Anda di halaman 1dari 21

SEKTOR PEMBINAAN UJIAN AKADEMIK LEMBAGA PEPERIKSAAN FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH MULAI SPM 2013 KOD

: 1249 Sesi 1

Fasa 1 Pengkonsepsian

Fasa 2 Penentuan Instrumen

Fasa 3 Pembinaan Instrumen (Contoh) Fasa 5 Pemurnian

Fasa 4 Kajian

Sukatan Pelajaran

Objektif Mata Pelajaran

Konstruk Pengetahuan / Kemahiran / Nilai Huraian

Objektif Mata Pelajaran Sejarah


OM1 Menyatakan kepentingan mata pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu berdikari. Menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik,ekonomi dan sosial. Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara dan mempertahankan maruah bangsa. Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan , pembangunan dan kemajuan negara. Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. Mengamalkan nilai-nilai murni. Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.

OM2

OM3
OM4

OM5 OM6 OM7 OM8 OM9

Sumber: Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah 2003 Pusat Perkembangan Kurikulum

Objektif Pentaksiran Sejarah (SPM 2004 2012)


OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 OP13 OP14 Mengetahui kepentingan mata pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu. Kebolehan memahami ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia. Kebolehan memahami perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kebolehan memahami usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa. Kebolehan memahami kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. Kebolehan mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam proses pembelajaran. Kebolehan mempraktikkan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia dalam kehidupan. Mengamalkan semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara. Kebolehan mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. Kebolehan mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Kebolehan menghayati usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa. Kebolehan menganalisis fakta-fakta sejarah Malaysia dan sejarah negara luar secara rasional. Kebolehan merumus fakta-fakta sejarah Malaysia dan negara luar secara rasional. Kebolehan menilai fakta-fakta sejarah Malysia dan negara luar secara rasional.

Sumber: Buku Format Pentaksiran Sejarah SPM

Objektif Pentaksiran Sejarah Mulai SPM 2013


OP1 OP2 Mengetahui dan memahami istilah dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar Mengetahui, memahami dan mengaplikasi konsep sejarah Malaysia dan sejarah negara luar dalam kehidupan

OP3

Mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea tentang kepentingan sejarah sebagai satu disiplin ilmu dalam kehidupan fakta sejarah Malaysia dan sejarah negara luar ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia sumbangan tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahan maruah bangsa nilai murni dalam kehidupan pengamalan semangat patriotik dalam mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara perkembangan masyarakat dan negara dari sudut politik, ekonomi dan sosial kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa
Mengetahui, memahami dan mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan

OP4

Fasa 1 Pengkonsepsian

Fasa 2 Penentuan Instrumen

Format Pentaksiran
Bentuk Instrumen Skop & Penekanan Jadual Spesifikasi Ujian Pemasangan Penskoran Pelaporan
Ciri Item
Taburan Aras Bilangan Item

Kumpulan

Alatan

Jenis Inst.

Respons

Jenis Item

Tempoh

9-Jan-13

Fasa 1 Pengkonsepsian

Fasa 2 Penentuan Instrumen

Fasa 3 Pembinaan Instrumen (Contoh)

Dokumen Kurikulum

Objektif Mata Pelajaran (OM)

Konstruk P/K/N

Spesifikasi

Objektif Pentaksiran (OP)

Instrumen

Bentuk Pentaksiran

Penilaian Item
Penilaian item ialah proses membuat pengadilan terhadap mutu item dengan mengambilkira setiap ciri item yang baik.
** Akur Kurikulum ** Akur Spesifikasi ** Akur Peluang ** Tepat Konstruk ** Tepat Konteks * Sesuai Adil

Sistem 9 Poin

* Sesuai Penting * Sesuai Kesukaran * Komponen Jelas

Fasa 1 Pengkonsepsian

Fasa 2 Penentuan Instrumen

Fasa 3 Pembinaan Instrumen (Contoh)

Fasa 4 Kajian

OBJEKTIF KAJIAN

Kesesuaian Instrumen
Aras Kesukaran Item Indeks Diskriminasi Item Indeks Populariti Item Kesesuaian Masa

9-Jan-13

14

Sampel

Instrumen Kajian

Strategi Pelaksanaan

Analisis Data
9-Jan-13

Fasa 1 Pengkonsepsian

Fasa 2 Penentuan Instrumen

Fasa 3 Pembinaan Instrumen (Contoh) Fasa 5 Pemurnian

Fasa 4 Kajian

Slot 2

ASAS PERTIMBANGAN
Kesahan
1

Keserasian Dengan Kehendak Kurikulum

Kebolehpercayaan

Penjaminan Kualiti

Kebolehlaksanaan

1 7

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah


Kertas 1 (1249/1) Jenis Instrumen Bilangan Item Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur 1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5 Bentuk Instrumen 2004 - 2012 Objektif Aneka Pilihan 40 Bentuk instrumen Mulai 2013 Objektif Aneka Pilihan 40 30% 1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah


Kertas 2 (1249/2)
Jenis Instrumen Bilangan Soalan & Jumlah Markah

Bentuk Instrumen 2004 - 2012


Subjektif Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur. Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah Bahagian B Mengandungi 5 soalan esei. Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100

Bentuk instrumen Mulai 2013


Subjektif Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur. Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah Bahagian B Mengandungi 7 soalan esei. Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100 50% 2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur

2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah


Kertas 3 (1249/3)
Jenis Instrumen Bilangan Tugasan

Bentuk instrumen Mulai 2013


Tugasan (OPEN BOOK TEST) 1 Nota Tema / Tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3. Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan.

Markah Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur Cakupan

100 20% 3 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Gred

A C E

Justifikasi
Mengetahui, memahami, menganalisis, menilai dan merumus fakta sejarah, istilah dan konsep dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar. Mampu menjelaskan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia serta memahami perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial Memahami usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkat daya pemikiran dan kematangan Mengetahui, memahami dan menganalisis fakta sejarah, istilah dan konsep dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar. Mampu menerangkan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah dalam kehidupan seharian
Mengetahui dan memahami fakta sejarah dalam sejarah Malaysia Mampu menyatakan dengan ringkas ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia Menyatakan sumbangan beberapa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah dalam kehidupan seharian