Anda di halaman 1dari 11

Disediakan oleh: Ainun Mardhiah Mamat Nor Baizura Mohamad Tasnim Abdul Halim Nadhilah Alias PISMP Pemulihan

1 Januari 09

Pensyarah : Pn. Jaimah Abdul Manaf

DEFINISI
Menurut Hashim Awang sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturanperaturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan rima. Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah, segar dan bebas

CIRI-CIRI SAJAK
Tema

Tema merupakan persoalan utama yang hendak disampaikan dalam sajak, contohnya tema kemanusiaan, kasih sayang dan cinta akan negara.
Persoalan Persoalan pula merupakan perkara sampingan yang hendak disampaikan. Misalnya, sesebuah sajak akan menyelitkan persoalan kasih sayang, kemarahan, dan kekecewaan dalam sajak tersebut. Bentuk Jenis bentuk, bilangan rangkap, jumlah baris, jumlah suku kata dalam baris, jumlah perkataan dalam baris dan rima akhir setiap baris.

SIFAT-SIFAT SAJAK
Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. Mempunyai rangkap, tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap. Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa.

BENTUK-BENTUK SAJAK
Disitkhon Sajak yang ditulis dalam bentuk dua baris bagi tiap-tiap serangkap Terzina Sajak yang serangkapnya terdiri daripada tiga baris Quantrain Sajak yang rangkap-rangkapnya terbangun atas empat baris. Bentuknya lebih menyerupai pantun dan syair. Quintain Sajak yang rangkapnya dibentuk oleh lima baris atau kalimat Sextet Sajak yang digubah dengan pemaikaian rangkap yang terdiri daripada enam baris. Oktaf (stanza) Sajak yang rangkapnya terdiri oleh lapan baris atau kalimat Septain Sajak yang mengandungi tujuh baris rangkap Soneta Sajak yang mengandungi 14 baris yang semuanya dengan 4 rangkap

ISI DALAM SESEBUAH SAJAK


Unsur pujaan Unsur keagamaan Unsur kesedihan Unsur pengajaran Unsur sindiran Unsur percintaan Unsur pengisahan

CARA MENIKMATI SESEBUAH SAJAK


Mengenali sifat luar sesebuah sajak Mengenali gaya bahasa atau imej visual sesebuah sajak Mengetahui latar belakang penyair atau penulis Mengetahui tujuan penyair sesebuah sajak

CARA MENDEKLAMASI SAJAK


Pemahaman Mimik Peresapan Gerak geri Pengucapan Daya hafal Daya ucapan dan irama Batas kalimat

GAYA BAHASA
Perbandingan Metafora Perbandingan yang tidak jelas. Penggunaannya secara langsung tanpa menggunakan perkataan seperti, bak, umpama. Hiperbola Gaya bahasa yang keterlaluan. Biasanya digunakan untuk memberi penekanan maksudnya berhubung dengan perasaan dan suasana. Personofikasi Benda yang tidak hidup, peristiwa atau keadaan diberi perbandingan dengan manusia. Simile Membandingkan sesuatu keadaan, suasana, peristiwa diberi perbandingan dengan manusia.

Penggunaan ayat Inversi - Gaya bahasa yang menyongsangkan ayat. Pengulangan Anafora / Epifora / Simplok Memperlihatkan aspek pengulangan perkataan dalam setiap perkataan di awal ayat( anafora), tengah ayat ( simplok), dan akhir ayat (epifora). Unsur Bunyi Asonansi _ pengulangan bunyi vokal ( a,e,i o,u) Aliterasi - pengulangan bunyi konsonan Nada Nada Melankolik - Menggambarkan suasana sedih Nada Patriotik - Menggambarkan penuh perasaan Nada Sinis - Menggambarkan perasaan kurang senang. Nada Protes - Menggambarkan perasaan menentang Nada Romantik - Menggambarkan perasaan yang tenang