Anda di halaman 1dari 73

Perancangan

dan
Penilaian Kurikulum

1
Kurikulum
• Perkataan kurikulum berasal dari perkataan Latin yang
merujuk kepada ‘laluan dalam sesuatu pertandingan.
Berdasarkan kepada konsep tersebut , perkataan
kurikulum adalah berkait rapat dengan perkataaan
‘laluan atau laluan-lauan’. Sehingga awal abad ke 20,
kurikulum merujuk kepada kandungan dan bahan
pembelajaran yang berkembang iaitu ‘apa itu
persekolahan’. Ahli progresif dan behaviouris pada lewat
abad ke 19 dan abad ke 20 membincangkan tentang
kurikulum dengan memasukkan unsur-unsur seperti
kepelbagaian, keperluan masyarakatan dan strategi-
strategi pengajaran.

2
• Frank Bobbit (1918), dalam buku ‘The
Curriculum’ menghuraikan kurikulum sebagai :
• i) keseluruhan pengalaman, yang tak
terarah dan terarah, terumpu kepada
perkembangan kebolehan individu atau
• ii) satu siri latihan pengalaman
langsung secara sedar digunakan oleh sekolah
untuk melengkap dan menyempurnakan
pendedahannya. Konsep beliau menekankan
kepada pemupukan perkembangan individu
melalui segala pengalaman termasuk
pengalaman yang dirancangkan oleh sekolah.
3
• John Dewey (1902,halaman 5) dalam bukunya ‘The
Child and The Curriculum’ merujuk istilah kurikulum
sebagai “pengajian di sekolah dengan mengambil kira
kandungan dari masa lampau hingga masa kini’.
Pembentukan kurikulum menekankan kepetingn dan
keperluan masyarakat. Beliau selanjutnya menghuraikan
konsep ini dalam bukunya ‘Democracy and Education’
(1916, halaman 125). Dewey menyatakan bahawa
skema kurikulum harus mengambil kira penyesuaian
pembelajaran dengan keperluan sesebuah komuniti; ia
harus membuat pilihan dengan niat meningkatkan
kehidupan yang dilalui supaya masa depan akan
menjadi lebih baik dari masa lampau. Di sini, elemen
rekonstruksionism social dapat dikesan dengan melihat
kea rah mana keperluan masyarakat diletakkan sebagai
objektif utama, tanpa menafikan kepentingan individu.
4
Diantara lain definisi kurikulum
adalah seperti berikut :
• -urutan pengalaman yang ditetapkan oleh
sekolah untuk mendisiplinkan cara berfikir
dan bertindak (Valiga, T & Magel, C.,
2001)

5
• -isi kandungan dan proses formal dan
tidak formal yang mana pelajar
memperolehi ilmu dan kefahaman,
mengembangkan kemahiran dan
mengubah sikap serta menghargai dan
mempelajari nilai-nilai murni di sekolah
(Doll, R.
• 1996)

6
• pengalaman pembelajaran yang
dirancang dan dibimbing serta hasil
pembelajaran yang diinginkan, yang
dibentuk secara sistematik dengan
pembinaan semula ilmu dan pengalaman
di sekolah, bagi pertumbuhan dalm hal
kecekapan sosial peribadi secara
berterusan dan bersungguh-sungguh

7
• -kurikulum sekolah adalah satu siri
peristiwa yang terancang yang bertujuan
untuk memberi kesan pendidikan kepada
murid di sekolah

8
• -kurikulum seharusnya mempunyai
matlamat awalan untuk dicapai, isi
kandungan, proses dan pengalaman yang
dipilih untuk memudahkan pembelajaran;
tahap tanggungjawab yang perlu di ambil
oleh guru dan pelajar untuk pembelajaran;
bagaimana dan dimana kurikulum
dilaksanakan (Dillard & Laidig, 1998)

9
-Menurut Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979,
dalam konteks Malaysia , kurikulum boleh
didefinisikan sebagai :
• Semua perancangan pendidikan yang
dilaksanakan oleh sekolah atau institusi
pendidikan adalah untuk mencapai
matlamat pendidikan. Kurikulum
mengandungi dua aspek :

10
• -sukatan dan kandungan mata pelajaran
dengan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran

11
• -kurikulum seperti sukan, persatuan dan
unit beruniform

12
-Mengikut Akta Pendidikan 1996; Pendidikan (Peraturan
Kurikulum Kebangsaan) 1997 mendefinisikan Kurikulum
Kebangsaan sebagai :

• ’program pendidikanyang merangkumi


aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang
mencakupi semua ilmu pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, elemen budaya
dan kepercayaan untuk membantu
mengembangkan murid sepenuhnya dari
aspek fizikal, rohani, mental dan emosi
serta memupuk dan memperkembangkan
nilai murni yang diingini serta untuk
menyebarkan ilmu pengetahuan’
13
• Umumnya, bagaimanakah anda
mendefinisikan kurikulum? Carta berikut
mungkin dapat membantu anda
memperoleh pengertian konsep dan
kurikulum.

14
Konsep Umum Kurikulum

15
Konsep kurikulum dapat dijelaskan dengan lebih baik lagi melalui cara
bagaimana sekolah menjawab sembilan soalan kurikulum yang berikut
ini :

• Apakah yang harus diajar ?


• Kepada siapa ia harus diajar ?
• Mengapa ia harus diajar ?
• Bagaimana ia harus diajar ?
• Bila (berapa lama dan bagaimana
susunannya?) harus ia diajar?
• Bagaimana kita harus tahu bahawa
pembelajaran telah berlaku?

16
sambungan

• Apakah sumber yang akan digunakan (buku


teks, bahan, video dll)?
• Dalam keadaan bagaimanakah kurikulum akan
dilaksanakan? Apakah kumpulan (kooperatif,
homogenous, individu) yang akan digunakan?
• Apakah aspek situasi bilik darjah (susunan
meja kerusi,ekologi bilik darjah) yang akan
digambarkan dalam kurikulum?

17
Jenis-Jenis Kurikulum
• Apakah jenis kurikulum yang anda tahu ?
Sebenarnya terdapat dua jenis kurikulum
utama iaitu kurikulum formal dan
tersembunyi.

18
• Kurikulum formal ialah rancangan di mana
aktiviti pembelajaran dijalankan supaya
matlamat atau objektif pendidikan dan sekolah
tercapai. Ia merupakan satu set dokumen untuk
dilaksanakan. Ia mengandungi hal sebenar yang
berlaku dibilik darjah dan apa yang telah
disediakan dan dinilai. Setiap sekolah ada
kurikulum terancang iaitu satu set objektif yang
berstruktur dengan kandungan dan pengalaman
belajar serta hasil yang dijangkakan. Ia
merupakan rancangan eksplisit dan operasional
yang dihasratkan, lazimnya dikelolakan
mengikut mata pelajaran dan gred, di mana
peranan guru didefinisikan dengan jelas
(Ornstein, A.C. & Hunkins, F, 1983)
19
• Kurikulum tersembunyi adalah sesuatu yang
tidak terancang dan tidak formal. Ia mungkin
disebut sebagai kurikulum ”tak rasmi” atau
”terlindung” atau ”tak formal”. Kurikulum ini
dikelolakan di luar konteks pengajaran rasmi. Ia
merupakan perlakuan dan sikap yang dibawa
kedalam bilik darjah dan sekolah tanpa disedari
dan disebut kerana tidak dinyatakan secara
eksplisit. Ia terdiri dari peraturan tidak bertulis,
konvokesyen, adat resam dan nilai budaya. Ia
dibentuk oleh faktor-faktor seperti status
sosioekonomi dan latar belakang pengalaman
guru dan murid.
20
• Jadi apakah peranan anda sebagai guru
dalam kurikulum tersembunyi? Anda
harus berupaya untuk mengenalpasti
aspek-aspek kurikulum tersembunyi,
terutamanya kemungkinan
ketidakfungsiaan potensi atau
pengalaman pembelajaran negatif dan di
mana-mana kemungkinanan untuk
mengawal dan memperbaiki situasi.
21
22
Huraian ringkas yang berikut membolehkan anda membezakan antara
pelbagai jenis kurikulum.

Kurikulum Bertulis/Yang Dihasratkan


• - kurikulum yang dimuatkan dalam
panduan kurikulum negeri dan daerah
seperti Kurikulum Kebangsaan iaitu
KBSR/KBSM/Kurikulum Pra-Sekolah

23
Kurikulum Cadangan
• - kurikulum yang dicadangkan oleh
pakar-pakar pendidik, pertubuhan
profesional, suruhanjaya pembentuk dan
pembuat dasar

24
Kurikulum Masa Depan
• - merangkumi pendekatan
berpusatkan murid yang membolehkan
mereka memahami kekuatan dan
kelamahan masing-masing serta
berupaya belajar sepanjang hayat

25
• - pengalaman belajar direka untuk
membantu murid menyepadukan
pengetahuan baru dan memurnikan bagi
melahirkan celik akal melalui banding
beza, membuat induksi, deduksi dan
menganalisis

26
• - pengalaman belajar memberikan
murid peluang untuk menggunakan
pengetahuan secara bermakna bagi
membolehkan mereka membuat
keputusan dan untuk membentuk pmikiran
kritikal, kreatif dan futurisitik serta
penyelesaian masalah seperti Kajian
Masa Depan

27
- 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi
ini :

• -kandungan akan dibekalkan melalui


pelbagai cara penyampaian dengan
menggunakan pelbagai strategi
• -kurikulum akan dibina sebagai modul dan
diakses melalui rangkaian jaringan
• -bahan, pengalaman dan sokongan akan
diperolehi daripada pelbagai sumber dan
disepadukan ke dalam struktur teras
kurikulum
28
Sambungan Janis Kurikulum

Kurikulum Sokongan
• - kurikulum yang digambarkan dan
dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk
menyokong atau menyampaikan
• - mengandungi peraturan tak bertulis.
Konvensi, adat resam, nilai budaya yang
dikenali sebagai sekolah, sperti sopan santun,
menjaga kebersihan dan jujur
• - dibentuk oleh faktor seperti sosioekonomi
dan latar belakang pengalaman dan murid
29
Sambungan Janis Kurikulum

Kurikulum Tersembunyi
• - terletak diluar konteks pengajaran
rasmi, belajar secara implisit

30
Sambungan Janis Kurikulum

Kurikulum Yang Di Ajar


• - kurikulum yang dapat di lihat ketika
memerhati pengajaran guru

31
Sambungan Janis Kurikulum

Kurikulum Yang Di Uji


• - set pembelajaran yang dinilai dalam
ujian yang digubal oleh guru , ujian dibina
di peringka daerah dan ujian piawaian

32
Sambungan Janis Kurikulum

Kurikulum Yang Di Alami/Di Pelajari


• - semua perubahan pada nilai,
persepsi dan tingkah laku yang berlaku
adalah hasil daripada pengalaman
persekolahan

33
Hubungan kurikulum boleh dijelaskan melalui rajah yang
berkaitan dengan lapisan kurikulum

34
Model Kurikulum
• Terdapat pelbagai model kurikulum yang
dibincangkan oleh Raplh Tyler (1949),
Hilda Taba (1966) , Stenhouse (1975) dan
Stake (1976).

35
36
a) Model Perkembangan Tyler
• Berdasarkan 4 persoalan asas
• i) Apakah tujuan pendidikan yang
perlu dicapai oleh sekolah?
• ii) Apakah pengalaman pendidikan
yang boleh diberikan yang mungkin dapat
mencapai tujuan tersebut ?
• iii) Bagaimanakah pengalaman
pendidikan ini boleh disusun secara berkesan?
• iv) Bagaimanakah dapat kita tentukan
sama ada tujuan ini boleh dicapai atau
sebaliknya?

37
• Penekanan pada pembentukan objektif
tingkah laku sebagai tujuan sebenar
pendidikan bukanlah untuk guru
melakukan sesuatu aktiviti tetapi untuk
membawa perubahan signifikan dalam
pola tingkah laku murid. Adalah penting
untuk mengenal pasti bahawa sebarang
pernyataan objektif sekolah adalah
merupakan pernyataan perubahan yang
berlaku dikalangan murid
38
• Adalah sistematik dan memberi panduan
yang kukuh untuk menentukan objektif
tingkah laku dan menyediakan hasilan
yang jelas supaya kandungan kurikulum
dan kaedah penyampaian dapat disusun
dan hasilannya boleh dinilai.

39
Model Perkembangan Tyler

40
b) Model Perkembangan Taba
• Kurikulum sebagai rancangan untuk
bertindak
• Pendekatan bawah keatas (bottoms-up)
terhadap kurikulum di mana guru
memainkan peranan utama
• Peraturan tertentu untuk membina
kurikulum dan guru harus membantu
dalam proses perkembangannya
41
7 langkah dalam perkembangan kurikulum adalah
:

i) mendiagnosis keperluan
ii) pembentukan objektif
iii) pemilihan kandungan
iv) pengurusan kandungan
v) pemilihan pengalaman pembelajaran
vi) pengelolaan aktiviti pembelajaran
vii) penilaian

42
c) Model Perkembangan
Stenhouse
• Kurikulum sebagai satu proses
• Kurikulum bukan berbentuk fizikal tetapi
berkaitan dengan interaksi guru, murid
dan ilmu
• Kurikulum adalah perkara sebenar yang
berlaku dalam bilik darjah dan dilakukan
oleh seseorang untuk membuat
persediaan dan penilaian
43
• Proses yang aktif dan dihubungkaitkan
dengan set penaakulan praktikal Aristotle
• Cubaan penyampaian prinsip-prinsip dan
ciri-ciri pendidikan dalam satu bentuk
terbuka untuk penilitian kritis dan boleh
diterjemahkan kebentuk prakital

44
Perlu penyediaan asas untuk merancang sesuatu kursus , mengkaji
secara emperikal dan mempertimbangkan alasan secara praktikal. Ia
harus menawarkan :

a) Perancangan

- prinsip pemilihan kandungan – apa yang perlu diajar


dan dipelajari
- prinsip perkembangan startegi pengajaran - bagaimana
ia dipelajari dan diajar
- prinsip membuat keputusan tentang urutan
- panduan untuk guru bagi kesesuaian untuk
melaksanakan kurikulum dalam pelbagai konteks
- maklumat tentang kepelbagaian kesan dalam konteks
yang berbeza

45
Justifikasi : bermatlamatkan mudah diakses untuk diteliti
dan dikritik

• Melihat Kurikulum sebagai sesuatu bentuk


spesifikasi tentang amalan pengajaran
• Hasil kurikulum ini adalah hasil
perkembangan kandungan dan cara
daripada kerjasama antara guru dan
murid

46
• Pembelajaran adalah berpusatkan murid
dengan fokusnya adalah interaksi ; proses
pembelajaran merupakan fokus utama
guru

47
Faktor Mempengaruhi Pembentukan dan Perubahan
Kurikulum

48
Rumusan
• Kurikulum adalah rancangan untuk
pembelajaran. Semua rancangan
mengandungi visi yang mentakrifkan nilai
sosial dan struktur yang diterjemahkan ke
dalam pengalaman. Perkembangan
kurikulum ialah proses yang dinilainya
diterjemah dan disusun ke dalam
pengalaman pembelajaran.

49
• Perkembangan kurikulum, sebagai satu
proses , merupakan putaran asas yan
mengandungi : menganalisis, mereka
bentuk, melaksanakan dan menilai.
Proses ini digunakan di semua peringkat
dalam pembentukan konsep dan
menyepadukan semua usaha untuk
meningkatkan kualiti program
persekolahan.
50
• Kurikulum ialah segala pengalaman
pembelajaran yang dirancang dan
diarahkan oleh sebuah sekolah untuk
mencapai matlamat pendidikan.

51
• Dibawah kurikulum akademik, terdapat
pelbagai jenis kurikulum, seperti kurikulum
integrasi, teras dan aktiviti atau
pengalaman yang dapat digabungkan
untuk membentuk kurikulum formal.

52
• Pembentukkan dan perubahan dalam
kurikulum dipengaruhi oleh polisi-polisi
kerajaan, matlamat dan keutamaan
program, keperluan negara dan
masyarakat, keperluan individu serta
keperluan menyeluruh.

53
Kitaran Pengembangan Kurikulum
(Curriculum Engineering Cycle)
Perancangan
Kurikulum

Penilaian Pengembang
Kurikulum
4 2 an Kurikulum

3
Pelaksanaan
Kurikulum
54
1. Perencanaan Kurikulum

55
Perencanaan Kurikulum

• Analisis kebutuhan masyarakat


• Analisis kebutuhan pengembangan ilmu,
pengetahuan, nilai-nilai
• Analisis kebutuhan peserta didik

56
2. Pengembangan Kurikulum

57
Pertanyaan mendasar dalam
pengembangan kurikulum:
• Pertanyaan pertama, "What educational
purposes should the school seek to attain?"
• Pertanyaan kedua, "How can learning
experiences be selected which are likely to be
useful in attaining these experiences?"
• Pertanyaan ketiga, "How can learning
experiences be organized for effective
instruction?"
• Pertanyaan terakhir, "How can the effectiveness
of learning experiences be evaluated?"

58
Pengorganisasian materi dalam mata
pelajaran memperhatikan dan
mempertimbangkan:
• Perkembangan psikologis dan fisik anak,
• Kebermanfaatan atau kegunaan bagi
anak,
• Beban belajar anak, dan
• Disiplin keilmuan.

59
Pihak-pihak yang terlibat dalam
pengembangan kurikulum:

• para pengambil keputusan yang terkait


dengan penetapan kurikulum
• para ahli kurikulum,
• para ahli disiplin keilmuan,
• para ahli psikologi, dan
• guru-guru.
60
3. Pelaksanaan Kurikulum

61
Pelaksanaan Kurikulum

• Pembagian tugas di antara pendidik dan


tenaga kependidikan
• Membuat silabus pembelajaran dan
rencana pengajaran
• Melaksanakan pembelajaran
• Melaksanakan penilaian proses

62
Kesesuaian: Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum Pembelajaran

63
4. Penilaian Kurikulum

64
Penilaian kurikulum sebagai suatu
proses:
• penilaian terhadap unsur tertentu
perangkat kurikulum,
• penilaian terhadap keseluruhan perangkat
kurikulum,
• penilaian kurikulum dilakukan terhadap
unsur tertentu pelaksanaan kurikulum,
• penilaian kurikulum dilakukan terhadap
keseluruhan pelaksanaan kurikulum.
65
Fungsi penilaian kurikulum:
• to diagnose,
• to revise,
• to compare,
• to anticipate educational needs, and
• to determine if objective have been
achieved.

66
Beberapa pendekatan penilaian
Tyler:
• Mulai dengan penentuan tujuan penilaian. Tujuan ini
harus menyatakan dengan jelas materi yang akan dinilai
dalam kurikulum.
• Memilih, mengubah, atau menyusun alat penilaian dan
menguji obyektivitas, realibilitas, dan validitas alat
tersebut.
• Gunakan alat penilaian untuk memperoleh data.
• Bandingkan data yang diperoleh dengan hasil penilaian
sebelumnya yang memperoleh data.
• Analisa data untuk menentukan kekuatan dan kelemahan
dari kurikulum dan jelaskan alasan dari kekuatan dan
kelemahan tersebut.
• Gunakan data untuk membuat perubahan yang dianggap
perlu dalam kurikulum.
67
Bloom, Hastings, dan Madaus
dalam penilaian kurikulum
mengembangkan:

“model penilaian
kurikulum secara sumatif
dan formatif”.
68
Stufflebeam memperkenalkan model
penilaian kurikulum: CIPP

Context Input Process Product

Tujuan

Metode

Hubungan
dengan
pembuatan
keputusan
69
Stake mengembangkan model penilaian
kurikulum: CCM
Dasar pemikiran
penilaian kurikulum

(1)

Tujuan Pengamatan Patokan Pertimbangan

Matriks Deskripsi Matriks Pertimbangan


(2) (3)
70
Kesesuaian dan Kecocokan

Data pendahuluan yang Hasil pengamatan


sesuai
diharapkan pendahuluan

Data proses belajar Hasil pengamatan proses


sesuai
mengajar yang diharapkan belajar mengajar

Data hasil belajar yang Hasil pengamatan hasil


sesuai
diharapkan belajar

71
Model Provus: discrepancy evaluation model
Tahap 1:
Menentukan kriteria yang diinginkan. Kemudian penilai
mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kriteria dan
perencanaan program kurikulum. Dara dilaporkan kepada
pembuat keputusan yang harus memutuskan apakah
pembuat keputusan yang harus memutuskan apakah
ketidaksesuaian dapat diabaikan atau perencanaan program
harus dirubah.
Tahap 2:
Membandingkan antara kenyataan atau pelaksanaan
program kurikulum dan kriteria. Tugas penilai adalah
melaporkan ketidaksesuaian kedua hal tersebut.
Perubahanm pelaksanaan kurikulum pada tahap ini
dimungkinkan sebelum penilaian dilanjutkan. Perubahan
harus melibatkan para ahli untuk membantu guru dalam
72
mempelajari metode-metode pengajaran baru.
Tahap 3:
meneliti proses belajar mengajar dan hasilnya secara khusus digunakan
untuk menentukan hubungan penyebab dan pengaruh. Provus
menamakan tahap 3 ini sebagai microlevel evaluation. Jika ternyata
proses belajar mengajar tidak menghasilkan hasil belajar yang diinginkan,
proses belajar mengajar hendaknya diperbaiki. Pada tahap ini, penilai
juga diharapkan mendeteksi berbagai masalah yang berkaitan dengan
proses belajar mengajar.
Tahap 4:
Meneliti pengaruh dari kurikulum secara keseluruhan dalam hubungannya
dengan perubahan tingkah laku anak didik. Provus menamakan tahap ini
dengan macrolevel evaluation. Dalam tahap ini akan diketahui apakah
pelaksanaan kurikulum telah mencapai tujuannya ataukah tidak
mencapai. Data yang diperoleh dari tahap 2 dan 3 akan sangat membantu
dalam pelaksanaan penilaian pada tahap ini.
Tahap 5:
Merencanakan kurikulum baru berdasarkan data dari pelaksanaan
kurikulum yang telah dinilai.
73