Anda di halaman 1dari 32

MENGANALISIS KEPENTINGAN, KEKUATAN DAN KELEMAHAN ALAT-ALAT PENTAKSIRAN

Disediakan oleh: Nurul Nazirah binti Mohd Noor Norhayati binti Muhamad Hasan T3PS IPGKPP

Pentaksiran dapat didefinisikan sebagai satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

1. Mengetahui kelemahan dan kekuatan pelajar.

5. Menilai guru Tujuan Pentaksiran

2. Bantu guru beri penggredan.

4. Menentu keberkesanan pengajaran

3. Memantau kemajuan murid

Klein (2000), tujuan pentaksiran boleh dibahagikan dalam tiga kategori. Kategorikategori tersebut adalah pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran kepada pembelajaran.

Pierangelo, R & Giuliani.G (2006), tujuan pentaksiran adalah sebagai pemeriksaan dan pengenalpastian dan untuk kelayakan dan diagnosis penempatan dan perkembangan serta dalam perancangan pengajaran dan juga penilaian

1. Pemerhatian

5. Soalan subjektif Alat Pentaksiran

2. Senarai semak

4. Temu bual

3. Rekod anekdot

PEMERHATIAN
Pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi

membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
Aspek yang diperhatikan menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain. Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing.

KEKUATAN
1. Pemerhatian terhadap sampel-sampel kajian adalah lebih terperinci, jelas,teliti dan tepat dan ini akan menyumbang kepada dapatan kajian yang lebih sah serta boleh dipercayai. 2. Maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian sama ada dijangka atau tidak boleh menjadi bahan rujukan penting dalam kajian. 3. Penyelidik boleh memastikan bahawa maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian benar-benar dari sampel yang ingin dikaji bukan wakil sampel yang telah dikenal pasti.

KELEMAHAN
1. Sampel yang diperhati mungkin berlakon apabila tingkah laku mereka diperhati dan diteliti. 2. Sampel mungkin merasa tidak selesa dan senang hati apabila tingkah laku mereka diperhati. 3. Pemerhati yang tidak bertanggungjawab mungkin akan membuat pemerhatian yang tidak konsisten dan sesuka hati mereka. 4. Pemerhati mungkin bias terhadap sampel yang diperhatikan disebabkan faktor lain seperti perbezaan ras, budaya, fahaman, dan nilai.

KEPENTINGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/menolak minat tersebut. Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif. Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar. Mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar. Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan. Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran , rakan sebaya dan terhadap diri sendiri.

SENARAI SEMAK
Senarai semak ialah alat pentaksiran yang mengandungi senarai item yang disediakan utk mengenal pasti perkembangan dari segi kemahiran fizikal, kognitif, bahasa dan sosial. Senarai item yang disediakan adalah untuk menguji pengetahuan, kemahiran, sikap & kebolehan serta tingkah laku murid.

KEKUATAN

KELEMAHAN

1. Mudah dan praktikal. 2. Dapat digunakan oleh orang yg tidak mahir 3. Dapat dilakukan semasa atau selepas pemerhatian

1. Mengandungi kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan masa semasa merekodkan tingkahlaku atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak. 2. Melihat hanya pada tingahlaku tertentu dan bukan semuanya. Ada kalanya kita terlepas daripada

dilakukan. 4. Dapat dilakukan oleh beberapa orang pemerhati bagi menilai kesahihan pemerhatian. 5. Dapat fokus kepada tingkah laku tertentu. 6. Penting dalam merancang kurikulum untuk kanak-kanak.

memerhatikan tingkahlaku yang signifikan (penting). 3. Mengambil masa yang agak lama untuk menyediakan borang senarai semak.

KEPENTINGAN

1. 2. 3. 4. 5.

Memberi peringatan dan semakan ke atas tindakan yang ingin dinilai Mengelakkan daripada berlakunya keciciran kriteria yang ditetapkan untuk disemak. Sebagai alat pengawasan yang mudah dirujuk dalam menentukan tahap pencapaian seseorang individu. Penting dalam mewujudkan disiplin dalam menjalankan tugas dengan lebih bersistematik. Menjadi bukti penilaian guru dalam P&P dan boleh dijadikan sebagai rujukan di masa hadapan.

REKOD ANEKDOT
Penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan ditempat yang mudah dicapai Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku.

KEKUATAN 1. Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. 2. Pemerhatian ini terbuka (tiada penutup). Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku atau pun catatan. 3. Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya. 4. Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaja dan melupakan perkara atau tingkah laku lain.

KELEMAHAN 1. Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja. 2. Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. 3. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam. 4. Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurang tepat atau pun digunakan secara berat sebelah. 5. Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik.

1. 2. 3. 4.

KEPENTINGAN Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar Memberi gambaran sikap atau tingkah laku pelajar Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan Membantu guru menilai sikap pelajar terhadap pelajaran , rakan sebaya dan terhadap diri sendiri.

TEMU BUAL
Temubual adalah satu kaedah kajian yang amat penting kerana is membantu pengkaji meneroka dan mendapatkan maklumat kajian secara mendalam. Kadang kala, ada banyak maklumat yang tidak dapat diperolehi melalui kaedah pemerhatian, dokumentasi ataupun catatan dairi seseorang. Pengkaji perlu berhubung dengan peserta secara "face-to-face.

KEKUATAN 1. Jawapan spontan 2. Boleh menyesuaikan soalan mengikut keadaan responden 3. Boleh melihat reaksi responden secara berdepan

KELEMAHAN Memerlukan kesabaran dengan kerenah responden Mengambil masa, melibatkan temujanjo dan kesediaan responden

Memerlukan kemahiran berkomunikasi kedua-dua belah pihak

KEPENTINGAN 1. Mengkaji respon-respon melalui percakapan atau interaksi secara natural. 2. Satu kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan.

SOALAN SUBJEKTIF
Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan. Terdapat dua jenis soalan subjektif: 1. Jawapan pendek 2. Soalan berstruktur 3. Soalan esei

KEKUATAN 1. 2. 3. 4. Mudah digubal. Menjimatkan masa. Sesuai dalam pelbagai mata pelajaran. Sesuai digunakan untuk aras tinggi. Boleh menguji kebolehan menyusun, menganalisa & mengintegrasikan idea. 5. Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap, dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.

KELEMAHAN 1. Bidang yang hendak diuji terbatas. 2. Kurang sesuai digunakan untuk menguji pencapaian murid dalam sesuatu topik. 3. Kurang sesuai kepada pelajar yang kurang mahir dalam penggunaan bahasa. 4. Mempunyai kebolehpercayaan / kesahan yang rendah. 5. Pemeriksaan kertas jawapan mengambil masa yang panjang. 6. Mempunyai keobjektifan & kemudahtafsiran yang rendah.

1. 2. 3. 4.

KEPENTINGAN Menzahirkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran pelajar Jawapannya bersifat polikotomus (Penghasilan pelbagai kemungkinan jawapan bertulis) Menggalakkan secara kreatif dan kritis Mempunyai Kata Tugas

Bibliografi
Buku Lee Shok Mee, Mok Soon Sang (1989) Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Subang Jaya, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Abu Bakar Nordin (1986) Asas Penilaian Pendidikan. Petaling Jaya, Ling Wah Press Sdn. Bhd. Laman Sesawang
http://snfr-siti-edu.blogspot.com/2010/07/pku-3106-kepentingan pentaksiran.html dicapai pada 22 Ogos 2012 http://www.scribd.com/doc/46569840/ALAT-%E2%80%93-ALAT-PENTAKSIRAN dicapai pada 26 Ogos 2012 http://www.oocities.org/hypatia07/masha2/ilmiahtaskir.html dicapai pada 28 Ogos 2012 http://wnazi.blogspot.com/2010_09_01_archive.html dicapai pada 2 September 2012 http://www.slideshare.net/hernz/senarai-semak-11002482 dicapai pada 14 September 2012 http://www.slideshare.net/wonderwhy/kaedah-pengumpulan-data-pemerhatian http://www.scribd.com/doc/38743584/SENARAI-SEMAK dicapai pada 18 September 2012

Anda mungkin juga menyukai