Anda di halaman 1dari 61

Click to edit Master subtitle style

BENGKEL PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS


PROGRAM DIDIK CEMERLANG AKADEMIK (MPDCA) 2013 FASA 2
2/22/13

PENGENALAN KEMAHIRAN PROSES SAINS


Click to edit Master subtitle style

OLEH : ZAZOLNIZAM BIN ZAKARIA


2/22/13

KEMAHIRAN PROSES SAINS

?
2/22/13

Selayang Pandang
Kurikulum Sains memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Pengoperasian kemahiran proses sains dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) merupakan satu pendekatan pedagogi dalam menimbulkan minat dan keseronokan murid untuk terlibat secara 2/22/13 aktif dalam proses p&p.

Kemahiran Proses Sains adalah Kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan 2/22/13 sistematik.

KEMAHIRAN PROSES SAINS


Pemerhatia n Meramal Mengekspe rimen
Pembolehub ah

Mengelas
Berkomunika si

Membuat Inferens Analisis Data Membuat Inferens

Membuat Hipotesis

Mengawal

Mendefinisi Perhubungan Secara Ruang & Operasi 2/22/13 Masa

KPS ASAS DALAM PEPERIKSAAN


Pemerhatian Membuat Inferens Meramal Menganalisa Data Mengawal Pembolehubah Membuat Hipotesis 2/22/13

KRITERIA PENGGUBALAN SOALAN : 1 MEMBUAT INFERENS


C1 MENYATAKAN PENERANGAN MUNASABAH DARIPADA PEMERHATIAN C2 MENYATAKAN PENERANGAN MUNASABAH LAIN DARIPADA PEMERHATIAN

C3 MENYATAKAN PEMERHATIAN TAMBAHAN UNTUK INFERENS


2/22/13

KRITERIA SOALAN : 2 MERAMAL

C4 MENYATAKAN APAKAH YANG AKAN BERLAKU DENGAN MENGGUNAKAN DATA ATAU MAKLUMAT SEBELUMNYA C5 MENYATAKAN APAKAH YANG AKAN BERLAKU DENGAN MENGEKSTRAPOLASI DATA

2/22/13

KRITERIA SOALAN : 3 MENGANALISA DATA


C6 MENYATAKAN MAKSUD DATA ATAU MAKLUMAT C7 MENGANALISA DATA DARIPADA MAKLUMAT YANG DIBERI C8 MENYATAKAN HUBUNGAN ANTARA PEMBOLEH UBAH C9 MEMBUAT KESIMPULAN DARIPADA MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI
2/22/13

KRITERIA SOALAN : 4 MENGAWAL PEMBOLEHUBAH


C10 MENYATAKAN PEMBOLEHUBAH YANG TERLIBAT DALAM SUATU EKSPERIMEN C11 MENYATAKAN PEMBOLEHUBAH YANG DIMANIPULASI C12 MENYATAKAN PEMBOLEHUBAH YANG BERGERAK BALAS C13 MENYATAKAN PEMBOLEHUBAH YANG DIMALARKAN
2/22/13

KRITERIA SOALAN : 5 MEMBUAT HIPOTESIS

C14 MENCADANGKAN PENERANGAN UNTUK HUBUNGAN ANTARA PEMBOLEHUBAH

C15 MEMBERI PENERANGAN BERDASARKAN PRINSIP SAINS KE ATAS PENGETAHUAN SEBELUMNYA


2/22/13

PERKAITAN KPS DAN KBSBKemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains


Pemerhatian Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Mengelaskan

Mengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan nombor Membandingkan dan membezakan Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens 2/22/13

13

Kemahiran Proses Sains Meramalkan Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data

PERKAITAN KPS DAN KBSB


Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental

Kemahiran Berfikir

Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan

14

Menilai Mendefinisi secara operasiMenghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis 2/22/13

PERKAITAN KPS DAN KBSB


Kemahiran Proses Sains Mengawal pemboleh ubah Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir 2/22/13

Membuat hipotesis

Mengeksperimen Berkomunikasi
15

Click to edit Master subtitle style

1 PEMERHATI AN
2/22/13

PEMERHATIAN

Proses untuk menyatakan atau menerangkan tentang sesuatu objek atau fenomena yang berlaku Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.
2/22/13

Kualitatif

Pemerhatian kualitatif melibatkan deria sahaja. Pemerhatian ini direkodkan sebelum, semasa dan selepas aktiviti dilaksanakan. Pemerhatian 2/22/13

Kualitatif : pengaratan

2/22/13

Kuantitatif

Pemerhatian kuantitatif melibatkan pengumpulan maklumat yang lebih tepat dengan menggunakan instrumen untuk mengukur atau menyukat.
2/22/13

Apakah yang anda perhatikan..?

2/22/13

Cuba anda buat pemerhatian

2/22/13

Berikan pemerhatian selepas seminggu.

Pokok X

Pokok Y

2/22/13

Click to edit Master subtitle style

2 MEMBUAT INFERENS

2/22/13

Membuat inferens

Membuat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu sebab atau alasan-alasan yang tertentu. Kesimpulan awal kepada pemerhatian
2/22/13

Pemerhatian + Inferens

1. Saiz itik di reban Pak Samad besar dan saiz itik di reban pak Ali kecil.
2. Purata berat itik di reban Pak Samad 4 kilogram manakala purata berat itik di reban Pak Ali 3 kilogram..

2/22/13

Saiz itik di reban Pak Samad lebih besar daripada saiz itik di reban Pak Ali kerana itik di reban Pak Samad mendapat makanan yang lebih banyak berbanding itik di reban Pak Ali
2/22/13

Click to edit Master subtitle style

3 MENGELAS

2/22/13

MENGELAS
Mengasing dan mengumpul objek atau fenomena kepada kumpulan masingmasing bedasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifatnya
2/22/13

Mengelas

2/22/13

Timbul dan Tenggelam

2/22/13

Click to edit Master subtitle style

4 MENGUKUR & MENGGUNAKA N NOMBOR


2/22/13

MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR


Merupakan pemerhatian kuantitatif menggunakan satu alat mengukur yang mempunyai unit piawai
2/22/13

Merekod masa yang diambil oleh pelari

2/22/13

Click to edit Master subtitle style

5 MERAMAL

2/22/13

MERAMAL

Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku berdasarkan data yang diberi atau pengalaman yang dilalui terhadap suatu situasi yang berlaku
2/22/13

Meramal

Berapakah bilangan haiwan berterusan sehingga tahun 2001?

sekiranya

aktiviti

itu

A B C D

80 100 120 140

2/22/13

2/22/13

Click to edit Master subtitle style

6 BERKOMUNIKA SI

2/22/13

BERKOMUNIKASI

Memindahkan maklumat atau idea kepada orang lain secara lisan atau bertulis Bertulis : Dalam bentuk graf, rajah, jadual dan lain-lain
2/22/13

Ketinggian bayangbayang (cm)

Jarak di antara sumber cahaya dengan objek/ cm Laporan dalam bentuk Graf Palang 2/22/13

Click to edit Master subtitle style

7 MENGGUNAKA N PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA


2/22/13

MENGGUNA PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA


Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim dengan masa. Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

2/22/13

MENGGUNA PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA


Cth :

2/22/13

Click to edit Master subtitle style

8 MENTAFSIR DATA

2/22/13

MENTAFSIR DATA

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau daripada data yang dikumpulkan. Membanding dan membeza Menganalisis Mengesan kecondongan
2/22/13

MENTAFSIR DATA

Cth :

2/22/13

Click to edit Master subtitle style

9 MENDEFINISI SECARA OPERASI


2/22/13

MENDEFINISI SECARA OPERASI


Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.
Click to edit Master subtitle style

Menghubungkait Menganalogi (urutan peristiwa) Membuat gambaran mental Menganalisis

2/22/13

MENDEFINISI SECARA OPERASI

Cth :

Gerhana matahari
2/22/13

Click to edit Master subtitle style

10 MENGAWAL PEMBOLEH UBAH


2/22/13

MENGAWAL PEMBOLEHUBAH
Mengenalpasti pembolehubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Menciri Membanding dan membeza Menghubungkait Menganalisis
2/22/13

MENGAWAL PEMBOLEHUBAH
Cth :

2/22/13

Click to edit Master subtitle style

11 MEMBUAT HIPOTESIS

2/22/13

MEMBUAT HIPOTESIS
Membuat satu PERNYATAAN UMUM tentang hubungan antara pembolehubahpembolehubah yang DIFIKIRKAN BENAR bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Meramal Menjana idea Menghubungkait
2/22/13

Rajah menunjukkan dua satah yang serupa yang sama panjang tetapi berbeza ketinggiannya. Sebuah troli dilepaskan dari hujung atas satah. Masa yang diambil oleh troli untuk sampai di hujung satah dicatatkan. Nyatakan hipotesis.

Troli P Masa diambil : 8 saat

Troli Q Masa diambil : 4 saat

2/22/13

MEMBUAT HIPOTESIS

Cth :

Litar bersiri Litar selari 2/22/13

Click to edit Master subtitle style

12 MENGEKSPERI MEN

2/22/13

MENGEKSPERIMEN
Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsir data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Melibatkan semua KPS.
2/22/13

MENGEKSPERIMEN

Cth :

2/22/13

Slaid persembahan boleh dimuaturun melalui : http://zazolnizam.blogspot.om Sekian, terima kasih


2/22/13