Anda di halaman 1dari 18

ANTIKI GRADOVI

ANTIKI GRADOVI
U antiko doba urbani razvoj je prebacio svoje sredite na Sredozemlje. Dva najveda arita nalazila su se u Grkoj i Rimu, te se dva najpoznatija tipa gradova po njima nazivaju grki i rimski. Antika se dijeli na 3 djela: Grko doba, helenizam, Rimsko doba

GRKO DOBA
Staru Grku mnogi povjesniari smatraju temeljnom kulturom zapadne civilizacije. Grka kultura je imala snaan utjecaj na Rimsko Carstvo koje je prenijelo njezin oblik po mnogim dijelovima Europe. U antikoj Grkoj gradovi su se nazivali polisi. Polisi su bili politiki i gospodarski samostalni. Obuhvadali su tri podruja: vanjsko podruje, podruje grada drave i sam grad okruen bedemima.

GRKO DOBA
unutranjost grada bila je podijeljena na akropolu i agoru. Akropola je brdo s hramovima koji su posvedeni bogovima zatitnicima. U podnoju je okruena kudama stanovnika i zbog svoje vjerske namjene je potpuno odvojena od mjesta svjetovnog okupljanja agore. Agora je politiki i poslovni centar grada. U njoj se nalazilo kazalite koje je tada imalo vrlo vanu ulogu u ivotima graana. Najpoznatiji primjer grkog tipa grada je Atena. U Homerovom epu Odiseja opisuje se otok Ogigija koji je zapravo hrvatski otok Mljet.

ATENA
Atena je bila jedan od najjaih polisa u Grkoj Akropola je svoj konaan oblik dobila u 5 st. pr Kr. za vrijeme vladavine jednog od najznaajnijih dravnika, Perikla. On je nametao visoke poreze, a novac koristio za ureenje Atene, posebice Akropole. Tada su napravljena brojna velianstvena dijela grke umjetnosti. Stoga se razdoblje vladavine Perikla naziva zlatnim dobom Atene. Tada su podignuti hramovi Partenon, Erehtejon, hram boice Nike i sveani ulaz Propileje.

HELENIZAM
Osvajanjima Aleksandra Makedonskog grki nain ivota irio se po jugozapadnoj Aziji i sjeveroistonoj Africi i tamo se spajao s lokalnim te su tako nastali helenistiki gradovi. Najpoznatiji primjer helenistikog grada je Aleksandrija.

ALEKSANDRIJA
Ime Aleksandrija dolazi od Aleksandra Velikog Aleksandrija je zamijenila Naukratis kao grko sredite u Egiptu, te je povezivala Grku s bogatom dolinom Nila. Grad je sagraen iza otoka Fara. Aleksandrija bila je podijeljena u tri djela: Brucheum, kraljevska ili grka etvrt, koja je bila najvelianstveniji dio grada. idovska etvrt, je inila sjeveroistoni dio grada; Rhakotis, na zapadu je bila etvrt u kojoj su ivjeli veinom Egipani

Rimski amfiteatar Sfinga u Aleksandriji

RIMSKO DOBA
Za razvoj rimskog tipa grada zasluno je Rimsko carstvo koje je obuhvadalo velik dio dotad poznatog prostora (ekumene). Zbog svojih velikih granica, carstvo je bilo potrebno organizirati kako bi se uspostavila kontrola i vlast nad svim dijelovima teritorija. Carstvo je bilo podijeljeno u provincije koje su imale mreu sredita s vodedim upravnim centrom (Salona sredite Dalmacije, Siscia sredite Pannonie Savie). Du granica su postavljeni vojni logori (castrumi) koji su sluili za obranu granica. Unutar provincija su se razvijali gradovi koji su bili administrativno samostalni (imali su svoju upravu) municipiji. Gradovi su imali pravilnu geometrijsku strukturu. Ulice su se sijekle pod pravim kutom. One ulice koje su se protezale u smjeru sjever zapad nazivale su se cardo, a one u smjeru istok zapad decumanos. Prostori omeeni ulicama nazivali su se insulae i bili su namijenjeni javnom i drutvenom ivotu graana.

RIMSKO DOBA
Vjerski, politiki i poslovni centar grada bio je forum. Forum je otvoreni prostor omeen javnim graevinama. Najpoznatiji forum je Forum Romanorum. Vane graevine bile su i kazalita, hramovi (Partenon) i arena (Koloseum). U stambenoj arhitekturi razlikujemo dva tipa stambenih nastamba: domus i insula. Domus je bio namjenjen ivotu jedne obitelji, dok insula vie podsjeda na dananje stambene zgrade. Propadu Rimskog Carstva mnogi gradovi su nestali ili su posluili kao temelj za izgradnju srednjovjekovnih gradova poput Rima (Roma), Bea (Vindobon), Londona (Londinium), Pariza (Lutetia Parisiorum), Genove (Genua) i Klna (Colonia Agrippina).

GRAD RIM
Rim je po legendi osnovao Romul na breuljku Paladin. Nalazio se na 7 breuljaka. Taj grad se kasnije razvio u prijestolnicu Rimskog kraljevstva , pa Rimske republike i konano Rimskog carstva . Rimska dominacija proirila se na vedi dio Europe i obale Sredozemnog mora, tako da je broj stanovnika narastao na preko milijun. Skoro tisudu godina Rim je bio politiki najznaajniji, najbogatiji i najvedi grad zapadnog svijeta, a to je ostao i nakon propasti i podjele Carstva. U njemu se nalazi najpoznatiji forum --> Forum Romanum, Panteon, Koloseum ...

RIMSKI GRADOVI NA PODRUJU HRVATSKE


Najpoznatiji rimski gradovi na tlu Hrvatske su Mursa (Osijek), Pola (Pula), Salona (Solin), Tragurium (Trogir), Ragusa (Dubrovnik) i Siscia (Sisak). Rimski utjecaj na razvijanje gradova bio je velik u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo u Dalmaciji.

Prezentaciju izradile Tea uran i Mateja Kelava, 2.h