Anda di halaman 1dari 55

Estetika Dan Kanak-Kanak

ESTETIKA
Lankford (1992) satu konsep dan kaedah di dalam falsafah seni termasuk persoalan yang bermatlamat untuk menerangkan dan memahami pengalaman estetik yang berkaitan dengan perkembangan artistik dan penghasilan produk.

PERKEMBANGAN ESTETIK TEORI KECANTIKAN


Konsep Relativist

DAN

Persekitaran individu, nilai, budaya serta cara hidup seseorang individu pada satu-satu masa. Pandangan golongan relativist atau individu terhadap kecantikan adalah subjektif dan abstrak. Penghuraian dan makna kecantikan tidak terletak pada objek tetapi pada persepsi seseorang.

Konsep Objektivist
Kecantikan sememangnya telah ada dalam karya seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang.
Kecantikan dibahagikan kepada kriteria tertentu seperti yang terdapat di dalam elemen dan prinsip-prinsip dalam seni seperti harmoni, rentak, warna, keseimbangan dll.

ESTETIK DAN KANAK-KANAK


Perasaan kanak-kanak mudah tertarik dengan perkara baru menjadikan mereka sebagi golongan yang unik dan luar biasa. Lowenfeld (1975) perkembangan estetik kanak-kanak bersesuaian dengan kreativiti dipengaruhi oleh faktor tumbesaran dan persekitaran yang membentuk ciri-ciri dan corak pemikiran. Tindakbalas estetik bagi kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor umur, pengalaman serta latar belakang dan budaya.

TINDAK BALAS ESTETIK


Tindak balas spontan terhadap karya. Ianya berlaku melalui hasil karya dan juga melalui pengamatan terhadap alam. kualiti literal atau imitanionalism kualiti Rekaan atau Formalisme Kualiti Ekspresif atau Kualiti Emosi

MERANGSANG PERKEMBANGAN DAN TINDAKBALAS ESTETIK KANAK-KANAK


Koster (2001) kanak-kanak perlu dirangsang dengan aktiviti yang dirancang rapi dan tersusun supaya tindak balas semula jadi estetik yang dimiliki oleh kanak-kanak selari dengan peningkatan umur mereka.
Peranan guru Memilih karya yang berkualiti Mempunyai kepelbagaian media dan teknik. kepelbagaian gaya, budaya,dan artist mempamerkan budaya

KEPENTINGAN MEMPELAJARI ESTETIK


Menghidupkan suasana Aktif Pembelajaran Meningkatkan kefahaman terhadap imej dan Bahasa Visual. Menyemai kefahaman terhadap diantara satu sama lain. Meningkatkan keupayaan pemikiran

Imaginasi Kanak Kanak

Imaginasi diaktifkan secara jelas melalui asosiasi kreatif dengan idea-idea yang lain. Asosiasi terbentuk oleh tiga hokum iaitu Kedekatan melibatkan perkara masa silam yang boleh mengingatkan kita kepada sesuatu

Kemiripan melibatkan sesuatu yang sama bentuknya Kontras melibatkan gambarkan

sesuatu

yang

kita

MENINGKATKAN DAYA IMAGINATIF KANAK-KANAK


Kanak-kanak perlu dibekalkan dengan alatan yang bersesuaian untuk dapat meransang daya imaginasi mereka. Kreativiti dapat dihasilkan memanipulasikan objek alam. dengan

PELBAGAI JENIS ALAT DAN MEDIA


Alatan Asas Alatan-alatan asas seperti kertas lukisan, berus, warna dan krayon. Gambar Kepelbagaian contoh gambar; gambar keluarga, haiwan, bangunan, pemandangan dan pelbagai lagi objek alam yang lain. Peniruan imej di dalam foto untuk dimanifestasikan di dalam karya lukisan. Rakam Video dan Penggunaan ICT Pengunaan rakaman video dan tayangan kepada para pelajar Penggunaan ICT melalui penggunaan alatan digital dan elektronik dengan memanipulasikan perisian-perisian yang ada. Penggunaan komputer, pengimbas, kamera digital, pencetak dan internet pembelajaran yang lebih kreatif dan menyeronokkan.

PENGALAMAN DERIA
Setiap insan normal mempunyai lima deria iaitu deria rasa, deria bau, deria dengar, deria lihat dan deria sentuh.

Penggunaan deria yang baik akan dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu membuat pemerhatian secara aktif, dan ianya menggalakkan interaksi yang kritis dan kreatif dengan alam, alat dan bahan.

CARA BELAJAR
Belajar secara visual menggunakan deria penglihatan lebih daripada deria yang lain untuk mendapatkan maklumat secara proses pembelajaran berlaku. Pelajar di dalam golongan ini lebih cenderung menggunakan maklumat bertulis, nota, diagram dan gambar.

BELAJAR SECARA AUDITORI


mendengar dengan tekun untuk memahami, dan proses menulis nota dilakukan kemudian. Adakalanya pelajar auditori tidak memahami maklumat bertulis dan perlu mendengar dengan sendiri penjelasan guru.

BELAJAR SECARA KINESTETIK


Belajar melalui sentuhan dan pergerakan. Golongan ini memerlukan aktiviti yang lebih berbentuk hands-on.

Pengajaran Seni Lukis KanakKanak

KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL


Kanak-kanak mempunyai sifat yang dinamik, berkembang mengikut proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak.

KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAKKANAK


Aspek Kognitif

Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan.

Aspek Fizikal
Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata.

Aspek Kreativiti
Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir.

Aspek Persepsi
mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera melalui proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka.

Aspek Sosial dan Emosi


berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial, keyakinan diri serta semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.

KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS


Melukis sebagai Medium Komunikasi
Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur.

Dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi.

Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri


Aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot.

Membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak.

Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem)


Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka.

KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK

Untuk Bergerak, Berjaya dan Diiktiraf, Diterima dan Disanjung (hasil karya di[uji,dipamerkan)
Untuk Bersaing, Ketangkasan Fizikal dan Memahami (pertandingan) Untuk Meneroka, Pencapaian Kreatif dan Meluahkan Perasaan (beri peluang meneroka dan bereksperimentasi.

Thank you

Anda mungkin juga menyukai