Anda di halaman 1dari 29

SYAZA YASMIN BINTI ISMAIL

FATIN ADILA BINTI JAMIL


NOR ROHAIZAH BINTI AHMAD
 Process skills in science are very important
in the formal presentation of science to
children. There is a strong belief that
children who are properly introduced to
science through Process skills will find the
skills useful throughout life. While it is
possible to easily forget science content
learnt, process skills tend to remain with
many individuals for a relatively longer
period.
 Memerhati
 Mengelas
 Mengukur dan menggunakan nombor
 Membuat inferens
 Meramal
 Berkomunikasi
 Menggunakan perhubungan ruang dan masa
 Mentafsir maklumat
 Mendefinisi secara operasi
 Mengawal pemboleh ubah
 Membuat hipotesis
 Mengeksperimen
 Proses mengumpul maklumat tentang objek
dan fenomena menggunakan sebahagian
atau semua deria
 Boleh dilakukan secara kualitatif dan
kuantitatif
 Pengetahuan konsep diperlukan dalam
pemilihan dan penaksiran pemerhatian
yang dibuat
 Menggunakan deria rasa, penglihatan, bau,
pendengaran dan sentuhan
 Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep
 Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang
mempunyai kelainan
 Memperihalkan perbezaan dan persamaan
yang dikesani
 Memperihal akan perubahan yang berlaku
 Mengenal pasti tertib sesuatu kejadian yang
berlaku
 Menggunakan alat bagi membantu deria untuk
membuat kajian terperinci
 Proses memerhati dan mengenal pasti
perbezaan dan persamaan antara objek
atau fenomena berdasarkan ciri atau sifat
yang sepunya.
 Mengasingkan dan mengumpul objek atau
fenomena kepada kumpulan masing-
masing.
 Kenal pasti ciri umum sekumpulan item
 Beri nama kepada kumpulan item itu
 Kenal pasti ciri lain
 Memasukkan item berciri sama ke dalam
kumpulan yang lebih kecil
 Ulangi langkah di atas sehingga semua
item dapat dikumpulkan dalam suatu
kumpulan
 Kebolehan membuat pemerhatian secara
kuantitatif yang melibatkan penggunaan
alat piawai
 Boleh mengira dan membandingkan bilangan item
di dalam kumpulan yang berlainan
 Menggunakan nombor untuk merekod fenomena
 Membandingkan objek-objek menggunakan
nombor
 Menggunakan alat dengan betul
 Mencatat bacaan dengan tepat
 Mencatat unit dengan betul
 Memilih dan menggunakan unit yang piawai
dengan betul
 Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padu
dengan unit yang berkaitan
 Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor
 Menentukan kejituan ukuran tertentu
 Menggunakan skala dan menerangkan nisbah
 Proses membuat kesimpulan awal untuk
menerangkan peristiwa atau objek
berdasarkan pemerhatian.
 Pengalaman lepas digunakan sebagai asas
untuk membuat kesimpulan awal tersebut.
 Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar
atau tidak.
 menggunakan maklumat daripada
pemerhatian untuk membuat kesimpulan
awal yang munasabah
 membuat pelbagai tafsiran yang mungkin
daripada satu pemerhatian
 mengenal had-had inferens
 menguji kejituan inferens dengan
pemerhatian tambahan
 menggunakan inferens sebagai alat
menentukan pemerhatian tambahan
 Proses untuk menentukan dan menjangka
peristiwa yang akan berlaku.
 Berdasarkan kepada pemerhatian dan
pengalaman yang lalu atau data yang
boleh dipercayai.
 menggunakan data yang lepas atau ketika
itu untuk menjangka apa yang mungkin
berlaku
 menggunakan pola sebagai bukti bagi
membuat sesuatu jangkaan
 menentukan hasil yang mungkin daripada
sesuatu tindakan
 mengesahkan jangkaan berlandaskan data
atau pengalaman yang lepas
 mengekstrapolasi data kepada situasi yang
baru
 membezakan ramalan daripada tekaan
 Kemahiran yang merujuk kepada kebolehan
menerima, memilih dan mempersembahkan
maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk
 Kenal pasti ciri umum sekumpulan item
 Bercakap, mendengar atau menulis atau
menjelaskan idea atau makna kepada rakan
 Merekod maklumat daripada kajian
 Meneliti maklumat yang ingin disampaikan
 Memilih cara atau alat komunikasi yang
bersesuaian
 Menyediakan bahan yang diperlukan untuk
penyampaian
 Menggunakan bahan rujukan
 Menentukan sasaran yang akan menerima
maklumat
 Kebolehan memperihalkan atau
menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz
sesuatu objek dan perubahannya mengikut
masa
 Memperihalkan lokasi dengan masa
 Memperihalkan perubahan arah dengan
masa
 Memperihalkan bentuk dengan masa
 Memperihalkan perubahan saiz dengan
masa
 Menyusun peristiwa kejadian mengikut
kronologi
 Menentukan magnitud perubahan yang
berlaku berdasarkan kadar perubahan
 Menentukan kedudukan objek dan
menghuraikan kedudukannya di dalam
ruang
 Menghuraikan rupa bentuk objek dilihat
dari kedudukan yang berlainan
 Menerangkan perhubungan di antara masa
 Kebolehan memberi penerangan rasional
tentang objek, fenomena, atau pola
berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 Mengumpul pelbagai data melalui
pemerhatian untuk membuat pernyataan
tentang maksudnya
 Mengesan pola atau corak yang terdapat
berdasarkan maklumat yang diperoleh
 Menyatakan hubungan di antara maklumat
 Membuat kesimpulan berdasarkan data
yang dikumpulkan
 Proses memberi definisi tentang sesuatu
konsep atau keadaan dengan menyatakan
perkara yang perlu dilakukan dan
diperhatikan.
 Mentakrif istilah, konsep atau pemboleh
ubah dalam konteks pengalaman sendiri.
 Membuat pernyataan apa yang
diperhatikan dan apa yang dibuat.
 Pemboleh ubah boleh jadi satu faktor,
keadaan atau hubungan yang boleh diubah
dalam suatu kejadian atau sistem yang
dikaji
 Pemboleh ubah dimanipulasikan untuk
menghasilkan perubahan dalam pemboleh
ubah kedua (pembolehubah bergerakbalas)
  Pemboleh ubah lain yang mungkin
mempengaruhi keputusan perlu dimalarkan
(pemboleh ubah dimalarkan)
 Menentukan pemboleh ubah yang relevan
dalam penyiasatan
 Menentukan pemboleh ubah yang akan
- dimanipulasi (tak bersandar),
- bergerak balas (bersandar)
- dimalarkan.
 Menentukan apakah perubahan yang perlu
dilakukan keatas pemboleh ubah yang
dimanipulasikan
 Proses menghasilkan satu kenyataan umum
yang difikirkan benar berdasar inferens,
untuk menerangkan suatu perkara atau
peristiwa.
 Merupakan suatu ramalan mengenai
hubungan antara dua atau lebih
pembolehubah.
 Boleh diuji untuk membuktikan
kesahihannya.
 mengenal pasti pemboleh ubah
 membuat inferens yang munasabah
 menentukan hubungan di antara dua
pemboleh ubah berdasarkan inferens
 Kebolehan melaksanakan prosedur untuk
menguji sesuatu hipotesis. Merupakan
kemahiran proses sains peringkat tinggi.
 Membuat pemerhatian
 Mengemukakan soalan serta membuat
inferens
 Membuat hipotesis yang boleh diujikan
 Mengawal pemboleh ubah / mendefinisikan
secara operasi
 Menentukan peralatan yang diperlukan bagi
suatu eksperimen
 Menjalankan eksperimen dan memerhati serta
merekod data
 Menganalisis dan mentafsir data
 Membuat kesimpulan
 Melapor keputusan eksperimen yang telah
dijalankan
 Knowledge and concepts are developed
through the use of the processes used in
inquiry. It is with these processes and skills
that individuals think through and study
problems and begin to develop an
understanding about scientific inquiry.
 http://www.scribd.com/doc/416573/Kemahiran-Proses-Sains
 http://cikgufarizal.com/category/kurikulum/sains/kemahiran-p
 http://www.longwood.edu/cleanva/images/sec6.processskills.p
 http://library.unesco-iicba.org/English/SECONDARY_SCIENCE_S
 http://kelas-online.tripod.com/sains/asas.htm
 The American Association for the Advancement of
Science
 Charlesworth R.. (2006). Math & Science For Young
Children 5th Edition. New York: Thomson Delmar
Learning