Anda di halaman 1dari 33

PENGANALISISAN DAN PENTAFSIRAN SOALAN

Perbentangan Oleh:

Muhammad Nazri Bin Jaafar (GB110233), Rashida Binti Che Ani (GB110237), Mizan Kamalina Binti Assin (GB110138)
Disediakan untuk:

Puan Hajah Sarebah Binti Warman

Penganalisisan dan pentafsiran soalan


Menjelaskan konsep-konsep indeks kesukaran, aras kesukaran dan indeks diskriminasi.

Mengira indeks kesukaran dan indeks diskriminasi sesuatu item ujian.

Objektif PEMBELAJARAN

Penganalisisan dan pentafsiran soalan


Pelajar dapat mengetahui dan memahami apa itu indeks kesukaran, aras kesukaran, indeks diskriminasi dan fungsi bagi setiapnya. Pelajar dapat mengaplikasikan proses pengiraan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi.

Hasil PEMBELAJARAN

PENGANALISISAN DAN PENTAFSIRAN

Apa itu penganalisisan?


Abdul Fatah (1985)

Suatu kajian yang sistematik terhadap soalan yang telah digunakan dalam sesuatu ujian. Keputusan yang didapati daripada ujian boleh diinterpretasikan dengan berbagai-bagai cara. Interpretasi boleh dibuat dari sudut statistik ataupun dengan cara yang senang seperti memberi skor kepada setiap pelajar.

Apa itu penganalisisan?


Abdul Fatah (1985) Usaha untuk mengkaji kembali soalan-soalan ujian yang telah diguna amat penting.

Pensyarah boleh membaiki, menokok tambah atau mengubah suai soalan-soalan jika perlu.

Kesukaran item

Abu Bakar (2003) Terdapat beberapa tujuan dalam menganalisis item termasuklah menentukan:

Daya tarikan opsyen bagi sesuatu item

Bagaimana item mendiskriminasikan pelajar dalam menjawab sesuatu item.

Tujuan penganalisisan dan pentafsiran

Tujuan analisis item


Terdapat perbezaan tujuan ujian yang dilakukan antara ujian rujukan kriteria dan ujian rujukan norma. Ujian rujukan kriteria menekankan terhadap penguasaan pelajar terhadap sesuatu objektif pengajaran berdasarkan standard yang ditetapkan, manakala ujian rujukan norma mencari perbezaan yang wujud antara pelajar.

Penskoran dibuat ke atas ujian berkenaan untuk mendapatkan statistik seperti min, sisihan piawai, kebolehpercayaan dan min diskriminasinya.

Tujuan analisis item


Setelah item diproses melalui analisis item, maka item tersebut bolehlah: Dikeluarkan atau dibuang kerana item berkenaan tidak berfungsi dengan baik Disimpan untuk kegunaan masa hadapan kerana terdapat banyak lagi item yang sama fungsinya dalam bank item. Diperbaiki dan kemudiannya diuji, disemak dan disimpan untuk digunakan kerana belum lagi mencapai tahap kuliti yang diharapkan.

Analisis ini dibuat pada ratusan jawapan OMR pertama yang telah diskorkan oleh Unit Analisis Data dan bertujuan untuk:
Menentukan semua jawapan yang diberikan oleh pembina ujian untuk menskor kertas jawapan OMR itu adalah betul.
Menetapkan jawapan yang diberikan oleh pembina ujian sama dengan jawapan yang telah dibuat oleh unit analisis data dan. Mencari item cacat yang tidak dapat dikesan dalam pembinaan ujian yang mungkin boleh dikeluarkan dari analisis.

Analisis item awalan

Analisis item akhiran


Peringkat kedua adalah analisis item akhiran di mana analisis ini dibuat pada semua kertas jawapan OMR pelajar. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mencari item-item yang tidak berfungsi yang tidak seharusnya di berikan markah (Abu Bakar, 2003). Item yang tidak berfungsi ini boleh mendatangkan kekeliruan kepada pelajar dan pembina ujian tentang kesahihan jawapan yang diberikan.

Prosedur penganalisisan
Abdul Ghafar (2011) Item yang baik boleh disimpan dalam bank item dan item yang tidak baik boleh diperbaiki atau dibuang. Indeks diskriminasi item dapat membezakan kebolehan antara pelajar. Proses ini membantu pembina item membuat keputusan berdasarkan prosedur seperti: Indeks distraktor opsyen jawapan yang baik atau tidak.
Indeks kesukaran menentukan soalan sukar atau senang.

Jadual analisis item


Abdul Ghafar (2011)
Nombor item Calon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dan selebihnya Jumlah

BR BT BT + BR BT - BR p D Nota

INDEKS KESUKARAN ITEM

Indeks kesukaran item


Indeks kesukaran item ialah satu indeks pengukuran tentang kesukaran item bagi kumpulan yang diuji dan secara konvensionalnya ditulis sebagai nilai p. Lee dan Mok (1989) Nilai p adalah sentiasa item/soalan sama ada indeks ini digunakan untuk menunjukkan positif terlalu sukar, sederhana atau terlalu mudah. Nilai p yang tinggi menunjukkan item lebih senang () () = Nilai p yang rendah menunjukkan item lebih sukar ()

Indeks kesukaran item objektif


indeks ini dikira dengan menggunakan hasil tambah di antara jumlah calon Jumlah calon dalam kumpulan berprestasi tinggi menjawab item dengan betul . kumpulan berprestasi tinggi dan kumpulan berprestasi rendah yang menjawab item dengan betul dibahagikan dengan jumlah keseluruhan calon yang BR = Jumlah calon dalam kumpulan berprestasi rendah menjawab item dengan betul. menjawab item tersebut.
BT = J = Jumlah calon yang menjawab soalan. () = +

Indeks kesukaran item subjektif


Indeks kesukarannya boleh dikira sebagai nisbah markah purata kepada julat markah penuh. =

Aras kesukaran
Hasil penganalisisan item dapat diklasifikasikan dalam bentuk aras kesukaran. Jadual berikut memberi satu kaedah umum untuk membolehkan kita mentafsir soalan yang dikaji. Nilai (p) Pengkelasan Item

0.00 0.20
0.21 0.40 0.41 0.60 0.61 0.80 0.81 1.00

Terlalu sukar
Sukar Sederhana sukar Mudah Terlalu mudah

Faktor faktor yang mempengaruhi Kesukaran item

Pengajaran

Latihan dan pengalaman

Faktor

Item tidak berkaitan dengan kandungan domain yang diuji.

Perkembangan individu tahap umur dan perkembangan psikologi / fisiologi

INDEKS DISKRIMINASI ITEM

Indeks diskrimasi item


Abdul Ghafar (2011)

Lee & Mok keupayaan sejauh mana item Indeks diskriminasi merujuk kepada (1989) boleh membezakan pelajar berprestasi tinggi dan pelajar berprestasi rendah Azman (1982)

Indeks diskrimasi item


Abdul Ghafar (2011) Lee & Mok (1989) Azman (1982) Indeks diskriminasi mempunyai kuasa atau fungsi membezakan calon-calon daripada kumpulan cerdas dengan kumpulan lambat

Indeks diskriminasi item


Abdul Ghafar ada tiap-tiap satu soalan atau Indeks diskriminasi menunjukkan sama (2011) butiran itu membezakan pencapaian di antara pelajar-pelajar yang baik dengan yang lemah dan seterusnya sama ada tiap-tiap satu Lee & Mok (1989) soalan atau butiran membezakan pelajar Azman (1982)

Indeks diskriminasi
BT = Jumlah calon dalam kumpulan berprestasi tinggi yang baik item dengan betul . soalan yang dibina itu susah sehingga pelajar menjawab juga tidak dapat

Tujuan mendapatkan indeks diskriminasi ialah untuk mengetahui sama ada

menjawabnya atau di sebaliknya ia terlalu senang sehingga pelajar yang lemah BR = Jumlah calon dalamdapat memberi jawapan yang betul.item dengan betul. juga kumpulan berprestasi rendah menjawab
J = Jumlah calon yang menjawab soalan.

= 2

Langkah-langkah pengiraan indeks diskriminasi


Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menentukan indeks diskriminasi: :
Membahagikan pelajar kepada tiga kumpulan iaitu pelajar berprestasi rendah (27%), pelajar berprestasi sederhana (46%) dan pelajar berprestasi tinggi (27%).

Mengira bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar berpencapaian rendah dan pelajar berpencapaian tinggi serta jumlah pelajar berpencapaian rendah dan tinggi.

Pentafsiran item berdasarkan indeks diskriminasi


Jadual berikut memberi satu kaedah umum untuk membolehkan kita mentafsir soalan yang dikaji.
Nilai (d) 0.00-0.10 0.11-0.20 0.21-0.30 0.31-0.40 Pengkelasan item Tidak baik Kurang baik Sederhana baik Baik Maksud
Item kurang diskriminasi, item dibuang Kurang diskriminasi, perlu semakan semula Diskriminasi yang sederhana Item yang berdiskriminasi

0.41-1.00

Sangat baik

Item amat diskriminasi

Indeks diskriminasi distraktor


Abdul Fatah (1985) Nilai diskriminasi bagi jawapan betul adalah positif dan nilai diskriminasi bagi distraktor sepatutnya rendah atau negatif. Fungsi distraktor adalah untuk menentukan kualiti soalan keseluruhan berdasarkan distraktor, iaitu pilihan-pilihan yang salah dalam pilihan jawapan untuk soalan yang sama

Indeks diskriminasi distraktor


Abdul Fatah (1985) Distraktor yang baik menarik minat yang lebih di kalangan pelajar berprestasi rendah untuk memilihnya tetapi sebaliknya untuk pelajar berprestasi tinggi seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa distraktor itu adalah salah. Sekiranya ramai pelajar berprestasi tinggi memilih jawapan yang salah daripada pelajar berprestasi rendah, distraktor tersebut tidak berfungsi dengan baik dan harus dibuang atau diperbaiki sekiranya ingin digunakan semula

Indeks kesukaran item objektif

Indeks ini dikira dengan menggunakan hasil tambah di antara jumlah calon kumpulan berprestasi tinggi dan kumpulan berprestasi rendah yang menjawab item dengan betul dibahagikan dengan jumlah keseluruhan calon yang menjawab item tersebut.
=

Jadual 11.4 Menurut Ariffin (2008), sesuatu item ujian boleh diterima dapat membezakan Indeks diskriminasi Pentafsiran item/soalan Keputusan kedua-dua kumpulan pelajar sekiranya item tersebut mempunyai indeks distraktor diskriminasi distraktor yang baik antara 0.3 hingga 0.7. Jadual 11.4 menunjukkan ID < 0.3 Mudah Ubahsuai item indeks diskriminasi distraktor. 0.3 < ID < 0.7 Sederhana Kekalkan item

ID > 0.7

Sukar

Ubahsuai item

Distraktor yang tidak berkaitan dengan pokok soalan hendaklah dikeluarkan.


Distraktor yang tidak dipilih oleh pelajar hendaklah dikeluarkan dari item. Bagi pelajar berprestasi tinggi, seharusnya tidak memilih distraktor berkenaan.

Dapat menarik minat pelajar yang tidak menguasai domain pengetahuan yang diuji.
Dapat menarik minat pelajar berprestasi rendah atau belum mendapat pengajaran.

Ciri-ciri distraktor yang baik (Abu Bakar, 2003)

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pertalian antara kuasa diskriminasi dengan kesukaran Kebolehan sesuatu item untuk di diskriminasi (membezakan pelajar) adalah bergantung kepada indeks kesukaran item itu. Item yang amat sukar atau yang amat senang tidak dapat mendiskriminasikan pelajar.

Terima Kasih