Anda di halaman 1dari 18

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KERANGKA KURIKULUM SAINS TERAS


(Tahun 1 hingga Tingkatan 5)
KANDUNGAN
Pengenalan kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan

INSAN SEIMBANG

lestari

KEMAHIRAN
Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif

SIKAP DAN NILAI


Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Inovasi
2

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Memerhatikan
Mengelaskan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan

Berkomunikasi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMAHIRAN PROSES SAINS


Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Mentafsirkan data
Mendefinisikan secara operasi Mengawal pembolehubah Membuat hipotesis Mengeksperimen

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERKAITAN KPS DAN KBSB


Kemahiran Proses Sains Memerhati Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Mengelaskan

Mengukur dan menggunakan nombor Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERKAITAN KPS DAN KBSB


Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir

Meramalkan
Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental


Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Mentafsirkan data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis

Mendefinisi secara operasi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PERKAITAN KPS DAN KBSB


Kemahiran Proses Sains Mengawal pemboleh ubah Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan

Membuat hipotesis

Mengeksperimen Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir


Semua kemahiran berfikir

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MENGAPA PERLU KPS?


Membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan

mencari jawapan secara bersistem seperti amalan para saintis.


Merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran kritis,

kreatif, analitis dan sistematik.


Penguasaan KPS bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai

menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.


Pengoperasian KPS dalam p&p merupakan satu pendekatan pedagogi

dalam menimbulkan minat dan keseronokan murid untuk terlibat secara aktif dalam p&p

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KAITAN ANTARA KPS DAN INKUIRI


KPS merupakan proses/prosedur yang saintifik yang digunakan oleh

saintis dalam kajian mereka untuk sesuatu penemuan.


Inkuiri merupakan satu pendekatan yang membolehkan murid mencari

maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena.


Pembelajaran secara inkuiri berlaku apabila sesuatu konsep dikaji dan

ditemui oleh murid itu sendiri.


Jadi kaedah yang paling berkesan untuk membolehkan murid

menyiasat sesuatu fenomena adalah seperti yang dijalankan oleh para saintis iaitu melalui KPS di mana pembelajaran berfikrah juga terlaksana dengan sendirinya.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

MENGAPA MODUL KPS ?


Untuk membantu guru merealisasikan hasrat yang tersurat di

dalam DSK Sains.


Memberi penjelasan tentang KPS untuk dijadikan panduan

dalam merangka p&p berorientasikan penguasaan KPS.


Guru boleh menggunakan modul ini sebagai panduan

mengikut kesesuaian p&p yang hendak dijalankan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF MODUL Guru:


Selepas menggunakan modul ini, guru dapat:
Memahami pengertian setiap kemahiran proses sains. Mengetahui ciri-ciri bagi setiap kemahiran proses sains

Merangka strategi p&p yang berorientasikan penguasaan

kemahiran proses sains dengan yakin supaya murid sedar kemahiran yang sedang dikuasai.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

OBJEKTIF MODUL

Murid:
Selepas menjalankan aktiviti yang terdapat dalam modul ini, murid dapat:
Menguasai kemahiran proses sains. Menyedari proses yang berlaku semasa mereka menjalankan

kemahiran proses sains. Membuat penilaian kendiri tentang pemahaman mereka terhadap kemahiran proses sains yang mereka jalankan. Mengaplikasi pengetahuan kemahiran proses sains dalam situasi baru.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

12

KANDUNGAN MODUL 1.1 Petunjuk


Dalam bahagian ini, dinyatakan ciri-ciri yang menentukan

kemahiran proses itu dialami dan dicapai oleh murid. Ia juga menjadi panduan kepada guru untuk melihat sama ada mereka menjalankan kemahiran yang dihasratkan dengan betul.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KANDUNGAN MODUL
1.2 Pelaksanaan
Dalam bahagian ini, disediakan contoh rancangan pengajaran

yang terperinci sebagai panduan untuk guru melaksanakan p&p bagi mencapai sesuatu kemahiran proses sains. Ini membantu guru menyediakan rancangan pengajaran harian mereka. Ia juga sebagai panduan untuk guru merangka strategi p&p lain yang berorientasikan penguasaan kemahiran proses sains.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KANDUNGAN MODUL
1.3 Lembaran
Dalam bahagian ini, Lembaran Penyiasatan dan Lembaran

Kerja disediakan. Lembaran Penyiasatan digunakan oleh murid semasa menjalankan eksperimen atau aktiviti. Lembaran Kerja disediakan untuk murid memantapkan dan menguji kefahaman mereka terhadap kemahiran proses sains yang diterapkan. Kedua-dua jenis lembaran ini boleh digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan pentaksiran berasaskan sekolah kerana ianya dibina berdasarkan standard pembelajaran yang terdapat di dalam dokumen standard kurikulum.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KANDUNGAN MODUL
1.4 Penilaian Kendiri
Dalam bahagian ini, satu pernyataan dikemukakan bagi

membuat rumusan tentang apa yang telah murid pelajari. Ia juga merupakan refleksi kepada murid tentang pembelajaran mereka pada hari itu.
Di akhir aktiviti yang dijalankan, murid sedar kemahiran

proses sains yang telah mereka jalankan dan boleh membuat penilaian kendiri tentang pembelajaran mereka pada hari itu.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

16

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KANDUNGAN MODUL
1.5 Penilaian Kerja Amali
Dalam bahagian ini, disediakan konstruk penilaian PEKA

untuk tujuan penilaian PEKA secara serentak selepas setiap kemahiran proses sains itu dijalankan. Ini dapat membantu guru dalam menjalankan PEKA.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM