Anda di halaman 1dari 27

Elemen-elemen multimedia

5 ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA

UNSUR-UNSUR PADA ELEMEN MULTIMEDIA

UNSUR DINAMIK benda-benda yang bergerak atau mengubah Elemen : audio, video dan animasi UNSUR STATIK benda-benda yang tidak bergerak Elemen : teks dan grafik

Setiap elemen mempunyai peranan dan interaktif sesama sendiri.

TEKS
- Merupakan salah satu media utama yang diperlukan dalam sesebuah perisian multimedia sama ada sebagai: Menu utama Sistem navigasi (navigation) Tujuan penyampaian sesuatu isi kandungan perisian.

Teks adalah jenis data paling asas serta menggunakan ruang storan paling sedikit berbanding dengan elemen-elemen multimedia lain.

Teks dalam bentuk perkataan, ayat dan perenggan digunakan untuk menyampaikan sesuatu idea, buah fikiran dan fakta yang berkaitan dengan apa jua aspek dalam kehidupan kita.

Teks digunakan untuk : - menerangkan bagaimana sesuatu aplikasi bekerja,

- membantu pengguna meneroka aplikasi


- menyebarkan maklumat melalui aplikasi-aplikasi yang telah direkabentuk.

Dalam multimedia, penggunaan teks yang terlalu banyak tidak digalakkan.

Ini kerana teks tidak dapat pamerkan maklumat dengan menarik bukan bermakna teks tidak diperlukan langsung, tetapi teks hanya digunakan pada bahagian-bahagian yang penting sahaja.

Ini

Penggunaan teks dalam aplikasi multimedia


Berikut

adalah beberapa garis panduan yang diperlukan semasa membangunkan sebuah aplikasi multimedia yang melibatkan teks:

Ringkas tetapi padat 2. Penggunaan typeface dan font yang bersesuaian.


1.

3. Memastikan teks yang digunakan boleh

dibaca.

4. Pemilihan gaya tulisan dan warna teks. - Untuk memberikan penekanan dan membezakan isi kandungan dengan bahagian lain pada paparan atau media cetak. - Kontras antara aksara adalah penting menentukan kejelasan dan kebolehbacaan perkataan atau ayat.

5. Mengawal pemilihan font serta konsisten


-

Rekabentuk skrin tidak terlalu semak atau sukar dibaca. Pembangun seharusnya tidak menggunakan terlalu banyak font, typeface,gaya dan warna. Perlu menekankan konsep konsistensi dalam penggunaan teks.

ANIMASI
Paparan

susunan imej-imej seni 2D atau posisi model agar menghasilkan ilusi gerakan. Kaedah persembahan animasi yang paling laris ialah program wayang gambar atau video. Animasi merujuk kepada paparan visual yang bersifat dinamik.

Ia

juga suatu proses menjadikan objek kelihatan hidup atau gambaran bergerak tetapi pada asalnya statik. Animasi mampu menzahirkan sesuatu fantasi manusia ke alam realiti. Dengan menggunakan animasi kita boleh menerangkan sesuatu yang sukar menggunakan perkataan disampaikan dengan lebih mudah dan berkesan.

Dengan

menggunakan animasi juga dapat menceriakan proses penyampaian. Sasuatu yang disampaikan kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding menggunakan teks. Animasi mampu memberi penegasan bagi membolehkan penonton fokus pada isi kandungan yang ingin disampaikan.

Web

sangat sesuai dalam penggunaan animasi. Penggunaan animasi boleh juga dalam bentuk video. Animasi membantu meningkatkan kualiti P&P. Animasi digital mampu menyampaikan mesej dengan lebih pantas.

Kepentingan /kelebihan animasi


Mampu

menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik. Proses membuat hubungan atau perkaitan mengenai sesuatu yang kompleks akan lebih mudah untuk dipetakan ke dalam minda pelajar. Boleh membantu dalam proses pemahaman.

GRAFIK
Grafik

adalah persembahan imej yang tidak bergerak seperti gambar, lukisan, lakaran, gambar foto, ilustrasi dan sebagainya. sangat penting bagi memberi penekanan dalam proses penyampaian maklumat. mampu membantu menerangkan sesuatu maklumat dengan tepat dan berkesan.

Ia

Grafik

Grafik

menjadikan sesuatu persembahan lebih menarik dan mampu memfokuskan perhatian pengguna terhadap maklumat yang ingin disampaikan. grafik: Meningkatkan penekanan sesuatu maklumat.

Kepentingan 1.

2. Menarik perhatian pengguna 3. Mengilustrasikan sesebuah konsep.


4. Bertindak sebagai latar belakang bagi sesuatu konsep.

AUDIO
Audio

atau bunyi disebarkan oleh getaran molekul atau jirim udara disekeliling kita. dikenali sebagai gelombang bunyi.

Getaran Kesan

audio salah satu daya penarik yang berkesan untuk menarik perhatian seseorang.

Audio -

dalam multimedia ialah: Rakaman suara Suara latar Muzik Kesan khas audio dll..
sistem multimedia interaktif, elemen audio membantu proses penyampaian persembahan agar lebih mantap dan berkesan.

Dalam

Audio

juga mampu meningkatkan motivasi kepada pengguna agar lebih berminat untuk mengikuti proses penyampaian maklumat. audio mampu menimbulkan suasana yang lebih menarik dan menghasilkan tumpuan yang lebih terhadap apa yang ingin disampaikan.

Penggunaan

VIDEO

Video

adalah elemen multimedia yang paling dinamik dan realistik berbanding elemen-elemen lain. Video adalah gabungan pelbagai media seperti: - Teks - Grafik - Audio dll dalam satu medium.
Video

membawa unsur realistik atau keadaan sebenar kepada pengguna.

Ini

dapat mempengaruhi perasaan emosi pengguna dengan lebih nyata.

Antara

perkakasan yang digunakan ialah: - kamera video - Camcoder (pita video) - Video capture card dll.
Manakala -

perisian video: Adobe Premiere Video Fusion Ulead Media Pro dll.

ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA

SEKIAN..
TERIMA KASIH