JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

Bengkel / Taklimat Murid Bukan Warganegara
oleh: Hj Abdul Rahman bin Tan Sri Dato‟ Hassan Unit Perhubungan & Pendaftaran JPNS

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Memahami dan menghayati Peraturan-peraturan Pendidikan (Penerimaan Masuk Murid Ke Sekolah, Penyimpanan Daftar dan Syarat Bagi Pengekalan Murid Belajar Di Sekolah) 1998 dan berkuatkuasa pada 23 Julai 1998. Perlukan Pandangan PUU dan Penelitian semula kepada kes demi kes Kontinuum rendah ke menengah

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Kebenaran bersekolah bagi murid bukan warganegara hendaklah berpandukan kepada Akta Pendidikan 1996. Ianya hendaklah selari dengan pendidikan wajib yang bermula pada tahun 2003. Kejelasan dalam tafsiran Keperluan pemahaman pekeliling

 

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Perlu mengusahakan maklumat/data murid bukan warganegara dengan tepat dan memastikan kesahannya dan kebolehpercayaan yang amat tinggi bagi mengelakkan ketidak percayaan oleh pihak atasan. Ketiadaan Pekeliling Berkaitan Kefahaman tentang MBWN Fail Meja Rekod MBWN tidak teratur

   

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Penerimaan Masuk Murid Bukan Warganegara Ke Sekolah Kerajaan/Bantuan Kerajaan  Bagi sekolah rendah, semua permohonan diproses dan diluluskan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) yang berkaitan. Jika terdapat kes yang tidak dapat diselesaikan di peringkat PPD dan JPN, permohonan murid bukan warganegara tersebut hendaklah dipanjangkan ke Kementerian Pelajaran untuk tindakan selanjutnya. Bagi sekolah menengah, semua permohonan akan dipanjangkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri ke Kementerian Pelajaran untuk diproses dan dipertimbangkan kelulusannya.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Kategori murid bukan warganegara yang boleh diterima masuk ke Sekolah Kerajaan/Bantuan Kerajaan adalah seperti berikut:  Anak kakitangan Kedutaan Asing Anak yang ibubapanya adalah juga bukan warganegara, yang bekerja dalam perkhidmatan atau agensi kerajaan, badan berkanun atau mana-mana tempat lain dengan permit kerja yang sah. Anak yang ibubapanya adalah Pemastautin Tetap Malaysia. Ibu bapa bukan warganegara yang datang ke Malaysia untuk bekerja dan mempunyai pas pekerjaan atau pas pelajar, anak-anak mereka dibenarkan belajar di Sekolah Bantuan Kerajaan dengan syarat mengisi borang permohonan dan menyertakan dokumen sokongan untuk pertimbangan.

 

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Ibu bapa yang mempunyai Pas Pekerjaan Sementara (Temperory Employment), anak-anak mereka tidak dibenarkan bersekolah di Sekolah Bantuan Kerajaan. Permohonan penerimaan masuk murid bukan warganegara ke Sekolah Kerajaan/Bantuan Kerajaan mestilah menggunakan borang Jadual Pertama P.U. (A) 275. Borang Jadual Pertama P.U. (A) 275 tidak boleh ditambah dengan sebarang logo. Pertukaran Sekolah bagi murid bukan warganegara hendaklah dibuat dengan kaedah permohonan semula. Penempatan bagi murid ini hendaklah berdasarkan kepada kekosongan tempat di sesebuah sekolah. 

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Penentuan Pas Pelajar dan Fee
Pas Pelajar dan Fee ke atas murid bukan warganegara adalah berpandukan: Garis Panduan Menentukan Murid-Murid Yang Dilahirkan Di Dalam Dan Di Luar Malaysia Pada dan Selepas Hari Malaysia Sama Ada Memerlukan Pas Pelajar Atau Tidak untuk Belajar Di Sekolah Kerajaan/Bantuan Kerajaan. Garis Panduan Penentuan Syarat Kemasukan Murid Bukan Warganegara ke Sekolah Bantuan Kerajaan berasaskan jawapan dari Pejabat Penasihat Undang-undang bertarikh 29 Ogos 2005 (Ruj. KPP(PUU)10075/02/13/Jld.4 (12). Peraturan-Peraturan Pendidikan (Fee yang diluluskan)(Kehadiran Murid Asing) 1995 atau PUA 60/85 dan Pekeliling Kewangan Bil 7/1995 Kementerian Pendidikan Malaysia – Tafsiran “Murid Asing”. Pekeliling Bahagian Kewangan Bil. 4/2000. Peraturan Kutipan Fee Sekolah Yang Dikenakan Kepada Murid Asing.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Tafsiran Mengenai „Ibu bapa‟ Seperti Dalam Akta Pendidikan 1996 Ibu bapa/Penjaga yang sah mengikut taksiran Akta Pendidikan 1996 adalah seperti berikut :    Ibu bapa seperti di dalam Sijil Kelahiran murid. Ibu bapa angkat seperti di dalam Surat Daftar Anak Angkat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Negeri atau Negara. Orang yang mendapat perintah Mahkamah Juvana/Sivil/Syariah sebagai penjaga murid. Surat hak penjagaan anak (custody) daripada Jabatan agama Islam Negeri setelah perceraian ibu bapa berlaku.

PROSEDUR PENGISIAN BORANG PERMOHONAN PENERIMAAN MASUK MURID BUKAN WARGANEGARA KE SEKOLAH KERAJAAN  GUNA BORANG P.U. (A) 275 – JADUAL PERTAMA
 Borang warna pink  3 salinan  Bahagian I , diisi oleh ibu bapa dan disahkan oleh GB / Pengetua sekolah yang dipohon (t.tangan dan cop)  Bahagian II , diisi oleh GB / Pengetua sekolah yang dipohon (t.tangan dan cop)  Sertakan dokumen asal dan 2 salinan :
      Surat beranak negara asal Kad pengenalan murid negara asal Pasport murid Pasport ibu bapa Sijil anak angkat (jika berkenaan) Borang PTW / Pengesahan Taraf / Perakuan Taraf

PERMOHONAN PENERIMAAN MASUK MURID BUKAN WARGANEGARA KE SEKOLAH KERAJAAN
 Sambungan
 Sertakan dokumen asal dan 2 salinan :
                 Kad pengenalan ibu bapa negara asal Sijil nikah / daftar perkahwinan negara asal Sijil cerai / daftar cerai negara asal Surat kuasa memelihara anak / custody letter / surat perintah mahkamah Sijil berhenti sekolah / surat akuan berhenti sekolah Pas penggajian (kebenaran bekerja) ibu bapa Pas tanggungan (kebenaran tinggal) anak Kelulusan VISA Malaysia my Second Home Surat tawaran belajar Surat pengesahan majikan Permit masuk (untuk PT) Pasport negara asal (untuk PT) Sijil peperiksaan terakhir Rekod / laporan disiplin murid Rekod persekolahan murid Surat mohon Pas Pelajar (MPP – SR) – dari sekolah yang dipohon Surat melanjutkan Pas Pelajar (LPP – SR)

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Permohonan Pas Pelajar Dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan bagi permohonan pas pelajar untuk pelajar sekolah rendah dan menengah di Semenanjung Malaysia.           Dua ( 2 ) Salinan Borang Permohonan Pas Pelajar (Im.14) Dua ( 2 ) Keping Gambar ukuran Pasport. Salinan lengkap Pasport Pelajar. Borang data Peribadi Pelajar. Surat Kebenaran/tawaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri. Surat iringan daripada pihak sekolah. Pasport ibubapa beserta salinan (jika perlu).* Kad Pengenalan ibubapa beserta salinan. * Surat mati/surat cerai/surat mahkamah beserta salinan (jika perlu).* Sijil beranak/sijil anak angkat pemohon beserta salinan.* * Untuk anak warganegara dan penduduk tetap Malaysia sahaja

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Pengangkatan Anak Angkat Anak Bukan Warganegara oleh Warganegara dan Penduduk Tetap A) Surat Akuan Berkanun Tidak Di terima B) Surat Permohonan Untuk Pengangkatan Anak Angkat Mesti Melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Setempat. C) Jangka Masa Untuk Pengangkatan Anak Angkat ialah 2 Tahun Sebelum. D) Anak Angkat Lahir Di Malaysia E) Semakan dan Pengesahan Oleh JPN Wajib SPI Ruj.: KDN(S)158/560/6(40) 26 april 2003.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
    KP Sementara-hijau Bekas Banduan- KP Coklat Pas Sempadan Sijil Pendaftaran Bersatu Untuk Penduduk Pulau-Pulau Di Sabah  Kes Hak Penjagaan Akta 253

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
 JPN dan PPD dikehendaki mematuhi panduan tentang umur masuk sekolah rendah dan sekolah menengah serta umur menduduki peperiksaan bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta adalah berdasarkan Surat Pekeliling Iktisas Bil. 10/1998. Syarat umur belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah mestilah mengikut kohot umur seperti mana yang ditegaskan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2001. Mulai 1.1.2000, Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta dilarang menerima murid di bawah umur, sama ada didaftar atau menumpang tanpa didaftarkan.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 JPN dan PPD/G dikehendaki mengkaji dengan teliti permohonan kemasukan murid bukan warganegara dan sebarang keraguan mengenainya hendaklah dirujuk ke Bahagian Sekolah. Guru Besar/Pengetua tidak dibenarkan menumpang murid berkenaan sementara menunggu kelulusan.

SPI Ruj.: KP(BS/PSR)8502/03/007/( ) TARIKH : 6 OGOS 1997

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 JPN dan PPD/G dikehendaki memastikan semua Register Kelas untuk setiap kelas atau tingkatan di tiap-tiap buah sekolah hendaklah dicatat status “murid bukan warganegara” dengan jelas samada dibahagian hadapan atau belakang register.

SPI Ruj.: KP(BS/PSR)8502/03/011/( 20 )

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Data berkaitan murid asing hendaklah dihantar ke JPN dan seterusnya ke Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia bagi setiap bulan.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
  Penduduk Tetap mesti mempunyai pasport asal negara. Pekerja Ladang dan Pembantu Rumah bukan warganegara tidak boleh membawa anak mereka untuk belajar di sekolah kerajaan.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Penduduk Sementara boleh diterima masuk ke sekolah kerajaan/bantuan kerajaan tanpa membayar fee.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Kutipan fee hendaklah dipungut secara sekaligus oleh JPN setelah meluluskan permohonan kemasukan murid bukan warganegara ke sekolah-sekolah. Fee yang telah dipungut hendaklah dikredit kepada Akuan Hasil Disatukan dengan menggunakan kod hasil 72299. Kutipan fee yang dipungut hendaklah dikeluarkan resit Am (Kew. 38). Bahagian Sekolah dikehendaki berhubung dengan Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia memastikan kaedah yang diguna pakai dalam kaedah pungutan fee bagi sekolah-sekolah PTJ. SPI Ruj.: KP.1602/640/6/( 11 ) Jld.II 3 MEI 2000

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Mengikut surat dari Pejabat Penasihat UndangUndang bil. KP(PUU)S.10075/07/12( 8 ) bertarikh 3 April 1988, Murid Bukan Warganegara ertinya:(i) Seorang murid yang tidak mempunyai Surat Beranak / Sijil Kelahiran; dan Bapanya adalah bukan Warganegara Malaysia; atau Bapanya tidak mempunyai kad pengenalan, atau kad pengenalan merah (penduduk tetap) atau kad pengenalan hijau (penduduk sementara)

(ii) (iii)

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
Pengetua / Guru Besar sekolah-sekolah diingatkan bahawa murid bukan warganegara hanya dibenarkan mendaftar dan menghadirkan diri di sekolah berkenaan dengan menunjukkan: (a) (b) Surat kelulusan dari JPN dan, Resit Am (Kew.38) asal bagi tempoh berkenaan.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Setiap permohonan murid bukan warganegara yang tidak mengikut prosedur atau terdapat keraguan yang jelas, Bahagian Sekolah akan memanjangkan permohonan tersebut ke Pejabat Penasihat Undang-undang untuk mendapatkan penjelasan dan keputusan oleh Penasihat Undang-undang.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Setiap Sekolah, PPD dan JPN dikehendaki mengemaskini fail meja terutamanya yang berkaitan dengan tugas kemasukan murid bukan warganegara ke sekolah kerajaan.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Murid bukan warganegara yang mempunyai status Malaysian My Second Home boleh diterima masuk ke sekolah kerajaan, walaubagaimanapun keputusan kelulusan kemasukan murid tersebut untuk belajar di sekolah kerajaan mestilah mendapat kelulusan dari KPM terlebih dahulu.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Taklimat/Bengkel bersetuju penggunaan warna “pink” untuk borang Jadual Pertama P.U. (A) 275 untuk permohonan murid bukan warganegara ke Sekolah Kerajaan.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Jika murid bukan warganegara ingin bertukar sekolah, proses permohonan semula hendaklah dibuat. Sijil Berhenti Sekolah hendaklah dikeluarkan oleh pihak sekolah asal. Permohonan Pas Pelajar dan Fee dikenakan semula, Pas Pelajar dan Fee di sekolah asal tidak boleh digunapakai.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Selagi permohonan murid bukan warganegara untuk belajar ke sekolah kerajaan belum diluluskan, murid yang berkenaan tidak dibenarkan menumpang, sehingga permohonan kemasukan murid tersebut diluluskan.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Jika Pas Pelajar yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen mengikut tahun semasa, ianya berlaku sehingga 31 Disember pada tahun yang diluluskan sahaja.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Sekolah dan PPD dikehendaki mengadakan fail timbul khas untuk murid bukan warganegara.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 Sebarang surat sokongan dari pelbagai pihak tidak terpakai untuk kemasukan murid bukan negara ke sekolah kerajaan. Kebenaran bersekolah bagi murid bukan warganegara hendaklah berpandukan kepada Akta Pendidikan 1996.

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
 GARIS PANDUAN MENENTUKAN MURID YANG DILAHIRKAN DI DALAM DAN DI LUAR MALAYSIA PADA DAN SELEPAS HARI MALAYSIA SAMA ADA MEMERLUKAN PAS PELAJAR ATAU TIDAK UNTUK BELAJAR DI SEKOLAH KERAJAAN / BANTUAN PENUH KERAJAAN

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
BIL TARAF KAD PENGENALAN BAPA TARAF KAD PENGENALAN IBU TEMPAT MURID LAHIR PERLU PAS ATAU TIDAK.

1

Merah (P.T)

Merah (P.T)

MALAYSIA

Tak perlu

2

Biru

Merah (P.T)

MALAYSIA

Tak perlu

3

Merah (P.T)

Biru

MALAYSIA

Tak perlu

4

Merah (P.T)

Warga asing

MALAYSIA

Tak perlu

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
BIL

TARAF KAD PENGENALAN BAPA

TARAF KAD PENGENALAN IBU

TEMPAT MURID LAHIR

PERLU PAS ATAU TIDAK.

5

Warga asing

Merah (P.T)

MALAYSIA

Tak perlu

6

Biru

Warga asing

MALAYSIA

Tak perlu

7

Warga asing

Biru

MALAYSIA

Tak perlu

8

Warga asing

Warga asing

MALAYSIA

Perlu Pas

9

Merah (P.T)

Warga asing

LUAR MALAYSIA

Perlu Pas

5 Jun 1997 (Raja Norihan Raja Shamsuddin) Penolong Pengarah Imigresen Kuala Lumpur

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara

 TAFSIRAN MENGENAI „IBU BAPA‟ SEPERTI DALAM AKTA PENDIDIKAN 1996

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara
BIL KENYATAAN ADALAH IBU BAPA/ PENJAGA YANG SAH MENGIKUT TAKSIRAN AKTA PENDIDIKAN 1996. SILA NYATAKAN YA/TIDAK

1 2

Ibu bapa seperti di dalam Sijil Kelahiran murid

YA

Ibu bapa angkat seperti di dalam Surat Daftar Anak Angkat yang di keluarkan oleh Pejababt Pendaftaran Negeri atau Negara Orang yang mendapat perintah Mahkamah Juvana/Sivil/Syariah Sebagai penjaga murid

YA

3

YA

Mesyuarat Murid Bukan Warganegara
BIL KENYATAAN ADALAH IBU BAPA/ PENJAGA YANG SAH MENGIKUT TAKSIRAN AKTA PENDIDIKAN 1996. SILA NYATAKAN YA/TIDAK

4

Surat hak penjagaan anak (custody) daripada Jabatan Agama Islam Negeri setelah perceraian ibu bapa berlaku

Bahagian ini difahamkan perintah penjagaan anak (custody) dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Oleh itu sila dapatkan maklumbalas adakah surat hak penjagaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri adalah berdasarkan perintah penjagaan (custody) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.

5

Surat Pengesahan anak angkat/ penjaga murid daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat

TIDAK Ini adalah kerana Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan surat pengesahan anak angkat/penjaga murid

6

Surat pengesahan anak angkat/penjaga murid daripada Ketua Kampung atau Penghulu

TIDAK

Taklimat/Bengkel Murid Bukan Warganegara

BIL

KENYATAAN

ADALAH IBU BAPA/ PENJAGA YANG SAH MENGIKUT TAKSIRAN AKTA PENDIDIKAN 1996. SILA NYATAKAN YA/TIDAK

7

Seseorang yang menggunakan surat sumpah mengaku sebagai bapa angkat / penjaga murid

TIDAK

kuiz
BAPA IBU T. L S. S S.S.L P.M T.M P.P FEE

W PT

PT PT

L.M M

L.M M

L.M M

P(A) TP

BW W

P.P TP

FEE TP

PT

PT

LM

LM

LM

P(A)

BW

P.P

FEE

BW

PT

M

M

M

TP

W

TP

TP

W

W

LM

TW8

TW8

P(A)

BW

P.P

FEE

GARIS PANDUAN MENENTUKAN MURID-MURID YANG LAHIR DI DALAM DAN DILUAR MALAYSIA PADA DAN SELEPAS HARI MALAYSIA SAMA ADA MEMERLUKAN PAS PELAJAR, FEE ATAU TIDAK UNTUK BELAJAR DI SEKOLAH KERAJAAN
BIL TARAF BAPA Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara TARAF IBU Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara Warga negara TEMPAT LAHIR Malaysia Luar Malaysia Luar Malaysia STATUS SITUASI Sijil lahir Malaysia Borang W 8 Tiada Borang W 8 Anak angkat (PT) Anak angkat (Bukan WN) Sijil lahir luar m’sia Sijil lahir Malaysia Sijil lahir Malaysia Sijil lahir luar m’sia STATUS SURAT LAHIR Sijil lahir Malaysia Borang W 8 Tiada Borang W 8 Sijil anak angkat M’sia Sijil anak angkat M’sia Sijil lahir luar m’sia Sijil lahir Malaysia Sijil lahir Malaysia Sijil lahir luar m’sia PERLU MILIK Tak perlu passport Tak perlu passport Passport (A) Passport (M) Passport (A) Passport (A) Tak perlu passport Tak perlu passport Passport (A) TARAF MURID Warga negara Warga negara Bukan Warga negara Bukan Warga negara Bukan Warga negara Bukan Warga negara Warga negara Warga negara Bukan Warga negara PASS PELAJAR Tak perlu FEE TARAF DAFTAR Sekolah CATATAN

1

Tak perlu Tajk perlu Fee

2

Tak perlu Pas Pelajar

JPN

3

JPN

4

Malaysia

Tak perlu

Tak perlu

JPN

5

Luar Malaysia Luar Malaysia

Pas Pelajar Pas Pelajar

Fee

JPN

6

PT Bukan warga negara

Fee

JPN

7

Malaysia

Tak perlu

Tak perlu Tak perlu

JPN

8

Bukan warga negara
Bukan warga negara

Malaysia

Pas Pelajar Pas Pelajar

JPN

Kes 2 warga negara

9

Luar M’sia

Fee

JPN

GARIS PANDUAN MENENTUKAN MURID-MURID YANG LAHIR DI DALAM DAN DILUAR MALAYSIA PADA DAN SELEPAS HARI MALAYSIA SAMA ADA MEMERLUKAN PAS PELAJAR, FEE ATAU TIDAK UNTUK BELAJAR DI SEKOLAH KERAJAAN
BIL TARAF BAPA Warga negara Warga negara Warga negara PT TARAF IBU Bukan warga negara Bukan warga negara Bukan warga negara Warga negara Warga negara PT TEMPAT LAHIR Luar M’sia Luar M‟sia STATUS SITUASI STATUS SURAT LAHIR Borang W 8 PERLU MILIK TARA F MURID Warga negara Warga negara Bukan warga negara Warga negara Bukan warga negara Warga negara Bukan warga negara Warga negara Bukan warga negara PASS PELAJAR FEE TARAF DAFTAR CATATAN

10

Borang W 8

Tak perlu passport Tak perlu passport Passport (A) Tak perlu passport Passport (A) Tak perlu passport Passport (A) Tak perlu passport Passport (A)

Tak perlu

Tak perlu

JPN Kes 2 warga negara

11

Borang W8

Borang W8

Pas pelajar

Fee

JPN

12

Luar M’sia
Malaysia Luar Maaysia Malaysia Luar Malaysia

Tiada borang W 8
Sijil Lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil Lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil Lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia

Tiada borang W 8
Sijil Lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil Lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil Lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia

Pas pelajar
Tak perlu Pas pelajar Tak perlu Pas pelajar

Fee
Tak perlu Fee Tak perlu Fee

JPN

13

JPN

14

PT

JPN

15

PT

JPN

16

PT

PT Bukan warga negara Bukan warga negara

JPN

17

PT

Malaysia

Tak perlu

Tak perlu

JPN

18

PT

Luar Malaysia

Pas pelajar

Fee

JPN

GARIS PANDUAN MENENTUKAN MURID-MURID YANG LAHIR DI DALAM DAN DILUAR MALAYSIA PADA DAN SELEPAS HARI MALAYSIA SAMA ADA MEMERLUKAN PAS PELAJAR, FEE ATAU TIDAK UNTUK BELAJAR DI SEKOLAH KERAJAAN
BIL TARAF BAPA TARAF IBU Bukan warga negara Warga negara Warga negara TEMPAT LAHIR STATUS SITUASI Sijil lahir Malaysia Sijil lahir M’sia Tiada borang W 8 Sijil lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil lahir luar M’sia STATUS SURAT LAHIR Sijil lahir Malaysia Sijil Lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil lahir M’sia Sijil lahir luar M’sia Sijil lahir luar M’sia PERLU MILIK Tak perlu passport Tak perlu passport TARAF MURID Warga negara Warga negara Bukan warga negara Warga negara Bukan warga negara Bukan warga negara Bukan warga negara Bukan warga negara PASS PELAJAR Pas pelajar FEE TARAF DAFTAR CATATAN Kes 2 warga negara

19

PT Bukan warga negara Bukan warga negara Bukan warga negara Bukan warga negara Bukan warga negara Bkn WN / Pas pelajar Bukan warga negara

Malaysia

Fee

JPN

20

Malaysia

Tak perlu

Tak perlu

JPN

21

Luar Malaysia

Passport

Pas pelajar

Fee

JPN

22

PT

Malaysia

Tak perlu passport Passport (A) Passport (A) Passport (A) Pas lawatan

Tak perlu

Tak perlu

JPN

23

PT Bukan warga negara Bkn WN / Pas pelajar Bukan warga negara

Luar Malaysia

Pas pelajar Pas pelajar Pas pelajar

Fee

JPN

24

Malaysia

Fee

JPN

25

Luar Malaysia Luar Malaysia

Fee

JPN

26

Tak layak bersekolah di sekolah kerajaan Malaysia

PERTUKARAN SEKOLAH MURID WARGANEGARA
 GUNA BORANG PU(A) 275 – JADUAL KE-3 Borang yang telah diwartakan dalam Akta Pendidikan , ia tidak boleh dipinda sama sekali. Kesalahan yang sering dilakukan Sekolah telah membina nya semula dengan memasukkan “letter head” sekolah Dokumen tidak lengkap .
1. Surat nikah / perakuan pendaftaran perkahwinan 2. Perintah mahkamah tentang hak jagaan jika ibubapa bercerai / berpisah 3. Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 akta Pengangkatan 1952


RAYUAN BERSEKOLAH SEMULA / SEKOLAH AGAMA / PERSENDIRIAN  Guna Borang ASBS
 2 Salinan  Sokongan / Ulasan Pengetua SM sekarang ( 16 )  Perakuan GB ( 17) t.tangan dan cop  Perakuan Pengetua SM ( 18 ) t.tangan dan cop  Salinan surat perakuan kelahiran ( D & B)  Salinan kad pengenalan ( D & B)  Salinan surat berhenti sekolah Ren. / Men.  Salinan keputusan peperiksaan PMR / UPSR

KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK
 Hak Kanak-kanak Perkara 7 Kanak – kanak hendaklah didaftarkan sebaik selepas dilahirkan dan hendaklah mempunyai hak sejak lahir, mempunyai hak terhadap suatu nama, hak untuk memperolehi kerakyatan dan sebolehbolehnya hak untuk mengetahui dan dijaga oleh ibubapanya

 Hak Ibu Bapa

JABATAN PENDAFTARAN NEGARA, MALAYSIA

PerundanganPerundangan Kewarganegaraan

PERUNDANGAN KEWARGANEGARAAN

PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 (PINDAAN) 1952


 

ENAKMEN KERAKYATAN NEGERI 1952
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1957 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1957 (pindaan dibawah kuasa Akta Perlembagaan Pindaan 1962) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN
Warganegara Kuatkuasa Undang-Undang
Perkara 14(1)(a) Perkara 14(1)(b)

Warganegara Daftaran
Perkara 15(1) Perkara 15(2) Perkara 15A Perkara 16

Warganegara Masukan
Perkara 19(1)(i)(a) Perkara 19(2)

PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN

WARGANEGARA SECARA KUATKUASA UNDANG

WARGANEGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG

PERKARA 14(1)(a) Lahir sebelum Hari Malaysia

PERKARA 14(1)(b) Lahir pada atau selepas Hari Malaysia

Seksyen 1(1)(a) Seksyen 1(1)(b) Seksyen 1(1)(c) Seksyen 1(1)(d) Seksyen 1(1)(e) Seksyen 2(a)

Seksyen 1(a) Seksyen 1(b) Seksyen 1(c) Seksyen 1(d) Seksyen 1(e)

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG PERKARA 14(1)(b)

SEKSYEN 1(a)

Dokumen

Seseorang yang dilahirkan dalam Persekutuan dan pada masa kelahirannya ibu atau bapanya sama ada seorang warganegara atau penduduk tetap dalam Persekutuan

Sijil

kelahiran Bukti ibu atau bapa warganegara atau penduduk tetap  Sijil perkahwinan ibu bapa

Sijil Kelahiran (JPN.LM05) (Terkini)

BORANG E
BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN TARAF

PERAKUAN PENGESAHAN TARAF

JPN LM05

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 040517-14-1399

Kerajaan Malaysia SIJIL KELAHIRAN Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Seksyen 14 ; Kaedah 7)

(Ibu bapa bertaraf pemastaut in tetap)

Sijil Kelahiran

Kawasan Pendaftaran Malaysia Barat Nama

Pusat Pendaftaran JPN MALAYSIA PETALING JAYA KANAK-KANAK

ERFI
Tarikh dan Waktu Kelahiranr 06 MEI 2003 04.30 PM Tempat Kelahiran KAMPONG SUBANG Jantina LELAKI Taraf Kewarganegaraan WARGANEGARA BAPA Nama YUSAK BIN ANJANG Umur Jenis dan No Dokumen Lain Berkenaan Tidak Keturunan IBU Nama FATIMAH BINTI HJ YAKOB No Kad Pengenalan 570813-71-5882 Taraf Pemastautinn PEMASTAUTIN TETAP Tempat Tinggal No 32 JALAN DAUD, SUBANG, SELANGOR Disahkan bahawa maklumat diatas adalah seperti yang dicatat dalam Daftar kelahiran Umur Jenis dan No Dokumen Lain Tidak Berkenaan Keturunan INDONESIA Agama ISLAM INDONESIA Agama ISLAM

No Kad Pengenalan 500506-71-6021 Taraf Pemastautinn PEMASTAUTIN TETAP

No Daftar: J123456 Tarikh Pendaftaran: 7 MEI 2003

PENDAFTAR BESAR KELAHIRAN DAN KEMATIANMALAYSIA

JPN LM05

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 040612-10-1399

Kerajaan Malaysia SIJIL KELAHIRAN Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Seksyen 14 ; Kaedah 7)
Kawasan Pendaftaran Malaysia Barat Nama Pusat Pendaftaran JPN MALAYSIA PETALING JAYA KANAK-KANAK

SHANTI
Tarikh dan Waktu Kelahiranr 12 JUN 2003 04.30 PM Tempat Kelahiran SUBANG JAYA Jantina PEREMPUAN Taraf Kewarganegaraan WARGANEGARA BAPA Nama Maklumat Tidak Diperolehi Umur Tiada Jenis dan No Dokumen Lain Tidak Berkenaan Keturunan IBU Nama ANGGAMAH A/P MUHTU Umur Jenis dan No Dokumen Lain Tidak Berkenaan Keturunan INDIA Agama HINDU Agama

Sijil Kelahiran (Anak Luar Perkahwinan)

No Kad Pengenalan Tidak Berkenaan Taraf Pemastautinn

Maklumat Tidak Diperolehi

No Kad Pengenalan 570813-71-5882 Taraf Pemastautinn WARGANEGARA Tempat Tinggal

NO 10 USJ SUBANG JAYA

No Daftar: J123456 Tarikh Pendaftaran: 14 JUN 2003

Disahkan bahawa maklumat diatas adalah seperti yang dicatat dalam Daftar kelahiran

PENDAFTAR BESAR KELAHIRAN DAN KEMATIANMALAYSIA

JPN LM05

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0400309-10-2099

Kerajaan Malaysia SIJIL KELAHIRAN Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Seksyen 14 ; Kaedah 7)
Kawasan Pendaftaran Malaysia Barat Pusat Pendaftaran JPN MALAYSIA PETALING JAYA KANAK-KANAK Nama

Sijil Kelahiran (Bapa bertaraf warganegara dan ibu warganegara asing - Perkahwinan ibu bapa hendaklah didaftarkan sebelum anak dilahirkan)

VINCENT CHONG
Tarikh dan Waktu Kelahiranr 09 MAC 2004 04.30 PM Tempat Kelahiran PANTAI MEDICAL CENTER Jantina LELAKI Taraf Kewarganegaraan WARGANEGARA BAPA Nama EDWARD CHONG SING YING Umur 45 Jenis dan No Dokumen Lain - Tidak berkenaanKeturunan IBU Nama MARGARET LAM Umur Jenis dan No Dokumen Lain PASPOT BRITISH NO: 56987 Keturunan BRITISH Agama KRISTIAN CINA Agama KRISTIAN

No Kad Pengenalan 550828-10-5467

Taraf Pemastautinn WARGANEGARA

No Kad Pengenalan Taraf Pemastautinn BUKAN WARGANEGARA Tempat Tinggal

NO 12 PANTAI HEIGHT, KUALA LUMPUR Disahkan bahawa maklumat diatas adalah seperti yang dicatat dalam Daftar kelahiran

No Daftar: J123456 Tarikh Pendaftaran: 13 MAC 2003

PENDAFTAR BESAR KELAHIRAN DAN KEMATIANMALAYSIA

JPN LM05

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 041230-10-1095

Kerajaan Malaysia SIJIL KELAHIRAN Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Seksyen 14 ; Kaedah 7)
Kawasan Pendaftaran Malaysia Barat Nama Pusat Pendaftaran JPN MALAYSIA PETALING JAYA KANAK-KANAK

MOHAMAD ALIAS
Tarikh dan Waktu Kelahiranr 30 DISEMBER 2004 04.30 PM Tempat Kelahiran KLINIK KELANA BAPA Nama RAMLI BIN RASHID Umur Jenis dan No Dokumen Lain PASPOT NO: 654321 Keturunan THAI IBU Jantina LELAKI Taraf Kewarganegaraan BUKAN WARGANEGARA

Sijil Kelahiran (Ibu bapa bukan warganegara)

No Kad Pengenalan

- Tidak berkenaanTaraf Pemastautinn

40

Agama ISLAM

BUKAN WARGANEGARA Nama

AMINAH BINTI ABDUL RAOF Umur 35 Jenis dan No Dokumen Lain PASPOT BRITISH NO: 56987 Keturunan Agama

No Kad Pengenalan - Tidak berkenaanTaraf Pemastautinn

BUKAN WARGANEGARA Tempat Tinggal NO 12 PANTAI DALAM, KUALA LUMPUR

THAI

ISLAM

No Daftar: J123456 Tarikh Pendaftaran: 31 DISEMBER 2004

Disahkan bahawa maklumat diatas adala seperti yang dicatat dalam Daftar kelahiran

PENDAFTAR BESAR KELAHIRAN DAN KEMATIANMALAYS

JPN LM05

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 040115-10-1095

Kerajaan Malaysia SIJIL KELAHIRAN Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Seksyen 14 ; Kaedah 7)
Kawasan Pendaftaran Malaysia Barat Nama Pusat Pendaftaran JPN MALAYSIA PETALING JAYA KANAK-KANAK

MOHAMAD RAHMAT
Tarikh dan Waktu Kelahiranr 15 JANUARI 2004 02.30 AM Tempat Kelahiran PASAR LAMA PETALING JAYA BAPA Nama Maklumat Tidak Diperolehi Umur Jenis dan No Dokumen Lain Tidak Berkenaan Keturunan IBU Nama Maklumat Tidak Diperolehi No Kad Pengenalan Tidak Berkenaan Umur Jenis dan No Dokumen Lain Tidak Berkenaan Keturunan Jantina LELAKI Taraf Kewarganegaraan BELUM DITENTUKAN

Sijil Kelahiran (Bayi yang di jumpai)

No Kad Pengenalan

Tidak Berkenaan Taraf Pemastautinn Maklumat Tidak Diperolehi

Agama

Taraf Pemastautinn Maklumat Tidak Diperolehi Tempat Tinggal

Agama

No Daftar: J123456 Tarikh Pendaftaran: 17 JANUARI 2004

Disahkan bahawa maklumat diatas adalah seperti yang dicatat dalam Daftar kelahiran

PENDAFTAR BESAR KELAHIRAN DAN KEMATIANMALAYSIA

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG PERKARA 14(1)(b)

SEKSYEN 1(b)

Dokumen
Sijil kelahiran  Sijil warganegara bapa  Sijil perkahwinan ibubapa atau  Bukti menunjukkan bapa bertugas dalam perkhidmatan kerajaan Persekutuan/Negeri

Seseorang yang dilahrikan di luar Persekutuan dan bapanya telah dilahirkan dalam Persekutuan atau bertugas dalam Perkhidmatan Kerajaan Persekutuan atau Negeri

BORANG E
BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN TARAF

PERAKUAN PENGESAHAN TARAF

b

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG PERKARA 14(1)(b)

SEKSYEN 1(c)
Seseorang yang dilahirkan di luar Persekutuan, dan bapanya pada masa ia dilahirkan, adalah seorang warganegara dan kelahirannya telah didaftarkan di Pejabat Konsol Persekutan dalam tempoh satu tahun dari tarikh kelahiran, atau dalam tempoh yang diluluskan oleh Kerjaan

Dokumen

Sijil Sijil Sijil

kelahiran warganegara

perkahwinan ibubapa

BORANG D BORANG PERMOHONAN DAFTAR KELAHIRAN LUAR NEGARA

BORANG W
SIJIL DAFTAR AN KELAHIRAN LUAR NEGARA

621014 -71 - 5263

BORANG W
SIJIL DAFTAR AN KELAHIRAN LUAR NEGARA

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG PERKARA 14(1)(b)

SEKSYEN 1(d)

Dokumen

Seseorang yang dilahirkan di Singapura dan bapa atau ibunya pada masa ia dilahirkan adalah seorang warganegara

Sijil Sijil

kelahiran

warganegara ibu atau bapa

Kad

pengenalan ibu atau bapa

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG PERKARA 14(1)(b)

SEKSYEN 1(e)

Dokumen

Seseorang yang dilahirkan dalam Persekutuan yang tidak dilahirkan sebagai wargnegara mana-mana negeri dengan sebab yang lain daripada perenggan ini

 

Sijil kelahiran Bukti menunjukkan ianya bukan warganegara manamana negara

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG

ANAK LUAR NIKAH Seksyen 17, Bahagian 3, Jadual Kedua Perlembagaan Berhubung dengan seseorang anak luar nikah, sebutan mengenai bapa atau ibu bapa, atau ibu atau bapanya adalah bagi maksud Bahagian 3 Perlembagaan ini, di tafsirkan sebagai sebutan mengenai ibunya, dan oleh yang demikian Seksyen 19 dalam jadual ini tidak dipakai bagi orang itu.

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG

ANAK LUAR NIKAH Seksyen 17, Bahagian 3, Jadual Kedua Perlembagaan Berhubung dengan seseorang anak luar nikah, taraf kanak-kanak adalah berdasarkan taraf kewarganegaraan ibu.

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG

ANAK YANG DIJUMPAI
Seksyen 19B, Bahagian 3, Jadual Kedua Perlembagaan

Bagi maksud Bahagian 1 atau 2 Jadual ini seseorang kanak-kanak yang baru lahir dijumpai terdedah di mana-mana tempat hendaklah dianggap, sehingga akasnya dibuktikan sebagai telah lahir di tempat itu dan ibunya bermastautin tetap di tempat itu; dan jika kanak-kanak itu dikira menurut seksyen in sebagai telah lahir sedemikian, maka tarikh ia dijumpai hendaklah dikira sebagai tarikh lahirnya.

WARGAENGARA KUATKUASA UNDANG-UNDANG

ANAK YANG DIJUMPAI
Seksyen 19B, Bahagian 3, Jadual Kedua Perlembagaan

Bagi seseorang kanak-kanak yang baru lahir dijumpai terdedah di mana-mana tempat hendaklah dianggap, sehingga terbukti sebaliknya, sebagai telah lahir di tempat itu, dan tarikh ia dijumpai hendaklah dikira sebagai tarikh lahirnya dan ibunya sebagai seorang pemastautin tetap di tempat itu.

Ujian Minda

TARAF KANAK-KANAK YANG LAHIR DALAM NEGARA SELEPAS HARI MALAYSIA
BAPA + IBU = ANAK

TARAF KANAK-KANAK YANG LAHIR DALAM NEGARA SELEPAS HARI MALAYSIA
BAPA + IBU = ANAK

TARAF KANAK-KANAK YANG LAHIR DALAM NEGARA SELEPAS HARI MALAYSIA
BAPA + IBU = ANAK

TARAF KANAK-KANAK YANG LAHIR DALAM NEGARA SELEPAS HARI MALAYSIA
BAPA + IBU = ANAK

IBU BUKAN WARGANEGARA ANAK LAHIR SELEPAS IBU BAPA BERKAHWIN
BAPA + IBU = ANAK

IBU BUKAN WARGANEGARA ANAK LAHIR SEBELUM IBU BAPA BERKAHWIN
BAPA + IBU = ANAK

IBU WARGANEGARA ATAU BERMASTAUTIN TETAP ANAK LAHIR SEBELUM BERKAHWIN
BAPA + IBU = ANAK

TARAF KANAK-KANAK YANG LAHIR LUAR NEGARA SELEPAS HARI MALAYSIA
BAPA + IBU = ANAK

Q&A

ERTI SEBENAR KEMERDEKAAN
 …Mempunyai modal insan yang dinamik, berilmu dan inovatif….pendidikan penentu cara. Merdeka ertinya juga bebas daripada kejahilan dan rabun minda. Bebas daripada kemiskinan rakyat jelata. Bebas menikmati semua peluang yang ada…..  Berita Harian 29 Ogos 2005

ERTI SEBENAR KEMERDEKAAN
 ..Pendidikan wadah pembinaan modal insan yang berkesan. Modal lain seperti modal wang, modal teknologi, modal bangunan tidak mungkin sempurna dan kamil jika tidak dibayangi dengan wadah insan.....  YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak Timbalan Perdana Menteri Malaysia

ERTI SEBENAR KEMERDEKAAN
 Hidup ini satu perjalanan bukannya satu destinasi. Untuk itu manfaatkan dan rancangkanlah hidup ini  Imam Al Ghazali

TERIMA KASIH DIATAS PERHATIAN DAN TUMPUAN ANDA

SEKIAN, WASSALAM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful