Anda di halaman 1dari 25

Pertemuan ke-2

1.

2.
3.

Urgensi Syahadatain Makna Laa ilaha illallah Konsekuensi Iman

Arti

Pentingnya Dua Kalimat Syahadat

Asyhadu anlaa ilaaha illallohu, wa asyhadu anna muhammadur rasululloh Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh, dan aku bersaksi bahwa mMuhammad adalah rasul utusan Alloh

1. 2. 3. 4. 5.

Pintu Masuk ke dalam Islam Intisari ajaran islam Konsep dasar Perubahan Hakikat ajaran para Rasul Keutamaan yg agung


Dg Syahadat mk mjd 2 kriteria: 1. Muslim => org menerima Islam 2. Bukan islam => org kafir /menolak ajaran Islam


1.

2.

3.

Pernyataan Laa Ilaha Illallah merupakan pengakuan /penerimaan penghambaan atau ibadah hanya kepada Allah saja Pernyataan Muhammad Rasulullah merupakan dasar penerimaan cara penghambaan itu dari Muhammad saw Penghambaan pd Allah meliputi seluruh aspek kehidupan.


1.

2.

Syahadatain mampu mengubah manusia dalam aspek keyakinan, pemikiran, maupun jalan hidupnya. Perubahan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, secara individu ataupun masyarakat.

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi-Nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. dan kami berikan Zabur kepada Daud. Q.S. An Nisa (4) ayat 163

Syahadatain merupakan ucapan keimanan yag akan menyebabkan seseorang dimasukkan ke surga, meskipun banyak dosanya.

Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi saw beliau bersabda, Barang siapa mengatakan tiada Ilah selain Allah tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa Isa adalah hamba dan utusan-Nya, kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam dan ruh dari-Nya, dan bahwa surga adalah haq serta neraka itu haq. Maka Allah akan memasukkannya ke surga, apapun amal perbuatannya. ( H.R. Bukhari)

Dari Anas , bhw Nabi saw bersabda, Keluar dari neraka orang yang mengucapkan La Ilaha Illallah dan di hatinya ada seberat rambut kebaikan. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan La Ilaha Illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan La Ilaha Illallah sedang di hatinya ada seberat dzarrah kebaikan. (H.R. Bukhari)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw ditanya, Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari Kiamat? Rasulullah saw bersabda, Aku telah mengira ya Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorangpun yang tanya tentang hadits ini yang lebih dahulu daripada kamu, karena aku melihatmu sangat antusias terhadap hadits. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengatakan La Ilaha Illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. (H.R. Bukhari)

1.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tiada Tuhan ( yg disembah) selain Allah Tiada Pencipta selain Allah Tiada Pemberi Rezeki selain Allah Tiada Pemilik/penguasa selain Allah Tiada Raja selain Allah Tiada Pembuat Hukum selain Allah Tiada Pemerintah selain Allah Tiada Pemimpin selain Allah

1.

2.
3. 4. 5.

6.
7.

Tiada yang Dicintai selain Allah Tiada yang Ditakuti selain Allah Tiada yang diharapkan selain Allah Tiada yang dimohon selain Allah Tiada yang mengabulkan permintaan selain Allah Tiada yang melindungi selain Allah Tiada menghidupkan & mematikan selain Allah

1.

2.

3.

Beriman dan percaya dengan cara menge-ESA-kan Alloh, ada 3 macam: Tauhid RUBUBIYAH: meyakini bahwa Alloh adalah satu-satunya Dzat yang menciptakan, memelihara dan melindungi alam semesta dengan segenap isinya Tauhid MULKIYAH: meyakini bahwa Alloh adalah satu-satunya dzat yang memiliki kewenangan membuat aturan, hukum atau undang-undang yang mengatur kehidupan ini Tauhid ULUHIYAH: meyakini bahwa Alloh adalah satu-satunya dzat yang berhak & wajib untuk disembah dan ditaati.

1.

2.

3.

Iman => tauhid bersih dr syirik, ikhlas Mencintai yg dicintai & diperintahkan Allah & rasul-Nya Menjadikan Nabi Muhammad saw sbg teladan utama (uswah hasanah)

Iman 2. Cinta 3. Ridha 4. Penghayatan 5. Perubahan => Kepribadian Islam Keyakinan (al-Itiqadi) Pemikiran (al-fikri) Perasaan/selera (as-syuuri) Perilaku/tindakan (as-suluki)
1.

A. Sumber dari hawa nafsu: 1. Sombong 2. Fasik (perbuatan pelanggaran) 3. Zalim 4. Dusta, bohong 5. Banyak dosa

B. Sumber dr penyakit syubhat: 1. Jahil, bodoh 2. Ragu-ragu 3. Penyimpangan 4. Lalai

1.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KETENANGAN (at-thumaninah) RASA AMAN (al-amnu) KEMERDEKAAN JIWA (al-hurriyah) KEBERKAHAN HIDUP (al-barokah) KEPEMIMPINAN (al-khalifah) KEMANTAPAN BERAGAMA (tamkinud-din) KEHIDUPAN YG BAIK (alhayatut-thoyyibah) MASUK KE SURGA (dukhulul jannah) KERIDHO-AN ALLAH (mardhotillah)