Anda di halaman 1dari 35

SISTEM KREDIT KERANGKA

KELAYAKAN MALAYSIA (MQF)

DR. MOHD SOOD MOHAMAD


Tumpuan Perbincangan
• Memahami sistem kredit MQF
• Masa kualiti dan berkesan untuk pembangunan
kendiri
• Masa belajar pelajar (SLT) dan beban akademik
• Menganggar jam kredit & SLT berasaskan L.O.
• Pendekatan dan strategi pengajaran dan
pembelajaran
SISTEM KREDIT MQF

• MQF menetapkan sistem kredit mengikut


tahap kelayakan dan program pengajian
berdasarkan amalan terkini antarabangsa
MPTN LULUSKAN CIRI KELAYAKAN
MQF •TAHAP
14 Jan 2005 •HASIL PEMBELAJARAN
•KREDIT
•PROFIL

PEMBANGUNAN
KELULUSAN MPTN
TENTANG SISTEM KREDIT
SISTEM KREDIT
MALAYSIA
• pengubahsuaian pengiraan
kredit
• penetapan kredit minimum TANDA ARAS
bagi tahap-tahap kelayakan ANTARABANGSA
• Implikasi dasar
Kredit minimum
Kredit aras keluar
tempoh pengajian
MENGIKUT MQF

KREDIT
Pengukur kuantitatif yang melambangkan
volum atau beban pembelajaran untuk
mencapai hasil pembelajaran yang
ditetapkan.
Hasil Pembelajaran
Pernyataan tentang perkara yang
pelajar dikehendaki mengetahui,
memahami dan boleh melakukan
setelah selesai sesuatu tempoh
pembelajaran.
BEBAN AKADEMIK (PEMBELAJARAN)

Pengukur kuantitatif semua kegiatan


pembelajaran yang diperlukan untuk
mencapai hasil pembelajaran. Contoh:
kuliah, tutorial, seminar, kerja amali,
belajar sendiri, mencari maklumat,
menjalankan kajian/penyelidikan, kerja
kursus, kerja lapangan, persediaan untuk
peperiksaan, dsb.
Mencapai Kesefahaman Tentang
Makna Nilai Kredit
• Beban pembelajaran pelajar yang diperlukan untuk
mencapai satu set hasil pembelajaran yang telah
ditetapkan.
• Setiap disiplin boleh mencapai konsensus tentang
beban pembelajaran pelajar yang diperlukan.
• Dengan adanya kesefahaman yang sama, sistem ini
akan memudahkan:-
• penyetaraan dan nilai taraf program serta kursus
• pemindahan kredit
• pengiktirafan pengetahuan dan keupayaan terkumpul
(pendidikan formal, tak formal, informal)
Meningkatkan Fleksibiliti
dan Autonomi Akademik
• Daripada jam pembelajaran yang ditetapkan, IPT
bebas menentukan sesuatu tempoh pengajian.
• Pendekatan penyampaian ( konvensional, berjarak
jauh; sepenuh masa, separuh masa)
• Pengajaran dan pembelajaran (e-pembelajaran,
hands-on dan lain-lain kaedah inovatif)
• Justeru sistem ini:
– lebih bersifat student-centered
– menyokong pembelajaran sepanjang hayat
Contoh: Fleksibiliti Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran
• Keusahawanan: mengadakan kursus
keusahawanan dan/atau latihan industri.

• Berfikir secara kritis & Kreatif: melalui


pendekatan berasaskan masalah/kes, (PBL),
projek kajian, perbincangan artikel jurnal

• Akauntabiliti sosial: kursus "Kesihatan


Masyarakat”, khidmat masyarakat, PBL

• Profesionalisme dan tingkah laku beretika:


PBL, role model, latihan industri, apprenticeship
Memudahkan pemindahan Kredit Antarabangsa
• Kredit = “matawang ilmu” (knowledge currency)

• Kesefahaman nilai kredit memudahkan


mobiliti pelajar: > satu juta pelajar
memindahkan kredit di antara institusi Eropah
(Sistem Pemindahan Kredit Eropah atau
ECTS)

• Dalam konteks menjadikan Malaysia hub


pendidikan cemerlang serantau, sistem kredit
yang dicadangkan akan mempercepatkan
pencapaian hasrat ini.
Perkara yang Perlu Ditangani

• SISTEM KREDIT berasaskan


BEBAN (AKADEMIK) PEMBELAJARAN

• Beban pembelajaran berdasarkan


HASIL PEMBELAJARAN

• Pengiraan jam kredit


Dasar Perkiraan Kredit
MPTN memutuskan dasar 1 kredit = 40 jam
pembelajaran.

Alasan
1 kredit = 40 jam pembelajaran paling sesuai
dan tidak banyak mengubah sistem kredit sedia
ada. 1 kredit = 40 SLT per semester
Contoh Agihan Masa
• 40 jam:
- 8 jam kuliah + 20 jam ulangkaji
- 4 jam tutorial
- 5 jam carian maklumat & kemas kini
nota
- 2-3 jam kokurikulum
Contoh Agihan Masa Belajar Seminggu
• Beban Pembelajaran Seminggu = 48 jam
• 8 jam hujung minggu:
- ulangkaji kuliah, buat tugasan dll.
• 40 jam dalam minggu:
- 8 jam kuliah + 20 jam ulangkaji
- 4 jam tutorial
- 5 jam carian maklumat & kemas kini nota
- 2 - 3 jam kokurikulum
Masa Kualiti dan Berkesan
1 hari = 24 jam (1 minggu 168 jam)
Bil. Aktiviti Masa
Diperlukan
1 Rutin harian (asasi) : membersih dan mengemas diri, pakaian 16 jam
dan persekitaran tempat tinggal; makan-minum, rehat + tidur, (116 jam)
rekreasi & riadhah, aktiviti sosial, dll.

2 Baki masa untuk peningkatan kendiri (belajar/bekerja) bagi 08 jam


individu biasa/normal (56 jam)

Lazimnya waktu pembelajaran seminggu ialah antara 35 – 44 jam


Apakah JBP (SLT)
• Waktu pembelajaran berkesan/usaha pelajar
belajar/volum pembelajaran bagi mencapai hasil
pembelajaran tertentu
• Ia merangkumi semua komponen pembelajaran
(formal, bukan formal, bersemuka, bukan
bersemuka, sendirian, membuat kerja kursus, dll.
Ia adalah jumlah masa diperlukan untuk
menguasai ilmu dan kemahiran tertentu spt. yang
ditetapkan)
• Ia sama dengan beban akademik atau beban
pembelajaran
JBP / SLT (samb…)
• Masa pembelajaran berkesan/beban
akademik/volum pembelajaran boleh dilihat
dari sudut:
- ± 08 jam sehari
- 48 jam seminggu
- 672 jam sesemester (14 minggu)
• Nominal 15~16 kredit per semester
• Maximum 22 kredit per semester
Model JBP/SLT
Jam Belajar Pelajar (JBP) (SLT)

Waktu Bersemuka - Kuliah Waktu Pembelajaran


Pembelajaran
– Sendirian
Dipandu – Tutorial,
(“Independent
Latihan,
(“Guided Learning dan
Time”)
Praktikal Learning Time”)

Minggu
Subjek 1 Subjek 2 Subjek X Penilaian

NOTA:
1 Kredit = 40 JBP per semester
©ZBM
Sumber: Prof. Zainai Mohamad
Dasar Perkiraan Kredit
• MPTN memutuskan dasar 1 kredit = 40
jam pembelajaran (nominal/notional).

Alasan
• 1 kredit = 40 jam pembelajaran paling
sesuai dan tidak banyak mengubah
sistem kredit sedia ada.
MENETAPKAN JAM KREDIT MATA PELAJARAN
• Mengambil kira jumlah jam pertemuan/ bersemuka dan jam tambahan
pembelajaran yang menyusulinya, berdasarkan hasil pembelajaran
• Contoh: Kursus Pengajian Malaysia
Hasil Pembelajaran Yang Dijangkakan:
Pada akhir kursus ini pelajar sepatutnya dapat:
5. menerangkan sejarah negara dan bangsa;
6. menyatakan perkembangan masyarakat dari aspek sosio-budaya, politik
dan ekonomi;
7. menyenaraikan jasa tokoh-tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan dan
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara;
8. mengaplikasikan hubungan harmoni dalam masyarakat pelbagai etnik;
9. menganalisis peranan serta sumbangan Malaysia di peringkat
antarabangsa.
MENETAPKAN JAM KREDIT MATA PELAJARAN (samb…)
Contoh:

Bil. Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Jam


1. Kuliah 28

2. Tutorial 10
3. Pembelajaran kendiri:
•Persiapan sebelum kuliah seperti menyemak
nota/muat-turun nota kuliah, membaca modul
pembelajaran dll. 35
•Selepas kuliah seperti mengemaskini nota,
4. membuattutorial
Persiapan rujukan tambahan, berbincang dengan 10
rakan/pensyarah dll.
5. Menghadiri sesi ceramah jemputan 02
MENETAPKAN JAM KREDIT MATA PELAJARAN (samb…)

6. Membuat tugasan:
• Mencari maklumat di pusat sumber, internet
dll.
• Menulis esei 32
• Mengulangkaji untuk persiapan ujian dan
7. Menduduki
peperiksaanujian 02
8. Membuat pembentangan 02
JUMLAH 121

Kredit bagi kursus Pengajian Malaysia ialah 121 ÷ 40


jam = 3.02 (3 kredit)
Keselarasan P & P - Hasil Pembelajaran
Hasil Aktiviti P & P Penilaian Pelajar
Pembelajaran
Menerangkan, Latihan Menaksir
Memperihalkan, menerangkan, kemampuan
Menyatakan, memperihalkan, menerangkan,
Menyenaraikan menyatakan, Memperihalkan,
Menggunakan, menyenaraikan
Latihan menyatakan,
Menaksir kemahiran
Mengaplikasika menggunakan, menyenaraikan
menggunakan,
n Mengaplikasi mengaplikasi

Menganalisis Latihan Menaksir kebolehan


menganalisis menganalisis
Pendekatan dan Strategi P&P
Menganjak Paradigma
• Pendekatan : daripada berpusatkan guru
kepada berpusatkan pelajar, berlandaskan
sumber, berlatarkan situasi praktikal,
berpeluang menambah baik proses & hasil P.
• Guru : daripada kebiasaan menyampaikan
kepada memudahcarakan pembelajaran
• Pelajar : daripada pembelajaran pasif kepada
pembelajaran aktif
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Penglibatan Guru - Pelajar
P
P

“Less is more”

G
Pendekatan: Berpusatkan Pelajar
• Pelajar belajar bertanggungjawab terhadap
pembelajaran mereka
• Pembelajaran tidak terhad kepada jam kontak
sahaja
• Pelajar dan (guru) menyedari pentingnya SLT
• Berkesan untuk menguasai kemahiran ‘belajar
cara belajar’
• Pembelajaran lebih berkesan
Peranan Guru
• Mendorong pelajar mendapat ilmu
pengetahuan, kemahiran dan sikap (baru)
• Memudahcara proses berfikir (tinggi)
• Mewujudkan pembelajaran berpasukan
• Membina kemahiran ‘belajar cara belajar’
• Mendorong aplikasi/pindahan pembelajaran
• Membantu pelajar menganggar masa
diperlu bagi setiap aktiviti pembelajaran
Penekanan Aras Kognitif Tinggi
• Pengetahuan
• Kefahaman
• Aplikasi
Pembelajaran aplikasi. Aras
• Analisis kognitif tinggi. Kebolehan
mengguna/memindah
• Sintesis pengetahuan dan kemahiran
dalam situasi lain.
• Penilaian
Cadangan Strategi P & P
• Memanfaatkan ‘masalah/situasi’ sebagai
rangsangan
• Masalah yang merangsang ingin tahu, ingin
mempelajari
• Mendorong pelajar terlibat aktif
• Menyelesai masalah secara berstruktur
• Masalah, selaras dengan hasil pembelajaran
• Situasi, menjana pemikiran tinggi, kreativiti
• Strategi, memupuk kerjasama, kerja
berpasukan
• Membentuk sikap positif, berani mencuba,
• Menghadapi cabaran, mengambil risiko – ke
arah yakin diri
PBL SDL
(Problem-based learning – Self-directed learning)

• SDL 1 merancang strategi menyelidik,


mencari sumber/ujikaji
• SDL 2 memilih, menyepadu maklumat
• SDL 3 mengguna maklumat untuk
mencadang penyelesaian
• SDL 4 membentang dapatan
• SDL 5 memberi ulasan
• SDL 6 membuat rumusan
• dan seterusnya …
Tugasan Bengkel
Aktiviti Nilai Jam Pembelajaran Jumlah Jam Jumlah
Pembelajaran Kredit Kontak Kendiri Belajar per Masa
Aktiviti per Pembelajara
Minggu n Per
Semester
Bersemuka/Kontak
(14 Minggu)
2. Syarahan
3. Tutorial
4. Amali/Makmal
Pemb.Terarah/
Tidak bersemuka
1. Kerja Kursus
2. Membaca
3. Kerja Projek
Pemb.Kendiri
1. Carian
maklumat
2. Lat.Industri
3. Penyelidikan dll.
MQF : Kredit Minimum Mengikut
Tahap Kelayakan
Tahap Kredit Minimum

PhD Tidak ditaraf kredit

Sarjana 40

Sarjana Muda (Kepujian) 120

Diploma Lanjutan 40

Diploma 90

Sijil 60

Sijil Kemahiran 1, 2 & 3 Berasas kemahiran


Tindakan IPT

Membuat penyemakan semula pengisian program secara


menyeluruh supaya penyesuaian sistem kredit dapat
dilakukan dengan optimum (garis panduan disediakan).

Setiap koordinator kursus perlu menspesifikasikan secara


jelas jam pertemuan formal dan jam pembelajaran kendiri
atau kerja tambahan dalam huraian kursus.

IPT mempunyai autonomi untuk menetapkan beban dan


kaedah pembelajaran bagi sesuatu set hasil pembelajaran
dengan mengambil kira ciri atau kemampuan pelajar.
TERIMA KASIH