Anda di halaman 1dari 17

SIFAT BAHASA STRUKTUR SINTAKTIK (TEORI NOAM CHOMSKY)

Click to edit Master subtitle style

Disediakan oleh : Muhammad Yazed bin Kosnan Amal Izzati binti Mohd Rasid PISMP 4.07
7/22/12

Siapakah NOAM CHOMSKY?

Avram Noam Chomsky lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, 7 Desember 1928. Pada zaman 1950-an, Chomsky mula mengembangkan

7/22/12

TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi


Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures.

Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudulAspects of the Theory 7/22/12 of Syntaxiaitu buku yang telah

TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular dalam kalangan para linguis seantero dunia. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif, Semantik Generatif dan sebagainya.

7/22/12

Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif

Menurut Chomsky (1965), nahu terdiri daripada set rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayatayat baharu dan memahami pertuturan orang lain yang tidak 7/22/12 pernah didengarnya.

Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. Dalam teori standard TG seperti yang 7/22/12 terdapat dalam karya beliau, nahu

Struktur Sintaktik

Struktur Dalaman Struktur Permukaan

7/22/12

Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan

Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatifsetelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. 7/22/12

Sebagaimana yang dinyatakan, teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkatstruktur dalamandan peringkatstruktur permukaan. Pertama, jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman. Pada peringkatstruktur dalaman, iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang 7/22/12

Jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. Peringkatstruktur permukaan,iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya, dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si 7/22/12

Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih, maka akan wujud keadaan ketidaksamaan ayat. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman, maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa.
7/22/12

Tak paham?
Lihat contoh di bawah

Ayat Dasar (struktur dalaman)

~Encik Ali guru.

7/22/12

Ayat Transformasi (struktur permukaan)

~Encik Ali bukan guru. ~Encik Alikah guru? ~Siapakah Encik Ali? ~Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. ~Guru itu Encik Ali.
7/22/12

Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. Ini meliputi representasi fonetik. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata, ayat tanya, ayat penegas dan seumpamanya.
7/22/12

Untuk pemahaman lebih lanjut :

Kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan, justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika 7/22/12

Rumusan :

Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah keinstitusi pengajian tinggi, tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. Ini terbukti apabila Nik Safiah Karim

7/22/12

Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. Di samping itu, nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur 7/22/12 permukaan dan struktur dalaman.