TABEL KONVERSI NILAI PK GURU

DALAM PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN
TUGAS TAMBAHAN
Nilai PK Guru

Nilai PK Guru Tugas Tambahan
PK 100

Sebutan

NPK
(%)

Kasek

Waka

Ka.PK

Ka.
Perpus

Ka.
Lab/Bkl

51-56 62-68

22-24

19-20

29-32

37-40

26-28

91-100

Amat
Baik

125

43-50 52-61

19-21

16-18

25-28

31-36

22-25

76-90

Baik

100

35-42 42-51

15-18

13-15

20-24

25-30

17-21

61-75

Cukup

75

29-34 35-41

13-14

11-12

17-19

21-24

15-16

51-60

Sedang

50

≤ 12

≤ 10

≤16

≤ 20

≤ 14

≤ 50

Kurang

25

MP/K

≤ 28

BK

≤ 34

Dayat / 081237088890 / diyatma@yahoo.co.id

TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN
A. ANGKA KREDIT GURU MATA PELAJARAN DAN GURU BIMBINGAN
KONSELING/KONSELOR
KRITERIA
Amat
Baik
Baik
Cukup
Sedang
Kurang

TABEL TMT KENAIKAN JABATAN

GOLONGAN
III A

III B

III C

III D

IV A

IV B

IV C

9.50
7.12
4.75
2.37

Periode Penilaian
PK Sumatif

Periode
Pengusulan

Penetapan
Angka Kredit

TMT
untuk Jabatan

Juli minggu ke 3
s.d
September
minggu ke 1

April minggu ke 3
s.d
Mei minggu ke 4

NOVEMBER

Akhir DESEMBER/
Akhir JUNI

1 JANUARI/ 1 JULI

IV D

13.12 11.87 25.31 24.37 37.18 37.18 36.25 48,44
10.50
7.87
5.25
2.62

Periode Penilaian
PK Formatif

20.25 19.50 29.75 29.75 29.00 38,75
15.18 14.62 22.31 22.31 21.75 29,06
10.12 9.75 14.87 14.87 14.50 19,38
5.06 4.87 7.43 7.40 7.25 9,69

Usul kenaikan
pangkat dari
GURU
KEPALA SEKOLAH
Ke BKD
dengan tembusan
Ke DINAS
selanjutnya
Dari BKD
ke
MENTERI

4
tahu
n

PKG dan PKB

B. ANGKA KREDIT GURU DENGAN TUGAS TAMBAHAN YANG RELEVAN DENGAN
FUNGSI SEKOLAH/MADRASAH
1. MENGURANGI JAM MENGAJAR TATAP MUKA GURU
a. KEPALA SEKOLAH

PROSES
KENAIKAN
PANGKAT
1 JANUARI TMT
untuk kenaikan
APRIL
1 JULI TMT untuk
kenaikan
pangkat
OKTOBER

PROSES
PENILAIAN
ANGKA KREDIT
BERDASARKAN
LEVEL

GOLONGAN
KRITERIA
Amat
Baik
Baik

Cukup
Sedang
Kurang

25%

III A
75%

25%

III B
75%

AK

25%

III C
75%

AK

3.28

9.84

2.63
1.97
1.31
0.66

7.88
5.91
3.94
1.97

25%

III D
75%

13.13

2.97

8.91

11.88

6.33

18.98 25.31

6.09

10.50
7.88
5.25
2.63

2.38
1.78
1.19
0.59

7.13
5.34
3.56
1.78

9.50
7.13
4.75
2.38

5.06
3.80
2.53
1.27

15.19 20.25
11.39 15.19
7.59 10.13
3.80 5.06

AK

25%

IV A
75%

18.28 24.38

9.30

4.88
3.66
2.44
1.22

14.63 19.50
10.97 14.63
7.31 9.75
3.66 4.88

7.44
5.58
3.72
1.86

50%

III D
50%

AK

25%

IV B
75%

27.89 37.19

9.30

22.31 29.75
16.73 22.31
11.16 14.88
5.58 7.44

IV A
50%

AK

IV C
AK

AK

25%

IV D
75%

25%

75%

AK

27.89 37.19

9.06

27.19 36.25 12,11 36,33 48,44

7.44
5.58
3.72
1.86

22.31 29.75
16.73 22.31
11.16 14.88
5.58 7.44

7.25
5.44
3.63
1.81

21.75 29.00
16.31 21.75
10.88 14.50
5.44 7.25

9,69
7,27
4,85
2,42

29,06 38,75
21,79 29,06
14,54 19,38
7,27 9,69

50%

IV B
50%

50%

IV C
50%

50%

IV D
50%

b. WAKIL KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSTAKAWAN/LABORAN/BENGKEL
GOLONGAN
KRITERIA
Amat
Baik
Baik
Cukup
Sedang
Kurang

50%

III A
50%

AK

50%

III B
50%

6.56

6.56

13.13

5.94

5.94

11.88 12.66 12.66 25.31 12.19 12.19 24.38 18.59 18.59 37.19 18.59 18.59 37.19 18.13 18.13 36.25 24,22 24,22 48,44

5.25
3.94
2.63
1.31

5.25
3.94
2.63
1.31

10.50
7.88
5.25
2.63

4.75
3.56
2.38
1.19

4.75
3.56
2.38
1.19

9.50
7.13
4.75
2.38

AK

50%

III C
50%

AK

10.13 10.13 20.25
7.59 7.59 15.19
5.06 5.06 10.13
2.53 2.53 5.06

9.75
7.31
4.88
2.44

9.75
7.31
4.88
2.44

AK

50%

AK

AK

AK

AK

19.50 14.88 14.88 29.75 14.88 14.88 29.75 14.50 14.50 29.00 19,38 19,38 38,75
14.63 11.16 11.16 22.31 11.16 11.16 22.31 10.88 10.88 21.75 14,53 14,53 29,06
9.75 7.44 7.44 14.88 7.44 7.44 14.88 7.25 7.25 14.50 9,69 9,69 19,38
4.88 3.72 3.72 7.44 3.72 3.72 7.44 3.63 3.63 7.25 4,85 4,85 9,69

Dayat / 081237088890 / diyatma@yahoo.co.id

2. TIDAK MENGURANGI JAM MENGAJAR TATAP MUKA GURU
a. PENUGASAN SATU
TAHUN

GOLONGAN
III A

KRITERIA
AKPK

5%

Amat Baik

13.13

Baik

III B
AK

AKPK

5%

0.66

13.78 11.88

10.50

0.53

11.03

Cukup

7.88

0.39

Sedang

5.25

Kurang

2.63

III C
AK

AKPK

5%

0.59

12.47 25.31

9.50

0.48

9.98

8.27

7.13

0.36

0.26

5.51

4.75

0.13

2.76

2.38

III D
AK

AKPK

5%

1.27

26.58 24.38

20.25

1.01

7.48

15.19

0.24

4.99

0.12

2.49

IV A
AK

AKPK

5%

1.22

25.59 37.19

21.26 19.50

0.98

0.76

15.95 14.63

10.13

0.51

10.63

5.06

0.25

5.32

IV B
AKPK

5%

AKPK

5%

1.86

39.05 37.19

1.86

39.05 36.25

20.48 29.75

1.49

31.24 29.75

1.49

0.73

15.36 22.31

1.12

23.43 22.31

9.75

0.49

10.24 14.88

0.74

4.88

0.24

5.12

0.37

7.44

AK

IV C
AKPK

5%

AK

1.81

38.06 48,44

2,42

50,86

31.24 29.00

1.45

30.45 38,75

1,94

40,69

1.12

23.43 21.75

1.09

22.84 29,06

1,45

30,51

15.62 14.88

0.74

15.62 14.50

0.73

15.23 19,38

0,97

20,35

7.81

0.37

7.81

0.36

7.61

9,69

0,49

10,18

7.44

AK

IV D

7.25

AK

b. PENUGASAN KURANG SATU
TAHUN

GOLONGAN
KRITERIA

III A
AKPK

2%

Amat Baik

13.13

Baik

III B
AK

AKPK

2%

0.26

13.39 11.88

10.50

0.21

10.71

Cukup

7.88

0.16

Sedang

5.25

Kurang

2.63

III C
AK

AKPK

2%

0.24

12.11 25.31

9.50

0.19

9.69

8.03

7.13

0.14

0.11

5.36

4.75

0.05

2.68

2.38

III D
AK

AKPK

2%

0.51

25.82 24.38

20.25

0.41

7.27

15.19

0.10

4.85

0.05

2.42

IV A
AK

AKPK

2%

0.49

24.86 37.19

20.66 19.50

0.39

0.30

15.49 14.63

10.13

0.20

10.33

5.06

0.10

5.16

IV B
AK

AKPK

2%

0.74

37.93 37.19

19.89 29.75

0.60

0.29

14.92 22.31

9.75

0.20

9.95

4.88

0.10

4.97

IV C
AKPK

2%

AKPK

2%

AK

0.74

37.93 36.25

0.73

36.98 48,44

0,97

49,41

30.35 29.75

0.60

30.35 29.00

0.58

29.58 38,75

0,78

39,53

0.45

22.76 22.31

0.45

22.76 21.75

0.44

22.19 29,06

0,58

29,64

14.88

0.30

15.17 14.88

0.30

15.17 14.50

0.29

14.79 19,38

0,39

19,77

7.44

0.15

7.59

0.15

7.59

0.15

7.40

9,69

0,19

9,88

7.44

Dayat / 081237088890 / diyatma@yahoo.co.id

AK

IV D

7.25

AK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful