Anda di halaman 1dari 23

KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN MENCERMINKAN KEMAJUAN


OBJEKTIF
1. Menerangkan objektif dan nilai pembangunan. 2. Mengaitkan di antara penekanan dan perkembangan pembangunan dengan kepentingannya.

PERJALANAN KULIAH
1. 2. 3. 4.

Pengenalan ; Definisi ; Objektif & Nilai ; Pembangunan di Malaysia.

PENGENALAN

Pembangunan bertujuan untuk menghasilkan kemajuan sosial dan material khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kesaksamaan, keseimbangan dan keadilan sebahagian besar penduduk negara.

DEFINISI

YAHYA JUSOH, UTM

Pembangunan berasal daripada kata bangun iaitu bangkit atau bina atau mulai sedar akan nasib diri.
BALAI PUSTAKA, 1990

Kata pembangunan atau development (Inggeris) atau tamaddun (Arab) merujuk kepada proses, perbuatan atau cara membangun.

Satu proses yang mempunyai skop luas dan penglibatan merupakan kunci dalam proses perubahan masyarakat. Pembangunan berlaku melibatkan satu proses pemindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain yang dianggap dapat membawa kemajuan yang lebih baik.
8

ROGERS (1978)

SUNKEL (1977)

DAVID KORTEN (1990) Pembangunan sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan keupayaan diri dan institusi dalam menggubal dan mengelola sumber bagi mengingkatkan kualiti kehidupan yang bersesuaian dengan kehendak mereka sendiri, berterusan, adil dan menyeluruh.

RINGKASAN DEFINISI

Pembangunan bererti satu perubahan kebaikan dan membawa kepada kualiti kehidupan yang lebih baik kepada individu dan masyarakat. Pembangunan adalah kesan daripada usaha dan tenaga manusia yang dirancang dan dilaksana secara sengaja. Oleh itu, pembangunan adalah proses sesuatu aktiviti yang membawa kemajuan terhadap sesuatu keadaan iaitu perubahan menjadi lebih baik atau sebaliknya.

10

PEMBANGUNAN
Idea baru Perubahan sosial Meningkatkan pendapatan Struktur organisasi lebih baik
Teknologi Insan

Kaedah pengeluaran moden


Politik Ekonomi

Kepelbagaian maksud

Sosial

11

TEKNOLOGI

SAINS

SAINS SOSIAL

KEMANUSIAAN FALSAFAH, AGAMA, MORAL, ETIKA, BUDAYA, (PRINSIP PALING UTAMA)

MODEL ASAS PEMBANGUNAN


12

OBJEKTIF & NILAI

13

OBJEKTIF PEMBANGUNAN
MICHEAL TODARO & W. ARTHUR LEWIS (1977)

Menyediakan taraf hidup yang lebih baik:

Pengagihan keperluan asas yang lebih adil dan bermutu. Peningkatan taraf hidup: Mewujudkan peluangpeluang pekerjaan, pendidikan dan lain-lain. Meluaskan pilihan-pilihan kepada individu dan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.
14

NILAI PEMBANGUNAN
MICHEAL TODARO, GOULET D. & W. ARTHUR LEWIS (1977)

Taraf penghidupan yang baik : Menyediakan

keperluan kepada kebanyakan masyarakat (membantu masyarakat). Penghargaan diri dan keyakinan (Self Esteem); kejayaan yang berterusan. Kebebasan Memilih : Mewujudkan alternatif kepada masyarakat.
15

PEMBANGUNAN DI MALAYSIA

16

PEMBANGUNAN DALAM KONTEKS MALAYSIA

Meliputi semua dasar, program, rancangan dan lainlain berjangka pendek, sederhana atau panjang dengan membawa perubahan ke arah kemajuan bagi mengisi kemerdekaan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

17

RANCANGAN PEMBANGUNAN
56 60 61 65 66 70 71 75 76 80 81 85 86 90 91 95 96 00 01 05 15 20

RM 1

RM 2

RM 1

RM 2

RM 3

RM 4

RM 5

RM 6

RM 7

RM 8

RM 11

DEB
DPN
1984

DPN

DWN

PIP

WAWASAN 2020

Sumber: Marof Redzuan, 1997


18

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK


2 RANCANGAN MALAYA; Rancangan Malaya Pertama [1956-1960] Rancangan Malaya Kedua [1961-1965] 9 RANCANGAN MALAYSIA; Rancangan Malaysia Pertama [1966-1970] Rancangan Malaysia Kedua [1971-1975] Rancangan Malaysia Ketiga [1976-1980] Rancangan Malaysia Keempat [1981-1985] Rancangan Malaysia Kelima [1986-1990] Rancangan Malaysia Keenam [1991-1995] Rancangan Malaysia Ketujuh [1996-2000] Rancangan Malaysia Kelapan [2001-2005] Rancangan Malaysia Kesembilan [2006-2010]
19

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG


RANCANGAN JANGKA PANJANG I

Dasar Ekonomi Baru


[1971-1990]

RANCANGAN JANGKA PANJANG II

Dasar Pembangunan Nasional


[1991-2000]

RANCANGAN JANGKA PANJANG III

Dasar Wawasan Negara


[2001-2010]

20

21

KUIZ 4- 15 MINIT(5 MARKAH)

Pada pandangan anda adakah Rancangan Pembangunan yang telah dijalankan di Malaysia telah mencapai kejayaan.

22

SEKIAN TERIMA KASIH

23