskrit.. Narayana Rama Acharya. LINGUISTICS. NARAYAN RAM ACHARAYA. Lakshmi Narasimha Bhatta. panchadashagiitaa. LINGUISTICS.

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 97 of 204
Sampath_eBooks

Panigrihan v bhimartharohan vidhi kriya., 1990010094486. Pandit divyavajra vajracharya. 2003. sanskrit. Literature. 66 pgs. Panini Tantrakora Patrani., 4990010095185. Krishnamacharjya. 1909. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 132 pgs. Panini Vyakarana Maha Bhashya vol.2., 1990020084776. Patanjali. 1912. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 586 pgs. paninistutravyakhya., 5990010102365. viraraghavachrya. 1955. sanskrit. Literature. 890 pgs. panisutravyakha., 5990010102366. virarghaghavacarya. 1956. sanskrit. LITAITUCHER. 665 pgs. panj-chadashii., 2990100072973. shriimadhdighaarand-yamuni. 1949. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 581 pgs. pant-adhunik kavi., 5990010099468. pro. keshari kumar. 1955. sanskrit. literature. 275 pgs. pant-adhunik kavi., 5990010099469. pro. keshari kumar. 1955. sanskrit. literature. 224 pgs. Para trimshika., 5990010098887. . 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 313 pgs. Para-Trimshika., 5990010098368. Abhinava Gupta. 1918. sanskrit. Literature. 312 pgs. Parakala guru Vijaya., 1990020084702. Unknown. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 150 pgs. param sanhita., 5990010102294. . 1940. sanskrit. literature. 490 pgs. paramaarthabhuushhand-amuu., 2990100072974. shrii viiraraaghavaachaaryainda. 1959. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 1114 pgs. Paramahamsya Dharma Mimamsam., 1990030051939. Sri Sacchidananda Tirtha Swamigal. 1950. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 115 pgs. Paramarshakrodha Patram Ac No 79., 1990030041761. Sadasivabhatta c. 2005. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 20 pgs. Paramata Bhangam part 1., 1990020047511. Vedanta desika. 1979. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 642 pgs. Parameshwara Stotra Kadambha., 1990020083188. Unknown. 1925. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 196 pgs. Paramlaghumanjusha of Sri Nagesh Bhatta with the commentary Jyotsana., 1990010087878. Kalikaprasad Shukla. 1961. sanskrit. Hindi literature. 286 pgs. Parapaksha Nirakruti., 1990020047512. No author. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 210 pgs. PARASAR SMIRITI., 5990010098888. VIDANOMAN. . sanskrit. SANSKRIT. 426 pgs. Parasara Dharma Samhita., 5990010102367. Sastri, Vaman, Islampurkar. 1887. sanskrit. SANSKRIT. 704 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 98 of 204
Sampath_eBooks

Parasara Dharma Samhita vol. 1., 4990010095186. Vaman Sastri. 1893. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1226 pgs. Parasara Dharma Samhita vol. 2, pt. 1., 4990010095187. Islampurkar, Vaman Sastri, ed.. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 574 pgs. Parasara Dharma Samhita vol. 2, pt. 2., 4990010095188. Islampurkar, Vaman Sastri, ed.. 1906. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 750 pgs. Parasara Dharma Samhita vol. 3., 4990010095189. Vaman Sastri. 1911. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 594 pgs. Parasara Dharma Samhita vol. 3, pt. 1., 4990010095190. Islampurkar, Vaman Sastri, ed.. 1911. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1120 pgs. Parasara Samhita., 2990100028215. . 2000. sanskrit. Parasara Samhita. 234 pgs. PARASARSMIRITI., 5990010098889. SHIVLAL GANASI LAL. 1905. sanskrit. SANSKRIT. 81 pgs. Parasarya Vijaya Vol - 1., 99049990028216. Anantha Charya. P.B. 1912. sanskrit. Sastra Mukthaval. 281 pgs. Paraskara Grihasutram., 4990010095879. Dixit, Gadadhar. 1952. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 732 pgs. Parasuramahakalpasutra vol-22., 2990100028217. Mahadeva sastry,A.. 1923. sanskrit. Saktism. 412 pgs. Parasuramakalpasutra Part II., 1990010087879. Umanandanatha. 1923. sanskrit. Literature. 246 pgs. Paravamimamsa amp Visi Stodvaita., 2040100028225. Raghavan , C. 1998. sanskrit. Philosophy. 232 pgs. Para_trimshika., 1999990083025. M.K.Shastri. 1918. sanskrit. Philosophy. 309 pgs. Paribashendu Deepika., 99049990028218. . . sanskrit. Sanskrit Grammer. 66 pgs. Paribashendu Sekhara., 99049990002431. Harinarayna Apte. 1935. sanskrit. Grammer. 247 pgs. Paribashendu Sekhara., 99049990030272. Harinarayna Apte. 1935. sanskrit. Grammer. 247 pgs. Parijaatsaurabham., 5990010098369. Mahatmagandhi. . sanskrit. Literature. 348 pgs. Parijaatsaurabham (Triteeyo Bhagah)., 5990010098370. Mahatmagandhi. . sanskrit. Literature. 356 pgs. Parijatapaharah (Dwiteeyo Bhagah)., 5990010098371. Mahatmagandhi. . sanskrit. Literature. 396 pgs. Parinaya Mimamsa., 1990030083642. K.G. Natesa Sastri. 2006. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 83 pgs. Parpachhgiribraj., 5990010098364. . 1959. sanskrit. Literature. 195 pgs. Parpachhgiribraj., 5990010098372. . 1959. sanskrit. Literature. 646 pgs. Parthasarathi Stava., 1990020084703. Srinivasacharya,Aliyur. 1934. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 60 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 99 of 204
Sampath_eBooks

Parthasarathi Shatakam., 1990020084704. Devashikamani alashingarya. 1925. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 28 pgs. PARVATI PARIYANAM., 5990010097018. SHREE KRISHNA MURINA. 1906. sanskrit. SANSKRIT(LITERATURE). 90 pgs. Parvati pariynam-11128., 1990010087880. Mangesh ram krishna telang. 1923. sanskrit. Literature. 51 pgs. Parvatiparinayam., 1990010094487. Bana Bhatta. 1923. sanskrit. Literature. 50 pgs. Paryatanmamansha., 1999990031471. BOMANJI, FRAMJI.. 1890. sanskrit. Sanskrit. 226 pgs. Patanjal yogsutra., 5990010098373. kumari Brijrani devi. 1848. sanskrit. Literature. 203 pgs. PATANJAL YOUG SUTRA., 5990010098890. DR NALANI SHUKLA. 0. sanskrit. SANSKRIT. 471 pgs. Patanjala Darshanam., 4990010095191. Bidyabhushana, Ashu Bodha, ed.. 1907. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 122 pgs. Patanjaladarsanam., 1990030051940. C A Subrahmanya Iyer. 1932. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 48 pgs. Patanjalayogasutra.., 1999990083026. Agashe, Kashinath Sastri. 1904. sanskrit. Philosophy. 288 pgs. PATANJALMAHABHASHAYAM., 5990010098891. PT GOPAL SASTRI. 1941. sanskrit. SANSKRIT. 212 pgs. PATANJALYOGDARSANAM., 5990010102368. VACHASPATI. 1971. sanskrit. LITERATURE. 494 pgs. patanjalyogsastram., 5990010098113. MAHARSI PATANJALI. 1959. sanskrit. LITAITUCHER. 219 pgs. Patanjalyogsutrabhashyavivranam No. XCIV., 5990010098374. Polakam Sri rama Sastri. 1952. sanskrit. Literature. 418 pgs. pattuppaat't'u san'skrxtaanuvaada., 2990100072975. yas n shriiraama deishikana. 1972. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 119 pgs. Patyaa Patya Vimarsha., 1990030070566. Vaidya Ratna Paramananda. 1980. sanskrit. NATURAL SCIENCES. 309 pgs. patyadarshii., 2990100072976. shriimaddidhaarand-yamuni. 1949. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 585 pgs. petar_swarupvibnanopanishat_vol-2., 1990020084705. Devashikamani alashingarya. 1925. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 184 pgs. Philosophy of Poetry., 1990010089105. Narendra Nath Choudhuri. 1959. sanskrit. Literture. 451 pgs. Philosophy of Poetry., 5990010097019. Narendra Nath Choudhuri. 1959. sanskrit. Literature. 452 pgs. Philosophy of poetry., 5990010098375. NARENDRA NATH. . sanskrit. LITERATURE. 461 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore

Page 100 of 204
Sampath_eBooks

phyiological psychology., 1990010087881. T. MORGAN. 1964. sanskrit. LITAITUCHER. 631 pgs. Pilibhit ka Sahitiyik Itihaas., 5990010042549. Ganesh Shankar Shukla. 1957. sanskrit. Literature. 112 pgs. Pingal chand sutram-11989., 1990010087882. Jiwanand vidhyasagar bhattcharya. 1928. sanskrit. Literature. 459 pgs. Pingalchandaha Sutram., 1990160083544. Pinglachariya Shri Mitit. 1935. sanskrit. Literature. 260 pgs. pinglachhandh sutram., 1990010094488. Pandit Ramakant panday. . sanskrit. Literature. 97 pgs. Pmanvartikam., 5990010098376. . . sanskrit. Literature. 624 pgs. POOJA TATTO., 5990010098892. MAHA MAHOPADAHAYA. 1971. sanskrit. LITERATURE (SNSKRIT). 284 pgs. poushkara Mahathme., 1990020084706. Anonyms. 1947. sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 80 pgs. praaryavidhaanamuu., 2990100072977. pand-d'ita vishveishvaranaaya reit'ha. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 365 pgs. praathamika san'giita., 2990100072978. pro shan'kara gand-eisha vyaasa. 1940. sanskrit. THE ARTS. 71 pgs. Prabandh Prakashah (Pratham Bhaga)., 5990010097020. . 1952. sanskrit. Sanskrit. 398 pgs. prabandha pradipa., 5990010098114. HANSRAJEAN. 1974. sanskrit. LITAITUCHER. 415 pgs. prabandha prakasha 1., 5990010098115. DR. MANGAL DEV SASTRI. 1952. sanskrit. LITAITUCHER. 372 pgs. prabandha praksha., 5990010098116. DR. MANGAL DEV SASTRI. 1952. sanskrit. LITAITUCHER. 343 pgs. Prabhakara vijay of nandisvara., 5990010098377. ananta krishna. . sanskrit. LITERATURE. 139 pgs. Prabhakarvijayah., 5990010098378. RAM NATH SHASTRY. . sanskrit. LITERATURE. 129 pgs. Prabodha Chandrodaya., 2040100028219. . 1955. sanskrit. . 276 pgs. PRACHINA-LEKHA MALA., 5990010098893. PANDIT VHAVADATTI SASTRI. 1925. sanskrit. SANSKRIT. 206 pgs. PRACHINA-LEKHA MALA(VOLII)., 5990010098894. MAHAMAHOPADHAYA PANDIT SIVADATTA. 1897. sanskrit. SANSKRIT. 245 pgs. Pracyavani Mandira., 1990010087883. R Chaudhuri. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 208 pgs. pradhikaara kaa prashna., 2990100072979. bhagavatiiprasaada vaajapeiyii. 1973. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 160 pgs. Pradvita Deepika., 1990030070567. Pandit Anantha Krishna Sastri. 1950. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 203 pgs.

mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar.mht

18/Dec/2009

650 pgs. Rudolf.L. 5990010098381. Prakrita-Lakshanam pt. 516 pgs. SHRI CHANDRA MOHAN GHOSEN. PRAKIRINPRABANDAHA. LITAITUCHER. 5990010098898. SANSKRIT. 2005. 1904.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 101 of 204 Sampath_eBooks pragtivad ek samiksha... 5990010098117. Hoernle. 1954. 5990010102370. HISTORY. sanskrit.. Dr. 1954. LITERATURE(SANSKRIT). P N Pattabhirama Shastri. LITAITUCHER. 1. SHREE SHANKARBHATT. HEM CHANDRA. LITERATURE. BIOGRAPHY. literature. Prakarana Panchika. dharm vir bharti. 1904.. 1956. 1955. Prakrta-Prabodh. Unknown. LITAITUCHER. PRAKARANAPANCHIKA..VAIDYA..mht 18/Dec/2009 . 5990010098118. . acharya shri madhusudan mishra. prakrit grammar. 231 pgs. 1932. 0. sanskrit.. 5990010098897. 160 pgs. RELIGION. RELIGION. 5990010098899. 5990010098119. sanskrit. sanskrit. ed. SHRI MATHURA PRASAD DICHIT. sanskrit. sanskrit. 1955. 5990010098895. 1959.. Prajnaparamitas vol 1st. sanskrit. PHILOSOPHY. LITERATURE SANSKRIT.. 711 pgs. 5990010102295. prakrit vyakaran. 317 pgs. Literature. 1915. 898 pgs. sanskrit. Prakrit margopadeshika. sanskrit.. L. sanskrit. sanskrit. 302 pgs. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. 1990030070568. 276 pgs.RAMASWAMI SASTRI. 1947. 603 pgs.. 664 pgs. Salikantanatha Misra. 5990010098896. . sanskrit. P. sanskrit. PRAKRIT GRAMMAR OF TRIVIKRAMA. 1880. sanskrit. THEOLOGY. PRAKRIYASARVASVA. acharya shri madhusudan mishra. 1954. V. 236 pgs. SANSKRIT.Sampath Kumar. prakat pandalam. dr. prakrit prakash. sanskrit. Rangasamy . sanskrit. VAIDYA. P. 152 pgs. 1965.. 1952. 348 pgs. Literacture. 5990010098382.. literature. prakriyakaumudi. LITAITUCHER. 723 pgs. 4990010095860.. A. Prakrit byakaranm. 1990010094489. 23 pgs.. PRAKASAHA. BAHECHAR DAS. 1955.. mhtml:file://D:\M. 0. 338 pgs. sanskrit. sanskrit. 277 pgs. 650 pgs. Prakrita Painglam. F.. 636 pgs. GEOGRAPHY.. sanskrit.K .. PURSATTAM DAS JI MAHARAJ. SANSKRIT. LITERATURE.. 1990020047513. Prakatrathavivaranam Vol 1. . 5990010102369. 5990010098900. 1911. 5990010098380. sanskrit. 5990010102371. PT SHREE RAMAWATARSHARAMA.V. Nemichandra shastri. LITAITUCHER. 1990020084949... Prahalada Hari Katha. DR.. Prakrit Sahitya Ka Itihas (42). 1903. jagdish chandra jain. PSYCHOLOGY. THEOLOGY.A. LITAITUCHER. 5990010098379. 519 pgs. 184 pgs. prajnaparamitas.

790 pgs.LINGUISTICS. . Pramana mimamsa. 303 pgs. Raghunatha Kavi.. LANGUAGE.1. LITERATURE. mhtml:file://D:\M. 1959. . 5990010097021. 1959. THEOLOGY..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 102 of 204 Sampath_eBooks Prakrtaprakasa of vararuct. sanskrit. Prameyakamal Martand. pramannayattwalokalankara. 1990030041762.mht 18/Dec/2009 . LINGUISTICS. 1989. Pandit. 1937. LITERATURE.LITERATURE. . 5990010098121. 130 pgs. sanskrit. 1953.Sampath Kumar. 2005. Pramanvartikambhasham. 342 pgs. RELIGION. LANGUAGE. 330 pgs. Madhuranatha c. 1990020084950. LINGUISTICS. Rajanarayana Sukhla. 1970. G SRINIVAS. 1946. sanskrit. Shankaracharya. 690 pgs. Not Available. Sanskrit Nyaya. Kashi Prasad.. Literature. 1990010087885.. Krishnaraya Pandita. Philosophy. 1946. sanskrit. 1990030041763. sanskrit. Prameyakamalamarthanda. RELIGION. Pramana Mimamsa. 335 pgs. 1990020047514. 0. 1953. sanskrit. 1999990083027.. Narasimha Shastri. . 1890. Prakruta Sabda Manjari. LITAITUCHER. sanskrit. 1990020084707. sanskrit. Prakrutananda. 2990100072980. 82 pgs. SATKARI. PRAODH MANORAMA. 1890. . 107 pgs. 1901. 5990010098383. PRAMEYARTNAMALA. 41 pgs. Shri Prabha Chandra. Prapanchasara Tantra vol. LANGUAGE. LINGUISTICS. Pramanyavad. 193 pgs. 289 pgs. LITERATURE.. sanskrit. 2040130049194. RELIGION. 2005. pramaand-avaattaka bhaashhyamuu. 1990010087884.. 1935. sanskrit. Raghunatha Kavi... sanskrit.. Pramanyavadha. Sanskrit. Jayatirtya a. sanskrit. Prakruta Shabda pradipika.. 107 pgs. 390 pgs.. Hemachandracharya. Prakshatha.. Prakrutananda. 555 pgs. 2040100030273. 2990100072981. Pramaanalakshana Tikavyakhyana Ac No 203.. sanskrit.M SRIHARIDIXIT. sanskrit. 2040100002433.. . SHRI UDAYA CHANDRA JAN. LITERATURE. sanskrit... 5990010098901.. 1941. G Saraswathi. 1990020083189. 1990020047510. 22 pgs. 294 pgs. THEOLOGY. LITAITUCHER. sanskrit.. LITERATURE. 1871. 5990010098384. LANGUAGE.. THEOLOGY. Literature. THEOLOGY. SANSKRIT. THE ARTS.. 220 pgs. M. Vol. sanskrit.2. Pramana Manjari. 126 pgs. gadadhara bhattacharya. 5990010098120. sanskrit. Pramanyvada Rahasyam Ac No 12. HARGOVIND DAS. 99049990028220. . 0. sanskrit. 394 pgs. sanskrit. PHILOSOPHY. Pattabhiram Sastri. 451 pgs. G. Prapancha sarasara sangraha. PSYCHOLOGY. Bhattacharya.. Pandit.. sanskrit. 678 pgs. RELIGION.

PSYCHOLOGY. 254 pgs. Prasrnopanishan.Sampath Kumar. 1928. 1984. 1990020084709. sanskrit. sanskrit. T. Literature. 74 pgs. LINGUISTICS. sanskrit. LANGUAGE. SANSKRIT(LITERATURE). 48 pgs. 316 pgs.. Mahatmagandhi. 2040100046995. mhtml:file://D:\M.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 103 of 204 Sampath_eBooks prapanchasaratantram part-1 vol-18.. Vidyanathakavindra. 1990020083195. Literature. Prappana Dharmasara Samucchaya. Religion. sanskrit. sanskrit. Pratapa rudriya with commentary Ratnapana. RELIGION. LANGUAGE. sanskrit. 1990020083191.. Vidyanathakavindra. RELIGION. 1951.. Jayadeva. sanskrit. Pratapa rudriya with commentary Ratnapana. 1990030070569.V. LINGUISTICS.. LINGUISTICS. Sudara Chary.. Parakala Mahadesika. sanskrit. Prappana Soubhaghya Stuthi. Jayadeva. 99049990028221. san'kara bhagavatpaada. sanskrit. 104 pgs. PRASANOPANASIT. 1954. 1911.. 607 pgs. 2990100068435.. LINGUISTICS. 404 pgs. Narasimha Shastri. prashnootararatnamaalikaa. 350 pgs. sanskrit. Shankaranada. LITERATURE. Prasthanabheda. . sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. 426 pgs. Prassana_Raghava. Pratapa rudriya with commentary Ratnapana. SOCIAL SCIENCES.. 193 pgs... 1890. 0. 5990010098902. 1999990083028. LITERATURE. 0. Madhusudana Sarsvati.. 1939. Prasanna raghawa. Literacture... LITERATURE.. 342 pgs. sanskrit. 1990020084951. RELIGION. sanskrit.. sanskrit. sanskrit. Unknown.. sanskrit. 94 pgs.. 1911. 2006. Prapanna Parijatam Of Sri Vatsya Varadacharya. LANGUAGE. 148 pgs. LANGUAGE. Prasanna Raghava. Vidyanathakavindra. LINGUISTICS. 332 pgs. LITERATURE.. . 1871. Prashtapada bhashya Vaisheshika Darshana. 2005. viraraghavacharya . THEOLOGY. LITERATURE. 402 pgs. Jayadev. Kalipada Tarkacharya. LANGUAGE. SHREE RANGARAMANUJAS. LINGUISTICS. 1896. 438 pgs. Literature. 1894. 26 pgs.. 1868.. Prasanta-Ratnakaram. Prashnopanishat. THEOLOGY. 1990020083190.N. RELIGION. 5990010098385. Sanskrit. PHILOSOPHY. LINGUISTICS. 1999990073517. LANGUAGE. 1990020083194. Vidyanathakavindra. LITERATURE. 404 pgs. 1990020084708. Pratham Sanskaran par Kuch Chuni Hui Sanmatiyan.K.mht 18/Dec/2009 . Pratarykthavya karaika. 1992. 5990010097022. 1990030083643.Uttamur. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. 1990020083192. 1894. THEOLOGY. 0. 2990100072982. Pratapa rudriya with commentary Ratnapana. 107 pgs. 21 pgs. Hari narayan Apte. 1990020083193. THEOLOGY. 1869..

. Jagadisabhatta.Viraaghva. Praudhamanarama. SOCIAL SCIENCES. THEOLOGY. 1943. Kshemararaja.. sanskrit. sundarashastri. LANGUAGE. 208 pgs. Bhatta. LITERATURE. 52 pgs. 4990010095885. SHREE SATAYANARAYAN SHARAMA. LINGUISTICS.. Praudhamanoramaa. sanskrit. SOCIAL SCIENCES.mht 18/Dec/2009 . LANGUAGE.. LITERATURE SANSKRIT. Nilkantha. 4990010095883. RELIGION. pratijnj-ayaugan'dharaayand-amu.Viraaghva. 214 pgs. 100 pgs. preimavijaya.. Bhatta. Pratistham Muksha. Prayaga kshetra mahatme sarasnagraha. Nilkantha. sanskrit. pratyabhijna hridaya. 1911. LITERATURE. 0. sanskrit. 1872.. Riksit. Praudha Manorama vol.. si ar deivadhar. 5990010098903. sanskrit. RELIGION. Prayaschitta Kadamba Niirnoy. sanskrit.. sanskrit.. pravchan parijatha. sanskrit. Praudha Manorama vol. RELIGION.. 1990030041765. RELIGION..Viraaghva. 0. 1899. 0. sundareisha sharma. Prayaschitta Mayukha. 254 pgs... 1962. sanskrit. GEOGRAPHY. 178 pgs. 5990010098387. 1786. LINGUISTICS. 260 pgs.. 1990030083644.. 1872. THEOLOGY. BIOGRAPHY. LANGUAGE. Prayoga Chandrika. 1. Bhattoji. 1990030041764. sanskrit. sanskrit.. Prayoga Darpana. LITERATURE. Pratyaksha Khandam Ac No 148. 2990100072983. LINGUISTICS. 1999990073518. 1990020083196. sanskrit. T Ganapati Sastri. 2.. 436 pgs. 4990010095880.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 104 of 204 Sampath_eBooks Pratijnayaugandharayana. Suri. THEOLOGY. 1885. 2990100072984. 4990010095882. SOCIAL SCIENCES. 1915. 5990010098386.. 0. THEOLOGY. 300 pgs. 62 pgs. LITERATURE. 1990020084858. 1990020084952... Suri. 1866. Suri. sanskrit. LANGUAGE. 36 pgs. 4990010095881. Sanskrit. Suri. SOCIAL SCIENCES.LINGUISTICS. 68 pgs. 1911. sanskrit. sanskrit. Dikshit. LITERATURE (SNSKRIT). Pratyaksha Khanda Ac No 52. Prayoga Darpana. LINGUISTICS.. HISTORY. LANGUAGE. RELIGION. 87 pgs. 138 pgs. 1990020083197. Nilakanth Bhatta. Philosophy. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. Bhattoji Dikshita. LINGUISTICS. THEOLOGY. 1873. 99 pgs. sanskrit. sanskrit. 240 pgs. 2006.Sampath Kumar. Prayoga Chandrika. 1990020084710. Unknown. 86 pgs. 58 pgs.. 1888. THEOLOGY. RELIGION. Pratyabhijna heridaya. Gopal Panchanan. 1990030070570. 86 pgs.LITERATURE. sanskrit.Viraaghva. Bhattaji. 2005. 2005.. mhtml:file://D:\M. 4990010095884. 106 pgs. LANGUAGE. RELIGION. Pratisthamayukha. N. 1979. A. SHREE JAGDISH CHAND CHATTOPADAHAYA.. LITERATURE. 60 pgs.

Purascharyarnava Part-III rd.LITERATURE. Shri Pandita Murali Dhara Jha. sanskrit. 356 pgs. Vasudeva Sarma. Dhara Murali. Puraano mein Ganga. 1118 pgs. PT. SOCIAL SCIENCES. 294 pgs. 62 pgs.. SHRI PRABHAKAR MISHRA. 206 pgs. LITERATURE. Puranokta vaisjya apara chandrika.. sanskrit. Shri Pandita Murali dhara jha. sanskrit. 408 pgs. Shri Pandita Murali dhara jha. 1990020047515.Religion. Literature. 194 pgs... 548 pgs. SRI KRISHNA TRIPATHI. LITERATURE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 105 of 204 Sampath_eBooks Principal Upanishads And Bhagavadgita vol. 1990160083545. Literature. sanskrit. sanskrit. 1968. RELIGION. Puranay yarlochanam. 1917. Lakshminarasimha Shastri. Purusartha Mimamsa.. LANGUAGE. Literature. .. Purba Pachhabali. 1990010094490. 4990010095193. sanskrit.G . Literature. sanskrit. Jacob. 1902. .LINGUISTICS. PD Gune. Subrahmanya Sastri. Jacob . 1901. Principal Upnishads and Bhagavadgita. 489 pgs.. 5990010098390. 329 pgs. G. 1901. THEOLOGY. 1919. 5990010098391. 418 pgs. poona vol-1. RELIGION. LINGUISTICS.. sanskrit. 1965.. LITERATURE. SWAMI. 174 pgs. 421 pgs.A. 5990010097023. sanskrit. . 0. sanskrit. THEOLOGY. Literature. purajjanacharita naat'akamuu. Vakulabhushanam Jaggu. 1891. Purana paryalocanam. 1922. 620 pgs. mhtml:file://D:\M. sanskrit. 5990010098388.. LITERATURE. 336 pgs. ATAMA PURANAM VEDANAM. Proceedingamptransaction ofthe first oriental confrence. Purush Megh Prakaran.mht 18/Dec/2009 .. . Prtigya Kootiliyam. 1990010087886. 307 pgs.LITERATURE. 1964. sanskrit. 135 pgs. SHRI. krxshhnd-adatta maithila. 0.. Sanskrit Grammer. Literature. 5990010097025. 2990100072985. 614 pgs. 4990010095192. 434 pgs. Sanskrit .. 1976.. 1961. Purushartha Chitamani. 1963. sanskrit. 5990010098392. sanskrit. VISHWANATH PANDEY.. VISHWANATH PANDEY. 1835. sanskrit. sanskrit.. sanskrit. 1904.LINGUISTICS. 5990010098389. 5990010102372.. LITERATURE SANSKRIT. sanskrit.. 148 pgs. 2. LITERATURE. Puranam. 5990010102358. 4990010095886. sanskrit. Purascha Charnabah vol. PURANA. Literature. RELIGION. . 1990010087887. Purascharyarnava Part-II nd. Puras charyarnava-Part-Ist. 40 pgs. .. LINGUISTICS. 1941. THEOLOGY. 1. SATCHIDANNANDENDRA. Prowda Manorama. SARASWATI. LANGUAGE. Gour Pandit.. Literature. 99049990028222. LANGUAGE. 5990010097024. sanskrit. A.. Purushartha Chatushtya.. Jha. sanskrit.Sampath Kumar. 1990020084953. sanskrit. Premvallabh Tripathi. 103 pgs. 2040100002436. 1970.. LANGUAGE.

370 pgs.. LINGUISTICS. sanskrit.. Purushartha Chitamani. 99049990028226.. 1955. 1956. K D Dwivedi. Mahadeva Sastry. Sanskrit . 2990100072988. Sanskrit Religion. kapildew dubedi. 1966. Purushrthamimamsa. 1917. raamaayand-a baalakaand-ad'a.LINGUISTICS. 32 pgs. LANGUAGE. Nageshwara Sastri. 2990100072989. 1911. LANGUAGE. sanskrit. raamaayand-a sampuurnd-a qs-epaka. LINGUISTICS. 448 pgs. mhtml:file://D:\M. 268 pgs. 1990030051941. 1917. THEOLOGY. LANGUAGE. jaimini muni.Sampath Kumar. LANGUAGE. 1990010087888.LINGUISTICS. raghuvan'shamuu. LANGUAGE. sanskrit. 920 pgs. THEOLOGY. 0. 2990100072993. Sanskrit . mahaaraaja shriiraghuraajasen'hajii deiva. RELIGION. LANGUAGE. 553 pgs. sanskrit. 0.Religion. 1886. 1006 pgs. Purva Mimansa. 0. LINGUISTICS. 0.mht 18/Dec/2009 . 2040100028224. LANGUAGE. LINGUISTICS. 1917.. sanskrit. sanskrit. khemaraja shriikrxshndadaasa. 490 pgs. 753 pgs. LINGUISTICS. LINGUISTICS. LITERATURE. 2040100030274. 2990100072991.. Vasudeva Sarma. sanskrit.LITERATURE. sanskrit. Not Available. 1990020084711.Religion. sanskrit. sanskrit. raagaratnaakaraa.. 1970. raamaayand-asan'qs-eipasagrarasasvaada.. 400 pgs.. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasa. LITERATURE. A.. 2990100072995. LINGUISTICS. 85 pgs. LANGUAGE. sanskrit. LITERATURE. LITERATURE. raagaratnaakara. Not Available. Rachnanuvaad Kaumudi. raamasvayan'varsya vishhayaanukramand-ikaapraarambha. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasane. 1827. 5990010098904. 109 pgs. Not Availble.LITERATURE. LANGUAGE. LITERATURE. Vasudeva Sarma. sanskrit. 490 pgs. 2990100072987. THEOLOGY. 1908. sanskrit. Purva Mimansa Darsana. raagatattvaviboodha. sanskrit.. Quarterly Journal. Vedanta. LANGUAGE. Ragatattva Vibodha A Work On Indian Music No CXXVI.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 106 of 204 Sampath_eBooks Purushartha Chitamani. sanskrit. 2990100072994.. 425 pgs. 2990100072996... dr. rachana kaumudi. LITERATURE. RELIGION. LITERATURE.. LINGUISTICS. Srinivasa. 2990100072992. tulasiidaasa. LITERATURE. LITERATURE. LINGUISTICS. 1822. sanskrit. 2040100028223. RELIGION. 5990010098905. 54 pgs. LITERATURE. sanskrit. 2990100072990. 124 pgs. 1879. LINGUISTICS. 0. 706 pgs. Pushpa Bana Vilasa vyakhyana. 0. sanskrit. 576 pgs.. 0... 1990020047517. LANGUAGE. shriinivaasa. sanskrit. LITAITUCHER. raamaayand-a...2. sanskrit. Purva Mimamsa Darshana vol. R Chaudhuri. 702 pgs. 84 pgs. Gopal Sastri Nene.. K Subrahmanya Sasthri. LANGUAGE.

LANGUAGE. A. Ramanuja Siddhantha Sangraha. 168 pgs. 5990010098122. LANGUAGE. LINGUISTICS.Sampatkumara astottara... 1891. RELIGION. Unknown. Vedanta desika.. sanskrit.Partha Sarathiastottara.. LITERATURE. 1973. Ram Rasayan_Ayodhyakand. 1990020084954. sanskrit. No author. 234 pgs. . N. LINGUISTICS. sanskrit. 187 pgs. LITERATURE(SANSKRIT). 1990030070571. THEOLOGY. Literature.. LITERATURE. 272 pgs. 265 pgs. RAJENDRA KARN PURAHA. Vedanta Desika. Rajatarangini of kalhana. Rahashyatraya sara Karika Vyakhyana savyakhya. RAGHUVANSAM. 96 pgs. 1990020084957. Ramanuja Siddhanta Sangraha of Chandramurta Srinivasa Raghavacharya. 298 pgs.. sanskrit.. sanskrit. Srinivasacharya. 2005. THEOLOGY. THEOLOGY. 0. THEOLOGY. Rajatarangini Kosa. Ramanuja stotra Ratnavali. 216 pgs. 70 pgs.. Rahashya Raksha... 1990020047519. Ramasahasranama stotram. T.Anjaneyastottara. 1920. Rahashya Ratnavali and others. RELIGION. Jagannath Prasad Kayath.. Raghavacharyulu . Ramanuja Siddhantha Sangraha. LINGUISTICS. LITERATURE. sanskrit. 620 pgs. 56 pgs. LANGUAGE. 502 pgs. Unknown. sanskrit. LITERATURE(SANSKRIT). RELIGION. RELIGION. 163 pgs. 36 pgs. sanskrit. Rahasatraya Saram. RELIGION.. 1990020047521. 1895. 1943. LINGUISTICS. 1977.. 1885. RELIGION. mhtml:file://D:\M. Vedanta Desika. 586 pgs. LANGUAGE.Varadarajaastottara. 190 pgs.. 5990010098393. Ramkumar Rai. LINGUISTICS. THEOLOGY. LANGUAGE. SANJIVANI EXPLAINED...LINGUISTICS. sanskrit. THEOLOGY. THEOLOGY. LINGUISTICS. 0. 1994. Belur Krishna Iyengar. sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. ra. 1902. 5990010098394.Chandamarutam. Srinivasaraghavacharya. 1990020047520. sanskrit. LITERATURE. LITERATURE.. LANGUAGE. Raghuvira Gadyam and Varada panchashat. 144 pgs. sanskrit. 5990010042550. Ramanuja Sahasranama.. Ramacharyabrutam. sanskrit.V. sanskrit. 1908. 2990100072997. 1990020084956. 1990020084958. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 107 of 204 Sampath_eBooks raghuvan'shavimarsha. sanskrit. 1990020047518. LANGUAGE..LITERATURE. LITERATURE. Philosophy. krxshhnd-amaachaaryend-aa..mht 18/Dec/2009 . RELIGION. 213 pgs. 1903. 1992. 1925. 1924.Nrusimhaastottara. 1932. Rajanighantusanhita Dhanwantariya Nighantuh.Sampath Kumar. sanskrit. 4990010095887. RELIGION. 1990020083198. Rahasya Ratnakara. 1990020083199. sanskrit. Vedanta Desika. 2040100028227. 88 pgs. DR RAMPRATAP VEDLANKAR. Anonyms. 1990020084955. 1896.

Ramastutyakayo grandha. LITERATURE. LANGUAGE.. 1903. LANGUAGE. Valmiki Maharshi. Valmiki Maharshi.. 1971. . sanskrit. LINGUISTICS. Valmiki Maharshi. 1971. 1990020084960. LANGUAGE. 5990010101859. 1931. 1990020084772. 338 pgs. LITERATURE. 494 pgs.. Ramastutyakayo grandha. Ramayana Manjari. sanskrit.. Valmiki Maharshi. 528 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 108 of 204 Sampath_eBooks Ranganthastottara. sanskrit. LINGUISTICS. LITERATURE.. 1916. vaalmiiki Maharshi. LINGUISTICS. 0.1.maharshi. sanskrit. 1931. LITERATURE. sanskrit. LITERATURE.. LANGUAGE...2. Bhavadatta. 1990020084715. Valmiki Maharshi. LINGUISTICS. LANGUAGE.. LINGUISTICS. LINGUISTICS. 554 pgs. 1914. 934 pgs. Valmiki Maharshi.1 kanda Bala Ayodhya aranya vyakhyana chatustaya. LITERATURE. 1990020084714. Valmiki Maharshi.. 1974. RELIGION. LINGUISTICS. Vishnubhatta. LANGUAGE. sanskrit. 454 pgs. 1971... sanskrit. 1931. LANGUAGE. 1971.Venkteshwarastottara. Ramayana Ayodhya Kanda. 350 pgs. LINGUISTICS. sanskrit. LITERATURE. Ramayana Bala Kanda. LINGUISTICS. Valmiki Maharshi. Ramayana Kishkinda Kanda. LINGUISTICS. 818 pgs. LITERATURE. vaalmiiki Maharshi.. 1021 pgs. 534 pgs. 1895. 286 pgs.. 554 pgs. 1990020084771. sanskrit. Ramayana Ayodhya Kanda. Valmiki Maharshi. LITERATURE. RELIGION. 1971. 1990020084868.mht 18/Dec/2009 . Ramayana Aranya Khanda. 1990020084984. Ramayana Vol. Ramayana Ayodhya Kanda. LANGUAGE. sanskrit. LINGUISTICS. 1990020084741. 1915. Valmiki Maharshi. LITERATURE.Sampath Kumar. ... LANGUAGE. Vishnubhatta. LITERATURE. sanskrit. Ramayana Bala Kanda.. LINGUISTICS. sanskrit. Sundaravalya. ed. 1270 pgs. LINGUISTICS. LANGUAGE. 1990020084744. LITERATURE.. 1990020084713. sanskrit. LANGUAGE. LANGUAGE. Ramayana Uttara Kanda. 1990020084986. 5990010101858. 266 pgs. LANGUAGE. sanskrit. LINGUISTICS. THEOLOGY. sanskrit. 394 pgs. Unknown. sanskrit. 284 pgs. LANGUAGE. mhtml:file://D:\M. LITERATURE.. 0. LANGUAGE. LITERATURE. 78 pgs. LITERATURE. Ramayana Kishkinda Kanda. LINGUISTICS. sanskrit. Ramayana Bala kanda Sundara kanda Yudda Kanda. 4990010095194. LITERATURE. 1990020084712. Valmiki. 484 pgs. 407 pgs. 596 pgs. 1990020084959. LITERATURE. Ramayana Ayodhya Kanda. LINGUISTICS. LANGUAGE. LANGUAGE.. Ramayana Bala kanda Sundara kanda Yudda Kanda. Ramayana Bala Kanda vol. THEOLOGY. 1990020084983. LINGUISTICS. Sastri.. LITERATURE. Valmiki Maharshi. sanskrit. LINGUISTICS. Valmiki Maharshi. 1990020084985. 1990020084987. Ramayana campu Kavyam prabhandam. Ramayana Ayodhya Kanda vol. 0. 0. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. 1990020084961.

. sanskrit. RELIGION. 564 pgs. 360 pgs. Ranadipika. LINGUISTICS. 266 pgs. Balmiki. sanskrit. Vedanta desika. 5990010098123. sanskrit.. LANGUAGE. GOPAL NARAYAN.. LINGUISTICS. 98 pgs. LANGUAGE. 0. sanskrit. 1990020084740. BADRINATH SARMARNA. Parbatiya Pandit vishweswar pandeya. 2. 0.. 164 pgs. LITERATURE.LITERATURE. THEOLOGY. 1949. sanskrit. 33 pgs.. Literature. LINGUISTICS. sanskrit. LANGUAGE. LITERATURE. LITERATURE. LITERATURE. mhtml:file://D:\M. 1881. Rangaraja Stava with the commentary. LINGUISTICS. 371 pgs. 1934. RELIGION.. sanskrit. Ras Gangaadhar... LANGUAGE.. LANGUAGE. Valmiki Maharshi. THEOLOGY.. 1990020084739. 5990010098399. 1990010087889. 2006. Rangantha Paduka Sahasra and Desika Sahasra nama. 4990010095888. 0. 5990010098396. Rasachandrika. 418 pgs. Jagannath. 1. Rasaratna Samuccayaha. sanskrit. 1879. 1951. LANGUAGE. LINGUISTICS. 1990010094491. Rasagangadhara. 456 pgs.LINGUISTICS..LITERATURE. 1990020083200. LITERATURE. Ramayana with vyakhyana Chatustaya( 4 commentaries). 885 pgs. 2040100049195. LINGUISTICS. LINGUISTICS. sanskrit. Parashara Bhatta. LITERATURE. Valmiki Maharshi. Peeyush_Darya. 4990010095892. LANGUAGE. Ramayanam . sanskrit. 1879. 0.. 0. LITERATURE. Ramayanam. 4990010095891. sanskrit. 1974. LITERATURE. 1911. sanskrit. Valmiki. 5990010098398... Vedanta desika.. Rangaayana. Ravanayaha mahakayyam. Ras manjary. Balmiki. sanskrit. 1990020084990. 592 pgs. LITERATURE. 1022 pgs. .. LITERATURE. 107 pgs.. sanskrit. 1990020084716.. Rangantha Paduka Sahasra Uttara bhagam. RELIGION. 5990010098397. Mahadeva Chimmanji Apte. Ras dirghika. LANGUAGE. 1799. 721 pgs.. 367 pgs. 4990010095890.maharshi. 1944. 1926. 160 pgs. 1934. Balmiki. LANGUAGE.Balkandyam. sanskrit. Maharshi Balmiki. sanskrit. THEOLOGY. Ramayanam vol. sanskrit. 1870. . LITERATURE.. LITERATURE. 3. Balmiki. LINGUISTICS. LANGUAGE. 4990010095889. Kumaraganaka. sanskrit. LINGUISTICS.LINGUISTICS.mht 18/Dec/2009 . 1990030083645. LANGUAGE. Literature. 362 pgs. 200 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 109 of 204 Sampath_eBooks Ramayana of Valmiki yuddha-Kanda. 540 pgs. sanskrit. 1880.. Ramayana Yuddha Kanda. 1990020084962. 1990030070572. sanskrit. 588 pgs. Vishva-Bandhu Shastri. LITERATURE. 1950. Ras manjary. sanskrit. 701 pgs. LANGUAGE. Ramayana Uttara Kanda.Sampath Kumar. LINGUISTICS. Ramayanam vol. Ramayanam vol.

Rgveda-Samhita (Vol-III). Modak. RELIGION.Sambasiva Sastri.Sampath Kumar. Rgveda_Samhita_Vol_4. LANGUAGE. 1910. S. 251 pgs. sanskrit. 1955. 1941..mht 18/Dec/2009 . anantalala t'haakuura. THEOLOGY. Literature.LITERATURE..2. 1010 pgs.LINGUISTICS. 4990010095893. ed. . RELIGION. Rasopanisat. sanskrit.LITERATURE. 1990030083646. Badarayana. 1850. 1957. 1.LINGUISTICS. 2006.. 358 pgs. PHILOSOPHY.LINGUISTICS. 0. 126 pgs. Rauravagama Volume I. THEOLOGY.. LANGUAGE. 1868. A. 215 pgs. Ratna Prabha Vimarsha. Ravanarjuniya. 1916. 1999990031472. RELIGION. 522 pgs. THEOLOGY. LANGUAGE.. ratnakiirtinibandhaavalii volume III. A S Upadhyay. . LANGUAGE. 2. RELIGION. 1916. Keshwan. 342 pgs. 2040100028228. LINGUISTICS. 1990010093075. LITERATURE.. 0. 564 pgs. 1910. sanskrit. sanskrit. PSYCHOLOGY. 584 pgs. Rasratnakarah.. Bhatta-Bhima. Raskalas. Narayana_Sharma. 5990010097026. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 110 of 204 Sampath_eBooks Rasarnabam. sanskrit. 1961. Literature.. LINGUISTICS. sanskrit. 1999990073519. N R Bhatt. sanskrit. Ray. Sanskrit. 2040100049196. 1826. 2990100072999. 1911. K.Lakshman Sarup. . sanskrit. 1015 pgs. 93 pgs. Ratna Pravavasita Shankar Brahmha Sutravashya. Literture.. Singa bhupala. Rasratna Pradeepika. Rig-Veda Samhita vol.LITERATURE.. Philosophy.. 1863. Late dr. sanskrit. mhtml:file://D:\M.. 4990010095894. C. N. THEOLOGY. 1958. Rasarnava Sudhakara.. Durga Prasada Rao . sanskrit. 1900... Sriramujacharya. 1990010087891. Rgarthadipika. 216 pgs. 266 pgs. Sindranityanath. Ravanarjuniya. sanskrit. 98 pgs. sanskrit. 4990010095902. 5990010098124.. PHILOSOPHY.. LANGUAGE. Badarayana. 4990010095195. Ravisiddhanta Manjari. riBhashyam with commentaries Srutaparkashika of Sudarshanacharya and Bhavaprakashikatika of Rangaramanuja vol. 4990010095895. THEOLOGY. sanskrit. RELIGION. sanskrit. 220 pgs. sanskrit. NATURAL SCIENCES. 1863. THEOLOGY. 1990010087890.. 623 pgs.. Rastriya Granth Suchi. 5990010098400. 1167 pgs. Raspanchadhyai.. 1995. sanskrit. sanskrit.Ganesh Balwant. 1990020084963. Ratna Pravavasita Shankar Brahmha Sutravashya vol. Sanskrit... Mathuranatha. Allraj. 4990010095196. Praphulla Chandra. 470 pgs. 637 pgs.. sanskrit. sanskrit. RELIGION. 147 pgs. 1990020047707. 970 pgs. LITERATURE.. 2990100072998. B. PSYCHOLOGY. Sarma. Literature. 0.

908 pgs. RELIGION. F. RELIGION.. 446 pgs. 0. 1960.. sanskrit.. Rig-Veda-Sanhita (The Hymns of Ths Brahmans) Vol-II. 4990010095901. 1102 pgs. S Shukla.LITERATURE. THEOLOGY. Rig-Veda-Samhita-Vol-Ist..LINGUISTICS. 4990010095199.. . sanskrit.. Rig-Veda-Samhita vol. F. sanskrit. sanskrit. Unknown. Vedas. 1890. 1990020047748.. Rig-Veda-Samhita vol.. RELIGION. 679 pgs. THEOLOGY. Rigved. Max. Riguved (Part 3). 1061 pgs. 940 pgs. . 972 pgs. 99049990030275. 1983. 4990010095900. 4990010095899. Max.. . Shri Ram Sharma. Rigved Chayanika. 5990010099470. Max. RELIGION. Rigbhashya Sangraha..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 111 of 204 Sampath_eBooks Rig-Veda Samhita (1890) vol. sanskrit. sanskrit. F. Rig-Veda-Samhita vol. 1. Riguved Sanhita Bhasha Bhashya Part 5. Max. sanskrit. T V Kapali Sastry. Rigved-tritiya khand. F. sanskrit. Rig-Veda-Samhita vol. Muller. Rig-Veda-Samhita vol. 2. ed. ed. Literature. Max. 788 pgs. mhtml:file://D:\M.. THEOLOGY.. ed. 0.Max Muller. Muller. 1892. RELIGION. 99049990002438.. Max. 904 pgs. Literature... THEOLOGY. sanskrit. 1030 pgs.. P. Sri Rama Sharma. 1960. Muller. 1890. THEOLOGY. RELIGION. . F. Rig-Veda-Samhita vol. 4990010095898. 4990010095896. 940 pgs. 4990010095198. Literature. F. Muller. 1966. ed. LANGUAGE. 1965. 2. THEOLOGY.LITERATURE.. 1990010087892. 4. Max. Rigved. 1. RELIGION. Rig-Veda-Samhita (1854) vol. SOCIAL SCIENCES.. Rigb bhashya bhumika. 4990010095200. Muller. Muller. 555 pgs. 1892. 1990010087893. 1849. sanskrit.. 1872. 1990010087894. 4. . Muller. THEOLOGY. F. 1076 pgs..Sampath Kumar. sanskrit. sanskrit. 5. 1072 pgs. 1965. sanskrit. Rigveda Sandhya Vandhanam...LINGUISTICS. ed. sanskrit... F. ed. ed. sanskrit. THEOLOGY. THEOLOGY.. Sri Rama Sharma. 3. sanskrit. Riguved Sanhita Bhasha Bhashya Part 7. sanskrit. ed. 1. THEOLOGY. 1854. 1890. 696 pgs.. 241 pgs. 335 pgs. 1892. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . Max. F. 3. sanskrit. Max. Literature. Literature. 1932. LANGUAGE.. P. 934 pgs. 4990010095197. F. 1990010087895. ed. ed. 1862. Rig-Veda-Samhita vol. RELIGION.. 277 pgs.. Rig-Veda-Sanhita vol. 1854. RELIGION. Muller. 740 pgs. sanskrit. 1990010086399. RELIGION. Literature. Max.. Muller. 22 pgs. Max Muller. 1990020083201. RELIGION.. Muller. 4990010095897. Deva RajChanna. 1990010087896. 241 pgs. Vedas. 5990010097027. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit..

sanskrit. 827 pgs.. Literature.Sampath Kumar. N. LITERATURE. sanskrit. 5990010098402. 1010010030536. Rigveda Bhashyam of Skandaswami Sanskrit. 1937. N. 1997. sanskrit. 5990010102374. 454 pgs. Literature. 2990100071172.T... Rukminishavijayahaha.mht 18/Dec/2009 . RELIGION. Rigveda Samhita vol. sanskrit. Bhadur. sanskrit.1 Mandal 1. 920 pgs.3. 543 pgs. A Narayanadas. sanskrit. Mahamana Malbiya Maharaj.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 112 of 204 Sampath_eBooks Rigveda Bhashyam vol.. 1999990083029. RELIGION. Kalidasa mahakavi. THEOLOGY. Rik Sanhita. pt.. A. 1970. 486 pgs. sanskrit. rxgveida bhaashhyamu volume 15. Rupaka Parisudhi. Sanskrit. 2990100002439. 242 pgs. Kunjan Raja C. 1967.. Rukminikalyana Mahakavya Of Rajacudamani Diksita. rupchandirica. 804 pgs.. 0. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. LINGUISTICS.. sanskrit. Prof.. sanskrit. 845 pgs. ABHIGANAYAM PANDITRAJASAYA. Rigveda ka Subodhabhashya Vol. sanskrit.A. 698 pgs. 242 pgs. THEOLOGY.jibananda Vidyasagara.. 4990010095201. sanskrit. 4990010095903.. Rubaiyat Of Omar Khaiyam.Sripada damodar. . . sanskrit. . 362 pgs. 1010010030535. RELIGION. udgita aachaarya.sukta 1-19.. 1929. LANGUAGE. 2990100030276.... . 1911. . LANGUAGE. 1990010087898. sanskrit. THEOLOGY. Vol.. LINGUISTICS.T. 1990010087897. Rigveda sanhita vol. A. Rugbhashyam Volume-2. LITERATURE.Swami Dayananda.T. . 1997. 1990020047749.65. 1932. THEOLOGY.Pandurangi... sanskrit. 71 pgs. Rugbhashyam Volume-1. sanskrit. --.. THEOLOGY. sanskrit. Literature. Rudrayamalam Uttara Tantram. 5990010102373. Literature. 650 pgs.. 1937.. Tatacharya. Prof. 1935. RELIGION. sanskrit. Literature. Maxmullar M. RELIGION. 1937. 1904. 1980. 5990010098401. Sanskrit. Riksookta Vaijyantee. ramchandra. RELIGION.. Singh. THEOLOGY. Literature. 1935. 1.. 2040100028229. bhattacharya. 116 pgs. sanskrit.Pandurangi. 1856. Religion. man. Literature.. 778 pgs. Rishikalpanyas. Rukminikalyana Mahakavya Of Rajacudamani Diksita. 1810. 1990020084717. 1990020047750. sanskrit. LINGUISTICS. Saraswati. 1946. Ristasamuccaya Granthang 19. Satvalekar.2. mhtml:file://D:\M. Literature. 116 pgs. RISHIKALPNAYASAHA. shri.K. D. 2040130049198.K. LITERATURE. 0. 634 pgs. Sanskrit. 956 pgs. 283 pgs. Rutu Samhara. 1990020047699. 2990100073000. LANGUAGE. sanskrit. Rigvedantargata Shankhayanabrahmana.. . 1990020083202. 679 pgs. 1026 pgs. 1929. 124 pgs.

. bhattachariyya b. 1990010087900. 1990010087902. sanskrit. 658 pgs. sanskrit. 1085 pgs. 1990030070578.. sanskrit. 0. sanskrit. sanskrit. PHILOSOPHY. M. . Saaraswatii Sushmaa 2. . 1992. 320 pgs. LANGUAGE. 1990030051957. 1967. Asthana Mahavidwan H P Venkata Rao. RELIGION. 1990030070575. 1992. 0. . Sabdartna_With_Bhairavi. saamaveda vol-I. PSYCHOLOGY..Sampath Kumar.. Saaraswatii Sushmaa. Literature. .. Literature. 796 pgs. sanskrit. sanskrit. sanskrit. sanskrit. sabd ratn samanvaya koosh. Literature. Sabdanirnaya. THEOLOGY. 496 pgs. saarasvatavyaakarand-amuu. 2040100049199.2. . . 1982. 739 pgs. Sanskrit. 1955. PHILOSOPHY. RELIGION. 866 pgs. Sabadshakti-Prakashika. Saamved sanhita. 1990030070577. . RELIGION.LINGUISTICS. Sabda Sakti Prakasika.LITERATURE. THEOLOGY. sanskrit. 2040130049202. nagesha. sanskrit.M. naaraayand-a raama aachaarya. Not available.1. LANGUAGE... THEOLOGY. 1990030051958. RELIGION.. RELIGION. 1990030051959. Brahmawadhuta Srisukhanandanatha. 500 pgs. 639 pgs. 0. THEOLOGY. saahityadarpand-amu. 1990030051942. Sanskrit literature. LINGUISTICS.. 1990010087899. LITERATURE.mht 18/Dec/2009 . Vraja Vallabha Dwivedi. 1990010087901. 2990100073001.. 2005.LINGUISTICS. 1942. 80 pgs. 0. 2990100073002. 500 pgs. sanskrit. Sri Jagadisa Tarkalankara Bhattacharya. 1969.. Prakasatmayatindra. sanskrit. Brahmawadhuta Srisukhanandanatha. Radhakanthadev. LANGUAGE. 1990030041766. 37 pgs. 512 pgs. 1990030070576.. Sri Ram Sharma. PSYCHOLOGY. 5990010098403. 458 pgs. 572 pgs. letreture. 944 pgs.. Saankhya Karika. RELIGION. Unknown. LITERATURE. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 113 of 204 Sampath_eBooks Saadaaranakroda Patram Ac No 82. 1990030051960. Brahmawadhuta Srisukhanandanatha. 5990010102375.. 5990010098125... 234 pgs. THEOLOGY. Saatvata Samhita. RELIGION. Asthana Mahavidwan H P Venkata Rao.LITERATURE. 478 pgs. Brahmawadhuta Srisukhanandanatha. Sabdakalpadruma_Kanda_II. 180 pgs. THEOLOGY. Sabdaarthacintaamanihi Vol . sanskrit. 1917.. Sabdaarthacintaamanihi Vol 3. RELIGION. sanskrit. 2005. 438 pgs.. 310 pgs. sanskrit.. 1953. 1992..LITERATURE. . sanskrit. . sabasvati bhavana granthamala vol87. Saam-ved. 497 pgs. . LANGUAGE. LINGUISTICS. saamaveda vol-II. sanskrit. THEOLOGY. Sabdaarthacintaamanihi Vol . LANGUAGE.LINGUISTICS. 1953.. sanskrit. sanskrit. mhtml:file://D:\M.. bhatta. 1992. 1962. 1990160083472. Sabdaarthacintaamanihi Vol 4. . THEOLOGY..

R. LITERATURE. 498 pgs. LINGUISTICS. 1908. 245 pgs. 5990010097029. . Sabhaa Shringaar. 5990010098407. saddhamma pajjotika part 1. buddhadatta. 1879. sanskrit.Vidyawaridi pt. sanskrit. 478 pgs. Sabdendu Sekhara Bishami Tika. . LITERATURE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 114 of 204 Sampath_eBooks SABDASHAKTIPRAKASHIKA. 1990010087904. 5990010098126. Ram ji upadhya. Sadukti-Karnamrta of Sridharadasa. 1990010086400. Sadvidya Vijaya part 3. 243 pgs. 1990030070579.Sampath Kumar. sanskrit. Literature. 1925. . 1925. LANGUAGE. litrature. RAM JEE. 1965.. 1932.. Sabhashayttyatharvigamsutra. Literature. 2990100073003. sanskrit. 358 pgs. sanskrit. Literature.R... sanskrit. Literature. 1988. 572 pgs. 367 pgs. 5990010099471. Benoytosh Bhattacharyya.. 5990010097028.. sanskrit. .. sanskrit.LITERATURE. literature. . Viraraghavacharya. . 156 pgs. . H.. Ramji Upadhaya.LINGUISTICS.Kern and Bunyiu Nanjio. THEOLOGY... RELIGION. SOCIAL SCIENCES. saddhamma pajjotika vol 2... sanskrit. sanskrit. . 1990010087905. Sadhana mala. sagrika. 1934. sanskrit. Sahasranama and Sanatsujatiya Bhashyas. SagaudapadiyakarikatharvavedIya Mandukyopanishat. .. LANGUAGE. A. Literature.. sanskrit. 5990010098906.. 266 pgs. Shankaranada. sanskrit. 1936. 1931. 1990030083647.P. 1931. 5990010098405. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 1925. RELIGION. Literature. Mahacharya. sahaavein' pustaka.Gopaldas ji . THEOLOGY. LANGUAGE.. sanskrit. A.P. 2006. 476 pgs. sanskrit. Saccharitra sudha Nidhi Smruti Sangraha. 201 pgs. sagarika. 1990020047522. M.. 266 pgs. THEOLOGY. Sahasra_Yogaha.Bhatt. LINGUISTICS. PANDIT DHUNDHIRAJ SASTRI.. Pt. 109 pgs. Literature. 256 pgs. sanskrit. 5990010102376. 5990010098406. Ram ji upadhya. 5990010098404. . 1916.. sanskrit. 1990020084964. 343 pgs. 901 pgs. buddhadatta. LITERATURE. mhtml:file://D:\M. 571 pgs. 0. 1990160083473. 408 pgs. Sagarika. sanskrit. 2040100049203. sagarika tramasiki. 1990010087903. LITERATURE SANSKRIT.. LITAITUCHER. LITAITUCHER. 0. kai pan' vishhnd-u naaraayand-a bhaatakhan'd'ei. 1967. Literature. 535 pgs.mht 18/Dec/2009 . RELIGION. 4990010095904.. Literature. .. sanskrit. Raghabendracharya. sanskrit.Chintamani Sakaram Devale. Sagarika.Khubchandra ji. Sagarika traimasiki.. Sachitra samaadhishastra. Saddharmapundarika. 836 pgs. 1990010086401. 162 pgs. 1937. Chhemraj Sri Krishana das shreshtina. 254 pgs. SAHATAYA DARAPAN. 352 pgs.

. SRI KRISHNA TRIPATHI. 349 pgs. Sahitya Darpana. . LITERATURE. Sanskrit literature. LITERATURE. LINGUISTICS. sanskrit. Sahitya ratna koshe dwitya bhag. 1990020084626. 0. 5990010098410.II.. LANGUAGE. 652 pgs. Vol. Sahitya Darpanam Ed. THE ARTS..mht 18/Dec/2009 . 5990010099473. 160 pgs. 0. Dharma Suri. Roer... . arun m. GEOGRAPHY. sanskrit. 4990010095862. sanskrit. sanskrit. 1915. 1915. 417 pgs.. 1905. 1914.. Sattyabrata.. 0. RELIGION.LITERATURE. sanskrit. 362 pgs. 1956. 1955. Vol. THEOLOGY. Not Available. sanskrit. 1990020084719. 4990010095861. sanskrit.LINGUISTICS. ed. BIOGRAPHY. LITERATURE. Benoytosh Bhattacharyya... 572 pgs. 1990020084718. 1.. P V KANE. Sahitya Darpanam. 210 pgs. Sam Bidhana Brahamanam.. . 1925. 5990010098127. sanskrit. 1990010087907. 5990010098128. . Benoytosh Bhattacharyya. 146 pgs. sanskrit. LITERATURE. LANGUAGE. 652 pgs. Sama Veda Sanhita vol. LITERATURE. 980 pgs. sanskrit. 222 pgs. Literature. sanskrit. 1990010087906. HISTORY.LITERATURE. 18 pgs. 406 pgs. Satyavrata. THEOLOGY.a.. Kabiraj. sahitya me satya tatha tathya. LANGUAGE. 1874. 5990010099472. 1968. 1910. sanskrit. sanskrit. Sahithya Darpana. Krishmachari. Bishwanath.. ramvilash sharma. 2990100073004. Sahitya Ratnakoshe (Part-II). sakhyakarikaa. Vishvanatha Kavi. 1959.. LANGUAGE. sahityadarpana. LANGUAGE. 4990010095203. sanskrit.Srinivasa. Sama Veda Sanhita vol. 1990020084720.. RELIGION. THEOLOGY. 639 pgs. 1941.. Saktisangama tantra. Sahithya Ratnakara. 6.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 115 of 204 Sampath_eBooks Sahirdaya. Vishvanatha Kavi. THEOLOGY. sanskrit. 4990010095202. ed. LINGUISTICS. 5990010098408. 2990100073005. mhtml:file://D:\M. LITERATURE. Sahityamimamsa.. Saktisangama tantra. 1895.. RELIGION.. RELIGION. LITERATURE. 352 pgs. 134 pgs. LINGUISTICS. LANGUAGE.III. 1875. 292 pgs. sanskrit. literature. Sharma. sanskrit. LINGUISTICS. 2. 1990010087908. ed. LINGUISTICS. 1871. 72 pgs. 382 pgs. sanskrit. 5990010098409. Literature.LINGUISTICS.. shrii kuruganti veinkataramand-a shaastri. literature. sanskrit. E. 1947.. Samasrami.. LANGUAGE. Bhattacharyya. sahityasaar. R. Batsayanacharya.. Sahitya darpan of bishwanath. sahitya-sthai mulya aur mulyankan. Saligrama Pura Vaibhavam. sanskrit..Sampath Kumar. sanskrit. 1955. 362 pgs. 82 pgs. 4990010096168. Sanskrit literature...

THEOLOGY. 18 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 116 of 204 Sampath_eBooks Sama Veda Sanhita vol. sanskrit. 1990020084721. N. 226 pgs. 4990010095906. Vira. sanskrit. Sripad. 2990100068436. 4990010095905. sanskrit. sanskrit. Jithendranath_Shukla.. 2. sanskrit. 3. . ed. . THEOLOGY. . 1876. RELIGION. 149 pgs. Samaskara Koustabha. 520 pgs. 556 pgs. Govardhana Rangadarya c. A. sanskrit. THEOLOGY. Raghuvira. sanskrit.. ed. 1897. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . Satyavrata Samasami.. 170 pgs. Anantadeva. Raghu. sanskrit. 1990030041767. Samaveda samhita Vol 2.. Samaveda of the Jaiminiyas. 1947. Samabayakhya Chaturthanga Sutra. Samaveda samhita Vol 3.Sampath Kumar.. THEOLOGY. RELIGION. 599 pgs. Unknown. 4990010095907. 2040100049205. RELIGION. LITERATURE. 153 pgs. sanskrit. RELIGION.. THEOLOGY. 970 pgs. LINGUISTICS. sanskrit.. LINGUISTICS. RELIGION. RELIGION. Sama Veda Sanhita vol. 1990030051944. sanskrit. 153 pgs. 1983. 1990020084965. THEOLOGY.TAKAKUSU. Satyavrata.. 1990030051943. sanskrit. 1938. 5990010098907. 0. ed. 1921. LITERATURE. THEOLOGY. THEOLOGY. 5990010101861. RELIGION. THEOLOGY. Gangyeshpadhyay.. LANGUAGE. 5. 486 pgs.. THEOLOGY.. Samanya Nirukti Ed. 0000. 1878. Samaveda of the Jaiminiyas. Samasachakram.. 1983.. 592 pgs. SANSKRIT. 0.. THEOLOGY. 0. 573 pgs.. RELIGION. Satyavrata Samasami. 2040100049204. mhtml:file://D:\M. Samarangara Sutradara Vasthu Sastram Mulamatram. LANGUAGE. 8 pgs. Samaveda Samhita. Samasrami. 152 pgs.. sanskrit. . LANGUAGE. Vasant. 4990010095427. sanskrit. Unknown. RELIGION. 1990030051945. 564 pgs. Mahadevshatrin.. Samashrayan Taniyangal. RELIGION. 1901. Satyavrata. Raghu. RELIGION. LITERATURE. .. 226 pgs. 0. THEOLOGY. 52 pgs. THEOLOGY.. Sama Veda Sanhita vol. 1990020047523. Satyavrata. 712 pgs. 0. Samarrngara_Sutradara_Vasthu_Sastram_Mulamatram.. 2005. Samaveda of the Jaiminiyas. sanskrit.. 5990010101862. Samasa chakravathi. THEOLOGY. 1877. sanskrit. 4990010096169. Samasrami. Vira.. 1965. sanskrit.. 5990010101860. RELIGION. 37 pgs. sanskrit. sanskrit. sanskrit. No author. 1983. SAMANTAPASADIKA. Satyavrata Samasami. LINGUISTICS. J. Samanya Vedanta Upanishad. 1990030070582.. 4990010095908. RELIGION. 510 pgs. Samasrami. THEOLOGY. RELIGION.. 4. RELIGION. Samaveda samhita Vol 1. Samanyanirukti Vivecana Ac No 3. Satwalekar.

Samay matrika-11123. Sivarama. LITAITUCHER. RELIGION. 5990010101863. 1990010087912. Samaveda uha uhya ganam Vol II. Samayuka Bhatta Chinthamani. THEOLOGY. 2005.. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . samgitaratnakara 1. 1990020047524. 67 pgs. sanskrit. 1990020047751. Padmabhushan Dr Shripad Damodhar Satwalekar. 1983.. 341 pgs. 443 pgs. 1960. RELIGION. PT S. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. Literature. PT S.. Samayasara. THEOLOGY. 1990010087913. 2004. 625 pgs. Shri Aanandagiri Aacharya. 436 pgs. 496 pgs.. samgitaratnakara. Samaveda uha uhya ganam Vol I. Sambandhabhashyavartikam. 1942. sanskrit. RELIGION.. 63 pgs. . Sarswavati. Ramamurthy Shrouthi. 0.. RELIGION. RELIGION. No author. Ramamurthy Shrouthi. SUBRAHMANYA SASTRI. Kshemendra. Literature. 5990010098411. 1990030070573. THEOLOGY. 234 pgs. Satvelkar. 1950.Dayananda. 1990010087911. 1983. RELIGION. THEOLOGY. Padmabhushan Dr Shripad Damodhar Satwalekar. sanskrit. samgitaratnakara 1. 1960. Literature. THEOLOGY. Samavediya Ahnika. Samaveda Samhitha mantranu Varnanukra Suchi. 5990010098129.. 512 pgs. Samaveda-Samhita. 1990030051946. 638 pgs... 1990030070574. LITAITUCHER. 1990030070581. Samaveda Samhitha. LITAITUCHER. sanskrit. 152 pgs. THEOLOGY.. 1990030083648. Pandit durga prasad. THEOLOGY. Samaveda Vachaspati Pandit Durgadatta Tripathi. sanskrit. THEOLOGY. . 1960. 61 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 117 of 204 Sampath_eBooks Samaveda samhita Vol 4. mhtml:file://D:\M. Satyavrata Samasami. 1990030070583... 1990010087910. 1990030070580. sanskrit.. 582 pgs. 156 pgs.. SHRI NIVAS MURTI. RELIGION. 0. 192. LITAITUCHER. sanskrit. sanskrit. Sri Kunda Kunda. THEOLOGY. 1943. 718 pgs. SUBRAHMANYA SASTRI. Satyavrata Samasami. 94 pgs. Unknown. samgitaratnakara ii. RELIGION. sanskrit. sanskrit. 2004. RELIGION. RELIGION. Samaya Matrika. 1990030051947. Samavedaa. SUBRAHMANYA SASTRI. RELIGION.. PT S. 1950. 67 pgs. Samgitaratnakara Vol-I (Adhyaya-I).. Samavediya ahnika. RELIGION.. sanskrit. 440 pgs. 40 pgs. sanskrit. 1990030051948. sanskrit. THEOLOGY. 1950. 1985. RELIGION. 1990010087909. RELIGION. sanskrit. sanskrit. sanskrit. Samaveda samhita Vol 5.. 444 pgs. 1990020047698. 1977. THEOLOGY.Sampath Kumar. Samavidhana brahmana. 1990030041886. THEOLOGY. sanskrit.. 409 pgs. THEOLOGY. sanskrit.. 2006. 1943..

samraat'uu shubhaagamana. 1977. GANAPATISASTRI. Samskaranrusimhaha. Sampurnananda-Granthamala (Vol-10).. 2040130049206. INDIAN LITERATURE.. Literature. M. LANGUAGE. sanskrit. 367 pgs.. pujiwad ki charam awastha. . . Samskruta Vanmaye Chandrah. 1990030041887. 2040100028231. . sanskrit. 418 pgs. 1953. THEOLOGY. . .Sampath Kumar. 2005. V. sanskrit. Samskara Ratnamala. 104 pgs. 2040100028232. sanskrit. 229 pgs. 364 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 118 of 204 Sampath_eBooks Samgitaratnakara Vol-II (Adhyaya-S 2-4). Samskruta Sahitya Silanam. Satya Srinivasa Ayyangar. 194 pgs. Literature. Lenin.. .LINGUISTICS. Samskruta mandiranta praveshika Nama Patavali. 262 pgs. 2000.. SAMRANGANA-SUTRADHARA OF MAHARAJADHIRAJ BHOJ. Yudishtar Mimasak.. C.. . sanskrit. 1983. 104 pgs. 233 pgs... 5990010098415. sanskrit. sanskrit. sanskrit. . Literature. Sampradaya Chandrika. Sanskrit Philosophy. Narayana Swamy. . 5990010098908. sanskrit. Samgitaratnakara Vol-IV (Adhyaya-7). Samrajyawad. 1990020047526. 1966. 1912. 440 pgs. LITERATURE. sanskrit. Bhandarkar. sanskrit. Buddhist Philosophy. 2040100030277. . 626 pgs. Sanskrit. sanskrit. . Anonyms. 5990010098414. V. 263 pgs. Sanskrit. Sanskrit Literature. . 1959. Sampurnananda Granthamala. Samkshipta-Valmiki-Ramayan..M. 2040100028234. 721 pgs. 2000. .. 192 pgs.. Samsara Chakram. LANGUAGE. sanskrit. 5990010098412. T. LINGUISTICS. 615 pgs. Literature. Ramji Upadhyaya.Govinda Sastri. 99049990002442. sanskrit.V. sanskrit. Samskruta Sukthi Sagar. Literature. Literature. 436 pgs. 2990100002441.. sanskrit. Dr. 2990100030278. . sanskrit. sanskrit.mht 18/Dec/2009 .. Samskara_Prakasika. . 5990010098130. 1914. MAHAMAHOPADHYAYA. LANGUAGE. . THEOLOGY. sanskrit. RELIGION. Vaidya.. 2990100071776. 1903. . Samsara Chakram. 266 pgs. . Samskruta Vyakarana Sastra Ka Ithihas Part . Samrajya Lakshmi Pithika. 266 pgs. raajen'dranaatha pan'd'ita. 527 pgs. THE PARAMARA RULER OF DHARA. . 2040130049207.1. sanskrit. LINGUISTICS.. 5990010098413. 558 pgs. . 0.Ramakrishna Gopala. . Literature.. . . . Samskruta Vanmaye Chandrah.. mhtml:file://D:\M. 1965. 2040100002440.. Satya Srinivasa Ayyangar.. LITERATURE.LITERATURE. Hari Narayana Apte. 1990020084966. Samsara Chakram. 270 pgs. 1010010094492. 103 pgs. 5990010069644. RELIGION...

Samskrutha_Bhakthamala. sanskrit. 126 pgs.. LINGUISTICS. LANGUAGE. 2040130049208. Samudrayana Mimamsa. . 615 pgs. THEOLOGY. Bhattacharya Benoytosh. 1953. Kashinatha Vasudeva. Sandhan Mala Vol One. 1990030070584.. 249 pgs.LITERATURE. sanskrit. THEOLOGY. shrii vein'kat'anaatha. Pandits in the Court of Maharaj Calcultta. THEOLOGY. SHRI RAM KRISHANA.. SOCIAL SCIENCES.. RELIGION. 5990010098909. LITAITUCHER. sanskrit. Sanskrit. BALKRISHNA RAO. 1990020083204. 1940. 311 pgs. 452 pgs. RELIGION. rev. 1915. . . 1899.. 2005. Atri Samhita. sanskrit.. Sandhayavashya Samuchaya. Samved sanhita (purvachikah).A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 119 of 204 Sampath_eBooks Samskruta Vyakarana Sastra Ka Ithihas Part . 1990010087916. sanskrit. RELIGION. sanskrit. 178 pgs. leon feer. letreture.. sanskrit.Sampath Kumar. LITAITUCHER. 99049990030279. THEOLOGY. 368 pgs. 571 pgs. sanskrit. 1915. 1990030070585. LINGUISTICS. sanskrit. Sanaatanadharmapradhipat. sanskrit. Sastri . sanskrit. THEOLOGY. 2005.. 1925. mhtml:file://D:\M. 280 pgs. 1884. 5990010102377.LINGUISTICS. LITERATURE.. 5990010102322. Samskrutha Chandrika.. sanakrit manuscripts vol X1X. 1948. LANGUAGE. 2006. .2. KRISHAMACHARYA. . sanskrit. sanatkumara samhita. Sanatan Jaingranthmala-4. m. Kashinath. Sanskrit Philosophy.. Panduranga Sharma. 424 pgs. sanskrit. Samurtar Chanadhikarana: Atri Samhita. 139 pgs. LITERATURE. 604 pgs. 1990010087914. 198 pgs.. 1885. samyutta-nikaya.. Atri Maharshi. 548 pgs. 1990160083547. 1990010087915. san'kalpa suuryoodaya. 591 pgs. 185 pgs. Samskrutha Kosha.. sanskrit.. Samskrutavatara vol. Literature. 438 pgs. LITERATURE.. 2990100073007. 740 pgs. . 5990010101864. 644 pgs. Literature. . Thathachariar V R T. 1960... sanskrit. LANGUAGE... 5990010098416.. 1990030083649. 1934. 0. sanskrit. Sandhyabhashyasamuchaya. Sangamani 2021. Shastri. 235 pgs.. jaynan shri pannalal.P . 5990010097030. sanskrit. 1923. Literature. sanskrit. Samvaadmaala. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . LITAITUCHER. V. 1964. 2990100028233. Yudishtar Mimasak. 4990010095428.S. sanskrit. 1990020084722. LITERATURE. sanatan jain granth mala. RELIGION. Unknown. samurtarchanadjikarana. Pandit Gajadhar lal jain. 36 pgs. 1964. 1990160083546. Sayanacharya.1.P . RELIGION.

ed. sanskrit.K. E. 1932.. sanskrit. 1909. Philosophy. E. THEOLOGY. 1999990083030. LITAITUCHER. sangitasara samgraha. 1999990031473. 260 pgs. Sangamani 2025. 1885.. 183 pgs. 2040100049209.. PT. Nyayaratna. 1990010087919. . ed.... 530 pgs. . Philosophy.. Sankhya Darshan Ki Aitihasik Parampara. 5990010098420. . Literature. Sanhita Of The Black Yajur Veda vol. LITERATURE. 177 pgs. 5990010097031. RELIGION. ... sanskrit. 128 pgs. Sankhya Karika. 627 pgs. Bapat. Sangamani vol ix. sangitacudamani. 0000. 1860. Sankhayttwakoomudisar. BALKRISHNA RAO. 1990010087918. 178 pgs.. 5990010097033. Kaplia Maharshi... Literature. 1959. 1866. 1881. 2005. 1990010087917. 5990010098417. Sangitakrtis No. 1990020083205. 4990010095911. sangitaratnakara. sangita damodarh. Sangrahartha sangraha. Addya Prasad Mishra. sanskrit. . sanskrit. LITERATURE.. 439 pgs. sanskrit. LITERATURE. 4990010095909. Pandit S.. sanskrit. 161 pgs. 754 pgs. . Maheschandra. Roer. LITAITUCHER. 1958. Sankhya Darshana with commentary. THEOLOGY. Sangita Damodarah. Sankhya aphorisms of Kapila. Sanghameswara Krodam. THEOLOGY. VELANKAR.mht 18/Dec/2009 . D.-11... .. 2. SWAMI PRAJSANANADA. sanskrit. BALKRISHNA RAO. PT.. sanskrit. 135 pgs. 181 pgs.. BALKRISHNA RAO. RELIGION. sanskrit. 1990030070586. JAGDEESH. RELIGION. Sangitaratnakara Of Sarngadeva Vol_I. 2040100046996. Ishwara Krishna. LITAITUCHER. sanskrit..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 120 of 204 Sampath_eBooks Sangamani 2023.. SHRI NIVAS MURTI. sanskrit. sanskrit. 5990010098131.. sanskrit. . . 200 pgs. ---. D. 595 pgs. sanskrit. 1943. Sankalpsuryodaye Chaturthoankah. 470 pgs. Vishnu Vaman. Literature. RELIGION. 228 pgs. Literature. 5990010098418. 1090 pgs.. LITERATURE. ed. LITAITUCHER.. PSYCHOLOGY. 1.. 4. Sanhita Of The Black Yajur Veda vol. 1956. VELANKAR.Sampath Kumar. THEOLOGY. 205 pgs. sanskrit. PHILOSOPHY. sanskrit. 5990010097032. . sanskrit.. B. sanskrit.K. Sanjuttanikayapali. Sanhita Of The Black Yajur Veda vol. 0. 1958. 2040100049210. Narayanacharya. 1956. 1960. 5990010102378. 1936.. 4990010095910. mhtml:file://D:\M. 362 pgs. 48 pgs. 131 pgs. Cowell. . 1943. sanskrit.Subrahmanya Sastri.. 5990010098132. 72 pgs.. sanskrit. sanskrit..

1915. 2005. 1990160083548. Sankshepasharirikam. 716 pgs. 1990020047528. . sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 121 of 204 Sampath_eBooks Sankhya Karika.Sampath Kumar.. 1990030041888. Vijnana. PSYCHOLOGY. 302 pgs. Literature. Gnivara Vijay. sanskrit. Ishwara krishna.. 2005. 1990020083206. sanskrit. 60 pgs. 1990020083207. .. 5990010098914. 185 pgs. Addya Prasad Mishra. Kapila Muni. PHILOSOPHY. 251 pgs. 449 pgs. 1929. PSYCHOLOGY. Gnivara Vijay. PSYCHOLOGY.. Sankskrutha_Gantha_Suchi. Literature. Sankuntala. sanskrit. sanskrit. 256 pgs. Kedarnath Tripathi. Unknown. 232 pgs. Sankshipta Mahabharata (Second Edition). Vachaspati Mishra. Literature. 1931. 1999990083031. sanskrit. Sankshepa Sariraka. PSYCHOLOGY. sanskrit. Literature. Sankhya Karika.. 1922. Literature. Sankshipt Valmiki ramayan. sanskrit. sanskrit. Sankshiptmahabaharat. Sarvajnatma Muni. . .. 1990020084967. . 1974. .. sanskrit. Literature. 217 pgs.. 1884. 1909. 440 pgs. sanskrit. . 492 pgs. PSYCHOLOGY. Sanskrit. RELIGION. 5990010102379. 5990010098423.. Sankhya Karika vol. 418 pgs. Literacture. sanskrit. 240 pgs. 1914. sanskrit.. 50 pgs.. 1980. 1977. PHILOSOPHY. sanskrit.. . sanskrit. 1990020084723. Sankram Karnam Pratham Bhag. . 1935. 355 pgs.. 5990010098419. Ishwara krishna. PHILOSOPHY.mht 18/Dec/2009 ..1. 1933. PHILOSOPHY. 1990160083549. 1990030070587. sanskrit. 0. 1876. Kalidas. Part-1. THEOLOGY. 1999990073520. . 318 pgs. Bhikshu. 528 pgs. 1902. PHILOSOPHY... Literature. 233 pgs.. 359 pgs. Literature. 2040130049211. 1918. Kapila muni.. 110 pgs.. Philosophy.. sanskrit. 467 pgs. 364 pgs. 4990010095429. Sankhyasutram. Ishwara krishna. mhtml:file://D:\M. sankuti vadikgranthmala part 10. Raghunathashastri. Sankhya Sara. sanskrit. sanskrit.. 5990010098422. Literacture. 1929... 1931. Sannikarsana Vicara Ac No 178. Literature.. 5990010098912. 5990010098911. . Sankhya Pravachana Darshana. sanskrit. 5990010098910. Literature.. 5990010098913. Literature. Sankshipta Valmikiramayanam (Second Edition). PHILOSOPHY. Sankram Karnam Dutiya Bhag. RELIGION. Sankhya Sutram.. Sankhya-Karika. THEOLOGY. 5990010098421. Sanskrit. chintaman Vinayak vaidd. sanskrit. 196 pgs. Sankhyatattvakaumudi-Prabha. PSYCHOLOGY. Sankshipta Valmiki Ramayane. Sankhyayogkoshah.

sanskarit prakirat bhasha. PT. 1990010087927. LITAITUCHER. LITAITUCHER. PT. PT.. 1923. 5990010098915. SHRI RANTPRBHACHRYA. 343 pgs. SASTRI. LITAITUCHER. 1923. SASTRI.H. 1990010087935. 319 pgs.P.S . 1990010087933. PT. 1990010087936. sanskarit manuscripts xxiii.. 1251 pgs. M. 1990010087931. LITAITUCHER. sanskarit manuscripts xvii. P. PT. sanskrit. 1928.S .S. 1909. LITAITUCHER.. 231 pgs. 307 pgs. 1990010087921. 201 pgs. LITAITUCHER.. 1990010087937. sanskrit. sanskrit. PT. sanskarit manuscripts. sanskarit prakirat bhasha 3. LITAITUCHER. 2006. 1910. sanskrit. sanskrit. M. M. sanskarit manuscripts xiv. sanskrit. M. 448 pgs. 1990010087920. LITAITUCHER.. 1928. 0. 1884. . SASTRI. 1990010087930. 1923. 1990030083650. 633 pgs. 597 pgs. 459 pgs...... LITAITUCHER. 0. sanskrit. ramji upadhya. LITAITUCHER. SASTRI. 1990010087929.. 1990010087926. 506 pgs. LITAITUCHER. LITAITUCHER. SHRI RANTPRBHACHRYA. SASTRI.S. 412 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 122 of 204 Sampath_eBooks Sanscrit manusriptsin the govermentcollection.. sanskarit manuscripts ii. sanskarit manuscripts i i i. sanskrit. 1923. LITERATURE. sanskarit manuscripts in the government. sanskarit manuscripts iv.. 1928.. LITAITUCHER. sanskrit. Harinarayana Apte. 676 pgs. sanskarit banuscripts i. LITAITUCHER. sanskarit manuscripts vi. sanskrit. sanskrit.S.. sanskrit. 0. sanskarit prakirat bhasha. SHRI PARSANATH. 1990010087932. 660 pgs. 1923. P. 764 pgs. 478 pgs. sanskrit.S . sanskrit..P.S. LITAITUCHER. sanskarit manuscripts vii. 453 pgs. LITAITUCHER. sanskrit. sanskarit natakam. SASTRI. P. PT. Sanskararatnamala. M. RANGACARYA RAO BHADUR. SASTRI. 230 pgs.. SASTRI.mht 18/Dec/2009 . 497 pgs. LITAITUCHER. 475 pgs. mhtml:file://D:\M. LITAITUCHER. SHRI RANTPRBHACHRYA. 5990010097034. 1990010087922. sanskrit. sanskarit manuscripts. sanskrit. RELIGION. sanskarit manuscripts xvii. 479 pgs. 1911. 1990010087934.. sanskarit prakirat bhashs 2.Sampath Kumar. RANGACARYA RAO BHADUR. sanskrit. 1990010087923. PT. SASTRI.S . 1990010087925.. 1909. sanskrit. 1990010087928. P.P. 1911.. 1928. PT. SASTRI.. 1990010087924. 1917.P. sanskrit. P. RANGACARYA RAO BHADUR. sanskrit.S . 1923. sanskarit manuscripts xviii. THEOLOGY. RANGACARYA RAO BHADUR. LITAITUCHER.

sanskrit. 1908.. 1947. 1959.S .. Sanskrit English Dictionary Voll. m. 5990010102323. P. 1968.. sanskrit. ADDYA PRASAD SASTRI.A.. sanskrit.P . sanskri tshatiya persit volxxv. 355 pgs.. 606 pgs.. 5990010097037. Sanskrit Bhaartii. LITERATURE SANSKRIT. 1870. SANSKRIT.K. 306 pgs.K. 506 pgs. LITERATURE. P K GODE. III. sanskrit. sanskrit. sanskrit.. III). 1905. 1959. Sanskrit Manuscripts vol. 1904. 320 pgs. Sanskrit Literature. 5990010099475. 5990010102380. sanskrit. Krishmachari. Sastry . literature. .p. 218 pgs.. Ram.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 123 of 204 Sampath_eBooks sanskarit vyakaran. Literature. Sanskrityan. sanskrit. 484 pgs. 1925. 4990010095430. 5990010102382. 325 pgs. Literature. Rahul. 1930. 1143 pgs. UPENDRA MOHAN. 375 pgs. sanskrit. 2. SASTRI. 592 pgs. 1990010087940. sanskrit.. Sanskrit manuscripts vol viii.. sanskrit. Sanskrit Manuscripts. F.P . 586 pgs. 1930.LINGUISTICS. 1916.. R. 126 pgs.GODE. 5990010102433. sanskrit.Otto Schrader. 586 pgs. 5990010098424. 5990010098918. 1990010087941.. LITAITUCHER.S. 5990010098917.. 291 pgs. 1958. SANSKRIT ENGLISH DICTIONARY(PART2). sanskrit. 5990010097035.. Sanskrit manuscripts vol xiii. sanskrit Manuscripts v. Sanskrit manuscripts vol x. SANSKRIT ENGLISH DICTIONARY(PART3). Haraprasad Shastri. sanskarit vyakaran prevesika. LANGUAGE.. 1104 pgs. Sanskrit And English Dictionary. . Sanskrit Manuscripts In The Government Collection (Vol. LITAITUCHER. . 0. 666 pgs. . sanskrit. Sanskrit Kavyadhara. sanskrit. 668 pgs. 5990010098425. LITERATURE. Literature. 1990010087939. Literature. sanskrit. GENERALITIES. P P SSASTRY. sanskrit. 317 pgs. LITERATURE. 1884. SANSKRIT KAVI DARASAN. M. Literature. 651 pgs. sanskrit. literature. SANSKRIT.mht 18/Dec/2009 .. sanskrit.Sampath Kumar. DR BHOLASHANKAR VAYAS. 5990010099474.. sanskrit. sanskrit. sanskrit. sanskrit bhasa sahitya ki samisha. LITERATURE. Sanskrit journal or Sahridaya. 1959.LITERATURE.GODE. PT. 1930.. Sanskrit english dictionary vil 1 a k. 1923.. 1917. 5990010102381. 475 pgs. sivadatta. LITERATURE. Jasan.Rangacharya. P P SSASTRY. Macdanal .. 5990010098916. mhtml:file://D:\M. 5990010098133. 5990010097036. SRI NIVAS. P. P. 1990010087942.. LITERATURE.

mht 18/Dec/2009 .. LANGUAGE.LINGUISTICS. 1939. sanskrit. 5990010102384. 545 pgs. Sanskrit sahitya parishat vol xxiii. sanskrit. 5990010098427. Literature. Literature. Literature..LITERATURE. 415 pgs. V. 5990010097042. Sanskrit Poetesses. Sanskrit poetesses part B. 383 pgs.Sampath Kumar. 379 pgs. Sanskrit sahitya par ishat. Literature. 1990010087944. sanskrit. 1959. 5990010102325.. 1938. B N Sharma. SRI KSHITISH CHANDRA CHTTOPADHYAY. 0.. 1945. 312 pgs.LITERATURE. SANSKRIT. Sanskrit Nibandh Path Pradarshak.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 124 of 204 Sampath_eBooks Sanskrit manuscripts xii. 1965. Kshitish.LINGUISTICS. . Sanskrit sahitya parishat vol xxi. 1923. LANGUAGE. 1973. Chitopadhyay.LINGUISTICS. 5990010102324. sanskrit. Sanskrit Pratibha Part ii. Sri Din Nath Tripathi. SRI KSHITISH CHANDRA CHTTOPADHYAY. 312 pgs. Chttopadhyay. mhtml:file://D:\M. 308 pgs. Dr.. Mahamahopadhyay. Kanahaya. Sanskrit sahitya parishat vol xvi no 1. SRI KSHITISH CHANDRA CHTTOPADHYAY. 296 pgs.. LITERATURE..D. sanskrit. SRI KSHITISH CHANDRA CHTTOPADHYAY. LITERATURE. 1961. sanskrit.Barnett. SRI KSHITISH CHANDRA CHTTOPADHYAY. . 1979. Sanskrit Pratibha. 1935. sanskrit. Srikalipadtkarcharya. 302 pgs. 390 pgs. sanskrit. Sanskrit sahitya parishat vol xx ii. Sanskrit pratibha. LITERATURE.. Sanskrit Sahitya me saadrashyamoolak alankaro ka vikaas. sanskrit. 5990010098134. 1953. 5990010102327. P P SSASTRY. 284 pgs. 1990010087943. Chandra. Literature. . sanskrit. sanskrit.. 5990010097044. 1960. 5990010097045. LITERATURE. V S Apte.. Sanskrit sahitya ki rup rekha. LITERATURE. LITERATURE.. 5990010097043. .LITERATURE. LITERATURE. 463 pgs. Munshi. sanskrit. LITERATURE. Maniklal. Chandra. Sanskrit Sahitya Parishat Vol XLX. Literature. CHANDRA SHEKHAR PANDEY. 411 pgs. 187 pgs. Sanskrit sahitya parishat vol xx no 1. sanskrit. 123 pgs.. sanskrit. Literature. Kshitish... 1990010087946. Literature. Sanskrit Sahitya Parishat -Vol-LVI. SANSKRIT PRABANDH PRADIP. sanskrit. 452 pgs. 5990010097040.. Sanskrit sahitya parishat vol xvi. 1990010087945.. 5990010097039. 1933. 423 pgs. 5990010097038. 5990010098426. 1979. Chitopadhyay. 1951. sanskrit. Lal. Sanskrit sahitya parishat vol xv ii no1. 519 pgs. 0. LITERATURE. sanskrit. 168 pgs. 378 pgs. 5990010102326. 5990010102348. sanskrit. sanskrit. 5990010097041. Kshitish.. Sanskrit sahitya parishat vol xviii. sanskrit. Sanskrit pratibha. sanskrit. . 5990010102383. 393 pgs. sanskrit... LITERATURE. 1953. 0. 1967.. 1939. 489 pgs. L. Raghwan. LANGUAGE... Shri kali padkacharya. Chandra.

.. 1991.. 1911. 612 pgs. 1959. sanskrit. 1991. Krishna Kumar. Literature. sanskrit. Bearbeitet Von Richard Schmidt.. sanskrit. 590 pgs. Sanskrita paddyavali. 126 pgs. 1990030051952. Sanskrit Worterbuch Vol 1. Literature. 820 pgs. Theidor Benfey. Sanskrit-bharti.. Santati Shastra. sanskrit. THEOLOGY. RELIGION. Sanskrit Worterbuch Vol 6. 1991. 5990010098428. THEOLOGY. sanskrit. 1990030051951. 2006.. Vishnu bandhu. Bearbeitet Von Richard Schmidt. Literature. 756 pgs. 691 pgs. Bearbeitet Von Richard Schmidt. Babu Ayodhya Prasad. sanskrit. 1999990073481. sanskrit. 1991. THEOLOGY. 1991. Literature. Literature. Literature.. 5990010098430. jankidas. 1990030051954. Sanskrita Natakon Ka Jiya Jagat. santikuti vadikgranthmala part 4. Bearbeitet Von Richard Schmidt.. RELIGION. 541 pgs. 912 pgs. RELIGION. 0. 683 pgs. LITAITUCHER. sanskrit. sanskrit. 840 pgs. 5990010098921. 1991. 1990030083651. 1964. 697 pgs. THEOLOGY.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 125 of 204 Sampath_eBooks Sanskrit Worterbuch. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 1977. Bhikshu Dharmrakshit. 1990030051949.. RELIGION. santikuti vadikgranthmala part 12.. 1953. Shri kali prasan bhattacharya. RELIGION. 1979. 774 pgs. sanskrit. saotrasutram. THEOLOGY. 427 pgs. sanskrit. Sanskrit Worterbuch Vol 2. 1927. Bearbeitet Von Richard Schmidt. 1990010087938. 5990010098431. 1955. 229 pgs. RELIGION. mhtml:file://D:\M. 5990010042551. Sanskrit Worterbuch Vol 5. Dr. sanskrit. Literature. sanskrit. 510 pgs. Sanskrit Worterbuch Vol 4. 1990030051955.. 1991. Santidoot.. 1958. 5990010098429. Bearbeitet Von Richard Schmidt. Sanyukt-Nikay. 559 pgs. THEOLOGY. Sanskrit. Literature. 1990010094493.. Literature. 37 pgs. RELIGION. 5990010098432. 1990030051953. 382 pgs. . 510 pgs. RELIGION. santikuti vatikgranthmala part 2. 1984. 1954. RELIGION. Vishva Bandhu. 164 pgs. 1990030051950.. sanskrit.. Santi Mayukha.. 402 pgs. sanskrit.. THEOLOGY. 1990030051956. sanskrit. THEOLOGY.. sanskrit.. 5990010098919. Bhatta Nilakantha. Kane.Sampath Kumar. Upendra maharathi. THEOLOGY.. P V. 1959. sanyutnikaypali. 1991. Vishnu bandhu. LITAITUCHER. Sanskrit Worterbuch Vol 7. Sanskrit Worterbuch Vol 3.mht 18/Dec/2009 . Sanskritsprache. Literature.. 336 pgs. Sanskrit. 1990010087947. 1973. Bearbeitet Von Richard Schmidt... sanskrit. santikuti vadikgranthlala. Bearbeitet Von Richard Schmidt. 5990010098920.

.. sanskrit. THEOLOGY. Sarasvatibhavana-Granthamala(Vol-15).. LITAITUCHER. Paratapa Rudra Mahadeva Maharaja. Sri Vadirajathirtha. LITERATURE. 5990010098437. 5990010098438. Vallabha Dixita. VACHASAPATI. DR. Sarasabharati Vilasa. sanskrit. . 358 pgs.. 1990020083209. SOCIAL SCIENCES. GOKULANATH UPADHYAYA. sanskrit.. 532 pgs. DR NARAYANAGOPALA DONGARA. SARARIC VIGANAYAM. LANGUAGE. . raghunatha sarma.Sampath Kumar. 854 pgs. 1959. LINGUISTICS. sanskrit. LANGUAGE. LITAITUCHER.. 944 pgs..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 126 of 204 Sampath_eBooks Saprakasey Anubhasey. Literature. 448 pgs. LANGUAGE. Upadhyaya . 2040100046997. 5990010102385. 1999990073521. 1990020083210. RELIGION. sanskrit.. comp.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. Sri Prataparudramahadeva Maharaja. LINGUISTICS. 1990010094498. 1990. 1927.. . 5990010098136. 2. Bhojadeva. 1894. 150 pgs. Narendracharya. sanskrit. LITAITUCHER. 5990010098922. Literature. sarasati bhana granthamala. Pt. 5990010098436. 5990010098135. LANGUAGE. 1974.. .. 5990010098433. 0. 5990010098434. SANSKRIT. LINGUISTICS. Sarasvatibhavana-Granthmala Vol-91 (Vakyapadiyam Part-III). sanskrit.. Sarada Tilakam Ed. 0. sanskrit. Sarasvativilasa. Lakshmanacharya. sanskrit. Saprakashatatlvadipa.. Gopinath kaviraja. Sarasvati Vilasa Vyavahara Kanda. LITERATURE. 133 pgs. GOPI NATH. saraswati bhavana texts. LITERATURE. LITERATURE.. 1990030083652. sanskrit. bhagirath prasad tripathi. 950 pgs. LITERATURE.. sanskrit. Sarasvati Bhavana Granthamala (Vol-20). Unknown. 156 pgs. 1972. Sapt sati pramyetey. sanskrit. 1927. mhtml:file://D:\M. 1974. Saraswati bhavana texts.LITERATURE. 1892. 133 pgs. LITERATURE SANSKRIT. sanskrit. 243 pgs.. 306 pgs. 790 pgs.. LINGUISTICS. 1990020083211. 1960. .. 4990010095431. 1907. 1904. 5990010098923. Sarasvata Vyakarana.. 1930. . sanskrit. Ramaprasada tripathi. 285 pgs.. Literature. dr. sanskrit. 1901... sanskrit. 474 pgs. Saraswati Kantabharana. 5990010098435. sanskrit. LITERATURE. 504 pgs. 5990010097046. Saptashathi. sanskrit. 1965. 360 pgs. sanskrit..LINGUISTICS.G. Literature. 360 pgs. Sarasvatibhavana-Granthamala(Vol-91). 1938. Raghunatha sarma. 304 pgs. 2006. sanskrit. LANGUAGE. MANGAL DEVA SHASTRI. Sarasvati Bhavana Studies (Vol-XIV). 1990020084724. Literature. SARASVATIBHAVANA STUDIES. 298 pgs. 0. 591 pgs.. 540 pgs. Sarasvati Bhavana Granthamala. sanskrit. philosophy. Literature. Saraswati bhavana texts no 24. 1990160083479..

1990010087952. Sarupa Bharati. 407 pgs. 1911. A. Sri Amalananda. 155 pgs. 382 pgs.. 1931. Pandit. Not Avaliable. 1955. 1924.Sampath Kumar. 1933. Devdatt.LITERATURE. sanskrit. 486 pgs. sanskrit. Saraswati_Sushma_Vol_37_1_4.LINGUISTICS. 1902.LINGUISTICS. 0. 1990010087950. LANGUAGE.. 5990010098925. 5990010098439. Sarswati sushma(Kashikrajkiya sanskrit mahavidyalya mukh patrika. Sastri.LINGUISTICS. GOPI NATH. mhtml:file://D:\M. 431 pgs. sanskrit. 382 pgs. Saraswati sushma. 5990010102328. Sidhantshastri.R. Litetrature. sanskrit. Dr. Sarswati manjari series part 1. 448 pgs. sanskrit. SASTRA MUKTAWALI(36). . sarswat sandrsanam. 2990100073050. 1990020084968. Sarswatavyakaranam. RAMANUJACHARAYA. N. Sarngadhara Samhita... sarvaveidaan'tha sidhaan'ta saara san'graham. LITERATURE. 539 pgs. Venketraman.. sanskrit. RELIGION. 5990010098440. 94 pgs.. 1907.Venkatanarayana. 1974. Shri Vishambhar nath tripathi. 1990030070589. . 337 pgs. sanskrit. 5990010102386. SOCIAL SCIENCES.LITERATURE. Sarbartha Chintamani. 619 pgs. Agrawal. LITERATURE SANSKRIT.. Sarva Shanthi Darpana. 1990010087949. Saraswati Vilas. 2040100046998. Sri Amalananda. 355 pgs. Literature.. Pandit Damodara. Phulchand.mht 18/Dec/2009 . Literature. sanskrit. PHILOSOPHY.. 2040100049212.. RELIGION. 2990100073008. .LITERATURE.. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 127 of 204 Sampath_eBooks Saraswati Sushma. RELIGION. Sastra Darpana.. Jagan. 706 pgs. Literature.. 4990010095912. Sarvasiddanthasara Vivechanam. Sarswatikanthaabharnam. Sarvarta Siddhi of Pujyapad. 2040100046999. . sanskrit. 1927. Srimadvijayeendrateertha.. 116 pgs. sanskrit. THEOLOGY. 1990010087948. 1990030070590. sanskrit.. . sanskrit. 141 pgs... Nath. 534 pgs. THEOLOGY. 0. Sarvasamvrattprabhaav.. 0. THEOLOGY. sanskrit. 619 pgs. 1983. 5990010098924. sanskrit. Shama Sastri. sanskrit. Sastra Darpana. LANGUAGE. 5990010102349. PSYCHOLOGY. 0. RELIGION. THEOLOGY. 1956. 1975. THEOLOGY. 1917. 387 pgs.Shama Sastry. Vageesha_Sastry. 1913. Literature.. sanskrit. sanskrit. Anubhutiswarupacharya. 1990010087951. 214 pgs. 166 pgs. sanskrit. 1956... Literature. 435 pgs. Sanskrit Literature. Sharma. sanskrit. sanskrit. .. 2005. 1990030070588. . LANGUAGE. Shri kubernath shukla. Saraswati_Vilasa_(Vyavahara). Sarvadarshansangrahah. R. 0. 162 pgs. sanskrit.. RELIGION.

Satyashadhvirchitam sautsutram. 5990010101865. Shiva ... Pandit Jibananda Vidyasagara. sanskrit. 2040130049213. 1888. Kemakar. Vidyaranya. RELIGION. sanskrit... 302 pgs. THEOLOGY. RELIGION. THEOLOGY.. sanskrit. vinayak Ganesh Aptey. 1990020084727. 101 pgs. 1990030070591. sanskrit. 0. 90 pgs.. sanskrit. Gadadhara Bhattacharya. LINGUISTICS. 1990030041769. sanskrit. Narayana. LANGUAGE. Philosophy. THEOLOGY.. RELIGION. . THEOLOGY. 0. Satikagarura Puranang. 0. Vaman Eknath. LANGUAGE. PHILOSOPHY... 1885. Satadusani. 298 pgs. 196 pgs.. 2005. 1934. THEOLOGY.. sanskrit. Philosophy. . A.. 1923. sanskrit. . PSYCHOLOGY.. Satyashadaviracitam shrotasutram. THEOLOGY. 2005. 0.Sampath Kumar. A. 1999990083032. Sanskrit. THEOLOGY. 252 pgs. Sathavarthmala_Sampoorna. sanskrit. 335 pgs. 1874. 296 pgs. 297 pgs. Narayana Nathaji Kulkarni BALLB. A. N. Satika Vakhyapadiyam. Bhartruhari. 4990010096170... 388 pgs. 2005.. Sasvata Kosha. Sata dushani.. 1999990083033... 1990020083214. literature. LANGUAGE. 490 pgs. 1929. Satvata tantram. 1990030070592. sanskrit. . sanskrit. LINGUISTICS. Satyashadaviracitam shrotasutram. sanskrit.. . 2990100073009. Satpratipakshta Krodapatram Ac No 67.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 128 of 204 Sampath_eBooks Sastra Siddhanta Lesa Sangraha Vol I. 1990010087953. 4990010095913. Satasahasrika Praggyaparamita. Satprati Paksha Ac No 20. THEOLOGY. Lirterature. RELIGION. 1990020083212. RELIGION. 399 pgs. 5 pgs. Vinayak ganesh aaptey. THEOLOGY. RELIGION. mhtml:file://D:\M. satyaartha prakaasha. 1680 pgs. LITERATURE. sanskrit. RELIGION. 321 pgs. N. sanskrit. Literature.. sanskrit. Apte.. RELIGION.. 1816. 4990010096171. Literature. sanskrit. 169 pgs. Satapdhyahar.. 1990020083213. 2040100028235. 1904. 5990010098441. sanskrit. Bhattacharya. Achyuta Krishnananda Tirtha. sanskrit. 5990010101866. 394 pgs. Kamalakar. sanskrit. 2005. 1990010086402...Lord. LINGUISTICS... 1930.. satuasadhavirchitan Sautesutram-53. Jaganatha c. 357 pgs. RELIGION. Satika Shaktivada. Satakavali. . Satika Karaka chakram.mht 18/Dec/2009 . 0. LITERATURE. LITERATURE. Satika Panchadashi. 136 pgs. 354 pgs. 1999990031474. sanskrit. Krsnabhatta. Hari. 1990030041768. Satri. Satakas. 120 pgs.bhavananda vagisha. 20 pgs. sanskrit. RELIGION. N. . Vedanta charya. Not available. THEOLOGY. sathantkaomuti balmanorama.

shaastradarpand-amu. mhtml:file://D:\M.. 1990010087954. 1990010087955.LINGUISTICS. 5990010102350. Pashupati Nath Shastri.. 203 pgs. sanskrit. LINGUISTICS. 234 pgs. PHILOSOPHY. Chandradhar Sharma.LITERATURE. Saundarya Lahar. 478 pgs. Saundarya Lahari with commentries. 1954. LANGUAGE. 90 pgs. Shabada Shakti prakashika. . Jagadisha Tarkalankar bhattacharya. 1898. Unknown. . krishnachariar.. 1990020084970.. 178 pgs. LITERATURE. 1913. 544 pgs. LITERATURE.. Literature. 0.. sanskrit. LINGUISTICS. Pandit S. sanskrit. LITERATURE. B BHATTACHARYA. 1921. Saundarya-lahari. Literature. Sayana's commentary on The Rigveda. sanskrit.. sanskrit..mht 18/Dec/2009 . 339 pgs. Savyabhichara Samanyan Nirukti.LINGUISTICS.. sanskrit. 4990010095914. Sanskrit literature.. 1990020083215. 1932. Shabda Ratna Tatha Manorama Tika. 652 pgs. sewtaswar upnisad. sanskrit. LANGUAGE. 0. Shabda Koustubha. sanskrit. LANGUAGE. 485 pgs. 1921. SANSKRIT. sanskrit. Bhattojibhatta. 5990010098926.. sanskrit. PSYCHOLOGY. 5990010098927. LITERATURE. LANGUAGE. sanskrit. Gadadhara Bhattacharya.RADHA KRISHNA CHOUDHARY.Mandikal. 4990010095915. 1904. RELIGION. 2005.Sampath Kumar. Pandit Bhattoji Dikshita.LITERATURE. Shabda Koustabha. 168 pgs. Literature. 1990020084969. 208 pgs. LITERATURE. sanskrit. LITERATURE.. 1904. 5990010098137. 5990010102351. LANGUAGE.. THEOLOGY. 1990030041770. A. Shabda Kalpadrum Part III. gn-aastradarpand-amu. sanskrit. Shankaracharya. PROF. Shabda ratna samanaya koshah vol lix.. LITERATURE. Sanskrit. LANGUAGE. N.LINGUISTICS. 190 pgs. 1990020083151. 198 pgs. Varadacharya. 0. sanskrit.R . Shabda Ratnavali. 1876. sanskrit. 816 pgs.. Savitri parinaya champu. 1921. PSYCHOLOGY. LANGUAGE..K. 340 pgs. Asvaghasa. 782 pgs. Selected english short stories.. 1999990073522. 5990010098112. MAHESHAN NAND GIRI. sanskrit. 5990010102387. LITAITUCHER. 1874. 304 pgs. LANGUAGE. 1990020047529.. Selected english short stories. 21 pgs. sanskrit. 1948. 1990010087956.. 1990030070593.. 1910. LINGUISTICS. Saundaranadam kavaya. Subrahmanyam shastri. sanskrit. LINGUISTICS. sanskrit. LINGUISTICS. 1975. Literature. sanskrit. Savyabhicara Krodapatram Ac No 81. LANGUAGE.LITERATURE.. 1958. . RELIGION. LINGUISTICS.. PHILOSOPHY.. SELECT INSCRIPTIONS OF BIHAR. 1886. 264 pgs. THEOLOGY. 630 pgs. 383 pgs. 1900. Deva .A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 129 of 204 Sampath_eBooks SaugatSidhant Sar Sangrah. 2990100073010..

LANGUAGE. 2. LINGUISTICS.. GENERALITIES. 16 pgs.. 422 pgs. 1990020083226. GENERALITIES. 1821. THEOLOGY. Bhattacharjya. sanskrit. 1822. GENERALITIES. 1990030051964. 4. sanskrit. GENERALITIES. 4-5. Deb. Deb. 1892. THEOLOGY. LITERATURE. Radhakanta. N. 346 pgs. Shabdakalpadruma Vol 1. 900 pgs. 1990030051961. LITERATURE. Shabdakalpadruma vol. Deb. 1892.. 1. 2. Raja Radhakantha deva. 0. Radhakanta. 4990010095916. sanskrit. 536 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 130 of 204 Sampath_eBooks Shabda Shakti Prakashika Ed. sanskrit.. Shabdakalpadruma Volume V. LINGUISTICS. 3. 4990010095923. sanskrit. Shabdakalpadrum vol. sanskrit. sanskrit. 2. pt. 1. sanskrit.. Raja Radhakantha deva.. LITERATURE. 553 pgs.. Radhakanta. Radhakanta. 557 pgs. A. 1988. 4990010095917. 1136 pgs. 4990010095919. N. Deb. Shabdakalpadrum vol. sanskrit. Deb. LINGUISTICS. RELIGION. LANGUAGE. RELIGION. RELIGION. 1904. Shabdakalpadrum vol. 0. Basu. GENERALITIES.. Shabdakalpadruma Vol 5. 4990010095924. 1886. GENERALITIES. Raja Radhakantha deva.. Shatakayanacharya. 2.. Sir Raja Radha Kanth Dev Bahadur.. Radhakanta. 1990030051962. sanskrit.. Shabdartha Chintamani vol. sanskrit. 1891. 1990030051965.. GENERALITIES. sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. sanskrit. Shabdakalpadrum vol.. Jagadish.Sampath Kumar. 4990010095918. Shabdanushasanam. Shabdartha Chintamani vol. sanskrit. N. 4990010095921. GENERALITIES. A. 1891. LITERATURE. 3. Raja Radhakantha deva. 4990010095920. Deb.. 1990030051963.. THEOLOGY. sanskrit... sanskrit. THEOLOGY. Shabdabhoda Vichara Ac No 207. LANGUAGE. GENERALITIES. Sir Raja Radha Kanth Dev Bahadur. 606 pgs. 1907. 1988. 1990030041889. 204 pgs. 793 pgs. Shabdakalpadrum vol. RELIGION. N.... A. 506 pgs. 418 pgs. Unknown. 1822. . sanskrit. sanskrit. 1988. 570 pgs. 754 pgs. 1988. mhtml:file://D:\M. Shabdakalpadruma Vol 3. 584 pgs. 4990010095922. RELIGION. Rajaradhakanta. LINGUISTICS. 4990010095433. 345 pgs. THEOLOGY. 166 pgs. 0. A. 0. 2005. Shabdartha Chintamani vol. 4990010095432. 1891. Raja Radhakantha deva. RELIGION. 2040100049201. Shabdartha Chintamani Kosh vol. sanskrit. 1988. Shabdakalpadrum vol.. Shabdakalpadruma Volume I. 4990010095434. ... 1100 pgs. sanskrit. Shabdakalpadruma Vol 2. 2. 4. THEOLOGY. 2040100049200. Shabdakalpadruma Vol 4. 977 pgs. 802 pgs. Haricharan.mht 18/Dec/2009 .. 5.

Bhattacharya. RELIGION. 573 pgs. Lakshmidhara. Shangadhara Samhitha. . PHILOSOPHY. 0. sanskrit.. dikshit pdt.. mhtml:file://D:\M. A. sanskrit. 1878. 126 pgs.. sanskrit. 274 pgs. LANGUAGE. 2040130049215. Shadbhasha Chandrika. LITERATURE. 132 pgs. 1990020084728. Gadadhara Bhattacharya. Shakti Vada. RELIGION. THEOLOGY. THEOLOGY. sanskrit. THEOLOGY. Maithili. Shaddarsana Samuchchaya. Shangadhara.Sampath Kumar. Gadadharabhatta. Literature. 1990010087958. LANGUAGE. 1990020047721. . 1990020083218. 1990020084729. sanskrit. Bhattacharya. sanskrit. LITERATURE. LINGUISTICS. . Shaktivada Ac No 127. Shaktivada and Vyupatti vada Vivrutti. 88 pgs. PHILOSOPHY. LINGUISTICS. Shabdhakapadrumaha_Panchamakandaha. LANGUAGE.. 1990020047530. Shabdhakapadrumaha_Chaturthakanda. .1 Vishnu Sahasranama and sanatsujatiya bhashya. 1957. sanskrit. sanskrit. 1990160083551. Sanskrit. 1902.mht 18/Dec/2009 . 1990020047527. RELIGION. Viswanathasharma. . . Unknown. sanskrit. Bhatta.. . 2040130049214. 304 pgs. sanskrit. sanskrit. .. letreture. sanskrit. PSYCHOLOGY. LINGUISTICS.. 313 pgs. 510 pgs. shabdkaustubh dutiya bhagh. LANGUAGE. Shankar Bijay. 262 pgs. 1886. bhattacharya. Swami. N. 1960. 1990020084730. Shaddarsana Samu Chchaya..LINGUISTICS. 568 pgs. 1990020084971. LITERATURE. 0. 1990030041771. PSYCHOLOGY. RELIGION. 0.. Sadananda. Sadashib.LITERATURE. 1990010087957. 214 pgs. 324 pgs. 646 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 131 of 204 Sampath_eBooks Shabdartha Ratnam. Haribhadra. sanskrit. 1898. HISTORY. . Haribhadra. 790 pgs. 512 pgs. Sanskrit. 407 pgs.Jagadisha Tarkalankara. 1915. 1905. Vyasachala. . 1990030070594. Shanakara Vijaya. 4990010095926. 160 pgs. 1886. sanskrit.. GENERALITIES. THEOLOGY.. 4990010095928. LANGUAGE. Shaktibad. Shanakarabhagavad padiya Prakarana Prabhandavali vol. 0. LINGUISTICS. BIOGRAPHY. 2005. THEOLOGY. 148 pgs. Lakshmidhara. sanskrit. PHILOSOPHY.. LITERATURE. Shaiba Sudhakara.. 1915. RELIGION.. No author. 284 pgs. 1990020083217. 4990010095925. 342 pgs.. sanskrit. Gadadhar. RELIGION. 110 pgs. Shabdharthanavyarhya Bhairavi Samarabdha. GEOGRAPHY. 1954.... 4990010095927. Shabdashakti Prakashika.. 1865. Shabdhakapadrumaha_Thruthiyakandaha.Taranatha Tarkalankara vachaspati. PSYCHOLOGY... Shabdendu Shekhar Tika. bhattoli. sanskrit. sanskrit. Shadbhasha Chandrika.. 2040130049216. Sanskrit. THEOLOGY.

sanskrit... THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. 36 pgs. 1990160083553. 1990020047533. Shariraka Karikavali vol. Sharada Tilakam. litrature.Koliyalam. 1818. SHREE RAGHAYAVENDRA. LANGUAGE.. LANGUAGE..1. RELIGION.. sanskrit. RELIGION. Srinivasa Desika. yatindra mahadesika. PHILOSOPHY. 1990020083219. THEOLOGY.sriVanshatakopa vedanta desika.. SHANKARJEEVANAKHANAYAM.. RELIGION. Shanthi Ratnakara Uttara bhaga. 1990020047428... 1990020083223. vedanta Desika. 1939.. 1868. 1892. 1990020084972. sanskrit. 1909. Ramanujacharya. shantinath charitram. 1990020047535. No author. Shariraka Karikavali vol. 1990020083222. 1934. sanskrit. THEOLOGY. SOCIAL SCIENCES. 464 pgs. lakmanacharya. Sharada Stotra Mandalam. 1918. Ramanuajacharya . THEOLOGY. 194 pgs. RELIGION.Koliyalam. 0. THEOLOGY. 0. Shasti Darpama bhidhana. 192 pgs. Shanti Mayukha. LINGUISTICS. 0. 4990010095929. 635 pgs. 5990010098442.Sampath Kumar. lakmanacharya.Bhagavad. 258 pgs. vijaygani mahopadhyay shri megh.. sanskrit.1. Bhatta. PSYCHOLOGY. LITERATURE. Sharirakadhikaradakramabodhini adhikarana sankhya vishaya bodhini brahmasutratha padya malaika Visistadvaita siddhantha Tattva Sangraha. Ramaswami Shastri. THEOLOGY. sudarshanacharya. sanskrit. Philosophy. 192 pgs. sanskrit. 216 pgs. 1941. 306 pgs. 0.2. 1899. PSYCHOLOGY. RELIGION. Shariraka Mimamsa Bhashya vartika vol. Shastri. 2.. LITERATURE.. Sharanagati Gadya with commentary of Srutaprakashikacharya. 1892. 169 pgs. LITERATURE SANSKRIT.mahadeva A. 1990020084726. 1990020084618. RELIGION. 1891. PHILOSOPHY. 1915. Shassarshana samuchchaya.. 1990020083221. sanskrit. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 2. LINGUISTICS. 1990020047532. 1990020047534. RELIGION.. 294 pgs. Sharada Tilakam.. sanskrit. 52 pgs. Shariraka Mimamsa Bhashya vol. 1990020083220. PSYCHOLOGY. 1054 pgs. 321 pgs. Srinivasacharya . sanskrit. Shashtra deepika. sanskrit. Shastra Dipika. THEOLOGY. 1910. 150 pgs.. sanskrit. THEOLOGY. Haribhadrasoori. sanskrit. Nilkhanta. 1999990083034. THEOLOGY. sanskrit.. sanskrit. 1990020047758. 16 pgs. RELIGION. 1905. RELIGION. LITERATURE. PHILOSOPHY.. Sureshwaracharya or. mhtml:file://D:\M. 530 pgs. Narasimha Bharathi. 294 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 132 of 204 Sampath_eBooks Shankaracharya Bhagavadpadiya Prakarana prabhandavali Vol. 5990010098443. Srinivasacharya . Sharanagati Deepika with commentary. sanskrit. 0. 306 pgs.

A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 133 of 204 Sampath_eBooks Shastra Siddhanta Lesha. 7.. sanskrit. 248 pgs. 391 pgs. LINGUISTICS. sanskrit. mhtml:file://D:\M.. 1900. Vedantacharya. 1990020047706.. Shastramuktawali. 798 pgs. 1951. 762 pgs.mht 18/Dec/2009 . shatkhandagamha. LITERATURE. Literature. 460 pgs. 0. 300 pgs. . PHILOSOPHY. Shataka Trayam Vyakhyana. 1990020084725. 4990010095930. sanskrit.1 vadas-1-15. 6. 352 pgs. LINGUISTICS.. 1990020083225. 1940. 194 pgs. THEOLOGY. RELIGION. RELIGION. 102 pgs. Jibananda Vidya Sagar Bhattacharya. . 1904. 4990010096173. litrature. 516 pgs. aachariya shri veersen. sanskrit. PSYCHOLOGY. 1954. 4990010096172. Shatra depika second. Satyavrata.3 vadas-31-40.. Ramashastri.. Shatapathbrahmanam. 374 pgs. Samasrami... sanskrit. 1902. 1950. 86 pgs. Samasrami. shattkhandagam. 1990160083550.. kanda. 1990030051966. 1990010087960. sanskrit. Rama . Ghosh. 5990010102388. RELIGION. 554 pgs. 7. literature. 1922. LITERATURE. A. 1910.Vasudeva Brahma Bhagwat. sanskrit. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. veersenachariya shri. .. LITERATURE. N. 1990030070595. sanskrit. 1997. 828 pgs.Sampath Kumar. 572 pgs. Shatasahasrika Praggyaparamita. Shastradeepika Prabasahita.. 1990160083554.. sanskrit. Shathakoti. THEOLOGY. Vedantacharya. sanskrit. THEOLOGY. Satyavrata.. sanskrit. PSYCHOLOGY. 4. sanskrit.. Shatapathabrahamanam. THEOLOGY. Nilakanta. 1990020047536. RELIGION. PHILOSOPHY. sanskrit. 1990020083224. 1990020084973. Literature. Sh. THEOLOGY. sanskrit. RELIGION. 147 pgs. LANGUAGE. P N Pattabhirama Shastri. sanskrit.. Shataka Trayam with commentary of Ramachandra Budendra. 1891. sanskrit. Shatapatha Brahmanam vol. Bhartruhari. THEOLOGY. 1874. LITERATURE. Pratap Chandra. 0. 1990010087959.. 36 pgs. 640 pgs. 1911. PSYCHOLOGY. LANGUAGE.S. RELIGION. Shatapatha Brahmanam vol. Bhartruhari. PHILOSOPHY. litrature. Shatadhushani with chandamaruta commentary vol. PSYCHOLOGY. Shatadhushani with chandamaruta commentary vol. Vasudeva Brahmendra Sarasvati. 1901... kanda. 4990010095931.. sanskrit. Shastra Tattvainirnaya. 2005..P . Shatpath -Brahmanam. 1990020047705. 1908. 1990020084751. 1940. 1681 pgs. THEOLOGY. Vedantacharya. RELIGION. Shathakavali. Shatadhushani with chandamaruta commentary vol. LINGUISTICS. PHILOSOPHY. sanskrit.. 1990010086403. 340 pgs.2 vadas-16-30.

.. Shilparatna vol. 1920.. 1935. sanskrit. shrii dattakasuunumahaakavi shriimaaghaprand-iitan'. 1956. literature. Madhuranatha c. 106 pgs. Shishupala Vada. 5990010099476. 1990020047752. LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit. 2990100073015. 438 pgs. sanskrit. LINGUISTICS.. LANGUAGE. 1968.. SHISHUPAL BADH MAHAKAVAYA. RELIGION. 157 pgs. 1917. LITERATURE. sanskrit. sanskrit. LITERATURE. A Sreeenivasa Iyengar. 167 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 134 of 204 Sampath_eBooks Shavopagya tika shahita. sanskrit. Sri Uttamur Viraraghavacharya.. DR ADAYA PRASAD MISHRA. TECHNOLOGY. 421 pgs. 567 pgs. sanskrit. sanskrit. Kalthuri Raghavacharya. sanskrit. 1990020084732. THEOLOGY. LANGUAGE. shhrii vishnusahasranama.. sanskrit. 124 pgs. LITAITUCHER. Shesha Samhitha. yatendra kumar. THEOLOGY. THEOLOGY. Srikumara. 1990010087961. RELIGION. 2990100073012. Yajnavalkya and others. LINGUISTICS. Magha. shhrii aniirud'ha samn'hita. 1893. 1990020084919. LANGUAGE. 1990020084684. LITERATURE.. 1951. LINGUISTICS. shhrii an'daal tiruppavai. 162 pgs. LITERATURE. sanskrit. 556 pgs. sheyli. 244 pgs. 1896. 1961.. 1990010087962.. S N Sriramadesikan. LITERATURE. LINGUISTICS. sanskrit.Keshava Chandra Das.. 2990100073014. sanskrit. Sanskrit Phonetics and Sanskrit Grammar... Magha. SWAMI DYANAND. 29 pgs. THEOLOGY. RELIGION. 2990100073011. sanskrit. 340 pgs. LANGUAGE. 1960. LINGUISTICS. 1990030051967.. 1990020084920. 151 pgs. 1990030070596. LANGUAGE. LANGUAGE. 2005. Shiksha sangrahah. Shiromani Tika Ac No 136. LITERATURE. 1948. Shika-Upanyasa. Shrinivasacharya. shhood'asa raamaayand-a san'grah a.. 2005. Bhavananda.. 1921. Literature. LITERATURE. Dr. sanskrit. Magha. Shiksha Vyakhya with commentary Bharadwaja Raghaviya. 239 pgs. LANGUAGE. 2005. 70 pgs. 688 pgs. shi dharma kalpadruma vi. Shishupalavada Savyakhyana. LITERATURE. 1947. 1990030041773.Lakshmipuram. 274 pgs. 1990020083227. Shishupalavada Savyakhyana. LINGUISTICS. sanskrit.Sampath Kumar. Shishupalavada Savyakhyana. 5990010098444. Sadhu raj gani. 1854..1. shishupaalavadhamuu.. RELIGION. sanskrit. LANGUAGE.mht 18/Dec/2009 . RELIGION. LINGUISTICS. 256 pgs. Shiromani Vyakhya Ac No 107. sanskrit. 67 pgs. LINGUISTICS. sanskrit. 1969. LITERATURE. THEOLOGY. LANGUAGE. 0. LITERATURE(SANSKRIT).. mhtml:file://D:\M. 1989. 71 pgs. 1990030041772. Magha.. 2990100073013. 1990020047753. khemaraja shriikrxshndadaasa.

2990100073016. Shraddha Bibek. 1872.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 135 of 204 Sampath_eBooks Shishupalavada Savyakhyana. 1907. Shrautasutram_by_sattyashodha_part_9. sanskrit.. Shodasha Karma kanda. sanskrit.. Rudradhar. 5990010098138. Shravasti. THEOLOGY. sanskrit. 128 pgs. Shivasutravimarshini. sanskrit.S.. sanskrit.V. 1930. sanskrit. THEOLOGY. RELIGION. Mahamahopadhyay. sanskrit. Hari Narayana Apte. 190 pgs. LANGUAGE. 1990030051968.. 1911. Shradhamanjari. NO-53. RELIGION. Harinarayana Aapte.. Literature--Sanskrit. A. 178 pgs. Shodashgranth. Literature. 162 pgs. Anantacharaya . 2990100073017. 1863. 184 pgs. N. 1939. riligon. sanskrit. Sanskrit. sanskrit. 636 pgs. 1990010087963. 46 pgs. mhtml:file://D:\M. Venkatramaya. Shishupalavada Savyakhyana. 1990020084921. 5990010102389. 203 pgs. sanskrit. sanskrit.. SHREE SHREE ACHARAYA CHARIT. sanskrit. Shivasutravarttikam. Shastri. LINGUISTICS.. Mitra Kalicharan. LINGUISTICS.LINGUISTICS. . shivstrotavali. 317 pgs. THEOLOGY. Aporasheya (written by Non human being). Magha. 1929. LINGUISTICS. 1990010087964. Magha. Magha.LITERATURE.mht 18/Dec/2009 ... LANGUAGE.S. 304 pgs.. LINGUISTICS. 347 pgs. 1904. 99 pgs. 1825. LANGUAGE. LANGUAGE. SOCIAL SCIENCES. Religion. Shrautasutram_part_II. daamoodara.. RELIGION. Bhaskara. LITERATURE. 181 pgs.. 1990020084918. 1990020084975. 674 pgs.. 46 pgs. Shivayogadeepika. . 1919. LITERATURE (SNSKRIT). shivasan'hitaa. 1999990083036.. 1990020083228. LINGUISTICS. SHREE ACHARAYACHARITAM. Shishupalavada Savyakhyana. Viswanath. Religion. 2006.. LITERATURE. sanskrit. LITERATURE.. 1927. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasane shreshht'inaa. M. . 1946.. Nilakanth Bhatta. sanskrit. LITERATURE. 218 pgs. Shraddha Mayukha. RELIGION.. SATYASHADHA. 1886. 1999990031475. 5990010098445. sanskrit. shivavilaasakaavyamuu. 1868. Shrautapadarthanirvachanam. 5990010098446. LITERATURE.. THEOLOGY. 0. Shraddhakriya Koumudi. sanskrit. sanskrit.. sanskrit. A. LANGUAGE. 149 pgs.. Shivageeta.. 489 pgs. 1959. 1999990083037. SHREE BHA SHAYAM.. 4990010095932. sanskrit.Sampath Kumar. philosophy. 163 pgs. 1990030083653... 1990030083654. LANGUAGE. .. 4990010096174. 1999990083035.. 173 pgs. sanskrit. Language. 1999990073524. 2006. 1916. 1903. 700 pgs. RELIGION. 0. THEOLOGY. Literature. sanskrit. 194 pgs. sanskrit.

. sanskrit. 5990010098139. 0. RELIGION. 5990010097047. 1990010087968. LITAITUCHER. 468 pgs. shri bhadrabahu chritra.. Sudarshanachariya.LITERATURE. sanskrit. 333 pgs. SHREEBHASHAYAVARTIKAM. . SHREE SANKARCHARAYA. 1990010087967.. shri dharma kalpadruma 5. sanskrit. 1943. nandi ratn aachariya shri. sanskrit. SANSKRIT(LITERATURE).mht 18/Dec/2009 . sanskrit. Shri Anekantabyabastha Prakaranam. SRI SACHIDANANDA SIVABHINAVA. sanskrit. LITERATURE (SNSKRIT). 344 pgs. A. LITAITUCHER. 5990010098929. 151 pgs. sanskrit.. Shri bhagvadramanujgranthmala. SWAMI DYANAND. sanskrit. LANGUAGE.. SWAMI DYANAND. 1906. 815 pgs.. 1990160083451. 1907. Shri Bhashyasuktigudarth sangrah. THEOLOGY. N. 377 pgs.. . 1978. N. literature.. SANSKRIT. SHREE RAMANUJACHARAYAVIRACHITA.... 1943. HARI SHANKAR SASTRI. 178 pgs.LINGUISTICS. 1951. 94 pgs.. SWAMI DYANAND. SHREESHANKARACHARAYAVIRCHITGRANTHSANGRAHA. LITAITUCHER. 126 pgs. 0. THEOLOGY. 1920. 5990010098448. 1920. 204 pgs. shri dharma kalpadruma iv. Shri Bhagavata vol. suri vijayodh. shri ashtsehstritatparyevivrhanm... 1917. litrature.. SANSKRIT. sanskrit. sanskrit. 4990010095934. sanskrit. sanskrit. SHREE RAMANUJACHARAYA. 1960.. 382 pgs.Sampath Kumar. sanskrit... sanskrit. 632 pgs. 4990010095933.LITERATURE. Shri Bhashyam. 100 pgs. 5990010098930. SHREEMADARTHVARNNARAYANOPNISHAD. 5990010098449. sanskrit. 507 pgs. 1257 pgs.. 1990160083559. 403 pgs. 1920. SWAMI DYANAND. LITAITUCHER. SHREE RASLEELA VIRODH PARIHAR. THEOLOGY. RELIGION. SHREE RASLEELA VIRODH PARIHAR. 5990010098447. LITERATURE(SANSKRIT). mhtml:file://D:\M. 1. sanskrit. 1990010087965.. A.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 136 of 204 Sampath_eBooks SHREE BHASHAYA VARTAKAY. 1966. 0. LITERATURE SANSKRIT. 5990010098928. shri dharma kalpadrum 1.. SHREE BODHISATAYA CHARATIAM. 682 pgs. N. 56 pgs. sanskrit. SHREE MAHANAYPRAKASAHA. shri dharma kalpadrum 3. RELIGION. LANGUAGE. 1937. Shri Linga Mahapurana.. 1920. 4990010095936. RELIGION. 574 pgs. 1918. 5990010102352. SATAYA BRAT SASTRI. sanskrit. 1990010087966. 171 pgs. 5990010097048. 1847. A. sanskrit. SHREE SANKAR GRANTHWALI.LINGUISTICS. sanskrit. MAHAMAHOPADHYAYA PANDIT MUKUNDARAMA SASTRI. THEOLOGY. 0. LITERATURE (SNSKRIT).. SANSKRIT(LITERATURE). 4990010095935.

RELIGION. LINGUISTICS. Shri Mahabharat . 1237 pgs.. 4990010095942.. . 1785. 0. N... 124 pgs. Shri Ranbir Karit Prayashchitta. 506 pgs. sanskrit. sanskrit. 1962. Shri manmahraj sanskrit maha pathshala patrika april-1928. THEOLOGY. 1975. 1390 pgs.. Khemraj shrikrishnadass. Pandit laxmi puram nivashacharya.. 0. Shri Madbhagabata vol. N. sanskrit. 504 pgs. LITAITUCHER. A. LITERATURE. THEOLOGY. Literature. RELIGION.mht 18/Dec/2009 . Literature. 86 pgs. sanskrit.. 1931. sanskrit. 4990010095937. 4990010095940. H. 235 pgs.. 1962. mhtml:file://D:\M. Pandit laxmi puram nivashacharya. sanskrit. Shri muhamad bodh aur kabhir bodh. 1990010087977. sanskrit. Literature.. Shri Ram Charit Manas. sanskrit..Karna Parba. 1990010087976... sanskrit. sanskrit. 5990010042552. Shri manmahraj sanskrit maha pathshala patrika jan-1929. Shri Mangal Shikshambuddhi. RELIGION. 1990010087969.. Shri Purushattam Mahattya.. 4990010095941. A. LANGUAGE. A. GOVIND SHARMA. RELIGION. 376 pgs. A. 142 pgs... 0. sanskrit. Shri Riksanhita. 762 pgs. sanskrit. N.. N. THEOLOGY. Literature. 736 pgs. Shri manmahraj sanskrit maha pathshala patrika jan-1926. Shri Padma Mahapuranam. 1990010087973. 353 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 137 of 204 Sampath_eBooks shri mad bhagwat vyajanam. 1933. 1920. 224 pgs. N. RELIGION. 1990010087974. Pandit laxmi puram nivashacharya. 4990010095943. PT. 100 pgs. GANESH SHARMA. sanskrit. Shri Mahabharat .. LANGUAGE. Goswami Tulasidas. N.. 714 pgs. 5990010098140. 4990010095939. 293 pgs. Literature. . Shri manmahraj sanskrit maha pathshala patrika jan-1927. sanskrit. 1990010087975.. Veni madhav shastri. 1990010087970. RELIGION. THEOLOGY. Pandit laxmi puram nivashacharya. N. sanskrit. Literature. THEOLOGY. 4990010095938. THEOLOGY.. 1927. Shri manmahraj sanskrit maha pathshala patrika jan-1933. A. Literature. RELIGION. sanskrit. 956 pgs. sanskrit. sanskrit.Shanti Parba..LITERATURE. LITAITUCHER. 0. N. 1929. 1888. 1990010087972. Shri saryu pareen brah man vanshawali. A. 1785. A. sanskrit.Aadi Parba. Literature.Sampath Kumar. A. Shri manmahraj sanskrit maha pathshala patrika oct-1931. 4990010095435. Literature.. 247 pgs. RELIGION. Shri Padma Mahapurana vol. THEOLOGY. THEOLOGY.. N. shri madbhagavadgita.. sanskrit. Shri Mahabharat . 1928.. 237 pgs. Pandit laxmi puram nivashacharya.. yog narsinghharya. 1990010094494. 4990010095944.. 6. 1990010087971. 0. 294 pgs..LINGUISTICS. 712 pgs. 1867. A.. sanskrit. 1785. 8. 1926.

1990160083475. 2990100073019. 1999990083038. 4990010095947. Not Available. 1999990083039. sanskrit. 1928. sanskrit. 448 pgs. Sri Rajagopal Shastri. 240 pgs. shrii vishhnd-uchitiiyamuu. LINGUISTICS. LINGUISTICS.. 672 pgs. amrxtaanandayogivaryand-a. 1939. LINGUISTICS.. 1990010087978. Prabhacarya. 4990010096175. LINGUISTICS. 530 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 138 of 204 Sampath_eBooks shri shantinath caritram. LANGUAGE. Shri Shiba Mahapuranam Vidyeswar Samhita pt. PSYCHOLOGY. A. 0. . LANGUAGE. A. sanskrit. LANGUAGE. 194 pgs. 2990100073022. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. THEOLOGY.. 1. Shribhashya. Philosophy. 4990010095948. III.. Ratna Gopal Bhatta. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. RELIGION. 1989. Shri Shiba Mahapuranam. 2990100073018. Shri Skanda Mahapurana vol. LANGUAGE. shriilalitaasahasranaamastootramu. Vol. 526 pgs. LITERATURE.LINGUISTICS. RELIGION. 410 pgs. N.. sanskrit. LINGUISTICS. sanskrit.. 0. 166 pgs. 1990160083552. 0. 156 pgs. 1861. LANGUAGE. 0. bhagiirathaatmajena. sanskrit. sanskrit. 1944... THEOLOGY.. Shribhashya Prakashika. RELIGION. LITERATURE. sanskrit. sanskrit. 0. sanskrit. shriikushhnd-avilaasakaavyamu. LITERATURE. 1909. LINGUISTICS. esa anantaachaaryand-a. LITERATURE. 2. 1953. 1990010087979. litrature. LITERATURE.. 1954.. THEOLOGY.. LINGUISTICS. 0. LANGUAGE.mht 18/Dec/2009 . sanskrit.LITERATURE.LINGUISTICS. sanskrit. 109 pgs. 2990100073024.. LANGUAGE. sanskrit. LITERATURE.. sukumaara kavi. 2990100073020. 74 pgs.. .. Shrihariswaroopnirnayah. 384 pgs. Ramanuja. 291 pgs. 441 pgs. Ajita. 3. 1960. Srinivasacharya. 1906. 34 pgs. A. 370 pgs. PHILOSOPHY. 62 pgs. shriimadamarasin'havirachitei... shrii kun't'imahi sheshhasharma. 1960. LANGUAGE. 2990100073021. letreture.. 0. 235 pgs. Shri Skanda Mahapurana vol... N. shrii guruvaayupureishvara.. shriimaatrxtattvaprakaasha. soori shri ajitprabh. shrii yatipativaibhavadiipikaa cha. Philosophy. shri vikramchritram. sanskrit. LINGUISTICS. N.LITERATURE. 1110 pgs.. LITERATURE. RELIGION. 4990010095945. 4990010095946.Sampath Kumar.. 2990100073025. mhtml:file://D:\M. sanskrit. 1990020047678. N. doshi bhagwandash harkhchand. LANGUAGE. 1942.. THEOLOGY. A. sanskrit. 2990100073023. LITERATURE. Shri Shantinathacharitram.. sanskrit. 170 pgs. Shribhagwadbhaktirasayanam. LANGUAGE. 0. Shribhashyavartikam. kapaali shaatri. shriigiitaagovindakaavyamu.

2990100073039. LANGUAGE. shriimanmahaabhaaratamu. kaaluuri hanumantaraavu. sanskrit. ti viiraraaghavaachaaryaind-a. shriimaddeidaantadeishika granthamaalaayaan'. LITERATURE. shriiraamaayanama. LINGUISTICS. 2990100071778. 2990100073035. LINGUISTICS. shriimanmaharaaja san'skrxta mahaapaat'hashaalaa patrikaa. LANGUAGE. 2990100073027. 408 pgs. LITERATURE. LITERATURE. LITERATURE. Not available. LANGUAGE. sanskrit. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. shriiveidaantaachaaryavijaya. 2990100073055.. Not Availble. LITERATURE.. 2990100073057.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 139 of 204 Sampath_eBooks shriimadavaalmiikiraamaayand-amu saralagadyatmakam. shrii mudigond-d'a subrahmand-yasharmand-aa. 1951. LINGUISTICS. 270 pgs.. 0. 1987. 299 pgs. shriishivasvaroodaya. khemaraaja shriikrxshhndadaasa. LITERATURE.. sanskrit. LANGUAGE. shriimatyaagaraajavijayamu prathama sn'skarand-amu. LINGUISTICS. 1955. 144 pgs. 279 pgs. LINGUISTICS. vidvaanu a san'patkumaaraachaarya. moot'e aqs-aravaalii. 190 pgs. LINGUISTICS. vidvaan a san'patkrxmaaraachaarya. LANGUAGE. LINGUISTICS. sanskrit. 215 pgs. shaaravot't'ai kushhndaasvaamyayya. 2990100073036. 38 pgs. 108 pgs. 330 pgs. LINGUISTICS. shriikrxshhnd-adaasaatmaja. t'ii. 1940. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasa. 2990100073037. 2990100073026. LANGUAGE.mht 18/Dec/2009 . 1937. LITERATURE.. 467 pgs. LITERATURE. mootiilaala jaalaan. 2990100073030. shrii kan'chi pi bi annangaraachaaryaara. LANGUAGE. LANGUAGE. LANGUAGE.. 1950. 1941. 324 pgs. LINGUISTICS. shriimaddeidaantadeishikagranthamaalaayaan'. 251 pgs. LITERATURE. LINGUISTICS. sanskrit.. Not available. LITERATURE. shriiraamalin'gheishvarasthavaraaja. sanskrit. LANGUAGE. 2990100073032. shriimadveidaantadeishikagranthamaalaa. 2990100073031. LINGUISTICS. LINGUISTICS. LANGUAGE. sanskrit.. LINGUISTICS.. 2990100073034.. 2990100073029. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. LANGUAGE. LANGUAGE. 1940. LITERATURE. shriimadbhagavadagiigaa.. LANGUAGE. 1997.. 1829.. shriivishhnd-enaamasahasramu. 242 pgs. 391 pgs. sanskrit. 2990100073028. shriimadveidaantadeishikagran'thamaalaa. 722 pgs. LITERATURE. LANGUAGE.. 1985. LINGUISTICS.Sampath Kumar. 1832. sanskrit. LINGUISTICS. 101 pgs.. LANGUAGE. sanskrit.. mhtml:file://D:\M. LITERATURE. LITERATURE. 0. 2990100071777. 1940. shriiraamaliilaa raamaayand-a sat'iika. 1941. sanskrit.. sanskrit. shriiven'kat'aachaletihaasamaalaa. 2990100073033. LITERATURE.. 120 pgs. sanskrit. LINGUISTICS. 2990100073038. 0. LANGUAGE. shriimadbhagavadgiitaa. Not Available. 0. LINGUISTICS. viddaanu a san'patkumaaraachaarya. shriinaaraayand-iiyamuu. sanskrit. LINGUISTICS. aara krxshhnd-aachaaryan'. LANGUAGE. LITERATURE.

LANGUAGE. 1990010094495. . 2990100073058.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 140 of 204 Sampath_eBooks shriiyaajnj-avalkyasmrxti. LINGUISTICS. 634 pgs. 1990010087980. LITERATURE. 1999990073493. Shrimadvaalmiki Ramayan. Shrimad-Bhagwad-Geeta dwiteeyo Bhagah. THEOLOGY.. 711 pgs.LINGUISTICS. 260 pgs. sanskrit. 5990010098450. LANGUAGE. 157 pgs.LITERATURE.11-12. Shrimad-Bhagvad-Geeta (Part-III). LANGUAGE..P . 1990010087982.. Chatura. Shrikarbhashyam. 429 pgs.LINGUISTICS.. 1903. Shrimad-Bhagvad-Geeta (Part-I). 5990010098451.. Krishnadwaipayan. LANGUAGE. LANGUAGE. 1062 pgs. . Shrimallkshasangitam. Shrilokmanyacharitam.LINGUISTICS.. 162 pgs. Shrimadnubhashyam. Fine Arts. RELIGION.LITERATURE. 4990010095950. LANGUAGE. Subramaniyam . sanskrit. sanskrit. Shrikantha Charitam. 1834. 1912. A. 0. 1887. THEOLOGY. sanskrit. Shrimahabharatsar III.. . Philosophy. Shriman Mahabharatam PartVII. sanskrit. ed. 0. S P Sharma. . 550 pgs. RELIGION. sanskrit. Shrikrishnacharitaamretam.. 5990010098144. Apte.. Shrimanmahabharatam. LANGUAGE. 352 pgs. D P Sharma. . 568 pgs.. PHILOSOPHY. sanskrit. THEOLOGY. 603 pgs. LANGUAGE. Literature. 301 pgs. Shrimad Dwaipayan Pranita Brhamhasutrani. LANGUAGE. Shrimadbhagwadgiitayah 2. 0. 5990010101867.. 0. N. Pandit.. 4990010095949.. Neelakantha.LITERATURE.LITERATURE.11. 0. 5990010098141.LITERATURE. 1990010087981.. Shrimadbhagabatam vol.LITERATURE. . 112 pgs. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 5990010098931. RELIGION. 0. 610 pgs. Shrimadadwipayanpranitbramahsutrani.. . 5990010102390. LANGUAGE. 1910. 5990010102391..Sampath Kumar. 1915.. sanskrit.. 1907. sanskrit. sanskrit. Literature. sanskrit. 729 pgs. Srivallabhacharya. Shrimadbhagabat vol. 5990010098142. Durgaprasad.LINGUISTICS. Literature. Hari Narayan. 1999990031476. 0. sanskrit.mht 18/Dec/2009 .. 1834. Not Available.P. 0. LINGUISTICS. 601 pgs. mhtml:file://D:\M. sanskrit. LITERATURE. 0. Shrimadbhagwadgiitayah 1. sanskrit. Shrimahabharatsar II. 582 pgs.LITERATURE. .LINGUISTICS. 755 pgs..LINGUISTICS. sanskrit.. 1891. 5990010098143. 0.LITERATURE.LITERATURE. 603 pgs. 119 pgs. sanskrit. sanskrit. Dwaipayan.. PSYCHOLOGY.LINGUISTICS... 0.LINGUISTICS.LINGUISTICS. . ... LANGUAGE. 4990010095437. Literature. 370 pgs. sanskrit. 4990010095436.

0. literature. sanskrit. 0. Pandit Varsharma. sanskrit. 1901. 8. Shrotasutram vol. Philosophy.. LANGUAGE. sanskrit.. RELIGION. 1990020083229. 1908. 670 pgs. Shrimat Bhagabatam pt.LINGUISTICS. sanskrit. 5. 1.. 4990010095959. Akbar Shah. 0. LANGUAGE. sanskrit. Krishnadwaipayan. RELIGION. Shankaracharya. Srimad. 5990010101869. Sayanacharya. Krishnadwaipayan. RELIGION. 1990030070598.. 1. THEOLOGY. RELIGION. sanskrit. 4990010095958. A. 576 pgs. 1999990073523. 1892. mhtml:file://D:\M. 4990010095439.. Shrimat Bhagabatam pt. 5990010101868. 41 pgs... 1907. 562 pgs. RELIGION. RELIGION. 4990010095440. RELIGION.LITERATURE. RELIGION. THEOLOGY. RELIGION. Shripaushkarsanhita.. RELIGION.. Shrotasutra vol. 4990010095957. 1990010087984. Goswami. Krishnadwaipayan. THEOLOGY. THEOLOGY. 1906. THEOLOGY. 1867. N. A. sanskrit. Abhinava. sanskrit. THEOLOGY. Satyashad. 1990010087983. THEOLOGY. 690 pgs. Krishnadwaipayan. 1. Ballabhacharya. 18 pgs.. RELIGION. 1907. 1939. . Shrirudrabhashyam. THEOLOGY. N. 552 pgs. Shrimat Bhagabatam pt.Sampath Kumar. 1990010094496.9. Shripancharatnagita.. RELIGION. 1906. THEOLOGY. sanskrit.. 46 pgs. 308 pgs. 1960. LITERATURE. RELIGION.. Madrup.. sanskrit.. sanskrit. 219 pgs. Shrowdhariya. 2005. 89 pgs. Shrimat Bhagabatam pt. 4990010095438. braj ratna bhattacharyen.. THEOLOGY. 1908. 98 pgs.. THEOLOGY. Shripurushasuktam. sanskrit. 648 pgs. 632 pgs. 4990010095953. Shruthirathna Prakasha. Shrimat Markandeya Mahapuran. 1909. Bhartruhari. Shrimat Bhagabatam pt. THEOLOGY. 2. sanskrit. RELIGION. Shrimat Bhagabatam vol. sanskrit. 4990010095954. sanskrit..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 141 of 204 Sampath_eBooks Shrimat Anubhashyam. ----. sanskrit. THEOLOGY. 590 pgs. 866 pgs. 6.. Shrungara Shatakam with commentary of Krishna Sastri. sanskrit.LINGUISTICS. sanskrit. sanskrit. 1908. 4990010095956. THEOLOGY. 1990030070597. 4990010095955. 0. 530 pgs. Satyashad. 2.. THEOLOGY.. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . RELIGION. RELIGION. Shrimat Baraha Mahapuranam.. . 394 pgs. shrutbodh. . LANGUAGE.. 162 pgs. LINGUISTICS. Shringar Manjari. 507 pgs. Shristab Pushpanjali. Kamakshi. 4990010095952. 1903. THEOLOGY.. Krishnadwaipayan.LITERATURE. sanskrit. 4990010095951. 1462 pgs. Krishnadwaipayan.

Shyaama Rahashya. 1990010087987. 2005. LINGUISTICS. N.. sanskrit. LITERATURE.... 4990010095441. 1913.IV. 1990020084731. Part. Shubhashitha trishari. LITERATURE. 567 pgs. RELIGION. LINGUISTICS.. 152 pgs. LANGUAGE.. 1890. Purnananda Giri paramahamsa parivajraka. RELIGION. 2005. litrature. Katyayan. Shukla_Ysjuhu_Shskeysksrams_kanda_Pradeepa. 1990030070599. LANGUAGE. sanskrit. 1990020084695. . 57 pgs. .. THEOLOGY. A. 2005. 2040100028236.. Siddhanta Bindhu. 2990100073040. 0. mhtml:file://D:\M. Sarsvati. shrxn'gaara haaraavalii. Sarsvati. 2040130049217. RELIGION.. 2. sanskrit. 1990010087986. . 112 pgs. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. LANGUAGE. 1999990083042. 1863. Siddantasiddhanjana. sanskrit. Shushaptivrattam. sanskrit. 136 pgs. Sri Sachidanandayogi. 218 pgs. sanskrit.. sanskrit. Philosophy. 1980. 107 pgs. LANGUAGE. 1990030070600. 5990010098145. RELIGION. sanskrit. THEOLOGY. Shukla Jajurveda vol.mht 18/Dec/2009 . 479 pgs.. Krishananda. sanskrit.. 121 pgs. LITERATURE. 735 pgs. RELIGION. 1917. Literature. Siddantasiddhanjana. Harihara Sastri. RELIGION. . sanskrit. Shuklyajurvedsanhita. 1020. Krishananda. THEOLOGY.. sanskrit. 1990160083476.. siddhanta bindu. 1999990083041. Shukl yajurved shhita. Hari Narayana Apte. Part. 4990010095442. Siddanta Siromani Of Bhaskaracharya.LINGUISTICS. 280 pgs. THEOLOGY. 131 pgs. 1957. 195 pgs.LITERATURE. Philosophy. Dr D Arkasomayaji. sanskrit. THEOLOGY. 1877. 1990030070603. Bhartruhari. sanskrit. 932 pgs. sarasvati madhunsudhan. Siddhaanta Kaumudi. 212 pgs. .. Srimat Paramahamsa parijaka Acharya Paramashivandra Saraswathi. Mahamahopadhyaya Gangadhra Sastri Manavalli. 272 pgs. sanskrit. Siddhanta Kalpavalli. THEOLOGY. . shrii harshha. Shukla Yajuhpratisakhyam Ed. Sanskrit Grammer. 1990030051969.. 1990030070601. 1917. 2990100071173.Sampath Kumar. Siddaanta Bindu. 1950. Literature.. . sanskrit. Siddhanta Darshanam. 225 pgs. 2005. RELIGION. THEOLOGY. 1896.. Philosophy. Pandit raj. 576 pgs. 224 pgs. RELIGION. sanskrit. 580 pgs. Siddhanalamkara. Siddantha Koumudhi ( Bala Manorama). 1999990083040. 227 pgs. Bhattoji Dikshit. 0.. 1956.. 1. sanskrit. JivramaShastri Lallurama Raiqua.III. RELIGION. LINGUISTICS..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 142 of 204 Sampath_eBooks Shruthisara Samudharanam Sanskrit. 1928.. THEOLOGY. 1990030070602. sanskrit. Sanskrit.

0. Dikshitha. 0. 512 pgs.Sampath Kumar. 1990030070605. LANGUAGE. Siddhanta Vindusara. Bhattoji Dikshit. 5990010098932. 1990020084982. RELIGION. 759 pgs. Siddhantha Kaumudi.. 761 pgs.LINGUISTICS. Appaya Dikshita. Siddhantha Kaumudi. sanskrit. 1990020084976. RELIGION. LINGUISTICS. 1917. RAMRUDRA BHATTCHARAYA. 249 pgs.. SIDDHANTAMUKTAVALL. 567 pgs. RELIGION. LINGUISTICS. 1863. sanskrit.. LANGUAGE. 570 pgs.. 440 pgs.. 329 pgs. N. Siddhantha Kaumudi. LANGUAGE. LINGUISTICS. 90 pgs.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. Taranatha. sanskrit.. 1990020083231. 1990030041774.K. 1897. Vidwan Rangacaryaswami.. 2005.Bhattoji. THEOLOGY. N. THEOLOGY. 45 pgs. sanskrit. 618 pgs. THEOLOGY... sanskrit. sanskrit. LITERATURE. 4990010095446. mhtml:file://D:\M. sanskrit.. RELIGION. sanskrit. LANGUAGE.. LINGUISTICS.. PSYCHOLOGY. 231 pgs. Dikshitha. 1990030051970.. 182 pgs.. A. 4990010095962. LANGUAGE. 2005. LITERATURE. 1871. LITERATURE. LITERATURE. PHILOSOPHY. 4990010095961. 0. LITERATURE. LINGUISTICS. LITERATURE. PHILOSOPHY. sanskrit. LANGUAGE. 5990010098452. 64 pgs. Taraknath. THEOLOGY. 1990020084977. Dikshitha. Siddhantha Kaumudi. Dikshita.LITERATURE. 1884. Siddhanta Lesa sangraha Volume II. Appyay.. Siddhanta Kaumudi vol. Siddhanta Kaumudi Tattwa Bodhini vol. 764 pgs. sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. 0.. 0. Siddhantalesa Sangraha. THEOLOGY. LINGUISTICS. THEOLOGY.LINGUISTICS. 562 pgs. 5990010102392. 0. PSYCHOLOGY. 612 pgs. Siddhanta Lakshana Ac No 141.LITERATURE.. 4990010095960. 1990030070604. sanskrit. 664 pgs. Appaya. RELIGION. Bhatta. 4990010095444. LITERATURE. sanskrit. . Siddhanta Siromani.S . comp.Bhattoji. 1905. sanskrit. Nagesh. Siddhanta Siddhanjana Part III. Bachaspati. sanskrit. Ganapati Sastri. Dikshit. LITERATURE.Bhattoji. Sarasvati . Siddhantakoumudi Kridanta. 0. 4990010095443. RELIGION. Siddhanta Kaumudi. Siddhantathrya Brahma Sutradhikaranartha Sangraha. Literature. Tarkauacharpati.. A. 1. sanskrit. LANGUAGE. LITERATURE SANSKRIT.. Siddhanta Lekha Sangraha Ed. THEOLOGY.Bhattoji. 2. Gadadharabhatta. Bhattoji. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 143 of 204 Sampath_eBooks Siddhanta Kaumudi. Dikshit. 562 pgs. 1890. RELIGION.. Dikshitha.. 1990030070606. Siddhanta Kaumudi Bakhya. LANGUAGE.. sanskrit..1. 1990. LINGUISTICS. Siddhantasiddhanjana. 756 pgs. LANGUAGE. Muralidhara Jha.. 1882. 5990010098453. 1872. 4990010095445. 4990010095963. LINGUISTICS. 2005. 2005. sanskrit. Siddhanta Kaumudi. 202 pgs. sanskrit.

.. PSYCHOLOGY. 100 pgs. 1990020084735. Siddhantha Kaumudi with Balamanorama commentary uttaradham. SHRI JAGDISH. sanskrit. Yudishtara Mimamsak. LANGUAGE. LANGUAGE. THEOLOGY. Siddhantha Kaumudi with Balamanorama commentary uttaradham. LITERATURE. 4990010095964. Siddhi traya. Sikshadi Vedapandaga. sanskrit. Siddhantha Lakshani.. Sanskrit Grammer.Sampath Kumar. Siksha Sutrani. Siddhantha Kaumudi with Balamanorama commentary purvardham. sanskrit. 198 pgs. Yamunacharya. LINGUISTICS. SINGHI JAIN GRANTH MALA. THEOLOGY. 328 pgs. sanskrit. 168 pgs..mht 18/Dec/2009 . Gadadharabhatta a. LINGUISTICS. Literature. Venkatacharyayajva. sanskrit.. 1990020083232.. LINGUISTICS. 1942. Dikshitha.. 1990020047538. 382 pgs. LINGUISTICS. sanskrit. 5990010098454.. 1990030041775. LITERATURE.. 528 pgs. 1990020047453. sanskrit. 5990010044023. RELIGION.Bhattoji. 42 pgs. 1990020084733. 2040100002445. sanskrit. 2040100028237. 158 pgs. 0.. LITERATURE. Dikshitha. sanskrit. 1990020083230. 680 pgs. . Jin Vijay Muni. 1990020047755. LITERATURE. 5990010098146. 41 pgs. 1911. Yudishtara Mimamsak. sanskrit. LANGUAGE. 2040100030280. Siksha Sutrani.. sanskrit. 0. Sanskrit Grammer. LANGUAGE. PHILOSOPHY. 56 pgs. 1990020047682. PSYCHOLOGY. Siksha Sutrani. Simhavyagra Laksana Ac No 36. N.Bhattoji. Sidhant Sastri Pandit Makhan Lal Ji Tilak. 384 pgs.. 1975. 346 pgs. LINGUISTICS. sanskrit... 330 pgs. Sinhi Jain Granth Mala35. 388 pgs.. PSYCHOLOGY. Yamanuamuni. BABU SHREE BAHADUR SINGHJI. PHILOSOPHY. 1910. 1990020084734. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. . 852 pgs. 1990160083560. Siddhi trayam. 446 pgs. LANGUAGE. Siddhantha Kaumudi with Balamanorama commentary purvardham. Sidhant Sutra Samanvaya. Gadadhara bhattacharya. THEOLOGY. LITAITUCHER. Yamuna Muni. sanskrit. 216 pgs. LITERATURE. RELIGION. 2005. Siddhantha Ratnavali. 1911. 1893. LANGUAGE. A.Bhattoji. 1885. PHILOSOPHY. .. Dikshitha. 42 pgs. 1947.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 144 of 204 Sampath_eBooks Siddhantha Kaumudi with Balamanorama commentary purvardham. 0.. sanskrit. Siddhitrayam. 1954.. RELIGION. LINGUISTICS.. sanskrit. sidhant lanchanam. 1910. Dikshitha.Bhattoji. 1911. sanskrit. Dikshitha. 1990020047539. 1982. THEOLOGY.Bhattoji. Sanskrit Grammer. Yudishtara Mimamsak.. mhtml:file://D:\M. RELIGION. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT.

1940. 925 pgs. smriti mukta phalam pancham khand. . 464 pgs. 1990020047540. 1905. 2005. 1971. RELIGION. THEOLOGY. Devana.LITERATURE. Sivadvaita Nirnaya. 496 pgs. THEOLOGY. . 5990010098455. sanskrit.Danodara Pisharodi. Appayya Diksita. 666 pgs...Sampath Kumar. 411 pgs. J. 1990030083655. 359 pgs. mahadev panday.GHAPURE. 1990030083656. Unknown. Literature. sanskrit. Devana Bhatta. Literature. sanskrit. Skndapuranantargata_sutasamhinta. sanskrit. Bhatta. 1990160083562. 5990010102395. Bhattacharjya.. THEOLOGY. 0. 704 pgs. 301 pgs. . sanskrit. 673 pgs.. sanskrit. sanskrit. RELIGION. . LITERATURE. 1990160083563. 1990030041777. 1909. 5990010098456. Devana.mht 18/Dec/2009 . Smriti Tattbhashya. 334 pgs. 1968. Sita Vicharalahari. sithantkaumudi part 3.LINGUISTICS. dr. 84 pgs. SMIRITIKARANNIRUPANAM. Mahadev Chimanaji Apete.. prabhaker mishra. LANGUAGE. 473 pgs. 310 pgs. 5990010102394. Sarup Lakshman. 616 pgs.. sanskrit. 2040130049219.R. sanskrit. 184 pgs.. RELIGION. 593 pgs. 2006. LINGUISTICS. 4990010095448. sanskrit. Sivalilarnava.. Ananta Deva.. SMIRITI MUKTAPHALAM. . sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 5990010098934. THEOLOGY. 5990010098933. sanskrit.. 32 pgs. mhtml:file://D:\M. RELIGION. Smriti chandrika. 466 pgs.. sanskrit. 1895. RELIGION. Dikshita. sanskrit. 1959. 5990010102393. Smriti Kaustubha. sivasuhardam. 2990100068437. 5990010098147. LANGUAGE. Umveka Bhatta. Skand Puran. Skanda_Purana_Kasi_Kanda. SANSKRIT. 0..LINGUISTICS.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 145 of 204 Sampath_eBooks Siromani Ac No 29. 1990030041776. Sanskrit. D. 2040130049218.. THEOLOGY. RELIGION.. RELIGION. dharpure jagnnath raghunath. sanskrit. 1938. SMIRITICHANDRIKA SRADH KAND. 2006. 224 pgs. sanskrit. Religion. Ghaneekar Baal Krishna Ramchandra.. Sanskrit. LITAITUCHER... THEOLOGY. Skanda_Purana_Avantya_Kanda_Vol7.. Bhatta.. 1999990083043. 1931. . Nilakantha. 2005.LITERATURE. 1929. . 1893. . sanskrit. sanskrit. Skandasvamin And Mahesvara. THEOLOGY. Raghunandan. LITAITUCHER. . 4990010095447. Smarati Koostubhah. 1990160083459. 1934. LANGUAGE. 1918. . 272 pgs.. Literature. Slokavartika Vakhya tatparyatika... sithantkamudi balmnorama. sanskrit. Smritichandrika. 615 pgs. litrature. 405 pgs. Literature. sanskrit.

Smruti Chandrika Vol 1.. 1990030083661. 1914. 2006. 786 pgs.. 5990010098936. Smritisaroddhara. 78 pgs. sanskrit. 1990030051974. 1932. LANGUAGE. sanskrit. Devna Bhatta.. sanskrit. 2006. sanskrit. 1913. Smruti Kaustubhaha. Vaidyanatha Dixita. 166 pgs. RELIGION. 1884. Smruti Chandrika Vol 2. 645 pgs. sanskrit. 322 pgs. Devana Bhatta.LINGUISTICS.. sanskrit. 1990030083658. sanskrit. L SRINIVASACHARYA. THEOLOGY. Devna Bhatta. THEOLOGY. sanskrit. 1988. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 146 of 204 Sampath_eBooks Smritichandrika. 765 pgs. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 1990020084736. 1988.. THEOLOGY.. 1988... 1990030051978. 285 pgs. mhtml:file://D:\M. Smruti Sandharbhah Vol 3. 1975. SOCIAL SCIENCES. 574 pgs. RELIGION. Devana Bhatta. THEOLOGY. SMRITICHANDRIKA(PART2). smrti material in the mahabharath. Smritichandrika pratham. sanskrit.. THEOLOGY. SMRTIMUKTAPHALAM -PART 1. RELIGION. 1990030051977. SMRTIMUKTAPHALAM -PART 4. sanskrit. 1990030051972. Smritikaustubha. SMRTIMUKTAPHALAM -PART 5. Vaidyanatha Dixita. RELIGION. 5990010098935. 217 pgs.. Vaidyanatha Dixita. Unknown. RELIGION. 1990030083659. 1990030083657. Smruti muktaphala Dharmasatra Prayaschitta Kanda. 741 pgs. THEOLOGY.. THEOLOGY. Banerji.. 1990030051973. Smruti Sandharbhah Vol 5. RELIGION. RELIGION.Vaidyanatha. sanskrit. Devana Bhatta. SOCIAL SCIENCES. 382 pgs. 491 pgs. 1990020084979. Maharshies. 1921. 0. 1916. RELIGION. Smruti Chandrika Ashaucha Kanda. Devna Bhatta. 2006.. Smruti Chandrika Vol 3. RELIGION. 241 pgs. RELIGION. LITERATURE. sanskrit. Visvambhara Tripathi. 219 pgs. 1999990083044. 615 pgs. Smruti Chandrika Anhika Kanda. THEOLOGY. THEOLOGY. Litetrature. 5990010098937. Dikshita. THEOLOGY. SOCIAL SCIENCES.LITERATURE. 228 pgs. 1990030051971.. 1885. THEOLOGY. Panishkar Laxman Sharma Tanujanash Vasudeva Sharma. sanskrit.Sampath Kumar. Smritichandrika_vyavaharakanda_part_II. RELIGION.. 1990020083234. RELIGION.. sanskrit. Devanabhatta. THEOLOGY. 467 pgs. sanskrit. SOCIAL SCIENCES.. Vaidyanatha Dixita. Chandra. 1990030083662. Raya Mukuta. 1988. SANSKRIT. DEVANA BHATTA. Suresh. sanskrit.. sanskrit. 414 pgs. 467 pgs. Maharshies.. 2006. 2006. SMRTIMUKTAPHALAM -PART 3. 2006. 1990020083233.. Smruti Ratnakara nama Dharma Sastra Anhika prakarana. 1990030083660. 1988. 688 pgs. sanskrit. 1988. sanskrit. 416 pgs.. 5990010102353. Religion.

LITERATURE. Ramkanthacharya. sanskrit.. Garbe. Smruti Sandharbhah Vol 2. 143 pgs.1. kallat'a. SANSKRIT... LANGUAGE. 0. Smruti Saroddhara vol. Sradda_Viveka. Tripati. 695 pgs. sanskrit.LITERATURE. Raghunandana Bhattacharya. THEOLOGY.. 2040130049221. LINGUISTICS. Maharshies.. 1990010087988. 5990010102396. sanskrit. 0000. RELIGION. RELIGION. 696 pgs. 40 pgs. 0. Sragkashikashth. 1942. 1990020084737. 2040100049222. Literature. 176 pgs. sragii. LITERATURE.. . sanskrit. 1988.. Smruti Sandharbhah Vol 1. 0. sanskrit... sanskrit. Tripati.LINGUISTICS. 5990010098457. 1988. 423 pgs. RELIGION. 1872. 1988.. 1906. sanskrit. Smruti Saroddhara vol. 287 pgs. Tripati. Richard. Ramakantha. 2990100073043. 0.. SOCIAL SCIENCES. 4990010095965. 1990020083237.. spandakaarikaa.. . Soorisarvaswam.. 1990030051980. LINGUISTICS. V S Agrawala. Maharshies. Anandachandra. 1990030051975. Srauta Sutra of Latyayana. Maharshies.3.. 1990020083236. 693 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 147 of 204 Sampath_eBooks Smruti Sandharbhah Vol 6. LANGUAGE. sanskrit. 1835. 1910. sanskrit. sanskrit. SOCIAL SCIENCES. RELIGION. 1988. 1911. Spandkarikah.2. 1912.Vishwambhara. . Spandakarika_vivriti. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . 1902.Vishwambhara. 314 pgs.. 2. sanskrit. sanskrit. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasane shreshht'inaa.. sanskrit. THEOLOGY. SOCIAL SCIENCES. sanskrit. 136 pgs. sanskrit. Katyan. Smruti Saroddhara vol. THEOLOGY. 374 pgs.Sampath Kumar. 106 pgs.. sanskrit. 213 pgs.Vishwambhara. Literature. 1990020083235.. Sri. Smruti Tattva vol. LANGUAGE... 5990010098148. Vedantavagisa. 1990030051979. . 175 pgs. 1990010087989. Smrutyartha_Sagara. 102 pgs. ed. 1895.. Sree Subhodhini. 1990030051976. ed. 1957. Sanskrit. Smruti Saroddhara vol. . Sanskrit.. . 92 pgs. Sparks from the vedic fire.Vishwambhara. 104 pgs. Maharshies. Pandita. 4. . sanskrit. 438 pgs.LITERATURE. Srauta Sutra Of Apastamba vol.2. SOCIAL SCIENCES. Religion. 1935. sanskrit. 631 pgs. THEOLOGY. RELIGION. 2990100073041. Nanda. 423 pgs. 2040130049220. 1990020083238. 1999990083045. Tripati. 4990010096176.. SRADDHA KALPALATA. 720 pgs. LANGUAGE. Smruti Sandharbhah Vol 7. 292 pgs.LINGUISTICS. 1970. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. sanskrit. . SOCIAL SCIENCES. RELIGION. THEOLOGY.

Literature. . 92 pgs. sanskrit. 1990160083556. RELIGION.. 580 pgs. sanskrit.Head sanskrit department.. 1916. Suri Haribhadra. Kaviratna Nalangilli. 824 pgs. sanskrit. SRI BHASAYA. 1907. sanskrit. 5990010098938. sanskrit. RELIGION. .. Literature. Literature. 5990010102397. 850 pgs. THEOLOGY. 1990010086404. 455 pgs. . Sri Bhagwat Sandarv mein Ist. 5990010097049. Sri Bhagavad Gita.. Sri Brahmasutrani. 1919. 1927. . 5990010102399.. 214 pgs. Suri Sri Vijayodhaya. 99049990030282. sanskrit. sanskrit. Sri Arvinddarshanam.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 148 of 204 Sampath_eBooks Sri -bhashya of ramanujacharya. 46 pgs. SRI BHASYA... LITERATURE. A. K Sri Krishna Das. M. 1919. 99049990002446. . 5990010098459. sanskrit. 490 pgs. 117 pgs. Sri Bhashya -part-II nd. 1992. . Literature. Vedanta... 200 pgs. . sanskrit. yasovijay.Linguistic. 1943. 1941.. 4990010095450. 1914. RELIGION.. Literature. Nivasacharjya. 588 pgs. 5990010098461. 5990010098458. 1907. .U... Sri Baghavad Geethai Vilakkap Perurai. 178 pgs. PANDIT ANANTACHARAYA. M.. Sanskrit Mimansa.. sanskrit. sanskrit. 5990010102398. sanskrit. Sri Bashyam. Language. 5990010098460. PSYCHOLOGY. sanskrit.M. sanskrit. Sri asmarta prabhuh. PANDIT.. Sri Bashya Vimarsana Pariksha. THEOLOGY.. 46 pgs.. VASUDEV SHASTRY. Satya prakash singh . Shastry. Sri Bhashya-part-I st. Sri madradha mohan Goswami bhattacharya. Vedanta. BIDHYA DHAR. LITERATURE. 1956. SANSKRIT. Sri Astak Prakaranam. sri adhayatam saar granth. 1167 pgs. 202 pgs. Sanskrit Mimansa. Literature. ed. 1914. 580 pgs. literature. Sri Sundaracharya. 4990010095449. 1990160083558. 1916. 703 pgs. 1937. 2990100073044.Ranganadhacharya. ANANTACHARAYA. Sri Bhakthamala Ramarasikaavalee Part II. sanskrit. sanskrit. Literature.. Sri Anekant Vyavastha Prakaranam. Rangachariar. 90 pgs.. 1952. mhtml:file://D:\M. 1942. 123 pgs. Sri Sundaracharya. sanskrit.. 1990160083444. 369 pgs. 572 pgs.. PHILOSOPHY.mht 18/Dec/2009 . THEOLOGY. Vasudev. sanskrit. Sri Bhashya Vartikam.Sampath Kumar. sanskrit. Sri Bashya Vimarsana Pariksha. 2040100047001. Sri bhagawadramanuja granth mala. LITERATURE. 1937.. Sri bhashya of ramanujacharya part1. 99049990002447. sanskrit. 2990100073046. sri jagdamba charya. 0. 99049990030281. sanskrit. sanskrit. 365 pgs. 1927. Sri Bashyam..

sanskrit. sanskrit. Sri Laksminarayana Samhita Vol 3. 2040100028238. 1943.mht 18/Dec/2009 . Sri Laksminarayana Samhita Vol 4. 917 pgs. 400 pgs. SRIKANCHI. SRI SUBRAMANYA SASTRY. LITERATURE. 401 pgs. THEOLOGY. Sri darshanoadayah. 1990030070607. 5990010102330. 2005. Sri Devi Mahatyam Chandi Navasathi Mantra Mala.. Sri Gorishankar. sanskrit. Stotras. Pandit. 707 pgs. 744 pgs. sanskrit. Literature. 610 pgs. 1990160083564.. 5990010098462. 184 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 149 of 204 Sampath_eBooks Sri brihadaranyakopanishdhashyam. Swami Sri Krasnavallabhacarya Sastri. 290 pgs. LITERATURE. SANSKRIT. Sri Laksminarayana Samhita Vol 1. THEOLOGY. 5990010098939. 2990100073045. Sri Laksminarayana Samhita Vol 2. mhtml:file://D:\M. Radakrisna. sanskrit..Anantakrishna Sastri. sri dharam parichano ras. sanskrit. 325 pgs. Swami Sri Krasnavallabhacarya Sastri. Swami Sri Krasnavallabhacarya Sastri.S. HISTORY. THEOLOGY. sanskrit.. Swami Sri Krasnavallabhacarya Sastri. THEOLOGY. 1990030070610. Sri Madwasiddantasarasangraha. sanskrit. THEOLOGY. 1958. Saktism. Sri byas pranitabrahm sutrani. RELIGION. 1990030070612. BIOGRAPHY. sanskrit. RAMANUJ SWAMI. sanskrit. 1933. . 380 pgs.. pandit nem vijayjino. Gopananda Natha. RELIGION. 2005. T. THEOLOGY. 259 pgs. 1976. 2005.. Sidhantshastri. . sanskrit. 5990010097050....Krishnacharya. Literature. Sri Gopalnand ji Swamiji Krit Vartayen. sanskrit. sanskrit. 2005. sanskrit. 616 pgs.R.B. 47 pgs. 5990010098464. Phulchand. 1927. . 586 pgs. 2005. Sri Jayapura Raja Vamsyavali. Literature. 5990010098463.. 2005.. 372 pgs. RELIGION.. Sri Laxminarayan Sanhita Chaturath Khand. 164 pgs. 1990030070611. sanskrit. Sri Machankara Digvijayaha. 256 pgs. LITERATURE.. 665 pgs. Sri Madhvacharya Brahmasutra Bhasya Vol 3. 662 pgs. 1985.. Sri Machankarakruta Vakyavritti. 1906. N. 2040100028239. RELIGION. LITERATURE. 1990160083453. Hari Narayana Apte. Sri geeta dharma sangrah dipika. . 1999.. 1990030070609. Anandtheertha Bhagavatpadacharya. sanskrit. 1992.. 1922.. RELIGION. sri jagdamba charya. SRI KANAKASABAPATIIIYA BODHAYANA. 293 pgs. sanskrit. sanskrit. 2040100047002. Sastri Swami Sri Krishna Ballbhacharya Sastri Navanagar Soorastra. Sri Lalitha Sahasranama. Ramanatha Nanda Sarma. 1931. sanskrit. Raghunatha charya . 1990030070608. RELIGION. S. Sri Haribhaktirasamrit sindhu.. 5990010102329. GEOGRAPHY. . literature. sanskrit... 2040100047003.Sampath Kumar.

Sri Paramesvara Samhita. sanskrit. lakshmi dhar.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 150 of 204 Sampath_eBooks Sri Mahabharata Anushasan Parba..LITERATURE. . sanskrit. M. 2000.LITERATURE. 1994. Sri Parasara Samhita : Hanuma Charitram .. THEOLOGY. 5990010097053. 686 pgs. THEOLOGY.. sanskrit. RELIGION.Vol -1. Sri MamMahabhartam (Mul matram) -tritiyo bhag. RELIGION.. 2040100028247. 1922. 119 pgs. Sri Parasara Bhatta's Sri Ranagarajasta .mht 18/Dec/2009 . Chidambara Sastry . sanskrit. Philosophy. 636 pgs.LITERATURE. LANGUAGE. 1990030041890. sanskrit. LANGUAGE. 5990010097054. sanskrit. 2005.. THEOLOGY. Sri Radharassudhanidhistwa. Philosophy. 1926.. . N. 1916. Sri Krishna Sastri. KshemaRaja. 98 pgs. Shri Govindacharya. 0. .srinivasacharya. LITERATURE.LINGUISTICS. 652 pgs. 1858.Pandit Madhusudan Kaul. 1997. Rasikaver sri Harilal vyas. 2040100047004.. sanskrit. Parasara Samhita. Sri Nyayamrutha Kaladharaha. 757 pgs. 1934. 4990010095968. 495 pgs. sanskrit. R. sanskrit.Yognarsingharya. Literature. Sri Manmaharaj Sanskrit Mahapathshala Patrika -Trimasik. Pandit Madhusudan Kaul. 1043 pgs. M. H. ... A. sanskrit. 498 pgs. sanskrit. Sri Mahabharatam. RELIGION. 2040100049234. sanskrit. Sri Muhurtha Marthanda. 755 pgs... 438 pgs.LINGUISTICS. Sri Malinivijayottara Tantram. 439 pgs. RELIGION. Sri MamMahabhartam -Tatsaya Dwitiya bhag.Vol 2. 210 pgs. 2005. N. 308 pgs. sanskrit... 1998. sanskrit. sanskrit. sanskrit. Sri pancararatra raksa of sri vedanta desika. A. sanskrit. Sri panbhashachandrika.. 1907. 0. . Sri Malinivijayottara Tantram-Vol-I st. 2990100030288. 5990010098468. 2040100028248. 2000. Sri Manmahabharatam (Mool Matram) Part-4. Literature. sanskrit. 0.LINGUISTICS. 0.. 4990010095967.Vol 2. Sri Parasara Samhita : Hanuma Charitram . LANGUAGE. Literature. T. Literature. Tirumazisai Alwar.. mhtml:file://D:\M. 1990030070613. Tirumazisai Alwar. 1957. 5990010097052.. 471 pgs. .. sanskrit. 5990010098149. Literature. Sri Man Mahabharatam.. 5990010098465..Sampath Kumar. Literature. Parasara Samhita. A. . 848 pgs. 5990010098173. 0.. sanskrit. Literature. Sri Mahabharati Biratparba. 5990010098467. 1916. 238 pgs. Protap Chandra Roy. 5990010097051.. sanskrit. THEOLOGY.Vol -2. A. Sri pancararatra raksa of sri vedanta desika. 292 pgs.. 5990010098466. 2990100002453. Sri Parasara Bhatta's Sri Ranagarajasta . 210 pgs. 391 pgs. 301 pgs. . 1990010087991. T. Chidambara Sastry . Krishnacharaya.

1998. 2040100030289. . Sri Sandhya Bhashyam. 2040100002454. 336 pgs. 0. 28 pgs. Not Available. 1990010087992. 344 pgs. 1960.. 5990010102401. 2990100073048. Ramachandra Iyer. 1990020083240. Saivism. Sri Ranganata Ramayana. . Narayana Maha deshika. THEOLOGY. sanskrit. T. ganpati krishna. 1990020084742. Sri saraswati paras chaturvedanam. 1942. sanskrit. Literature. 218 pgs.. Vallabhacharya. Vidhya Niwas Mishra. Sri Rudra Bhashyam. 625 pgs. Sri Ramtapneeyopanishad. RELIGION. Sri sankaracharya vol 10. sanskrit. LITERATURE. 5990010098470. 1933. 323 pgs. . Sri sankaracharya -Vol -19. Sri Sri Vishnu Purana. sanskrit. 1931. 2990100073049. Krishnamacharya. Kuratalwar. 1994. LINGUISTICS... Literature. Sri Subodhini. Narayana Maha deshika.. 221 pgs. THEOLOGY. sanskrit.. 625 pgs. 230 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 151 of 204 Sampath_eBooks Sri Raga Ratnakar Tatha. sanskrit. T. Valmiki Maharshi. . 532 pgs.. 1927. 1909.. Sachchidananda Sivabhinava.. . Literature. sanskrit.. Anandtheertha Bhagavatpadacharya. sanskrit. . 0. RELIGION. 5990010098469. 447 pgs.K. sanskrit.V. sanskrit. 459 pgs.. . RELIGION. 2040100047000. 401 pgs. K Srikrishna Das. 1915. Sri sharirakamimasa bhashya prathmo bhagah. 1958. THEOLOGY. sanskrit. 60 pgs. Sri rama gita. 2040100028250. Munilal Gupta. 0. Saivism.. 2040100028251. THEOLOGY. 1994. LITERATURE. 0... 1990020084988. 605 pgs. sanskrit. LITERATURE. Literature. 656 pgs. 299 pgs. K Krishna Das. LANGUAGE. Literature. Literature. LITERATURE. . sanskrit. 538 pgs. 1990010086405. LITERATURE. Sri Siva Samhita. Ramachandra Iyer. Sri Ramanuja Campu. LINGUISTICS.. sanskrit. . sanskrit. 1999990083048. 153 pgs. Sri sankaracharya vol 12. LITERATURE.. 154 pgs. sanskrit. sanskrit. mhtml:file://D:\M.Sampath Kumar. Munilal Gupta. sanskrit. Sri Ramanujacampu. RELIGION.mht 18/Dec/2009 . 1990020084989. Sri Satika Threemuthrrasagara Nam. 5990010102400... Sri Sandhya Bhashyam. LANGUAGE. 2990100028249.K. RELIGION. Sri Rudra Bhashyam.. sanskrit. 288 pgs... 1942. THEOLOGY. 2990100073047. Philosophy. 5990010097055. Sri Stavam. sanskrit. sanskrit. 329 pgs. . Literature. Sri Sarvamoola Grathalu Vol 2 . Sri Sri Vishnu Purana. 1922.. LAKSHMI NARSING KUMAR. sanskrit... 5990010097056..

1990020047709. 5990010098940. Sri Vyasyogicharitam. sanskrit. PHILOSOPHY. sri venketesh astootar sahatra naam.K. 1899. Sribhashya with 2 commentary Srutaprakashika of Sudarshanacharya and Bhavaprakashatika of Rangaramanunja vol. Ramanuja.T. sanskrit. sanskrit. Sriramaujacharya. sri che. 81 pgs. 1904. 1916.. Prof.. 1997.T. SriBhashyam with commentaries Srutaparkashika of Sudarshanacharya and Bhavaprakashikatika of Rangaramanuja vol.K. 104 pgs. THEOLOGY.Varadaraja.Sampath Kumar. 0. mhtml:file://D:\M. 1967. 230 pgs.K. . 1961. 5990010098471. sanskrit. 690 pgs. 1010010030522. PHILOSOPHY. sanskrit. Sribhashya vol. 1925. 440 pgs.4. Sri Venkatasastri. sribhasyaprakasika. sanskrit. 526 pgs. Sriharibhaktirasamritsindhuh.Volume 4.. sanskrit. sanskrit.. sanskrit. 0. literature.. 1990160083450.. LITAITUCHER.6. 486 pgs. LITERATURE. THEOLOGY. PHILOSOPHY. . Prof..Volume 1. sanskrit.Pandurangi. 1990030070614.4.1. 2005. sanskrit. 483 pgs. sanskrit.. PHILOSOPHY. 1915. RELIGION. THEOLOGY. ed. Sribhashya Vartika. RELIGION. 1936.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 152 of 204 Sampath_eBooks sri utapadadisidhi. Srimad Bhagavatam .. 1990020047708. litreture. 1010010030523.. Sribhashyam. 1997. 2990100073051. sanskrit. Ramanujacharya.Pandurangi. 535 pgs. Srinivasagarya. 236 pgs. 386 pgs. 576 pgs. 325 pgs. Prof. 495 pgs. sanskrit.T.. Sri-Sankaracharya's Miscellaneous Works vol.T. 2040100028252. PSYCHOLOGY. Srimad Bhagavatam .. suri sri chandrasen. LITERATURE.. 294 pgs. PSYCHOLOGY. 1990160083474. Sri Vasistasangraha. Srimad Bhagavatam .Volume 3.. 1990010087993. 1997. 3. 420 pgs. sanskrit. SriBhashyam with commentary Srutaparkashika of Sudarshanacharya vol. bhatta. Suri. 1988. Srijeevgoswami. 48 pgs. Prof. 1906. 1867. PSYCHOLOGY.K. Sanskrit. 1010010030520. Srimad Bhagavatam . sanskrit. 460 pgs.. SRI KRISHNA DAS. 497 pgs.Pandurangi. LANGUAGE. 1917. 1990020084738.Volume 2. Sriramanujacharya. SriBhashya Prameya Mala. sanskrit.. RELIGION.. annarav. PHILOSOPHY. LINGUISTICS..mht 18/Dec/2009 . sanskrit. sanskrit. Sri Vishnornama Sahasram. Sanskrit. 1010010030521.Pandurangi. Lord Vishnu. 4990010095966. Mahadeva. PSYCHOLOGY. 780 pgs.. Sanskrit. Sastri. Ramanujacharya. Sanskrit.Ratna gopala. 1997. 1990020047674. 1990020047685. Sri vyas pranitabrahma sutrani. 5990010098941... Literature. PSYCHOLOGY. Literature. 1990020083241. poet somanatha. sanskrit.

THEOLOGY..Hanumanth Rao. Vinayak Ganesh Apte. Ganapatiram. 1010010030524. 2006.K. 150 pgs. Literacture. 1998.T.Ayodhyakanda. Ayodhya kandam. 5990010102403. sanskrit.. 414 pgs. Sanskrit. Mahrshi Valmiki.. Srimad Valmiki Ramayanam Saralagadyatmakam. RELIGION. sanskrit. Sri Venkatanatha. 1997. 497 pgs. sanskrit. sanskrit.. 271 pgs. Srimadbagavatamahapuranam. sanskrit. THEOLOGY. THEOLOGY. sanskrit.. THEOLOGY.Yuddhakandam. sanskrit.Volume 5. Srimad Valmiki Ramayanam . Shastri. K. sanskrit. 2005. sanskrit... RELIGION.Uttarakandam. Prof. Rhys davids. 2006.. Hanumantha Rao. 5990010102402. Srimad Bhagavadgita II. 648 pgs... 771 pgs.mht 18/Dec/2009 . 1982. Mahrshi Valmiki. 1990030085058. 1905. RELIGION. Literature.. 1990030083665. 1905. 2990100073056. 2006. Srimadbhagavadgita. sanskrit. Srimad Valmiki Ramayanam . sanskrit. Srimad Valmiki Ramayanam. RELIGION. sanskrit. 1010010030525. Srimad Valmiki Ramayanam . srimadavalmikiramayanam Yuddhakandam. THEOLOGY. THEOLOGY. THEOLOGY.. 1990030085057. 1997. 438 pgs. Mahrshi Valmiki. 1990030041891. 291 pgs. 2006.Pandurangi. 1990030085055. RELIGION. sanskrit. K Hanumantha Rao. sanskrit. SANSKRIT. . K. 622 pgs. mhtml:file://D:\M. 1857. 1990030083663.. 1990030085061. RELIGION. Pandit T. 75 pgs. 2990100073070. 1990030085060. Mahrshi Valmiki. . sanskrit. 1954. 2006. Sri Sankaracharya. 291 pgs. RELIGION. THEOLOGY. 1997. I. Srimad Vijayindratirtha. Mahrshi Valmiki. 1997. RELIGION. Srimad Bhagavadgita. 5990010098943. Srimad Valmiki Ramayana Balakana . RELIGION. sanskrit. Srimad Valmiki Ramayana (Vol-II). 389 pgs. RELIGION. 2990100028240. 460 pgs. Ramayanam. Maganlal.Balakandam. SRIMAD BRAHMA SUTRANUBHASYA. 2006. 718 pgs. 1990030085062. Srimad Balmiki Ramayanam (Vol-8). sanskrit.Laxman Acharya. 416 pgs.K.. Srimad Valmiki Ramayana Voll.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 153 of 204 Sampath_eBooks Srimad Bhagavatam .Volume 1. 286 pgs. Mahrshi Vedavyasa..1.Pandurangi. . Srimad Brahmasutra . Prof. 754 pgs. sanskrit.. THEOLOGY. 733 pgs. Sanskrit..T. sanskrit. sanskrit. . 2006. 5990010098472. THEOLOGY. RELIGION. Literature. sanskrit.. Srimad Valmiki Ramayanam . 558 pgs.Sampath Kumar. Literature. THEOLOGY.. RELIGION. 285 pgs. 2006. .. 2040100047006. Srimadbhagavadgeetha. Srimad Valmiki Ramayanam : Balakandam. THEOLOGY. 2006. 5990010098942. 1990030083664.. 768 pgs. Srimad Jayatirthas Tattvasankhyanatika.

2040100028241. THEOLOGY. 1981. 1981.. 2005.. . .. 1936. THEOLOGY. sanskrit. SRIMAN MAHABHARATAM. Anandtheertha Bhagavatpadacharya. 1911..R. . sanskrit. Srimadbhagavadgita prathamadvitiyadhyayou. Sridaraswami. 575 pgs. sanskrit. sanskrit. 5990010102404. Venayaka ganesha aapte. . . RELIGION.. Philosophy. Bhagavadgeeta. Sanskrit. 0.1. Wasudev_Laxman_Shastri_Pansikar. 2006. 2006. RELIGION. 1911.Bhattoji. 1914. Dwarika prasad sharma. sanskrit. 750 pgs. 2040100002450. Sastrulu.. 2006. . 1990030085064. THEOLOGY. sanskrit. srimadramayana..V.. 1911. sanskrit. sanskrit. Srimadbhagavadgita. 770 pgs. Philosophy. SANSKRIT. Srimadbhagavatm. Srimad_Bhagavadgita... Sriman Mahabharata. 5990010098476. 5990010098473. 2040100073052. sanskrit. 5990010097057.. Dikshitha.. 1127 pgs. 5990010098474. 316 pgs. 0. LINGUISTICS. 1990030041892.. THEOLOGY. Literature. 5990010101870. .. 1990030085063. . WASUDEV LAKSHMAN SHATRY. Srimadbramhasutrabhashayam. 2006. Srimadbhagavadgita (Sanuvada Sridhari vyakya). N.. Sriman Nyadudha Vol ..T .Acharya. . Srimadwalmiki Ramayan ( Uttarkand Uttaradh-10. 1190 pgs. sanskrit. RELIGION. sanskrit. Sriman Nyadudha Vol . mhtml:file://D:\M. 521 pgs. SRIMADBRAMAHAANUSUTRABHASHAYAM. Krishnacharya . 1983. . Literature.1. 184 pgs. sanskrit. 233 pgs. 185 pgs.. sanskrit. Srimad_Bhagavadgeeta. Vedavyasa. . Srimadramayana. Valmiki Maharshi. sanskrit. 1950. Vedavyasa. 5990010098475. Valmiki Maharshi. sanskrit. A. Srimad_Vallabhacharya. sanskrit. THEOLOGY. LITERATURE. . 1990020084991. 405 pgs. sanskrit. Srimadhya_Mahapuranam. LITERATURE. sanskrit. RELIGION. 420 pgs. 2040100073054.. RELIGION. LANGUAGE. Srimad_Brahmasutra_Bhashyam_Vol_I_Part_3. Srimadbhagavadgita (Padaceda Anvaya). LITERATURE SANSKRIT. Ramaswamy . 1990030085065. 1990020084745. 956 pgs. LINGUISTICS. 551 pgs. 2040100073053. 416 pgs. 292 pgs. Srimadramayana. THEOLOGY.. LINGUISTICS. LANGUAGE.. 211 pgs. 276 pgs. Sanskrit.. LITERATURE. 920 pgs. Srimad_Brahmasutrani_part_2..Sampath Kumar. . 2040130049241. 1936. RELIGION. 1990020084992. Mahirishi Krishnadwaipayana. 1990030085066. sanskrit. 808 pgs. sanskrit. GOKULANATHAJI MAHARAJA. 559 pgs. 1956.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 154 of 204 Sampath_eBooks Srimadbhagavadgita. V.mht 18/Dec/2009 . LANGUAGE. LITERATURE. 355 pgs. Srimadbhagwatgeeta Granthank 34. 2040100047005. sanskrit.

Sharma. 1983. 1931.2.5. Literature. THEOLOGY. Srimanamahabharatam Sabhaparva.6. . Sriman Nyadudha Vol . Literature. Mahrshi Valmiki. 320 pgs. 165 pgs. sanskrit. 1982. . 2040100002449. 164 pgs. sanskrit. Philosophy. 2040100028245. sanskrit. 2040100030283..9.N. 1983. THEOLOGY. 1981. . 390 pgs. 311 pgs.12. 165 pgs. 1983. 2040100002448. sanskrit. Srimanmahabharatam. Venkataraya Suri. 2040100030284... 1990020084747. sanskrit... sanskrit. RELIGION.. 650 pgs.. 2040100028244. Philosophy.. SrimaSrimaSrimad Valmiki Ramayanam .. 0. Sriman Nyaya Sudha Vol . sanskrit. Sriman Nyadudha Vol . sanskrit. 1982. Mahrshi Valmiki. 5990010098947. 2040100030285.. Philosophy.3. 160 pgs. sanskrit. .8. 164 pgs. . . Srimat Bhagavat vol. sanskrit. Sriman Nyadudha Vol . 1. Philosophy. 2006. 99049990002451. Philosophy. Literature.5. Srinivasayatra nakshtra mala. RELIGION. 1982. Sriman Nyadudha Vol .4. . 160 pgs.. Philosophy. . sanskrit.Kishkindhakandam.2. Sriman Nyayasudha part 1. RELIGION.9. 2040100028246. . 1983. . Bedabyas.. 1983. Philosophy. Philosophy.1. 1922. BIOGRAPHY. sanskrit. 164 pgs. sanskrit. Philosophy.. 164 pgs.. . 164 pgs. 198 pgs. Sriman Nyadudha Vol . 2040100047009. 1982. 5990010098945. 2040100028242. . sanskrit. 2040100047008. . Sriman Nyadudha Vol .2. 99049990002452. Philosophy. 4990010095969. sanskrit. N. SrimaSrimad Valmiki Ramayanam . Literature. 1920. sanskrit. sanskrit. 813 pgs. . 1982. . 1983. THEOLOGY. 5990010098944. mhtml:file://D:\M. . 171 pgs. . Sriman Nyaya Sudha Vol . sanskrit. 1934. sanskrit. 723 pgs. .. Sriman Nyaya Sudha Vol . 165 pgs. 1990030085059. Philosophy. Srimat Bhagbat Gita pt. GEOGRAPHY. Sriman Nyaya Sudha Vol .. Sriman Nyadudha Vol . 2040100028243. 731 pgs. Philosophy. B. Srimat Tatparya Chandrika Volume III. sanskrit. 99049990030287.Aranyakandam. 618 pgs. 1932. Philosophy. .K. Sriman_Nyayasudha_part_2.. Sriman Nyadudha Vol . RELIGION. 1061 pgs. Srimanmahabharatam XIII.. 165 pgs. 1909. 136 pgs. 99049990030286. sanskrit. Sriman Nyadudha Vol . 1990030085056. sanskrit. 256 pgs. 1983. . 185 pgs. HISTORY. THEOLOGY.5. 5990010098946. 171 pgs. Jayatheertha..mht 18/Dec/2009 ... . ... sanskrit. Philosophy.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 155 of 204 Sampath_eBooks Sriman Nyadudha Vol . Jayatheertha.Sampath Kumar. 4990010095970. 1983..8. 2006. sanskrit.. A. 1983. sanskrit. . srimanmahabharatam AAdiparvani Dwiteeybhagah.. sanskrit. 2040100047007..

sanskrit. 84 pgs. N. HISTORY. Sristotra Ratnakara vol. sanskrit. LINGUISTICS. 2040130049227. 2040130049228. BIOGRAPHY. RELIGION. RELIGION. 264 pgs. LINGUISTICS. sanskrit.. 744 pgs. 0. Sri_bhashya_vol_2. THEOLOGY. Visvarupacharya. 352 pgs... THEOLOGY. THEOLOGY. 1895.LITERATURE. Srivachana Bhushana. Unknown. Thathacharya. LANGUAGE. sanskrit. RELIGION. PHILOSOPHY. Sristotra Bhashya with Rahashya Raksha. sanskrit. 1240 pgs. Sristotra Bhashya with Rahashya Raksha. 1 pgs.2.. THEOLOGY. . . . RELIGION.. sanskrit. 1990020047548. RELIGION. 1990020083262. PSYCHOLOGY. Srivachana bhushana Vyakhya. 0. . LANGUAGE.. 1867. THEOLOGY. LITERATURE. LANGUAGE. Pillailokacharya. Srivachana Bhushana with Varavara muni commentary.Pillailoka. 168 pgs. PHILOSOPHY.mht 18/Dec/2009 .. 1926. sanskrit. 4990010095971. RELIGION. 2040130049226. Ramanuja. Srivallabhadigvijaya.. . 1990020047571. 38 pgs. Yamunacharya or Alwandar. LITERATURE. 1990020083245. Sriyajnavalkyasmriti. Sri_Acaranga_Sutram_Part3. 1990020083244. Sanskrit. 0. Sri_Bhavishya_Mahapurana. Pillailokacharya. . Sri_Madbhagavatham_Vol_7. sanskrit.. 2040130049224. LANGUAGE. THEOLOGY. sanskrit. 353 pgs.. Unknown.. 5990010098477. 1887. Sriranga Mahathme. 5990010098150. . 1943. sanskrit. 1990020083246. Yamunacharya or Alwandar. sanskrit. . Srivachanabhushana with commentary of Manavala Muni.. 1990020047525. 706 pgs. Jeeyar.. Srivedastute Sridhariatikaya Subodhini.. Srivaishnava Samachar Niskarsha. Sanskrit. 234 pgs. A. 318 pgs. 1990020083243.. 450 pgs. Dharanidhaacharaya. GEOGRAPHY. RELIGION. 1990020083239. Anonyms. sanskrit. 115 pgs. sanskrit. 450 pgs. 0. 1970. . Pillailokacharya. 1885. LINGUISTICS. Srivachana Bhushana with Varavara muni commentary. . PSYCHOLOGY.. Pillailokacharya. 0. sanskrit. 1999990083046. 1990020083247. RELIGION.Nallur. Pillailokacharya. 1990020047572. 1990030083666. 2006.. 1990020084993. 564 pgs. Sriranga Mahathme. LITERATURE. 1990020084748. 1926. 0.. LITERATURE. Sri_Madbhagavatham_Vol_5.Sampath Kumar. 0.. THEOLOGY. 821 pgs. sanskrit. 910 pgs. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. LANGUAGE. Srisukta bhashyam. 46 pgs.LINGUISTICS. 1990020047549. 142 pgs.. sanskrit. Sriramachan padhti sanhita. . LINGUISTICS. . sanskrit.. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 156 of 204 Sampath_eBooks SriRama Ramanuja Stotra. Literature. . . Sanskrit. Srisampradaya Mimamsa.. 0. THEOLOGY.. 1909. Sanskrit. RELIGION. 215 pgs. sanskrit. 225 pgs. Philosophy. 178 pgs.. . Unknown.

2040130049240. . .. LINGUISTICS. .. 1878. K.Kota. Sri_Skandamahapuranam_Saptmaprabasakandam_Prarambyathe. sanskrit. . 0. 1990020083250. 780 pgs. Stotra Ratnam with commentary called Stotraratna Sara prakashika. Vijayarghava . Sanskrit. Sanskrit.. Sri_Madvalmikiramayaname_Sundharakandam. 2040100049235. Yamunacharya. Srngaraprakasa. 483 pgs. Philosophy. LANGUAGE. LANGUAGE. 600 pgs. 2040130049231. Sri_Madhragra_Sanhitha. 2040100049242..1. ..Sampath Kumar. . 1999990083047. sanskrit. 2990100073059. 1865. LITERATURE. 106 pgs.. Bhatta Narayana. Stava Chintamani. Srei sankaracharya.Prathivaadi_Bhayankar. . 2040130049236. Sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 157 of 204 Sampath_eBooks Sri_Madbhagavathe_Akadhasaskandhaha.. LINGUISTICS. LITERATURE. 1990020084994... sanskrit. Sthotramala. 165 pgs. LANGUAGE. Sanskrit. 2040130049233.. sanskrit. . 660 pgs. 2040100073060. . . 0. . Sudarshana Suri. . Srungara panchashathi and Jayarama Shataka. Sanskrit. 100 pgs. 2040130049229. sanskrit. 540 pgs. Sanskrit. Unknown. Sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. . 5990010098151. 1899.. . . Sanskrit. LITERATURE. 122 pgs. LITERATURE. 334 pgs.. 112 pgs. .. 1972. Sruta Pradipika. LANGUAGE. . 1942. LINGUISTICS. 278 pgs.. 252 pgs. Stotra Ratnakara vol. 2040130049232. Sri_Manmaharaj_Sanskrit_Mahapatashala_Patrika.. 309 pgs. . 410 pgs. 430 pgs. LANGUAGE. sanskrit. 724 pgs. .LITERATURE. . 1990020083248. . LITERATURE. PSYCHOLOGY. 1990020083249. Sri_sankaracharyas_misellaneous_works_vol_2. Vedanta Desika. 1939. . 2040130049223. LINGUISTICS. . LITERATURE. sanskrit. . 28 pgs... sanskrit. sanskrit. 2040130049237. LANGUAGE. . Sthaviravalicarita or Parisistaparvan. 2040130049230. Sri_Mahabharatha_Tathparyyanirnaya_Satikas. . Sri_Madbhagavathe_Prathamaskandhaha. 370 pgs.. Yoganarasimha. Stotra Pata Pustaka. Sri_Valmiki_Ramayanam_Ramabiramatikayitham. Sanskrit. Sri_Markandeyapuranam.. 1990020047689. LINGUISTICS. . 1935. PHILOSOPHY.LINGUISTICS. . 1918.. Sri_Nyayasudhatipani_Srinivasathirthavirachita_Prarambyathe. . P P Subrahmanya Sastri. . 1907. 0. 2040130049239. 724 pgs.. 696 pgs.mht 18/Dec/2009 . Sri_Nyayasudhatipani. . 288 pgs. . Sanskrit. mhtml:file://D:\M. LINGUISTICS. sanskrit. . Venkatacharya. . 1990020084749. sanskrit.. Stotra Ratnakara.

Subrahmanya Sahasranama stotra Kadambakam. 1874.. LANGUAGE. 1990020083254. sanskrit. Subodh Bhashantar. GENERALITIES. Stotra Ratnam with commentary.. sanskrit.ANANTARYAVAYA. Yamunacharya. 1927. SUDRASANSURDRAMAHA. 372 pgs. 1912. Vedanta desika and others. LINGUISTICS. LINGUISTICS. sanskrit. 515 pgs. LANGUAGE. 1990020084750. sanskrit. Suddhadwaitdarshan. 400 pgs. LITERATURE. Subjects Of Study In Sanskrit.. 1990160083478. 180 pgs.. 1990020083252.M. Parab. 760 pgs. 0. 4990010095451.. 180 pgs. Nilmani. 0. sanskrit. . 5990010098948. Subhashitratnabhandagarasya. LITERATURE. Subhashitawalih.LINGUISTICS. 1912. 1973. Vedanta desika. THEOLOGY. 865 pgs. sanskrit. mhtml:file://D:\M. RELIGION. 1914. Subhashitha ratna Bhanadaghara. Literature. 2020120012527.A. SUDHASHARACHHANDHRAMU. 0.LINGUISTICS. 0. 5990010102405. sanskrit. sanskrit. Subrahmanya Sastri. LITERATURE.Abhithi Stava. Yamunacharya. 5990010098479. Suddhikaumudi. muni sri chatur vijay. 98 pgs. 1899. 1990020084752... LANGUAGE. LANGUAGE.. ed. Stotrajalamu.LITERATURE. LANGUAGE. Stotras (Vol-I). Subodhini paddhati. 1907. 93 pgs. 1990020083253. Vedanta desika. 5990010098152. 1927. Suddhi Bibek. SHREE U. -. 2990100073006. 4990010096177. LINGUISTICS. LINGUISTICS.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 158 of 204 Sampath_eBooks Stotra Ratnam with commentary... 353 pgs. 462 pgs. N.. 1905. 128 pgs... 0. 1990020083251... sanskrit. sanskrit. . strot samuchay. sanskrit. 1899. LITERATURE. LANGUAGE. Sri Vedanta desika. 255 pgs. 172 pgs. LITERATURE. . 5990010097058. CHILAKAMURTHY LAXMI NARASIMHAM.. 162 pgs. sanskrit.LITERATURE. Literacture..Sampath Kumar. 5990010098949. 327 pgs. RELIGION. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. LITERATURE.. 1928. Sudarshana astakam Shodhashayuda Stotram Garuda Panchashat Delhalisha stuti . THEOLOGY. LINGUISTICS. 268 pgs. Durga Prasad. .LITERATURE. RELIGION. sanskrit. Literature. Sudarshana astakam Shodhashayuda Stotram Garuda Panchashat Delhalisha stuti . 1807. Literature. LANGUAGE. sanskrit. LITERATURE....Abhithi Stava. SANSKRIT. 5990010098153. 4990010095972. Kavikankanacaryya. sanskrit. sanskrit. 1990020084753. sanskrit. 307 pgs.. 5990010098478. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . . Mukopadhyaya. Govindananda. 82 pgs. 538 pgs.LINGUISTICS. Suddhadwita Pushtimaargiya Samskut Vagnmaya Part I. 1951.. LANGUAGE. 450 pgs. S Paddhati. Stotras. litreture. LINGUISTICS. LINGUISTICS. LANGUAGE. Prof Kantamani Sastry.Kashinatha Panduranga. A. sanskrit. 1876.

BHATTACHARYYA.. sanskrit. sanskrit. 5990010097059. Sukranitisarah Ed. 2005. sanskrit. THEOLOGY. 5990010044024. 355 pgs. Literature. sanskrit.. Sundarakandam of Srimad Ramayana. sachirani gurte. . 4990010095973. sundararaamaayand-amu aura satiivilasitamu... 5990010097061.. ... 222 pgs. LANGUAGE. RELIGION. A. 1990030070617. 684 pgs. J. 1990010087994. 28 pgs. THEOLOGY. RELIGION. sanskrit. sanskrit. sanskrit. sanskrit.B. Sukthi Shatakam Part 2. 1872... 0. 238 pgs. 1957. Suryodahaya sankhya 1991. 512 pgs. 2990100072986. Dr Ganga Sagar Rai.Sampath Kumar. RELIGION. 54 pgs.. sanskrit. LITERATURE. 532 pgs. 1990030085067. sanskrit.. Sumitra Nandan pant Vaicharik vaktitva. 56 pgs. 1990020083255. 1860. LITERATURE. LANGUAGE. Mahrshi Valmiki. 1938. 98 pgs. LINGUISTICS. sanskrit. 2005. LANGUAGE. Someshwar. sanskrit. 0. 4990010095974. literature.. Valmiki Maharshi. 302 pgs. sanskrit.. LITERATURE. 2006.. N. Dr. sanskrit. 0. 2. 1999990073525. Sundar-Kandam. 4990010095452. LITERATURE. LINGUISTICS. DR. 340 pgs.. 628 pgs.. Srinivasacharya. 5990010097060. RELIGION. 0. THEOLOGY. LANGUAGE..Harihara. sanskrit. . sanskrit. THEOLOGY.. LINGUISTICS. Sumadhva Vijaya. sanskrit. si sundara shaastriyaara. Sukthi Shatakam Part 1. 1902. . sanskrit. 5990010098155. LITERATURE. . Suprabhaatam. 29 pgs.. 1990030070616. G D SINGHAL. 417 pgs. RELIGION. sumitra nandan pant-kavya kala aur jeevan darshan. Sukracharya. Suryasahasra Nama Stotra. THEOLOGY. Sanskrit. J. 5990010098154. LITAITUCHER. 40 pgs. Surthothavam. 1940. Byas.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 159 of 204 Sampath_eBooks Suklajajur Veda. 308 pgs.Shyamachar and S. 312 pgs. suktimuktavali. 5990010098950. 1914.. surgical ethics. 129 pgs.mht 18/Dec/2009 .. . Sanskrit. sanskrit. RELIGION. 0. RELIGION. Literature. Surapuranam Byaskritam. 1963. Suryodahaya sankhya 1992. 0. 1938. 1010010030537. mhtml:file://D:\M. Supplement To Purana Vol II No 2. 1990020084754. 2990100073061. Tribhuvanapala.. 2005. B. THEOLOGY. LITERATURE.Harihara.. A..R. 394 pgs. sanskrit. 1990030070615. LITAITUCHER.Pandurangi. RELIGION. 1210 pgs. LINGUISTICS. LITERATURE. 5990010099477. sanskrit. Surya Sataka. Sundara Kanda Katha Manika..LINGUISTICS. Suryodahaya sankhya 1990.Kiran Garg. LANGUAGE. THEOLOGY. 1889. 34 pgs. 2000.LITERATURE. THEOLOGY.

. . . sanskrit. 401 pgs. sanskrit.. Sutravvitti. LITERATURE. sanskrit.AIYASWAMI SASTRI. --. 391 pgs. sanskrit. Krishnavadhutha.. 1951. ti. LANGUAGE. 1990010087997.LINGUISTICS. .LITERATURE.LITERATURE. 148 pgs.. sanskrit. 114 pgs. Pushpbhikhu. 0. 1944. Religion. 5990010098951. sanskrit. 173 pgs. svalayanagrthyamantra vyakhya.. 406 pgs. 5990010098482. Literature... LANGUAGE. 2005. . 1923. 111 pgs. Literature. suurasaagara. 154 pgs. 377 pgs. . RELIGION.. LANGUAGE. 1893. mhtml:file://D:\M. RELIGION. Not available. LANGUAGE. 1894. 5990010098481. sanskrit. 273 pgs. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. Sutranugunya siddhi Vimarsha part 2. 1944. 1990030070618... Panchanan takil bhattacharya. 238 pgs. 4990010095975. 1999990083049. 1990010087999. Smt. 1990020047551. Goswami. sanskrit. Priyadasacharya. 1951. Smt.. Suryodayah san 1933. N. Sanskrit Literature. 135 pgs.. 1977. sanskrit. 0. LITERATURE. Khemraj raja. 1990010087996. sanskrit. Philosophy.. sanskrit.Sampath Kumar... sanskrit. sanskrit. . sanskrit. 1932. 358 pgs. RELIGION. LITERATURE... Sutrambruta Lahari. Suryodayasya Yogdarshnank. 303 pgs. 1990020047550. 138 pgs. SAMBASIVA SASTRI. THEOLOGY. Svapajna Vivriti Yuta Jina Sahasranama.Vidhya Devi ji. 1990010087998. 548 pgs. 5990010098480. Suttagame.. 1307 pgs. 1996. LITERATURE. 330 pgs.LINGUISTICS.. LANGUAGE. sanskrit. 0.LINGUISTICS.Vidhya Devi ji Mahodaya. 155 pgs. 1952. . Suyagadam. Suryodayasya yogdarshnank. 0. Suryodayah. Suryodayah-part-12. 1959. . 1901. THEOLOGY. chandrashekarana. Sutasamhita part-I. 5990010098483. LITERATURE. Gopalachariyar A V.. Harishatri. sanskrit. SUVARNASAPTATI SASTRA. sanskrit. 2990100073062. 249 pgs. 1990010086406. Literature. 1990010087995. LITERATURE (SNSKRIT). Sutra Vrittihi. Suryodayah san 1988. . Literature. 1990010086407.. 5990010098952. Suttapitake sanyuktanikayapali. 1999990073526. Swami Sri Krasnavallabhacarya Sastri. THEOLOGY. 269 pgs.. . sanskrit. 2990100073063.LITERATURE. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 160 of 204 Sampath_eBooks Suryodaya. Pandit Hiralal Jain.. RELIGION. 1990010088000. 999 pgs. Susiddhantuttama. LITERATURE. 0. Literature. sanskrit.. LINGUISTICS. THEOLOGY. 5990010098953. suutraarthaamrxtalaharii.. LINGUISTICS. sanskrit. Suryodayah san 1987. Svacchanda tantram. LITERATURE. 400 pgs. JAGDEESH.

LANGUAGE. Kshemaraja. LINGUISTICS. Veeraraghavacharya.. literature. Syadvadamanjari of Mallisena. PHILOSOPHY.Bashya Part . 1956. aachaariyaraghuviirend-a. sanskrit.. Synopsis of Science. THEOLOGY. 0. 265 pgs. sanskrit. Panday. 1923. 335 pgs. 1999990083050. 1948. LANGUAGE.1. Swacchanda Tantra. 454 pgs.. literature. Syadwadaratnakarah. Swanubhabadarsha.. LITERATURE. Heerachandraji. Srinivascharya P N. Swacchanda_tantram. Svaramelakalanidhi.Sampath Kumar. 5990010044026. 5990010098488. LANGUAGE. bhadrachariya shri matswami samant. 5990010098484. 544 pgs. 1933.. Kshemaraja... LINGUISTICS. 1010010094497.. Dr Shramila. religious jain litrature. THE ARTS. 1927. 1990160083567. . 108 pgs. 2040100028253. 5990010098486. LINGUISTICS. Literature.. 1990160083565. 1962. 270 pgs. 1898. sanskrit. sanskrit. Literacture. 169 pgs. Taittariya and Aittareya Upanishada.. LINGUISTICS.LINGUISTICS. RELIGION. literature. . sanskrit.. 2006. sanskrit. . sanskrit. 5990010098487. LITERATURE. Vishnu Digambar. pan'd'ita harishan'kara. LANGUAGE. choonilal ji kastoorchand ji kalandari (marvad). PSYCHOLOGY. Upanishad... 2990100073064. LITERATURE. 507 pgs. LANGUAGE. 5990010098485. 743 pgs. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. Prasad. sanskrit. sanskrit. 365 pgs. 337 pgs. LITERATURE. 677 pgs. Religion. ke maadhava krxshhnd-a sharma. 4990010095453... swami ram charan-jeevni avam kritiyo ka adhyan. sanskrit. 1982. Swarajya sidhdhi. LANGUAGE. 5990010102296. Literature. 241 pgs. 1911. Swachandatawadi sameecha Naye aayam. syaduadar ratanakarys pratham bhag. 247 pgs. 1955. Madhaw. .LITERATURE. svaravyaajjanamu. 5990010044025. 1990030083667. . 2990100073066. 74 pgs. 1952. Swapalaap Gaayan Part 2.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 161 of 204 Sampath_eBooks Svapnavasavadattam. kastoorchandji sri chunilalji. sanskrit. mhtml:file://D:\M. 2990100073065. Svetasvataradyopanishad Pusushasuktha . 306 pgs. . swayambho stottra. 493 pgs. sanskrit.mht 18/Dec/2009 .. 1990010088001. . Literature. sanskrit. .. 5990010098954. 1946. 445 pgs.. THEOLOGY. porwal sri. 223 pgs. sanskrit. 178 pgs.. 1932. Madhaba. Literature.. 1921. RELIGION. C R Devadhar. Swayammbhoochhanda. sanskrit. 0. syaduadar ratanakar aadi dev suri.. sanskrit.. 2990100073084. 1951. sanskrit. LINGUISTICS. T. sanskrit. Synthetic view of Vedanta. sanskrit. Literature. 1990020047552. 0. sanskrit. t'ood'araanandamuu volume 1. 140 pgs. Swadhwadratnakar. 1928. 89 pgs. taajiiraatahinda.. Buddhist Philosophy. sanskrit. 1990160083566. Sri Shankararacharya. 99 pgs. .

577 pgs. RELIGION. 914 pgs.. Taittiriya Aranyopanishad. taittiriya Brahmana. . 4990010095976. THEOLOGY. Godhbole . Matsayanacharya. THEOLOGY. 1990010088003.Vol. 1913. THEOLOGY. 691 pgs. mhtml:file://D:\M. sanskrit. RELIGION.. unknown. Mitra. .. Bhatta Bhaskaramisra.Uttamur. Bhatta Bhaskaramisra. 388 pgs. Taittiriya Brahmana.. Taittiriya Samhita Vol 04. sanskrit. RELIGION. sanskrit. RELIGION. 1930. sanskrit. sanskrit. 2. Taittiriya Brahmana. sanskrit. sanskrit. 1894. 396 pgs. 1006 pgs.. Taittiriya Samhita Vol 02. sanskrit.. 1990030070624. sanskrit. 1890. 1921. Battabhaskaramisra. 1999990083053. Taittiriya Samhita Vol 01. 1921. Taittiriya Aranyaka with Swara. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 1990020047696. Taittiriya Brahmana vol. 592 pgs. sanskrit. RELIGION. Bhatta Bhaskaramisra.. THEOLOGY. Bhatta Bhaskaramisra. Vaidyanatha Sastri. 1913. Taittiriya Samhita Vol 09. sanskrit. 1894. Taittiriya ..1.mht 18/Dec/2009 . THEOLOGY. 1973.. 1892. Taittiritya Samhitha padanukramanika vol. 1990030070622. 1990020047594. 466 pgs. 1990020047717. 228 pgs. THEOLOGY. sanskrit.Aitareya chandogyabhashya of Rangaramanuja with commentary Pariskara and Upanishadartha Karika of Uttamurviraraghavacharya.. 1898. 5990010101871. Ashtake. RELIGION. RELIGION. 4990010095454. Mitra. 1894. 1851. 1894. 1999990083052. Taittiriya Samhita Vol 05.. sanskrit. 1. THEOLOGY. 1990030070619. ed. RELIGION. 1990010088002.V. Religion. 476 pgs. Bhatta Bhaskaramisra. 369 pgs. 1990020083256..Sampath Kumar. 478 pgs. 432 pgs. II.. Taittiriya brahmanam Patr -III. 862 pgs. THEOLOGY. sanskrit. 1905. 1894. Literature. 304 pgs. THEOLOGY. Ashtake. Taittiriya Aranyakam vol. 4990010095977. 3. ed. Taittiriya Samhita Vol 08. 1990030070625. THEOLOGY. sanskrit. RELIGION.. Taittiriya Brahmana... THEOLOGY. THEOLOGY. Bhatta Bhaskaramisra. 1990030070621. 1058 pgs. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1990030070623.. 1990020047760. III Part. Viraraghavacharya . Rajendralala. 216 pgs. RELIGION. RELIGION. 1862.. RELIGION.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 162 of 204 Sampath_eBooks Taittireey-Sanhita.. Rajendralala. RELIGION. Religion. 1990030070620. Literature.. Parashuramasastri. 367 pgs. Bhatta Bhaskaramisra.. sanskrit. 1894.. Bhatta Bhaskara Misra. RELIGION. II. .. 1894. 132 pgs.. Taittiriya Samhita Vol 03. THEOLOGY. THEOLOGY. Taittiriya Brahmana vol. sanskrit. Battabhaskaramisra. sanskrit. sanskrit. 281 pgs.

religion.10 kanda 6 prasna 1-4. RELIGION. sanskrit.1 Kanda 1. RELIGION. 1990030070626. 489 pgs. 642 pgs. 5990010101872. Sastri. 147 pgs. RELIGION.mht 18/Dec/2009 . 1990020047764. Bhatta Bhaskaramisra... 1900.. Mahadev Shastri. sanskrit. Taittiriya_samhita_krishna_yajur_veda_x. A. 476 pgs. 1990020047761. 1999990083055. 1894. Religion.. Mahadeva. THEOLOGY. 380 pgs.. Taittiriya_brahmana_ashtaka_III_vol_I.. THEOLOGY. Taittiriya Samhitha with padapata and commentary of Bhatta Bhaskaramisra and Sayana Vol. Mahadev shastri.. sanskrit. Rangacharya.1part II Kanda 1. 1911. THEOLOGY. 1999990083054. RELIGION. 420 pgs. 380 pgs.11 Kanda 6 and 7.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 163 of 204 Sampath_eBooks Taittiriya Samhita Vol 10. 1894. sanskrit. Religion. 1897. THEOLOGY. 1972. THEOLOGY.. 1990020047763. Taittiriya Samhitha :Kanda 1. 1898. Mahadeva Sastri A. 1999990083060. 1990030070628. RELIGION.Prapataka 5-8. 1979. Sonatakke N S. Taittiriya Samhitha with padapata and commentary of Bhatta Bhaskaramisra and Sayana Vol. Taittiriya Samhitha with commentary of Bhatta Bhaskara Misra Vol.. Taittiriya Samhitha with padapata and commentary of Bhatta Bhaskaramisra and Sayana Vol. RELIGION. 195 pgs. Taittiriya Samhitha with commentary of Bhattabhaskara Misra vol. 1999990083051. Taittiriya Samhita Vol 11. . 430 pgs. Kanda 2. 1897. sanskrit. 386 pgs. sanskrit. 1897. religion. A. Mahadev shastri. Sastri A. 1902. 215 pgs.. 698 pgs. Bhattabhaskaramishra. 1990020047762. THEOLOGY. RELIGION. Bhatta Bhaskaramisra. sanskrit. 1894. Taittiriyaaranyaka_vol_II. THEOLOGY.. RELIGION. sanskrit. 509 pgs.. sanskrit. mhtml:file://D:\M. sanskrit. Dharmadikari T N. 1990020047765.Sampath Kumar. 1894. 1894. Mahadeva Sastri. Veda:Indian Philosophy and Religion.. 1990030070627. RELIGION. Taittiriya_brahmana_ashtaka-vol_1. 1990020047766. 1990020047767. sanskrit. 1999990083058. 1990020047553. sanskrit.. Sayanacharya. 446 pgs. 1981. Taittiriya Samhita Vol 12. 385 pgs. Taittiriya Samhitha with commentary of Bhatta Bhaskara Misra Vol. Religion. 1972.. 451 pgs. RELIGION. 453 pgs. sanskrit.Prapataka 1-4. Bhatta Bhaskaramisra. 1999990083061. THEOLOGY. Mahadevrav shastri amp rangacharya. Taittiriya_samhita_Krishana_yajur_veda_vol_viii. Religion. sanskrit. Mahadeva Sastri A. Taittiriyaranyakam. RELIGION. Taittiriyaaranyaka_vol_I. sanskrit. 476 pgs. THEOLOGY.. Sonatakke N S.2 part 1. THEOLOGY. sanskrit.. Taittiriya Samhitha with commentary of Bhatta Bhaskara Misra vol. 1908. . Mahadeva. sanskrit. THEOLOGY..2 anda 1 Prasna 4-6. sanskrit.2 anda 1 Prasna 4-6.

673 pgs.. Mahadeva sahstri A. 5990010098955... 236 pgs. DINKER VISHNU. Bamanshastri Islampurkar. Anadagiri. RELIGION. 4990010095978. rev. 364 pgs. THEOLOGY. RELIGION.. THEOLOGY. 5990010101874. Religion. sanskrit. Taittiriyopansihad Bhashya of Kuranarayana Muni. 240 pgs. 1889. 220 pgs. THEOLOGY.II. 2006. rligion. Anantacharya P B. sanskrit. RELIGION. RELIGION. 2006.. . 0. Alsingacharya . ed. 1990020084755. sanskrit. 2006. Sastri A. Tandyamahahabrakmana Part . Taittirya_samhita_krishna_yajur_veda_vol_ix. Sayanacharya. 3. THEOLOGY. 529 pgs. Taittiriyopanishat_vol_12. Tala Kaveri Mahathme. Taittiriyopanishadbashyavartikam Sureshvaraacaaryakrutm satikam. 692 pgs. sanskrit. Taittiriyopanishadbhashya. Tales from Shakespeare. THEOLOGY. 1999990083062. Mahadeva amp rangacharya K. vol 12. 964 pgs. 1990030083668. Religion.. Taittriya_samhita__krishana_yajura_veda_vol-11. sanskrit. 1990030083669. 1990020084996. LITERATURE. sanskrit. RELIGION. RELIGION.. sanskrit. 1909. 1990030083671. S. Religion.. THEOLOGY. 2006. RELIGION.Ramanujapuram Anandam pillai. sanskrit. sanskrit. 178 pgs. S.mht 18/Dec/2009 . . 1999990083056. Tandyamahahabrakmana Part I. LITERATURE. 4990010095455. Sri Sureswaracharya. Religion. RELIGION.. sanskrit. RELIGION. sanskrit. --. sanskrit. Taittirya samhita of krishna yajurveda. Vidyaranya Swami.LINGUISTICS. 430 pgs. 1. sanskrit.. Sanskrit. 459 pgs. sanskrit. Taittiriyopanishadbhashyavartika.Sampath Kumar. THEOLOGY. sanskrit. 215 pgs. M V Charya. ---. sanskrit.. A.. 329 pgs... 5990010097062. THEOLOGY. 180 pgs. 272 pgs. Taittiriyopanishatsatikashankarabhashyopeta. 1889. A. 5990010101873.... mhtml:file://D:\M. 1999990083057. RELIGION. 2006. Taittiriyopanishadbhashya. Anandachandra. sanskrit.. 1870. sanskrit. 2040130049243.. 0.. LANGUAGE. Mahadev Shastri. Sri Achyuta Krishnananda Tirtha. 1970. TaittirIyopanishat. LANGUAGE. 1999990083063.. 410 pgs. 1898. 1898. 227 pgs.. 1909. 1905. 1897. 166 pgs. Tajika_Neelakanti. LINGUISTICS. Periya Vachana pillai. 281 pgs..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 164 of 204 Sampath_eBooks Taittiriyopanishad pt. THEOLOGY. Taittiriyopanishad Bhashya. 1936.. 1999990083064. Sayanacharya. sanskrit. THEOLOGY.. 280 pgs. THEOLOGY. . Tandyamaha brahmana. 1990020047759.. Religion. . 1999990083059. 0. Tandya Mahabrahmanam vol. Sayanacharya. RELIGION.LITERATURE. 166 pgs. sanskrit. 1990030070629. Tanislokam Ramayana. Vedantavagisa. 1990030083670..

Venkatapatichar. chand sri gulab ji maharaj. 1901. . 1921. Tantrasamuchchaya of Narayana -Part-II. SANSKRIT. THEOLOGY. Philosophy. Religion. THEOLOGY. 1990020047554.5. . 2990100028254. 1960.LINGUISTICS. 1979. . sanskrit. Abhinava-Gupta.. .LITERATURE. 192 pgs. 1999990083065. T. sanskrit.TRIPATHI. 4990010095456. 2005. Shri Pandita Murali dhara jha. 1911. THEOLOGY. Tapachakrankana paramana Vrutti and Sudarshanavada. Tantralooka Voll.Sampath Kumar. 0. 380 pgs. 1918. 314 pgs. 0. sanskrit. Srinivasa Brahmatantraparakala Mahadesikai... 567 pgs. literature. 231 pgs. III.. 229 pgs. Literature. PSYCHOLOGY. RELIGION. Vol. 60 pgs.LITERATURE. 2005. LITERATURE (SNSKRIT). 98 pgs.M.. sanskrit.. 1921. Tarashashanka Vijaya. Artur avalon.. sanskrit. . 235 pgs.. TARK SANGRAHA. Bhatta. Misra. sanskrit.. 1921. Literature. mhtml:file://D:\M. Tantrik_texts.. 5990010098490. THEOLOGY. 1990020047555. Tantra Varitko. 370 pgs. Tantra ratnam vol. Misra. LANGUAGE. sanskrit... sanskrit. LANGUAGE. RELIGION.. Avlon. Sanskrit.. sanskrit. 291 pgs. 5990010098957... 1990020047556. Literacture. PHILOSOPHY. 1990020083257. 231 pgs. THEOLOGY.Parthasarathi. A. 1926. PT MUKUND RAM SHASTRI. sanskrit. Tark sangrah. 1893..Parthasarathi. Tantravartikvyakhya. 1990010088005. Tantrik text vol XII. 1918.Shesha. sanskrit. 334 pgs. 1913. Misra. 1963. sanskrit. Sanskrit Vedanta. Tantra ratnam vol. RELIGION. III. Tanttrasara. THEOLOGY. Literature. Tapatisamvarana. Tantraloka. sanskrit. 1917. sanskrit. Literature--Sanskrit. . taran vaani.. 1990020047557. sanskrit. 76 pgs. sanskrit. 472 pgs. sanskrit. 5990010097063. 98 pgs. RELIGION. 1990010088007. 230 pgs. sanskrit. LINGUISTICS. 1990030041778. Tantrabartikam. 337 pgs. TANTRASARA. Abhinava. . Tantra Sara Sangraha.. Kumarila. 5990010098489.. 157 pgs. 507 pgs. .4. Srikantasarma. Gupta. RELIGION.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 165 of 204 Sampath_eBooks Tantra ratnam vol.LINGUISTICS.mht 18/Dec/2009 . 1990010088006. 158 pgs.. 1990030041779. 1999990073527. Tarka Prakahsa Ac No 50.Parthasarathi. 5990010098956. Unknown.. LITERATURE. RELIGION. Philosophy. 1990010088004.3. Tarka Prakasika Ac No 130. sanskrit. 1972. A Mishra. sanskrit. 1999990083066. 100 pgs... LANGUAGE. sanskrit.. 1990160083568.

RELIGION. Srikantasarma... sanskrit. 116 pgs. PHILOSOPHY. 1911. 1990020047561. Tarkasangraha Dipika Ac No 5. 209 pgs.. sanskrit. 2005. sanskrit. Tarka sangraha of annambhatta. Annambhatta. Bhattacharya. Tarkapadya Ratnavali. PSYCHOLOGY. RELIGION. THEOLOGY. Jagadisha. 2040100028255. 1990030041781. 1990030041787.. sanskrit. Tarka Sangraha Ac No 144.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 166 of 204 Sampath_eBooks Tarka Prakasika Ac No 39. Bhatta . Tarkasastra Grantha. Tripathi. Annambhatta.. sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. M.4. sanskrit. sanskrit. 2005. Literature. 471 pgs. sanskrit. THEOLOGY. Literature.. Tarkapratibandaka Vichara Ac No 146.. 1942. .Sampath Kumar. PHILOSOPHY. T.. mhtml:file://D:\M. Svamidiksita c. 1917. RELIGION. sanskrit. sanskrit. 1990020083259. 1943. THEOLOGY. RELIGION. 1990020047560.. 432 pgs. 5990010098493.. 38 pgs. Tarkasangraha. YASHWANT VASUDAY. Tarka sangraha. 5990010098494. Tarka Samgraha Ac No 43. sanskrit. 1990020047559. Bhatta . PSYCHOLOGY. LITERATURE. LITERATURE. RELIGION.Annam. 1990020047558.. sanskrit. 1990030041785. LITERATURE. 1990020083258. RELIGION. 1999990083067. Annambhatta c. 67 pgs. sanskrit. 5990010098492. 2005. 58 pgs. PSYCHOLOGY. 2005. Mahadev Rajaram Bodas. sanskrit. PSYCHOLOGY. 1908. S CHANDRASEKHAR.. 1990030041783. 5990010098491.. THEOLOGY. sanskrit. Tarka sangraha with Suka praveshini commentary. Tarkasangraha. Tarkabhasa. 1990030041786. Moksakara gupta.. 404 pgs. 191 pgs. 1990030041782.Annam. Bhatta . sanskrit. Anantacharya. 2005.Grammer. PSYCHOLOGY. PHILOSOPHY. THEOLOGY. 28 pgs. THEOLOGY. Sanskrit . 1807. Tarkambutam. Tarka-Sangraha. sanskrit. sanskrit.. 1990030041784. 1990030041780. 25 pgs. 462 pgs.mht 18/Dec/2009 . Tarka Sangraha Ac No 33. 2005. Tarka Tandavam vol. RELIGION. 2005. Philosophy. Vyasa Tirtha. Annambhatta. THEOLOGY. 1897. 1990010094499. . 1934. 104 pgs.. 1918. JIBANAND. RELIGION. Nilakanta. THEOLOGY. 1919. Tarka Sangraha Ac No 72. 92 pgs.Asuri. 2005. 18 pgs. RELIGION. Tarka sangraha with Nyaya Bodhini. sanskrit. 48 pgs. PHILOSOPHY. sanskrit.. 9 pgs. 20 pgs. Annambhatta. Vajapeya Sundaracharian..Annam.. . 129 pgs. Tarkasangraha Dipika Ac No 30. Tarkamrita. 224 pgs. 190 pgs. PHILOSOPHY...

182 pgs. Vedantacharya . 616 pgs. . Tattva mukta Muktakalpa. Tattva Muktakalapa and Sarvartha Siddhi and Anandadayini and Bhava Prakasha vol. sanskrit. sanskrit. 451 pgs. 2005. Shri Jayadeva Mishra. 2000. 1990.. Tattva Chintamani Vol 4 Part 1. THEOLOGY. 1973.Pandurangi. 428 pgs. Vedanta desika. sanskrit.. sanskrit.1. 557 pgs. BHAGVALOKACHARAYA. THEOLOGY. sanskrit.. . 2005. 210 pgs. THEOLOGY. sanskrit. Sanskrit. Gangesa Upadhyaya. .A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 167 of 204 Sampath_eBooks Tarka_Tandavam_Vol_I. PSYCHOLOGY. 199 pgs.. TATTOSARAHA. 1932. Prof. SANSKRIT(LITERATURE). PSYCHOLOGY. sanskrit. 1900. 1932. Sri Vyasateertha. Vedanta desika.Vedanta Desika.. sanskrit. 1010010030538. . 1956. sanskrit. sanskrit. 97 pgs. Tattva Muktakalpa with commentaries. RELIGION. Sanskrit. 2040100047012. 1990020047564. RELIGION.. sanskrit. 1990020047568. 854 pgs. THEOLOGY. sanskrit. 46 pgs. 1990020047562. 5990010098958. Vedantacharya ..Volume 2. 742 pgs. 580 pgs. Gangesa Upadhyaya. Prof. Tatparya Chandrika . RELIGION. sanskrit. 2005. sanskrit.. THEOLOGY. SHREEMADRIMADHAWAM.K. 220 pgs. tarktandanam. 1990030070631.. Tattva Bindu. RELIGION. RELIGION. 1990020047768. . 2040100047011. 1981. tirth sri vyas. Shri Krishnakanta Vidyavagisha. sanskrit. 538 pgs.. 1990020047769. ..T. SANSKRIT. 108 pgs. 770 pgs. PSYCHOLOGY. 5990010098959. Tattva Chintamani Vol 1. 1947. Vyasateertha. Tattva Chintamani Vol 3. 2040100047010.. RELIGION. Tathvaprakasika_Chapter1.mht 18/Dec/2009 . mhtml:file://D:\M.. 1905. Tattva Chintamani Vol 2 Part 2... 1990030041789. 1990020047565.. THEOLOGY. 1990030041788. 1990160083570. TATTOSEKHARA. SANSKRIT. D. Tatparya Chandrika. 1010010030539. sanskrit. 752 pgs..K. 882 pgs. 1851. 2000. Gangadharashastri.4. . Tatparya Chandrika Volume II. VENKATACHARIYAR SWAMI. TATRIYASHREENIVASTIRTHYAPRARMBHA. 540 pgs. PHILOSOPHY.Vedanta Desika.T.Sampath Kumar. RELIGION. 557 pgs... THEOLOGY. Mahadesika.Srinivasacharya. 211 pgs. 2005. 2040100073068. Vedanta Desika. 1805. 1934.. Tathava_Teeka. 2040130049244.Pandurangi. sanskrit. Tattva Muktakalapa and Sarvartha Siddhi and Anandadayini vol. Tatparya_Chandrika Volume I. Sanskrit. . 1990030070630. 5990010097064. sanskrit.. sanskrit. literature. Tattva Mukta Kalapa. PHILOSOPHY. 1933. sanskrit. PHILOSOPHY.

Alaghiya Manavala.. Philosophy. 1964. R.. THEOLOGY. . 5990010098496. Literature. Tattvarthavartik. ... 199 pgs. muni paramhans.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 168 of 204 Sampath_eBooks Tattva Nirupanam.. 3. gadadhara bhattacharyya.. Pillailokacharya... 1990020047567. 1990160083572. litrature. 1904. Vedanta desika. sanskrit.. tattvasan'graha volume 1. THEOLOGY.. 22 pgs. tattva samuchya. 583 pgs. 2990100073069.. Tattvachintamani vol. 157 pgs. 1910. Tattvacintamani Didhiti Prakasa. sanskrit. 1926. Tattvachinthamani. 1931. THEOLOGY. 5990010098497.mht 18/Dec/2009 . 4990010095980. 0. Tattvasangraha Voll. Literature. 1980. 1999990073528. sanskrit. 1926. 79 pgs. 433 pgs. 469 pgs. tattvarth sutra. 2040100049246. sanskrit. 1990010088008.. 212 pgs. Gadadhar. 2040100030290.. Tattvaprakasa. RELIGION. sanskrit. RELIGION. LITERATURE. Tattva Samkhyanam. 211 pgs. Sri Jayatirtha. 1952. Tattvaraya Rahasyam. sanskrit... sanskrit. 0000. litrature. LANGUAGE.. II. 122 pgs.. R. tattva pradeepika chit sukhi. 1. RELIGION. 1990160083573. sanskrit. 1910. 1990020047569. THEOLOGY. Literature. 1938. ganageshopadhayaya. 1920.. 1990160083574.Sampath Kumar. THEOLOGY. 252 pgs.. kamalashiila. RELIGION. LINGUISTICS.. Bhattacharya. Ramamurthy Sharma. Ramamurthy Sharma. PSYCHOLOGY. sanskrit. sanskrit. mhtml:file://D:\M. Bhavanda. Sanskrit. . 1980.. 5990010098498. sanskrit. RELIGION. Jeeyar.. Tattvachintamanya Loka Ac No 59. Philosophy. 1990020047566. Tattva ratnavali with manimanjusha commentary. Literature. 564 pgs. Tattva Samkhyanam. sanskrit. THEOLOGY. Tattvacintamani Didhiti Vivriti. 2040100002459. litrature. sanghvi pdt. 1980. embar Krishnamacharya. 2040100073067. 1910. Jayadeva misra. 2005. 2040100028256. 758 pgs. Mahendra Kumar Jain. sanskrit. 1976. Tattvatika. jain hira lal. Tattvasankhyanam. sanskrit. Bhavananda Siddhantavagisa. sanskrit. 1990030041790. 0. sanskrit. 1910. 4990010095979. 1953. -----. 830 pgs. PHILOSOPHY. sanskrit. sanskrit. 1990020047563. Tattva Traya with commentary of Manavalamamuni. Tattvaprakasa:f sri bhoja deva. . 193 pgs. sukhlal. Ramanuja. 78 pgs.. sanskrit.. 457 pgs. 586 pgs. Siddhantavagisa. 528 pgs.. 860 pgs. 5990010098495. sanskrit. 0. Philosophy. 1920.. R. Philosophy. Ramamurthy Sharma. 1910. Tattvacintamani Didhiti Prakasa vol. Literature. 190 pgs. 2040100047013. sanskrit. Tattva Samkhyanam. RELIGION. 79 pgs. 413 pgs.. sanskrit.

. Tatva Prakasika Bhavadipa Volume I to II. . The Sanskrit Journal. 5990010098961. . 5990010102408. jvaalaa prasaada kaanod'iya.. R. 5990010102410. LINGUISTICS. 2990100073071. johrapurkar dr. LANGUAGE. 5990010098960.LINGUISTICS. The Aitareya Brahmanam Of Rigveda vol. Sri Kuranarayanamuni. 1915. 1940.LITERATURE. THE ADVAITASIDDHI.. Sri Madanandatirtha Bhagavatpadacarya. SASTRI. Thaithiriyopanishadbhasyam. . 673 pgs. sanskrit. 347 pgs..LINGUISTICS. 1990160083571. 4990010095458. LINGUISTICS. v. 383 pgs.S. 272 pgs. 666 pgs.. 1949. Tatwachintamani. 117 pgs. 2006. 5990010098156.. Martin. 5990010097065.. RELIGION. 117 pgs. Language. Tatvapradipika. 0. Tattwa Chintamanyai.. NARAYANASWAMI. 367 pgs. sanskrit. 1914. Telugu-Savara_Dictionary. 320 pgs. 1. sanskrit. Tatvapradiipikaa. Telugu-Savara_Dictionary. 4990010095457. THEOLOGY. 2040100047014. sanskrit. G_V_Ramamurty. 1863. Literature. 5990010098499.. sanskrit. 237 pgs. 46 pgs. Haug. . 1127 pgs. 150 pgs. VIDVAN. sanskrit. 0.Panchamukhi. 1980. sanskrit. 2040100047015. LANGUAGE. sanskrit. .. Tatwa shankhyanam. LANGUAGE.. PANDIT KASHINATH SHASTRI.. 1806. LITERATURE. tatva vichaar. yanaswami. sanskrit. 1959. LANGUAGE. 492 pgs. 2040130049247. 1990160083576. Sanskrit. sanskrit. Literature. E HARDY. LITERATURE. 1940.. Literature. 1964. 216 pgs. sanskrit. literature. 2040100073072.. 1992. 5990010102409. 246 pgs. 356 pgs. THe adwat siddhih vol iii. sanskrit. sanskrit... LANGUAGE. Tatvapradiipika. sanskrit. 1914. . THEOLOGY. . RELIGION. 461 pgs. . The anguttara nikaya part iii.. sanskrit. 434 pgs. 0. ed.LITERATURE. 1990010094437.. 1872. LITERATURE. sanskrit. V. 395 pgs. teerth vandan sangrha. bhatta jayarasi. . Raghawan.LITERATURE. Literature.. sanskrit. 5990010102407. TATTWAPRADIPIKA. 5990010102406. mhtml:file://D:\M.LINGUISTICS. 1990010086408. 610 pgs. . 1965. G_V_Ramamurty. 1937. sanskrit.. sanskrit. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . R Krishanmachabiar.p. sanskrit. Literacture.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 169 of 204 Sampath_eBooks tattvopalavasima. SANSKRIT. The Apadana (II)-Buddhavamsa-Cariyapitaka (Khuddakanika Vol-VII). litrature. The amaramandana of krsnasuri.Sampath Kumar.. LINGUISTIC. .. Linguistics. Thathvaprakasika_Kavyankya_Sharkara. LINGUISTIC. LITERATURE.. sastri.. 197 pgs. 1990030083672. Gangyespadhyay.

RELIGION. The Brahmatatvaprakasika. ed. The Apadana(ii)-Buddhavamasacariyapitaka Voll. 194 pgs. 1935. ... Kern. Voll. The Brahmasutrabhasya (third Edition). The Aryabhatiya. The bhagwat gita part 1. LITERATURE... . 1948. sanskrit. . Literature. 2040100046982. . Narayan ram Acharya. H. 5990010098500.. The Brahmavada Sangraha And Suddhadvaitapariskara. The Bhagavadgita. LINGUISTICS. 430 pgs.. 1920. 1872. 160 pgs.LITERATURE. 2006. 4990010095459. LITERATURE. Bhagavadgita. The Bhagavadgita with Eleven Commentraries. . .mht 18/Dec/2009 . 1940.. The atmatattvaviveka of sri udayanacharya. THEOLOGY. ANTHONY MACDONELL. The bhaktiniraya and nama mahatmya. 1943. 207 pgs. 2990100028257. G. 1990030085068. 538 pgs. 386 pgs. 5990010098505. 5990010098504.Raghavendracharya. sanskrit. The Brahmasutra Bhashya Volume IV. 1887. 1921. sanskrit. .. 130 pgs. mhtml:file://D:\M. sanskrit. 1937. sanskrit.Sampath Kumar. Govinda Shankara Shastri Bapata.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 170 of 204 Sampath_eBooks The Apadana (Part I) Khuddakanikaya.. 2040100049249. sanskrit. sanskrit. The Brahmasutra Bhashya Volume I. The Atharvana Upanishads. Literature.. 550 pgs. ... 2990100068438. R..Raghavendracharya. Literature. 5990010098502. 442 pgs. 5990010098501.. 645 pgs. RELIGION. The Bhagavadgita. 0. 1874.part-II nd. RAMARANGA SHASTRY. The Brahmasutra Bhashya. sanskrit.R. 1922.. 1494 pgs. Literature. 4990010095981. MANGAL DEVA. NATURAL SCIENCES. 553 pgs. LITERATURE. 5990010098157. Literature. sanskrit. Tarkaratna. 1959. LANGUAGE.. 490 pgs.LINGUISTICS. 478 pgs. 5990010098964. LANGUAGE.. The brhad deyata. 2040100046979..Raghavendracharya. . sanskrit. 561 pgs. 1938. sanskrit. 1967. Shastri Gajanana Shambhu Sadhale. .. 1928. sanskrit. Sri Madhwacharya.. 1959. The Bhattikavyam Of Bhatti. Pandit Harisankara Sastru Vedabta Visarada. The Bhatta Dipika. LITERATURE. VI. The Brahmasutra Bhashya Volume IV. sanskrit. LITERATURE. sanskrit. 5990010098503. sanskrit. 140 pgs. The Bhakti Chandrika. 5990010098963. sanskrit... G. Ramakantha. 1922. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. 5990010098962. 1990030070632. 160 pgs. sanskrit. 233 pgs. 521 pgs. SOCIAL SCIENCES. 423 pgs. sanskrit.. 2040100047016. Literature. . VII. SRI NARAYANA CHARYA. Rajanaka Ramakantha. Ramamaya. sanskrit. 5990010098506. 98 pgs.

. The Dvyasrayakavya pt. sanskrit. THEOLOGY. 823 pgs. LITERATURE. mhtml:file://D:\M. the etymologies of yaska. 5990010098158. 1958. The Brhat Sanhita. 5990010098967. 0. 5990010097067.. the ekamra puranam. Siddheshwar Varma. Yugalakishora Vyasa.Part II. Literacture. 5990010098968. 498 pgs. Literature. The Dasa . 4990010095982. hemachendra. sanskrit.. .. 4990010095984. sanskrit. sanskrit. The Champu Ramayana of King Bhola (1-5 Khandas)-1917. 264 pgs. . 1959. Charles Rockwell Lanman. Literacture. . The Dighanikaya (3 Pathika Vagga).. 99049990030291. Literature.Rupa. sanskrit. 1924. sanskrit. LITERATURE. 1890. 286 pgs. The Collection of Sikshas by Yagna Valkya and Others.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 171 of 204 Sampath_eBooks The Brhad-Devata -Part-IInd. Yugalakishora Vyasa. 1865.LINGUISTICS. The Dighanikaya. 283 pgs. LANGUAGE. 5990010102411.Vol-IV. 1958.. litrature. LANGUAGE. sanskrit.. DR.. 5990010098965. . 1927. 1886. Literacture. . sanskrit. 1062 pgs. 1904. 365 pgs. LINGUISTICS. 1960. 1990160083458. 348 pgs. 397 pgs. JAGDEESH. Khandadeva. Gadadhara. . 1921. .. The Dvadasharanyachakram -Part-IV th.. The Chowkham Sanskrit series Nos 303-310 amp 326(Mimamsa Kaustubha). The Collection of Sikshas by Yagna Valkya and Others. RELIGION. 412 pgs. 2040100047017. 476 pgs. sanskrit. 426 pgs. 1998.. THEOLOGY. Varaha-Mihira. Literature. 99049990002460. sanskrit. Mandlik. 5990010098507.. sanskrit. 670 pgs. 302 pgs. The Cullaniddesa . Literacture. 674 pgs. LINGUISTICS. 1959. The Commentary Of Govindaraja.. Dhananjaya. the dvyasrya kaviya. sanskrit. The Gadadhari. Pandit. 4990010095983. 283 pgs.. Literature. sanskrit. LITAITUCHER. 1915. UPENDRA NATH DHAL. The cullavagga. 4990010095461. 5990010098971. sanskrit. RELIGION. 1953. 434 pgs. The Etymologies of Yaska. 1917. sanskrit. sanskrit.. The Dharmasindhu By Kasinath Upadhyaya. 370 pgs. L. sanskrit.mht 18/Dec/2009 .Sampath Kumar.Rocher.. 1890.. 1865. Siddheshwar Varma. 4990010095460.. 1986. Pandit. 796 pgs.LITERATURE. Literature. LANGUAGE. The Champu Ramayana of King Bhola (1-5 Khandas)-1898. Bhattacharya. sanskrit. Literature. sanskrit... 1956. 2. RELIGION. Himachandra. 5990010097066. 268 pgs. LITERATURE. 5990010098970. sanskrit. 291 pgs. 5990010098969.. Literacture. THEOLOGY. sanskrit. 5990010098966. Vishvanath Narayan.

sanskrit. 2990100073075.. 4990010095462. 4990010095463. 361 pgs. The Gobhilaghrhysatura. Literature. Pandit sri Kapilesvara sastri. sanskrit. . The Gadadhari vol. Literature. The Journal Of Oriental Research Madras.. 5990010098516.III.. Gudharthatattvaioka. .. Literature. 324 pgs. Abhinavagupta. Gadadhara. The Iswarapratyabhijha Vol-II nd. The Harivamsa (Vol-II). 1963. 0. 1921. THEOLOGY. sanskrit. Gadadhara. The Isvarapratyabhijna Vivritivimarstni Voll. LANGUAGE. LANGUAGE. The Harvard Oriental Series. 172 pgs. 1934. Literature.. sanskrit. 5990010098508.. 5990010098972. 5990010098159. LINGUISTICS. The jataka-mala. 1946. 285 pgs. 1930. sanskrit. sanskrit. .. Literature. .. 5990010098514. 1971. 405 pgs.mht 18/Dec/2009 .LXXI. LITERATURE. 1969. 5990010098510. 5990010098511. 269 pgs. 159 pgs. 855 pgs.. 501 pgs.. 2040100049250. Jadoo. 394 pgs. The Jataka Part 1. The Journal of the Bihar and Orissa Research society. The Gadadhari vol. 0. . Sanskrit. Literature. The Journal Of Vedic Studies Volume 1 No 1. Sanskrit. 1959.LINGUISTICS.. M. Literacture.M. sanskrit. sanskrit. 0... Bhattacharya. 556 pgs.. LANGUAGE. 5990010098517. Literature. 1943. Gadadhara. sanskrit. 5990010098509. 4990010095985. The Jaiminiya-Nyaya-Mala-Vistara.. Abhinavagupta.Sambasiva sastri. 5990010098973. GENERALITIES. sanskrit. 1931. Goldstrucker. LITERATURE. 1990010088009. LITERATURE. J. sanskrit. 1941. LANGUAGE. sanskrit. Bhattacharya. 3. sanskrit. The Kashi Sanskrit Series. . 195 pgs. 1990010094500. mhtml:file://D:\M. Arya-cura. 4990010095464. . M. 5990010098512.LITERATURE. 0. 130 pgs. Literature. 1912. Pandit. Literature. 421 pgs. sanskrit. 5990010098513. GENERALITIES.. 396 pgs. 248 pgs. sanskrit. RELIGION. The Kashi Sanskrit Series-163 (Vaiyakarana-Siddhant-Laghu-Manjusa). 5990010098515. The Ganita sara sangraha. 1947. 564 pgs.. The Grahalaghava. 1936. sanskrit. The Hridayapriya. 523 pgs.. The Harivamsa (Vol-I). D. LINGUISTICS. 904 pgs. 1867. sanskrit. K. 440 pgs. Not Available.II. sanskrit. sanskrit. LINGUISTICS. 1943.. . sanskrit. sanskrit.Rangacarya. 5.Sampath Kumar... The kashmir series of texts and studies no.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 172 of 204 Sampath_eBooks The Gadadhari vol. 1951. 414 pgs. 2. Raghu Vira.. sanskrit. The Isvarapratyabhijna Vivritivimarstni Voll. Literature. 2990100073076. Theodor. Literature. Bhattacharya. 184 pgs. 1865.

LINGUISTICS.. LITAITUCHER. 2040100028174. sanskrit. 5990010098525. 99049990028184. 496 pgs. Literature. 222 pgs. 5990010098974. The Lilavati.LITERATURE.. sanskrit. 1959. the mahabharat. 1824. sanskrit. 580 pgs. 885 pgs. S K SUKHANAKAR. . The Mahabharata (Vol-I).. The Khuddakapatha-Dhammapada-Udana-Itivuttaka-Suttanipata (Vol-I). 5990010098522. 260 pgs. sanskrit.. sanskrit. 1975. The kiratarjuniya of bharavi. LANGUAGE. 1950.. 5990010098160. 5990010098975.LINGUISTICS. 754 pgs. THEOLOGY. mhtml:file://D:\M. 1895. 5990010098526. 5990010098977. LITERATURE.I). .. 359 pgs. 97 pgs. Sanskrit.. 1959. Literature. Literature.. Literature. . sanskrit.mht 18/Dec/2009 . The Mahabharata (Vol-IV). 2005. 1990030070633. . 5990010102412. The Mahabharata -Vol-III rd. sanskrit. Sanskrit. Literature. 1887. 5990010102413. 1915. sanskrit. Pandit Durgaprasad. RELIGION. 307 pgs.. 5990010098978. 568 pgs. 88 pgs. 454 pgs. The Laghukaumudi. 5990010098519.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 173 of 204 Sampath_eBooks The Kasika Vivarana Paniyaka. Sri Nilakantha Sivacarya.. 614 pgs. The Mahabharata.. 539 pgs. Srish Chandra Chakravarti.. The Mahabharata (Vol-II). 5990010098523. 2040100028183. Literature. 1947. sanskrit. sanskrit. 1926. 1942. 562 pgs. sanskrit. The Kriyasara Vol 3. The Kavyaprakasa-part-I st. 5990010098527. Muralidhara Fhakura. 4990010095986. 1937. A Commentery Of Vamana Jayadityas Karika. 0. The Mahabharata -Vol-19 th. Vedavyas. 404 pgs. 1971. 1960. Literacture. 5990010098524. The Mahabharata -Vol-IV th. 226 pgs. 556 pgs. 1972. The Mahabharata. Literature. LANGUAGE. . sanskrit. 3. sanskrit.Sukthankar. 425 pgs... sanskrit. The Mahabharata vol. Literature.. sanskrit. 0. 401 pgs.. the kavyaprakasa.. .. 5990010098518. V S Sukthankar. .. 328 pgs.Sampath Kumar. 1938. sanskrit. 5990010098976.. 5990010098161. 847 pgs. Literature. The mahabharata vol 2. 864 pgs. Vishnu S. 1938. sanskrit. The Kavyalankara Sangraha Of Udaha Bhatta. The mahabaharata 1947. sanskrit. 433 pgs. DURGA PRASAD. Sanskrit. . . .. MAHARSI VEVABVYASH. The Kavyalankara Sutras of Vamana. LITAITUCHER. 5990010098520. 1959. sanskrit. 1942. LITERATURE. THEOLOGY.LITERATURE. sanskrit. Siva prasad Bhattacharyya. sanskrit. . 1944.. The Mahabharata 1937. 1925. RELIGION. sanskrit. The Khuddakapatha-Dhammapadaudana-Itivuttaka-Suttanipata(Khuddakanikaya Vol.. Literature. sanskrit. Mangesh Ramakrishna Telang. 5990010098521. SIVAPRASAD BHATTACHARYYA.. Literature. sanskrit.

. The Mahabharatam.Sampath Kumar. sanskrit. . sanskrit. The Mahavagga.-2. .S. Literature. 702 pgs. 5990010098983.S..mht 18/Dec/2009 . 5990010098532. 613 pgs. 5990010098980. Vevabvyash. sanskrit. 555 pgs. The Mahabharata Voll.P . 5990010102414. Literature. p. The Majjhima Nikaya (3 Upari Pannasakam).. THEOLOGY.. RELIGION. . 5990010102354.S. Literature.S. The Mahabharata Vol I. 5990010098528. the mahabharatam.P .. THEOLOGY. 5990010102415. RELIGION. 1958. 454 pgs. 5990010098533. . kinjawadekar. Literature. 1942. . Sastri . The Mahabharata Vol VIII. The Mahabharata Vol3. 610 pgs. Literature. sanskrit.P . The Mahabharatam-13 Anushsana Parva. 994 pgs.r. RELIGION. The Majjhima Nikaya (2. . 1936. 1884. sanskrit. RELIGION. Literacture.S. LITAITUCHER. 510 pgs. 1941. sanskrit. 533 pgs. 5990010101878. 5990010098979. 5990010098981. 1960. THEOLOGY. Majjhima Pannasakam). 5990010101875. . S K SUKHANAKAR. Literature. 781 pgs. the Mahabharatam.P .. sanskrit. sanskrit. The Mahabharata Vol XVIII. 632 pgs. 1942.. Sastri .P . 587 pgs.. 688 pgs.. The Mahabharata Vol VIII. The mahabharata vol 5. S K SUKHANAKAR. The Mahavagga. Literacture. The mahabharata vol 4. 308 pgs. 11. THEOLOGY. sanskrit. Literature. Sastri . 1956. sanskrit. sanskrit.. 494 pgs. 1961. Maharsi.P . 1990010088010. S K SUKHANAKAR.. . 1952. 5990010098530. 5990010101879. THEOLOGY. 1935. 1935. 5990010098982. 928 pgs. 1956.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 174 of 204 Sampath_eBooks The mahabharata vol 3.. Litetrature. 807 pgs. Sastri . 5990010042553. sanskrit. Literature.. 309 pgs..L.. 815 pgs. sanskrit. P. . XIII-Santi Parvan Part I.. Sastri .P . sanskrit.P .P . sanskrit. 5990010101876.. 5990010101877. THEOLOGY. 5990010101880.P .. The Mahapurana of Puspadanta Vol. LITERATURE. . . . LITERATURE.. mhtml:file://D:\M. RELIGION. The Mahanharata Aranyak Parva. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 815 pgs. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 452 pgs. 5990010098531... E. . RELIGION. . Sastri .B. Vaidya. Sanskrit.P . 543 pgs. . The Mahavagga (Vol-II). 1854. The Maitri Maitrayaniya Upanishad. . Coweli. 1958. . 5990010098529.. sanskrit. The Mahabharata Vol XI. sanskrit.P . 690 pgs.S. The Mahabharata Voll. LITERATURE. . 433 pgs. 5990010098984. 1940..

The mantrartha chandrodaya. 1990030051927. Literature. The Pancharatra Of Bhasa. 1958. 1990010088011. 1958. Sanskrit Literature. Literature.. pt.Sampath Kumar. 1929. 1942.LINGUISTICS. sanskrit.. THEOLOGY. sanskrit. 1840. LANGUAGE. sanskrit. 541 pgs. The Mimamsaslokavartika. The Nirukta. 154 pgs. The Nyayabindu-Tika Work No. Peter Peterson.. Literature.. LITERATURE. The Pacittiya BhikkhuVibhanga-PartII.. R G Bhadkamkar.. RELIGION. RELIGION. 488 pgs. M Ranga Acharya.. 557 pgs. sanskrit. Damodar Jha. . sanskrit. 680 pgs. 288 pgs. 1957. Literature. RELIGION. 435 pgs. 174 pgs. 364 pgs. Hertel. 5990010098986. Peterson. 5990010098539. 4990010095988. The Mantrapatha pt. 21 pgs. Literature. M. 1990010087990. Ramasastri Bhagavatacharya. 5990010098988. sanskrit.. Johannes. 324 pgs. 1946..LITERATURE. ... mhtml:file://D:\M. L Sarup. The number of rasas. The Message of Gita. sanskrit. 5990010098537. 0. 1897. 212 pgs. The Mantrartha Chandrodaya. RELIGION. The Pacittiya Bhikkhu-Vibhanga-Part II. 3. 1..mht 18/Dec/2009 . N. 5990010098534. The Majjhima Nikaya 1 Mula Pannasakam. 1958. LANGUAGE. 1886. ed. . The Nyayabindu-Tika Work No. sanskrit. The Panchatantra.LITERATURE.. 5990010098535.. Winternitz. V RAGHAVAN. 1935. 310 pgs. . 0. sanskrit. 1958. T Ganapati Sastri. 2990100068440. 542 pgs. sanskrit. The Padyacudamani Of Buddhaghosacarya. THEOLOGY. 562 pgs.. 5990010102417. LANGUAGE. 437 pgs. The New Testament Ed. LITERATURE. Literature. 1941. 222 pgs. LINGUISTICS. Peter Peterson.LINGUISTICS.. D Jha. LANGUAGE. 5990010098538. The Panchapadika Vivarna. 4990010095989. sanskrit. 154 pgs.. 2990100068439.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 175 of 204 Sampath_eBooks The Majjhima Nikaya (Majjhima Pannasakam). 5990010098985. The Megha Duta of Kalidasa. The Paddhati Of Sarngadhara vol. THEOLOGY. 1917. LANGUAGE. sanskrit.LITERATURE. K Sambasivasastri. 143 pgs. 1921. LITERATURE. 0. sanskrit. ed. 1. A. 1990010088012. sanskrit. 128. Literature.. The Nirukta of Yaska. ed.. . LITERATURE. 1888. 5990010098536. sanskrit. 4990010095987. 4990010095990. sanskrit. Literacture.LINGUISTICS. . 5990010098987.. LINGUISTICS. LANGUAGE.. . 295 pgs. 1892. sanskrit. The Nyayadarsana.. 1908. sanskrit.. Literature. sanskrit. sanskrit. 1929.. sanskrit. Peter.... sanskrit. THEOLOGY. LINGUISTICS. 310 pgs. 128. 5990010102416. Sanskrit Literature. 128 pgs.

. 1911.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 176 of 204 Sampath_eBooks The Pandit Vol VI.. The Pandit Vol VII. .. 644 pgs.LITERATURE. 210 pgs. sanskrit. The Princesso if wales.. . Literature. 0. sanskrit.LINGUISTICS. 5990010102332. Literature. 1990010087985. LITAITUCHER. 233 pgs. Literature. .mht 18/Dec/2009 . . LANGUAGE.LINGUISTICS. . 5990010098989. The Pandit vol XXV. Literacture.. T R Chintamani. sanskrit. The Pandit vol XXXIII. LITERATURE. . Literature. 0. 0.. 0. 190 pgs.LINGUISTICS. 759 pgs. PSYCHOLOGY.LITERATURE. 5990010097069.Sampath Kumar. The Pandit vol XXXI. 429 pgs.. . 5990010102331. 5990010102418. 399 pgs. 0. 369 pgs. sanskrit.. 1928. 0. The parivara..LINGUISTICS. . The Parajika (Bhikkhu-Vibhanga-Part I). 5990010098541. LANGUAGE. BIKKHU J KASHYAP. Literature. sanskrit. 1964. 100 pgs. LANGUAGE. The Prasastapada Bhashya. 314 pgs. 1990010088018.LITERATURE. The Parajika Bhikkhu Vibhanga PartI. . PHILOSOPHY.LINGUISTICS. 1958. 416 pgs.LITERATURE...LITERATURE. .LITERATURE. sanskrit. LANGUAGE. 5990010098991. sanskrit.. sanskrit. 1989. The Point .. 1990010088016. . 1958. The Point . sanskrit. LANGUAGE. PSYCHOLOGY. GOPI NATH. 1990010088017. 1990010088015. sanskrit. sanskrit. 5990010098163. 1990010088013. 0. 420 pgs. sanskrit. Literature. 1895. 719 pgs.. T R Chintamani. 277 pgs.Vol-V. Literature. The Prakatarthavivarana of Anubhutisvarupacharya Volume I. 1958. 5990010097068. 347 pgs. sanskrit. jankidas. 0.. 5990010102419. 1990010088019.LINGUISTICS. LANGUAGE.. The Prakatarthavivarana of Anubhutisvarupacharya Volume II. sanskrit. 764 pgs. . 1834. 66 pgs. LITERATURE.LITERATURE. The Pandit vol XXXII. sanskrit. Cyprian Rice. . 466 pgs. .. The princess of wales saraswati texts. . sanskrit.. sanskrit. 611 pgs. LANGUAGE. XXXIII. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE.. The Pandit vol XXVII. sanskrit. . The Pandit vol XXX. 0. The Persian Sufis..LITERATURE. Literature.. 5990010098992. mhtml:file://D:\M. 5990010098540.LINGUISTICS. LANGUAGE.LINGUISTICS. The Patanjali-Charita. sanskrit. 1990030070635. 442 pgs.. . 5990010098162. the parajika. . . 1990010088014. 639 pgs. The Prachina-Lekha-Mala (Vol-III).. Literature. 694 pgs. . 1903.LITERATURE.Vol-II. sanskrit. . 1989. The Pandit Vol. PHILOSOPHY. sanskrit. sanskrit. 5990010098990. 757 pgs. 758 pgs. The Pandit vol XXXIII..LINGUISTICS.. 1990030070634.

264 pgs. 326 pgs... MAHADEVA SASTRI. 5990010098543. Literature. The Ramayana Of Valmiki The Aranya-Kanda. LANGUAGE. 1203 pgs. RELIGION. 5990010098546. 403 pgs. 1967. 5990010101881.. 2990100073081. The Samanya Vedanta Upanishads. sanskrit. LITERATURE. SANSKRIT(LITERATURE).LITERATURE. The sacred Books of the Hindus. sanskrit. THE RAGHUVAMSA NOF KALIDAS. 146 pgs. sanskrit. RELIGION. Jagadisa Tarkalankara. K. 394 pgs.. Sarat Chandra Ghoshal. 1921. 330 pgs. 2005. . 252 pgs. 1971.O. ed.. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. Mahadeva Shastri. 5990010098545. sanskrit. Literature. The Sacred Books of the Jainas-Vol-Ist. Purnasarasvati. Pandit A... The Samanya Vedanta Upanishads. 5990010098542. 563 pgs. Scholars . 1990030083673. 554 pgs. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. Sri Shevayogi. The Rasopanisat.K. 5990010097072.K. sanskrit. 180 pgs. sanskrit. 1929. Literature. THE SAIVA UPANISADS.. 5990010097071.Vol-XVIII Part-ISt. 330 pgs. Mahadeva Sastri. The Ramanya of Valmiki Vol II.... RELIGION. 1928. Mahadeva.. GOPAL RAGHUNATH NANDARGIKAR. 1950. LITERATURE SANSKRIT. Balasubramanya.. RELIGION. 2006. The Ramanya of Valmiki Vol II. sanskrit. LITERATURE. Sastri. RELIGION. The Samgraha Cuda Mani. sanskrit..D Basu. 390 pgs. Venkata Kavi. 507 pgs. 1950. . Ram Labhaya. Aiyar . sanskrit. The Sabda Kaustubha. Pandit A. 332 pgs. 4990010095991. The Sakta Upanisads. Literature. JONARAJA. sanskrit.Sambasiva sastri. The Rksamthia. 5990010101882. 2040100049251. 0. THEOLOGY. Literature.. sanskrit. THEOLOGY. 1990010088020. Bhagavad Datta. The Rajulaghvi.. THEOLOGY. The rajtarangini of Kalhana. THEOLOGY.T . A..T . 5990010097070..Sampath Kumar. sanskrit.. 1921. . sanskrit.. durga prasad. sanskrit. 1904. LINGUISTICS. 568 pgs. RELIGION. 5990010102420. mhtml:file://D:\M. 1935. Bhattoji Dikshita. 1973. 5990010102421. 101 pgs. 1928.mht 18/Dec/2009 . 237 pgs.V ... Literature. Upanishads.LINGUISTICS. sanskrit. The Sabdasaktiprakasika. 1916. 2990100071174. Mahor B. 5990010098993. PANDIT A. 1990030041791. 5990010098544. The Sacred Bokks of the East VolX. Literature. 297 pgs. 0. Aiyar . THE SAIVA UPANISHADS. 460 pgs. Balasubramanya. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 177 of 204 Sampath_eBooks The prithvirajavijaya of jayanaka. 479 pgs. LITERATURE. 5990010098547. THEOLOGY. The Ramayana Of Valmeeki. 1938. Literature. sanskrit. .

The Samyutta Nikaya (1 Sagathavagga). JOHN DAVIES. 323 pgs. . the sanskarit manuscripts v. sanskrit. Pandit sri Rama Krsna. sanskrit.Sampath Kumar. Sagathavagga). 376 pgs. 1945. The samyutta Nikaya(5.. 5990010102422. 576 pgs. RELIGION. The Saunakiya. THEOLOGY. . 1958..raghvan. 1959.. sanskrit. The Samskrta amp Prakrta Manuscripts -Vol. dr.-Part I-III. 447 pgs. The Samyutta Nikaya.. 1959. The sauptikaparvan Vol. sanskrit. 1990010088021.Mahavagga). Literature. .. RELIGION. Sanskrit. Sastri. sanskrit. sanskrit. 125 pgs. SUBHADEERA JHA.II. The Sarva-Deva-Vilasa. Literature. 5990010099000. 1936. Literature. Sambasiva . 5990010102423. . Alfred.. Sinha..K. 5990010097075. 1915. 1904. sanskrit. 5990010101883. LITAITUCHER.. The Samyutta Nikaya (2-3 Nidanavagga and Khandhavagga). The Samyutta Nikaya (1. sanskrit. . 1944. 5990010097073. 1938. 303 pgs. PHILOSOPHY. 1959. 521 pgs. THEOLOGY. 94 pgs. 1959. THEOLOGY. v... sanskrit. mhtml:file://D:\M. 1959. Hira Lalo Jai.LITERATURE.4. sanskrit. Adh. 9 -18. The Samyutta Nikaya (2-3 nidanavagga amp Khandhavagga). The Samskara Ganapati. . sanskrit. 447 pgs. Literacture. 111 pgs. 1990030083674.. Laksmanadesikendra. 5990010099001. 274 pgs.. 492 pgs.. 457 pgs. 5990010097074. 5990010098994. THE SANKHYA KARIKA. Nandalal. The Satkhandagama of Puspadanta amp Bhutabali -Vol-VII th. Salayatanavagga). Hillebrandt. 5990010098549. 1959. 1881. 5990010098995. sanskrit. Literature. 5990010098550. ed. 4990010095992. Literature. 1897. 376 pgs. LITAITUCHER. Sri Upanisad Bramayogin. Literature.. 1963. 319 pgs. Literature. The Sardatilkam.. 3 . The Samkhya Philosophy. . Literacture. 688 pgs. 1990010088022... 5990010098997. tr. . 12. . Literature. 310 pgs. 2006. The Samnyasa Upanishads. 1948.. 1959. .I. .. sanskrit. 994 pgs. 0.. 5990010098998. 59. LITERATURE (SNSKRIT). sanskrit. .. sanskrit. LANGUAGE.. 1959.. Literature. sanskrit. 5990010098999. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. The Sankhayana Srauta Sutra vol. Literature.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 178 of 204 Sampath_eBooks The Samkhya Aphorisms Of Kapila. 822 pgs. PSYCHOLOGY.. 5990010098996. 508 pgs. 4990010095993. 533 pgs. 179 pgs. RELIGION. The samyutta nikaya (4. sanskrit. The Samyutta Nikaya (4 Salayatanavagga). sanskrit. sanskrit. 5990010098548. . The samkhyatattvaloka No.LINGUISTICS. sanskrit. Literature.

1864.II nd. 1910. The Tantraloka. 1280 pgs. THE SPHOTASIDDHI. 469 pgs. The Siddhanta Kaumudi. Pandit Madhusudan Kaul. 1903. The Suklayajuh-Pratisakhya of Katyayana. Literature. Vishva Bandhu. . THEOLOGY.. sanskrit. The Siddhanta Kaumudi. 5990010098556.K. The Shastradipika.. 5990010097077. The Taittriya-Praticakhya. Literature. 1911. sanskrit. LANGUAGE. mhtml:file://D:\M. 5990010098557.L . Literacture. 582 pgs. . 1912. 1959. 1006 pgs. . 1990010088023. 100 pgs. sanskrit.. sanskrit. 1931. RELIGION. The Shantakuti Vesic Series Voll. 1918.C. 0. RELIGION. 1911. The Siddhanta Kaumudi VolII. 1930. 1921. Kshemaraja. 191 pgs. The Tantraloka. VEDAVISARADA S. 4990010095994... 968 pgs.. Literature. 5990010102424. RELIGION. Bhatta Kumarila.. 5990010098552..LINGUISTICS. . 508 pgs. 1871. Literature.... sanskrit. Literacture... 5990010098555. THEOLOGY. Mahamahopadhyaya Sudhakara Dvivedi. 4990010095996. sanskrit. The Tantraloka of Abhinava gupta-Vol. 5990010101884. 358 pgs. 1912.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 179 of 204 Sampath_eBooks The Shantakuti Vedic Series. Literature. 649 pgs. Literature.LITERATURE. Aswalayana. 1904. Literacture. The Tantraloka. 5990010098551. 5990010099003. 256 pgs. sanskrit. 327 pgs.. 243 pgs.S . sanskrit. sanskrit. The Srauta Sutra of Apastamba Vol I. Madhusudhan Kaul.. sanskrit. 138 pgs. 1955. 587 pgs. RELIGION. Vishva Bandhu. THEOLOGY. The Shath Trimshat Tattva Sandoha. sanskrit. sanskrit. The Tantra Vartika. 5990010097076. . . 205 pgs. XIII. . Literature. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit.. 1915. The Shiva Sutra Vimarshini. SANSKRIT. 1918. 2040100049252. The Svapnavasavadatta (No-XV). Rudradatta. 5990010099004. 1967.. 439 pgs. . Vansu . The Shiva Sutra Vimarshini. 1485 pgs. sanskrit.. rajanaka Ananda. The Srauta Sutra Of Aswalayana. 5990010098554. 1921.mht 18/Dec/2009 . 4990010095995. Literature. Literature. 141 pgs.. .. Literature. 5990010102425. The Sri Mrgendra Tantram. 269 pgs. Rudradatta. RAMANATHA SASTRI. 5990010099005.Sampath Kumar. Literature. RELIGION. Literature. THEOLOGY. 5990010102426. sanskrit. 5990010098553. sanskrit. 1010 pgs. . 5990010099002.. sanskrit. sanskrit. The Srauta Sutra of Apastamba Vol I. sanskrit. Somanatha. sanskrit. The Surya Siddhanta. 1061 pgs. 5990010101885. .. Indu Rastogi. 503 pgs. sanskrit. .. sanskrit.

sanskrit. 1921. 1916. 1936. 2040100030293. Philosophy.. 1938. sanskrit. 2040100028258. Literature. the tattavasara. sanskrit. 1933. Literature. 356 pgs. 5990010098562. Gargyakerala Nilakantha Somasutvan. Jagaratha. 368 pgs. Philosophy. 375 pgs. The Tantraloka Voll. C. I.R. Narayana. 1916. 253 pgs.Rajanaka. Jagaratha. 1928. Literature. Literature. THEOLOGY. RELIGION.. 1990030051983. 370 pgs.. XI. 1990160083480.. The Tantraloka Of Abhinava-Gupta Vol 5. 276 pgs..R... 5990010098565. 1990030051981. LINGUISTICS. Rajanaka Jayaratha. Literature.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 180 of 204 Sampath_eBooks The Tantraloka of Abhinava gupta-Vol. 5990010099006. 1930. Chintamani . sanskrit. Svetavanavasin. 367 pgs. The Trikan Cesha. SANSKRIT. THEOLOGY. T. sanskrit. The Tantraloka Voll. Rajanaka Jayaratha.. 2990100002461. LANGUAGE.. The Trikandacesha. 224 pgs. das rakhaladas. 508 pgs. 5990010098558. 5990010098561.. THE UNADISUTRAS IN VARIOUS RECENSIONS. Literature.. 5990010098563.Rajanaka. sanskrit.. 1918. Literature. XII. 1958. 5990010098560. sanskrit. Rajanaka Jayaratha. 1916. 1921. 358 pgs. The Tantralokah Voll. 5990010098566. Literature. C.. 99049990002462.. sanskrit. LITERATURE. 272 pgs. The Tantralokah Voll. 1938. . 1933.mht 18/Dec/2009 . literature. 1921. 1990030051982. sanskrit. .III rd. RELIGION. RELIGION. 2990100073082. 71 pgs. LANGUAGE. sanskrit.Chintamani.. 1991. sanskrit. 298 pgs. 2990100030292. The Tantralokah Voll. 1993. X. The Unadi Sutras Part VI. 259 pgs. II. A Collection Of Sanskrit Nouns. sanskrit. sanskrit. Literature.. Saetavanavasin... Selakhadha Maha Theertha. The Trikandacesha. 5990010098559. A Collection Of Sanskrit Nouns.A. IX. DR C. 296 pgs.LITERATURE. Rajanaka Jayaratha. 266 pgs. 5990010102427. Selakhadha Maha Theertha. mhtml:file://D:\M. 291 pgs. sanskrit. sanskrit. Rajanaka Jayaratha. A Collection Of Sanskrit Nouns. 5990010098564. sanskrit. sanskrit. Seelakhadha Maha Thera. 1937. 171 pgs. sanskrit. sanskrit. The unadisutras. VI. Rajanaka Jayaratha. The Unadi Sutras Part II. The Tantraloka Voll.T . The Unadi Sutras Part I. KUNHAN RAJA. The Tantraloka Of Abhinava-Gupta Vol 5. 287 pgs. sanskrit. 267 pgs. 1928.LINGUISTICS.A. THEOLOGY. The Tantrasamgraha.. 253 pgs.. The Unadisutras In Various Recensions. sanskrit.Sampath Kumar. The Tantraloka Voll. 1992.. 0.

A. 277 pgs. 5990010099010. 1880. 1833. 1881. litreture. The vakrokti Jivita. Literature. 190 pgs. 2040100002469. LITAITUCHER. Pandit Sivadatta.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 181 of 204 Sampath_eBooks the unadisutras in various resensions. 1942. 5990010098569. 243 pgs. The Vedantasara.. Literature. Literature. The Virataparvan. sanskrit. 5990010102435... 274 pgs. LANGUAGE.. The Vajasaneyi-Sanhita. 1961. sanskrit. 1893.S. 1852. 92 pgs. 311 pgs. ed. 5990010097079.. .. RELIGION. sanskrit. 1990160083481.SARAMA. 447 pgs. 0. THE UPANISHADS. sanskrit. 5990010099007. sanskrit. 4990010095465. Albrecht. A. MAHADEVAN.LITERATURE. 5990010098568. Upanishadas. Upanishadas. .. 58 pgs. 2040100030295. K. Pandit Durga prasad dvivedi. 220 pgs.. THEOLOGY. 660 pgs.Therigatha Voll. Weber. Nrisimhasarasvati and Ramatirtha. 4990010095998. sanskrit. 1945. The Vaisnava Upanisads. RELIGION. Literature. 5990010099008. RELIGION. 1923. the vakyapadiya. 4. SANSKRIT(LITERATURE). RELIGION. The Venisamhara... 1960. sanskrit. THEOLOGY. Rajanaka Kuntaka. 2006.. 387 pgs. N.II. 389 pgs. 1086 pgs. RELIGION. 2040100049253. THEOLOGY. 1034 pgs. Sri Upanisad Bramayogin... 342 pgs. The Vimanavatthu-Petavatthu Theragatha . 430 pgs. sanskrit. 1094 pgs. 1893. 1959. The Upapattindu Shekhar. The Vidyaparinayana of Anandarya Makhi. 5990010097078. sanskrit. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. sanskrit. The Vedarthayatna vol.Sampath Kumar.R. The Vedarthayatna vol.... 567 pgs. 1960. 5990010098164. Upanishadas. Fatah Singh. sanskrit. 1990030070636. sanskrit. mhtml:file://D:\M. 1915.mht 18/Dec/2009 . 422 pgs. 1936. . sanskrit..M. 3. sanskrit. PILLAI... . the vaiyakarana siddhant candrika. sanskrit.P. The Vidyaparinayana of Anandarya Makhi. THEOLOGY. Madhusudhan Kaul. 538 pgs. The Vidyaparinayana of Anandarya Makhi. Literature. Pandit Sivadatta. sanskrit. The Vatulanatha Sutras. 1894. litrature. 4990010095997. 1936.. 1990030083675. sanskrit. rara pdt. 2040100028264. 1893. 1934. The Vedic Etymology. SANSKRIT (LITERATURE).LINGUISTICS. THE UPNISHADS. Literature. the dandanatha narayana. 5990010099009. shri navalkishora. sanskrit. . N... D. The Valmiki Ramayana (Vol-I). 93 pgs. . 5990010098567. 93 pgs. The Venisamhara of Bhatta Narayana. sanskrit. 2005. Literacture... Pandit Sivadatta.. T. sanskrit. 1990160083477.

1870. 2006. 5. 248 pgs. 2006. 2006. Literature. The Vivaranaprameya Samgraha vol. 2040100073073. H. 2006. Literature. THEOLOGY. the vrttavartika.. THEOLOGY. LITERATURE. 4990010095999. 5990010099012. 1939. sanskrit. The Yogacarabhumi of Acarya Asanga. The Works of Sri Sankaracharya Vol -7. sanskrit. 304 pgs. The Vizianagram Sanskrit Series Volume II Part I. The_Alanka_Asa_Vasva_Of_Rajanaka_Ruyyaka. Sri Sankaracharya. RELIGION. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. sanskrit. The vishnu puran a... the yasastilaka. . sanskrit. RELIGION. sanskrit.. 379 pgs. 5990010098571. 1990030083678.. sanskrit. The Yogavasistha Of Valmiki.. Vidyaranya. sanskrit. sanskrit. 1906. 2040100028259.. 1937. 64 pgs.. 370 pgs. LANGUAGE. LINGUISTICS.. 122 pgs. 2006.. LITERATURE. sanskrit. RELIGION. sanskrit. 5990010099011. LANGUAGE. 1917. Madhavacharya. 1936. sanskrit.. Sri Sankaracharya. Pandit Sivadatta. The Works of Sri Sankaracharya Vol . 307 pgs. RELIGION. H H WILSON. sanskrit. LITERATURE. THEOLOGY. 1990030083682. sri ramapanivada. The Works of Sri Sankaracharya Vol -8. THEOLOGY. THEOLOGY. 2990100068441. 1944. T T Srinivasa Gopalachar. 329 pgs. Sri Sankaracharya. H. Literature. 1990030083679.4. Sri Sankaracharya. 5990010098570. sanskrit. 1911. 95 pgs. 365 pgs. 5.. 1891.. 1927. 291 pgs. Sri Sankaracharya. LINGUISTICS. sanskrit. 93 pgs.. RELIGION. sanskrit. 417 pgs.. 1935. 809 pgs. 1990030083676. sanskrit. 315 pgs. sanskrit. literature. RELIGION. THEOLOGY. LANGUAGE. 515 pgs. 2006. Literature. 436 pgs. RELIGION. LITERATURE. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. Sri Sankaracharya. 4990010095466.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 182 of 204 Sampath_eBooks The Vishnu Bhaktikalpalatha Of Purushothama. 2990100073083. sanskrit. RELIGION. Arthur Venis. The Works of Sri Sankaracharya Vol -6. 524 pgs.. Vaiyakarana Siromani. 313 pgs. LINGUISTICS. 2990100068442. Wilson. Pandit Kedarnatha Sarma. 1990030083681. LITAITUCHER. 2006. The Vyutpativada. The Works of Sri Sankaracharya Vol -5. The Works of Sri Sankaracharya Vol -10. 1990030083677. Literature. 1957.Sampath Kumar.mht 18/Dec/2009 .. RELIGION.. . tr. sanskrit. The Vishnu Purana vol. 573 pgs. Sri Sankaracharya. Pandit_Girijaprasad__Dvivedi. . 348 pgs. 1893. The Works of Sri Sankaracharya Vol -9.. 1990030083680. The Vyakarana-Mahabhashya.. The Vrishabhanuja Natika Of Mathuradasa. tukaram javaji. 5990010098572. THEOLOGY. 1930. 1990160083482. The Yadavabhyudaya Of Sri Vedantacarya... . 1990010088024..

1990020084978. Sudarshanacharya. 1990030083684. sanskrit. mhtml:file://D:\M.LITERATURE.. Literature. Kamalakrishna Smrititirtha. The_Nirukta_Of_Yaska_Part_II. 486 pgs. 1990020083260. .Vaidyanatha. 135 pgs. 2040100073077. 5990010099013.. A. Vacaspati. Pandit_Ananta_Sastri. SOCIAL SCIENCES. sanskrit. Dikshitha.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 183 of 204 Sampath_eBooks The_Andhra_Pradesh_Pension_Code_1960. 1912. Thirty Eight Upanishadas. 162 pgs. 1990020084980. shastri pandit bhavadatta. 126 pgs. Brahmadattaji Jigyasu. Tithinirnaya. Tiloya-Pannatti Part I. 1965. The_Balamartandavijaya. sanskrit. 534 pgs. Tiganta Manjari. Khemraj Shreekrishnadas. GEOGRAPHY. LITERATURE. 1912.. 68 pgs. RELIGION. Misra. . sanskrit. thithi Nirnaya Kanda Smruti Muktapala. 2040100066329. Tiloya Pannatti..N.. 449 pgs. 70 pgs. 1930. THEOLOGY. literature. 4990010096000. . 119 pgs. 1943. 602 pgs.. sanskrit..M.. 1853. 0.N. tilakmanjari. RELIGION. LINGUISTICS. 2040100073078. Sanskrit..G. 560 pgs. 542 pgs. sanskrit. . sanskrit.Upadhya.Sri Bhattoji Diksita.mht 18/Dec/2009 . Totadri Mahatme. 1913. Tirthachintamanih. 1990010088025. 1990030083683. . 1934. 1960. Dr...Sampath Kumar. BIOGRAPHY. 2040100049256. 2006.. sanskrit. . LANGUAGE. 0.. . THEOLOGY. 1990010088026. A. Literature. The_Madhaviyadhaturitti_Of_Sayanacharya. . 426 pgs..Vaidyanatha. Unknown. L. 2006. 1942. sanskrit. thithi Nirnaya Kanda Smruti Muktapala. Tiloya-Pannatti Part II... 66 pgs. 1938. sanskrit. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 0.. Sambasiva_Sastri. 615 pgs. 2040100049255. THEOLOGY. . sanskrit. K. Dikshitha. LANGUAGE. 331 pgs. The_Manidarpana. sanskrit. 1990020084995.Bhadkamkar. 2040130049248. 0... Tirthacintamani..LINGUISTICS. 132 pgs. 2040100073080. Thrikalavachedhikavadhaha. Literature. P. 1922.Upadhya. 1951. 1960. R. . 534 pgs. The_Andhra_Pradesh_Pension_Code_1960. Sambasiva_Shastri. . . T.. The_Mimamsa_ Slokavartika. 2990100049254. 2040100073074. Thrastadyayi Bhashya Vol I. SOCIAL SCIENCES. sanskrit. sanskrit. 449 pgs. RELIGION. 2040100073079. sanskrit. HISTORY. 62 pgs.. 566 pgs. Literature. sanskrit. Vaidya. M.Ganapat_Sastri. sanskrit. 1990160083483.

GANPATI SHASTRY. Philosophy.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 184 of 204 Sampath_eBooks Tpralaka Milanam. THEOLOGY. Pandit Sashinath jha. Tritlavchchhekatavad-3844. 1933. sanskrit. Unpublished Upanishads. Upanishads. sanskrit. 69 pgs... 1950. Nagabhatta. litrature. 1897. LANGUAGE. Trivandrum sanskrit serees no vii. 64 pgs. 1990030041893. 5990010099019. 198 pgs. Dakshinamurti Muni. 5990010099016. Trivandrum sanskrit series no xix. 1909. 224 pgs.. 92 pgs. 2005. 1879. 5990010099014. 1990020084997.. 1990020084760. LINGUISTICS. 0.Sampath Kumar.. RELIGION. Trishashthilakapurushcharitamahakabyam. 293 pgs.. 532 pgs. 1904. 4990010096002. mhtml:file://D:\M. Tupteeka. RELIGION. . sanskrit. Udaka Shanthi Vidhi with Saswara prayoga Darpana. TRINSACHLOKI. Literature.. sanskrit. Kumham Raja. Bhatta Kumarila. THEOLOGY. Nagbhatta. sanskrit. Taranatha Tarkalankara vachaspati bhattacharya. 372 pgs. Tulsi Ke Ram. 1966. LANGUAGE. RELIGION.. 270 pgs. THEOLOGY. 37 pgs. sanskrit. LINGUISTICS. 1990010088027. C. GANPATI SHASTRY. sanskrit. 1957.. 185 pgs. Bodhayana Maharshi. LITERATURE. 4990010095467.. 1950.LITERATURE... 1904. Trkayasangraha_Nilkanthi_dipikasahith. sanskrit. 48 pgs. tripuradahanamu. Sri Hemachandra Acharya. sanskrit. Bajrang Dutt Mishra. 1958. 257 pgs. Uddharkosh. 1909. 5990010099018. Sri Hemachandra Acharya. 344 pgs. 192. 1990010088028. T R Chintamani. suranada kunjan pillai. . 1990020084759. 1896... LITERATURE. 4990010096001. 2040100049257. Kemraj Srikrushna Ityanen. 1990020083261. sanskrit. RELIGION. Unaadisutraani Bhojiiyaani. 268 pgs.mht 18/Dec/2009 . Tripura sara Samucchaya tantra shastram with the commentary. Swami Bhatta Kumarila. 344 pgs. 1999990083068. PHILOSOPHY. LANGUAGE. 5990010099017. Tupti kaya. THEOLOGY.. Literature. 100 pgs. 4990010095468. LITERATURE. Unnadhi Sutra vrutti.. 5990010099015. LINGUISTICS. sanskrit. 2990100073085.. sanskrit.. 0. RELIGION. sanskrit. 132 pgs. SANSKRIT.. Srimad Dwijendralal Sharma.. Tuptika. Literature. 5990010099020. VINAYAK GANESH APPATAY. sanskrit. PSYCHOLOGY. 366 pgs. traividh goshthi. sanskrit. 49 pgs. THEOLOGY..LINGUISTICS. LITERATURE. LITERATURE. 1873. sanskrit. 135 pgs. THEOLOGY. sanskrit. 1990160083575. Tuladana Paddati. LANGUAGE. 136 pgs. Tripurasara Samuchchya Ed. 0. sanskrit.. sanskrit. sanskrit. RELIGION. . Ujjala Dutta. 1911. Trishashtisalakapurushacharitram-Mahakavyam. Literature. LITERATURE. sanskrit. sanskrit. 2. 1819.

Literature. sanskrit. 1990010088029. 1990020047722. 1894.. Jacob. Upanishadbakyakosh. Upanishadbhashyam Volume II Chhandogyopanishad.. 790 pgs. 1990030070638. Sri Shankarabhagavatpada. 309 pgs. 524 pgs. PHILOSOPHY. 1990030070642. Upadeshasahasri Part 1and 2. Upanishadang Samuchchaya. Upadeshasahasri pt.. sanskrit. PSYCHOLOGY. Gabatpadacharya. Upmitibhav prapancha katha. sanskrit.. Religion. PSYCHOLOGY. RELIGION. 4990010095471. Srimad Ramatirtha. Swami Bhaskaranand. updeshtargini. 4990010095472. 1929. 1982. Shrimadbhagwatpadacharya. 1895. Thathacharya. 4990010096003. 49 pgs. THEOLOGY. Upanishadbhashyam Volume II Chhandogyopanishad.. sanskrit. sanskrit. RELIGION. Upadeshasahastri. PSYCHOLOGY. 1947. 1. Gopinatha Kaviraja.. 4990010095473. 1990030070640. 1896. 1872. sanskrit. 1986. 350 pgs. Upanishadbhashyam Volume III Brhadaranyakopanisad.. sanskrit. 1960. THEOLOGY. sanskrit. 1990030024540. litreture. 1979. 1990160083579. litreture. Sri Shankarabhagavatpada. Sri Shankarabhagavatpada. 2005. sanskrit.. LITERATURE.Ananthananda. 332 pgs. THEOLOGY. sanskrit. 1982. 4990010095469. RELIGION. THEOLOGY. Sri Shankarabhagavatpada. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. mhtml:file://D:\M. 566 pgs. sanskrit. 108 pgs. 1931. PSYCHOLOGY. 4990010095470. G. THEOLOGY. sanskrit. 526 pgs.. sanskrit. 1964. 200 pgs. Upanishad Tattva Nirnaya. Ratnamandir. PHILOSOPHY. Saraswati.. 762 pgs. THEOLOGY. 524 pgs. 1990030070637. Gangeshopadhyaya. Sri Shankarabhagavatpada. tr. Upanidana sutra.. Upamana Chintamani. Narayansankarananda. 1990030070641. LITAITUCHER. Upanishadbhashyam Volume I. 1990030024539. Upadeshatarangini. sanskrit. PSYCHOLOGY. THEOLOGY. 2004. THEOLOGY. RELIGION. PHILOSOPHY. 1990030070639. Colonel A.mht 18/Dec/2009 .. 1891. 1990020084998.. 268 pgs. sanskrit. PHILOSOPHY. 762 pgs. sri matsomdharam. 1901. sanskrit.. RELIGION.. sanskrit. Upanishadbhashyam Vol III Brhadaranyakopanisad. RELIGION. sanskrit. Sri Shankarabhagavatpada. 1979. 144 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 185 of 204 Sampath_eBooks upadesh saptatih. RELIGION. sri ratanmandirgani. 1914. Upanishadbhashyam Volume I. PHILOSOPHY. 146 pgs. Upanishad Prasada. 1914.. LINGUISTICS. . 5990010098165. THEOLOGY.. 674 pgs.. RELIGION. UPENDRA VIJANA SUTRA. 122 pgs.. RELIGION. sanskrit.. sanskrit.Sampath Kumar. LANGUAGE. 1999990083069.. 189 pgs. 1929. 1990160083580. 790 pgs.. upendra vilnana sutra.. 34 pgs... Upaukthamsha Sangraha Vyuakhya.

401 pgs. 91 pgs. 166 pgs. 211 pgs.. 0. 4990010095474. 1894. sanskrit. Ghanashaym. pt. sanskrit. GEOGRAPHY. LITAITUCHER.. 1990020084761. V. Usha vol. 493 pgs.. 5990010098166. 546 pgs. 1931. Rama Pati.. 1915. sanskrit. 1973. 1999990073530. 5990010098573.. sanskrit. 2040100028260. BIOGRAPHY. .. 5990010099024. 5990010099026. 1137 pgs. 2.LINGUISTICS. 5990010097080. 1990160083581. 5990010099022. Literacture. 1944. LANGUAGE. LANGUAGE. 379 pgs.. uttararaamacharitamu naat'akamu. LITERATURE. 1999990073531. sanskrit. LINGUISTICS.G. Vachaspatya. 5990010099025. Literature. 2990100073086. sanskrit. 650 pgs. sri yashoovijay.LINGUISTICS. Appayya Dikshita. sanskrit. LANGUAGE. Literature. Literature. 1911. sanskrit. Uttar Charitam. Vedanta. 4990010095475.. 1956. litreture. 204 pgs. Pradhan. Samashrami. 513 pgs. 182 pgs. 6.LITERATURE. 2040100028261. srotanath swami. shri charudew sastri. 0.Mahakavya. . utpaadadi sidhiviviran vadmala. LANGUAGE.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 186 of 204 Sampath_eBooks Upnishad Prakash. Upsagaarthchandrika...mht 18/Dec/2009 . sanskrit. 1915. RELIGION. Abhyankar Vasudev.. LINGUISTICS. THEOLOGY. 1999990073529. 147 pgs. Literature. 1835. 0. 145 pgs. THEOLOGY... . . sanskrit. SRI SWAMI BHASKARANAND. Upnishad Sangrah.. 0. mhtml:file://D:\M. 467 pgs.. 0.. sanskrit. ushhaaparind-ayaprabandha.LINGUISTICS. 46 pgs. sanskrit. LITERATURE.. Sanskrit.. Sanskrit. 4990010096004. Satyabrata. Unknown. sanskrit. Bedabyas.. Uttara RamaCharitamu. LANGUAGE. LINGUISTICS. sanskrit. Utterramcharitam. Pandit Narayan shukla. 0.. sanskrit. uttar mohan charitra. Uttar Mimansa Nam Bedanta Darshanam. 5990010099021.LITERATURE.LINGUISTICS. Vadanakshatramala. 1912.. sanskrit.. 1887. Uttaradhyayanasutra. upsargarthchandrica. HISTORY. Utterramcharit. LANGUAGE. 0. RELIGION. 632 pgs... 1924. 2990100073087. 1814. mahaakavi shrobhavabhuuti. Uttar Pakskha.Sampath Kumar. 377 pgs. 851 pgs. A B Lal. LANGUAGE. 285 pgs. LITERATURE.. Proura Pandit. 1909. Vachana Bhusana Mimamsa Bhashyam. shuuranaad'a krxjjanuu pilla. Urmiliya. LITERATURE... SANSKRIT(LITERATURE). UPNISHAD PRASADA. Sanskrit.LITERATURE. 5990010099023. sanskrit.LITERATURE.. sanskrit. 213 pgs. Literature.

Kunvartal Jain Vyasashisya. Sanskrit.Caland-Emeritus professor of sanskrit in the university of utrecht. THEOLOGY. 254 pgs. SOCIAL SCIENCES. 384 pgs.Vaidyanatha. sanskrit. 1941.. 2005.LINGUISTICS.. Vaikhanasa Gruhya Sutram vol 1. 330 pgs.. PSYCHOLOGY. 1990030051984. 1933.W. 2040100073088. 1997. 1990010086409. sanskrit. Vagartha. LANGUAGE. SOCIAL SCIENCES. 1990030070644. 1990020085000. THEOLOGY. RELIGION. 1906. Vaidika Shiksha mimaamsa. 1917.. Vaikharna Siddhanta Karika. RELIGION. sanskrit.mht 18/Dec/2009 .1... K. Vag_Vallabha_Of_Sriduhkhabhanjanakavi.Pandit_Deviprasada_Ravichakravarti. sanskrit. Sambasiva sastri. RELIGION.. . Dr. 1917. sanskrit. RELIGION. Caland. Vaidik Vaangmay ka itihaas. 5990010099028. 1947. 658 pgs.M. 1010010030540. 1990020083264.Sampath Kumar.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 187 of 204 Sampath_eBooks Vadavaridhi Vol. bhattacharya. 37 pgs. vaikhanasa-Srautasutram. ed. Vaidyanatha Dikshita Smruti muktaphala Dharmasatra Prayaschitta Kanda. 355 pgs. 4990010096005. Dr.. mhtml:file://D:\M.W. Literature. 2006. 5990010099027.LINGUISTICS. Dikshita. LANGUAGE.Pattabhirama Sastri Vidyasagara. THEOLOGY. 2990100030294.. sanskrit. 69 pgs. sanskrit. Narayana Shukla. sanskrit. 1990030041894.Pandurangi. Srinivasamakhi Vedantadesika.N. 5990010098167.Vaidyanatha. Vagbhatta. M. 0. . Gruhya Sutras. Pt. 1990020084999. LANGUAGE. 446 pgs. THEOLOGY. W. 1970...LITERATURE.. THEOLOGY. 1991. 1936. LITERATURE. Vaikhanasasmartasutram vol. Dr Bhaskar Mishra. sanskrit. Vaikhanasasmartasutram. 1927.. 151 pgs. Prof.. 1997. 460 pgs. 1990030070645.. Srinivasamakhi Vedantadesika. sanskrit. 170 pgs. 1990030070643.K. Vainayakam. 317 pgs. 2000. 0. RELIGION. sanskrit. 1991. Vaidiki yajna vidya. 729 pgs. 246 pgs. Vaikhanasa Gruhya Sutram vol 1.. sanskrit. PHILOSOPHY.T..Caland. sanskrit. Vaidikasiksa Darsanbindu. Dr. 833 pgs. Literacture. 2005.. 164 pgs. RELIGION. sanskrit. Vaidyanatha Dikshita Smruti muktaphala Dharmasatra Anhika Kanda. sanskrit. Gruhya Sutras. Vaidika-Padanukramakosa (Vol-II). . THEOLOGY. 1990020083263.P. 54 pgs..gadadhara...LITERATURE. LINGUISTICS. 1990030083685. 420 pgs. sanskrit. sanskrit. THEOLOGY. 2990100002467. sanskrit. 1 pgs. Vagbhattalankara. Pandit Bhattoji Dikshita. . RELIGION. 1933. 1. 659 pgs. Vaikhanasagama. sanskrit.. sanskrit. Dikshita. literature. Vaidik Padanukram Koshah. 1990010088030.

. 2990100073090. sanskrit.. 0. VaisheshikaDarshana. No 23. Richard garbe. mhtml:file://D:\M. THEOLOGY. 1912. sanskrit. 1990010088032. Vaiyakarananam anyesam ca matena sabdasvarupatacchaktivicara. N. PHILOSOPHY. Vaisheshika Darshana. Vaiyasikanyayamala. SHREE BHAGWATPATANJALI.Nagesha.mht 18/Dec/2009 . sanskrit. LINGUISTICS. 1908.. A. LANGUAGE. Bhatta. Vaisheshika Darshana. Vaiyakara Siddhantha Kaumudi Vyakhya purvada. 1990020083265. PSYCHOLOGY. 92 pgs. PHILOSOPHY. 0.. sanskrit. Vaiyakarana Siddhantha Laghu Manjusha vol. LANGUAGE. 1990010088031. 1990020047575. sanskrit. 0. Kanada Muni. 227 pgs. Philosophy.. PHILOSOPHY. 1913. LANGUAGE. 619 pgs. sanskrit.. Kanada Muni. 125 pgs.. sanskrit. RELIGION. 1979.. sanskrit.s. sanskrit. 1990020047714. RELIGION. 444 pgs. PHILOSOPHY. vajjalaggam. LITERATURE. MahadevaSastri A.. LINGUISTICS.. Kanada Muni. 440 pgs. Sanskrit literature. sanskrit... kanada Muni. PSYCHOLOGY. kanada Muni. 1990020047704.s. PSYCHOLOGY. Sanskrit.. 1958.. 440 pgs.LITERATURE. 4990010096006.. LINGUISTICS. 490 pgs. 24 pgs. Kalika Prasad Sukla. 1886. PHILOSOPHY.. Vaitana Sutra. 1822. 1913. 175 pgs. PSYCHOLOGY. 1923. 2990100073089. 858 pgs. vaishhnd-avadharmaratnaakara.Sampath Kumar. sanskrit. 1897. Vaiyakarana Bhushana Sara. SANSKRIT. VaisheshikaDarshana. literature. 5990010099030. Vaiyakaransiddhantmanjushaa. 1891. THEOLOGY. Vajaseniya Samhitha with Vedadipa commentary. LITERATURE. . 1894. Vaisheshika Sutra Vrutti. 205 pgs.LINGUISTICS. sanskrit. Vaishnavaupanishads with commentary of Upanishad Brahman Yogin. 1990020047577. 5990010099029. 1990020085006. LANGUAGE. sanskrit. Dr. sanskrit. 1925. . PHILOSOPHY. 375 pgs. desika Tirumala thathacharya.. 254 pgs. 1990020047578. sanskrit. 1990020084762. Kounda Bhatta.. LITERATURE. PSYCHOLOGY.. sri t viraraghavacharya. 220 pgs. 1979. 1990020047576. sanskrit. 1380 pgs. Mahodhara. PSYCHOLOGY. 347 pgs. 2040130049258. 1990020084758. 0. 1978. PHILOSOPHY. LANGUAGE.. sanskrit. sanskrit. 1990160083484. sanskrit. 1990020047574. 344 pgs.. . Jnanendra Sarasvati. Vaiyakaranasiddhanta Manjusha. LITERATURE. gan'gaavishhnd-u shriikrxshhnd -adaasane. . LITERATURE. .A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 188 of 204 Sampath_eBooks Vaisakha_Mahathyam. . PSYCHOLOGY. A.. LANGUAGE. sanskrit. 249 pgs. Vaisheshika Darshana. VAKARAYAN MAHABHASHAYAM. 156 pgs. 1128 pgs. LINGUISTICS. Literature.1. vaiseshika darsana. 1999990083070. LINGUISTICS.

SUSHIL KUMAR.L . Valmiki Ramayana Vol II. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasa. sanskrit. 221 pgs. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasa.. 516 pgs. 289 pgs. PANDIT.. 1943. THEOLOGY. Sage Valmiki. VAKARAYAN SIDHANTH KAYUMADI. BHAGWATPATANJALI.. NAOGI BHATT. vakrokti-jivita. LINGUISTICS. SANSKRIT. 5990010099033.. RELIGION. RELIGION.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 189 of 204 Sampath_eBooks VAKARAYAN MAHABHASHAYAM (PART 4). THEOLOGY.mht 18/Dec/2009 . 0. 158 pgs.. NAOGI BHATT. sanskrit.. pt.Sampath Kumar. Pt.. 1930. raghunath sharma. THEOLOGY. 5990010102429. 1958. Valmiki Ramayana Vol I. VAKARAYAN SIDANTH KAYUMADI(136). LITAITUCHER.. 2990100073091. 1990020047579. mhtml:file://D:\M. 1961. Vakyapadiyam part 1. 454 pgs. 698 pgs. LITAITUCHER. Varma. Ravi . sanskrit.. Vakhyartha Ratnam with Suvarna Mudrika. GOPAL. sanskrit. 538 pgs. Sage Valmiki. 0. LANGUAGE. sanskrit. .. 5990010102431. SHREE VASUDEVDIXIT.A. 255 pgs. 1958. sanskrit. Literature. LITERATURE. SANSKRIT. 5990010102428. 5990010098574. 293 pgs.. 5990010102430. 2004. 1828. 1988. vallabhapushht'ipradkaasha chaaroon' bhaaga. 1906. 1977.. vakyapadiyatha. sanskrit.. 562 pgs. Vakroktijivita. Raghunatha Sarma.. sanskrit. 5990010099031. SANSKRIT. 1990030070647.. 1990030070648. THEOLOGY. LITERATURE. 281 pgs. vallabhapushht'iprakaasha chaaroon' bhaaga. sanskrit. 5990010098168. sanskrit. 338 pgs. BHAGWATPATANJALI. 2005. SOCIAL SCIENCES. RELIGION. 2990100073092. SASTRI. 1990030070646. VAKARAYAN MAHABHASHAYAM(PART 3). sanskrit. 1956. 0.. 481 pgs. 1828. sanskrit. 1970. 1990020085001. 5990010097081. padmasri PT.. Vakyapadiya.. 414 pgs. sanskrit. sanskrit. SHREE YASAODANANDAYA. SANSKRIT. sanskrit. VAKAYA PADAYAM. SANSKRIT. 1942. Literature. 0. 200 pgs. valmiki ramayana. sanskrit. BHARTRHARI. 276 pgs. SANSKRIT. 5990010099035. RELIGION. LITERATURE. SANSKRIT. 5990010099032. 407 pgs. 406 pgs. Ahobhala Suri. SHREE. 2004. VAKARAYAN MAHABHASHAYAM (PART6).Ragunatha Sarma. 322 pgs.. 5990010099034. sanskrit. sanskrit. VAKARAYAN MAHABHASHAYAM(PART 2).. 1990030051985. THEOLOGY. Vakyapadiyam bramakanda. 482 pgs. LANGUAGE. sanskrit. RELIGION. Vakyapadiyam Part II. LINGUISTICS. Dashrath Dwivedi. sanskrit.

Bhaskeshwaracharya. 270 pgs. 825 pgs. LINGUISTICS.LITERATURE. LITERATURE. LINGUISTICS. . 1998. 1998.. 5990010102355. LINGUISTICS. LANGUAGE. THEOLOGY.. sanskrit. Valmiki Ramayana Volume IV. LANGUAGE.. VANMAYARNAVAH. 2040130049259. Valmiki Ramayana Volume II. 1913. sanskrit.. 60 pgs. unknown. THEOLOGY. LANGUAGE.M . Vanamamala ramanuja Jeeyar. Tirtha. Raya Mukuta. 1913. Padmabhushan Acarya Baldev Upadhya. 2990100073093. 733 pgs. 1998. 190 pgs. Literature. 698 pgs. LITERATURE. 1998. 5990010098170. LANGUAGE. Religion. 2990100073094. LITERATURE. ... sanskrit. 1010010094501. 748 pgs. 835 pgs. Vanamala A Commentatory On The Taittiriyopanishad Bhashya. THEOLOGY. Valmiki Maharshi. 1990030070652. Valmiki Ramayana Uttara Kanda. 611 pgs. 1941. sanskrit. Vanamamala Mutt guru paramapara Taniyangal. Chandra Tripathi. 351 pgs... 1885. 1999990073532. 753 pgs.. Sri Achyuta Krishnananda Tirtha. LINGUISTICS. 1990030024541. Valmiki Ramayana Volume I.. Buddhist Philosophy. 360 pgs.. 733 pgs. RELIGION. 1958. 314 pgs. Padmabhushan Acarya Baldev Upadhya. THEOLOGY... sanskrit. Litetrature. 1998. LITAITUCHER. 76 pgs. 481 pgs. mhtml:file://D:\M. 0. 5990010102432.. Valmiki Ramayana Volume III.P. RELIGION. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 190 of 204 Sampath_eBooks Valmiki Ramayana Ayodya Khanda. 1913. Sri Achyuta Krishnananda Tirtha. . MAHAMAHOPADHYAPANDAYSHRI RAMVATARSHARMA. LINGUISTICS. 1990030024542. Vanmalvirachita. 1990020084746.krishnananda achutha. LITERATURE. Sanskrit. Padmabhushan Acarya Baldev Upadhya.. 0. sanskrit. LANGUAGE. LANGUAGE. LITERATURE.Sampath Kumar. Damodara Misra. LITERATURE. Vande Matram.. 1990030051986. 1908. 354 pgs.. Sri Achyuta Krishnananda Tirtha. Vamanapurana. LINGUISTICS. Valmiki Ramayana Volume IV.. 270 pgs. RELIGION. LITERATURE. LANGUAGE. 1990020047771. ...LINGUISTICS. sanskrit. Sarma. LANGUAGE. 0. sanskrit. 1998. sanskrit. 362 pgs. 1990020084763. sanskrit. sanskrit. 5990010098169. 307 pgs. Vanamala. 247 pgs.mht 18/Dec/2009 .. THEOLOGY.LINGUISTICS. sanskrit. 1906.. 1990030041895. RELIGION. Sanskrit. 1961. 1990030070649.. Padmabhushan Acarya Baldev Upadhya. sanskrit. sanskrit. 1990010088033. Valmiki Ramayanam yuddh kand. 1990030070650. SOCIAL SCIENCES. 1913. RELIGION. 514 pgs. 1990020083266. 1990030070651. LANGUAGE.. Bamavatra .LITERATURE. Valmiki Ramayana Volume III. 2005. Padmabhushan Acarya Baldev Upadhya. sanskrit. sanskrit. sanskrit. Vamkeshwaracharya. Vani Bhushana. LINGUISTICS. Vanamala a commentary on Taittiriyopanishad Bhashya. Vanamaalaa. LINGUISTICS. . LITERATURE. sanskrit. Valmiki Ramayanam Sunder kand. . vangmyardhwa. Padmabhushan Acarya Baldev Upadhya. sanskrit. LANGUAGE.

Literature.. sanskrit. LINGUISTICS. Sanskrit.. Varadavallabha Stotra. 585 pgs. 1960. 1990020085002. Religion. LANGUAGE. sanskrit. GEOGRAPHY. vasudevamantranustana Dwadashakshari prakashika.. LINGUISTICS.. sanskrit. Sanskrit. Kuratalwar... sanskrit. Literature. vayakaransidhankamudi. 31 pgs. 114 pgs.ramachandra. 1172 pgs. 1990020084764. Sama .. 1990010088034. . 1895. Vasishtha Rishika Darshan. THEOLOGY. sanskrit. 533 pgs. 478 pgs. 1943.R. 1948. Varadaraja stava with commentary. sanskrit. 0. Ahobhala Suri.. Varna Dharmashrama Kanda Smruti Muktapala.. LITERATURE. Varivasya-Rahasya. 0. 2040130049260. LANGUAGE.. LITERATURE. Dikshitha. . 316 pgs. LITAITUCHER. LANGUAGE. sanskrit. 665 pgs. Literature. sanskrit. Literature. 1922. RELIGION. Varaha Purana. 1958. 478 pgs. . LANGUAGE. vayakaransithankamuti. 1999990083071. Varahamahapuranam.. LINGUISTICS. 1952. 1906. 1990020085005.. sanskrit. LITAITUCHER. 1965. G. Varadaraja panchashat. 38 pgs. 235 pgs. R.. LANGUAGE. . 1990020085004. 2990100073095.. 1960. 186 pgs. LINGUISTICS. 94 pgs. LANGUAGE. 5990010044027. Literature. 1990020085003. 760 pgs. SOCIAL SCIENCES. THEOLOGY. Y. LITERATURE. 0. 1990010088035. ANANDSWARPGUPTA. 421 pgs. Bhattacharya.. 1999990073533.S. 233 pgs.. 1952. --. Krishanamacharir. 1990020047581.... RELIGION. Varadabhudaya champu prabhanada.mht 18/Dec/2009 . RELIGION. Varahagrhyasutra. Namra. 1958. sanskrit. HISTORY. sanskrit. 1893. 5990010098576. vasishtha Rishi Ka Darshan. 5990010101886. sanskrit. Sripad damodar Saatlekar. vasu charitram. 68 pgs. sanskrit. Varavaramuni Granthamala. varaha purama. 1937. sanskrit. 5990010099036. sanskrit. 0.. sanskrit. Unknown. LINGUISTICS. Sastry.. Vasavadatta. LITERATURE.Sampath Kumar.Subrahanayashashrina.. 730 pgs. LINGUISTICS.. 1887. . 427 pgs. THEOLOGY.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 191 of 204 Sampath_eBooks Vanshabhaskar. sanskrit. BIOGRAPHY. vayakaransithantkamudi part 4. 1976. Vanstali. kalahasti kavi. shri vasudew dixit. vedanta Desika. LITERATURE. 5990010098171. 5990010098575. Literature. sanskrit. 5990010097082. sanskrit.. 502 pgs. 1990020083267. Literature.Vaidyanatha. Varavara muni shatakam savyakhyana. Venkatacharya. 604 pgs. Unknown. 1990020047580. LITERATURE. .Srinivasa Murti .. sanskrit. mhtml:file://D:\M. 5990010042554. 148 pgs. Krishna Singh ji. Sripad damodar Saatlekar.

PHILOSOPHY. Srivasudev Deekshit. vedaantapan'chadashi. 496 pgs. RELIGION.Bhagavad. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. 334 pgs. Vedanta Desika granthamala vol. Bhattanathaswami . PSYCHOLOGY. 2009. 2005. 617 pgs. sanskrit.Bhagavad.Sampath Kumar. Appaya Dikshita. Ramanuja. Sociology. vayakaransithantkamuti part 2. Vedanta Kalpalatika. 1958. 1957.LINGUISTICS.. shriividyarand-aya. 101 pgs. 2006. Vedanta deepa vol. sanskrit. THEOLOGY.. LITERATURE. PHILOSOPHY. Veda padapatha charca and Upalekhasutram.Bhagavad. sanskrit. 762 pgs. Literature. 1990020047687.1. qs-emaraajashriikrxshhnd-adaasa. 2005. 853 pgs. Vedanta Kalpataru Parimala I. Ved Dharatal. 503 pgs. 1974.. 234 pgs. sanskrit. Appaya Dikshita.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 192 of 204 Sampath_eBooks vayakaransithantkamuti part 1. Annangaracharya P B. sanskrit. 1941. 1990020047570...3. 1902.LITERATURE. Annangaracharya P B. 1955. Ramanuja. sanskrit. Vedanta deepa Vol. Srivasudev Deekshit. sanskrit. sanskrit. Vedanta Kalpataru Parimala II. 132 pgs. Vedakalija Narisiksha. PHILOSOPHY. PHILOSOPHY.. 210 pgs. PSYCHOLOGY. 1990020047712. vedaantaparibhaashhaa. THEOLOGY. 168 pgs.. 102 pgs. 1990010088036. 1940.. PSYCHOLOGY. 92 pgs. 5990010098172. sanskrit. PHILOSOPHY. 1942. RELIGION. 1990020047691.Acharya. PSYCHOLOGY. THEOLOGY. 1990020047701. Pramodini Pandu. sanskrit. 2990100073096. sanskrit. Madhusudan Ojha. 2990100028262. 1990020047688. PSYCHOLOGY. 1990030083686. Vayonirnaya. PSYCHOLOGY. 1990020047713. Vedant desika.. 1940. Vedanta dipa. RELIGION.Bhagavad. sanskrit. 518 pgs. Pandit P. Ramanuja. THEOLOGY. mhtml:file://D:\M. 5990010098578. PSYCHOLOGY. sanskrit... RELIGION. 1990020047669. 5990010098577. LANGUAGE. 592 pgs. 1998. 1902.. sanskrit. 1949. Sanskrit literature. 1990030070655.1. Madhusudhana Saraswati. Vedadharmavyakhyanam. 1962.2. sanskrit. Literature. PSYCHOLOGY. 106 pgs. PHILOSOPHY. sanskrit. sanskrit. Abhyankar K V. THEOLOGY. Vedanta Desika Grantha Mala Sampradaya Vibhaga. 1904... Vedanta desika granthamala vedanta vibhaga vol...1 :Shathadushani and adhikarasaravali. RELIGION. 0.. 1990030070654.. PHILOSOPHY. 251 pgs. 1990020047710.. LINGUISTICS.2.mht 18/Dec/2009 . 1990020084743. 2990100073097. Vedanta deepa Vol. Vedanta Dipa of BhagavadRamanujacharya vol.. 314 pgs. Ramanuja. 490 pgs.Ganapathi Sastri. PHILOSOPHY. LANGUAGE. LITERATURE. LINGUISTICS. 1903. G C Awasthi. 106 pgs. sanskrit.

Vedantaparibhasha of dharmarajadhwarindra. sanskrit. 1990030051988. 1990020047582. 636 pgs. 621 pgs. 1999990083074. sanskrit. 4990010096007. Muralidharacharya. Vedantasutra Muktavali. sanskrit. Anandalwar. 1875. 524 pgs. Vedanta Vadavali vol. 1914.. THEOLOGY. Anandalawar. THEOLOGY.. PHILOSOPHY. 1999990083073. Brahmanadasarswati. 1990030070656.GRIFFITH. 1964. RELIGION. Vedanta Vadavali vol. 1930. 1977. sanskrit. 1899. 1899. 1950. THEOLOGY.. ven'kat'aachaar^ya. sanskrit.. RELIGION.T. 1103 pgs. THEOLOGY. sanskrit. 1993. sanskrit. 220 pgs. Philosophy. 260 pgs. Amalananda. Philosophy. THEOLOGY. 1915. Virargahavacharya. 1895. 375 pgs. 1990030070653. sanskrit. 230 pgs. RELIGION. PSYCHOLOGY. 0. sanskrit... SATCHIDANNANDENDRA. 1898.1.. 200 pgs. PSYCHOLOGY. 1990030051987. 1897. sanskrit. 1990020047773. 392 pgs. RELIGION. LITERATURE SANSKRIT.Vatsya. Mahamahopadhya Anantha Krishna Sastri. 2040100028263. 113 pgs.. SARASWATI. 1947. Vedanta pushpanjali.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 193 of 204 Sampath_eBooks Vedanta Karikavali. sanskrit. Dharmarajadhwari.1. religion. 1990020047586. 2005. -. sanskrit. Vedantakalpataru_vol_11_part_II. vedanta prakriya pratyabhijha. RELIGION. SWAMI. sanskrit.. Vedanta Siddhanta Darsha. PHILOSOPHY. 1990020047695. RELIGION. PSYCHOLOGY. Mahamahopadhyaya Anantakrishna Sastri. Anandalwar. Religion. 413 pgs. 50 pgs. Mukunda Das. sanskrit. sanskrit. sanskrit. sanskrit. 1895.. Mahamandaleshwar Shri Swami Mahashanand Giri Ji Maharaj. Vedanta Martanda. 1990020047681.. VEDANTDEEPAY. Vedanta Sandarbha. 256 pgs. sanskrit. R. 236 pgs.Sampath Kumar. 180 pgs.. 940 pgs.. PSYCHOLOGY. 1990020047671.. Vedanta Vijaya Mangala dipika. THEOLOGY. RELIGION. 1990030070657. PHILOSOPHY. mhtml:file://D:\M.. Sudarshanacharya.mht 18/Dec/2009 . 392 pgs. SHRI. THEOLOGY.. Vedanta Paribhasha. RELIGION.. 1920. 805 pgs. sanskrit. THEOLOGY. 1990020047583.. Vedanta Sutra Vaidikavrtti. RELIGION. THEOLOGY. RELIGION. 5990010102356. Amalananda.. Vedanta Paribasha of Darmarajadwarindra. Dharmaraja Adwarindra.. 5990010098579. Hariprasada. 1999990083072. Vedantha Kalpataru.bucchi. Vedanta Vadavali vol. sanskrit. PHILOSOPHY. Vedanta Paaribhasha.. Vedantakalpataru_vol_11_part_I. THEOLOGY. 1990020085007.H.2. 2005. 1904. Litetrature. 459 pgs.

2040100049261. Ramanuja. Vedeshu dharmabhedah.. sanskrit. 213 pgs.. PHILOSOPHY.. Mahamahopadhyaya.Vidyanivasa. Panchanana_Bhattacharya_Sastry.. LANGUAGE. 1990030070660. PSYCHOLOGY. 488 pgs. 372 pgs. sanskrit. 1990020047585. Vedartha Manjari. 5990010102004.. Vedartha Sangraha with Tatparya Deepika Vyakhya. Veerasimhavaloka. 1990020047775. THEOLOGY. sanskrit. 1990020047774. 0. THEOLOGY.Krishna Swami Aiyar. THEOLOGY.LINGUISTICS. . PSYCHOLOGY.mht 18/Dec/2009 . 1990. PANDIT V. RELIGION. RELIGION. Swami Apurvanand.. . KRISHNAMACHARYA. PHILOSOPHY. 161 pgs.. RELIGION. 5990010102434. Vedantsiddhantsangrahah... Vedartha Sangraha with Tatparya Deepika Vyakhya.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 194 of 204 Sampath_eBooks Vedantha Suthra Muktavali. Vedartha Sangaha. ... RELIGION. Vede Asvinau. 361 pgs. Vedchayanam.. sanskrit. 1984. 300 pgs. . sanskrit. Vedartha Sangraha. 5990010098581. PHILOSOPHY. 302 pgs. sanskrit.Sampath Kumar. LITERATURE SANSKRIT.K. Khemaraj Shrikrishnanda.. 2040100049262. Pandita. 23 pgs. 1990020047584. Veermitrodayah. Ramanujacharya . 174 pgs. sanskrit. THEOLOGY. 5990010098582. 335 pgs. C. 2005. 1993. 1990030070659. sanskrit. . sanskrit.Kashikar. Ramanujacharya. Vedartha-Parijata Vol I. sanskrit. sanskrit. PSYCHOLOGY.. Anantasri Kakapatri Svami. 98 pgs. sanskrit. Literature. 941 pgs. mhtml:file://D:\M. . 1913. RELIGION.Bhagavad. sanskrit. THEOLOGY. RELIGION. 0. 501 pgs. Vedastuti with commentary of Chakradararam callled saanvathayar. 1930. 5990010098174. 399 pgs.. THEOLOGY.. 1990020047776. Vedic Texts.. 452 pgs. VEDANTSARA. sanskrit. Dr.Bhagavad. sanskrit. Brahmanadha_Saraswathi. Pandit Purushottama Prasad sharma. Literature. THEOLOGY. Vedmurti-Sriramkrishnah. 1990010086410. Misra. 0. sanskrit. 1978.. Vedic Literature. Literature. 1990020047690. Vishwambharnath Tripathi. 237 pgs. 1913. 1990010088038. 1990010088037. 338 pgs. 238 pgs. Moti Lal Sharma Gaud. . Mishra. . RELIGION. Sanskrit literature. 1950. 1953. sanskrit.LITERATURE. Vedhaththa_Suthra_Mukthavali. sanskrit. Mitra. 1990030070658. Literature. sanskrit. Chakaradararam. Hari Narayana Apte. 1979. 1995.. 1963. 1897.T. Literature. Ramanuja. Vedantha_Paribashaa. sanskrit. 1991. VEDSHADANGANAMANUKRADIKA.G. sanskrit.. 350 pgs.Bhagavad.. 326 pgs. 452 pgs. 1990030051989. 5990010098580.

0. HISTORY. LINGUISTICS. sanskrit. LITERATURE. . veimabhuupaalacharitamuu. 0. 55 pgs. Devasthali. THEOLOGY.. Vidhiviveka. LINGUISTICS. 1990020084765. 169 pgs.. LANGUAGE. 1962. 1943. 219 pgs. sanskrit. 390 pgs. sanskrit. G. LINGUISTICS. 722 pgs. Anantarya. . RELIGION. Vidhiviveka.. 2040100049264. VIDHI RASANAYAM.Sampath Kumar.. Vichara Sagaram. veidaantavijayamang-galadiipikaa. 1990160083485.. litrature. mhtml:file://D:\M. 1990020047587.. 174 pgs. 230 pgs... 231 pgs. Literature. 117 pgs. .LITERATURE. Venkatasuris Nauka Charitram In Sanskrit. jha pandit ramadeva. 1937. RELIGION. 2005.. BIOGRAPHY. 241 pgs. LANGUAGE. 5990010098583.. 101 pgs.. 1990160083488. sanskrit. S N Srirama Desikan. 479 pgs.. 226 pgs. letreture. sanskrit. 1940. sanskrit. 46 pgs. veerpratapnatakam.. 0. 1990160083486. 36 pgs. 2040130049265. sanskrit. vendisahanr naam natkam. THEOLOGY. P. sanskrit. . sanskrit. Anonyms. Padmanabha Shastri. 396 pgs. Venkatachalethisamala. 0. GEOGRAPHY. LITERATURE. Sanskrit. 571 pgs.. sanskrit. lrtreture. . RELIGION. Sri Bhaskara Acharya.. Vidhirasaayanam. 5990010099478. SHREE MUKUND SASTRI. jain shantilal. 1818.. sanskrit. sanskrit. 1990160083582. . Narayan Bhat. 1901. 439 pgs. Vemanapadyamulu In Sanskrit Slokas. Mahaprubhu Lal Goswami. The Vasudeva Brahmendra Saraswathi Swamigal. 384 pgs. LANGUAGE. 1917. V. LITERATURE (SNSKRIT). litrature. LINGUISTICS.. . 1953. sanskrit. LANGUAGE. Srinivasacharya . Literature. sanskrit. Not Available. LITERATURE. Venisamharam.mht 18/Dec/2009 . THEOLOGY. 1990030070661. . Venisanharam. sanskrit. 1832. sanskrit. LANGUAGE. 5990010099037.. pan' bhat't'ashriigauragoopaalashamaa. 1990020084767. 1978. 1999990073534. RELIGION.Sambamoorthy. 2990100073099.. Mahamahopadhyaya Pandita mitra mishra. Venkateshwara Shatakam. 1992. bhadrguptachariya dasporvdhar. THEOLOGY. 1990010088039. 2040100047018. Vichaar Vaibhav.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 195 of 204 Sampath_eBooks veermitroydaya. 421 pgs. sanskrit.. 2005. 1990030070662. vertkalankaaraha prajnakarguptasya. Vichara_Ratnakara_Kirtivijana. vidhyarattnam mahanidhi. 1990020084766.. Venkatachala Mahathme. sanskrit. Sanskrit. 419 pgs..Koliyalam. sanskrit.LINGUISTICS. 1947. 2990100073098. 1913. LITERATURE. 2990100073100.. literature.

LANGUAGE. Aporasheya (written by Non human being). 235 pgs. vijaydev mahatyamyam pratham bhag. Vidvanmandana. 0. bhikchu jin vijay. sanskrit. LINGUISTICS.LITERATURE. 520 pgs.. Vigraha Kosha. Viswanatha Sastry Bharadwaj. 0. Vigneshwara Vrata kalpabrutam. LANGUAGE. 1926. Vidyamadhaviyam-part-II.Sampath Kumar.LINGUISTICS. literature. 1907.Shama Sastry. Vishnu sarma. Vidyapati padawali Main Lok sanskrit ka Chitran. mhtml:file://D:\M. 297 pgs.. DGr. parameishvara. 5990010099038. .. Literature. 66 pgs. sanskrit.. 1908. 5990010098175. sanskrit. Viirprataapnatkam. 1990020083269. THEOLOGY. THEOLOGY.. Vidyamadhaviyam Of Vidya Madhava.mht 18/Dec/2009 . sanskrit.. 75 pgs. 1923... GEOGRAPHY. 1923.. Literature. LANGUAGE. LINGUISTICS.LINGUISTICS. singh. 58 pgs.LITERATURE. 313 pgs. 1990020084768. 1914.. sanskrit. 1958. 5990010098587. 423 pgs. P. sarma vishnu.. Vigrahvyavartani. 311 pgs. 229 pgs. M P Dixit.. . B J Kashyap. R. vidya madhaviyam. 158 pgs. 2990100073101.. 1865. RELIGION... LITERATURE.K. LANGUAGE.LINGUISTICS. kaalidaasa. HISTORY. 1999990083075. 1990030070663. 0. Vidwanmandanam. RELIGION.. 1926.LITERATURE. Vishnusarma. sanskrit. . Vikramakandeva Charitra Mahakavya. 85 pgs. 505 pgs. sanskrit. Dikshit. RELIGION.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 196 of 204 Sampath_eBooks Vidukta vaivahika sastra jignyasa. THEOLOGY. 2990100073102. V. 1990160083489. letreture. Vidyamadhaviyam-part-III. 1926. sanskrit. Vikrmaankdevcharitam. BIOGRAPHY. 1959. 56 pgs.. 110 pgs. 5990010098176.. 90 pgs. Vidvanmandana. Krishnamacharya V.. LITERATURE. THEOLOGY. 149 pgs. Vimaanvasthu petvatthu thergaatha therigaathapaali. 1990030051990. 5990010098586. 1881. 2040100049266. sanskrit. Philosophy. SRI VISWALESHWAR. . 5990010099039. . sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. sanskrit. vikramoovrashiiyamuu. 0. 544 pgs. 544 pgs. LANGUAGE. sanskrit. 0.LITERATURE. sanskrit. sanskrit. sanskrit. LANGUAGE. 1990020083268. 5990010098584. Sri Krishna Sastri. sanskrit. sanskrit. Vidyamadhaviyam. 1928. sanskrit. 1990010094502. . 456 pgs... Literature. 1942. Viirvardhmancharitam. sanskrit. Nagarjun.. sanskrit. 374 pgs. 5990010044028. RELIGION. viind-aalaqs-and-amuu. Literature. Vikramanka Charitam. . 5990010098585. LITERATURE.. 757 pgs. LITERATURE.LINGUISTICS. 1990160083487.. 1925. Raghunatha. sanskrit. 2040100028265. LINGUISTICS. 2005..

RELIGION. 734 pgs. Viramitrodaya Vol 7.. 71 pgs..Pt.Pt. Viramitrodaya. Mitra Mishra. Viramitrodaya Sudhiprakasa. Shri naagbhat. Viramitrodaya Vol 3. 1990010089107. M. 170 pgs. M. Mahamahopadhyaya Pandita Mitra Misra. RELIGION. 1990020084769. Buddha literature. Vinaypitake mahavaggapali. Jagadish Kassapo. Vinaypitake chullavaggapali. THEOLOGY. 190 pgs. 1990030041792. 2006. sanskrit. 1990030083688. 2005. 59 pgs. THEOLOGY. RELIGION. Literature.M. Viramitrodaya Vol 12. 1990010094503. MAHAMAHOPADHAYA PANDIT MITRA MISHRA. 2005. mhtml:file://D:\M. M. 1990030041796. 614 pgs. RELIGION. SANSKRIT. raja dr. RELIGION. 5990010099042. 1990160083490. SOCIAL SCIENCES.Pt.M. sanskrit. 1990010089106. 1990020047589. VIRMITRODAYA. 1965. MAHAMAHOPADHAYA PANDIT MITRA MISHRA. 1956. Sudarshan kumar sharma. sanskrit.. 1908. Viramitrodaya Vol 11. sanskrit. Mahamahopadhyaya Pandita Mitra Misra. 268 pgs. sanskrit. Viramitrodaya -Tirth prakasa.. sanskrit.mht 18/Dec/2009 . sanskrit.M. 393 pgs. 2005..432.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 197 of 204 Sampath_eBooks vinavasavadattam.. 1990030070665. 1990030070664. sanskrit. 1990030041795. sanskrit... sanskrit. Jagadish Kassapo. Virodha Nirodha. 264 pgs. 1927.Mitra. VIRAMITRODAYA. Mitra Mishra. THEOLOGY. 597 pgs. Srinivasacharya. 1897. 746 pgs. 2005. 72 pgs. THEOLOGY. THEOLOGY. 672 pgs. 2005. Buddha literature. 5990010098588. 5990010099041. 288 pgs. THEOLOGY.. sanskrit. MAHAMAHOPADHAYA PANDIT MITRA MISHRA. Literature. 1935. 1990020047588. RELIGION. 1990030041793. sanskrit. THEOLOGY. Viravairagicaritam. RELIGION. M. VIRAMITRODAYA(NO 413. THEOLOGY.M. Various scholars of Visistadavita. 1990030083687.M. Vinshtikakarinka.Pt. sanskrit.Pt. Viramitrodaya Vol 4. 1935. sanskrit. RELIGION.. 2005. Mishra.. SANSKRIT. Mitra Mishra.431.. sanskrit. sanskrit.M. sanskrit. 1917. RELIGION. sanskrit.. RELIGION. Viramitrodaya Vol 5. 673 pgs.Sampath Kumar. Mitra Mishra.. 578 pgs. THEOLOGY. literature. 431 pgs..Pt.. 2006. Mitra Mishra.. 1956.. THEOLOGY... 386 pgs. SANSKRIT. Virodha praiharngal with Vangipuram Nambisadi commenatry. 456 pgs. M. sanskrit. 108 pgs.c kunhan raja professor of sanskrit university of madras. RELIGION. 1990030041794. Mitra Mishra. M. Mahamahopadhyaya Pandita Mitra misra. Viramitrodaya Vyavaharadhyaya.435). THEOLOGY. 2005. 5990010099040. 1914. sanskrit. 1875.

Vishayavakayadipika. RELIGION. LINGUISTICS. Rangaramanuja Muni. RELIGION. 1966. Vishwa Gunadarsha Vyakhya.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 198 of 204 Sampath_eBooks Visayatavaada Ac No 17. Vyasa Maharshi or Badarayana. 1956. sanskrit. Philosophy.. Literature.. 270 pgs. 1886.. 5990010097083. 1999990083076.Bechardas J. LANGUAGE. 0. LINGUISTICS. sanskrit. THEOLOGY. Part-1. THEOLOGY. 0. Vishnusmruthi.. sanskrit. Gadadharabhatta. LITERATURE. 1990020047686. Pt. Vishaw-sanskritam. 1990030041797. sanskrit.. LANGUAGE. mhtml:file://D:\M. LINGUISTICS. Literature. LANGUAGE. LANGUAGE. Visayatavaada Ac No 4. sanskrit. Vyasa Maharshi or Badarayana. 1990020085011. LITERATURE. RELIGION. sanskrit. LINGUISTICS. Vishuddhi marg. 1990030041799. Vishnu Bhaktikalpalata. THEOLOGY. LITERATURE. 354 pgs. 1990020083271.. 302 pgs. 1990030070666.. 1990020085009. 22 pgs. 2005. THEOLOGY..Nirukta. 1990020085010. LITERATURE. 1950. A. Dharma Rakshit. sanskrit. 419 pgs. 234 pgs.. THEOLOGY. sanskrit. Vishvaprakasha.Nrusimha Astotahara. sanskrit. 92 pgs. Vishnu Sahasranama Stotram. N. 154 pgs.mht 18/Dec/2009 . Unknown. LITERATURE. 1990030041798. LITERATURE. 0. sanskrit. Rangarajanujamuni. Vishaya Vakya deepika.Dalsukh Malvania. Vishnornamasahasram with Bhagavadgunadarpana bhashya with nirvachana . Vishnu Puranam. Vishnu Sahasranama Stotram. sanskrit. Venkatadwari. 1990030083689. Literature. RELIGION. RELIGION.Dalsukh Malvania... sanskrit. sanskrit. 1972. RELIGION. 1882.. sanskrit. THEOLOGY. Vishnu Sahasranama Stotram. Buddha literature.. 5990010097084. 105 pgs.. Aporasheya (written by Non human being). 128 pgs. 1990010089108. 563 pgs. sanskrit. 240 pgs. 104 pgs. 2005. 1898. 1990020085012. 1990020085008.Sampath Kumar. Unknown. 1967. 0.. 904 pgs. THEOLOGY. 1898.Parashara. 102 pgs. RELIGION.. 1990010089109. Pandit Kedarnatha Sarma.... VISHAVA SANSKRIT SATABDI GRANTH. 48 pgs. Nanda Panditi.. sanskrit. THEOLOGY. LINGUISTICS. 164 pgs. Pt. sanskrit. 0. sanskrit. 2006. LANGUAGE. 378 pgs. 918 pgs. 1990020047590. LANGUAGE. 4990010095476. Vishnu Sahasranama Stotram Bhashya.. 1968. sanskrit..Doshi. LINGUISTICS. RELIGION. Vishnu sriRama Shasranama Vishnu srirama Krishna. Literature. 2005. Visweshwranand vaidc shodh sansthanm. Pandit Ratna Gopal Bhatta. Bhatta.. Gadadharabhatta. Visesavasyakabhasya-Ist. sanskrit. Visesavasyakabhasya-IIIrd. 2005. Mandan mishra. 5990010098589. 58 pgs.

THEOLOGY. 1990020047777. Bidyaranya. Vividh tirth kalp. vrajavilaasa. 1990030070667. THEOLOGY. LITERATURE.mht 18/Dec/2009 . 1977. viveikachuud'aamand-i. Subrahmanya Sastri. 302 pgs. LITERATURE.. Viveka Chudamani. 267 pgs. Vivadachintamani of Vachaspati Mishra.. sanskrit.. sanskrit. LANGUAGE. THEOLOGY.. THEOLOGY. 1814. 154 pgs.LITERATURE. Visistadvaita Vijaya vol. 1990010089110. 0. VIVARANOPANYASA BENARES. sanskrit.. THEOLOGY. 244 pgs. Sringeri H. LITERATURE. 560 pgs. 5990010099044. THEOLOGY.. Madhavacharya. 210 pgs. RELIGION. 1901. Pandit Vachaspati. Sri Ramanand sarswati.. 2990100073104. 5990010099043.. Vriti Vigraha Sangraha. 1990020047591. 97 pgs. 5990010102357. sanskrit. LINGUISTICS. 2040100049267. Appaya Dikshita.. 2005. LANGUAGE. 1960. mhtml:file://D:\M. PANDIT DAMODAR SASTRI. 1296 pgs. 286 pgs. Visistadvaita Siddhi. 1990020085013. 458 pgs. 2006. 1901. gan'gaavishhnd-u shriikrxshhnd-adaasa.. 0. sanskrit. 189 pgs. LANGUAGE. 2990100073103. Visitavaisitaya Vicara Ac No 137. RELIGION. LINGUISTICS.2. 1990030070669. sanskrit. VIZIANAGRAM SANSKRIT SERIES.LINGUISTICS. Kedarabhatta. RELIGION. LINGUISTICS. RELIGION. 4990010096008. shriishn'karabhagavatpaada. RELIGION. sanskrit. 81 pgs. 1879. Vruttaratnakara Savyakhyana. 76 pgs. 162 pgs. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit. sanskrit. Shri jainprabhsur. sanskrit.Koliyalam. 0.. Literature. 1893. Vivranopanyas-8688. RAMASASTRI TAILANGA. 681 pgs. sanskrit. 5990010099045. 1895.. sanskrit. sanskrit. RELIGION.. 540 pgs.H. 0. 1915. 2005.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 199 of 204 Sampath_eBooks Visistadavita Miscelleneous works. 0000.. Vrinda madhava paranama Siddhayogaha. Unknown. 148 pgs.Sampath Kumar. 1905. 1986. sanskrit.. Vivadhachitamani.. RELIGION. 1990030083691. sanskrit. THEOLOGY. Visuddhimagna. 1990030041800. sanskrit. Vivaranaprameya Samgraha vol. 718 pgs. sanskrit.. RELIGION. 2005. . Jagadguru Chandrasekhara Bharati. sanskrit. 278 pgs. 0. sanskrit. 1990020084775. Vrahdaaranyakvaartikasaarah part 2. Vrata Chudamani. Vruttaratnakara. RELIGION. Literature.. THEOLOGY. RELIGION. . 255 pgs. SANSKRIT. 230 pgs. Vachaspati Mishra. 1990030070668. 386 pgs.. Pandit Damodara. 2006. Vivahapatlam Sarasamuchaya. Gadadharabhatta. 5. LANGUAGE. Kedarabhatta. LITERATURE.. 1990020083273. Ranganathacharya. sanskrit.. LANGUAGE. SANSKRIT. 1888. 1990020047592. sanskrit. LINGUISTICS. THEOLOGY. . Literature. THEOLOGY. RELIGION. 1990010089111. 1990030083690. Ramanujacharya and other acharya of Visistadvaita scholars..

Vyakarana Mahabhashyam Vol I. Vyakarana Mahabhashyam Volume I. sanskrit. 1990030070679. LITERATURE.. KAIYATA UPADHYAYA. LINGUISTICS. Vruttaratnakaram Nama chandas Sastram. Kedarabhatta.. 1990020084774. sanskrit. 1990020085014. vyaasashiqs-aa. sanskrit.. RELIGION. RELIGION. Vyakarana Mahabhashyam Volume II. KAIYATA UPADHYAYA. 1990030070676. KAIYATA UPADHYAYA. 122 pgs. Vyakarana Mahabhashyam Vol III. LANGUAGE. THEOLOGY. pand-d'ita veing-kat'araamashammrond-aa.. 1990030070675. Kedarabhatta. 1990030070674. 295 pgs. 1990030070671. Vyadhikarana Dharmavabhinnabhava Ac No 69. RELIGION. 1990030070672.. 306 pgs. Vyakarana Mahabhashyam Vol II.mht 18/Dec/2009 . 1990030070670. LITERATURE. sanskrit. 1988. LITERATURE. 1987. mhtml:file://D:\M. 1990030070677. sanskrit. LITERATURE. 1864. 1988. sanskrit. 2004. LITAITUCHER... 375 pgs. LITAITUCHER. 1990030070678. pt. 5990010098177. KAIYATA UPADHYAYA. THEOLOGY. 2004. 1864. THEOLOGY. RELIGION. 1929. vyakaran. 2004. 2004. THEOLOGY. 295 pgs. 507 pgs. THEOLOGY.. 98 pgs. sanskrit. 660 pgs. 660 pgs. sanskrit. 1912. 1990030041802. sanskrit. sanskrit. KAIYATA UPADHYAYA. RELIGION. sanskrit.. sanskrit. 2004.. 2004.. THEOLOGY. 0. 1990030041801. 467 pgs. KAIYATA UPADHYAYA. 441 pgs. THEOLOGY. THEOLOGY. Vyakarana Mahabhashyam Vol V. sanskrit.. LANGUAGE. Vyakarana Mahabhashyam Vol IV. LINGUISTICS. RELIGION. LITAITUCHER. THEOLOGY.Sampath Kumar. 582 pgs. RELIGION.. sanskrit.. 1990030070673. sanskrit. 18 pgs. Vyadhikarana Vichara Ac No 105. sanskrit. 70 pgs. 1988. Vyakarana Mahabhashyam Volume III. sanskrit. LITERATURE. NAGOJI BATT. 1990020084773. RELIGION. gopal sastri. Jagadisa a. 2005. 2990100073105. vyakaran sithankamidi part 4. KAIYATA UPADHYAYA. LINGUISTICS. vyakaran mahabhsyam. sanskrit. 540 pgs.. vyaasasiddaantamaartaand-d'a. LINGUISTICS. Vyakarana Mahabhashyam Volume IV.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 200 of 204 Sampath_eBooks Vruttaratnakara Savyakhyana. baburam saksena. LANGUAGE.. 1964. LANGUAGE. 5990010099046. Kedarabhatta. 582 pgs. sanskrit. RELIGION. 2990100073106. 5990010099047. RELIGION. LINGUISTICS. THEOLOGY. 467 pgs. mahaamahopaadyaya kapistalama desikaachaariyara.. KAIYATA UPADHYAYA. 216 pgs. 186 pgs. LANGUAGE. Vruttaratnakara Savyakhyana. Jagadisa a. THEOLOGY.. RELIGION. 1960. RELIGION. sanskrit. 2005. KAIYATA UPADHYAYA. Vyakarana Mahabhashyam Vol VI. 266 pgs. THEOLOGY.. KAIYATA UPADHYAYA. 1958..

THEOLOGY. LANGUAGE.Rajanatha tripahti. 1010010094504. LANGUAGE. . 1990030041804. THEOLOGY. Gadadharabhatta. 978 pgs. 274 pgs. sanskrit. sanskrit.. mhtml:file://D:\M.LITERATURE. sanskrit. 2006. . sanskrit... THEOLOGY. 1990030070681. 245 pgs. 1963. Rajanaka Mahimabhatta. ramagya. 1990030070680. Desikachariar. 5990010102436. LANGUAGE. 1990030051991. 1509 pgs. vyakaranmhabhasya. RELIGION. Vyasa Siddhantha marthanda. 121 pgs. RELIGION. sanskrit.LITERATURE. Vyakaransiddhant Sudhanidhau. 1988. panday... THEOLOGY. Vyavahar-Balambhatti. sanskrit. sanskrit. 318 pgs..LITERATURE. 507 pgs. 5990010102439. LITERATURE. ed. THEOLOGY. Unknown. LANGUAGE. 1957. Literature. RELIGION. Vyakti ka Vikash... sanskrit..A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 201 of 204 Sampath_eBooks Vyakarana Mahabhashyam Volume V... Literature. sanskrit. V Suri.. Vyavahara Balambhatti. sanskrit. Balam Bhatta Payagunde. Vyaptigrhopaaya Patrika Ac No 95. sanskrit. Dr. vyakarandarshan bhumika. Vyakarane Nageshbhattakritisu tantrasya prabhavaha. 1990020047593. sastri. 1990030083693. 510 pgs. THEOLOGY. THEOLOGY. 4990010096009. sanskrit. 441 pgs. sanskrit. 5990010099479. Buddhist Philosophy. . 1988.LINGUISTICS. sanskrit. Mahadev Chimanaji Apte. 272 pgs. RELIGION. Vyakaransiddhantsudhanidhi. 982 pgs. 562 pgs.LINGUISTICS... 5990010102438. Vyakaranabhushanasara. Vyakaransiddhantsudhanidhi.. sanskrit. 417 pgs. KAIYATA UPADHYAYA. sanskrit. 1930. 1988. Parvatiya.. 1990030041805. 1914. LINGUISTICS. 0. RELIGION.. Vyatireka Granta Ac No 138. 2005. .. shri. Vyakarana Mahabhashyam Volume VI. RELIGION. 20 pgs. Vyaptilakshana Ac No 213. 5990010102437.LITERATURE. Jagadisa a. 0. 1909. Vyavahara Balambhatti. 5990010099048. 14 pgs. sanskrit. pt. VYAVAHARCINTAMANI. 1957. Pandit Nityananda Pant. 128 pgs. mhaopadhyya. SANSKRIT. ram murti tripathi sahitya ratan.LINGUISTICS. literature.. THEOLOGY. THEOLOGY. 0. 5990010099049. .. 1929.. RELIGION. RELIGION. 2005. RELIGION. Vyakti Viveka. sanskrit. KAIYATA UPADHYAYA. LANGUAGE.Sampath Kumar. 1952. 264 pgs. RELIGION. Vyavaharanirnaya of varadaraja.Kapisthalam. 2005. 2040100047019.LINGUISTICS. 561 pgs. 889 pgs. THEOLOGY. Balam Bhatta Payagunde. vyanjana aur naveen kavita. 1990030083692. sanskrit. sanskrit. 0.mht 18/Dec/2009 . 5990010102440. 2006. VYAVAHERACINTAMANI. RamaShanker Shukla. 1990030041803. sanskrit. 1132 pgs. 304 pgs. 1990020084777..

sanskrit. sanskrit. YADAYAOBHUDAYA. Yadavagiri Yatiraja Mutta Swami Parampara.. . LITAITUCHER. 4990010095477. LANGUAGE.. . 0. LANGUAGE. 5990010099050. sanskrit.2. 0. Pandit. Taitriya Samhita. wakyapadeya brahmkandam. 1909. Yagyabalkya Smriti.. Yadavabhyudaya vol. RELIGION. 5990010098590. 352 pgs.2. 1909.. H N Apte. 144 pgs. Literature. SRIMAN VEDANTA DESIKA. 204 pgs. LINGUISTICS. LITERATURE(SANSKRIT). 429 pgs. THEOLOGY. 1990020084778. LANGUAGE. 245 pgs.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 202 of 204 Sampath_eBooks Vyavaharmayukhah.. sanskrit. Yagnadhikara.. sanskrit. 959 pgs. sanskrit.. RELIGION. Tekkalur Srinivasa rangacharya. Not available.. 291 pgs.LINGUISTICS. Brughu Maharshi. RELIGION. 1990020084780. sanskrit.LINGUISTICS. 5990010098178. Yajnavalakya Smrti. sanskrit. LANGUAGE. 0. sanskrit. 1931. 5990010099051.Sampath Kumar. 5990010098591. 0. LINGUISTICS.. sanskrit.1. 1127 pgs. 0. 1990020083276. RELIGION. Sanskrit literature. 1909. RAMPRATAP TRIPATHI SASTRI. Word Index To Taittriya Samhita. Anonymous. mhtml:file://D:\M. RELIGION. RELIGION. 0. THEOLOGY. RELIGION. . Desika. A. 1990020085015.LITERATURE. Yadawabhyudayah. Parashuram Shastri. sanskrit. 1990020047597. 176 pgs. 275 pgs.. 20 pgs.. 80 pgs... sanskrit. Sanskrit. 5990010098179. 285 pgs.LITERATURE.LITERATURE. 0. . 1930.. . YEDANYACARYA. 1990020047595.. THEOLOGY. sanskrit. sanskrit... Literature. sanskrit. HISTORY. 712 pgs. N.mht 18/Dec/2009 . Word-index to taittiriya samhita. 866 pgs. 274 pgs.LINGUISTICS. 1926.3.vedanta. 0. 2040130049269. sanskrit. 1990010094505. Yadavabhyudaya vol. RELIGION. 340 pgs. 729 pgs. yogiraj mahavaiyakaran shrimadbrat hari virchito.. sanskrit. Waidik Padanukram Koshah. Annasastri. . THEOLOGY. sanskrit.. Yajnavalkya Caritra. Anonymous. sanskrit. THEOLOGY. 1990030083694.. 202 pgs. Yajna Saraswati vol. LITERATURE. THEOLOGY. 196 pgs. THEOLOGY. LITERATURE. 1904. Yatiraja Mutta. 5990010102441. BIOGRAPHY. Waidyanathkratgadatiikasanvalit Paribhashendushekhar. GEOGRAPHY. 1990010089112. WAYUPURAN. Yajhu_Shakiyasanthikanda_Pradeepa. 1990020083275. Yadavagiri Mahathme. LANGUAGE. Sridhar. Parashuram Shastri. 1990. Yadugiri Yatiraja Mutt ka Guruparampara. Wadavali.. 2990100049268. THEOLOGY. sanskrit. 240 pgs. sanskrit. Yajnavalakya. Yajna Saraswati vol. 1950.vedanta. 1924. Desika. 5990010101887. LITERATURE. 32 pgs. 0... 1990020084779. 2006. 0.

Srinivasadasa. Literature. SOCIAL SCIENCES. 1905. 1956. THEOLOGY.K. Yajurved Sanhita Bhasha-Bhashya( Pratham Khand). 0. sanskrit. Yajnavalkya Smruti with Mitakshara. 5990010097088. 200 pgs. 176 pgs. MAHAMAOHAPADHAYA.. 144 pgs. Sudarsanacharya. Yajurveda Samhithaa. Yajurveda-Sanhita. 1909.. RELIGION. sanskrit.. Yatindta Pranava prabhava. 1990020047778. Somadeva. Jaidev Sharma. 478 pgs. RELIGION. YATARTHDIPIKA(PART1).. PHILOSOPHY. Vedamurti Taponishta shreeram sharma acharya. 1990020084783. 380 pgs. Yajnavalkya. BAL KRISHNA ANANT. 5990010097086. Sanskrit. Yajnavalkya Smruti with Mitakshara.. 1915.. 1903. Jyothishi . 1903. sanskrit. 1990020083277. HISTORY. THEOLOGY. Yatidharma Samucchaya. RELIGION. Pillailokacharya. THEOLOGY. 446 pgs. Literature. SUNDRLAL SASTRI. 1907. 1946. sanskrit. 1930... LITAITUCHER. THEOLOGY. 1916.mht 18/Dec/2009 . sanskrit.. 1990020084781. 493 pgs. YAJNAVALKYASMRITI.. 5990010099052. 5990010102442. sanskrit. Yajusmartha Mantra pata. YATARTHADIPIKA(PART3). 1900. Yajnavalkya. sanskrit.T. Yasastilaka part II..Sampath Kumar. Yadava prakasha Govinda Bhatta. 5990010097085.. SOCIAL SCIENCES. 2990100028155. 1978. Literature. sanskrit. 5990010098180. sanskrit. 367 pgs. 1459 pgs.Chilla. sanskrit. Yadava prakasha Govinda Bhatta. sanskrit. SANSKRIT(LITERATURE). 1912. PSYCHOLOGY. sanskrit. 5990010098592. PT. sanskrit. Literature. 337 pgs. NARAYAN CHINTAMAN KLKAR. YASLOKVARTKIAM.. sanskrit..Srinivasa. RELIGION. 1906. mhtml:file://D:\M. 1999990073535. Andhrajdjanya.. THEOLOGY.. somdew. 1990020084782. 815 pgs. 1990020047670. PARTHASARATHI MISHRA. RELIGION. 218 pgs. 1990020047779. 1913.. YAMANA DAJI OKA.. sanskrit. 810 pgs. sanskrit. Yajurvediya Panchadashanukramika.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 203 of 204 Sampath_eBooks Yajnavalkya Smruti with aparakarparabhidhaparadhitya's Tippani.. 574 pgs. sanskrit. 1980. 600 pgs. 284 pgs. 1990020085016. 1990030051992. suri. shri. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 1903. 420 pgs. 1993. YATHIRAJA VIJAYA NATAKAM. 388 pgs. Yajnavalkya. 142 pgs. 1990020047596. 1990010089113. YASASTILAKCHAMPU MHAKVYA.. SANSKRIT(LITERATURE). GEOGRAPHY.. Yashstilakam Uttar Khandam. Yatidharma Samucchaya. Yatindra Mata Deepika with Samanatakarikavali. 331 pgs. YATARTHDIPIKA. lakshminrusimha shastri . SANSKRIT(LITERATURE). 5990010097087.. BIOGRAPHY... 1905. Literature. 0. sanskrit. 410 pgs.V. SOCIAL SCIENCES. sanskrit. SANSKRIT.

1990010089114... sanskrit. LANGUAGE. A. Literature. Yatraprabndha. LINGUISTICS.. LITAITUCHER. THEOLOGY. Yoga Chikista. LANGUAGE. 4990010096010. 0. 1908. THEOLOGY. LINGUISTICS. 1990020084786. Panduranga Sharma.. Yogavasistha Prathama Bhaga. Yatiraja Panchashat. HISTORY. Manavala muni. . sanskrit. Yogadarsana. 1577 pgs. Dikishtia. sanskrit. 1920. 236 pgs.Dinacharya. LINGUISTICS. S. sanskrit. Literature.. 140 pgs. 1947. THEOLOGY. THEOLOGY.. 202 pgs. . 1834. THEOLOGY. 1937. yogav asistha. 1907. . 1922. 522 pgs. sanskrit. 266 pgs. LANGUAGE. sanskrit. 1953. Hema. RELIGION. Mahadeva shastri.mht 18/Dec/2009 ..Prapatti. 1957. 1990030070682. 1990030051994. sanskrit. 1922. sanskrit. 1937. yoogavaasishht'he. LANGUAGE. Yogavasistha Dwitiya Bhaga. 811 pgs. Yogaratnakarah. Yog Sar Sangrah. 70 pgs. Manavala muni. Sanskrit.. .Yatirajara balhithhirunamama tirunlal pattu.. Yogvasistha Aur Uske Siddhant. 1949. RELIGION. LINGUISTICS. 782 pgs. 1 E-H I-L M-P Q-T U-Z mhtml:file://D:\M. 573 pgs. 522 pgs.. Literature.. 1999990073536. LITERATURE. 1990020084785. 0000. 1990020047598. khemaraaja shriikrxshhnd-adaasane. RELIGION. 0. LINGUISTICS. 202 pgs. 1990030051993..... Yatiraja Vimashati. LINGUISTICS. 801 pgs. sanskrit.Dinachari. 4990010096011. 2990100073108. 2990100073107. Sanskrit. TUKARAM JALALI. sanskrit. 44 pgs. sanskrit. sanskrit.. . 1990020084784. 1990020085017. BIOGRAPHY.Sampath Kumar. 0. 1990020083278. Yogaratnakara Vaidyaka Grantha.Yatiraja Dandakam. sanskrit. 2005. 34 pgs. Andhrapurna.. LITERATURE. Sanskrit. LITERATURE. TECHNOLOGY. 1958. sanskrit. N... Wasudev Laxman Sastri Pansikar. 252 pgs. LITERATURE. Wasudev Laxman Sastri Pansikar. LANGUAGE. 5990010098594. 1990010089115.Magalam. sanskrit.. Chandra. GEOGRAPHY.. Yog-Upnishadah. 1978. 1889. Manavala muni. sanskrit. 894 pgs. 2040100049270.. 5990010098593. sanskrit.A list of scanned Sanskrit books at IISc Bangalore Page 204 of 204 Sampath_eBooks Yatiraja Vimashati. Yatiraja Vaibhavam. LANGUAGE. 5990010098595. LITERATURE. krxshhnd-ashar^ma. LITERATURE. Yatiraja Vimashati. Yogasastram. 597 pgs. yoogasandhyaa. 158 pgs. sanskrit.. Ramabhadracharya. RELIGION. RELIGION. 0-9 A-D Search matched: 4336 books with 1640125 pages . Yogvasistha (Part-I). khemaraaja shriikrxshhnd-adaasane. 204 pgs. sanskrit. Jitanta strotram.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful