Anda di halaman 1dari 34

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

KONSEP PROJEK MODENISASI

BERENCANA

MODENISASI

PROSES TRANSFORMASI
TIDAK BERENCANA

Sambungan.

TRANSFORMASI BERENCANA

Suatu proses di mana matlamat, metode dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan.

MODENISASI

MODENISASI
PEMBANGUNAN EKONOMI

MODENISASI
PEMBANGUNAN POLITIK

SEJARAH MODENISASI DUNIA

MODENISASI DUNIA

MODENISASI EROPAH

REVOLUSI PERANCIS & REVOLUSI INDUSTRI

Sambungan..

REVOLUSI PERANCIS

Mengubah sistem politik feudal Eropah

REVOLUSI INDUSTRI

Mengubah sistem ekonomi Eropah

MODENISASI WILAYAH BUKAN EROPAH


IMPERIALISME Dilaksanakan melalui perdagangan seperti yang dilakukan oleh BEIC dan DEIC. Dilaksanakan terhadap wilayah terpilih untuk pastikan perlanjutan pembekalan barang mentah, buruh & juga pengawalan pasaran secara terus.

KOLONIALISME

Memberi kesan mendalam bukan hanya kepada ruang ekonomi tetapi juga kepada ruang sosial.

Sambungan.

PEMODENAN

Suatu perubahan dalam semua aspek kehidupan secara berencana.

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN POLITIK DI NEGARA MEMBANGUN ( Eropah Barat menjadi model) Suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berterusan.

PEMBARATAN

PROJEK MODENISASI MALAYSIA

PROJEK MODENISASI MALAYSIA


Pembangunan Ekonomi Matlamat Metode Ukuran Pencapaian

PROJEK MODENISASI MALAYSIA

Pembangunan Politik (Pembinaan Negara Bangsa)

Matlamat Metode Ukuran Pencapaian

Sambungan..

MATLAMAT/KEPENTINGAN Mewujudkan sebuah masyarakat industri

PEMBANGUNAN EKONOMI

METODE Pembangunan teknologi Pembangunan pertanian Industrialisasi

UKURAN PENCAPAIAN Ukuran GNP (gross national product) Ukuran peningkatan indeks kualiti hidup (kadar kemiskinan dan kadar inflasi)

KOMPONEN EKONOMI
Melalui proses penjajahan, alam sekitar Malaysia telah diubah untuk membolehkan tanaman seperti getah dan kelapa sawit ditanam untuk kepentingan bekalan industri di Eropah.
Industri bijih timah juga penting untuk pembangunan infrastruktur sebagai sokongan kepada industri asas. Landasan keretapi, jalan raya dan pelabuhan diperlukan bagi menampung keperluan eksport dan import. Tenaga buruh di Malaysia juga unik, kerana terdapat division of labour mengikut kelompok etnik.

PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA

HUBUNGAN KAUM DALAM KONTEKS PROJEK MODENISASI MALAYSIA


Walaupun orang Melayu adalah majoriti dari segi demografi dan politik namun orang Melayu dan bumiputera lain menguasai bidang ekonomi yang mundur. Manakala orang Cina menguasai sektor yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Ini berlaku akibat dasar pecah & perintah British.

Menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang menimbulkan rasa cemburu antara kaum. Oleh itu, integrasi ekonomi amat penting dan ia dilakukan melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun, Dasar Ekonomi Baru dll.

Ini dapat memastikan pengasingan ekonomi yang wujud sejak zaman penjajahan dapat dimansuhkan dan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dapat dikurangkan dan dihapuskan.

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN


Ia telah mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950 bagi memperbaiki kedudukan ekonomi mereka yang terjejas akibat Perang Dunia Kedua.

Dua rancangan pembangunan yang awal telah digubal oleh Inggeris iaitu: Draf Rancangan Pembangunan (1950-55) Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (1956-60)
Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-65) telah digubal oleh pemerintah Malaya sendiri dengan tumpuan memajukan infrastruktur ekonomi.

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

Draf Rancangan Pembangunan (1950-1955) Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (1956-1960) Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-1965) RMK 1 (1966-1970) RMK 2 (1971-1975) RMK 3 (1976-1980) RMK 4 (1981-1985) RMK 5 (1986-1990) RMK 6 (1991-1996) RMK 7 (1996-2000) RMK 8 (2001-2005) RMK 9 (2006-2010)

Sambungan

RANCANGAN LIMA TAHUN MALAYA PERTAMA (1956-1960)


Tubuh RIDA (1966 ditukar kepada MARA) LKTP 1956 (1971 ditukar kepada FELDA)

RANCANGAN LIMA TAHUN MALAYA KEDUA (1961-1965)

Sambungan

RM-1 (1966-1970): Beri tumpuan kepada perindustrian gantianimport. Tubuhkan FELDA, FELCRA, MARDI, MIDA.

RMK-2 (1971-1975): Menitikberatkan usaha untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi antara sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. Ketika ini terdapat peralihan dari industri gantianimport kepada industri berorientasikan eksport. DEB, KEJORA, DARA, PERNAS, UDA, RISDA, LPP

Sambungan

RMK-3 (1976-80): Melanjutkan dasar industri yang dirangka pada RMK-2. DEB masih berjalan. KETENGAH, KESEDAR

RMK-4 (1981-1985), RMK-5 (1986-1990) dan RMK-6 (1991-1995): Rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar pengswastaan. 1979, PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981).

Sambungan.

RMK- 7(1996-2000) dan RMK-8 (2001-2005): Memberi perhatian kepada industri berasaskan Kekonomi.

RMK-9 (2006-2010): Menekankan pembangunan ekonomi, sosial, modal insan dan projek-projek pertanian diberi keutamaan.

DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN, PERINDUSTRIAN dan K-EKONOMI


Meskipun pembangunan ekonomi sudah berubah kepada perindustrian pada 1960an dan 1970an, tetapi tumpuan kepada sektor pertanian masih diutamakan. Sesuai dengan dasar pembangunan pertanian, beberapa badan yang bertanggung jawab untuk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar telah diwujudkan seperti FELDA, FELCRA dan MARA.

1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih diberi perhatian dan beberapa dasar telah digubal seperti Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan.
Sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia masa kini, beberapa strategi telah disusun untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berteraskan teknologi ICT dan K-ekonomi.

DASAR PERTANIAN
Kerajaan telah mengadakan beberapa agensi pembangunan untk memberi kemudahan kepada petani, antaranya: 1. MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian Msia) 2. Jabatan Pertanian: mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah, pembangunan teknologi baru. 3. Lembaga Pertubuhan Peladang: mengadakan kemudahan perolehi bahan-bahan baja, racun, jentera kenderaan, mesin memproses dll.

Sambungan

FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan): mengelolakan pemasaran hasilhasil yang dikeluarkan. 5. Bank Pertanian: mengelolakan kemudahan kredit untuk rancangan projek pertanian. 6. Jabatan Perikanan & Haiwan: memberi nasihat dan tunjuk ajar ternakan dan perikanan.
4.

DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA


Tujuan dasar ini ialah untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi memenuhi keperluan tempatan. Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian. Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan negara.

Sambungan

Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul tanggungjawan ini, iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980.
Antara projek penting HICOM ialah: PROTON Kedah Cement Sdn.Bhd. dan Perak-Mahjung Cement yang mengeluarkan dan membekalkan simen. PERWAJA

DASAR PENSWASTAAN (1983)

Mengurangkan beban kewangan dan membantu pencapaian DEB. Golongan bumiputera lebih berpeluang untuk terlibat dalam sektor perindustrian. 5 alasan dasar ini diperkenalkan: 1. Mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan. 2. Meningkatkan persaingan, perbaiki kecekapan dan menambah produktiviti. 3. Merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian. 4. Mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam. 5. Membantu mencapai matlamat DEB

INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL


Melalui Dasar Perindustrian Berat.
Selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur. Penubuhan HICOM: Usahasama dengan syarikat Mitsubishi Jepun

Pemindahan

teknologi dan kepakaran serta penglibatan orang Melayu.

ISU-ISU UTAMA EKONOMI

ISU-ISU UTAMA EKONOMI


1.

Pertumbuhan & agihan

Pertumbuhan dan pembangunan yang tidak seimbang contohnya antara pantai barat & pantai timur dan antara bandar dan desa. Agihan kekayaan dan pendapatan yang tidak adil antara kelas sosial dan kelompok etnik.

ISU-ISU EKONOMI.

2. Equality & Special Privileges

Perkara 153: Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera. Perkara 8: Semua orang sama rata dari segi undangundang. Perkara 8 (2):kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan.

3. Pegangan ekuiti

Tidak mencapai matlamat DEB.

PENDEKATAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

INSTITUSI DAN SISTEM EKONOMI ISLAM DI MALAYSIA

Sistem Perbankan Islam Untuk mendapatkan modal Disambut baik oleh orang Islam dan bukan Islam. Menarik minat syarikat perbankan antarabangsa.
Sistem Insurans Islam Jaminan sosial Mendapatkan keuntungan Mempertingkatkan pelaburan Islam