Anda di halaman 1dari 22

PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING

FATIN to edit Master subtitle style Click NASHWAH BT. AHMAD SHOBRI SITI NOR AZIMAH BT. JUSOH

1/26/13

1/26/13

1/26/13

TEORI PELOPOR

BEHAVIORIS Ivan Pavlov, B.F Skinner

PEMUSATAN PERSEORANGAN Carl Rogers

RASIONAL EMOTIF Ellis

KONSEP ASAS Membantu klien TEORI supaya bertindak secara aktif ke arah penyelesaian masalah.

Membantu klien Menstruktur meningkatkan semula kognisi keyakinan diri, sifat klien, termasuk autonomi dan pemikiran dan spontan. kepercayaan tidak rasional

1/26/13

TEORI PANDANGAN TERHADAP MANUSIA

BEHAVIORIS
(Neutral) Manusia mempunyai potensi yang sama untuk menjadi baik/jahat

PEMUSATAN RASIONAL EMOTIF PERSEORANGAN


Rasional, bersosialisasi, berpandangan ke depan, realistik Bermaruah dan mempunyai harga diri dan harus dihormati

Manusia tidak dianggap sebagai baik atau jahat sekiranya mereka rasional Apabila manusia tidak rasional, mereka menganggap diri dan orang lain jahat, tidak boleh dipercayai, tidak bertanggungjawab

Berkebolehan membuat penilaian yang bijak

1/26/13

TEORI

BEHAVIORIS

PEMUSATAN PERSEORANGAN
Berkebolehan untuk memilih nilai masingmasing

RASIONAL EMOTIF

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA

Beri respon terhadap rangsangan yang sesuai dan apa yang telah dipelajari sahaja

Mampu belajar tunai tanggungjawab secara konstruktif

Hasil pelaziman : rangsangan gerak balas

Berkebolehan menangani perasaaan, pemikiran dan tingkahlaku

1/26/13

TEORI

BEHAVIORIS

PEMUSATAN PERSEORANGAN
a) Untuk tercapainya b) Respon pada ciri-ciri dalaman c) mengembalikan semula kesedaran kendiri d) Arahan kendiri dan menyempurnakan fungsi klien secara kongruen, matang dan terbuka kepada pengalaman
c) b) a)

RASIONAL EMOTIF
Bantu klien perkembang pemikiran rasional melalui galakan berfikir Bimbing klien lihat dan kaji peristiwa yang mengganggu emosi Matlamat berjaya dicapai bila klien fahami punca yang menyebabkan gangguan emosi dan harus tangani dengan rasional

MATLAMAT

a)

Memodifikasi tingkah persekitaran

laku melalui perubahan matlamat klien

b)

Perubahan tingkah laku B melalui perubahan A atau C

c)

Mendidik kemahiran sosial

1/26/13

TEORI
TEKNIK

BEHAVIORIS

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF
Teknik kognitif. menstruktur semula pemikiran dan kepercayaan tidak rasional melalui penggunaan akronim AB-C-D-E. Mendefinasi semula situasi negatif supaya menjadi lebih positif. Menkonseptualisasi masalah menjadi holistik dan menyeluruh

OPERAN 1) Ketulenan 1) ) 1) Kontrak identiti kendiri kontingensi sebenar guru ) Kanak-kanak bimbingan dan dilibatkan kaunseling ) bersama dalam -tidak terikat dengan menyatakan peranan, spontan,tidak syarat-syarat bersifat yang terkandung. defensif,bersifat 2) Pembentukan/ tekal,membuat shaping perkongsian diri ) ciri-ciri tingkah 2) Penerimaan laku yang mirip positif tanpa syarat. ) kepada tingkah menerima klien laku sasaran sebagai seorang yang diberikan berpontensi menjadi peneguhan baik, bersifat rasional sehingga dan gemar kepada terhasilnya autonomi tingkah laku

1/26/13

TEORI TEKNIK

BEHAVIORIS

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF

3)Modeling 3)Empati 2) Teknik Emotif Mendedahkan Cuba menyelami Berfokus pada watak yang dunia klien untuk domain afektif mempamerkan mengalami situasi atau emosi klien. ciri-ciri tingkah yang sedang dilalui Teknik yang laku seperti yang oleh klien serta disyorkan: diingini oleh menghayati i) unsur kecindan kanak-kanak. perasaan yang ii) Imageri 4)Ekonomi token sedang dirasai, membimbing klien diberikan apabila Strategi : untuk membentuk kanak-kanak kemahiran melayan, pola-pola emosi menunjukkan kesenyapan, mimik yang positif. ciri-ciri tingkah muka, postur badan, iii)Latihan laku yang wajar. kontek mata, menyerang senyuman dan lainperasaan malu lain. atau segan 1/26/13

TEORI TEKNIK

BEHAVIORIS 5) Main peranan kanak-kanak diberi peluang untuk melihat tingkah laku mereka seperti mana yang dilihat oleh orang lain serta memperoleh maklum balas mengenai tingkah laku tersebut. Berpeluang mempelajari sebab-akibat

PEMUSATAN RASIONAL EMOTIF PERSEORANGAN 3) Teknik Behavioral i) Teknik operan ii) Teknik klasikal iii) Pengurusan kendiri iv) Tugasan kerja rumah

1/26/13

TEORI TEKNIK

BEHAVIORIS

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF

6) Latihan asertif 2) Teknik Emotif lebih kepada Teknik ini bagaimana kanakberfokuskan kanak mengalah domain afektif atau mengundur atau emosi klien. semasa berhadapan 3) Teknik Behavioral dalam situasisituasi tertentu dalam kehidupan seharian.

1/26/13

TEORI TEKNIK

BEHAVIORIS KLASIKAL 7)Desensitasi bersistematik menghapuskan kebimbingan dan ketakutan yang sedang dialami oleh seseorang. Cth : pengucapan awam 8) Pelaziman Aversif menggunakan rangsangan berbentuk aversif terhadap satu-satu tingkah laku

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF

1/26/13

TEORI PERANAN KAUNSELOR

BEHAVIORIS pantau tingkah laku yang tidak wajar (guru) Mengamalkan kemahiran mengurus sesuatu tingkah laku (murid) Menyempurnakan tugasan yang diberikan (murid)

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF

Guru bnk dan kenal pasti murid berada generalisasi dalam kontek yang murid buat psikologikal Kenal pasti murid berada pengkategorian dalam keadaan hitam putih tidak kongruen yang murid buat guru bnk berada bagi tentukan dalam keadaan perkara baik kongruen dan dan buruk terlibat dalam Kenal pasti hubungan kecenderungan kaunseling murid memberi Guru bnk amalkan fokus pada penerimaan perkara negatif positif tanpa 1/26/13 syarat

TEORI PERANAN KAUNSELOR

BEHAVIORIS

PEMUSATAN RASIONAL EMOTIF PERSEORANGAN Guru bnk bersifat empati terhadap kerangka rujukan murid Sifat empati dan penerimaan positif tanpa syarat berjaya tercapai dalam sesi kaunseling

Kenal pasti kecenderungan murid untuk perbesarkan kesilapan dan perkecilkan pencapaian. Kenal pasti penggunaan katakata murid seperti patut dan mesti Kenal pasti pernyataan murid yang memburukkan sesuatu atau orang Kenal pasti ramalan murid yang bersifat negatif 1/26/13

TEORI PROSES KAUNSELING

BEHAVIORIS

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF

Kenal pasti Individu atas Peringkat 1 dan catat kemahuannya Membina hubungan tingkah laku sendiri datang kaunselor-klien yang akan kepada kaunselor dengan teknik diubah Situasi terapuetik mendengar secara Mencapai garis ditetapkan sejak empatik dan dasar hasrat situasi permulaan membina iklim yang tinkah laku telah didasarkan kondusif yang diingini. Konselor mendorong Peringkat 2 Mengatur klien agar Membimbing klien suasana di mengemukakan supaya mendedahkan mana sasaran perasaannya secara tingkah laku emotif tingkah laku iu bebas dan behavioral di boleh wujud bawah sistem Model ABC

1/26/13

TEORI PROSES KAUNSELING

BEHAVIORIS Mengenal pasti potensi rangsangan dan perkaraperkara yang boleh memperkuatka n dorongan Memperkuatka n keinginan sasaran tingkah laku atau Penganggaran sesuatu kejayaan

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF Peringkat 3 Kaunselor membantu klien membezakan percayaan rasional dengan tidak rasional dan memahami bagaimana percayaan rasional membawa hasil positif manakala kepercayaan tidak rasional membawa hasil negatif.

1/26/13

TEORI PROSES KAUNSELING

BEHAVIORIS

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF Peringkat 4 Menggunakan teknik pertikai dari masa ke semasa untuk melatih klien mencabar percayaan tidak rasionalnya. Latihan kerja rumah diberikan untuk menangani kepercayaan tidak rasional dan mengekalkan percayaan rasional yang baru dipelajari.

1/26/13

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN TEORI KAUNSELING

1/26/13

BEHAVIORIS KELEBIHAN
-

PEMUSATAN PERSEORANGAN

RASIONAL EMOTIF
-

menggalakkan klien untuk menititk beratkan sedar akan tingkah laku yang potensi klien untuk perlu diubah. mempertingkatkan pembangunan klien juga mampu untuk keseluruhan individu menilai perubahan tingkah laku untuk menjadikannya satu memberi penekanan yang lazim dalam kehidupan kepada ketua kelompok harian. sebagai fasilitator untuk memberikan perhatian kepada ahli untuk membina hubungan yang harmoni

memudahkan kaunselor untuk menganalisis masalah klien secara langsung melalui pemikiran rasional. mengajar pemikiran logik kepada klien dan menggalakkan klien mengasah keupayaan intelektual dan cara berfikir dengan positif.

1/26/13

Klien akan mula menyedari kekuatan pengukuhan dalam kelompok sebagai satu sumber sokongan psikologi dan sosial.
-

Klien akan mudah untuk berusaha membentuk, meneguh, meninggalkan atau mengubahsuai tingkah laku mereka dalam persekitaran
-

-menekankan kepada memperbaiki kemahiran komunikasi personal

1/26/13

KELEMAHAN

menurut Mohamed - menurut Vander Kolk Shariff Mustaffa et. all ( 1985) teori ini tidak (2006) lagi, teori ini lebih sesuai dengan klien member penekanan kepada yang memerlukan teknik dan kurang terapi atau struktur memberi masa untuk kerana mereka individu. memerlukan psikoterapi yang lebih - teori ini lebih tertumpu tersusun kepada tingkah laku tertentu dalam kehidupan klien dan tidak mengenal pasti cara hidup klien secara keseluruhan contohnya latar belakang klien yang menyebabkan mereka bertingkah laku sedemikian.
-

Corey (1990) dalam Mohamed Sharif Mustaffa et all (2006), teori ini memberi banyak penekanan kepada konfrontasi dan kesalahan sahaja. Zahbah B. Lep (2010) pula berpendapat bahawa klien yang tidak flexible atau sudah terlalu tua sukar mengikuti sesi kerana terlalu banyak kepercayaan salah yang telah tertanam dan sebati dengan diri mereka.

1/26/13

SEKIAN TERIMA KASIH

1/26/13