Anda di halaman 1dari 9

PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MENENGAH RENDAH

www.moe.gov.my/lp

PBS Tahu Prestasi Saya

DEFINISI PP
Pentaksiran Pusat (PP) merupakan suatu pentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah di mana peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskoran, penggredan dan pelaporan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP)
PBS Tahu Prestasi Saya

OBJEKTIF PP
PP menentusahkan pencapaian akademik murid dalam Pentaksiran Sekolah (PS)

PP mengukur penguasaan pengetahuan dan kemahiran murid secara autentik

PP mengukur kemahiran berfikir aras tinggi dan sahsiah dengan kepelbagaian instrumen

PBS Tahu Prestasi Saya

PRINSIP PP
Penjaminan kualiti Format dan tugasan disediakan oleh LP Tugasan berbeza setiap tahun Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP

Pelaporan ditentukan oleh LP


Penskoran berdasarkan tugasan yang diberi

8
PRINSIP PP

Dilaksanakan di sekolah
Ditaksir oleh guru mata pelajaran

PBS Tahu Prestasi Saya

PENGERTIAN MERANCANG, MELAKSANA DAN MENSKOR

MERANCANG MELAKSANA Guru menerima arahan tugasan daripada LP, menyediakan jadual pelaksanaan dan bahan MENSKOR Murid melakukan tugasan berdasarkan jadual yang ditetapkan Guru mentaksir pencapaian murid berdasarkan peraturan penskoran yang dibekalkan oleh LP

PBS Tahu Prestasi Saya

CARTA ALIR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PUSAT


MULA

Guru menerima arahan tugasan dari LP Penyelarasan tugasan

Guru menyediakan jadual pelaksanaan dan bahan


Murid melaksanakan tugasan Guru memberi skor hasil kerja murid

Penskoran tidak menepati peraturan penskoran

Penyelarasan skor Penskoran menepati peraturan penskoran Guru merekod prestasi murid berdasarkan skor

PBS Tahu Prestasi Saya

TAMAT

PENSKORAN DAN WAJARAN


WAJARAN MARKAH TJPg WAJARAN MARKAH TJPk WAJARAN JUMLAH MARKAH

100%

100%

100%

Markah TJPg + Markah TJPk = Jumlah markah

PBS Tahu Prestasi Saya

ISTILAH DAN TAFSIRAN


PENSKORAN Pemberian markah / gred kepada perkara yang ditaksir berdasarkan prestasi individu merujuk kepada skema atau peraturan tertentu PELAPORAN Rumusan prestasi individu dalam bentuk gred atau deskriptif
PENTAKSIRAN SEMULA Proses melaksanakan pentaksiran kali kedua dan seterusnya AUTENTIK Bukti atau evidens yang tulen yang dihasilkan dalam situasi sebenar MENENTUSAHKAN Mengesahkan / pembuktian kebenaran dan ketepatan sesuatu pencapaian atau penguasaan Markah TJPg + Markah TJPk = Jumlah markah RUBRIK Alat penskoran yang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan / sesuatu kerja. Ia mengandungi set kriteria dan skor yang perlu dicapai

PBS Tahu Prestasi Saya

TERIMA KASIH

www.moe.gov.my/lp

PBS Tahu Prestasi Saya