Tinjauan Kuantitatif kolerasi Sebab-Akibat Eksperimen Reka Bentuk Penyelidikan Kualitatif Etnografi Kajian Kes Kajian Tindakan Sejarah Gabungan Naratif .

PERBEZAAN DI ANTARA KAJIAN KUANTITATIF DAN KAJIAN KUALITATIF Kuantitatif Data berbentuk angka yang boleh diukur. . Perbezaan Bentuk Kualitatif Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau yang direkod dalam bentuk gambar atau video.

Mendengar Dan Memerhati Sendiri Fenomena Yang Ingin Dikaji. Instrumen Berfungsi Sebagai Alat Pengukur Dan Menjadi Alat Perantaraan Antara Penyelidik Dan Peserta Kajian. . Perbezaan Instrumen Kajian Kualitatif Penyelidik Adalah Instrumen Utama Memungut Data. Penyelidik Perlu Berada Dalam Situasi Yang Dikaji.Kuantitatif Penyelidik Menggunakan Instrument Seperti Soal Selidik Dan Ujian Pencapaian Bagi Memungut Data.

Kuantitatif Perbezaan Kualitatif Reka bentuk ditetapkan sebelum data dipungut. boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi . Reka Bentuk Kajian Reka bentuk bersifat mudah lentur / fleksibel.

Perbezaan Kualitatif Peserta Kajian Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. .Kuantitatif Penyelidik bukan peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian. Peserta kajian adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik persampelan tertentu.

Perbezaan Metodologi Kajian Kualitatif Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian.Kuantitatif Penyelidik mengkaji populasi atau sampel yang mewakili populasi. . Saiz sampel besar dan dipilih berasaskan kebarangkalian.

Sekian. . terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful