Anda di halaman 1dari 7

Penilaian PAFA (Perkara Asas Fardu Ain)

Oleh: Muhammad Farhan bin Suria 5 PISMP Pengajian Islam 2

Skop Pembentangan
Konsep

Falsafah

Kepentingan

Definisi Konsep
Kamus Dewan Edisi Keempat:
(konsp) 1. pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu.
Sumber: http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=konsep

Konsep PAFA
Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1994 (No.Ruj: KP5206/8/70 Jld.13/(14), PAFA diistilahkan: Beberapa perkara yang terpenting dariapda Fardu Ain, yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam, yang hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid/pelajar benar-benar mengetahui, memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Syara.

PAFA ini didasari oleh proses penilaian dimana murid dinilai apabila mereka mencapai kefahaman yang betul dan boleh mengamalkannya sekira-kira sah pada tahap yang paling asas dan minimum.

Definisi Falsafah
Kamus Dewan Edisi Keempat:
pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain.

Falsafah PAFA