Anda di halaman 1dari 19

10/7/2012

WHAT YOU MUST KNOW ABOUT CHEMISTRY PAPER 3


MASTERING PAPER 3 : THE RECIPE

PART 1

To Score Paper 3 is To Know Paper 3

10/7/2012

PART 1

Element Yang di Taksir


KEMAHIRAN PROSES SAINS
KOD ELEMENT: KK05 (ELEMEN 6)
Kemahiran yang digunakan untuk mencari jawapan terhadap sesuatu soalan secara bersistem, menyelesaikan masalah atau kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu aktiviti secara saintifik. Kemahiran proses sains terdiri daripada yang mudah kepada kompleks.
CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0501: Memerhati KK0502: Mengelas KK0503: Mengukur menggunakan nombor KK0504: Membuat inferens KK0505: Meramal KK0506: Berkomunikasi
CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0507: Menggunakan perhubungan ruang dan masa KK0508: Mentafsir data KK0509: Mendefinisikan secara operasi KK0510: Mengawal pembolehubah KK0511: Menyatakan hipotesis
CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0512: Mengeksperimen 01: Kebolehan membuat pernyataan masalah 02: Kebolehan membuat hipotesis 03: Kebolehan mempamer perancangan 04: Kebolehan memilih teknik 05: Kebolehan menyenaraikan bahan 07: Kebolehan mengumpul data
CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0501: Memerhati
Kebolehan menggunakan deria penglihatan, pendengaran. Sentuhan, rasa, bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0502: Mengelas
Kebolehan mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. 7

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0503: Mengukur dan menggunakan nombor
Kebolehan mengumpul maklumat secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau / dan unit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0504: Membuat inferens
Kebolehan membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar, untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0505: Meramal
Kebolehan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

10

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0506: Berkomunikasi
Kebolehan menerima, memilih, mengorganisasi dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, lisan, jadual, graf, rajah skema atau model, carta alir dan carta bar. 11

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0507: Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Kebolehan memperihalkan perubahan parameter seperti bentuk, saiz, isipadu dan jisim sesuatu objek dengan masa.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

12

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0508: Mentafsir Data
Kebolehan memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

13

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0509: Mendefinisikan secara operasi
Kebolehan memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

14

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0510: Mengawal pembolehubah
Kebolehan mengenalpasti pembolehubah dimanipulasi, bergerak balas dan yang dimalarkan.

CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

15

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0511: Membuat Hipotesis
Kebolehan membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerak balas yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya.
CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

16

PART 1

ELEMENT 6
KK05: KEMAHIRAN PROSES SAINS
KK0512: Mengeksperimen
Kebolehan untuk mengenalpasti masalah, membuat hipotesis, merancang untuk menjalankan penyiasatan,memilih teknik serta alat dan bahan, menjalankan aktiviti mengikut perancangan untuk menguji hipotesis, mengumpul dan merekod data, mentafsir data dan membuat rumusan tentang penyiasatan atau semasa merekabentuk eksperimen.
CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

17

MASTERING PAPER 3 : THE RECIPE

Knew the RECIPE, easier to MASTER Paper 3


CHEMISTRY PAPER 3 4541/3

PART 1

MASTERING PAPER 3 : The Recipe

END OF PART 1

Thank You
19