Anda di halaman 1dari 24

PROJEK SARJANA MUDA PENDIDIKAN

PENGGUNAAN VIDEO GERAKAN


JISIM DALAM PROSES PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN SUBJEK
GEOGRAFI TINGKATAN 4

NAMA:
SALEHHUDDIN WASLI
HT2004-4767
PENYELIA:
DR NA`IMAH YUSOFF
SEKOLAH PENDIDIKAN DAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
2007
PENDAHULUAN
• Guru perlu bijak memilih alat bantu
mengajar bagi memastikan proses
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih
berkesan. Walau bagaimanapun, pemilihan
bahan bantu mengajar juga hendaklah
sesuai bagi memastikan masa yang
diperuntukan untuk pengajaran dapat
berjalan dengan lancar.

• Proses pengajaran subjek ini juga adalah


disarankan untuk menggunakan video
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan Video ini akan menjadi lebih
menarik sekiranya guru mahir untuk
menggunakan malah pakar dalam
penghasilan dan penyuntingan video.
PERNYATAAN MASALAH
• Menurut Ngui (1993), media pengajaran akan
dianggap sebagai buruk jika penggunaannya tidak
dirancang terlebih dahulu untuk sesuatu pelajaran.
Misalnya, media pengajaran yang digunakan tanpa
perancangan serta persediaan adalah tidak
bersesuaian dengan strategi pengajaran seperti
objektif dan isi kandungan pelajaran.

• Guru juga berhadapan dengan masalah iaitu murid


mudah bosan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah. Perkara ini
adalah disebabkan oleh teknik pengajaran yang
digunakan oleh guru masih lagi secara tradisional.
SAMB..

• Penggunaan bahan bantu mengajar


yang tidak bersesuaian
membolehkan para pelajar
mengambil jangka masa yang
berbeza untuk menghabiskan
pelajaran bergantung kepada tahap
pemahaman mereka, terutama bagi
pelajar yang lemah di mana mereka
memerlukan masa yang lebih untuk
memahami sesuatu konsep.
OBJEKTIF KAJIAN
• i) Mengenal pasti perbezaan skor min
pencapaian Geografi antara kumpulan
pelajar kawalan dengan kumpulan
rawatan yang menggunakan Video
Gerakan Jisim
• ii) Mengenal pasti persepsi pelajar dalam
pembelajaran pergerakan jisim dengan
menggunakan video Gerakan Jisim.
• iii) Mengenal pasti persepsi guru terhadap
penggunaan video Gerakan Jisim dalam
pengajaran.
HIPOTESIS KAJIAN

• H01 Tiada perbezaan skor min


pencapaian Geografi pasca ujian
antara pelajar – pelajar dalam
kumpulan rawatan yang
menggunakan Video Gerakan Jisim
dan kumpulan kawalan yang
menggunakan kaedah tradisional
bagi topik `Pergerakan Jisim’
Tingkatan 4 subjek Geografi.
KERANGKA KONSEP KAJIAN

Pencapaian
Teori Skor
Behaviorisme Min

Model Video Gerakan Persepsi


ADDIE Jisim Pelajar

Kurikulum
KBSM
Persepsi
Geografi
Guru
REKA BENTUK KAJIAN
• Kajian yang dibuat ini merupakan kajian
kuantitatif dan mempunyai unsur – unsur
kuantitatif deskriptif. Kaedah yang
digunakan dalam kajian ini adalah Quasi –
Eksperimen.

• Kajian yang telah dilakukan ini adalah


bertujuan untuk melihat kesan rawatan
yang dikenakan.Pasca ujian dijalankan
terhadap kedua – dua kumpulan iaitu
terhadap kumpulan kawalan yang menerima
pengajaran secara tradisional dan kumpulan
rawatan yang menggunakan Video Gerakan
Jisim.
SAMB..

Selain itu, Soal selidik (instrumen


kajian) juga dilakukan ke atas guru
bagi mengenal pasti persepsi guru
terhadap penggunaan Video Gerakan
Jisim dalam pengajaran bagi topik
‘Gerakan Jisim’.

Soal selidik (instrumen kajian) untuk


pelajar juga dibuat untuk
mengenalpasti persepsi pelajar
melalui pembelajaran yang
menggunakan Video Gerakan Jisim
bagi topik yang sama.
DAPATAN KAJIAN
Diperolehi melalui dua jenis
instrumen kajian yg digunakan iaitu;
i. ujian bertulis (praujian dan pasca
ujian)
ii. borang soal selidik( guru & pelajar)

Data yang telah diperoleh akan


dianalisis dengan menggunakan
perisian Statistical Package for Social
Science (SPSS) 12.0 for Windows.
Jadual 1: Perbezaan Skor Min Kumpulan
Kawalan

Ujian N Min Sisiha Ralat


n Piawai
Piawai Min
Pra 20 9.95 2.929 .655

Pasca 20 12.00 1.451 .324


Jadual 2: Perbezaan skor Min Kumpulan
Rawatan

Ujian N Min Sisiha Ralat


n Piawai
Piawai Min
Pra 20 11.15 3.183 .712

Pasca 20 13.90 2.198 .492


Keputusan Pasca Ujian Kumpulan
Kawalan dan Kumpulan Rawatan

Ujian responde N Min Sisiha Ralat


n n Piawa
Piawai i Min
Pasc Kawalan 20 12.0 1.451 .712
a 0

Rawatan 20 13.9 2.198 .492


0
Keputusan Pasca Ujian Kumpulan
Kawalan dan Kumpulan Rawatan

Group Statistics

Std. Error
Responden N Mean Std. Deviation Mean
markah kawalan 20 12.00 1.451 .324
rawatan 20 13.90 2.198 .492

Ujian t tak berpasangan Pasca ujian


kumpulan kawalan
dan kupulan rawatan
Independent Samples Test

Levene's Test for


Equality of Variances t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Mean Std. Error Difference
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Difference Difference Lower Upper
markah Equal variances
1.409 .243 -3.226 38 .003 -1.900 .589 -3.092 -.708
assumed
Equal variances
-3.226 32.916 .003 -1.900 .589 -3.098 -.702
not assumed
Memandangkan kesignifikan untuk skor
min pasca ujian antara kumpulan kawalan
dan kumpulan rawatan 0.003, iaitu kurang
dari aras kesignifikan 0.05, maka hipotesis
nul dalam kajian ini ditolak dan hipotesis
alternatif diterima.

Maka, terdapat perbezaan skor min


pencapaian pasca ujian antara kumpulan
kawalan yang menggunakan kaedah
tradisional dengan kumpulan rawatan yang
menggunakan Video Gerakan Jisim untuk
topik Gerakan Jisim Tingkatan 4
Jadual 3: Min persepsi pelajar dalam pembelajaran
pergerakan jisim dengan menggunakan Video Gerakan
Jisim.

Penyataan MIN
Saya terlibat dalam proses pengendalian penggunaan video
4.00
semasa proses pengajaran dan pembelajaran
Saya bersoal jawab dengan guru mengenai tajuk yang diajar 3.95
Saya mengutarakan pendapat semasa proses pengajaran dan
3.95
pembelajaran
Saya terlibat dalam perbincangan dalam kumpulan 3.70
Saya lebih mudah untuk mempelajari tajuk ini dengan
menggunakan Video Gerakan Jisim berbanding bahan bantu 4.00
mengajar yang lain
Penggunaan Video Gerakan Jisim dapat memotivasikan saya
4.10
untuk belajar subjek ini.
saya lebih berkeyakinan untuk menguasai subjek ini dan
4.15
memahami pelajaran yang diajar oleh guru
Saya dapat menyenaraikan jenis - jenis Gerakan Jisim 4.25
Saya yakin penggunaan Video Gerakan Jisim dapat
4.25
meningkatkan pencapaian akademik saya
Saya dapat menerangkan kembali jenis- jenis Gerakan Jisim 4.30
Jadual 3: Min persepsi guru dalam pengajaran
pergerakan jisim dengan menggunakan Video Gerakan
Jisim.

Penyataan MIN

Saya boleh mengajar dengan lebih baik setelah menggunakan


4.20
Video Gerakan Jisim
Saya mampu untuk menarik minat pelajar semasa proses
4.20
pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan Video Gerakan Jisim memudahkan saya untuk
mengawal suasana dalam kelas semasa proses pengajaran dan 4.20
pembelajaran
Saya dapat menyakinkan pelajar untuk mempelajari tajuk yang
4.20
diajar
Video Gerakan Jisim yang digunakan mudah dikendalikan 4.20
Penggunaan Video Gerakan Jisim dapat menjimatkan masa dan
4.20
dapat digunakan untuk mengajar kemahiran yang lain
Penggunaan Video Gerakan Jisim dapat memudahkan proses
4.20
penerangan semasa pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan Video Gerakan Jisim dapat memudahkan saya untuk
4.00
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran
Video Gerakan Jisim yang digunakan juga tahan lasak dan mudah
4.20
dibawa ke mana – mana
Video Gerakan Jisim yang digunakan boleh dikendalikan dengan
4.00
peralatan lain semasa proses pengajaran dan pembelajaran
PRODUK KAJIAN

J I S IM
R A KAN
EO GE
VI D

E O G RAFI
G
K A T AN 4
TING
 Dalam kajian ini, CD akan digunakan untuk
menyimpan rancangan mengajar harian,
maklumat mengenai pengajaran geografi,
khasnya unit gerakan Jisim. Beberapa unsur
bunyi, gambar bergerak dan pegun, teks dan
warna digunakan untuk tujuan pengajaran,
soalan pengukuhan dan laman web untuk rujukan
guru.

 Video Gerakan Jisim ini dibangunkan dengan


menggunakan perisian Windows Movie Maker
iaitu perisian yang digunakan untuk
membangunkan beberapa jenis video dalam
format – format yang tertentu seperti WMV,AVI
dan DAT. Format yang akan digunakan dalam
membangunkan Video Gerakan Jisim ini adalah
DAT kerana ianya boleh dimainkan dengan apa
juga jenis pemain cakera padat.
RUMUSAN DAN
PERBINCANGAN
 Terdapat perbezaan skor min pencapaian
pasca ujian antara kumpulan kawalan yang
menggunakan kaedah tradisional dengan
kumpulan rawatan yang menggunakan
Video Gerakan Jisim untuk topik Gerakan
Jisim Tingkatan 4
 Oleh yang demikian, penggunaan alat bantu
mengajar yang bersesuaian dapat
membantu meningkatkan tahap pencapaian
pelajar . Penggunaan Video Gerakan Jisim
dapat membantu dalam proses pengajaran
dan pembelajaran dalam topik Gerakan
Jisim subjek Geografi Tingkatan 4
 Menurut Ahmad Sanee (1995), implikasi kepada
pendekatan dan strategi pembelajaran Geografi
ialah pelajar memerlukan proses pembelajaran
yang berorentasikan perlakuan, perkembangan,
pengalaman, berasaskan aktiviti serta melibatkan
pelbagai pancaindera.

 Ling Chua Poh et al (1983), cara tradisional


mengajar Geografi iaitu dengan menggunakan
buku teks dan papan hitam tidak banyak
membantu dalam meningkatan penguasaan
pelajar dalam mata pelajaran Geografi.

 Wilkinson (1971) dalam Omardin (1999) turut


menegaskan bahawa bahan bantu mengajar
dapat memberi keberkesanan dalam proses
pengajaran-pembelajaran dan menjadi lebih
menarik dan menggembirakan pelajar. Pelajar
akan memperolehi manfaat dan faedah daripada
pengajaran dengan menggunakan peralatan itu.
CADANGAN
Cadangan ini meliputi pembangunan Video Gerakan Jisim
pada masa hadapan, pemilihan bahan bantu mengajar dalam
pengajaran dan beberapa penambahbaikan penyelidikan pada
masa hadapan:
Penyelidik berpendapat adalah lebih baik untuk memajukan
lagi pembangunan video dalam semua topik Geografi. Perkara
ini adalah berdasarkan kajian yang penyelidik telah buat yang
menunjukkan penggunaan Video Gerakan Jisim membantu
guru dan pelajar semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
Penyelidik mencadangkan untuk membangunkan video
tersebut dalam bentuk DVD ini adalah disebabkan oleh
ruangan penyimpanan data dalam bentuk DVD adalah lebih
besat berbanding dengan storan bentuk CD (Compact Disc).
Samb…
Pembangunan Video Gerakan Jisim ini
juga hendaklah disertakan dengan
kemajuan teknologi perisian pada masa
akan datang. Dengan menggunakan
perisian yang lebih maju maka kualiti
produk atau video adalah lebih baik.
Selain itu, sebaik – baiknya jangka masa
untuk kajian dilaksanakan boleh
dipanjangkan kepada 3 – 4 bulan supaya
kesan intervensi atau rawatan lebih
menonjol.
Sekian, Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai